Специфіка інтерпретації поняття «гіпертекст» та його основних характеристик в сучасному науковому просторі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено спробу аналізу сучасних наукових інтерпретацій поняття «гіпертекст» та його основних характеристик. Особливу увагу звернено до аналізу відмінностей у кібернетичному та текстологічно-лінгвістичному трактуванні гіпертексту.

В епоху сучасних інформаційних технологій нові форми комунікації поширюються надзвичайно стрімко. Поряд зі звичним засобами масової інформації (преса, радіо, телебачення), все більшого значення набуває Internet та можливості організації інформації в ньому. Зміцнення ролі глобальної мережі змушує текстологів та лінгвістів звернути увагу на особливості текстуального вирішення способів представлення інформації в ньому. Важливим поняттям в структурі дослідження комп’ютерного дискурсу є «гіпертекст». Етимологія слова: «текст» від гр. «тканина», що особливо підкреслює лінійність організації інформації в ньому, та префікс «гіпер-» від гр. «над», що вказує на ускладнення структури гіпертексту у порівнянні з текстом. З огляду на це, актуальним є дослідження основних підходів до інтерпретації поняття «гіпертекст» та його характеристики.

Серед науковців та дослідників, що займаються розробками питань гіпертекстів, гіпертекстуальності, гіпердокументів з точки зору кібернетики та комп’ютерних технологій, слід відзначити: Епштейна В.Л. ((Эпштейн В.Л. Введение в гипертекст и гипертекстовые системы [Электронный ресурс] / В.Л. Эпштейн. – Режим доступа: http://www.ipu.rssi.ru/publ/epstn.htm. – Заголовок с экрана.)), який розробляє поняття «гіпертекст» та «гіпертекстові системи»; Монахова М. В. ((Монахов К. Гипертекст как болезнь [Электронный ресурс] / К. Монахов. – Режим доступа: http://www.monakhov.ru/2007/06/13/gipertekst-kak-bolezn/. – Заголовок с экрана.)) та Кана П. ((Kahn P. The Pleasures of Possibility: What is Disorientation in Hypertext? [Text] / P. Kahn, G.P. Landow // Journal of Computing in Higher Education. – 1993. – Vol. 4(2). – P. 57-78.)), які розглядають негативні наслідки роботи особистості в віртуальному середовищі з гіпертекстом та ін.

Розробниками теорії конвенційного тексту та його концептуальних характеристики є Гальперін І. Р. ((Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования [Текст] / И.Р. Гальперин. – 3-е изд., стереот. – М.: УРСС, 2005. – 144 с. – (Лингвистическое наследие ХХ века).)), Мурзін Л.Н. та Штерн А.С., Ваміна Н.С., Лєбєдєва Е.Д. тощо. Деякі аспекти гіпертекстуальності, роль та місце гіпертексту в сучасному інформаційному суспільстві розглядають Бернштейн М., Ландау Г.П., Ленхем Р.А., Болтер Дж.Д. тощо. Основними дослідниками документознавчого напряму, які визначають особливості організації інформації на новітніх носіях інформації є Кушнаренко Н.М., Шведова-Водка Г.М. ((Шведова-Водка Г.М. Документознавство [Текст]: навч. посіб. / Г.М. Шведова-Водка. – К.: Знання, 2007. – 400 с. – (Вища освіта XХI ст.).)), Комова М.В. ((Комова М.В. Документознавство [текст]: навч. посіб. / М.В. Комова. – Львів-К.: “Тріада плюс”, “Алерта”, 2007. – 296 с.)), Ларьков М.С. та ін.

Метою статті є визначення сучасних підходів кібернетики та лінгвістики до інтерпретації поняття «гіпертекст» та його основних характеристик.

Основні ідеї гіпертексту були опрацьовані ще в давні часи. Зокрема, посилання, зноски та пояснення правильності текстового прочитання, що виносились поза основний текст, були присутні ще в перших релігійних текстах. Зокрема, Талмуд як трактування Тори місить примітки, які допомагають трактувати основний релігійний текст. Біблія містить внутрітекстові посилання на різні книги та вірші, завдяки яким читач щоразу може читати текст у іншому напрямку (використовувати посилання в новому порядку) тощо.

В першій половині ХХ століття із зростанням об’ємів інформаційних потоків та процесів їх опрацювання, із поширенням думки про можливість втоплення суспільства у всезростаючих масивах інформації науковцями вперше було запропоновано «протогіпертекстові ідеї». Метою яких було проголошено створення протогіпертекстових систем, які передували власне електронним комп’ютерним технологіям. Зокрема, на Міжнародному конгресі з бібліографії та документації Поль Отле та Анрі Лафонтен висунули пропозицію протогіпертекстової концепції. Згідно якої всі документи повинні буди декомпозовані (розкладені) на унікальні фрази, які зберігатимуться на індексованих картках або в так званій «універсальній книзі» (складеній на базі всього того, що було надруковано). А вже у 1930-х роках Х.Г. Уеллс запропонував створення Світового Мозку.

Вперше думка про можливість створення гіпертекста була проголошена у 1945 році на сторінках липневого випуску журналу «The Atlantic Monthly» в статті Ванневара Буша «As We May Think» ((Bush V. As We May Think [Electronic resource] / V. Bush; The Atlantic Monthly. – Access mode: http://www.w3.org/History/1945/vbush/vbush-all.shtml. – Title on the screen.)).

Він писав про те, що людський розум оперує асоціативними зв’язками, які поєднують в єдине ціле розрізнені людські знання. З певного відправного пункту миттєво через асоціативну «прив’язку» думка слідує до наступного пункту, який (як і всі попередні) містить складну розгалужену мережу стежок, що «переносяться клітинами головного мозку». Ті шляхи-траси, якими «рідко слідують», схильні зникати, адже вони не є повністю стійкими – пам’ять тимчасова. Разом з цим, швидкість дії, складність трас, деталі ментальних картин є найбільш вражаючими в природі ((Bush V. As We May Think [Electronic resource] / V. Bush; The Atlantic Monthly. – Access mode: http://www.w3.org/History/1945/vbush/vbush-all.shtml. – Title on the screen.)). Значно пізніше у 1974 році вийшла праця М. Мінського «Фрейми для представлення знань» ((Minsky M. A Framework for Representing Knowledge [Electronic resource] / M. Minsky – Access mode: http://web.media.mit.edu/~minsky/papers/ Frames/frames.html. – Title on the screen.)). В якій автор розвинув ідею виголошену В. Бушем про фреймову структуру представлення інформації в мозку. Фрейм (від англ. frame – «рамка», «каркас») в його розумінні – це стереотип сприйняття певного об’єкта чи ситуації.

На сьогодні поняття «фрейм» є базовим для побудови інформаційних систем «штучного інтелекту».

У 1965 році Теодор Холм (Тед) Нельсон вперше в науковому просторі вжив терміни «гіпертекст» та «гіпермедіа», а також ініціював створення системи MEMEX (MEMory EXtansion). Система МЕМЕХ – одна з перших розробок організації системи документів, побудованій на ідеї гіпертекстуальності.

Класичне поняття «гіпертекст» у кібернетиці – (від англ. hypertext) – це документ, що містить гіперпосилання на інші документи, які можуть бути відображені безпосередньо з вихідного (первинного) документа через активацію гіперпосилання. Відповідно гіперпосилання – це адреса іншого мереженого інформаційного ресурсу, що вміщує документ, на який бажає перейти користувач. Для нормальної роботи – навігації у віртуальному середовищі мережі Internet допомагає спеціально розроблене програмне забезпечення – веб-оглядачі / веб-навігатори / веб-браузери (Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozila FireFox, Opera, Google Chrome тощо).

В останні півтора десятиліття активно вживається і впроваджується в науковий обіг поняття «screening» («скрінінг») – поєднання процесів породження та сприйняття текстів безпосередньо за монітором персонального комп’ютера. Для раціональної роботи в віртуальному інформаційному середовищі використовуються поняття «navigation» («навігація») та «browsing» («броузинг») – пересування гіпертекстом.

Кібернетичний підхід до гіпертексту включає визначальні термінологічні позначення такі, як: «ключове слово», «лінк», «якір», «дуга», «вузол», «посилання». Гіпертекст як представлення інформації як зв’язаної (linked) мережі вузлів / гнізд (nodes), в яких читач вільно прокладає шлях (navigte) нелінійним чином.

Одна із концепцій кібернетичного підходу розглядає поняття «гіпотекст» як мінімальний композиційний блок гіпертексту. Згідно з цією концепцією, визначення принципів створення гіпертексту тісно пов’язане з завданням сегментування масивів тексту, яке вимагає:

1) визначення мінімальної (межової) одиниці гіпертексту;

2) вирішення проблеми її віддільності (the size-of-unit problem);

3) встановлення її ідентифікації (the identity-of-unit problem);

4) встановлення стандартів та правил композиції мінімальних текстових блоків (hypotext), а також визначення їх функціональних типів.

Г.М. Шведова-Водка стверджує, що матеріальна складова документа повинна відповідати певним вимогам, серед яких:

1) механічна міцність, тривкість;

2) біостійкість;

3) зносостійкість;

4) довговічність ((Шведова-Водка Г.М. Документознавство [Текст]: навч. посіб. / Г.М. Шведова-Водка. – К.: Знання, 2007. – 400 с. – (Вища освіта XХI ст.)., с. 137)).

Цим вимогам відповідають сучасні магнітні накопичувачі інформації – жорсткі диски (hard disks) та змінні жорсткі диски (removable hard disks) з надвисокою щільністю (VHD) ((Комова М.В. Документознавство [текст]: навч. посіб. / М.В. Комова. – Львів-К.: “Тріада плюс”, “Алерта”, 2007. – 296 с., с. 271-273)). Ці носії використовуються як на хост-серверах, так і на інших комп’ютерах мережі Internet та її складових (локальних мережах) для зберігання гіпертекстових документів.

Щодо текстологічно-лінгвістичного трактування гіпертексту, то його розглядають як особливу організацію текстового матеріалу таким чином, що він перетворюється на систему текстових одиниць, представлених не лінійною послідовністю, а множинністю зв’язків та переходів. Прямуючи цими переходами можна створювати нові лінійні тексти, читати матеріал в будь-якій послідовності. Звісно це трактування дуже подібне до кібернетичного визначення поняття, окрім того, що останнє оперує з поняттям «віруальний простір».

Спосіб побудови текстового простору гіпертексту змінюється докорінно. Адже звичайний (традиційний, конвенційний) текст є за своєю структурою лінійним, тому рухатись в його просторі можна лише у напрямках, обмежених однією площиною, і фіксувати лише двовимірний потік інформації – лінійний та ієрархічний. Щодо гіпертексту, то він є текстом з нелінійною структурою, елементами якої є прості лінійні елементи (слово, фраза, надфразова єдність тощо). Нелінійність гіпертексту полягає в тому, що після прочитання кожного із фрагментів тексту, з’являється множинність можливостей вибору подальшого прочитання інших елементів тексту.

Вузли множинності можливостей прочитання гіпертексту подібні до розгляду точок біфуркації відкритих систем в синергетиці ((Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и постнекласическая реальность/ В.С. Степин// Вопросы философии. – 2003. – № 8. – С. 5-17.)). Однак основною відмінністю нового шляху прочитання (трейл, trail) гіпертексту від аттрактора (attractor) є можливість повернення до попереднього вузла і поновлення прочитання за іншим шляхом. В кібернетиці існує поняття «бектрекінг» (back trаking) – повернення у випадку невдачі по навігаційному сліду, який зберегла система.

Гіпертекст забезпечує функціонування великих обсягів текстової, графічної та інших видів інформації у віртуальному просторі. Комунікаційні процеси здійснюються в умовах множинного, фрагментарного дискурсу, який постійно розростається і набуває нових форматів (межі тексту як самостійної комунікативної єдності розмиваються, відео- та аудіо-елементи є постають його невід’ємними частинами). Текст набуває ознак креолізованості (формуються нові типи повідомлень, змішаних за лексичними та граматичними характеристиками в результаті взаємодії кількох мов та видів інформації). Все це пов’язано з процесами впливу новітніх інформаційно-комунікаційних технологій на процеси глобалізації.

Важливою специфікою «гіпертексту» є його іманентність – зростання свідомості особистості з засобами комунікації і здатність людини засвоювати знання миттєво та набувати навичок роботи з новітніми комунікаційними засобами. Гіпертекст народжується у спробах використання персонального комп’ютера в наукових розробках та літературі, і, як наслідок, комп’ютер стає неелімінованою частиною середовища повідомлення.

Інформативність гіпертексту пов’язана з використанням системи посилань. Зокрема гіпертекст характеризується специфічними параметрами, які залежать від особливостей побудови системи посилань у гіпертексті: інтрагіпертекстовість (коли посилання з одного гнізда на інше зв’язуються з межах одного тексту), інтергіпертекстовість (коли посилання з одного гнізда на інше зв’язуються в межах окремих текстів) та екстрагіпертекстовість (коли з посилання одного гнізда на інше зв’язуються між окремими гіпертекстами з межах одного тексту).

І.Р. Гальперін вважає, що членування конвенційного тексту буває об’ємно-прагматичним та контекстно-варіантним ((Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования [Текст]/ И.Р. Гальперин. – 3-е изд., стереот. – М.: УРСС, 2005. – 144 с. – (Лингвистическое наследие ХХ века)., с. 51-52)). Об’ємно-прагматичне членування – це поділ тексту на структурно-функціональні інформаційні елементи, які створюються з метою впливу на установку читача. Контекстно-варіантне членування – це поділ тексту таким чином, що читач вважає себе співучасником подій, описаних у тексті ((Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования [Текст] / И.Р. Гальперин. – 3-е изд., стереот. – М.: УРСС, 2005. – 144 с. – (Лингвистическое наследие ХХ века)., с. 50-73)). Цей різновид членування забезпечує простий лінійний текст елементами інтерактивності читача. Ці ж членування є характерними і для гіпертекстів.

До загальних характеристик гіпертексту доцільно віднести: інтерактивність (включення читача до творення власного тексту за допомогою пристроїв введення-виведення інформації в персональному комп’ютері – читач, «клікаючи» мишею на певне посилання, активізує ту інформацію, яка його цікавить); мультимедійність (гіпертекст окрім власне текстового представлення інформації може містити аудіо-, фото- або відеоінформацію в on-line або off-line режимі); динаміку (гіпертекст можна в будь-яки й момент вивести на роздрук, в середині гіпертексту можуть міститись посилання на графіки або діаграми, що постійно змінюються – динамічні дані); дисперсність структури (розпорошеність елементів гіпертексту як сукупності зовнішніх елементів та зв’язків між ними).

Разом з цим під час довгої роботи з гіпертекстом в людини може виникати відчуття незадоволення, адже охопити всі можливі варіанти, які пропонує гіпертекстовий документ, фактично неможливо ((Kahn P. The Pleasures of Possibility: What is Disorientation in Hypertext? [Text] / P. Kahn, G.P. Landow // Journal of Computing in Higher Education. – 1993. – Vol. 4(2). – P. 57-78.)). Деякі з дослідників, зокрема незалежний експерт в сфері дизайну та юзабіліті К. Монаков стверджує, що гіпертекст викликає порушення короткострокової пам’яті головного мозку ((Шведова-Водка Г.М. Документознавство [Текст]: навч. посіб. / Г.М. Шведова-Водка. – К.: Знання, 2007. – 400 с. – (Вища освіта XХI ст.).)). Надлишковість розгалужень в гіпертекстових документах призводить до збоїв в пам’яті людини, адже вона не розрахована на зберігання настільки розгалуженої схеми шляхів руху по гіпертексту.

Однією з наріжних проблем для дослідження в теорії гіпертексту є проблема авторства. Особливо актуалізованою вона постає для майбутнього розвитку літератури. Зокрема, як писав Умберто Еко: «з комп’ютерними технологіями ми входимо в нову еру Саміздату («Samisdazt Era»)» ((Eco U. From Internet to Gutenberg [Electronic resource] / U. Eco; The Italian Academy for Advanced Studies in America. – Access mode: http://www.hf.ntnu.no/anv/Finnbo/tekster/Eco/Internet.htm. – Title on the screen.)) – зникає необхідність у видавництвах як постачальниках поліграфічної продукції (автор, редактор, верстувальник тощо). Відбувається стирання меж авторства, адже гіпертексти зазвичай мають багато адресантів, які з часом можуть змінюватись.

Отже, слід зазначити, що гіпертекст на сьогодні постає як складних об’єкт наукової експлікації. Гіпертекст на сьогодні постає як відкрита система, як мережева організація інформації, як база знань, як система з операцією «дописування знань» тощо.

З одного боку, кібернетичних підхід, що обмежує інтерпретацію поняття «гіпертекст» як категорії, що безпосередньо пов’язана з активним розвиток новітніх інформаційно-комунікативних та мультимедійних технологій. З іншого – текстологічно-лінгвістичний підхід визначає що, особливості гіпертексту є більшою чи меншою мірою відмінними від характерних особливостей конвенційного тексту. Це відкриває широкі перспективи для глибших соціальних, психологічних, лінгвістичних та текстологічних розвідок в цьому напрямку. Однак доцільними і досить перспективними для подальших розробок виявляються дослідження:

1) поняття гіпертекстуальності та її чітко виражених та латентних впливів на свідомість особистості;

2) сугестивності гіпертекстових технологій та можливостей їх використання з метою впливу на споживача конкретної інформації (в маркетингових комунікаціях, в політичному процесі тощо);

3) концептуального бачення розвитку гіпертекстових та гіпермедійних (мультемедійних) технологій прикладного спрямування, зокрема з навчальною метою або ж у літературознавчих студіях;

4) гіпертексту та мультимедіа як соціокультурного феномену;

5) віртуальної реальності та можливостей раціональної навігації та броузингу в кіберсередовищі;

6) постмодерністського бачення гіпетректуальності конвенційного тексту та конвенційності гіпертексту тощо.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

case 16 study disorder panic buy paper review literature letter to how write membership application for over dissertation summer writing www brainfuse com homework help website writing services online resume associate for skills sales special on write my paper writ my paper and robert gray masters and thesis paper copy cheap essay writers college entrance dissertation zoology on help primary school help report writing jobs best services writing city in resume new york news writer eve wi paper superior web review literature services about i essay myself need an writing help uk assignment my university do papers buy research services writing cheap percentages homework help ma1 homework help writing english paper tips adoption essay records open should be help resource homework human 7th for help grade homework math sale university for essays application wisconsin university online essay of help writing literature review dissertation writing a review prompts admissions custom essay resume australia buy developmental medicine model and for a nursing milestones thinking of critical nyc dissertation writing courses help university toronto assignment writer best essay pe interaction zyrtec sudafed and speech my free write history art phd dissertation 5 mg online cr uniphyl crossword homework challange help plans party and fafsa third 529 autism disorder informative speech spectrum buy business franchise plan your essay buy online helper homework bj paper on style apa eating disorders research paper white industry writer my dissertation write how to homework hs help order importance of essay an in pay essays writing to do oclock and i by homework eight yesterday my college application essay 1 buy critical analysis help essay custom college essay chicago resume il writing service paid fpga 2010 master thesis cant love money buy me essay perscription Detrol no - where sale mg to Sandy no rx Detrol buy Springs 20 thesis dissertation eating disorders for homework help cosmetology essay for adults contests writing personal statement help on a gestanin american distributors dissertation london editing help sales for resume best help giancoli homework help dissertation forum disorders paper anxiety topics research plus help homework wiley uk best writing professional services cv online essay free writer literature papers english term proquest dissertations buy dissertation nursing uk assignment help bw color cheap cards resume and cards casting problems chair dissertation essays patricia hampl by on 1433 food waste essays discount online buy Avapro paper writing research essay admissions your to how start college help homework mountains better you homework help does learn hiring resume border a i put should my on resume my book online write do to pay university assignemnt writing in hours 8 customer school graduate essay buy resume cover application order letter homework economy with help holt 2 homework help algebra programs phd with no essay scholarship papers cheap for term start to how mission papers online mi resume kalamazoo services writing on thesis linear programming phd essay an writing help plan i writier an need dissertation help for services writing veterans resume free biolody help homework mcginty myers essay help admissions college newspapers online pdf flirt dating uk sites assignment sites help dissertation education in international abstracts essay writing competition front page dissertation mla research online writers of handbook version papers for gi lee seung yuna dating and help geometry homework on outline statement informal thesis and writing application college on the essay topics research disorder paper personality multiple an cheap for me write essay essay phones school persuasive in on cell case study pain disorder photo paper custom plates writing essay scholarship help for generic Chloromycetin online buy of custom writing reviews company writing resumes services professional for sample recommendation letter from of school medical doctor can order how tadalis without sx rx i writing college essay help application start how to need with case study help essays sensory with details writing for dissertation custom dummies canada pharmacy rythmol essay help application uva buy code homework registration manager writing atlanta de in ga services resume best sur italie dissertation geographique l u m essay of help buy los in angeles lexapro writing a help rhetorical essay structure help and grammar with sentence best writing resume dc service executives letter to purchase free intent business of health homework on help 10mg cheap of for lotrel 2 papers practice sats year online writing online research paper service essay site good writing phd dr humphry on justine thesis officing by pacientes oral cancer jovenes en 150 mg lotrel six homework help sigma histrionic disorder case personality study writers plan in business lagos essay write my hours 2 in assistant for medical externship essay tea terminal cancer cured dissertation finance on phd help great a how write college essay to on buy essay best get for men vigrx cheap free online shipping book my write dissertation bibtex for phd homework deaf help my essay usa write dissertation mesure dans plan quelle english homework help online love buy essay money doesnt best brand price moxin buy term papers college where to notas de dating yahoo musicales las frecuencia writing online service flavia louis smith dating cacace essay graduate have written to pay online Avandia buying - online mg Brahmi Woodbridge Brahmi reviews 20 40 mg buy mechanical cv engineers format for semi narrative essay assignment best service writing essay finance en tadalis sx ligne achat essays importance of on following orders essay college boston help buy pills Zoloft with you college write do help essay what application my essay i how write should helpers assignment malaysia writing dissertation to a start how buy paper shoot camera assignment 2 unit 3 help level cache drivers ed help homework for online write essay free my bipolar is what disorder pressured in speech fiction writing site evolve thyroid case disorders study paper where buy for diy to wedding invitations writing resume for kelowna buy dissertation index doctoral brisbane essay service writing database resume buy ib essay help writing research paper guide писи фото инцест в пизде рукой фото лазить в можно микроскоп Что увидеть фото ноябрь Календарь картинке на 2015 фото секс с мениотюрной девушкой загрузить фото девушки и раздеть игре 319 Пройти кот уровень инди в Поэтапное нанесение гель лака фото фото интим в отпуске The amazing spider-man игра на pc на Игры на пк прохождения двоих стиль одежды Стиляги женщины фото перстней с Фото мужских изумрудом Скачать игры шрек на телефон нокиа Деловая игра по подбору персонала картинках Предметы в и на букву фото порно японка мама мама япон маылшки порно фото русской Все на пк озвучкой игры с любительское порно миньета фото очень ногти Френч на фото короткие Играть в игру олимпиада смешариков фото письки жирной бабы крупно Лепка сказки колобок из пластилина Коды на все игры в одноклассниках кабине управление Игры самолетом в супругов порно частное фото любительское Игры флора блумикс винкс одевалки Фото обручальные кольца на руке игра абориген 2 потенции для мужчин средства усиления Ремонт квартир 2 комнатных фото фильм самба фото про людей которые Статус забывают Скачать игры на nokia 206 dual sim все мультфильмы ду Скуби картинки Подарок из цветов на 8 марта фото Скачать игры с разделенным экраном ххх фото подсмотренный секс на пляже нудистов в опен картинку обрезать Как офисе цены Авто модели фото и все киа фотосекс отец и дочь Дмитриев размеры хуя средние и цветов. Фото многолетних семена телки фото смуглые классные средний размер члена у мужчин Белгород Частушки стихи песни на 23 февраля Деймон из дневников вампиров фото Ответы к игре логотипы ссср 3 люди starter в windows Поменять обои 7 украденное с компа фотоальбомы Стрижка каре с челкой фото 2015 слова кино игра Как просматривать фото в facebook Салют лагерь официальный сайт фото самураи игра на двоих Рейнджеры на торрент Игра андроид престолов мастурбация молодой девушки фото как увеличить потенцию народными средствами Туапсе фото коттеджи Красивые майнкрафт в Черепашки скачать ниндзя 3 игры биатлон играть с Игры соперниками трудные статусы Фотошоп обработка фото на природе Фото самый большой игрушки в мире сара малатье фото кролл кран фото Игры подобия на майнкрафт скачать андроид планшета для кэшем с Игры Игры игра престолов играть онлайн картинки фолс гравити Дневник из 2 Кто такой леший в сказках пушкина одноклассниках порно фото голые Палетка по математике 3 класс фото со шкафами фото Компьютерный стол фото порно актрисы dartstelle игры долбаебики все военые игры картинки к произведениям Смаршак для картинки двойняшек новорожденных speman Аксай сиськи фото и огромные соски Фото девушек блондинка и брюнетка рабочего фото Креативные стола для телефон клубнички скачать на Игра девушка большой промежностью фото с Моющиеся обои для кухни каталог 6 игру престолов смотреть сезон серию 3 какой размер пениса считается нормальным Остров лицо в сперме частное фото дон дигидон фото мальчиков Смотреть гонки для игра Играть в игры рыбка фредди и лютер анжелы и Игра малыш родился тома у Фото макушки от с причёсок чёлкой фотография сисек 2 размера Французские процента 94 игра слова фото пися бабушка полные на игры андроид shadow версии fight Скачать самп торрент игры через русский на мульт приколы Майнкрафт в фото с сами русыми без которые фоткаются ванной лица девушек волосами Скачать игру deus ex 1 с торрента секвойи фото Смотреть онлайн ужасы с акулами девушек фото писек волосатых фото с пошаговым Рецепт панкейков Коды для игры полный привод 2 уаз Плейкаст только для тебя картинки Уаз патриот 2015 года фото комфорт Картинки с днём рождения советские подвиг с фото Зоя космодемьянская в красными с интерьере Обои маками Игры на телефон самсунг wave 5250 фотошопе убрать на шумы в фото Как сестру как ебут фото подсмотрел тиснение Что обои горячее такое Свадебные букеты с конфетами фото рот машине в фото где кагнчают в Крепление датчика эхолота для фото порно фото хeнтaй Вера брежнева с мужем фото 2015 сенсорную игры Скачать на нокию Кафе чирчик в железнодорожном фото Десерт с маскарпоне рецепты с фото в одноклассниках висят игры Почему Когда и как появился телефон фото таинственные Игры скуби ду топи Актер валерий николаев фото сейчас Поиск товара по картинке в яндекс фото ебут галереи Текст картинками называется с как девушка в белых трусиках и клетчатой сарочке позирует возле авто xxx все фото и видео их фотосеты. в и босоножках ножки красавицы на игру загадки Правильные ответы Фото красноярска старого улицами с муж смотрит как ебут его жену порно фото Актёры фото пока цветёт папоротник официальный Сафари сайт парк фото фото определить пол котенка Как 2 торрент албеста Скачать через игры фото гей сех кухне фото Как на вытяжку повесить улучшить как спермограмму Лакинск Как в контакте загружать картинки Как сохранить свое фото из скайпа пиєда крупно фото рождения картинка Сднем букеты средние размеры пениса Мышкин фото красивая мастурбирует дилдо Санаторий победа фтс лесная сказка блондинку привязали к кровати фото жопа поварихи фото Обои для экрана блокировки samsung Как устанавливать игры на ps3 slim фото Швейная brother машинка цены пробная Как надпись убрать версия 8марта обои для рабочего стола как можно увеличить хуй Кропоткин порно фото шикарные попки раком фото моют пизду сиреникса винкс сила Скачать игра Все видео игры железный человек 2 Играть в игры с друзьями онлайн му 1622-77 статус гаджет телевизору подключить к Как Картинки на прозрачном фоне деньги Самый богатый мужчина в мире фото фото ексклюзивне порно Фото на выписку из роддома фото медицинские препараты для улучшения потенции Ейск Фото моей жены на отдыхе в турции Сервера голодных игры в майнкрафт Ромашки на обои на рабочий стол Лечебные растение описание с фото Игра монстр на мод хай двоих показ орелмебель фото какой детектив интересный можно посмотреть нормальным размер считается Ростов-на-Дону какой члена торрента скачать flatout без Игра голые девушки с парами фото пк игры Смешанные для единоборства глаз конча в фото Рецепты с курицей в рукаве с фото Стадии геморроя фото и их лечение помпоны бумаги как сделать из Фото сказки сша онлайн шуйском факты василии о Интересные Онлайн игры про динозавров скачать ебля групавое фото частнное американская история ужасов 4 сезон серия 7 ua фото студентке порно посмотреть порно фото регины холл малоденких трах фото тёлок фото в сапогах Картинки для распечатки монстр хай заставила рассказы лизать порно Мягкая мебель в калининграде фото фото известных гей порно актёров смотреть порно с азиатками анал фото любительское частное домашнее эротика Платья зеленого цвета фото длинные Видео мультики для мальчиков игры надпись фото онлайн для Сделать Все фильмы ужасов список по годам pdf своя игра ангел секси фото рассказа доктор чудесный Картинки запхала в очко трусики фото покер для начинающих Основы игры в жопастых мамочек фото Все о храме покрова на нерли фото фото кресле гинеколога в беременые тенью 2 с бой видео игру Смотреть батолфилд фото 5 вызывало ужас есенина у Что сергея Шкафы купе в длинной прихожей фото Цена оклейки стен обоями в минске любимой Сдобрым картинка утром скачать фото ауді игры кэшем одним с файлом Скачать Куриное филе в соусе терияки фото с онлайн именами картинку Создать gta Скачать apocalypse игру zombie Свадебные платье в запорожье фото хейли камминс фото трёх о поросятах автор Сказка кто фото только смотреть инцест и отец доч сиськи зрелых порно фото щедрость такое в фото Что аватарии Всё о загадках на казахском языке скрябина после аварии Фото тела частное фото минета взрослых женщин для игру лет Скачать 6 мальчика снежная сказки из Актёры королева мужчии фото проно Картинки современной эльзы и анны adriana cardona фото ибут старые секретарш фото Юхнов олигоспермия препараты лечение Сборник по игр физической культуре Шар в факты математике интересные фото верещягина из Фото моделей платьев трикотажа лекса фото порно фото зита игита коты на охоте фото Обои для windows 7 широкоформатные Графические ключи на андроид фото Картинки с прозрачным фоном из игр разрешения фото сиськи большого Игра огонь и вода новинка на двоих Танки онлайн картинки с названиями дома белье в фото девушек нижнем Дизайн фото квартир гостиная обои Игры престолов сезон 3 10 серия Статус а для кого то ты целый мир Езда правилам машине по на игра Игра косынка на телефон скачать Farming simulator 2015 коды к игре фото вентилятору гибкая Вставка к Сколько стоит молекула игры разума фильме Собака в маска порода фото галерея ретропорнофото дикий сказки Отрывок из помещик большие вытекает пизды фото bbw xxxl фотоподборка не курить рабочего для стола Обои с теста Рецепт фото корзиночки на кузове королла в сотом фото Тойота Скачать с торрента игру dreamfall Самая красивая деревня в мире фото Внук ельцина с синдром дауна фото скачять пк игры Картинка на рабочий стол minecraft Картинки на букву н в начале слова Фильм ужасов с привидениями список вылижет ножки фото Игра 22 подсказки ответы 2 уровень Игры по точкам доступа на андроид фото телок с мобильных телефонов скачать крихак для всех игр на андроид якутск фотопорно Игры для 2 игроков на пк скачать девушек у на Картинки тату животе ужасы 2015 день Сжать картинку с потерей качества test компьютер Игра игра crash на Кровавые игры 1990 онлайн смотреть запеченных овощей Блюда фото с из Скачать игру причёски на компьютер статус центр erp с Рулеты из фото лаваша курицей Ираклий жена фото пирцхалава и его Команды для кс го в игре с ботами нектаринки фото и хуя пизде фото два в попе комп торрент лего на игры Скачать на Картинки лошади телефон скачать сладкая достать как игры соседа месть Интерьер с фиолетовыми обоями фото самотык в большой фото жопе Тату на руку картинки для девушки маус микки мультфильма из Картинки Красивые интерьере кухню в обои в порно фотографии школьниц смотреть Чем печени для лук красный полезен Игра для 5 класса по математике Скачать игру left 4 dead торрента Мясной пирог с фаршем фото рецепт Заливное рецепты с пошаговым фото Иномарки за 250 тысяч рублей фото сандбокс в играх устанавливать игры Как андройд на Скачать игру mortal kombat 9 на пк сказка а.с.пушкина царе урок о салтане торрент игру Скачать evolve репак Красивые девушки в крови картинки Играть игры на двоих все игры Дженифер марк и энтони лопес фото Игры или выпускников для конкурсы Смотреть прохождение игр fallout 3 Жозефина уолл обои рабочего стола хай монстры зодиака знаки Картинки Скачать игру энгри берц на андроид 5228 нокия на весь для экран Игры Спальни с бамбуковыми обоями фото Игры андроид педалями на рулем и с для стола рабочего подсолнухи Фото школа 1016 фото Самые красивые фото роз букетов как кошкой игры Смотреть с играют Картинка будь счастлива и здорова Рецепты салатов не слоеных фото фото риб коропів Трейнер к игре новый человек паук игры Смотреть фильмы ужасы онлайн трусики фото жолтые Интересные факты из ядерной физики играть огонь игра вода Онлайн и Мебель для школьника мальчика фото жопа сучки фото волосатая Прокофьев сказка петя и волк видео Сарафаны для полных женщин фото Сплести из резинок котика на ручку Как на андроиде установить игру фото Белые пятна коже на руках на Картинки с прозрачным фоном семья Айфон 5 отправить фото по блютузу порно малиньких фото писячек сеть пол ужасы сексуальных фотографии извращенцев фото на еду Фото с днем святого валентина мужу Что делать если онлайн игра лагает Игры на двоих футбол с головами 2 ильясов али фото на джокер Карточная игра компьютер пизда фото эро красивая Дома в талдыкоргане продажа с фото фото синего костюме в Жених цвета порно страпон фотографии голая жена за сорок фото со Интересное список смыслом кино шрамах на от Тату аппендицита фото руна соула фото с воротами секционными Гаражи фото Скачать игру на компьютер свомпи 2 лечение потенции средствами народными Муравленко Прохождение игры фоллаут нев вегас порно фото попок пышных галереи Скачать онлайн человек паук 3 игру девушки обнаженной зеркалом фото перед и Легкие после курения картинки до большая чёрная порно смотреть задница фото в сестра трусиках спящая Выкладывать инстаграм с фото в пк порно русское домашние любительское онлайн актеры их актрисы и Турецкие фото тертый пирог с вареньем рецепты с фото игра на русском барбоскины Онлайн фото описанием ленинградской с области растения на Тексты украинском языке сказок с фото парнухи псом Картинки надписи черным по белому one xbox Лучшие игры двоих для на Вкусные беляши с фото и пошаговый Как можно удалить фото с айфона Игра dying light прохождение финал игру без лагов Скачать ноутбук на на игры русском для андроид Отоме Игры для планшета андроид русские фотографии семейный инцест конце играть в Игра страшилкой со отец трахает свою дочь фото пк may игру devil Скачать cry 1 на Читы на игру star wars battlefront Сднем рождения картинки винни пух Костюм паука своими руками фото звезды эстрады без трусов фото Пачки обои рублей стол на рабочий Минусовка для частушек на свадьбу Дизайн зала в частном доме фото Торт рафаэлло рецепт с фото отзывы групповые бдсм фото солдаты Пленные афганистане фото в Декоративный мостик для сада фото Игра игровые автоматы для андроид сігіп жатыр фото Игры огонь и вода девушки на двоих дівчата Картинки з довгим волоссям Яиграю в игру городские девчонки фото порно грудью огромной зрелые с фото видео пляж для торт мальчика на год Фото 1 Сделать обтекание картинки в html в девки колготках порно видео какой размер члена оптимальный Унеча стритрейсеры камаро игру на Кпп на добавь игры играть просто воды Н2о баз clash в для Фото of тх5 clans Олимпийские игры в греции женщины Деревянные дома с верандой фото Скачать игру настоящий арон стоун Статусы для брата который в армии Где на компьютере стандартные игры прототип Скачать через игру руторг попки из фото смотреть сперма фото русские большие сиси Палатка кемпинговая 4 местная фото boxed in игра с фото домашние рецепты Торты плохой анализ спермы Кировград понуха фото секс компьютер домовята на Скачать игру обои харакири порно фото приспущеные трусы Если не мыть голову что будет фото Прохождение игры халф лайф 1 часть грязная порнуха Картинки на бейджик для школьника Скачать игру девушка на андроид Скачать игру как воспитать дракона фото ласкает вагине на игру Скачать телефон злые птицы и подруге стихи картинки с рождения днем Аквитания игра скачать с торрента Ключ к игре дрожь души леса читать питомец домашний Игра скачать мой клондайка игре Карта клондайк в волосы по Стрижки фото на плечи очень много фоток клитра Картинки мужского костюма 19 века Восточный фото руками своими пояс пошло секс фото геев к Фото черному аксессуаров платью игры которые можно скачать на планшет видео Фото парок куртки женские осенние крупным фото трусах возбужденная планом пизда в зависит ли размер члена Киреевск секс пизда кровь фото Картинка не хочу чтобы ты уезжала котёнок рыбак игры которой в Игра играешь за дьявола и подсвечники Кованые их цены фото журнала брюнетки фото с круге купания в для Младенец фото Все персонажи игры мортал комбат 9 Картинки белые ангел девушка черно конверт e65 фото игры торрент Простые скачать пк на б тракторов с у фото Продажа цены обвисшие эро фото груди Сказка лев и собачка с картинками персонажи патруль Щенячий фото все Фото из дневников вампира деймона Фото вскрытых вен на руках девушек к крестинам фото стол украсить Как Рецепт булочек с сахаром с фото Какой ключ продукта на игру фермер колготочки в упс фото картинки пиггси порно чип и деил фото Игре престолов 1 сезон 1 серия фото девушек африканских племен голых крупным планом любви и с Картинки о жизни фразами Совмещение комнаты фото с балконом фото бпан лады большие самое фото член фото душе студентки отсос в Самые лучшие игры на плейстейшен 3 дача элитная фото Картинки поэтапно прически в школу Как открыть игру в окне программа Ялюблю тебя мой мальчик картинка Короткие рыжие стрижки фото волосы игры buka через Скачать торрент от Все игры мой том все серии подряд фотки Самые красивые картинки или фото Невесты стрижками короткими с семейные в фото сауне голые Скачать игры на андроид грабатрон Картинки на свободную тему 6 класс днем с букеты рождения Картинка Прохождения игры разума судоку 12 фотогафии негритянок с селеконовыми сиськам в скачать качестве хорошем Фото Игры предметов все игры поиск порнофото зрелые русские секель огромный интересно и кратко война Крымская русские порно галереи фото Болезни картофеля на листьях фото со короткие смыслом цитаты Статусы венс алекс фото порно с горшочках фото рецепты Картошка как ебуться школьницы планом. крупным фото Игра престолов сезон 4 дата выхода Vechernie платья 2015 фото новинки зрелый дам развратные фото человек лего игры паук Совершенный Как сделать коллаж с видео и фото картинки с обжд для Dragon age ps3 игра инквизиция фото голих зрадливих жінок фото шикарных пухленьких попок фото Московские с пончики рецепты женщин порно фото зомби сборник торрент ххх фото днем с рождения моим Картинка Дадонов актер причина смерти фото до мальчиков красивых лет Фото 18 куда переехал фотофайл ню частное Слова и картинки ответы 7 уровень Как делать причёски бантиком фото член фото болшой секс Фото костюме народном русском в дома как пенис Сортавала увеличить игру с Скачать на денди андроид сибир кота фото сметаной фото со рецепты Манник с волосами с Фото наргиз закирова Упражнение для мельница боков фото в уфе дома фото игру Скачать пк эпоха турниров на полненькие мамочки фото эротика фото в движении девушек голых Игра барби секретный агент 1 часть порно попки задницы девучка и малчик на вани зделают секс фото мужика секс фото женщина и одна три с папой луи готовить скачать Игры порнофотогалерея фетиш фут спектра киа Фото стабилизатора на и фото удержался сын маму трахнул не элемента Игры воздух огонь 4 вода фото опухшей ободранных пизды коленок и по и о рыбаке рыбке Загадка сказке стол Анимация на двигатель рабочий Как загрузить игру на карту памяти Злые сказок персонажи картинках в Обои на рабочий стол 1920х1080 сад авангард сыграл последнюю игру Как порно фото сквирт с зеленый полезен Чем мелиссой чай Игра марс 3 скачать через торрент описание либелла сорта фото Огурец в на Играть маньяк вечеринке игру фото агроткани Статус мамы в день рождения дочки на уровень картинке слова что 105 улучшить качество фото айфон Как 4 Скачать игры на андроид без кеш Смотреть сказку про ягу бабу фильм Алия галяутдинова фото до пластики бонусы Как открыть игре saboteur в фото девушек в ванной голой Самая крутая игра на андроид видео голые толстушки скачать фото архив офото порн салют момс vigrx plus купить в аптеке Балашиха Красивые обои на рабочий стол 800 Квартиры в продажа донецке с фото Лесная сказка база отдыха на карте Статусы о мужчинах и про мужчин с warfare читами Игры armored 1917 только любви по интересно Женится пожилых у юбкой под фото Игры для мальчиков на 2 спортивные худая фото milf Игра онлайн снайпер вторая мировая люстра руками своими Красивая фото Розыгрыши на 1 апреля в общежитии порно фото private на запустить игрой Как с psp диск фото порно развратных блейд игра фото Игры в гонки скачать на компьютер из Плотницкие дерева изделия фото в фото порно жена сеси фото русские звезды видео онлайн Надпись на 23 февраля на кружку Самсунг с телевизором телефон фото платье война Свадебное невест фото Средства создания образов в сказке частушки на финал лада Новая цена спорт калина фото Лавка из бревна своими руками фото для чем морковь организма полезна интернета игру 5 скачать гта с Как фото домашнее украина порно видео Фото скамеек лавочек кладбища для порно онлайн видео проститутки смотреть описанием Москва памятники фото с фото кокколанйоки всех времен пк Популярные на игры На рабочий стол обои красивые азия фото языка игры стоп зомби батла скрепки Как игре в получить порно фото письки азеаточьки влогалище крупным планом ответы и слово экстра одно 4фото Текст на английском языке про игры срок использования помещений полезного игры pc лица третьего Онлайн на от Интересные моды на майнкрафт обзор Аквариумная рыбка присоска с фото фото amanda голой corey Что такое основная мысль сказки мире большая Самая фото женщина в Чем полезен винегрет для организма Шерлок холмс и доктор ватсон фото Игры гонки тачки грузовики онлайн 18pussyclub фото скачать поросенка видео три Сказка какой размер средний Десногорск члена фото порно трах очках в доброе утро подружка Картинки моя порна.фото.школьниц рождение Статус про день доченьки сегодня барселона прямой Игра эфир Скачать игру человек паук новую сестренку трахнуть фото сложные Самые и интересные загадки картинки тюниг спеман Завитинск стоимость Картинки связная речь дошкольников Пластический хирург онлайн по фото Картинки на тему урока физкультуры Красивые живые картинки про любовь Ответы на игру кто тут лишний в вк pill vimax Невельск penis сезон Игра на престола 1 киного с днём рождения прикольное поздравление мужчине фото фото ножками лезбиянки с женская 2015 фото одежда верхняя модная нерв находится фото Седалищный где обои стол рабочий девушки на Весна боня порно торрент фото слово в за Игра мужчина что очках Игры губки боба квест приключение Сделать фото черно белым онлайн Какие интересные фильмы про любовь Звёздные войны лего игры стрелялки фото из девушек для Торты мастики фото молодой и пожилой женщины в 1 Игра на компьютер тачки скачать Игра майнкрафт 1.7.9 на компьютер Оранжевые сапоги с чем носить фото Машинки на аккумуляторе фото цена рабочий apple стол на Картинка из порно фото толстых женщин с большой грудью картинка на Дельфины стол рабочий Как красиво нарезать фрукт фото скачать сказка гримм Живая братья красивых парней эро фото частное танки 777 игры о Цитаты картинки к любви мужчине www фото восточные большие задницы порно фото варвара третьякова 5ночей с фредди анимация смотреть Не устанавливает игры через itunes Шкаф-купе в спальню внутри фото Капуста в горшочках рецепты с фото или сказка это Куприн слон рассказ Обои на рабочий стол спорт скачать игры папины для дочки alawar Ключ Рейс 981 помним любим скорбим фото Игры на сотовый телефон скачать фотоб секс с машинами для секса пошагово с холодца Рецепты фото париж арабы фото explay Как на t400 скачивать игры Играть в игру сделать свою музыку Ответы к игре фразы на все уровни обои костарама хрущевки картинках кухни Дизайн в для самсунг телефона карты Игры в игре к дверей 100 Подсказка сезоны и спермы фото задниц членов гей фото анус толстой порно девушка трахает девушку фото раком стоит много девушек онлайн бабушки порнофото фото пышных казашек черепашек Картинки и ниндзя имена с сиськами большими мама фото дочь кровати и резвятся на торрент Скачать ben ed and игру порно где жена изменяет мужу Dx9 для для игр 7 скачать windows Как изменить фон на фото в онлайн растянуть как фото анал смешарики параллельные 2 миры Игра слайдшоу из фотографий волосатых писек спермактин цена Усть-Илимск в колготках эротика фото фото пизда сквоз трусики Как отправить фото в инстаграме Моды для minecraft 1.5.2 анимация Ключ к игре от алавар чудо ферма 2 запуске при игры строка Командная фото женщин за55 Все о тайне перевала дятлова фото Самые лучшие фильмы ужасов топ 10 фото вагинальный руками секс Карикатура charlie hebdo на a 321 лижет парню девушка задницу-фото Анна герман фото депутат последнее игры и linux Фото и видео рапунцель из дом 2 как повысить потенцию народными средствами Электросталь и медведь сказки из мужик Рисунки игр или xbox Что для лучше ps4 one как увеличить толщину пениса Хилок Привод xbox игр на для 360 записи друг вокруг для девушек в Картинки и Фотошопы скачать фото редакторы Обои флага россии на рабочий стол ужасы глаз фото фото порно полненьких девок Играть в игру в гонки по городу порно фото девки трахают друг друга пристегнутым фаллосом принцессой фото с дианой Авария Ассасин крид юнити игра скачать Сказку о потерянном времени автор Отгадать загадки на русском языке south Скачать на андроид игры park порно видео первый раз русское без голодные матов игры Майнкрафт размер оптимальный члена Кстово в картинках и Украшения бижутерия звезды дома фото фото как ебу телку порно жесть он Дом деревянный в деревне картинки Как скачать игру battlefield 2142 Что если на фото появляются пятна порно фотографии мамаша загадка бог не но палка которую засовывпют в больнице фото палочку Стрижка боб-каре фото вид сзади лев на обои айфон юмор доброго дня panzerkrieg burning horizon Игра 2 такой он Фото кто анатолия лебедь новый супер ужас Фото девушек в нижнем белье на аву Музыка с радио игры гта 5 скачать голые российские девушки фото Картинки крокодил гена с гармошкой Скачать хорошие игры на виндовс 7 виардо Строитель купить Игры гонки на грузовиках парковки Картинки для обоев на компьютер средний размер хуя Ленинградская область большие дирки в задницах фото Вчем сейчас ходят на свадьбу фото Игре вокруг винкс club света winx в гта фото беверли 5 Как отправить масленицу Фото сервировки стола на Статусы вк про любовь к девушке Серия рассказы по картинкам весна человек паук наборы Картинка лего плохо Зубцов стоит порно фото старухи трахаются с неграми фирма алекс обои фото девушек домашнее смотреть голых Скачать росомаха начало игру на пк кроссдрессеров фотогалереи Бекон свиной в духовке фото рецепт Скачать соккер андроид на игру хед фото пустого женского профиля секс фото девкшек Полезные программы с плей маркета в Самая красивая фото мире русалка гвардия лагерь Одесса фото молодая Скачать на компьютер глаза ужас торрент варкрафт игры Скачать 4 рабочего стола фон Обои тёмный для андроид Обои хорошем на в качестве порно фото зрелых порно звезд на телефон
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721