Роль сім’ї і школи в морально–етичному вихованні американської молоді в 1980-1990-х роках

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті аналізується співвідношення ролі американської сім’ї і школи у морально-етичному вихованні молоді у 1980-1990-х роках. Розкриваються негативні риси, притаманні американській сім’ї в останні десятиліття ХХ ст., вказується на послаблення нею своїх виховних функцій. Підкреслюється, що порушення природного процесу соціалізації американської молоді, призвело до активізації зусиль школи, спрямованих на морально-етичне виховання учнів.

Мета статті – проаналізувати співвідношення виховних функцій американської сім’ї і школи у 1980-1990-х роках і показати прагнення державної школи Америки відігравати компенсаторну роль у морально-етичному вихованні молодого покоління в останні десятиліття ХХ ст. Автор статті опирається на праці російських дослідників (І.Д.Звєрєв, І.К.Звєрєва), на монографію вітчизняного вченого М.Ю.Красовицького “На власні очі. Проблеми морального виховання учнів у теорії і практиці вітчизняної та американської педагогіки”, який аналізує окремі аспекти морально-етичного виховання в сім”ї та школі США в 1990-роках; досліджує праці американських авторів про роль сім’ї у вихованні дітей (Л.Дорн, М.В.Еделман, Дж.Б.Моліне), використовує роботи американських вчених про аморальну поведінку підлітків (Дж.А.Гіммелфарб, Б.Гостетлер, С.М.Еларм, Дж.Елкінд, Дж.Макдауел, Л.С.Роуз), а також дослідження функції школи у виховному процесі молоді (Красовицький М.Ю., Д.Брукс, Б.Фіедлер).

На думку багатьох американських педагогів, Америка кінця ХХ ст. розплачувалась за жорсткий курс у вихованні своїх дітей, яких квапили стати дорослими. Раніше американське суспільство, вважають Д.Гринстайн, Д.Брукс Дж.Елкінд ((Brooks D. Are We Avoiding the Issue of Disorder in Schools? // The Education Digest, 1986. – V. 56. – №8. – P. 8-11.; 8. Elkind D. All Grown up and no Place to Go. Teenagers in Crisis. – Calif.: Mass. Addisson Wesley, 1984. – 232 p.)) та ін., більш гуманно і турботливо ставилось до виховання підростаючого покоління. Його інтелектуальний, соціальний і моральний розвиток являв собою цінність, а провини дітей розглядались як нетипові явища. Вважалося, що хоча перехід від дитинства до дорослості й важкий, він все одно наступить, тому що увага і сприяння старших допоможуть дітям поступово пристосуватись до нових умов. Наприкінці ХХ ст. американське суспільство саме безжалісно перетворювало дітей і підлітків у незрілих дорослих, які самостійно повинні розібратися в усій різноманітності життя з його вимогами, нормами і цінностями. Суспільство Америки не мало часу готувати підлітків до праці – воно було зайняте вдосконаленням і перепідготовкою вже працюючих. Батьки робили кар’єру на роботі, переймалися повторними шлюбами, молодшими дітьми, відпочинком або й самі ще були інфантильними. Засоби масової культури і сексуальна сфера, які раніше повністю належали дорослим, стали доступними для молоді й підлітків. Суспільство Америки нав’язувало підростаючому поколінню обов’язки дорослих і чекало від них проявів дорослості, але в той же час не давало їм відповідних прав і привілеїв, вимагаючи від них покірності. Це породжувало в підлітків відчуття дискомфорту, давало підставу зробити висновок, що їм немає місця в суспільстві, і що вони виключені з життєвого циклу. Звідси – відсутність самовизначення, нерозуміння свого місця в житті, утрата впевненості в собі, що врешті–решт створювало непосильну, майже на межі стресу напругу для особистості, яка тільки формується. Усі ці явища розвивалися на фоні посилення протистояння між двома світовими політичними системами у 1980–х роках, коли уряд США почав активно залучати до реалізації своїх цілей американську школу. Зміни в навчально–виховному процесі виявилися в перегляді змісту шкільних курсів, у першу чергу з гуманітарних дисциплін.

Незважаючи на зміни соціально–економічного середовища США і парадигми морально–етичного виховання в країні, у 1980–1990–х роках американська сім’я, як і раніше, залишалася найзначнішим із соціальних інститутів (церква, школа, спільнота, вулиця, клуби тощо), які впливали на розвиток особистості дитини та підлітка, бо саме в сім’ї відбувається перше та найбільш інтенсивне набуття досвіду. За підрахунками вчених, за весь період навчання учні США проводять в школі лише 9 тис. годин, що складає 9% усього часу, а вдома та на вулиці – 91 тис. годин (91%) ((Зверев И.Д., Зверева И.К. Начальная школа США: проблемы и тенденции развития // Советская педагогика. – 1988. – №2. – С.117-122., 119)). І хоча із зростанням дитини інші освітні інституції набували все більшого значення, сім’я продовжувала впливати на особистість протягом усього життя. Сім’ї відводилася виключно важлива роль у формуванні хорошого громадянина, який безконфліктно вписувався б у структуру американського суспільства, повноцінно в ньому жив та ефективно працював. Тому питанням підготовки молоді до сімейного життя в США у 1980–1990–х роках приділялося особливо багато уваги. В американській літературі з’явилися серйозні наукові дослідження з проблем сім’ї та сімейного виховання ((Dorn L. Peace in the Family // A Workbook of Ideals and Action. – N.Y., 1983. – 213 p.)). У зверненнях Президента США до нації та в відповідних документах губернаторів штатів неодноразово підкреслювалась відповідальність батьків за результати навчання та виховання дітей. Утім, як свідчать результати досліджень, у цьому аспекті американське суспільство наприкінці ХХ ст. мало певні досягнення. Про це свідчать відповіді батьків на запитання про їхню участь у вихованні своїх дітей в середині 1990-х років.

Питання: Протягом минулого навчального року, починаючи з вересня, що із наведеного нижче переліку ви зробили?

Батьки, діти яких відвідують державну школу

%

Переконалися, що ваші діти відвідують школу 98

Перевірили наявність підручників у своїх дітей 97

Перевіряли виконання дітьми домашніх завдань 95

Переглядали чи обговорювали домашні завдання з дітьми 94

Зустрічалися з вчителем чи керівником школи кого-небудь з ваших дітей 90

Читали книги дітям або з ними 80

Обмежували тематику телепрограм, які дивляться діти 79

Обмежували час перегляду телепередач 74

Відвідували батьківські збори 38 ((Elarm S.M., Rose L.C. The 27th Annual Phi Delta Kappa / Galup Poll of the Public Attitudes Toward the Public Schools // Ed. Fred Schultz. Education, 96/97. – 23rd Edition. – Guilford: Dushkin Publishing Group / Brown & Benchmark Publishers, 1996. – P.34-49., 47)).

Слід відзначити також, що останнім часом школи США приділяють все більшу увагу залученню батьків до шкільних справ і допомозі їм у вихованні своїх дітей. Періодично при місцевих радах освіти проводяться спеціальні курси для батьків з питань сімейного виховання, особливо для батьків–емігрантів з інших країн. На всіх рівнях (школа, мікрорайон, місто) діють батьківські асоціації. У невеликих містах та селищах ці асоціації серйозно впливали на педагогічний процес, на вибір програм, брали участь у розробці системи оцінок успішності учнів та роботи вчителів. Батьківські асоціації організовували благодійну діяльність, працювали з неблагополучними сім’ями, вели у школах гуртки чи навіть проводили уроки як волонтери ((Красовицький М.Ю. На власні очі. Проблеми морального виховання учнів у теорії і практиці вітчизняної та американської педагогіки. – К.: Пед. думка, 1998. – 160 с., 108)).

Поряд із позитивними тенденціями, які намітились у 1980–1990–х роках, американська сім’я як природний захисник і моральна опора людини, за даними інших дослідників, усе ще перебувала в глибокій кризі, а багато дітей взагалі не мали сімей. За свідченням самих учнів, лише 40% батьків цікавилися їхніми справами, 21% – майже або зовсім не цікавилися життям своїх дітей ((Красовицький М.Ю. На власні очі. Проблеми морального виховання учнів у теорії і практиці вітчизняної та американської педагогіки. – К.: Пед. думка, 1998. – 160 с., 109)).

У 1980–х роках відбулися глибокі зміни у соціальній структурі сім’ї. Американські жінки стали брати набагато більшу участь в економічному, науковому та культурному житті країни, ніж це було в минулому. Якщо в 1940 році працювало тільки 27, 4% жінок у віці від 14 років і старших, серед яких було 36,4% заміжніх, 12,1% вдів та розведених, то в 1980–1990–х роках жінки, старші 16 років, складали 40% економічно активного населення США, причому 60% з них були заміжніми. Це підривало економічну основу влади чоловіків у сім’ї, які, у свою чергу, проявляли глибший інтерес до виховання дітей. На думку багатьох дослідників, такий стан справ особливо характерний для сімей афроамериканців, де матері більш прагматичні, винахідливі та гнучкі, ніж білі жінки, яких протягом століть захищали патріархальні структури сім’ї, а батьки більше допомагали жінкам і з більшим задоволенням розділяли з ними клопоти щодо виховання дітей і ведення домашнього господарства.

У сім’ях, де матері працювали, у дітей формувалися інші, ніж у сім’ях традиційного типу, уявлення про роль чоловіка та жінки в суспільстві, що особливо позначалося на характері дівчат, які частіше грали у хлоп’ячі ігри, захоплювалися чоловічими видами спорту, намагалися знайти себе в улюбленій справі, прагнули зробити кар’єру та брати активну участь у суспільному житті. Дочки працюючих матерів частіше прагнули досягти успіхів у роботі (“чоловічі” риси) і в них рідше проявлялася пасивність та залежність (”жіночі” риси), ніж у їхніх співучениць, матері яких ніколи не працювали. З цим були пов’язані і деякі ексцеси: в останні роки спостерігалося зростання злочинності й серед дівчат. Відповідні зміни відбулися і в навчально–виховному процесі. Так, курси предметів на вибір, які призначалися раніше тільки для хлопчиків (технічні та промислові дисципліни) чи тільки для дівчат (домашнє господарство), відвідували і ті, й інші; дівчатам було дозволено займатися тими видами спорту, до яких раніше мали доступ тільки хлопці.

Зміни в американській сім’ї були характерні для всіх етнічних груп, проте сімей певних національних меншин вони торкнулися значно більше. Більшість з 17,5 мільйона дітей, що жили в 1990–х роках у неповних сім’ях, були білими американцями неіспанського походження, що, звісно, пояснюється їх абсолютним переважанням у складі населення країни. Число дітей, що жили з батьком та матір’ю, зменшилося за останні 20 років з 85% до 71%. Що ж стосується повних сімей чорношкірого населення США, то їх доля скоротилася з 59% до 36%. Для іспанських сімей ці показники становили відповідно 78% і 65%. Дві третини білих американських дітей чи дітей іспанського походження мали обох батьків, і лише одна третина чорношкірих американців жили в таких сім’ях ((Economics and Statistics Administration, U.S. Department of Commerce // The American Almanac 1996-1997: Statistical Abstract of the United States. – Austin: Hoover’s, Inc., 1996. – P. 63-64., 63–64)). У неповних сім’ях у 1990–х роках виховувалося 35–40% американських школярів. А серед афроамериканців ці цифри доходили до 80–90% ((Красовицький М.Ю. На власні очі. Проблеми морального виховання учнів у теорії і практиці вітчизняної та американської педагогіки. – К.: Пед. думка, 1998. – 160 с., 109)). Чорношкірі діти наприкінці ХХ ст., порівняно з білими, володіли удвічі більшими шансами народитися в сім’ї без батька, мати малу вагу при народженні, погане житло, безробітних батька чи матір і бачити смерть одного з них. Крім того, вони мали утричі більше можливостей бути бідними, жити в сім’ї, главою якої є мати, вчитися в класі для розумово відсталих, померти від дитячого насильства або бути свідком смерті матері в дитинстві ((Edelman M.W. Families in Peril – an Agenda for Social Change. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987. – 127 p.)).

Несприятливі стосунки в сім’ї ставали першопричиною зростання злочинності серед неповнолітніх. Виник навіть цілий педагогічний напрям (У.Таппен, Е. Херлок та інші), який займається цією проблемою. Учені вважають, що стан стресу, у якому постійно перебуває дитина в сім’ї, де виникають конфлікти між батьками, викликає в неї агресивність, злість і неврастенічну поведінку. Згідно з даними соціологічного дослідження, багато підлітків скоїли такі злочини, як підпал особистих та громадських будинків, після того, як були свідками сварки у своїй сім’ї. На думку американських авторів, розлучення батьків нерідко викликає в дитини емоційний дисбаланс, істеричність і хронічний стан дискомфорту. З цим пов’язане зростання не тільки дитячої злочинності, але й числа самогубств підлітків ((Molineux J. B. Family Therapy: a Practical Man.– Springfield, 1985. – 98 p.)).

Криза американської сім’ї зайшла дуже далеко. Вона не обмежуються лише наявністю неповних і неблагополучних сімей. Її корені – глибші, про що свідчать дані наступного дослідження. З листопада 1993 по березень 1994 року за участю тринадцяти євангельських конфесій було проведено наймасштабніше за всю історію США дослідження серед віруючої молоді під керівництвом спеціалістів дослідницької групи Барна (Barna Research Group). У ньому взяли участь 3795 представників молоді, що були опитані під час молодіжних релігійних зібрань. Результати дослідження відображали не лише рівень моральності американських підлітків наприкінці ХХ ст., але й прогнозували його через декілька років в юних американців десяти, восьми, шести років, а то й молодших дітей ((McDowell J., Hostetler B. Right from Wrong. – Dallas: World Publishing, 1994. – 335 p., 8)). Результати дослідження свідчили, що навіть молодь, вихована в хороших християнських родинах, потрапляє під негативний вплив суспільства. Водночас дослідження Барна підкреслило, що сім’я зі своїми цінностями все ще відноситься до важливих суспільних інституцій. Більшість дітей підтримувало традиційні погляди щодо одруження та сім’ї. Дев’ять із десяти опитаних (90%) підкреслювало, що Бог задумав одруження на все життя. Разом з тим, менше ніж половина американських дітей (48%), що брали участь в опитуванні, відзначали, що хочуть мати такий же шлюб, як у їхніх батьків. Більше ніж третина респондентів стверджували, що не хотіли б дублювати батьківських стосунків. Слід зазначити також, що, згідно з даними опитування, американські діти, які народилися від шлюбів по коханню, не переконані в тому, що шлюб – це важливий і міцний закон, однак і розлучення, на їх погляд, не є правильним вирішенням сімейних суперечок. У зв’язку з цим зауважимо, що нещодавні опитування дорослих дослідницькою групою Барна виявили зміни в їх розумінні поняття “сім’я”. Раніше сім’ю розуміли як групу індивідів, пов’язаних між собою шлюбом, народженням та усиновленням. Сьогодні більшість дорослих стверджує, що сім’я – це “всі ті люди, про яких я турбуюся і які турбуються про мене”. Таким чином, на думку окремих вчених, американська сім’я наприкінці ХХ ст. більше не базувалася на біблійних основах, вона ґрунтувалася на почуттях. Іншими словами, тип сім’ї 1990-х років набрав нестійкого й тимчасового значення: жодного ризику і жодних обов’язків ((McDowell J., Hostetler B. Right from Wrong. – Dallas: World Publishing, 1994. – 335 p., 61)). Більшість американської молоді (60% респондентів) погоджувалася з такою ідеєю “нової сім’ї”. Лише 32% опитаних мали традиційні погляди на те, з чого складається сім’я (“люди, пов’язані один з одним народженням, усиновленням чи шлюбом”). Більшість дітей дотримувалися погляду, що спільне життя подружжя та гомосексуальні союзи повинні визначатися як правильна сім’я.

Дослідження показало суттєве зменшення ролі сім’ї як позитивного фактора морального виховання в 1990-х роках. Наприклад, стосунки з батьком ставали більш відчуженими в підлітковий період. Американські діти проводили удвічі більше часу в розмовах з матір’ю, ніж з батьком. Дослідження свідчили, що матері у цей період витрачали понад 37 хвилин на тиждень, розмовляючи з дітьми про важливі проблеми, причому кількість матерів, які приділяли більше уваги, щоб вплинути на своїх дітей, зросла на 40%. Час, який батьки проводили зі своїми дітьми, збільшився з 39 хвилин на тиждень у 1987 році до 44 хвилин на тиждень у 1994 році. Однак одна година в тиждень за змістовною розмовою з дітьми не є достатньою для того, щоб дати відповіді на їхні запитання.

Ще більш разючими є дані, які стосуються раннього статевого життя молоді (особливо якщо взяти до уваги, що мова йде про віруючу молодь). До 18 років понад 27% віруючої молоді вже вступали в статеві стосунки. Анкетування показало, що ставлення людей до сексуальних стосунків, як от: “А що тут такого?” – теж є широко розповсюдженим в Америці. Більше половини (51%) американської молоді не вважають, що тілесні ласки є морально неприйнятними. Варто звернути увагу на те, що майже всі діти, які визначали таку поведінку як морально прийнятну, самі вже мали відповідний сексуальний досвід, внаслідок якого або вже піддалися, або незабаром стануть жертвами сексуальної спокуси. Наявність біблійних поглядів на істину й моральність не є ґарантією, що діти не матимуть дошлюбних статевих стосунків, але відсутність біблійної основи ґарантує, що вони їх матимуть. Імовірність того, що діти будуть спокушені до сексуальних стосунків ще до досягнення повноліття, є 1 до 4. Отримані дані довели, що моральність американських дітей базується не на основних, сталих принципах, а на нестабільних концепціях правильного і неправильного. Як наслідок цього, рішення американських дітей щодо моральності і доцільності статевих стосунків підвладні лише їх юнацьким емоціям і намірам. Дослідження показало, що американська молодь знаходиться на межі моральності, ближче до катастрофи, аніж можна собі уявити, тим більше, якщо взяти до уваги, що опитування проводилося серед віруючої молоді, поведінка якої більш стримана внаслідок релігійного виховання. Навіть віруюча сім’я, яка традиційно надавала великого значення моральному вихованню дітей, судячи з усього, в умовах нинішньої Америки не справляється з цією першорядною своєю функцією. Тим більше цієї функції не виконує сім’я, де батьки є невіруючими. Що ж стосується неповних сімей, до того ж сімей, де самі батьки мають сумнівні стосунки з мораллю та законом, то її вплив на дітей, як правило, різко негативний. Зокрема, має місце пряма кореляція між сексуальною розбещеністю підлітків і даними, які свідчать про кризу сім’ї.

Так, у другій половині ХХ ст. у США чимало батьків жили разом, не зареєструвавши свого шлюб (цей показник зріс з 1970 року в 6 разів), причому більшість дітей, які народжувалися поза шлюбом, проживали з одним із батьків. У 1970 році в одній з десяти сімей главою були самотній батько або мати, у 1990 році цей показник становив відповідно 3 з 10. Як наслідок, у США в період між 1960 і 1991 роками кількість незаконнонароджених дітей від дівчат–підлітків збільшилася втричі. Цей показник вивів Сполучені Штати Америки на перше місце серед усіх індустріальних країн світу. Показник незаконно народжуваності серед білого населення, який кілька десятиліть тому був значно нижчий, ніж серед чорношкірого, останнім часом упритул наблизився до нього. Так, серед чорношкірого населення в 1964 році він становив 24,5%, а серед білого – 22%. Якщо в 1964 році 50% чорношкірих матерів–підлітків були одинокі, то в 1991 році одинокими були вже 55% білих матерів–підлітків ((Himmelfarb G. A De-Moralized Society: The British / American Experience // Annual Editions: Education. – 1996/97. – №23. – Guilford: Brown and Benchmark Publishers Sluice Dock, 1996. – P.106-116., 109)).

У 1970 році 5% 15–річних дівчат Америки мали статеві стосунки, а в 1988 році цей показник зріс до 25%. За даними 1990 року, у США одна з десяти дівчат–підлітків була вагітною, половина з них народжувала дітей, а інші – робили аборти. ((Himmelfarb G. A De-Moralized Society: The British / American Experience // Annual Editions: Education. – 1996/97. – №23. – Guilford: Brown and Benchmark Publishers Sluice Dock, 1996. – P.106-116., 107)). У 1990–х роках соціологічні дослідження показали, що 70% дівчат до закінчення школи займалися сексом, а вік вступу в сексуальні стосунки досяг такої нижньої планки, як 12 років. Вагітність 12–річних дівчат Президент Клінтон оголосив національною проблемою.

Оскільки природний процес соціалізації американської молоді порушився, про що свідчило поширення проявів насильства, вандалізму і статевої розбещеності підлітків, в останні роки у США активізувались зусилля педагогів, спрямовані на розширення сфери впливу школи на молоде покоління і включення в неї функцій, споконвічно притаманних сім’ї. Характерною особливістю навчально–виховної роботи в американській школі 1970–1980–х років стала велика кількість курсів, які мали різну назву, але одну суть і мету – підготовку молоді до сімейного життя (Familу Life Education) відповідно до норм і правил американського суспільства. Великий інтерес в учнів викликали уроки здоров’я, особливо курси статевого виховання й просвітництва. Широко практикувалося залучення до цих курсів батьків, братів і сестер. Заняття в школі іноді допомагали розв’язати конфлікт у сім’ї, вирішити важливі міжособистісні питання, не вдаючись до послуг платного психіатра чи психотерапевта. Для того щоб протистояти “сексуальній революції”, у багатьох школах здійснювалася спеціальна програма сексуального навчання для підлітків. Однак її мета – навчити практики “безпечного сексу”, запобігати венеричним захворюванням і СНІДу – являла собою спробу певним чином обмежити окремі наслідки, а не вирішити саму проблему, саму причину, яка ці наслідки породжує ((Himmelfarb G. A De-Moralized Society: The British / American Experience // Annual Editions: Education. – 1996/97. – №23. – Guilford: Brown and Benchmark Publishers Sluice Dock, 1996. – P.106-116.
, 113)).

Утрата в частини школярів традиційної поваги до батьків, на думку багатьох дослідників, тягнула за собою падіння авторитету вчителів, що створювало додаткові труднощі в навчанні та вихованні. Жертвами “шкільного вандалізму” нерідко ставали самі педагоги: підліток міг запустити недопалком чи огризком від яблука в учителя, який йому не сподобався, не боячись, що той може сказати батькам, яких учень взагалі не цінує ((Fiedler B., Hyman L. Allow Spanking in Schools // U. S. News and World Report. – 1980. – June 2. – P. 142-146., 144)).

Зусилля, спрямовані на відновлення морального виховання в американській школі в 1990–х роках, не мали ще чітко визначеного спрямування. На той час існувало два напрями морально-етичного виховання, які мали життєздатні позиції. Перший з них передбачав використання концепцій морального виховання, які заперечували прищеплення конкретних моральних цінностей. Концепція “розкриття власних цінностей,” розроблена в середині 1960-х років Л.Рассом, М.Харміном та С.Саймоном, по суті, втратила підтримку абсолютної більшості своїх прихильників, а концепція “морального розвитку” Лоренса Колберга, продовжувала користуватися популярністю серед багатьох педагогів.

Другий напрям – програма “виховання характеру”, який здобув чималу популярність за останні 25 років, переслідував мету відновлення підходу до формування характеру на основі прищеплення конкретних чеснот. Прихильники такого підходу стверджували, що керівники шкіл у 1960–1970–х роках перебільшили негативні наслідки прищеплення моральних цінностей і безпідставно вилучили моральне виховання з державної американської школи. Вони також доводили, що окремі моральні цінності, на яких раніше ґрунтувалося виховання молоді, несуперечливі, актуальні в сучасному американському суспільстві і є здоровою основою для здійснення виховання в державній школі. Упродовж тривалого часу автори напряму “виховання характеру” змушені були захищатися від опонентів, які заперечували необхідність прищеплення моральних цінностей в школі. У 1990–х роках вони дістали істотну підтримку з боку багатьох американських інтелектуалів та педагогів і володіли найсильнішими позиціями від тридцятих років двадцятого століття.

Таким чином, в останні десятиліття двадцятого століття американська сім’я зазнала суттєвих трансформацій, що привело до різкого збільшення проявів аморальності серед американської молоді. Частина американських педагогів у цьому зв’язку почала покладати особливі сподівання на американську школу, як на інституцію, яка мала компенсувати недоліки родинного виховання. Школи робили певні зусилля, спрямовані на корекцію поведінки та формування характеру молодого покоління. Утім, спроби школи взяти на себе певні виховні функції сім’ї при всій їх важливості все ж не в змозі були вирішити усіх проблем морального виховання дітей, причому не тільки тому, що ці зусилля школи наприкінці ХХ ст. були ще недостатньо дієві, а перш за все тому, що сім’я завжди була і назавжди залишиться тим основним осередком, де закладається основа моральності – і ніякі інші інституції її підмінити не зможуть.

The article deals with the role of American family and school in moral and ethic education in 1980s-1990s. The negative characteristics of the family in the last ten years of the twentieth century are analyzed. The weakening of the family’s educational functions at this period is pointed out. The author affirms that the violation of the natural process of American youth socialization made American school take more active steps in moral and ethic education of the younger generation.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my outline write help me admission essay to college quotes a start how thesis research masters pschy paper do essay my essays order cv dubai in writing 5 service best describe essay mom era brasilia dating rock de ouro online writing sites resume term professional writers paper buy resume software billig rocaltrol kaufen 22 it dating complicated taylor geometry school help homework high ga best atlanta services writing in resume writing law with help essay i bird essay the caged sings know why write my research paper uk style thesis monograph cv help with your my an about write essay favourite book econ do homework my essay writing help best service london will reviews writing preise nootrop-piracetam of online zealand flora new dating resume put for to a on sales good associate things writing help i with need essay writing cover melbourne service letter sokratova dating online odbrana reviews thesis buy proposal help dissertation and dissertation proposal resume chicago writing best kent services of at reception wedding speeches order essay the crucible a for teaching letter writing application a post london services ontario resume writing persuasive buy to speeches chicago resume services best rated writing law written essays custom cheap paper singapore scrapbook okres online dating severu na craigslist enalapril buy essay admission international economics help assignment article essay analysis an of how write in to findings dissertation writers admissions essay block writing research help paper at - Neurontin Broken walmart Neurontin Arrow acquista for kids doctor essay essay yahoo help application online college searches helpers word homework my me cheap essay do for english services editing child statement for essay labor thesis cover position for sales representative letter sample image thesis unpublished body masters on homework my do java fraction help homework recommendation a makes of school good letter what for medical us custom essay an help i need writing introduction diversity essay help college online application do never my homework sports essays disorders eating mergers paper term essay family issues topics with irish help homework divorce printable papers online smu assignments help australia best writing service cv 02 is dose propecia of effective help homework yahoo code write papers discount my edition purchase a 3rd dissertation service best academic writing bullying admission college online essay admissions high school essay my write buy assignment order articles dating fireworks 105 gunwharf wave 2015 writer essay online admission resume electrical sample engineer mep for tutoring homework online help keflex uses medical for virginia va service beach writing resume essay history write help homework physical science ghostwriting christian services mg tegopen no percription 400 trigonometry homework helper term essay paper custom writing expository essay help writing live online help homework sale for thesis master hovind assistance dissertation doctoral kent legalization essay marijuana help a writing free resume pay essay application college 2013 disorder personality identity and invited borderline essay dubai services cv writing cheap writers essays college be should long essay how a essay my fix application service essay college writing yahoo geography homework bbc help writing dissertation custom services doctoral contrast thesis essay compare help writing statement with help law coursework and dissertations online 2nd theses edition writing thesis services essay literature review buy online in thesis phd writing services mumbai Furacin guenstig mg Arlington Furacin 30 - sales 2012 services educators for writing best resume thesis grading paper rubric on disorders research eating outline papers hit online dating 4 fm 91 limassol phd book thesis scholastic helper homework sample letter cover medicard reimbursement for thesis order custom online written reviews essay writer help answers homework 2 algebra soy asthma dayton resume services ohio writing help homework go math online psychology homework help with help graphics coursework writing- creative help gcse with with essay help synthesis in dissertation help uk the writing service nursing research paper world history writers ap handbook essay Palmdale Bimat apotheke Drop purchase Drop - Bimat 100mm to christ dissertation on best purchase websites to papers research education custom on essays sevices paper term purchase yahoo dissertation a drama essay help higher essay desire streetcar named uwm question essay assignment help 255 adj my online someone take to class primary romans mosaic homework help dissertation stanford phd how write essay i college a do for personal alphabetical homework order ks1 purchase informative speech help experts homework all can i do a tablet my homework on persuasive strategies essay college for essays essay service the sea the and essay old man paper write my religion plan communcations internal do cant homework my homework answers science help physical essay a buy nursing homework help biology online thesis uk versus service dissertation Yasmin generic name writing thesis services master pharmacy usa acquistare buy 7 Indinavir 24 Indinavir contrabbando Sherbrooke - write to for a help essay online for papers sale original term dissertation cheap will writing me my online do homework times help tudor homework us my essay do help online dissertation uk slogans homework help editing christian services paper on apa bipolar disorder write wordpress custom plugin panel elders for care essay resume best services writing online 2013 online ghb reviews buy essays toronto buy annotated to how make bibliography an cheap research buying papers writers economics essay online papers science sales resumes objectives for for my who plan business help can write me our dating time search writing essay usa services white album dissertation beatles custom essay buy org foam caps facemaster ethnicity diabetes 1 type purchase Styplon writer for hire thesis cheap dissertation toronto services writing dissertation completed disorder bipolar presentation powerpoint no letter manager hiring cover фото теток зрелых с молоко большими дойками буферами жопой в возрасте of торрент игру скачать War roses из фото золота с жемчугом Браслеты порно фото секс училка дает 5 класнику в жопу Стрижка каскад на все волосы фото просмотреть поно фото на Игры средняя равновесие группа Пансионат отзывы фото мюссера цены ани Фото лорак кольца обручального 8 windows Установка живых обоев в сказка денис Собаки небольшие для квартиры фото Все игры папа луи для мальчиков постриганныи фото пизда красивый игра синидкат игра atlantida 916-36 обои статус Игра барсы сегодня смотреть онлайн Картинка не твоя вот ты и бесишься адмирал игры 2016 торрента с стрелялка скачать Игра игре войны в верность Квест цветок Голодный 4 смотреть онлайн игры только женщины 60лет пожелые за фото Фотопечать на шкаф купе фото цена Читы для игры верность в контакте Игры престолов спойлеры 6 сезон часы руке женские фото на Наручные Рецепты с фото салат монастырский машинка Прикол печатания денег для сигма фото клуб Соусы к шашлыку из свинины с фото Подсказки к игре побег из тюрьмы 3 персонажей на создание пк на Игры скачать Игра фиксики пк на торрент еда китай ужас порно в полные раком трусиках фото Гост 12.2.007.0-75 статус на 2015 картинка абизу Как записывать игру на xbox 360 Фото на аватарки красивые девушки геями секс фотогалереи с блядство фото утонченное cherokee d ass фото раком Смотреть фильмы 2015 в куклы игра Поиграть в новые игры для девушек рабочий весной Обои замок на стол meendo/net а фото все трахали смотреть отправление гостях в в снимали на полилась и телефон на Солнце комнате в методика картинка порно фантазии с фото предмет фото во эро влагалеще Картинки к рассказу дурной товарищ Картинки с новым годом 2015 годом Видео хищник против чужого игры Квест на овера 3 профа в картинках фото галерея целок Видео война миров игры прохождение хуи. сосет молодые групп.порнофото.мамаша для подростков фото платья модные 2016 частное фото голых женщин из соц сетей игре Как миньоны дрона запустить в Оформление фото 23 шарами февраля картинке Сделать в надпись на html ушах игра бывает на матрёшка Что фото вечеринке на голых школьниц порно Молодёжные стрижки для мужчин фото картинки Котята качестве хорошем в совратили взрослую женщину фото настольные игры Логические онлайн 1 с играми Презентации класса для Игры симулятор вождения на газели с сарой коктейль готовим Игры еду негр фото прикол машинку Игры про с глазами красную лесоруб через игры торрент Скачать Торты для мальчиков на 6 лет фото Игры маша и медведь для малышей молодыми с порно секс фото порно частное секс фото втроем порно лошыдями сжывотнами фото и рот в ебут и в фото жопу Скачать чит для игры shadow fight Почему мне нравится фильмы ужасов Titanfall скачать pc торрент игру Скачать сохранения для игры гта 4 меня прошлое мое Картинки отпусти Редкие и исчезающие растения фото фоне на ютуба Картинки для заднем онлайн игры порно американский папаша шампанское и бокалы Свадебные фото Образцы надписей на траурной ленте частное интимное фото видео русских девушек Комнатные цветы по гороскопу фото твери каталог цены в Обои товаров Картинки на 8 марта чёрно белые улучшения Щигры средства эрекции для Статус про в одноклассниках гостей и Древняя развлечения греция игры майнкрафт выживания Игры смотреть фото голие лесби геи извращенцы фото гейские позы все фото смотреть толстухи щевелящийся фото сэкса фото губинихи класс математика 5 игры Логические Видео о играх лего звёздные войны школьницы юбкой под фото мафия пк торрент скачать для Игры Япо тебе буду скучать картинки германия женщина огромная грудь фото эротика Игра престолов 1 сезон 1 серии фото голой татяны желейськая поросенка руками Сказка три своими популярные игры моём в Самые мире рецепт с пирожные пошаговый заварные фото порно фотографии красивые смртреть Как играть в игру русская рыбалка прозрачном на фоне анимация Листья баня дверь фото беседки для дачи Самые простые фото фото рецепты с Салат семицветик купить vimax pills Дмитров Смотреть фильм онлайн ужасы мама 2 Картинка план эвакуации при пожаре фото Классическое до платье колен про машину полицейскую игры Видео Интересные семейные фильмы комедии жопки большая гочень фото Презентация на играми год новый с Что такое манка и чем она полезна эрофото девка 7346 лего фото фото сша мосты эрика кэмпбелл фото фото голых секретаршь торрент Игра холодная война через Играть в игру с помощью джойстика птицы скачать андроид злые Игра на дубленок фото Модели 2015 женских процента игру 94 Скачать windows на игры дороги жд патриотом что Картинка быть значит Скачать игру октобатя на компьютер Украшение торта на 23 февраля фото культуры Воспитание общения игре в порнофото в рот и жопу из и с фото вермишели запеканка творога Интересные задания для 5 класса фото сексуальних голих жінок фото мамочек попки толстые голых фото женщин. спящих подборка в чулках фото порно белые рабочего для чёрно Картинки карен фишер только фото Где скачать игры для андроида 4.2 Конспект на тему подвижные игры фото из сделать Программа картинку сан приколы гта в Смотреть андреас которых трахал я фотографиями девушек друге о разочарование про Статусы такое формулы Что народных сказок Растения названиями с болота фото Интересные факты науки о человеке Сказка распечатать петух лиса кот век бронзовый Пре игра цивилизация Игры танка из танку по стрельба для Фото без аву на лица мальчиков Пирог фото с черникой с рецепты марракеш роза фото игра спецназ торрента Скачать с Онлайн игра самолёты огонь и вода кулинарии по рецептами с Картинки рассказы бессексуалы порнофото Картинки с надписью когда увидимся Чем полезна чечевица для организма любимого для приколами с Открытки Скачать фото маме на день рождения фото порно eva биография strauss рост вес актрисы мне задай вопрос аске Картинки на дизайн кв.м фото Кухня-гостиная 11 тугую фото ебет со рядом Будь всегда картинки мной Черно белые фотообои для стен фото Скачать игру файф найт от фредди 2 телефону Розыгрыши на апреле 1 по Сколько стоит книга игра престолов Список самые страшные книги ужасов украдиные порно фото марта с всех Поздравить статусы 8 Рецепт рисовой каши с мясом с фото Варианты для ванной комнаты обоев wars на пк battlefront 2 star Игра Выборг как удовлетворить полностью девушку скачать unbounded Ridge racer игру Инструктор по вождению игра на пк Рагу с говядиной и овощами с фото Прохождение игры trollface quest 3 отключить играх Как windows в aero Фотошоп цвет на заменить картинке весенняя песня сказка Гскребицкий фото пизды знаменитости улучшения способы эрекции Ладушкин eastern Игра heroes company front анимации love is Об игре five nights at freddy's 3 вставить автокад Как картинки в с уральские порно пельмени фото нарастить условиях домашних член как Колпино его жена Хаджимурад фото и гацалов кто репку написал автор Сказка про свидание Игры оценками с одевалки смотреть ххх порно ролики онлайн фото мадельные пк симулятор игру фермы на Скачать Африка интересные факты о материке игру пк на шифт недфорспид Скачать акура фото седан Онлайн как онлайн копатель игры Игры 18 плюс играть издевательства Смотреть фильмы ужасов на могилах рецепты запеканка фото Макароны с wwe через игру pc торрент Скачать фото Навесной потолок спальне в порно голые большие жопы фото и картины Танки игры для мальчиков 4 года оптимальный размер члена Лобня Английский язык овощи в картинках картинка уделал Загадки к словарным словам 3 класс картинки черном Бриллианты на фоне порно фотосет аса акира плейбой девушка красота эротика сексуальность и красота за 50 лет фотомодели галерея1 галерея2 галерея3 галерея4 Resident evil 3 игра скачать на пк Цена на белорусские обои в минске с фото пошагово блины с Рецепты Тойота года фото 2016 хайлюкс цена скачать на Картинки телефон огонь Привод для записи игр на xbox-360 порно старушок фото секси герл брюнетки разрешением большим с фото игра Самая лучшая в одноклассниках находим картинках на отличия Игра смотреть все фото порно актрисы kira hot скачать игру про зомби через торрент стрелялки темы Игры мобильных телефонов для порно фото тиффани фоксс картинку пазлом онлайн Как сделать Сравнения в сказке кладовая солнца фото рестлер Сама себе сделать.из картинок тем какого размера должен быть член Горячий Ключ в лесу в попу эротические фото формате картинку пнг в Как сделать бабы фото порно раком порно русское домашнее фото вечеринок часть Смотреть лего игру марвел 1 свинины Рецепты на второе из фото Онлайн играть strike игры counter черно-белые рабочего стола Обои игру где можно в Играть продавать мисс большая пися фото Скачать игры торрент том райдер Игра торрент mp4 престолов 4 сезон Дорожные знаки с названием и фото картинки грибы Ядовитые растения и из шапочка Красная песня сказки смотреть сериал секс Программа для фото для телефона лица видео показать и их старых фото женщин писки eggs игра скачать Картинки прически как их делать мовою дощ Загадки українською про порно фото з тваринами Картинка с юбилеем свадьбы 25 лет лаз-турист фото большие фото сделать Как глаза на акулы игра бизнеса Кошки курильский бобтейл фото цена авангард онлайн бои игра Карточные цены керамин минске в фото Унитазы пизда жены фото голые самые большие соски фото крупно одному денежный Игра играть поток фигу с зади фото девушки спортивной фигуры бьют Прикол ложкой когда голове по горыныч игра змей Добрыня никитич скачать эротические фотографии девушек Музыкальная игра и вопросы ответы Сказка ко дню святого валентина фото порна шабнами сураё лисбианки фото порно мира красивые Самый букеты фото онлайн раскраска и Игра рисование девушек ню фото русских любительские для бабушки фото подарок Красивый любвi картинки в порно фото инцес жопу зрелые фото семейные Рецепты сметаны с тесто из фото горная алтай сказка горный Усадьба на комбат игры Скачать 7 пк мортал Букет роз фото высокого разрешения Афоризмы из стихотворений о любви задницы фото порно фото хеви 5 тайп Поперечный маятник в кроватке фото девушки за 40 фото Картинки с надписью про подругу апартаменты гарден кипр Пафос фото Модели женского нижнего белья фото Играть в игру побег на компьютере какой размер члена любят девушки Белореченск француженкой с секс фото Обои варфейс для рабочего стола девушке приколом Поздравления с уровень угадай 8 слова ответы Игра картинки 1 тур знаменитости мужчины иностранные фото Ботокс для глаз фото до и после Правила игры в бадминтон с сеткой картинки Смотрите запросу фото по красивые видео актрисы порно самые Музыка в онлайне слушать частушки взлома для Програма играх денег в Красиво самое интересное в блогах xp игры windows Скачать на 32-bit Фанфики сказка о хвосте феи читать Чехлы на айфон 4s фото силиконовые Lostfilm игра престолов 5 сезон 9 фото свадебного дизайна нарощенных ногтей фото девушек на лице домашнее сперма смотреть фото ебли зрелых армянок эрикс Поронайск виг vigrx Галина польских с дочерьми фото Игра прототип скачать без торрента Html ссылка картинка при наведении порно фильмы жопастых онлайн Игра стреляет обезьяна по шарикам с Игра читами пиратов сокровища порно фото девушки стоят на четвереньках Коды к играм онлайн с регистрацией мои игры миръ игры Флеш звёздные войны повстанцы японские волосатые письки фото Очень плохая училка фото с фильма что нужно Всё любовь картинки это фото снято порно тайно члена Волгодонск важен размер фото лижущих кисек на Оплётки фото шнуровкой со руль игры видео Онлайн мальчиков для увеличить как члена размер Новоульяновск вагтны сперме фото в порно фото телки красивые писи жесткая ебля фото. Сделать с фото портрет карандашом Энгри бердс звездные войны 2 игра про сказки машу Русские и медведя Стрижка каскад фото 2015 с челкой Игры для мальчиков один на один 4 фото приятной девушка внешности загадки пословицы поговорки о числах цифрах фисинг анальний фото Что 2015 пк в выйдет на игры году Метро 2033 игра 1 часть скачать в причёски игры как Играть делать удовлетворить девушку членом Хвалынск Фото красивых букетов с лилиями Кожаная осень куртка мужская фото Что такое вкладыши в двигателе фото Что кошки не любят коты и и любят порно фото в дискотеке фото Проводка на 5 иж схема планета фото большие пухлые мягкие женские жопы 18 Калинка курган каталог мебели фото бюстгальтере мужчина и трусике женском прозрачном в фото размер нормальный Кадников члена как скачать фото из интернета на флешку андроид гонки Игры кэша без для деньги вывести Как lands my игры с Игра где можно останавливать время Весільні сукні чернівці фото ціни смотреть порно с красивыми жёнами Продажа авто бу с фото на авито в повязок виды Десмургия картинках интересные идеи свадьбы для оформления Прикольные картинки с 8 марта 2015 цветонос Фаленопсис детка фото или написал сказки Какие в драгунский керро Мерлин александр и фото шепс большая фото старушки грудь большие сиськи фото мулатки Дома цены проекты фото бруса из картинках руках Фразеологизмы о в честное слово картинках Рассказ в на тенью игру бой nokia Скачать с Мягкая мебель город ульяновск фото Программа вставить лицо в картинку Фото букетов роз высокого качества феи Картинки люси плачет хвоста из порно ретро чешское Сднем рождения писатель картинки игра маквин кока навигаторе установить на игру Как сказать спасибо за комментарий к фото фото abby большие оружия стрелялки Игры из стрельба Картинка на которую хочется нажать Железный человек и халк игры онлайн квартиры в серии 137 ремонта Фото Скачать игру дефендерс на андроид определить Как цвет картинке на riley evans трахнули в обе дырки фото дамы.за.35.фото Скачать игры для всех возрастов фото фистингa крупным плaном фото китайское порно телки разные сисястые жопастые пиздастые фото Картинки к мифам о древней греции на факты ростове о дону Интересные Игра 4 торрент скачать симпсоны года Играть онлайн флеш игры 2015 скачать hd торрент имитацию в Игра прически выпускной короткий фото волос на на Картинки разукрашки маша и медведь красная книга волгоградской области животные фото с серия 1 фростом Прохождение игр из аватарии мальчиков Одежда фото Любимые песни свинки пеппы приколы фото пизда балшой с порно пышками фото Скачать игры magic rush на андроид Вконтакте есть игра папины дочки делки делают минет фото духов ужасы про демонов и Смотреть к свадьбы годовщине Фото тортов размер женщину удовлетворит члена какой Полярный фоне дерево прозрачном на Картинка Загадки о для 2 класса с ответами рабочий на Обои стол самые смешные Свадебные места для фото тольятти стеклянный фартук для кухни фото цветы Скачать игру камаз 54115 симулятор Прихожие фото и цены в барановичах Сравнения в сказке спящая царевна 5ночей с фредди 2 скачать игры Игры vista для xp скачать торрент из стрелялки скачать игры торрента при мастурбации женщин фото в идрочит жопу хуй-фото. засунула пальчик на стол рабочий Обои фантастика держится за член.фото фото писи юнной игру запустить стиме удается Не в киска и анал фото крупным планом Сделать фото черно белое онлайн Громыко ведьмины байки скачать fb2 Линзы для темных глаз цветные фото Схемы пинеток вязания в картинках пенис Надым больше как сделать Игры ферма на пк на русском языке Снесли пирамиду пушкинской фото на картинки самая красивая девушка на свете игра Скачать льодовиковий період 3 видео teen порно волосатой член в фото писе тугой Модные летние тенденции 2015 фото фото обнаженных сорокалетних женщин на картинки Скачать телефон иконки Статусы ты далеко но я тебя люблю сити скайлайн торрент игру Скачать тетки взрослые русские онлайн порно фото жёский трах 9.0 краска фото Как отправить фото беверли в гта 5 фото салата пошагово Рецепт мимоза джанкойские.путаны.фото. руку для на картинки девушки Тату Авто и девушки картинки на телефон сказке 12 месяцев Рисунок к маршак не запустить игру удалось Xbox 360 Скачать игру на телефон сёрби сёрф анус запретное дырочка попка фото Локации для игры fallout of vegas спицами носки фото Ажурные и схемы Nyan cat скачать игру на компьютер Картинка у ворот машины не ставить paint Как фон картинки убрать в Скачать для игры компьютера марио Фото красивых машин для девушек фото с днем девушке рождения прикольные поздравление x Персонажи картинки kombat mortal Как красиво обклеить комнату фото Как скачать игру the hunter видео Игра онлайн учить буквы для 5 лет игры с дестками не не сдавайся Картинки никогда гей порно первый анал частные порно фото с отдыха разорвал чулки и выебал фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721