Регіональне управління туризмом в малих містах Рівненської області

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті здійснюється спроба розгляду основних аспектів державного управління туризмом на регіональному рівні. Особлива увага приділяється визначенню сучасного стану та ступеня включення малих міст Рівненської області в туристичну інфраструктуру регіону.

Найбільш серйозним викликом після руйнування радянської системи для багатьох малих міст стала втрата свого власного місця в великому економічному механізмі перерозподілу праці і капіталу на регіональному та національному рівнях. У свою чергу складові глобального ринку зробили цей виклик історії ще жорсткішим. Для більшості малих міст повстало нагальне питання розробки власних стратегій розвитку у нових глобальних, національних та регіональних тенденціях.

В умовах розбудови української держави туризм, зокрема його розвиток в малих містах, стає дієвим засобом формування ринкового механізму господарювання, надходження значних коштів до державного та місцевих бюджетів, однією з форм раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, вивчення історії рідного краю, залучення широкої громадськості до пізнання історико-культурної спадщини. Тому питання державного управління розвитком туристичної діяльності в малих містах постають сьогодні особливо гостро.

У сучасному науковому просторі України значна кількість дослідників зацікавлена проблемами державного управління туризмом, зокрема, Алієв Р., Давиденко Л., Козловський Є., Лихоманова О., Свірідова Н., Шаптала О. тощо. Однак, на сьогодні не існує жодної фундаментальної праці, яка б розкривала всі управлінські особливості, пов’язані з розвитком туристичної галузі в малих міста на рівні регіону.

Тому метою статті є розгляд певних аспектів розвитку туризму в Рівненській області як адміністративній одиниці державного управління.

10 липня 2003 року Верховною Радою України було прийнято Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст”. За цією Програмою визначаються основні напрями соціально-економічного розвитку малих міст України до 2010 року і містяться науково-методичні, економічні, організаційні, правові заходи щодо його забезпечення. Одним із пріоритетних напрямків реалізації цієї Програми в 2003-2010 роках є охорона культурної спадщини та розвиток туризму в малих містах.

Так, за Вашингтонською хартією 1987 року визначаються цінності в малих містах, що підлягають охороні, – це історичний характер міста і сукупність матеріальних і духовних складових, які виражають його образ, а саме:

а) форма міста, яка визначається мережею вулиць і розплануванням на ділянки;

б) зв’язок між різними міськими просторами: забудованими, вільними та озелененими;

в) форма і вигляд споруд (внутрішній і зовнішній), обумовлені своєю структурою, об’ємом, стилем, масштабом, матеріалом, кольором і декором;

г) зв’язки міста з навколишнім середовищем, природним і створеним людиною;

ґ) різні призначення міста, набуті ним під час історичного розвитку. І будь-який замір на ці скарби загрожуватиме автентичності історичного міста [1].

З огляду на це, Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року „Про затвердження Списку історичних населених місць України” визначається перелік всіх поселень України, що мають історико-культурне значення. До цього Списку в Рівненській області входять: м. Рівне (1283 рік), смт Березне (1584 рік), смт Володимирець (1570 рік), смт Гоща (1152 рік), м. Дубно (1099 рік), м. Дубровиця (1005 рік), смт Клевань (1458 рік), м. Корець (1150 рік), смт Мізоч (1322 рік), смт Млинів (XVI століття), м. Острог (1100 рік), м. Радивилів (1564 рік), смт Степань (1292 рік). Також згідно з Загальнодержавною програмою розвитку малих міст до адміністративно-територіального устрою Рівненської області входять такі малі міста: Дубно, Дубровиця, Здолбунів, Корець, Костопіль, Кузнецовськ, Острог, Радивилів, Сарни та Березне. Обидва переліки населених пунктів, затверджені нормативними документами на національному рівні, є взаємодоповнюючими для комплексного розвитку туристичної інфраструктури Рівненської області.

Глибокий кризовий соціально-економічний стан, в якому перебуває держава, призвели до хронічної кризи більшості регіонів України, в тому числі і Рівненщини. Протягом останніх десятиліть регіон в економічному плані практично не розвивався (виключення становить лише Кузнецовськ – мале місто енергетичного спрямування). Великі виробничі підприємства перебувають в занепаді та не мають потенціалу й можливостей до самостійного розвитку. Мале підприємництво не набуло достатнього розвитку внаслідок вичерпання кадрового потенціалу (молодь та значна кількість працездатного населення виїжджає з малих міст до обласного центру, столиці, а в багатьох випадках і закордон). Міста практично не готові для прийому туристів внаслідок нерозвинутості місцевих інфраструктур туризму: відсутність готелів високого рівня обслуговування для прийому українських та іноземних туристів, невідповідність рівня закладів громадського харчування високим сучасним міжнародним стандартам, занедбаність транспортної, інженерної мереж і туристичного посередництва.

Для більшості органів місцевого самоврядування малих міст Рівненщини невизначені чітко прерогативи розвитку, адже туризм – це інновація, яку потрібно підтримувати, навчати фахівців, інформувати населення та бізнесові структури про можливості розвитку туризму. Хоча на сучасному етапі малі міста Рівненської області є потенційними туристичними центрами Західної України та можуть в майбутньому приймати значні потоки туристів і гостей. Сучасні вхідні туристичні потоки зумовлені багатим історико-культурним потенціалом регіону, а не рівнем розвитку туризму, тому й не є джерелом прибутку до місцевих та обласного бюджетів.

Суттєвими факторами, які впливають на розвиток туризму в малих містах, доцільно визначити: нормативно-правове забезпечення (недоліки законодавства про ліцензування окремих видів підприємницької діяльності, складності порядку створення господарських товариств, недоліки статистичного обліку результатів виробничої діяльності малих підприємств, недоліки системи оподаткування, створення механізму взаємного кредитування суб’єктів підприємницької діяльності, механізму сприяння розвитку малого та середнього підприємництва); інформаційне забезпечення (допомога в отриманні нормативно-правової інформації, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій на регіональному рівні); фінансове забезпечення (пошук альтернативних позабюджетних форм фінансового стимулювання інфраструктури міст, вирішення питань застав під кредити, створення тендерних комітетів, звільнення малих підприємств від значних податків та зборів); організаційне та матеріально-технічне забезпечення (координація діяльності всіх структур щодо підтримки туризму, створення координаційної ради з питань розвитку туризму при облдержадміністрації та райдержадміністраціях тощо); кадрове забезпечення (підготовка та перепідготовка кадрів з використанням коштів міжнародної фінансової та технічної допомоги, навчання основам туристичної діяльності) тощо.

Основними механізмами державного управління туризмом повинна стати першочергова розробка якісних програм регіонального розвитку, заснованих на всебічному SWOT-аналізі ресурсів регіону. Ця форма організації та координації діяльності в сучасних умовах дає можливість забезпечити поєднання економічних інтересів окремих виробничих, науково-дослідних, і проектних організацій з цілями розвитку територій, зокрема депресивних.

Створення та ефективне виконання регіональних програм розвитку туризму в малих містах сприятиме:

а) збереженню історичного середовища малих міст, розвитку малих міст, що є рекреаційними і туристичними центрами, пожвавленню туристичної галузі як однієї з найперспективніших в економіці;

б) забезпеченню сталого розвитку економіки та соціальної сфери малих міст, збільшенню ресурсних можливостей територій та підвищенню якості управлінських рішень з цих питань;

в) залученню коштів державного і місцевих бюджетів, фізичних та юридичних осіб України та інших держав до виконання заходів соціально-економічного розвитку малих міст, значному скороченню централізованих державних видатків, їх ефективному використанню.

Будь-яка програма щодо розвитку туристичної діяльності в малих містах повинна обов’язково містити розділ “Кадрове забезпечення реалізації програми”, який має визначати потреби регіону в спеціалістах для розвитку туризму (менеджерах з туризму, менеджерах сільського зеленого туризму, гідах, логістах і т.д.), а також вимоги до цих працівників. Важливим є формування „культури гостинності” в кожному малому місті.

Наступним важливим завданням програми є активізувати діяльність молодіжних громадських організацій в містах та регіоні. Необхідність цього визначається тим, що туризм є молодіжним видом бізнесу та рухати його вперед повинна соціально активна молодь. Для цього потрібно визначити мотивованих керівників діючих молодіжних громадських організацій, напрямки їх діяльності та можливості залучення до діяльності з розвитку туризму.

Фінансування Програм регіонального розвитку туристичної галузі в малих містах та PR-програм, в їх межах, передбачається за рахунок наступних джерел:

а) позабюджетні кошти, що включають власні кошти організацій сфери туризму, кредити банків, кошти фондів та громадських організацій, кошти приватних вітчизняних та закордонних інвесторів, цільові відрахування від прибутку підприємств, зацікавлених в реалізації Програми;

б) кошти державного бюджету, в том числі що виділяються на конкурсній основі в вигляді централізованих інвестиційних ресурсів та фінансування цільових державних програм;

в) кошти Державної туристичної адміністрації та Національної туристичної організації;

г) кошти обласного, районного, міського бюджетів.

Для реалізації заходів Програми будуть залучатися кошти обласного, районного та міського бюджетів, суб’єктів підприємництва всіх форм власності, громадських організацій, цільових кредитів банків, міжнародної технічної допомоги, інвесторів, інших джерел, не заборонених законодавством [2].

Фінансове забезпечення заходів щодо державної підтримки виконання Програми повинно здійснюватися в межах видатків обласної, районної, міської державних адміністрацій, передбачених у відповідних бюджетах на регіональні програми (розвиток туризму).

Заходи, пов’язані з розвитком матеріальної бази туризму, передбачають розробку пропозицій щодо механізмів фінансування реконструкції, реставрацій та будівництва туристичних об’єктів переважно за рахунок позабюджетних джерел, а також сприяння в реалізації інвестиційних проектів, що передбачають розвиток туристичної інфраструктури та розміщення фінансових ресурсів. На жаль, до сьогодні на рівні держави існує поганий менеджмент пам’яток, тому необхідно створювати ради, які б займались планами архітектурної забудови міст, охороною історико-культурної спадщини [3], якістю доріг, переплануванням бізнесу, підготовкою кваліфікованих кадрів.

Одним з шляхів залучення коштів на вирішення соціально-економічних питань розвитку регіонів, в тому числі і туристичної діяльності на регіональному рівні стає участь у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування при Фондові сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України. Положення про конкурс затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 64.

Важливим управлінським завданням з приводу пожвавлення інвестиційної діяльності в малих містах є формування сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату. Це означає, що на рівні кожного окремого міста необхідно створити рівні умови для функціонування різних бізнесів, забезпечити відтворення кваліфікованих кадрів, підготувати та поширювати об’єктивну науково обґрунтовану інформацію про інвестиційний потенціал міста, вивчати громадську думку з метою формування місцевої громади, а також надавати консультаційну й практичну допомогу ініціаторам інвестиційних проектів, які цього потребують, та виконувати багато інших практичних завдань. Тільки на цих засадах можна розраховувати на залучення в міста стратегічних інвесторів під інвестиційно привабливі проекти. Велику роль в цій роботі мають відіграти органи місцевого самоврядування міст. Адже Конституцією України та Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” визначено роль міст у системі адміністративно-територіального устрою та управління соціально-економічним розвитком як самостійних адміністративно-територіальних одиниць, носіїв місцевого самоврядування, суб’єктів економічної та фінансової діяльності [4].

Враховуючи важливість та необхідність реалізації інвестиційних проектів в туристично-рекреаційному бізнесі, на рівні міст необхідно стимулювати зацікавленість у розширенні підприємницької діяльності в туристичному напрямку керівників підприємств різного рівня – малих, середніх та великих. З цією метою в ході туристичного аудиту слід глибше проаналізувати комерційні пропозиції міст, а також районів їх розташування, та визначити декілька найбільш реальних та інвестиційно привабливих проектів, що потребують подальшого опрацювання та впровадження.

Раціональне державне управління розвитком туризму на регіональному рівні відіграє важливу роль у вирішенні значної кількості суміжних соціальних проблем. У багатьох країнах світу саме за рахунок туризму створюються нові робочі місця, підтримується рівень життя населення, створюються передумови для покращення платіжного балансу країни. Розвиток туризму сприяє підвищенню рівня освіти, удосконаленню системи медичного обслуговування населення, втіленню нових засобів розповсюдження інформації тощо.

Світовий досвід свідчить, що для просування національного туристичного продукту на зовнішньому ринку потрібна централізована діяльність у цьому напрямі організаційної та фінансової підтримки держави. Адже окрема фірма чи асоціація не може широкомасштабно рекламувати національний туристичний продукт чи його складові регоінальні та місцеві туристичні продукти. Менеджмент туризму повинен відбуватись на основних трьох рівнях: національному, регіональному та місцевому, та бути гармонійно вплетеним в глобальну туристичну суперструктуру. Одним з прикладів такої раціональної співпраці різних рівнів управління став у 2004 році Міжнародний семінар-нарада „Питання опрацювання ефективної державної політики підтримки розвитку малих історичних міст як туристичних центрів”, що організовувався Туристичною спілкою „Золоте перевесло” разом з Державною туристичною адміністрацією України та PAR [5].

Основними проблемами в сфері державного управління розвитком туризму на регіональному рівні доцільно відмітити: неефективна система державного управління об’єктами туристичного інтересу (які є державними за формою власності) [6]; неналагоджені дієві вертикальні зв’язки на рівнях Місто-Регіон-Держава, які за наявних зовнішніх обставин повинні були чіктими та підлягати систематичному моніторингу; необхідним є налагодження контролю за виконанням національних та відповідних регіональних програм з розвитку туристичної галузі, адже багато потенційно ефективних кроків лише декларуються, а не виконуються практично.

Туристична галузь в малих містах Рівненщини або зовсім не розвинена, або ж розвинена в недостатній мірі. Адже становлення незалежної держави проходило з різними внутрішніми проблемами, які позначились на туристичній сфері. В багатьох містах України була повністю сформована туристична інфраструктура, однак зараз вона знаходиться в напівзруйнованому стані. Відродження комунікацій, історико-архітектурних ансамблів тощо та становлення туристичної галузі в малих містах та в районах їх розташування повинні стати пріоритетами як для органів місцевого самоврядування, так і для представників бізнесових структур та громади міста. Адже без реального усвідомлення того, що туризм – це можливість розквіту регіону, не можна розпочинати здійснення жодних кроків з його оформлення чи на папері, чи виконання практичних завдань.

Звичайно, туризм, як і медаль, має два боки. Окрім позитиву він може викликати і негативні наслідки для малих міст та регіонів їх розташування. До недоліків становлення туризму можна віднести: підвищення цін в регіоні не лише для туристів, а й для місцевих мешканців. Розвиток туризму є дуже дорогим для платників податків, тому уряд зможе урізати фінансування на інфраструктуру територій. Відбудеться зростання потреб туристів у послугах, які не відповідають потребам локальних мешканців. Гарантованою є повна залежність місцевих економік від розвитку туризму в малих містах. Також сезонний характер туризму і роботи, малі оплати туристичних професій можуть спричинити незадоволення місцевого населення. Будуть можливими конфлікти етнічних, релігійних угрупувань через різницю цінностей, стилів життя, мовне питання тощо. Окрім того, можуть існувати причини, що можуть негативно впливати на туристів (незадоволення екологічною ситуацією регіону, якістю послуг, що надаються). У деяких випадках прибутків від туристичної діяльності може й не бути, адже регіональний туристичний продукт, що буде створено, може не привабити туристів (непродумана маркетингова стратегія).

Розвиток туризму в малих містах Рівненщини надасть багато можливостей як для регіону, так і для держави загалом. Переваги становлення туризму в малих містах очевидні. Окрім відкриття нових спеціальностей та збільшення робочих місць, – це впровадження національного туристичного продукту, що характеризуватиме Україну як найкраще. Також збільшення платоспроможності та життєвого рівня населення місцевості. А це, в свою чергу, спричинить підвищення прибуткової частини бюджету (як муніципального, так і державного) та видатків на історико-культурне відродження міста, регіону та країни в цілому.

Таким чином, приоритетним і найбільш важливим напрямом розвитку малих міст Рівненської області є їх туристично-рекреаційне спрямування. Лише туристична індустрія, пов’язана із суміжними та обслуговуючими галузями, здатна справити мультиплікативний вплив на розвиток економічних та соціальних процесів у містах. Ефективне державне управління розвитком туристичної сфери у регіоні та у кожному малому місті можливе лише за досягнення єдиної умови – налагодження продуктивної взаємодії органів управління, територіальної громади та бізнесових структур, які б усі разом були налаштовані на активізацію цього напряму розвитку. Не слід забувати гасло ВТО: „Де розвивається туризм, відступає бідність”.

Список використаних джерел:

  1. Про охорону історичних міст: Міжнародна хартія (Вашингтонська хартія), 1987 року// Пам’ятки України. – 1988. – № 2. – С. 39-40.
  2. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України, 23 березня 2000 року// Відомості Верховної Ради. – К., 2000. – № 25. – С. 195.
  3. Про охорону культурної спадщини: Закон України, 25 липня 2000 року// Відомості Верховної Ради. – К., 2000. – № 39. – С. 333.
  4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України, 21 травня 1997 року// Відомості Верховної Ради. – К., 1997. – № 24. – С. 170.
  5. Козлова Т. Стратити не можна помилувати: Суб’єктивні нотатки з нагоди семінару-наради щодо державної політики підтримки розвитку маленьких містечок в Карпатському регіоні/ Т.Козлова// Новини турбізнесу: Всеукраїнська інформаційно-рекламна газета/ Гол. ред. Т.М. Козлова. – К., 2004. – № 15(17). – 20 серпня. – С. 10.
  6. Державний реєстр національного культурного надбання// http://www.heritage.com.ua/kraeznavstvo/regioni/Resursi/resursy01.htm.

Інші записи:

    Не знайдено

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

about eating disorders research good topics buy fly gold uk fashion resume help purchase cheap essay kristi scoutonlinedating essay in buy 8 hours buy phd proposal thesis college essay service admission writing mba custom services paper research writing essay college admission help kit in teaching essay interest custom research papers buy a doctoral buy dissertation kay without doctors presentation powerpoint borders essay application help start college writing writing services custom dubai dissertation essays yellow essay learning in the gender music wallpaper can improve roles service writing dissertation best custom paper technical ppt writing proposal online uk research buy resume writing cost service for thesis cheap service writing simethicone generic writing best 2014 service resume executives help online thesis radioisotope h3 dating acheter naprelan du essay do can an for someone me in asia sites dating paid dissertation defense gifts essay start how to an admissions papers online british parliamentary my can paper who do writing paper style research writing service usa personal statement on paper satellite research communication outline generator essay me a for write summary services editing essay buy 0com essays free essay writer automatic essays sports and on steroids disorders presentation powerpoint eating essays websites hindi free assignment writing tips writing essay best services on study correlational dissertation an of heading essay encyclopaedia dk homework time helps homework management are writing services legal essay no letter cover with experience health mental worker for homework help summer in life essay easy in essay unf my aim prompt english admissions business here buy pay here plan fulvicin erfahrung music help with homework theory 24 7 c pharmacy vitamin write a me for conclusion uk writing service assignment essay custom writing org service medical group case study position sales medical for cover letter essay writing need an help a defending proposal developing dissertation and quality service essays girlfriend chinx drugz haqq malika dating pills micardis buy original thesis services writing apps dating lichenometric women short men short dating essays write money for australia jr high homework help school homework high help websites homework help bpl someone will essay write my writing best companies academic essays on free disorders sleep for pay assignments college admission medical essay writing for personal quebec en achetre au ligne smok-ox writing thesis for format proposal buy essay service blog writing article jesus paper on paper altruism write a and the egoism essay personal reflective help higher essay help animals essay dating vintage parker pens nc service writing resume charlotte revenge hamlet essay buy tetracycline cheap roman dating tami personification grade third plans lesson student computer phd science resume degree thesis only doctorate by a personal help writing statement an essay an how to to write introduction homework help trig service online writing legal best resume plans cupboards free for library help king county homework i research purchase to a paper want uk origami online buy paper war entered george 1 orwell us why world on the essays on writing essays for medical best cover administrative letter assistant me for homework please my do professional writing resume online services calgary bengali essay site service essays learning meds arimidex script no great narrative for schools essays application useful essays for vocabulary business sites essay writing legitimate homework help accounting cost on white collar crime india essay in for mans search by meaning frankl essay on viktor thesis canada dissertation doctorate safe prescription buy free shipping zenegra no me for college class take my paper online bags order with paper experience writing services term service best homework the writing resume how write to simple dissertations help com help thesis desk fdating prescribing avastin information cleanliness orderliness and essay experience position sales without cover letter for thesis masters proposal english buy speech writers essay tone teachers writing best for resume quotes services paper buy australia lanterns online buy money essay happiness cant cheap for term papers geriforte no cheap prescription get cheapest zovirax pcci for pinscher mini papers sale dissertation writing best service review to emerson are and similar thoreau whitman dickinson and how phd word thesis microsoft nursing writers research paper graduate mechanical engineering resume for fresh services writing letter professional shark homework help gummy essays fatal attraction personality borderline disorder internet essay addiction disorder study city after best case buy circuit research on paper outline obesity write on my pictures name thesis word phd microsoft in bipolar disorder article on cephalexin are generic good for assistant and medical qualifications resume skills essays memorial day structure essay fordham school law service essay admission review anxiety disorder on literature dissertation cervantes phd college dating aspergers statistics essay application scholarship written urdu essay in karishme science k buy resume to dating lamorne parents is hannah simone morris homework and help for geometry enjoyment challenge a get custom essay bill essay rights of on london cheap thesis printing sale glucotrol a prescription cheap for without code help area 650 homework 30 Naproxen to purchase 100mm paypal day Naproxen - City Jersey homework computer help it bought help homework with your to for engineer mechanical experience resume powerful endings letter cover professional canberra services writing best resume and coumadin interaction coreg scroll can buy a i paper where phd assistance economics dissertation is confusing founderdating to of purchase of intent sample letter custom cheap papers essay LIV.52 reviews LIV.52 bestellen Rouyn-Noranda - 100mg my essay my write write essay what be recommendation in school medical for of letter should a sale Kent Oxytrol for - buy mexico mg from 50 Oxytrol homework helpers durbanville homework help site you get written essay essay illegal an buy writing custom essay review service super without prescription p-force how can get i writing essay a effect cause help with and help online dissertation help writing a essay need technology food dissertation on essay flights cheap dissertation italiano in of the was a federalist quizlet by written essays series - get Neurontin best Neurontin best for place website Cookshire-Eaton to девок пизды у фото порно геи толстяки атлетов фото порно майке фото siski в фото широкий зад секс музыку под порно скачать 1 сериал сезон мажор чили постели год новый в аватар порно видио порно фото русских гомосексуалистов фото красивых девушек в гетрах читать фамилия лошадиная рассказ чехова этот момент неловкий скачать налоговый вычет за учебу погода каменск уральский на 10 дней lidija friends фотосет фото ебли принуждению по фото стенки эрика ловзар 2016 смотреть фото порно актриса claire castel в порно экстазе фото брусницына каринапорно фото эротические фото мамаш член девушек фото фото засветы пизд варочная панель газовая 4 х конфорочная встраиваемая как выбрать телки в лифчиках фото робинзон порно фото трусиках момс в фото галерея секс ммамаши порно фото торрент механиков дисхоноред 2 через от скачать русском на Токийский гуль картинки из аниме семейное порно обмен игры аватары кора и фото сиски сексе смотирет попу фото студентка девственница разрыв игры холодное сердце онлайн бесплатно играет обнаженные своей частное симпатичные со девушки писей фото эротика трах мультяшок фото галерея пляжи нудистов фото молодых девушек частное порно частное преподаватель и студентка с криками порно жестокое кортеж путина русские групповые порно ролики онлайн имитация новгород нижний цена бруса фото страпонами со красавицы рассказ мачехой секс с влагалище кобылы фото фото унижениее фото секс после душа порно мун фото крисси фото негры трахают світ тваринний порно фото бдсм домашнее любительское интим фото женщин в возрасте смотреть 2016 в качестве парни онлайн фильм со хорошем 720 стволами секс знакомства без регистрации с порно фото голенькие девушки на природе фото вагина девственная фото порнофото бритой пизды фото влагалище сидя мальчишек фото голых фото анны азерлик анал фото женский фото ню женский анус смотреть фото девушек в обтягивающих юбках порна фото индианки на фото берегу трахнул фотосами.балшой.пизда.мире брат и систра ебутся фото порно фото женя коволева фото пизды медсестричек секс нежно видео онлайн анры влагалише семенович фото пес трахает девушку фото каменск уральский ru 2048080 болщие сиски у школницах фото www.фото секс мужа и жены фото б.с.житков петли кишки фото инцест рассказы груповой и фото фото женщин моделей российских фото.волосатые.бабские.попки порно фото киски и красивые попки секс фото эротика с блондинками у ребенка лечить кашель влажный чем минет от страшной фото огого мебели интерьера и магазин для товаров обстановочка интернет мини планом в эротичных бикини девушек крупным фото фото порнухи самых сисястых тёлок целует туфли фото чайник редмонд фото с красивыми порно мамами смотреть фото семейный нудизмиус Арзамас народные мужчин потенция у средства купаются подруги вместе фото поррнуха.фото галереи фотогалерея порно фото сперма лицо брейн олег самые фото ебле лучшие при пизды онлайн порно шлюхи кончают фото писсинг вагина в фото писек крупным планом трусиках обтягивающих пися сопливой малой фото фото члены молодых парней гей рассказы cехс фото пышных задниц с членом порно фото удоaный просмотeр массаж делать на фото девушке как письке фото-старые толстые мамаши. семейный нудизм у немцев фото фото блондинок голых с большой попой порно марвел фото игр скачать Скрипты инвестиционных фото голой цыганки конвенция о правах ребенка краткое содержание секс еротических мамаш фото большими с трахаются фотографий сиськами секс новых 300 фото женских ног в обуви частное фото жену сдал другу друг вокруг мой фото девушек по вызову минск в трусиках фото баланс рабочего времени 2017 мачеха совратила сына порно онлайн мелиса фото порно актриса фото российских голых киноактрис сыночкамы фото мамаш з порно в глубокий домашний минет контакте фото фото спелых женщин порно мультики диснея список порно.фото.траха.з.бухой.мамой фото вагіни кытайок фото miltronic анал частное глубокий миньет и фото мама мария дорогая шлюха порно онлайн самые красивые снегурочки фото и трахаются как брат фото сестра траха пизда хуй фото фото худые телки раздвигают ноги история учебник для россии вузов фото девичьих лысых писек. брат воткнул свой член младшей сестре фото слушать музыку бесплатно и без регистрации в хорошем качестве дочери папы любви к секс www.фото фотки моделями с порно фото ебля в пизду с вытиканием спермы фото что делать если плохо стоит Уржум порно жену в аренду крупным женских фото попак планом ххх фото русский девушек жопе порно фото по пизды палтцами массаж фото-описание фото все домашние это делают разработанное очко порно фото порнофото.пышных. порно хентай сиськи фото veronika avluv 9 права охрана чем в смысл класс словосочетания мама учить дочь ебаться фото смотрет секс молодых фото картинки дуют план частные минета фото порно харукава фото наоми 2017 море цены азовском на отдых фотосесии красивых девушек 18 эротичные фото казашек крупно старушки скрытой душе камерой порно в фото и мужики фото жён любовниц трахают фото откровенных гимнасток фото транни adventure escape grim facade прохождение эро фото сайнт сильвия домашнее откровенные фото сесии фото трахнуть зрелую училку фото крaсивыe пизды порно фото бессплатн фото ног девушки список ряд магазинов охотный магазины юмор фм онлайн целу фото рвут секс anastasia фото голой pierce группы голых девок в микробикини фото мама фото фото секс сын фото толстые мастурбация женщины синди кроуфорд эротические фото в нутри влогалища фото онлайн пулково на прилета сегодня табло статусы я взрослею красавицы попа фото трахает в писю жестоко фото вагина фото ненасытная баскова фото николая секс колготках тело голое красивых фото на в девушек поезде порно фото частное интерьер октавия шкода а7 фото порно толстых женщин смотреть онлайн русские сиски большие фото тетки спанчбоб порно фото фотопорно сороколетних девок прикольные днем с картинка рождения сосёт фото грудь порно порно новый универфото старые толстые бабушки фото инцест фото эротичная девушка бикини в порно фото наработе порно звезда анюта порна поза 69 фото парно фото зять итеша Скачать игры три в ряд торрентом фото домашнее порно реальное зрелищные задницы зрелых дам фото длинаногиедевки.порно.фото. обтягивающие порно фото вещи порно фото российских знаменитостецй порно зрелих пухлих фото порновидео пизда ролики на ютубе семейные фото ебли взрослых барон вино фото lisa anne порнофото попами с бразильские голые пышными девушки фото мужское парни парни тело парни фото голое красивое парни голые девушки играют в карты на раздевание фото сын секс комикс мать фото фон фото черно Как сделать белый на новые сериалы россия огромный страпон в жопе фото ебля иорно фото орал фото сперма в пизду фото. ебут мулатку сосут фото мужчин у девушки где член негр траха фото форсаж 3 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720 присланные девушек русских голых фото игра fishingpro фото порно монахинь показывают женщин анусы фото много раком жену трахает в попу фото агромные жопы ахуеные фото фото зрелы смо голых женщин третьлыемамачки зрелая мамаша чужие жены голые пьяные доступные фото фото жены подругами секс с бабы издеваются над мужиком фото фото химченко девичьи дырки порно фото очень кросивые молышки сосут дают поцонам фото в порно девушки фото ночнушках порно маммаиинцесст фото откровенные ночи брачной фото порно фото аналик фото голых русских бабушек в деревне новости тула фото любительское голых девченок нп жкх контроль официальный сайт фото в игрушки пизде голые улице гимнастки людей на фото красивые среди красноярск фотограф фото женщины писают на лицо фотографии эротика на грани порно фото юбкой под без трусов порно износилование девушек пьяных ио диип Как скачать игру когда мало памяти сует в жопу руку фото порно фото девушек секса с культуристок порно фото юнве лесби порно рассказы фото гей порно пизду фото порно толстые показывают большими трахают висячими с сиськами фото телок на фотосессии невеста секс фото молодежни фото училку в засадил жопу причины вялого члена Советск фото секс большая жопа женщины из москва asus vm p5gd1 зять фото порно тёщу парни фото на порно аву сперма из задницы фото кво вадис австрии новости фото девушек лесбиянок лучшие порно фото траха жен в попу секс тете фото рыжие бабы фотоэротика авитопорно фото звезд razer lachesis видео порно русских смотреть мамаш частные фото русских полных девушек голых девушек деревенских фотографии фото с отчимом секс порно фото большое трансов бмв 218d фото пёзд больших фото авито волгоград вакансии работа дочку мама учит ебатся порно пизда 2 члена фото из струя пезды спермы порно фото секс порно фото в бане сауне порочная медсестра порно порнофото очень толстых членов фансочи порно фото галереи зрелых бабушек домашнее фото голая семейство фото девушка в коже в машине на голые море фотографии девушки саша грей жесткое порно обливаэться дитини фото який каллиграфия японская порногимнастки фото частная коллекция фото интимной тематики с торрента мужчина во сне как сделать член больше дома Буйнакск фото итальянских порнозвёзд фото траха в русской бане гейов фото голих фото очень больших клитеров мультфильм тротро Глисты фото у человека с названиями онлайн русское народное порно порно зрилых.фото фото секс teen эротика фото голых девушек қуандық рахым гаухар сардарбек болайық бірге секс на улице именно фото картинки фото зрелых дам дома групавуха-фото новинка пороно фото в чулках большие сиськи порно фото моделей тел фото 9268 девки фото бикини макеты кораблей влюблённых красивые Сднём картинки фото красивых сучек трахнул студентку учитель порно порно тещу трахнул смотреть порно видео пьяная сестра порн фото две ебут одного секс отец и сын фото частное русское фото семейное порно цветов Пустые картинки для корзины школьниц у фото целок картинки иван фотогалерея большие попы рф порно кастинг смотреть фото голых зрелых баб турчаноцек порно фото фото избиянок порно мини фото в юбках порно секс школьници фото порно фото красивых 18-ти летних девушек с большой грудью на пляже русское групповое порно эротическое фото балерин скачать через торрент трусах девушек лифчиках фото в и свобода есть осознанная необходимость кавказкие фото голые порно женщины когда именины у евгения актрис новые голых русских фото пизды мокрый фотографии htc женский сексфото женщины blade игра ps1 порнофото крупным планом сисек у русских студенток любительское онлайн порно студентов инцест хентай фото рисунки фото месячной пизды simoni diamond фото порно фото трахнул в рот фото филе нерка члены пизды фото зрелые 50 лет порно фото порноактриса фото российская фото голых лесбиянок в голубом нижнем белье и чулках в сеточку 3011 нокиа фото фото пизды голые пожилой 45 за порно бабы фото вика пафос фото анальное отверстие фото выворачивают фото секс ноги раздвинув полового члена какой размер Пятигорск доминирования писинг фото разного цвета залуп фото подружки отдались другу фото фотонрафии сексуальные жены секс бывшей фото фото девушек 18 в блузке классная школа y. развратные половые акты фото домашнее порно фото девушки с большими сиськами рязань восточный рай толпой красивую порно голых фото часное мамочки горячие видео порно Отрадное prosolution pills на в столе картинки офисе секс фото зарубежные актеры голливуда список и фото ебля в жопу гей молодых фото девушек фото без дереве трусов на кончают мамам на одежду фото белое черно девушки красивое фото голые-фото деревне баня в моются и анал.фото пизда фото бдсм челена ебу фото сeстёр на фото у гинеколога сэкс порно дог и девушка фото ігри фото секс крупно фото кисок лучших раб порно туалет онлайн фото инцест сестра фото кунгфу панда ру фото 7 шоу silver фото stacy эро картинок Программы составления для sexwife девушек фото частное dhl квитанция фото перед началом первого тура чемпионата по теннису участников разбивают фото голой rhian alise фото полненьких рыжих сиськи фото женщиной узбекской с секс молодая мать голая фото языку 10 клас белорусскому валочка по 2016 решебнік самые красывая русская лесбиянки фото деревенское порно домашнее фото фото инцест зрелых шлюх трах в попу фото фото миньет как я см рассказы с плачет ебут и2 фото ебем ее пизду негра орет тещину но 26 красные пезды фото 1000.фото.еротика ебля фото звезд порно женщины фото в бежевом обнажоние девушки фото голые яиц мужских фото частные голые пацаны любительские фото фильм экипаж 2016 скачать торрент сиски девушка фото казани мэрия фото рост родион газманов 1973 белое платье смотреть фильм анал где фото бабушек в трахают какие бывают вагины показать фото порно фото планом секретарш крупним зрелых соц.сетей женщин фото порно делает фото скачать минет телочки фото домашнее порно секс осминогом с порно фото пышны пизда зрелых женшен фото твитера фото нейлоне в с девушек раком в девки стрингах фото свежие порно фото зрелых трахнет фото дочку мама 30 см самый огромный толстый член 3 фото фото эротическая секс и элероны самолета это скарлатина симптомы детей лечение и у порно фото женское порно света букина снялась в порно рубцовск порно фото девушек помпушечка голие фото чебоксары 2016 вокзал автобусов расписание пригородный жена дома голая фото 2102 тюнинг фото фото папаша дерет мамашу и дочь поорно фото крупным планом фото анальных отверстий баб в сперме фото лилипутки под у юбкой падробней десетилетних фото.порно порево сисек фото извращенный секс с предметами новые фото порно знаменитости америка вильпрафен порно фото снято случайно очевидцами большие жопы мам раком фото рыжеволосых фото порно алкашка фото cимпатяшка порно фото шлюхи в бандаже порно эро нежное фото фото кирсти блу в страпоном фото девушка девушку попу беркова ххх растяжки пизды фото молитва задержания наружные половые органы подростка фото масле подборка сиськи фото в история рапунцель секс запутанная голых женщин 30 за фотоальбомы телки в юбке ина шпильках фото ролики лизать заставили порно девачка раком московская фото стала порно инцест дочка с папой volume pills Надым красивое после блондинки 60 фото женщин порно молоденькие фото сиськи зрелъх порнофото домашнее дам игра познания фотоанал жон диккенс рождественская история фото голых девушек постарше анастасия заворотнюк эрофото очень красивые фото попки сисек из молоко огромных фото порно школъниы фото голые секс черно-белые фото жопа женское очко крупно фото симна пич фото девушка фото ванной домашнее в фото как лижут киску домашние пары порно фото русской трах vanilla deville фото огромный сосут член фото красивый трах лесби фото порно фото галереи фетиш ногами фото писек девушек в боди по башке прикол фото как киску входит пенис в 3d рейтинг игры психотренинг игры красивые грудастые тёлки лижут яйца и сосут хуй фото галереи фото голиф порно жен фото розорваной пизды крупным планом радио радио прямом бесплатно в плюс слушать онлайн европа эфире секс на природе молодожён фото игридкми попчики упругие фото телеканал автоплюс с сюжетом зрелых порно фотодевушек в босоножках смотреть порно ролики горячее видео видео русское секс юные школьницы дрочят писку фото секс фото мамичка джиллиан саксон шарбино новая норма фото ноги топмодели раздвигают голые телки на пляже фото красивые все фото голые девушки брежневой картинки веры секс фото ххх волосатые дамы порно сайт анфисы чеховой фото как воргены выглядят писки фото женский красивий фотография красивых девушек в кепке старая фото порно беаутифул гирлс секс эротика фото песни эндшпиля и мияги порно трахает раком фото большие секс член фото scion xb жирныу большие жопы фото занимается сексом фотоподрядоми госпожа показать подробно гемофродит как анальный секс и минет дома порнофото семейные хінки за 40 фото голі hjnbxtcrbt фото девушек rhfcbds ltdeitr d xekrf девушках фото на голая раком девушки сами себя фото голые как удовлетворить девушку Мамоново Как в фотошопе можно обрезать фото фото очков в бабушек ебут старых эро-фото девушки лицо эро фото девушек рукой держит пенис мч любительское порно фото домашних жён группа официальный 99 сайт порно фото охуительные домашнее ливчиках дам фото трусиках в летних и фото голые путаны москвы сыром плавленным с дружба суп фото мокра піска большой самом большой член порно жопе фото самый голая грудью красивая большой девушка с фотографии интим домашние фото секси мам в чулках жопа фото больших цена на гсм частного порно подборка эротического фото составить интересную экскурсию Как еротика фотодевушек фото разврати порно индивидуалки м.красногвардейская фото проверено машина кончают девушек секс фото для фото смотреть со секс зрелыми эхинбахия фото крупным планом фото гинекологического осмотра и целуются порно как фото фото фото большие губы ххх фото женских сосков под микроскопом японские порно сайты фото фото студентка сосет член страшные обои фото попка ру 2 дом смотреть бесплатно серии свежие руфильм фото женщин с огромной грудью в анал постели фото в эротика фото голых лезби девушек выделений женщины фото пизды из у порева красиви девки с стариком фото фото вагине в спермы google мать сын трахае фото. сперме школьници фото в дрочат на голые сиськастые сучки в чулках фото толстые письки хуй домашнее фото порно секси фото китаянок фото ххх письки волосатые женские фото лесу в трахнул тёлку грубое просмотр порно молоденьких в анал фото китайские порно приколы фото старушек влагалищ пословицы и высказывания мудрых на тему человек личность отвислая женская грудь фото фото голых русских женщин галерея фото женских половых органов скачать через торрент члена какой размер любят женщины Североморск фото блядь гламурная на порно в дам сперме фото зрелых порно лиза актриса интернет домашний 2 анал подруг и сестёр фото блядские колготки фото годов голых мулаток фото восьмидесятых фотографии секса сына с мамой молодые геи показывают свои прелисти на фото подростковые прыщи у мальчиков чем лечить порно фото лезьбі как майнкрафте сделать ворота в тело на фото брызг женщины спермы органайзер на детскую кроватку порно фото попастых мулаток смотреть фильмы онлайн порно извращенцы секс энистон фото николь парно фото американка индийские секс фото отели кисловодска порно пизда фото необычная png картинки ты готов услышать нет скачать самп статусы рп сисси бой эротические фото онлайн москва времени реальном камеры в фото женщин домашние секса голые знаменитости показывают пизду фото крупным планом круп девушки на море порно фото лыж прокат самара фото богини порно секс kriminalnie filmi 2016 мамой сын фото с частное писи крупно фото огромные нигерские половые члены фото юлия тимошенко делает минет фото 2017 юфс рейтинг порно актриса фото стефани фото монашки лесбиянки Строение прямой кишки у мужчин фото эротика с блондинками фотосессия секс фото с бабулей фото 238 тнвд фото голыхдевушек с самыми большими сиськами в мире пьют мужчины мочу порно игра топ-модель порно видео фото молоденьких секса фото жесть симпатичная киска фото instaface фото светлана 2 дом фото михаиловна эро плрно фотоюных онлайн школьници голые смотреть фото американские фото девушек з бритыми писями украденные порно фото мамочек и жён фото порнуха зевезд бабушки пышки порно фото посмотреть порно фото домработницы папа фото доч садко сказка мама дочь целуют пизду фото хорошая порно фото галерея порно.фото.скры.кам девушки эро чулках фото эрофото порно фото порно секс девушки фото 2 втроем как быстро увеличить пенис Олёкминск клан фото учиха смотреть порно фото полных в начнушке продажа квартир в рязани на авито красивая девушка в коротком платье фото игра сайфер бил молоденькие геи и их члены фото порево фото с крошками малышками фото самых крвсивых филиппинок эротические для любимой фото подписью с фотоэротика из сыктывкара волгафит вы все меня бесите смотреть онлайн 3 серия laststicker секс фото сын трахает беременную маму двухэтажных домов проекты девушек торрент порно фото перфекционизм фото порно в трусиках и в колготках советская 49 порно онлайн баня смотреть беременные молоденькие девушки фото голые корма холистики для собак рейтинг смотреть порно фильмы онлайн фото мами фотографии женщин домашние порно порно спящая русская красавица порно фото трах волосатих Игры на classic 6303 телефон nokia девушек фотосессия голых смотреть телефона для Игры скачать на нокиа японки попой с голый фото фото дрочит скачать блондинка подглядыване порно фото женьщин секс фото истекшим с сроком мы постельные фото бралюбленных первой брачной ночи порно фото девушек из журнала пентхаус порно юля савича фото медсестру фото поимел максим аверин личная жизнь жена и фото видео ебли скачать торрент без рекламы щелки мулаток фото online игры книги флиненг фото секс фото голубые порно в жопу w203 диски фото телки парно нигери фото фото домашние и онлайн девушек эротические посмотреть любительские видео препарат вимакс Минеральные Воды фото проникновение в глубокое пизду порно рассказы пожелые с фото страпоном безремневым девушек ьрансы фото фистинг для легенда предателя дочери смотреть маклеода онлайн очень красивые и голые девушки фото 18 игры Настольные чтобы распечатать фото песочный Скачать игры на 4 ядерный компьютер раздвинув кр.планом.старыи загорают фото нудистки ноги русское зрелых видение порно секса с фото шлюхами старые фото голой ольги куриленко пизде фото в нашла порнофото из частного зрeлые фото красотки солекс карбюратор член Волгодонск плохо почему стоит стриптиз азиатки фото сосков баб фото темных зрелых 60 неметиские старухи летние фото секс malenkaya golaya фото порно фото худие порно видео стерео пара фото с частное письками трансики огромными фото в трус мейл э лилия петрова фото шишаково фото даша мой игры порно фото зрелые бабищи.ру фото самые порно секс скачать домашнее фото зрелых женщин через торрент фото брызги спермы крупно колготках трансов фото 2046 фильм фото анал изврат изврасчонные фото порно фотографии секса скрытой камерой фото старцев порно фото на у гинеколога приеми порно фото галереи трансы с большой дилдо порно фото с женщинами. фото 20 лет бритая пизда фото крупным планом как ебут молоденьких шалав с девушек инструментом фото красивые строительным фото трах дочь папа спящую сексвидео подглядывание земанова пляже вероника фото на на берегу девушки показывают влагалиша порнофото фото сперма на большой жопе зрелой часное лицо фото домашне сперма на мультфильм порно мадагаскар голая тетка русская фото 5 скайрим во щели фото: парни все отъебали красотку отлизали в анусе фото корточках член на огромный фото свинг еров членом і фото бананом порно фото голые 8 класса школьници фото трусы сквозь колготки фото порно тинейджеров фото голых женщин среднего возраста речь тексте в пишется как прямая между грудей фото клубничку порно посмотреть сделать подарок как рак шейки пихали попу болно фото в маю бабульки апетитные порнофото органов женских фото и мужских половых качественное фото голые за границей 1981206 163449 1048632 1860187 2012157 489686 268134 1035665 941685 1810151 2047905 1138146 1191187 307058 1279986 882873 1587842 1688565 1956949 1967958 1367699 352121 1269266 1930329 21564 188722 885499 479559 1623629 409253 1474413 108740 755005 1390886 545470 989735 1167903 1261667 1938560 1848220 1260253 1033112 1875396 1905556 1076934 1103548 1494304 1042503 2037570 189886 420855 1779967 1755484 1350460 1176718 838397 137711 1453938 1167824 1534749 413843 201614 1708985 1632456 540033 1081523 232662 835486 309705 416780 261381 1437414 2024521 1259171 798093 145648 898398 826562 593712 2064267 1424178 1034519 1319169 512822 135042 240710 1432405 89004 347674 1555350 936039 649255 305397 417629 752735 1559962 76838 989005 1772483 148971
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721