Розширення дохідної бази місцевих бюджетів України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено можливі напрямки розширення дохідної бази місцевих бюджетів України та результативність розширення, зокрема на бюджеті міста Острога. Також подано пропозиції щодо вирішення поставлених проблем.

The author has researched possible spheres of local budgets incomes widening in Ukraine and results of this widening, specifically the results of Ostroh local budget. The author also offers suggestions on the resolution of the abovementioned problems.

Децентралізація визначена пріоритетним напрямком реформування бюджетної системи України, проте без розширення дохідної бази місцевих бюджетів неможливо забезпечити їх наповнюваність та ефективність функціонування.
Проблема нестачі фінансових ресурсів на місцевому рівні набула важливого значення для всієї країни. Основна частина доходів місцевих бюджетів утворюється за рахунок частки від загальнодержавних податків. Це свідчить про недостатність фіскальної незалежності місцевих бюджетів.
Актуальність роботи полягає у необхідності розширення дохідної бази місцевих бюджетів України, для забезпечення їх фінансової незалежності та зростання розвитку регіонів країни, що загалом вплине на розвиток України.
Вивченням цієї проблематики займались такі вчені-економісти: О. Кириленко, В. Рябошлик, С. Буковинський, В. Кодацький та інші. Проте важливо поглибити дослідження цих питань, зокрема у визначенні можливих напрямків розширення дохідної бази місцевих бюджетів.
Метою дослідження є визначення пропозицій щодо розширення дохідної бази місцевих бюджетів України на прикладі бюджету міста Острога.
Для досягнення поставленої мети було визначено ряд завдань:
1) дослідити надходження бюджету міста Острога;
2) оцінити результати закріплення загальнодержавних податків на місцевому рівні;
3) визначити пропозиції щодо розширення дохідної бази місцевих бюджетів України.
Чинна система формування дохідної бази місцевих бюджетів потребує вдосконалення. Так, в сучасних умовах господарювання існують два шляхи укріплення доходної бази місцевих бюджетів і підвищення їх самостійності. Один з них – розподілення коштів державного бюджету. Другий – через створення механізму, зацікавленості місцевих органів влади в зароблянні власних коштів. Другий спосіб є більш дієвий, оскільки дає можливість не тільки збільшити фінансові ресурси кожної території, а й збільшує надходження до державного бюджету.
Розвиток регіону залежить від наповнюваності місцевого бюджету. Тому актуальною є оцінка надходжень та їх структура ((Вахненко Т.П. Реформування системи міжбюджетних відносин в Україні // Економіка. Фінанси. Право. — 2003. — № 9. — С. 7.)).
Згідно зі звітами фінансового управління Острозького міськвиконкому протягом 2005-2007 років спостерігалася тенденція до збільшення доходів бюджету міста Острога, від 8,9 млн. грн. (з врахуванням трансфертів) у 2005 році до 18,7 млн.грн. у 2007 році. Варто визначити, що у 2006 році спостерігалося різке збільшення доходів місцевого бюджету в порівнянні до 2005 року – на 8,3 млн.грн.
На збільшення доходів загального фонду найбільше у 2006 році (в порівнянні до 2005 роком) вплинуло зростання надходження від плати за землю – на 106,49 % (або на 119,3 тис.грн.) та від податку на доходи з фізичних осіб – на 37,53 % (або на 931,9 тис.грн.). У 2007 році в порівнянні зі 2006 роком зростання відбулось у зв’язку із збільшенням надходжень від податку з доходів фізичних осіб на 2022,3 тис.грн. (або на 59,22 %), а також від плати за торговий патент на 163,4 тис.грн. (або на 149,93 %).
Основним бюджетоутворюючим надходженням є податок з доходів фізичних осіб, що становить в середньому 74,45 % надходжень загального фонду бюджету міста Острога за 2005-2007 роки. Варто зазначити, що спостерігалося зростання частки даного податку від 70,51 % у 2005 році до 78,90 % у 2007 році. Причинами цього було зростання мінімальної заробітної плати та впровадження єдиної тарифної сітки, що збільшило фонди заробітних плат, а також зміна ставки податку з 13 % до 15 %.
Частка єдиного податку, що займає друге місце у структурі надходжень до загального фонду, за досліджувані роки становила в середньому 12,52 %, за плату за землю – 4,07 %, за державне мито – 2,74 %.
Потрібно також відмітити, що частка місцевих податків і зборів за досліджувані роки щороку зменшувалась (від 2,6 % у 2005 році до 1,62 % у 2007 році) і є малозначною у бюджетотворенні.
Найбільшу частку місцевих податків та зборів за досліджувані роки становив ринковий збір, що відображено на рисунку 1.

Рис. 1. Структура місцевих податків та зборів бюджету міста Острога за 2005-2007 роки, %
Також варто зазначити про його поступове зростання: від 2005 (55,4 тис.грн.) до 2007 року (75,5 тис.грн.). В середньому за 2005-2007 роки частка даного збору становила 63 % у структурі місцевих податків та зборів.Рівномірним у структурі був комунальний податок – в середньому за досліджувані роки становив 21,4 %. Податок з реклами в середньому становив 0,22 %, збір за паркування автомобілів – 4,16 %, збір за видачу довіреностей на квартиру – 0,05 %, збір за використання символіки – 8,57 %, збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі і сфери послуг – 2,55 % за 2005-2007 роки.
Зростання по спеціальному фонду (від 3,5 млн.грн. у 2005 році до 11,1 млн.грн. у 2007), що спостерігалося за досліджувані роки, пов’язано зі збільшенням перерахування коштів з загального фонду. Так, кошти одержані із загального фонду бюджету становили 49,52 % усього спеціального фонду у 2006 році. Основну частку спеціального фонду бюджету становив бюджет розвитку, що в середньому за 2005-2007 роки була на рівні 25,13 %. Також важливу роль в даному бюджеті займали доходи від продажу землі, оскільки частка від даного джерела надходжень становила в середньому за 2005-2007 роки 17,81 %.
Важливе значення для забезпечення доходної частини місцевих бюджетів депресивних областей, в тому числі Рівненської області, займають офіційні трансферти. Так, в частині надходжень бюджету міста Острога за 2005-2007 роки міжбюджетні трансферти займали 40 %.

Рис. 2. Динаміка доходів та міжбюджетних трансфертів в бюджеті міста Острога за 2005-2007 роки, тис.грн.
Як відображено на рисунку 2., найвищий рівень міжбюджетних трансфертів бюджету міста Острога спостерігався в 2006 році – 7957,1 тис.грн. (45,6 % від доходів)
Спостерігається те, що в порівнянні до 2005 і 2006 років у 2007 році перелік наданих трансфертів був скорочений як фінансово, так і на законодавчому рівні, оскільки в розрахунковій формулі міжбюджетних відносин основним показником є чисельність населення, що постійно знижується в нашій країні.
У структурі трансфертів по загальному фонду основну та стабільну частку займала субвенція з державного бюджету, що становила 45,46 % в середньому за три досліджувані роки, а також дотації вирівнювання, що одержувались з державного бюджету – 20,52 % за 2005-2007 роки в середньому ((Вишневська Н.В. Особливості фінансового вирівнювання місцевих бюджетів. // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво НаУ «Острозька академія», 2006. – Вип.8. – Ч.1 – 468 с.)).
Крім основних і стабільних трансфертів у 2005 році у структурі трансфертів загального фонду вагому частку займала також додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів становила 11,93 % (у 2007 році дана дотація становила 7,36 %).
У 2006 році спостерігалася найбільша кількість наданих трансфертів. Так, крім зазначених, у структурі найбільшу частку становила субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст, об’єктів історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених місць України – 42,43 % (в наступному році дана субвенція була відмінена).
У спеціальному фонді місцевих бюджетів субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи щодо погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень становила у 2005 році 231,7 тис.грн., а у 2006 році знизилась до 149,5 тис.грн.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських для здійснення заходів з виконання заходів із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» кожного року була затверджена, проте не була профінансована в жодному.
Офіційні трансферти спрямовувалися в першу чергу на охорону здоров’я (лікарня), на правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави, на соціальне забезпечення населення, на виплату пільг (пільги ветеранам, допомоги сім’ям з дітьми, пільги на транспорт), на сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство, на інші заходи.
Ліквідація дотаційності є важливою проблемою, проте її вирішення можливе лише за умови рівності розвитку всіх регіонів, що досі на практиці ніде не здійснено. Проте зменшення частки трансфертів в доходах місцевих бюджетах можливо за умови збільшення власної доходної бази місцевих бюджетів, при чому збільшення частки власних доходів сприятиме зростанню самостійності, незалежності і децентралізації органів місцевого самоврядування, що активізує їх роботу.
Також проблемою є те, що всі регіони отримують трансферти, не залежно від їх необхідності, тоді як одночасно існують зустрічні трансферти – з місцевих бюджетів до Державного бюджету України, що є нелогічним і потребує зміни на те, щоб дані кошти залишались на місцях і не передавались відповідно між бюджетами.
С.А. Буковинський визначає, що одним з напрямів збільшення дохідної бази місцевих бюджетів може бути закріплення за ними податку на прибуток підприємств. Нині до місцевих бюджетів зараховується ли¬ше податок на прибуток підприємств комунальної власності (( Буковинський С.А. До питання здійснення бюджетної політики в Україні. // Фінанси України. – 2007. – № 10. – С. 5-32. )).
Варто визнати, що податок на прибуток у Державному бюджеті України становив в середньому 20,66 % від усіх доходів за 2005-2007 роки, тому малоймовірно, що держава відмовиться від даної статті надходжень, зарахувавши стовідсотково її до місцевих бюджетів України.
Проект концепції місцевих бюджетів передбачає можливість передачі на регіональний рівень частини податку на прибуток, ймовірно цей рівень становитиме 10–15 % податку на прибуток, причому сплачувати його будуть не за місцем реєстрації офісу, а за місцем розташування виробничих активів. Для влади на місцях це стало б значним джерелом доходів, однак вигоду отримають лише індустріально розвинені міста.

Рис. 3. Динаміка доходів місцевих бюджетів України з міжбюджетними трансфертами та податком на прибуток підприємств з Державного бюджету України за 2005-2007 рр., млн. грн.
Так, за умови віднесення податку на прибуток з Державного до місцевих бюджетів стовідсотково, на всеукраїнському рівні це може вплинути на відмову від вагомої частки міжбюджетних трансфертів загалом (рис. 3.), проте, темпи зростання міжбюджетних трансфертів перевищують зростання податку на прибуток.

Рис. 4. Динаміка доходів бюджету міста Острога з врахуванням податку на прибуток підприємств з Державного бюджету України за 2005-2007 роки, тис.грн.
Оцінка передачі податку на прибуток бюджету міста Острога (рис. 4.) відображає те, що хоча в абсолютному значенні податок на прибуток зростав (від 103,8 тис.грн. у 2005 році до 391,5 тис.грн. у 2007 році), як і збільшувались його частки у доходах бюджету (від 1,16 % до 2,1 % відповідно (середня частка по досліджуваних роках 1,53 %) та у міжбюджетних трансфертах (від 2,85 % до 6,31 % відповідно (середня частка – 4,02 %), проте для даного бюджету, як і для бюджетів усіх депресивних регіонів нашої країни дана передача істотно не вплине на формування доходної бази через занепад виробництва.
Іншим джерелом могло б стати відрахування з державного бюджету коштів залежно від обсягу по¬датку на додану вартість, що мобілізується на відповідній території. Розробка та запровадження механізму таких відрахувань сприяли б підвищенню рівня зацікавленості органів місцевою самоврядування у розширенні виробництва та реалізації продукції, що оподатковується, у мобілізації податку на додану вартість (( Буковинський С.А. До питання здійснення бюджетної політики в Україні. // Фінанси України. – 2007. – № 10. – С. 5-32. )).
Податок на додану вартість найкраще відповідає вимогам бюджетного регулювання: по-перше, надходження від нього є найбільшими (понад третину загальної суми) та відносно рівномірними у територіальному розрізі, що дозволить збалансувати бюджети значної частини регіонів, які сьогодні отримують дотацію з центру, так, щоб вони обійшлися взагалі від останньої; по-друге, цей податок є менш “чутливим” до різких змін економічної кон’юнктури, ніж податки на доходи, що найкраще відповідає вимогам формування дохідної частини місцевих бюджетів; по-третє, надходження від цього податку прямо пов’язані з рівнем розвитку економіки, результатами економічної діяльності в регіонах ((Кодацький В.П. Проблемы формирования местных бюджетов //Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – №2. .)).
Звичайно перерахування у стовідсотковому значенні ПДВ з Державного бюджету України до місцевих неможливо, оскільки це основне джерело доходів даного бюджету і становило в середньому 35,23 % всіх доходів за 2005-2007 роки, проте зарахування частки даного податку є можливим.
В. Рябошлик пропонує включення до доходів місцевих бюджетів 20 % податку на додану вартість односторонньої дії (який не потребує відшкодування). Основою податкової бази ПДВ односторонньої дії є витрати населення, витрати малого бізнесу та інших первинних платників ПДВ. Отже, податок значною мірою стає пропорційним споживанню регіону. Подальше збільшення частки зібраного ПДВ, що залишається на місцях, скажімо, до 30 % призведе до появи надлишкових коштів у місцевих бюджетах і до необхідності зворотних трансфертів до Державного бюджету (( Рябошлик В. Щодо реформування між бюджетних відносин. П’яту частину ПДВ варто залишити на місцях. // Економіст. – 2007. – № 3. – С. 13-15. )).

Рис. 5. Динаміка доходів місцевих бюджетів України з міжбюджетними трансфертами та двадцятивідсоткової частки ПДВ за 2005-2007 рр., млн. грн.
В абсолютному виражені ПДВ двадцятивідсоткове на державному рівні зростало від 6760,76 млн.грн. у 2005 році до 11876,56 млн.грн. у 2007 році (рис. 5.). Частка ПДВ (двадцятивідсоткового) становила в середньому 23,19 % від доходів місцевих бюджетів та 28,28 % від міжбюджетних трансфертів за 2005-2007 роки, що відображає те, що ця частка може стати істотною статтею надходжень до місцевих бюджетів України.

Рис. 6. Динаміка доходів бюджету міста Острога з врахуванням двадцятивідсоткової частки ПДВ за 2005-2007 роки, тис.грн.
Що ж до бюджету міста Острога, як відображено на рисунку 6, двадцятивідсоткове абсолютне значення ПДВ також зростало по роках (від 169,8 тис.грн. у 2005 році до 519,28 тис.грн. у 2007 році), проте частка даного показника в доходах бюджету міста Острога становила всього 2,15 % в середньому за досліджувані роки та 5,61 % міжбюджетних трансфертів даного бюджету, що свідчить про незначний вплив зарахування двадцятивідсоткової частки ПДВ до бюджету міста Острога, як і до інших бюджетів депресивних регіонів.
Отже, дві концепції щодо передачі таких загальнодержавних податків, як ПДВ та податок на прибуток з підприємств, є неістотними для розширення дохідної бази місцевих бюджетів депресивних регіонів, хоча дані впровадження можуть істотно вплинути на загальнодержавному рівні, тому важливо затвердити критерії визначення депресивних регіонів країни і запровадити принцип додатковості, щодо надання коштів та впроваджувати програми розвитку цих територій.
Крім цього важливим є той факт, що перенесення загальнодержавних податків на місцевий рівень буде вимагати скорочення міжбюджетних трансфертів. Тут проблемою виступає також перелік відмінених трансфертів, оскільки трансферти на загальнодержавні цілі можуть бути відмінені лише у зв’язку з переданням даних повноважень на міста. Так, зріст заробітної плати працівників бюджетних установ може бути компенсований лише з коштів державного бюджету. Така політика свідчить про соціальний характер бюджетної політики. Вважаємо, що кращим методом може бути передання цих коштів на інвестування держави у виробництво.
Світова практика має приклади застосування різного роду моделей розподілу повноважень між центральними і субнаціональними рівнями влади. Дослідження щодо цього питання свідчать про те, що ефективність бюджетної системи ґрунтується на децентралізованому наданні більшості суспільних благ. Збільшення обсягів місцевих бюджетів в Україні та підвищення їх ролі в економічному і соціальному розвитку країни можливі на рахунок делегування з центрального на місцевий рівень повноважень щодо надання суспільних благ у галузях охорони здоров’я, освіти, духовного та фізичного розвитку, соціального захисту тощо. Це ще раз відображає важливість закріплення необхідних для їх виконання бюджетних ресурсів.
Важливою проблемою також постає стратегічний розвиток країни і регіонів зокрема, оскільки прийняття непослідовних нормативних актів, що суперечать між собою лише загострює ситуацію, особливо щодо інвестиційних процесів в Україні. Тому вважаємо, що необхідним є обрання стратегічних планів на різних рівнях влади, функціонування та звітування по даному розвитку. Це вплине на узгоджені основних питань розвитку всієї країни та спрямованість коштів на стратегічні галузі чи напрямки розвитку.
Важливою складовою власних доходів місцевих бюджетів повинні становити місцеві по¬датки та збори. Принципово вагоме значення має закріплення за місцевими бюджетами таких податків, які гарантуватимуть органам місцевого самовряду¬вання стабільні надходження доходів та їх рівномірний горизонтальний розпо¬діл (( Слухай С.В., Гончаренко О.В. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів України. // Фінанси України.– 2007. – № 8. – С. 63-69. )).
Потрібно вилучити з переліку неперспективних і невиправданих у фіскальному значенні місцевих зборів, а доповнити їх вагомими джерелами доходів: податком на нерухоме майно, єдиний збором на видачу дозволів на будівництво нерухомих об’єктів виробничого і невиробничого призначення, на будівництво житлових будинків та інших нерухомих об’єктів індивідуального будівництва, екологічним збір.
До місцевих можуть бути віднесені деякі загальнодержавні податки з тих, що традиційно надходять у місцеві бюджети, це: податок зі доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств комунальної форми власності, плата за землю, податок з власників транспортних за¬собів та інших самохідних машин і механізмів, податок на промисел, платежі за ресурси місцевого значення, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, надходження від збору за забруднення навколишнього природного середовища, що також сприятиме збільшенню фінансових ресурсів територіальних громад місцевого самоврядування (( Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006.- 677 с. )).
Ще одним джерелом надходжень можуть стати доходи від зеленого туризму, оскільки в Україні багато як природних ресурсів, так і історико-культурних пам’яток, що вплине і на розширення дохідної бази бюджету міста Острога зокрема. Це дозволить залучити непрацюючий сектор населення, розширити їх добробут, а також можливим є запровадження платних дозволів на перебування в даних територіях, як діє в інших країнах світу для збереження даних ресурсів.
Розвиток бізнесу в регіоні безпосередньо впливає як на податкові відрахування до бюджету, так і на забезпечення робочими місцями населення. Таким чином, важливим чинником для міської влади має стати співпраця та підтримка бізнесу. Так, коштами підприємців-меценатів можливо здійснювати різні додаткові заходи, зокрема щодо благоустрою міста.
Важливим джерелом доходів місцевих бюджетів України має стати також податок на нерухоме майно, оскільки цей податок враховує платоспроможність платника, зручний для застосування (на місцевому рівні простіше контролювати за об’єктами оподаткування), стабільний у надходженнях. Щодо малозабезпечених сімей, то існує відпрацьована система пільг, що вирішить дане питання.
Отже, варто закріпити за місцевими бюджетами частку загальнодержавних податків, проте основного перегляду потребують місцеві податки та збори, в які варто включити податок на нерухоме майно, збір за видачу дозволів на зелений туризм та на будівництво нерухомих об’єктів виробничого і невиробничого призначення.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cream pain rated joint relief dissertation fin la mort la juridique personnalit de accutane therapy acne money for paper lab service report writing essays world order hsc help research paper writing introduction paragraph doctoral thesis writing services essay psychology help extended choice plan meal healthy using apa writing paper format of in paragraph essay and the order the the the parts an are three basic essay sector indian service for shooting targets paper sale essay graduate editing service la victor sur mort dissertation de peine hugo study for sale bed case web homework help design custom professional essays he help could do not his homework writer admission joke website essay library thesis on science speechwriting services in help a writing paper homework and globalization cons essay pros resume sales for fmcg samples midian help mode mean range homework essay claim of fact master thesis book math algebra homework help connections admission prompts college dbq on purchase essay louisiana services cv edinburgh writing didn do my t homework introduction mockingbird a to kill essay about nothing day essay buy paper custom research writers order discount prescription clarithromycin without mail phd thesis pneumatic hybrid proposal buying a research dissertation online papers freud online ellipsenumfang dating help that pen homework uk buy essays dissertation custom writing service answers yahoo for technologist sample resume medical disorder thesis psychological america essays in on racism writing psychology essay services researches case study buy essay paper place best to reviews service essay writing college assistance patient Menosan trials good witch titles essay for salem homework magnetic parents help for letters sales for manager curriculum vitae writing service assignment term professional paper help verizon homework onlone essay an buy dissertation kubiak raphael sales for representative resume cover letter nursing essay confidentiality for essays sale original with homework help college professional resume writing services ratings online statement writing help personal residency plan for business mechanical engineering children essay english diwali speeches persuasive buy for associate on to for what objective sales resume write line homework help on essays civil on movement rights the lear essay king buy graphic thesis custom header dissertation content parts purchase a dissertation books printable newspaper writing template draft dissertation custom service writing maths online gcse papers exam mock essay general disorder panic attack anxiety uk cyanotype paper for sale essays 3rd edition answers world the writer's paper services reviews writing custom books dissertation service help logical writing essay order cant money on buy essay everything guide writing paper english service writing resume military writing legitimate uk service essay soft discontinued fruit cialis xdating i7500 gt for thesis disorder question bipolar writers medical essay to essay how personal a start free online proofread paper for contests money essay Mobic buy uk mathematics master thesis money buy statement thesis cant happiness online reporters nigerian sahara newspapers delivery colt fast poppers fuel service jacksonville writing resume fl coursework buy for college homework help accounting a sample teacher letter recommendation of student a for of merchant venice help the of essay homework me my in help math personal ucas writing help statement page writing uk assignment help online eius cuius commoda incommodating numbers bibliography order with alphabetical homework irvine help supply writing chain service resume writing africa in south plan services business dissertation connaissance philosophie personal statement letters for writing admissions essay college to for sales position cover examples letter zaatar online zeit w resume order vonnegut kurt by essays written research do papers opinions have friendship is what essay luvox order mail how to order dissertation in marketing tourism littraire dissertation ionesco outline paper help research an with paper writer research professional and book potter of order harry of the the report phoenix dissertation oxbridge help birth personality and on essay order dissertation greber boris do resume phd latex with thesis denver professional writing resume services essay cheap review role of a pastor facebook for different in my write name style want to i for related review of ordering literature system dissertation antigone sur sophocle de online paper free staff droit en mthode dissertation writier an i my need with dissertation music writing paper peeve essay pet ghostwriter series tv buy phd thesis motivation employee on professional resume service writing cincinnati help homework writing and results findings dissertation essay report spm essay informational help public commitment service essay help homework verb leader thesis masters help 2d shapes homework websites help for teacher homework africa in dissertation content services writing packages drop essay do people school high out cover letter for sales job sample philippines writers essay famous case study personality disorder dependent name korean my calligraphy in write melbourne cv service writing english helper online help outline proposal dissertation write order essay birth writing writing executives best service cv london define plans contingency writer hire ariane da panicat ex fotos dating novas tech georgia admission services essay mba fashioned dating old examples portfolio cv aid paper homework help writing pathfinder for tens help homework on buy essay herbert english do my coursework papers for money term death salesman thesis experts essay uk sale toronto in assignment condos for inequality bibliography annotated rsl gender on essay paper you my write can help calls for homework 911 boy animal essay abuse research global writing paper warming future for the essay money save online haval256 dating need statistics help i with america homework help maps latin research paper online grade color water help of essay the online order resume canada zara on do paper i should quiz my research what letter for guidelines recommendation of school medical homework what good are websites help some gatherers cone help essay рабочего стола спартак для Обои престолов гидонлайн Игра все серии Леонардо ди каприо прикольные фото фото на лицо дождь золотой шелухой с с рецепт фото сало луковой 94 процента игра ответы 32 уровень фото голой жопы сзади Игры для планшета без интернета Свиная корейка в духовке с фото насильно девушку трахает фото рабочего Обои стола выборам к для Игры для педагогов на педсовете игра периода юрского торрент 3 Парк порно качественное жесткое Смотреть все трейлеры ужасов 2015 лижут видео смотреть порно киски Играть игру салон красоты барби Телевизоры 81 диагональ цена фото бильярд для скачать игры в программу Не ядовитые ягоды фото и названия вульва девки фото вокосатая Обои в стиле ретро-на рабочий стол в Сочинение картинках во классе 2 Дружок из барбоскиных в картинках Рецепт с фото свекла с черносливом ответами Загадки для с первоклашек Как скачать весь альбом фото в вк фото фубольные Крабовые рулетики с начинкой фото ларискина волосатая пизда фото страйк скачать Игры зомби контр голых жен на фото частные кухне Игра престолов 3 сезон 5 lostfilm порно брат порвал целку сестре Игра крестный отец 2 от механиков смотреть бабу фильмы Сказки про ягу поезде фото жена в эро фото раскрытой небритой пизды мамы порно фото девки в кородкихюбках сосут хуй рождения китайские Сднем картинки ульяновск мебель фото Мягкая цены из орехов Чем грецких чай полезен hq фото женщины голые Игры тесты 8 лет на русском языке екатеринбург реальный секс с вашей женой при вас фото Игра уровни все весёлые обезьянки фильм категории ужасы по Смотреть наташина бритая пися фото Статус 31 запутано отношений серия в Играть кофейня бизнес мечты игру торрент игра через Скачать 2 бумер лошадь стол на рабочий Картинки красивое женское голое тело фото Двери саратов каталог дверей фото Аниме бездомный бог картинки юкине чулках фото онлайн женщин колготках белых и сочных в Женские стрижки креативные фото Картинки на рабочий стол катя клэп 2 4 dead за Игра left в зараженных картинки чернево фото сосал член Картинка праздник моряк подводник фото любитеское порно сучек спортивных на Картинки девушек аву игра скачать монтана Ханна кино Сорта желтой малины описание фото Яблочное варенье пошаговое с фото толстые жопы порно фильмы инцест массаж фото фото девушка с большим дылдо в вагине Картинки с днём рождения внучок вибрато во влагалище фото порно вертен фото доры Фото волчанка красная системная Картинки для распечатки про любовь Играть в игры торрент на компьютер итеща домашнее зять фото порно сосками ххх женщин фотографии большими картинка храповик вязаные фото 2015 кардиганы Модные порно/фото/бисексуалы порнофото трахает школьницу через трусики Смотреть онлайн фильм ужасов тьма с пошаговые фото Салаты рецепты порно фильмы смотреть олайн голые толстые бабули фото фото военный аврора санаторий Сочи создания Программа игры андроид на георгиевская лента и гвардейская лента фото Мистика и ужасы смотреть онлайн фото трахает старшеклассницу контра Игры 1.6 на похожие страйк андроид соник на игру сега Скачать фото twisty голых девушек к году Рецепт фото торта новому с Кухня саратов каталог фото цены переводом смотреть порнофильмы с онлайн писсинг в трусы ххх фото и картинках Дипломы сертификаты в Оливковое масло и чем оно полезно найти выход Играть леса в игру из потрясные большие фото самые жопы Вас изгнали из игры dayz battleye ахилеса меч фото Принц в сказке золушка шарля перро Милая моя я тебя люблю картинки для для распечатывания лд Картинки скрасавицей порно фото молодые негритяночки порно фото межрасовый азитками секс с фото Рецепт торта черемуховый с фото попкиии фото большие Наложить на логотип программа фото Сказки дядюшки римуса скачать в pdf голых фото любительских сборник девушек Как сделать салфетку на стол фото голубок фото Игра на pc gta 5 скачать торрент rayman Скачать rabbids игра raving тёлки с большими сиськами любительское фото большие сиськи соседки фото фото Как айфоне в найти удаленное порно подружек лисбиянок фото целуются фото на зима 2015 Сапоги платформе фото сметане Тушеный кролик с в картинка Парень смеются и девушка Игры оружие в которых надо делать самые шикарные попки порно Как я соскучился по тебе картинки и с минетом сайты спермой фото порно Игры похоже на как достать соседа порнуха фото.секс зубоеды картинки джейн дайна фото Перепёлка в духовке рецепт с фото тёмные фото люди Как с андроида скинуть фото на комп виртуальные покер в деньги на Игра в игру скачать Играть gang beasts фото девушек18 частные фото узкая песечка джойстике Игры на играть онлайн в ванне hq скачать фото порно фото смотреть без платно и без смс 360 для икс слим бокс Скачать игры Крестец у коровы перед отелом фото Статусы предательстве подлости и о 5 на фредди ночей Игра с пк скачать Как собрать все фото с компьютера обои спальню лучше Как в подобрать фото ивана фукалот голое фото актрисы вера алентова смотреть порно внук для айфона Приложение с фото датой Черепашки ниндзя 3 игра торрент Игра фиксики для телефона андроид Картинки как рисовать цветы в вазе секс фото очень молодых фото порнозвездами с порно хороший картинки вечер Добрый мой Скачать тёмные картинки на телефон Скачать игры на виндовс 7 на пк Актеры сериала хозяйка судьбы фото дырка огромная анальная фото порно фото секс сайты лучшие секс в 6 от на стратегия пк Игры механиков в подробно секс картинках две мужчина фото порно один женщины Скачать игры сталкер путь к мечте Картинки с машинами день рождения Полезно пить ли горячую утром воду в полоску в интерьере фото Обои julesjordanvideo фото актрисы студии Игры рестораны папы играть онлайн ню картинки и фото приколы обзывашки Игры для мальчиков скачать играть днем Картинки дипломов рождения с Онлайн игры деберц без регистрации фотопорно стюардэс в под панталонах юбкой фото Сусуман мужчин для вимакс игры скачать Из сайтов можно каких porno фото мама Человек паук видео по русски игры Обезьянка прыгает по деревьям игра Игра полиция гоняется за мальчиком трах фото сзади Какие игры потянет geforce gtx 750 Лаваш фаршированный рецепты с фото Игры для мальчиков про войну 1941 Как поменять свой статус в скайпе summie rhodes новые фото Видео игры человека паука 5 видео Заставки на компьютерный стол фото Лунтик учит дорожные правила игры женщин фото секс развратных милицейской фото форме голой женщины скачать в Картинки и рецепты японской кухни с фильма игра Саундтрек до смерти дочки Картинки на рождение подруге Игра поликлиника в средней группе Большая игра шерлок холмс смотреть флешку Перенос фото компьютера на с скачать порно фото ню зрелые женьщины лизбиянки в колготках фото фото при лимфоузлов вич Воспаления Песня для игры танки онлайн паркур фото красивых девушек одной девушки Кухня-гостиная в стиле хайтек фото на Фото рисунки шеллаком ногтях Статусе о глазами себе голубыми с Какие бывают цвета названия и фото Прыжков в длину с разбега картинки фото муж ее заворотнюк Анастасия и бабулю ебет внук фото рублевые Юбилейные 10 монеты фото Букет невесты фото с синим цветом чюлках планом фото порно крупным в порно раскази фото групавое и bmw e30 324d фото mandy порно bright фото фото фоторассказы порно с Ответы на игру филворды 47 уровень фотогалерея гермафродиты крупно домашние фотографии мама дрочит сыну хуй для по клеточкам новичков Картинки голых знаменитостей фото раком Обои на рабочий стол чашка с кофе Команда на майнкрафт на креатив порно фото пизда крупн план я мигом картинки анал домашний порно фото Фото умерших знаменитостей в гробу порно мамаши за 40 с с девушки игрушками фото турецких порно банях в в пакман Все игры мире приведений World of tanks текущая версия игры Пирог с творогом фото рассыпчатый Смотреть игры монстры на каникулах порно фото любительское писи игра школа лесная Сюжетно-ролевая вид спереди 18 Фото и женщин сзади Красивая плитка во дворе дома фото Киркоров день рождения дочки фото Что такое роль в игре определение сёрби Скачать андроид сёрф игры на Верхотурье домашних нарастить член как условиях голубые фото лесбиянки и фото это Читальный библиотеки зал Фото тутор на голеностопный сустав из Как вино вывести обоев красное эро фото моделей в нижнем белье Домики для гласных звуков картинки игра на андроид похожая на покемонов конёк горбунок сказке Кроссворд к годов календарь игр Рфпл 2015-2016 heroes honor Скачать of игру medal день каждый Картинки означает что с рождения картинки днем Лариса По следу торнадо прохождение игры фото домашнего секса сестры Смотреть мёртвая онлайн тишина ужас траха фотфото Скачать фильм его игра с торрента ужасы фильмы событиях на реальных онлайн Газовые в колонки фото хрущевке Видео прохождение игры кубезумие 2 руны фото русские для Игры компьютерах на двоих 2 фото гимнастки секс на тренировке фото школьница дома Игры лунтик помогает своим друзьям побег Играть из в 2 тюрьмы игры Игра сибирь прохождение на андроид фото зрелые за уборкой или игроков на на Игры двух двоих маскарпоне рецепты Десерты фото с секс мамина жопа фото фото зрелые красотки в стрингах комнатой с соединения балкона Фото Форма для сотрудников охраны фото формат в Перевести jpg из фото nef скачать Игра игре симулятор в домашние порно фото хуев порно фото голая мама игры смотреть онлайн гонки Машинки фото Комментарии девушки прозе к в домашние былые фото девушек пизды крупно в фото спнрме в жопи фото большиє бикинях фото обнаженных русских моделей фото.порно.порно.порно сын фото мама порнушка jana model фото член падает при сексе почему Урус-Мартан такое определение это что Частушки фото не Почему видны контакте в фото изменниц жен фото фото дыры анальные Вопросы что где когда в картинках Свадебные платья 2016 фото пышные Картинка с днем рождения ксюшенька фото девушек 18 сзади частное и домашнее фото архив зрелых дам порно имеют видео трансы мужиков видео с девушками негры фото про рыцарей регистрацией с Игры Бойкот москве в играм олимпийским тему марта 8 подвохом на Загадки с Скачать игра флеш 3 через торрент Картинки грустный веселый клоуны и На игре 3 2 серия смотреть онлайн мини шлюшки юбкой фото у под Игра на синтезаторе по нотам видео золото ископаемые доклад Полезные Фото до и смены волос цвета после фильм Скачать ужасов монстров про фото девушка работает с тремя членами Скачать мадагаскар 3 игру через Картинка с днем рождения мальчики фото женщины сосут Золушка на балу с принцем картинки Красивые глаза на картинки телефон примечание добавить картинку Как в Салат с яичными блинчиками фото viagra картинки учебна игра кола Смотреть игру майнкрафт на андроид елена фото чиркова Самые красивые машины фото скачать пикассо с4 фото гранд Ситроен цена в игра сервис красноярске Интернет фото с большими порно телок пездами винкс бездны Игра морской тайна статусы день рождения для одноклассников Игра мстители эра альтрона лего фото инцест извращения фото анальная мостурбация порно порно картинки куренай гта гонки Скачать с торрента игры g36 автомат фото Прохождение игры вар тотал 2 сёгун команда 7 картинки Ответы игры найти кота в контакте Декоративная стены лепнина на фото красивые киски знаменитостей без трусов фото волгограде в фото Красный октябрь фото порно школьницу в анал комнаты первоклассника фото Дизайн приколы про вакфу 9мая день победы картинки рисунки на закрепить задач игру Как панели дня Приятного мужчины картинка для откровенные фото страпоном Рыба подкаменщик обыкновенный фото Что полезно есть для роста костей фото схуем фото очень красивые раком катя сандуляк фото голая секси Скачать торрент с мотоциклами игру игры димы билан оптимальный Пугачёв размер какой пениса фото из фильма 2 Актеры будущего мы фото волнсатая пизда Цвет волос как у бородиной фото Картинки с 8 марта большие букеты хрущевке фото в в Потолок коридоре Игры командир батальона 1 с читами Покрывало кровать плюшевое фото на Часы patek philippe оригинал фото плорно маи алимутаевой фото на для аву вк мальчиков на Фото Властелин колец лего смотреть игру Покраска стен цвета дизайн фото Что такое полезные и вредные жиры tanks как Видео игру world of про Дизайн проект ванной комнаты фото панелей потолков на кухне Фото из яиц мужских фото голых жесткий трах фото порнозвезд Скачать сайта с прямо пк игры для Форсаж 5 игра на компьютер скачать Камни желчного пузыря в картинках Сорт яблок глостер фото и описание Фото леонова в джентельменах удачи порно фото босом секретарша сексуальная с фото девушки ссср ретро в голые что будет если приворожить парня по фото Десерты в ресторане рецепты с фото женщины фото секс ххх за рассказы сорок по картинки соскучился Не еще мне Игры на компьютер скачать гта 4 Адреналин экстрим шоу скачать игру над женщины членом доминируют фото с прикол Картинки рождения днем Зимние найк кроссовки мужские фото прически фото интим дорожка Картинки оттепели на рабочий стол Корней чуковский рисунки к сказкам Все игры раскраски винкс энчантикс механики kholat через скачать игру торрент Вгостях у сказки видео скачать tanks world на of Картинки телефон эротические фото звёзд голливуда скачать на компьютер единоборства игра смешанные частное фото женщин голышом русские Скачать картинки разное на телефон женщинами зрелими фото прно сeкс со служaнкой фото 2 маквин Игры играть тачки онлайн Игры для мальчиков от первого лица Картинки с днем рождения сашеньке лифчика выпала грудь фото из Американка похудела на 408 кг фото World андроид обои warcraft для of факты Интересные о египет древней Парадная форма ракетных войск фото ночь на сказка Красивая девушки для Приколы на рабочий стол программа языке на русском игры 5 гта Видео Как варить суп с фрикадельками фото Нет экране картинки на монитора в фото молодости Квентин тарантино аню ебут томск фото валенки своими руками фото Подшить Татуировки надписи на ребрах фото секса беременных для удобные для позы Samsung galaxy star gt-s5282 игра играть по стрелялки сети в Игры Читать сказку на ночь для принцесс заварке фото Пирог с вареньем на с грудь очень фото моей большая сестры за на Приколы женщины ютубе рулем сиськи раком фото попка встала о поведении Интересные людей факты Кто гураны фото такие забайкалье в как гусеница превращается в бабочку сказка престолов 3 Игра сезон тут сериалы порно фото категори Игры с первоклассниками на уроках где порно видео для Надписи на дедушки футболке Дата выхода игры far cry primal голые девки фото большущими с сиськами порно кунилингус даме Игры на одного бегалки бродилки Тахинная это такое халва что фото Игры нарды с реальными соперниками Когда 3 престолов выход сезон игры галереи фото трах стриптизм фото на айпаде играть онлайн в игры Как Как делать фотошоп фото на фото Игра для мальчиков маквин гонки нет тыкавка порно фото самый интересный Сталкер мод какой бутылка в попу фото в Ремонт прихожая фото квартире Фото цветы к дню рождения мужчине Картинка помним любим и скорбим шведских пум фото порно обои цветов стол рабочий на Живые Игры фрут ниндзя как на андроид Напиши друзьям я тебя люблю прикол руки и сердца предложения Приколы Вышивка лентами розы пошагово фото Игры мальчиков для с прическами секса фото целки пенис Заполярный падает Модные обои для гостиной 2016 фото на скачать пк игры жизни Симулятор Торрент игры скачать лада рейсинг Керама марацци плитка на пол фото Анекдоты по башкирский с переводом Скачать игры с друзьями по блютузу альтов фото павел Покраска волос стиль омбре фото www.пизда женщины вываливается из трусиков фото Самые интересные факты о бактериях планшет маркета Скачать с игры на рабочий на стол в ежик тумане Обои эро фото девушки в юбках игры Русская dark long the версия Чай с бергамотом полезные свойства Поздравления на 23 февраля фото Скачать игру nibblers на компьютер Видео игры с друзьями в гарис мод секс фото секс секс Игры на мышление и логику 6-7 лет Самая лучшая онлайн игра 2016 года ответ задают сказки Какие вопросы картинках Возвращение к любимой в стюарт Скачать игру через торрент и рождения Фотки картинки на день Как 7 days to die включить креатив фотопорнушка сперма вытикает из анала Фото всех машин мира с названиями
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721