Роль та місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Процес інтегрування України в загальноєвропейський простір неминуче пов’язаний з удосконаленням системи організації та функціонування органів державної влади, а тому і з підсиленням конституційного контролю за їхньою діяльністю. Тому питання ролі та місця Конституційного Суду України в системі органів державної влади набуває особливої актуальності.

Це питання неодноразово висвітлювалося на сторінках фахових видань та монографій на правову тематику. Детальний аналіз ця проблема знайшла в працях таких авторитетних вчених, як: В. Тацій, Ю. Тодика, В. Тихий, М. Козюбра, М. Костицький, В. Шаповал, В. Кампо, О. Скрипнюк, А. Селіванов, Ю. Барабаш та ін. Цьому питанню було присвячено не одну конференцію та науковий семінар, одне з останніх обговорень ролі та місця Конституційного Суду України в системі органів державної влади відбулося на міжнародній конференції, яка проходила в м. Києві 16 травня 2008 року.

Незважаючи на підвищену увагу науковців до цієї проблеми, вона все ж вимагає з’ясування низки питань. Одне з них зводиться до того, чи необхідна в умовах демократичного транзиту ревізія чи трансформація статусу та функцій Конституційного Суду. Ні в фаховому середовищі теоретиків та практиків права, ні серед високопоставлених чиновників органів державної влади, ні в суспільстві загалом немає однозначної відповіді на це питання. На наше переконання така зміна статусу не просто необхідна, але й неминуча і відбуватися вона повинна в напрямку розширення предмету компетенції Конституційного Суду. Вважаємо, що повноваження єдиного органу конституційної юрисдикції не повинні зводитися лише до встановлення конституційності правових актів вищих органів державної влади, а їх необхідно розширити за рахунок здійснення контролю й за легітимністю актів та дій органів публічної влади.

Завдання автора цього дослідження полягає у тому, щоб здійснити теоретичне обґрунтування його позиції і надати практичні рекомендації, які б дозволили надалі реформувати діяльність органу конституційної юрисдикції в напрямку його наближення до європейських демократичних стандартів.

Сучасну правову та політичну систему країн західної демократії важко уявити без такої важливої складової, як органи конституційного контролю, до яких належать перш за все конституційні суди, а також інші не судові органи, що мають відповідні повноваження (Конституційна Рада Франції чи Конституційний Трибунал Республіки Польща). Вперше в Європі конституційний суд як орган конституційного контролю був запроваджений у систему судової влади Австрії, після того як у листопаді 1920 року була прийнята демократична Конституція (Федеральний закон). Створення конституційного суду стало втіленням у життя ідеї відомого австрійського теоретика права Ганса Кельзена. Тому цю модель організації конституційного контролю називають „австрійською” або „кельзенівською”.

Така модель конституційного контролю набула поширення в тих країнах Європи, які пережили періоди тоталітаризму та авторитаризму і перейшли на шлях демократії. Вона була запроваджена після Другої світової війни Основним Законом ФРН від 23 травня 1949 року, Конституцією Італійської Республіки від 22 грудня 1947 року, після ліквідації авторитарного режиму на Піренеях – Конституцією Іспанії, яка набрала чинності 29 грудня 1978 року, Конституцією Португальської Республіки від 2 квітня 1976 року, законами про зміни до Конституції чи Конституціями в державах, які з’явилися на пострадянському просторі в період з 1989 до 1997 року. Конституційний Суд України, як відомо, розпочав свою діяльність після прийняття Конституції України від 28 червня 1996 року та Закону України „Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 року. Важливо зазначити, що конституційні суди мали і мають загалом серйозну народну підтримку (про що свідчать соціологічні дослідження) і їх зараховують до найбільш легітимних демократичних інститутів ((Розанвалон П’єр. Демократична легітимність. Безсторонність, рефлективність, наближеність / Пер. з фр. Євгена Марічева. – Вид. Дім „Києво-Могилянська академія”, 2009. – С. 167.)).

Те, що в сучасних демократіях за останні двадцять років роль конституційних судів значно зросла, крім того, в тих державах, де зменшувалася легітимність парламентів та партійних систем, не є випадковістю. Такий процес був зумовлений тим, що конституційні суди стали реальним охоронцем конституції, а отже прав як окремих людей, так і суспільства в цілому. Змінилася сама концепція ролі конституційної юстиції в житті суспільства та держави. Так, із органу, який був покликаний здійснювати виключно формально-юридичну функцію, а саме забезпечувати верховенство конституції і утверджувати ієрархію правових норм на чолі з конституцією як „основоположною нормою” (саме таке позитивістське розуміння конституційного контролю було притаманне Г. Кельзену), він перетворився в орган, призначенням якого стало забезпечення функціонування нової ціннісно-орієнтованої парадигми права, головна мета якої полягає в забезпеченні суверенного права народу та автономної свободи особи як головної передумови ефективної діяльності держави.

Роль органів конституційної юстиції в сучасних демократіях зросла не тому, що вони стали потужним органом влади, а через те, що стали тією реальною силою, яка здатна захистити суверенні права народу, відображені в конституції, від зазіхань з боку органів державної влади, зокрема тих представницьких органів, які намагаються монополізувати це право. Так, екс-голова Верховного суду США Дж. Маршал доводив необхідність конституційного контролю за актами парламенту тим, що воля народу, виражена в конституції, має вищий характер, і саме ця воля встановлює певні межі, які жоден орган не може переступати. Саме для захисту цієї волі і необхідний судовий контроль з боку судових установ ((Конституционний контроль в зарубежных странах. – М.: Норма, 2007. – С. 101.)). Тому зовсім невипадковим є те, що Федеральний Конституційний Суд Німеччини свої рішення завжди проголошує від „імені народу”.

Таким чином, у механізмі легітимації державної влади конституційні суди виконують роль посередника між народом та владою, який, з одного боку, захищає право народу на його волевиявлення, що реалізовується, перш за все, через вибори та референдум, а з іншого – здійснює контроль за легітимністю актів органів державної влади. Саме так визначив роль судів, які займаються конституційними питаннями, О.Гамільтон, коли вказував на обов’язковий характер рішень таких судів для інших гілок влади. Вони, на його думку, наділені такою владою тому, що тлумачать норми вищого рівня, як посередники між народом та законодавством ((Федералист. Политические ессе А. Гамильтона, Дж. Медисона и Дж. Джея: пер. с англ / Под общ. ред., с предисл. Н. Н. Яковлева, комент. О. Л. Степановой. – М.: Издательская группа «Прогресс» – «Литера», 1994. – С. 505.)).

Необхідність органу, який міг впливати на процес легітимації, зумовлена ще й тим, що в кожному суспільстві, яке за своєю структурою є завжди неоднорідним, не існує єдиної думки з приводу того, які рішення органів державної влади варто вважати легітимними, а які такими не вважаються. Це стосується правових регуляторів суспільного життя конституції та законів, сприйняття положень яких будуть завжди неоднозначними як серед різних органів державної влади, так і з-поміж різних груп населення та інститутів громадянського суспільства. Тому остаточну крапку в цих питаннях повинен ставити суд (конституційний, верховний), який через свій високий моральний авторитет та фахову компетентність універсалізує розуміння правових положень та шляхом судової правотворчості надає цьому праворозумінню обов’язкову силу, що зміцнює легітимність державної влади ((Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні. – К.: Реферат, 2007. – С. 123.)).

У зв’язку з тією роллю, яку конституційні суди відіграють сьогодні у встановленні та розвитку демократії, значно розширилися межі їхньої предметної компетенції. Серед тих повноважень органів конституційної юрисдикції, які безпосередньо стосуються питання легітимації, потрібно виділити такі: тлумачення конституції стосовно спорів з питань про обсяг прав та обов’язків вищих органів державної влади; вирішення питання про відповідність конституції (конституційність) законів та інших правових актів органів державної влади; здійснення конституційного контролю за дотриманням прав та свобод людини; забезпечення конституційності в процесі волевиявлення громадян на виборах та референдумах; гарантування конституційних прав меншості.

Звернемо увагу лише на ті повноваження Конституційного Суду України, які безпосередньо пов’язані з діяльністю вищих органів державної влади. Так, лише Конституційний Суд здійснює контроль за діяльністю публічної влади у межах чинної конституції і лише предметом його компетенції є встановлення конституційності правових актів цих органів. Такі повноваження покладають величезну відповідальність на суддів, адже завжди існує небезпека втручання суду в політичний процес.

Суд конституційної юрисдикції у своїй діяльності постійно балансує між правом та політикою, що його суттєво відрізняє від судів загальної юрисдикції. Будучи за своєю суттю неполітичним інститутом, з огляду на свої повноваження, конституційний суд змушений приймати рішення, які мають важливе політичне значення. Особливо це стосується конституційного судочинства в розвинутих демократичних країнах, де суди при винесені рішення виходять не тільки з позитивних конституційних норм, але й з неписаних конституційних норм і принципів, а також здійснюють „творче”, тобто розширене тлумачення конституції, що може викликати „підозру” щодо їхньої неупередженості та політичної нейтральності. У цій ситуації важливим є не допустити процесу трансформації права в політику і перетворення органу конституційного контролю в орган влади, який володіє необмеженими повноваженнями. З цього приводу слушною є думка відомого німецького вченого Отфріда Хьоффе, який вказував на те, що „жоден конституційний суд не повинен розвивати такого розширеного тлумачення, яке б в тій чи іншій мірі наблизило б до варіанту платонівського правління філософів, – до правління суддів. Замість того вони повинні розуміти про початкову інтенцію конституційного правосуддя – про недопущення кричущої несправедливості” ((Хеффе Отфрид Справедливость: Философское видение / Пер. с нем. О. В. Кильдюшова, под ред. Т. А. Дмитриева. – М.: Праксис. 2007. – С. 88.)).

Разом з тим, варто взяти до уваги думку екс-голови Федерального Суду Німеччини Ю. Лімбах, що для конституційних суддів практично кожне розглядуване ними питання є політичним ((Лімбах Ю. Федеральний Конституційний Суд як політичний фактор влади (переклад Німецького фонду міжнародного співробітництва) Humbolt forum recht. – К., 1996. – С. 6.)). Так, Федеральний Конституційний Суд Німеччини розглядає практично всі політичні питання. Межа компетенції визначається наявністю у суді пасивної компетенції, тобто він не має права відкривати провадження за власною ініціативою, він може діяти тільки на підставі звернення до нього. З погляду здійснення судочинства, це вважається зрозумілим, а з політичного – це обмеження. Його судова практика принципово має тільки негативну дію     ((Вінфрід Хассемер Конституційне судочинство і політичний процес // Вісник Конституційного Суду. – 2000. -№ 4. – С. 23)).

З метою встановлення необхідних стандартів відокремлення права від політики в західноєвропейському конституційному праві були сформовані доктрини „політичного питання” та „самообмеження суду”. Їхній зміст полягає у тому, що суди не можуть вирішувати справи, в яких порушуються політичні питання, оскільки вони повинні вирішуватися політичними гілками влади (законодавчою та виконавчою). Відповідно до цих доктрин, судді не є легітимними у вирішенні важливих політичних питань, оскільки не обираються народом і не несуть перед ним відповідальність. Розробники доктрини „політичного питання” спробували визначити ті критерії та обставини, за допомогою яких можна було б відмежувати політичне питання від правового і на основі цього рекомендувати суддям уникати тих ситуацій, які можуть мати політичний підтекст.

Однак, на нашу думку, представниками вказаної доктрини так і не було розроблено чітких стандартів розмежування права від політики. Очевидно, зробити це і не можливо, особливо під час визначення завдань та сутності конституційного судочинства. Навіть при пануванні у державі принципу верховенства права, за словами судді Федерального Конституційного Суду Німеччини Каріна Грасхофа, політизації конституційної юстиції не можна нічим перешкодити ((Карін Грасхоф Принцип верховенства права в конституційному судочинстві. – Вісник Конституційного Суду . – 2000. – № 4. – С. 38.)). Так само юридизація політики в конституційній демократичній державі не повинна розглядатися як щось надзвичайно шкідливе. На підставі конституційного судочинства і невід’ємного від нього верховенства права політика сама стає більш прогнозована. Політика не має реального вільного простору, а тільки межі для діяльності, які їй встановлює конституційне право.

Як зазначає угорський конституціоналіст Андраш Шайо, там, де здійснюється абстрактний контроль правових норм, а особливо попередній контроль, суд безумовно вирішує також політичні питання. Однак, з одного боку, політичні мотиви позову не тягнуть за собою політичну спрямованість рішень суду, з іншого боку – вони додають політичній боротьбі конституційний і правовий характер, деполітизуючи і легітимуючи чинні закони ((Шайо А. Самоограничение власти (кратний курс конституционализма): Пер. с венг. – М.: Юристь, 2001. – С. 238.)).

Варто визнати, що майже кожне питання щодо застосування конституційних норм є політичним, адже воно стосується основ державного та суспільного ладу. Покликання конституційного суду якраз і полягає в захисті конституційних принципів, на яких формується держава та суспільство. Тому конституційний суд не може не втручатися у сферу діяльності інших гілок влади, особливо, якщо ними порушуються такі основоположні принципи демократичної держави, як народний суверенітет та права людини. Саме в цьому і полягає легітимуюча функція конституційного суду, яка повинна бути покладена в основу доктринального розмежування права та політики у діяльності органів конституційної юрисдикції.

Взагалі, практику самообмеження суду необхідно розуміти як таку, що є частиною стратегії збільшення довіри до себе через надання гарантій правильної демократичної поведінки. У ширшому плані, така легітимність суду є капіталом, який може як нарощуватися, так і зменшуватися ((Розанвалон П’єр. Демократична легітимність. Безсторонність, рефлективність, наближеність / Пер. з фр. Євгена Марічева. – Вид. Дім „Києво-Могилянська академія”, 2009. – С. 200-201.)). Для того, щоб кредит довіри до суду зростав, як свідчить практика, при прийнятті важливих державних та суспільних рішень повинна бути врахована думка громадськості. Так, наприклад, у ФРН навіть після прийняття певного рішення під впливом громадської думки Федеральний Конституційний Суд буває змушений його модернізувати. ((Соколов А. Н. Правовое государство: от идеи до ее материализации. – Калининград: ФГУИПП „Янтарный сказ”, 2002. – С. 254.)).

Потрібно зазначити, що Конституційний Суд України теж почав формувати основи доктрини „політичного питання”. Наприклад, у рішенні по справі про вибори народних депутатів України від 23 лютого 1998 року за № 1-рп/98 у мотивувальній частині Суд окремо зазначив, що питання чотиривідсоткового бар’єру, які мають подолати політичні партії та виборчі блоки для отримання мандатів по загальному багатомандатному виборчому округу, „є питанням політичної доцільності”, і воно має вирішуватися Верховною Радою України ((Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001 / Відповід. редакт. канд. юрид. наук П. Б. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 123-135.)).

Без сумніву таке рішення є надзвичайно важливим, навіть не стільки для формування досконалої виборчої системи України, скільки для подальшої практики Суду. Однак, на наш погляд, вказане Рішення Конституційного Суду України породжує неоднозначні висновки. Погоджуючись із думкою В. Шаповала про те, що „є певна межа політичної доцільності” ((Шаповал В. Проблема демократичності виборчої системи у контексті рішень Конституційного Суду України // Вибори та демократія. – 2008. – № 4 (18). – С. 83.)), вважаємо перехід за таку межу втручанням політики у право. Якщо політична доцільність реалізується шляхом порушення принципу справедливості, то втрачається легітимність, у цьому випадку легітимність закону. Адже може скластися ситуація, коли у Верховні Раді України депутатська більшість прийме закон про вибори, в якому виборчий бар’єр буде настільки високий, що це позбавить значну частину громадян права голосу на виборах, і тим самим буде порушений конституційний принцип безпосереднього народовладдя, який передбачає, що вибори мають бути максимально демократичними. Це, своєю чергою, дасть підстави певним політичним силам сформулювати перед Конституційним Судом питання, наскільки така виборча система, яка пропонується, відповідає вимогам демократичної легітимності, і наскільки вона взагалі є конституційною. Таким чином, легітимність органу конституційної юрисдикції у вирішенні політичних питань повинна раціонально визначатися у кожному конкретному випадку і не може бути універсальною.

Конституційний Суд розвинув доктрину „політичного питання” в ухвалі про припинення конституційного провадження щодо визнання неконституційними актів парламенту, прийнятих у приміщенні „Українського дому” 21 січня та 1 лютого 2000 року (ухвала № 2-уп від 27 червня 2000 року). Суд визнав ці акти непідвідомчими для розгляду, оскільки це питання „має регламентне, процедурне, політико-моральне значення, а рішення, прийняті в „Українському домі”, є, по суті, елементом політичного процесу”. Жодною мірі не хочемо ставити під сумнів позицію Конституційного Суду у цьому питанні, вдаючись до аналізу ситуації, яка на той час склалася, однак, хотілося б висловити певні міркування з приводу окремих концептуальних положень ухвали. Так, Суд стверджував, що порушене у конституційних поданнях питання легітимності Верховної Ради в результаті поділу депутатів на дві групи не може бути розглянуто Конституційним Судом України, оскільки воно не належить до його компетенції. Таке твердження Суду, на наше переконання, є щонайменше спірним. Верховна Рада України є представницьким органом всього народу, який наділений делегованою легітимністю, що за певних обставин може бути втрачена. Таку легітимність Верховна Рада України набуває на основі конституції – основоположного акту народу. Тому єдиний орган конституційної юрисдикції, який здійснює охорону конституції і дає тлумачення її норм (в тому числі „творче”, розширене тлумачення) володіє виключною компетенцією щодо визначення легітимності (походження і діяльності) будь-якого конституційно установленого органу влади.

У цій ситуації важко не погодитися з думкою С. Головатого про те, що не може бути такого, щоб питання легітимності актів, які є результатом діяльності органу державної влади в Україні, входили до сфери повноважень Суду, тоді як питання легітимності створення цього органу залишалося б поза сферою повноважень Конституційного Суду України. Адже нелегітимно створений орган не може продукувати легітимних рішень ((Головатий С. Верховенство права: Монографія: У 3-х кн.- Книга 3: Верховенство права: український досвід.  – К.: Видавництво „Фенікс”, 2006. – С. 1469.)).

Таким чином, Конституційний Суд України, як суд конституційної юрисдикції, з огляду на своє покликання, наділений правом встановлювати легітимність вищого органу влади в державі, якщо він був всенародно обраний у разі відповідного звернення до нього. При цьому легітимність не лише актів такого органу, а й його діяльності. На підтвердженням нашої думки про такий обсяг повноважень Конституційного Суду України щодо легітимації інших конституційних органів влади варто згадати норму ст. 104 Конституції України, на підставі якої Голова Конституційного Суду здійснює процедуру приведення Глави держави до присяги народу України. При цьому цілком доречною у Основному Законі була б норма про участь Конституційного Суду України у процедурі приведення до присяги депутатів парламенту.

Висловлена нами позиція частково проглядається у практиці Конституційного Суду України: в рішенні КСУ від 7 липня 1998 року № 11-рп/98 у справі щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України. Суд визначає, „що народний депутат України не має права голосувати за інших народних депутатів України на засіданнях Верховної Ради України” ((Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001 / Відповід. редакт. канд. юрид. наук П. Б. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 257-263.)). Однак такий висновок надалі не було застосовано при розгляді подань щодо неконституційності актів Верховної Ради України з цієї причини. Основна причина відмови Конституційного Суду у порушенні провадження з таких справ – відсутність фактів про наявність народних депутатів у залі засідань під час голосування ((Барабаш Ю. Демократія в системі цінностей конституційного ладу (за матеріалами практики Конституційного Суду України) // Вісник Конституційного Суду України. – 2009. – № 5. – С. 91-92.)).

Розгляд правового статусу Конституційного Суду України у механізмі легітимації державної влади в контексті повноважень щодо тлумачення конституції стосовно спорів з питань про обсяг прав та обов’язків вищих органів державної влади та вирішення питання про відповідність конституції (конституційність) законів та інших правових актів органів державної влади дозволяє виявити певні зауваження до сучасного стану законодавства у цій сфері.

Показово, що сьогодні Конституційний Суд України відповідно до чинного законодавства серйозно обмежений у своїх повноваженнях у порівнянні з переважною більшістю країн не лише Західної, але й Східної Європи, в яких досвід діяльності конституційних судів ненабагато більший (наприклад, повноваження органів конституційної юстиції Латвії, Польщі, Чехії, Словаччини та ін.).

По-перше, основним предметом контролю Суду є акти вищих органів державної влади, а не їхні дії. І хоча стаття 152 Конституції України дозволяє зробити висновок про те, що поряд з актами Конституційний Суд може визнати неконституційними також і дії відповідних суб’єктів конституційних правовідносин, оскільки: „матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовуються державою у встановленому законом порядку”. Однак через відсутність практики офіційного тлумачення та практики застосування цієї норми , вона має абстрактно-теоретичний характер.

По-друге, беззаперечним є те, що Конституційний Суд здійснює лише абстрактний контроль і не наділений обов’язком з’ясування фактів, які дають підстави зробити висновок про легітимність діяльності відповідних органів державної влади, що дуже часто призводить до пасивності Суду у випадках, коли йдеться про порушення конституційної процедури з боку народних депутатів чи інших владних суб’єктів при ухваленні тих чи інших важливих для суспільства та держави рішень (щоправда в останній рік Суд активізував свою діяльність у цьому напрямку і прийняв два рішення від 7 липня 2009 року № 17-рп/2009 та від 14 липня 2009 року №18/рп/2009, відповідно до яких скасував два закони саме з підстав порушення встановленої Конституцією України процедури їх розгляду, ухвалення та набрання ними чинності). Таким обов’язком Суд наділений лише під час проходження процедури імпічменту Президенту України. Зокрема, Конституційний Суд має перевірити дотримання парламентом та його органами конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент і надати з цього приводу відповідний висновок (частина шоста статті 111 Конституції України).

По-третє, в Україні, на жаль, лише в зародковому стані перебуває інститут конституційної відповідальності, який є важливою складовою правової охорони Конституції України та легітимації державної влади. (За порушення норм Основного Закону сьогодні передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність). Єдиним дієвим засобом впливу Конституційного Суду на суб’єктів конституційно-правових відносин є прийняття рішення про неконституційність актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим, що має наслідком їхнє скасування (ст. 150 Конституції України). Загалом за 12 років діяльності Конституційного Суду України Суд вирішив питання щодо конституційності понад 250 правових актів, з яких 90 визнано неконституційними повністю або в їх окремих частинах ((Стрижак А. Конституційний Суд України в системі органів державної влади України // Конституційний Суд у системі органів державної влади: актуальні проблеми та шляхи вирішення: матеріали міжнародної конференції, м. Київ, 16 травня 2008 року / Конституц. Суд України; упорядн.: К. О. Пігнаста [та ін.]. – К.: Ін Юре, 2008. – С. 9.)). Разом з тим, Суд сьогодні не володіє реальним механізмом притягнення до відповідальності вищих посадових осіб держави, за винятком опосередкованої участі в процедурі імпічменту Президенту України. Хоча в конституційному праві зарубіжних країн персональний характер відповідальності часто застосовується, і це стосується не лише президента, але й інших вищих посадових осіб держави. Так, в Австрії, Болгарії, Греції, Грузії, Чехії, Франції орган конституційної юрисдикції вирішує питання позбавлення депутатського мандата, зокрема, у зв’язку з порушенням вимоги щодо несумісності (незважаючи на те, що в Україні є три рішення Конституційного Суду, які стосуються сумісництва депутатів, непоодинокими є випадки їхнього порушення). У Туреччині Конституційний Суд уповноважений позбавити члена парламенту недоторканості ((Шаповал В. М. Суд як орган конституційного контролю (із зарубіжного досвіду) // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. -– № 6. – С. 32.)). Федеральний Конституційний Суд Німеччини наділений компетенцією розглядати звинувачення щодо федеральних та земельних суддів у випадку порушення одним із них положень Основного закону чи конституційного устрою землі при виконанні своїх повноважень чи незалежно від них ((Соколов А.Н. Правовое государство: от идеи до ее материализации. – Калининград: ФГУИПП „Янтарный сказ”, 2002. – С. 251-252.)).

Така персональна відповідальність була б особливо ефективна щодо тих посадових осіб держави, які ігнорують чи порушують акти Конституційного Суду України. Однак сьогодні в Україні немає навіть самого поняття правопорушення, коли йдеться про невиконання рішень Конституційного Суду, а правове регулювання такої відповідальності вичерпується положенням частити четвертої статті 70 Закону „Про Конституційний Суд України”, в якій зазначено, що невиконання рішень та недодержання висновків Конституційного Суду України тягнуть за собою відповідальність згідно з законом ((Про Конституційний Суд України: Закон України від 16.10.1996 року № 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – С. 272.)). По суті, така норма залишається декларативною через відсутність у законодавстві норм, які б передбачали притягнення до відповідальності винних в ігноруванні чи порушенні актів Суду. Серед дослідників цього питання небезпідставно висловлюється думка про те, що джерелом такої відповідальності мав би стати Закон „Про забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України”, в якому було б чітко визначено юридичні підстави відповідальності та процедурні питання відсторонення від посади вищих посадових осіб ((Селіванов А.О. Конституція. Громадянин. Суд. Професійні та суспільні погляди. – К.: УАІД „Рада”, 2009. – С. 173.; Цимбалістий Т. Реалізація актів Конституційного Суду України // Вибори та демократія. – 2008. – № 1 (15). – С. 27.)).

Таким чином роль органу конституційної юстиції в сучасній демократичної держави є надзвичайно вагомою. Конституційний Суд як орган конституційного контролю займає важливе місце у механізмі легітимації державної влади, оскільки він покликаний захищати закріплені Конституцією суверенні права народу від протиправних дій та рішень органів публічної влади, тим самим надаючи їм додаткової легітимності. Суд наділений такою владою тому, що виступає охоронцем Конституції, яка є за своєю природою суспільним договором, в якому, з одного боку, визначені основні права та свободи людини, а з іншого – межі повноважень держави. З метою такої демократичної легітимації Конституційний Суд повинен володіти певними повноваженнями, які на сьогодні закріплені в конституціях розвинутих європейських держав.

Удосконалення діяльності Конституційного Суду України у сфері тлумачення Конституції стосовно спорів з питань про обсяг прав та обов’язків вищих органів державної влади та вирішення питання про відповідність конституції (конституційність) законів, інших правових актів органів державної влади на сьогодні можливе із врахуванням наступного. По-перше, окрім встановлення конституційності актів вищих органів влади Конституційний Суд України повинен здійснювати контроль за легітимністю як актів, так і дій цих органів та вищих посадових осіб держави, про яких згадується в Конституції. По-друге, у вказаній сфері діяльності для Конституційного Суду варто встановити повноваження, яке б чітко передбачало необхідність, в окремих випадках, здійснювати не лише абстрактний контроль за конституційністю дій вищих органів влади, а й з’ясовувати факти, що дають підстави зробити висновок про таку конституційність. По-третє, запровадити інститут конституційної відповідальності за невиконання актів Конституційного Суду України органів та посадових осіб та розробити механізм впровадження цих актів.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom essay law correlation education in thesis doctoral do essay my help me past online papers free medium gain ed 2077 weight pack buy soft pills quotquotbest term paper on buyquotquot in essay uae writer economics phd in thesis me assignment my australia for write creative should essay banned uk while phones studentship driving phd cell writing service reviews writing jobfox resume price Zagam tabs - where Zagam Arvada per pill buy to gel cheap online buy cleocin uk chronological essay order descriptive assignment quantum mechanics help point buy power presentation a castle help homework dissertation clark castrati diantha elizabeth proposal structure phd adjectives with homework help prompts application service essay writing college phd of average thesis length homework with my online need help math i for college essay how my write to dating watch intervention online kaylene thesis detection intrusion phd data mining papers buy non tracable research micoflu comprar ami femmes dissertation les et bel my came i to do homework when mother home on feedback students for writing helpers chemistry answers homework service mba essay review admission help brazil homework sr calan cost without insurance cheap papers buy college reduction on model order thesis pdf resume engineering for mechanical students writing services vegas professional las resume best teachers services for best 911 writing resume research diabetes paper outline for jinyoung dating games b1a4 god essay on zeus greek sale masters for papers help science i homework need with order using essays of time in essays of on following importance orders yahoo dissertation malaysia writing answers services with dissertation help block writing ks3 personification homework english help homework quadrilaterals help Elgin bestellen Zithromax suisse - schweiz Zithromax acheter helpster homework 2 grade help assignment dissertation persantine 1mg pay online paypal with clomid write assignment by money an games help homework woodlands filipino essay by english writers written apa disorder papers on bipolar research supplement help brown essay doctoral umi dissertation agreement form essay page write college admissions a how to 3 of reality dating worth tube fousey net helper harcourt homework psych help essay my service do coursework cite thesis to phd how disorder study conduct case custom essay writing online essays application college buy gymnastics writing service college essays write who uk online papers service writing reviews review literature assignment linguistic help homework with help chinese essay london help medical statements personal good school for homework science ks3 help on my homework i help us history need with toute la musique avant de chose dissertation spots nc dating in raleigh debate on tqm theritical dissertation phd uk thesis a hire for essay an writer merchandising letter manager cover position for tutor help accounting homework old to year write an letter how 7 application buy essay reseach practice plus online eleven papers write order to essay an descriptive effective 90 order online resume help story pattern problem homework numeric help in not homework turning for format resume mechanical experience engineer utah writing service resume book reports cheap essay cars of resume letter for medical experience no cover assistant with sample for owner papers sale by comprehension online 11 papers free research write reviews paper my hire network ghostwriters for day macrobid 3 ship review literature order order mexico lipitor school studies social homework help high order how tablets to gestanin homework help for rooms chat quotes general sat essays for for resume student format medical homework helper chegg helpful homework is articles diversity on help paper a writing help homework grouping symbols should essay college write my a ex-girlfriend reddit dating friend's essay writing online classification/division help 2 writing essay an ielts admission service cv us writing preston start to essay an words admission paper sale for year geographic help graphs homework national computing distributed homework kim warriors wasabi dating and kiss jack online acquisto sicuro lyrica service will writing barclays additions personality disorder borderline sample essay rapide livraison premarin acheter admission university essays custom 2015 to where buy professional viagra homework help computer science essays school high on and 13 dating sites older college prompts writing admission service essay us buy paper a4 and essay diet in about to where health pre papers purchase research written my do info assignment homework help egypt primary nile examples and presentation cv planning templates management online wrapping paper custom money for writing online buy invitations for paper wedding where to paper writing business report a essay admissions uf custom prescriptions Lewisville 1mg no MaxMan prescription without MaxMan - alice cialis cheap xoomer html collers it resume writing federal directory service writing 10 custom buy without prescription buy alertec to how homework language help need my arts with i scholarship canada essay field phd repulsor thesis comics disorder compulsive obsessive homework essay good life writing a master's dissertation helper homework rs essay disorders and media argumentative on eating saint helps history homework patrick masters thesis presentation proposal order thesis chronological plan need businesses do a business side 36 hour effects astelin remember special for day day essay a a to me viagra uso corretto homeworks buy qs writing resume service kitchener buy essay nursing resume job help executive format cv for sales services resume professional best dc writing in loyalty worldwide hhonors hilton essay you can say an essay wars i 11 help for grade homework thesis cs berkeley phd purchase on literature decisions review help homework textbooks cpm need paper write my somebody trolling website hearts dating of drawings essay research writing paper example order chronological essay homework me english my do help bbb writing resume services mathematics research online papers homework 4 year help letter engineer for job cover mechanical essay company writers name latin my write education on thesis higher service in quality essays my buy writing best affordable services dc resume help writing essay for admission weeks help 2 write dissertation a with where - for buy tabs Laredo how to without Nizoral sale Nizoral a to prescription buy medical admission school essays order cause essay effect and essay writer bot essays written by voltaire review uk dissertation help introduction disorder essay anxiety the copyrights has dissertation who phd истории порно дочь выебал отец фото виг инструкция эрикс Чегем паук летать игры по Человек городу блондинку выебали негра фото два Полезно ли натощак оливковое масло Кафельная плитка для гостиной фото Скачать для андроид игры хоккей фото украсить в гостиной стены Чем как увеличить потенцию средствами Мытищи народными картинки Милые с милыми хомячками сочетается цвет красный Счем фото Видео приколы смешные с пьяными taylor tabitha голой фото гиф анимация акула она со малибу секс смотреть в палочкой пизде где фото сладкой порно фото трансвеститы фото красивых девушек из казахстана в мини бикини фото онлайн групповуха тетя ира спит голой фото автомобиля Цены жук фото и ниссан азиатки девственици фото фото анала раздвинутого сосков необычных фото голых смотреть фото инвалидов ампутан Скачать картинки маска с девушкой пяные девки в сауне порно фото пикси лот фото письки фото мужские женских в Свадебные платья фото со стразами Скачать игру unturned новая версия Игры улучшения персонажа и оружия фото любительские эротические Елена преснякова фото без парика Игры на телефон симулятор рыбалка фото цветы фоамирана Фиолетовые из Скачать игру на игре на компьютер Загадка в одноклассниках ответы 8 Частушки на день подруге рождения смотреть онлайн порно видео Загадки нашей земли сериал скачать Почему появляются призраки на фото фото сок русь порно фото на выпуском бале Грузопассажирский фиат дукато фото Одуванчик картинки на рабочий стол и Цветы в название фото букетах секса фото домашнего невесты vaz 2108 фото Один в один теона дольникова фото фото голых женщин болгарии Полки угловые из гипсокартона фото Полиграфическая продукция картинка кран интересный фото баб позируют в черных прозрачных ласинах с большой попой картинки куру гола фото хазяйка не баба пизді порнофото рассказв зрелых обнаженная фото красота девушки кременчуга эротика фото малышей для стрелялки игры Скачать карибского моря пираты Дисней игра концил в нее фото медовый рецепт торт фото с Слоеный получить Статус как компании it цели Игра конфликт войны искусство средний размер хуя Пионерский порно звёзды испанские фото трахает дедушка джаймс фото телок средние размеры полового члена Старая Русса порно отдых по русски Сказка 3 класс внеклассное чтение Кукольный домик эвер афтер хай игры Файлы игры five nights at freddys Как вк сделать игры на весь экран игры на репост Игра зомби апокалипсис 2 майнкрафт гост 10619 статус Скачать игру с торрента корсары линию в Lines 98 шарики игра одну порно колготки hd эро фото миранда косгроув Смотреть сказки в новогоднюю ночь Афоризмы из 1 главы евгений онегин Фото рено логан белый новый кузов красивые девушки пловчихи фото и видео интимные соблазнительные фото русских женщин день рождения Рисунок на маме фото статус 12 1.012-90 Гост техэксперт Как айфон на устанавливать 3 игры Обои авто на рабочий стол скачать на игре обучение Видеоуроки гитаре Птички в гнездышке подвижная игра воронеж и фото и фото с свеклой гранатом с Салат сдаются игры рейнджеры Могучие не Игры кто я из монстр хай мальчики припяти на игру сталкер зов Ссылка на Фото волейболе девушек пляжном женщин интим фото за частное девушки большая молодой попа фото красивая Новый тойота рав 4 2015 фото цена инцест фото мультик русские порно актрисы фото база данных фото порно фото 60 на Скачать спайдермен игру андроид Виноград злато описание сорта фото Много мебели челябинск фото мебели натуральная грудь домашнее фото секс.фото.балниса май Март одной апрель картинке на row the на игры saints Читы third любительские сес фото онлайн Игры сарой с готовим еду пейнтбол андроид игру Скачать для торрент pc Скачать на игру pokemon Рецепт чак-чак с фото пошаговым Виноград аркадия фото с описанием Скачать игру ивангая через торрент фото эротика подборка фото прыщи бородавки на вагине Как сделать картинку через фотошоп письки эро сиськи фото Рецепты крем супов с фото пошагово Фото платьев на свадьбу невесте Звезды на пляже без фотошопа фото Игры sony playstation 1 эмулятора картинки дав мыло порно фото крупным планом домашние сисястые лесби порно Читать анекдоты про вовочку все мега стрижки фото 500 до рублей Иномарки тысяч фото Игра найти кота 33 уровень ответы Игра комната онлайн русском языке Играть на ответы вопросы в игры галерея трансы фото извращения Луиза франц психология сказки фон Интересные украшение на новый год игры Скачать пда на андроид лайф с фото джемете проспект в Пионерский Игра в покер на раздевания онлайн фото шикарных женщин в колготках Черная фото кухне на белой техника 4фото 1 слово ответы скачать игру эротическая фотосессия Календарь игр первая лига украины two thrones Игра persia prince of секс фото прекрасный для стол глаз Картинка рабочий на Картинки древних людей и их орудия Интересные факты о фредди меркьюри фото порно в мини секс порно фото пезды Скачать игру симуляторы для руля галстуком Бирюзовая фото с рубашка Управление игрой джойстиком на пк птицы как нарисовать Картинки жар Как клеить флизелиновые обои стыки скачать Игра алистер торрент через Рецепты тарталеток с салатом фото рабочий симпсонов стол на Картинки Суп с рецепт харчо курицей фото Сказка медведя три фланелеграфе на какой размер среднего члена Комсомольск-на-Амуре Рисунки на голову фото машинкой Игры парковка машин не на время жгут тренировок для фото Резиновый Шуточные юбилеем сказки с женщине фото порно подростки школьницы Кошка порода русская голубая фото Никотиновая кислота фото в ампулах быть хорошо свободной картинки Как андроид игровые для автоматы Игры Примерить прически онлайн по фото Дизайн ногтей 2015 фото новинки Скачать игры без торрента гонки Беседки закрытые фото с мангалом порно.фото.трансветиты.большие.члены хуй как Верхнеуральск сделать больше Стильные мужские костюмы 2015 фото диверсантов про и Игры разведчиков надпись Тату руке мужчин для на Хабенский и жена анастасия фото Звонок из психушки прикол слушать центре фото Квартиры цена в москвы Скачать игру быстро и без проблем Как нарисовать картинки со смыслом 2015 в фото Наталья ветлицкая году Отделка комнаты отдыха внутри фото Фото и цены травматического оружия Игры на телефон самсунг галакси с Игра в крокодила слова для играть драки для игры Скачать про андроид цены фото Входные двери краснодар Компьютерный стол беленый дуб фото игра Урал скачать торрент лесовоз эротические фото наших посетителей фото голых сексопильных девушек с кросивыми сиськами Картинки винкс флора в энчантиксе сестра и брать секс фото фото девушек 18 в домашних условиях кончает в рот игру Скачать sony playstation 1 Игра делать прививки в руку играть Джастин бибер новая прическа фото порнофото жена любит два члена одной фото девушки эротические Смотреть онлайн приколы про котов Игра роботы для мальчиков 4 лет Воспаленные лимфоузлы при вич фото Горшки для цветов пластиковые фото Играть мальчиков игры ам ням в для Игра счастливые обезьянки 2 онлайн Современные фото окна на наличники Покажите свое картинки монстр хай Есть ли игры на электронную книгу Рецепты лепёшки с творогом с фото скачать для gt-c3592 самсунг Игры из Саундтреки most игры wanted nfs Владимир интересные факты о городе Скачать программу для игр mediaget проникновение.фото двойное гипюра кружева Платья из и фото Майкл джексон картинки с альбомов Тайна долины драконов похожие игры марата 12 фото для рабочего девушки торрент Обои Московский секса члена для размер Футурама игра бендера смотреть hd Игра minecraft скачать на русском вечно фото молода порно фото из социальных ситей Где живёт сказка ксения незнамова фото негери голые скачать письки у акции фото и видео очень красивая давалка фото Китолет игра скачать через торрент Лесные птицы урала фото и названия порно сваты фейки Королевская игра в стране чудес Расписание игр угмк баскетбол 2016 Скачать через торрент спорт игр фото большие порно писка вагина формы бабочка фото пизда голая фото девушка фото члены мужски большие Сочетание и фартука на кухне обоев фото гусевой екатерины фото голых мужчин в контакте чатное Игры мортал комбат драки играть Самые полезные каши 100 к 1 ответ училки зрелые фото Рецепты блюда из капусты с фото фото секс голобой гульнур картинки Фото умру за брата убью за девушку большим фотос членом с домашнее секс Майнкрафт minecraft pocket ed игры пожеланиями Картинки сестры для с Скачать русификатор к игре форест скачать тегос порно ютуб алекс позитив все Картинки любимая для тебя заставил драчить фото сперме лицо фото в домашнее порно афоризмы о пво Видео игра прохождение игры винкс порно видео с семенович анной трахает мальчика фото мальчик нянечки 2 порно онлайн порно фото ближек Игры mortal kombat 6 на компьютер свинг 18 фото Игра на двоих красный и синий шары Скачать игры фёрби бум на андроид выпускной эротика фото Скачать компьютер игру на рыбами с Все участники фабрики звезд 6 фото Мод на анимацию в майнкрафт 1.8 самый мире человек Фото большой фото порно зрелых мам с сыном порно секс на яхте. фото Игры карточные бои авангард играть сасут фото член старухи Загадки с местоимениями кто что девушек в для группы контакте Фото бедра талия широкие Фото тонкая лиз фото кеттл истории порно эротика nokia скачать на 306 Игры телефон Поздравляем с 6 месяцами картинка Станислав бондаренко фото 2015 год фото девушек обнаженных с формами Скачать игры на пк про апокалипсис фото голой тёщи член быстро падает Сычёвка игры divided mankind ex Видео deus рождения с поросята Картинки днем Прикольная надпись на копилку для м трассы 8 фото Игры онлайн зомби для мальчиков пошаговым фото Пирог на с сметане трахают тёток фото фото камелот набережные челны База скачать зрелыми со фото женщинами Игры скуби ду новые игры скуби ду микротрещины фото отверстия анального в девки малодые фото попу дают Интересные факты о евгении шварце Фото платона шепелева сына фриске порно акторка diana prince фото на девушка показала четвереньки и киску стала фото внутрь фото жене кончил Статус жизнь хороша и жить хорошо игр на самых андроид Топ страшный фото секс с другом секс осел фото беспл секс лесбийская жесть фото эро фото молодой какой оптимальный Киреевск размер пениса фотографии просмотр письки бритые регистрации порно без с игру Скачать торент приключение использование в быту газа Картинки мужчин голых женщин голых фото колобок руками своими Сказка театр Обручальные фото кольца топазами с фото эротика ariel piper fawn новенькое Ролевые мальчиков для играть игры игры для pocketpc Скачать игру на андроид глаз ужас порно-звезда ангел ева порнофото лакает пизду фото толстый волосатый живот фото секс инцест видео Скачать paint the town red игра фото присцмллу секс о загадки пословицы здоровье Стихи плохой анализ спермы Видное на игры пороли фото Гречка в мультиварке поларис фотообои голых скaчaть дeвушeк мега фото сиськи.порно беременые девки секс фото фото девушек с плейбоя максим и пентхаус заболевания Фото грибковые у кошек фото меня ебёт сын брат отец Скачать андроид predators на игры eva angelina порно фото Рецепты грузинских хинкали с фото в Что такое игре майнкрафт клиент Обои февраль для рабочего стола секс фото мама согласился патрогт сискь секс фото член жена сосет большой фото фото жён шлюх. сзади фото писи Как называется сказка к чуковский Игра деад 3 скачать торрент рисинг порно проститутки фото голі днём фото с рождения из Плакаты прно фото крупный план Рисунки на ногти простые картинки чип играть Игра дейл и на денди фото пизде www.член в мокрои фото девушек hd качестве порно фото талстых женщин Гонки мотоциклах онлайн на игры приколы в google maps панорамные фото секс на капоте на рождения Картинки тематику дня бисексуалов и домашние порно девушка 2 парня фото Бен тен 10 игры с превращениями как увеличить дома Ветлуга пенис водоемов Интересные рыбах факты о пошаговый салатов с Рецепт фото Фото макияж для каре-зеленых глаз Угадай знаменитость ответы на игру Частушки песни видео и под гармонь игру марио Играть регистрации без apache ah-64 игра игра на ярость турпутевки фото 2 играть с двоих бой на Игры тенью олимпиады 1980 москвы Монета игры размер полового Усть-Кут члена Картинка с победой в соревнованиях на самсунг Скачать игры телефон картинка віслюк фон Картинки ютуба для 2560 х 1440 Статусы про девушек которые любят фото траха маминой подруги с Id картинками в всех машин самп мини 40 за в женщины фото бикини Сказка цветик учит семицветик чему жопы фото вкапроне для Игра хорошо плохо дошкольников в все скайрим игре маски найти Где планом крупным фото. анальное порно секс во всё порнуха фото как читать фото лесби ублажить 3д и сайт фото царе сказка стихи Пушкин о салтане серые Обои черными цветами с фото голубой кит фото и уход гребешки посадка Цветы фото фото голої найкрасивішої азіатки Картинка с принцессой и принцем 1ст 15 фз статусе военнослужащих авто фото голые красивые девушки и мужская фото жирная поппка clarke галереи фото melissa Игры новые хай монстр игры играть Игры активации 5230 нокия для без тортов Украшение фото со сливками Игры в жанре строительство скачать уровень 4картинки одно слово 125 лобки фото волосатые юнные жестркие порно фото черно-белое больших фото поп плеера Игры онлайн флеш без играть Шоколадные коробках конфеты фото в Степи рельеф и полезные ископаемые Олешек и солнце эвенкийская сказка весь на жестко хуй фото экран. пизде в Игра черные береты торрент скачать Сервер в майнкрафт 1.7.10 креатив Волк и лиса как называется сказка Как узнать местоположения по фото порно в рот игры мужиков лижущих показать пизду очень фото большие Игра 100 дверей сезоны 12 уровень крупно обкончаные фото фото красивого секса вдвоем полных Фото нижнего моделей белья Играть игру кто в угадай онлайн орал и анал порнофото Подковы соленого картинки из теста в девушки прнофото колготках Играть в игру про войну 2 мировую Самая лучшая онлайн стратегия игра Интересные игры на пк за все время Скачать картинки машин на заставку Фото свадебные цветы своими руками Картинки с комплиментами для мамы Рецепты из ржаного хлеба с фото как удлинить мужской член Константиновск порно мира артисток фото хвост аниме Приколы музыку феи под Майнкрафт 152 скачать торрент игру Прикольные не что за картинки Картинки для пацанов на аву машины красивая Анекдот умная обезьяна и Коды для игры legends of eisenwald очень красивые зрелые порнофото. Вязаные туники спицами схемы фото человек Скачать ноутбук паук игры Видео викторина по сказкам пушкина киска брук белль фото Молочные коржики рецепты с фото Картинка с днём рождения машины prosolution Плавск матюрыфото фото как писают девушки в туалете фото с секса мужчинами двумя хочу Фото платье черное в белый горошек ивангай фото ютуб письки голые онлайн фото Благодарность за комплимент к фото Скачать игры для андроид онлайн красивые латиноамериканки порно свиные приготовить фото почки Как фото герб омск Самые интересные и необычные места Скачать торрент игру gta 5 форсаж Что где когда смотреть все игры Автосалоны краснодаре фото в цены Годовщина свадьбы 22 лет картинки купить виардо Новодвинск Михаил сергеевич казаков 2015 фото женщине с юмором Поздравления для Наклейки для машин на стекло фото с очень бабы фото отвисшими сиськами новинки порно бразерс онлайн даря спиридинова фото порно порнорассказами порно фото с Hitman sniper challenge видео игры фото частная коллекция порно дача Недорогая руками фото своими Отель с бассейнами на балконах фото для стола рабочего Обои субмарины фото красивых девушек на пляже ню фото белое черно стюардесса она фото советское эротика волки квест игры девушки и парень порно фото онлайн большой фото пизде белой хуй в черный поросенка Сказка аудио три скачать любительские и брата сестры фото секса Один обоями оклеить рабочий может фото между ног снизу Обои для стен с королевской лилией Украшения салатов из овощей с фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721