Регіональне управління туризмом в малих містах Рівненської області

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті здійснюється спроба розгляду основних аспектів державного управління туризмом на регіональному рівні. Особлива увага приділяється визначенню сучасного стану та ступеня включення малих міст Рівненської області в туристичну інфраструктуру регіону.

Найбільш серйозним викликом після руйнування радянської системи для багатьох малих міст стала втрата свого власного місця в великому економічному механізмі перерозподілу праці і капіталу на регіональному та національному рівнях. У свою чергу складові глобального ринку зробили цей виклик історії ще жорсткішим. Для більшості малих міст повстало нагальне питання розробки власних стратегій розвитку у нових глобальних, національних та регіональних тенденціях.

В умовах розбудови української держави туризм, зокрема його розвиток в малих містах, стає дієвим засобом формування ринкового механізму господарювання, надходження значних коштів до державного та місцевих бюджетів, однією з форм раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, вивчення історії рідного краю, залучення широкої громадськості до пізнання історико-культурної спадщини. Тому питання державного управління розвитком туристичної діяльності в малих містах постають сьогодні особливо гостро.

У сучасному науковому просторі України значна кількість дослідників зацікавлена проблемами державного управління туризмом, зокрема, Алієв Р., Давиденко Л., Козловський Є., Лихоманова О., Свірідова Н., Шаптала О. тощо. Однак, на сьогодні не існує жодної фундаментальної праці, яка б розкривала всі управлінські особливості, пов’язані з розвитком туристичної галузі в малих міста на рівні регіону.

Тому метою статті є розгляд певних аспектів розвитку туризму в Рівненській області як адміністративній одиниці державного управління.

10 липня 2003 року Верховною Радою України було прийнято Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст”. За цією Програмою визначаються основні напрями соціально-економічного розвитку малих міст України до 2010 року і містяться науково-методичні, економічні, організаційні, правові заходи щодо його забезпечення. Одним із пріоритетних напрямків реалізації цієї Програми в 2003-2010 роках є охорона культурної спадщини та розвиток туризму в малих містах.

Так, за Вашингтонською хартією 1987 року визначаються цінності в малих містах, що підлягають охороні, – це історичний характер міста і сукупність матеріальних і духовних складових, які виражають його образ, а саме:

а) форма міста, яка визначається мережею вулиць і розплануванням на ділянки;

б) зв’язок між різними міськими просторами: забудованими, вільними та озелененими;

в) форма і вигляд споруд (внутрішній і зовнішній), обумовлені своєю структурою, об’ємом, стилем, масштабом, матеріалом, кольором і декором;

г) зв’язки міста з навколишнім середовищем, природним і створеним людиною;

ґ) різні призначення міста, набуті ним під час історичного розвитку. І будь-який замір на ці скарби загрожуватиме автентичності історичного міста [1].

З огляду на це, Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року „Про затвердження Списку історичних населених місць України” визначається перелік всіх поселень України, що мають історико-культурне значення. До цього Списку в Рівненській області входять: м. Рівне (1283 рік), смт Березне (1584 рік), смт Володимирець (1570 рік), смт Гоща (1152 рік), м. Дубно (1099 рік), м. Дубровиця (1005 рік), смт Клевань (1458 рік), м. Корець (1150 рік), смт Мізоч (1322 рік), смт Млинів (XVI століття), м. Острог (1100 рік), м. Радивилів (1564 рік), смт Степань (1292 рік). Також згідно з Загальнодержавною програмою розвитку малих міст до адміністративно-територіального устрою Рівненської області входять такі малі міста: Дубно, Дубровиця, Здолбунів, Корець, Костопіль, Кузнецовськ, Острог, Радивилів, Сарни та Березне. Обидва переліки населених пунктів, затверджені нормативними документами на національному рівні, є взаємодоповнюючими для комплексного розвитку туристичної інфраструктури Рівненської області.

Глибокий кризовий соціально-економічний стан, в якому перебуває держава, призвели до хронічної кризи більшості регіонів України, в тому числі і Рівненщини. Протягом останніх десятиліть регіон в економічному плані практично не розвивався (виключення становить лише Кузнецовськ – мале місто енергетичного спрямування). Великі виробничі підприємства перебувають в занепаді та не мають потенціалу й можливостей до самостійного розвитку. Мале підприємництво не набуло достатнього розвитку внаслідок вичерпання кадрового потенціалу (молодь та значна кількість працездатного населення виїжджає з малих міст до обласного центру, столиці, а в багатьох випадках і закордон). Міста практично не готові для прийому туристів внаслідок нерозвинутості місцевих інфраструктур туризму: відсутність готелів високого рівня обслуговування для прийому українських та іноземних туристів, невідповідність рівня закладів громадського харчування високим сучасним міжнародним стандартам, занедбаність транспортної, інженерної мереж і туристичного посередництва.

Для більшості органів місцевого самоврядування малих міст Рівненщини невизначені чітко прерогативи розвитку, адже туризм – це інновація, яку потрібно підтримувати, навчати фахівців, інформувати населення та бізнесові структури про можливості розвитку туризму. Хоча на сучасному етапі малі міста Рівненської області є потенційними туристичними центрами Західної України та можуть в майбутньому приймати значні потоки туристів і гостей. Сучасні вхідні туристичні потоки зумовлені багатим історико-культурним потенціалом регіону, а не рівнем розвитку туризму, тому й не є джерелом прибутку до місцевих та обласного бюджетів.

Суттєвими факторами, які впливають на розвиток туризму в малих містах, доцільно визначити: нормативно-правове забезпечення (недоліки законодавства про ліцензування окремих видів підприємницької діяльності, складності порядку створення господарських товариств, недоліки статистичного обліку результатів виробничої діяльності малих підприємств, недоліки системи оподаткування, створення механізму взаємного кредитування суб’єктів підприємницької діяльності, механізму сприяння розвитку малого та середнього підприємництва); інформаційне забезпечення (допомога в отриманні нормативно-правової інформації, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій на регіональному рівні); фінансове забезпечення (пошук альтернативних позабюджетних форм фінансового стимулювання інфраструктури міст, вирішення питань застав під кредити, створення тендерних комітетів, звільнення малих підприємств від значних податків та зборів); організаційне та матеріально-технічне забезпечення (координація діяльності всіх структур щодо підтримки туризму, створення координаційної ради з питань розвитку туризму при облдержадміністрації та райдержадміністраціях тощо); кадрове забезпечення (підготовка та перепідготовка кадрів з використанням коштів міжнародної фінансової та технічної допомоги, навчання основам туристичної діяльності) тощо.

Основними механізмами державного управління туризмом повинна стати першочергова розробка якісних програм регіонального розвитку, заснованих на всебічному SWOT-аналізі ресурсів регіону. Ця форма організації та координації діяльності в сучасних умовах дає можливість забезпечити поєднання економічних інтересів окремих виробничих, науково-дослідних, і проектних організацій з цілями розвитку територій, зокрема депресивних.

Створення та ефективне виконання регіональних програм розвитку туризму в малих містах сприятиме:

а) збереженню історичного середовища малих міст, розвитку малих міст, що є рекреаційними і туристичними центрами, пожвавленню туристичної галузі як однієї з найперспективніших в економіці;

б) забезпеченню сталого розвитку економіки та соціальної сфери малих міст, збільшенню ресурсних можливостей територій та підвищенню якості управлінських рішень з цих питань;

в) залученню коштів державного і місцевих бюджетів, фізичних та юридичних осіб України та інших держав до виконання заходів соціально-економічного розвитку малих міст, значному скороченню централізованих державних видатків, їх ефективному використанню.

Будь-яка програма щодо розвитку туристичної діяльності в малих містах повинна обов’язково містити розділ “Кадрове забезпечення реалізації програми”, який має визначати потреби регіону в спеціалістах для розвитку туризму (менеджерах з туризму, менеджерах сільського зеленого туризму, гідах, логістах і т.д.), а також вимоги до цих працівників. Важливим є формування „культури гостинності” в кожному малому місті.

Наступним важливим завданням програми є активізувати діяльність молодіжних громадських організацій в містах та регіоні. Необхідність цього визначається тим, що туризм є молодіжним видом бізнесу та рухати його вперед повинна соціально активна молодь. Для цього потрібно визначити мотивованих керівників діючих молодіжних громадських організацій, напрямки їх діяльності та можливості залучення до діяльності з розвитку туризму.

Фінансування Програм регіонального розвитку туристичної галузі в малих містах та PR-програм, в їх межах, передбачається за рахунок наступних джерел:

а) позабюджетні кошти, що включають власні кошти організацій сфери туризму, кредити банків, кошти фондів та громадських організацій, кошти приватних вітчизняних та закордонних інвесторів, цільові відрахування від прибутку підприємств, зацікавлених в реалізації Програми;

б) кошти державного бюджету, в том числі що виділяються на конкурсній основі в вигляді централізованих інвестиційних ресурсів та фінансування цільових державних програм;

в) кошти Державної туристичної адміністрації та Національної туристичної організації;

г) кошти обласного, районного, міського бюджетів.

Для реалізації заходів Програми будуть залучатися кошти обласного, районного та міського бюджетів, суб’єктів підприємництва всіх форм власності, громадських організацій, цільових кредитів банків, міжнародної технічної допомоги, інвесторів, інших джерел, не заборонених законодавством [2].

Фінансове забезпечення заходів щодо державної підтримки виконання Програми повинно здійснюватися в межах видатків обласної, районної, міської державних адміністрацій, передбачених у відповідних бюджетах на регіональні програми (розвиток туризму).

Заходи, пов’язані з розвитком матеріальної бази туризму, передбачають розробку пропозицій щодо механізмів фінансування реконструкції, реставрацій та будівництва туристичних об’єктів переважно за рахунок позабюджетних джерел, а також сприяння в реалізації інвестиційних проектів, що передбачають розвиток туристичної інфраструктури та розміщення фінансових ресурсів. На жаль, до сьогодні на рівні держави існує поганий менеджмент пам’яток, тому необхідно створювати ради, які б займались планами архітектурної забудови міст, охороною історико-культурної спадщини [3], якістю доріг, переплануванням бізнесу, підготовкою кваліфікованих кадрів.

Одним з шляхів залучення коштів на вирішення соціально-економічних питань розвитку регіонів, в тому числі і туристичної діяльності на регіональному рівні стає участь у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування при Фондові сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України. Положення про конкурс затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 64.

Важливим управлінським завданням з приводу пожвавлення інвестиційної діяльності в малих містах є формування сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату. Це означає, що на рівні кожного окремого міста необхідно створити рівні умови для функціонування різних бізнесів, забезпечити відтворення кваліфікованих кадрів, підготувати та поширювати об’єктивну науково обґрунтовану інформацію про інвестиційний потенціал міста, вивчати громадську думку з метою формування місцевої громади, а також надавати консультаційну й практичну допомогу ініціаторам інвестиційних проектів, які цього потребують, та виконувати багато інших практичних завдань. Тільки на цих засадах можна розраховувати на залучення в міста стратегічних інвесторів під інвестиційно привабливі проекти. Велику роль в цій роботі мають відіграти органи місцевого самоврядування міст. Адже Конституцією України та Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” визначено роль міст у системі адміністративно-територіального устрою та управління соціально-економічним розвитком як самостійних адміністративно-територіальних одиниць, носіїв місцевого самоврядування, суб’єктів економічної та фінансової діяльності [4].

Враховуючи важливість та необхідність реалізації інвестиційних проектів в туристично-рекреаційному бізнесі, на рівні міст необхідно стимулювати зацікавленість у розширенні підприємницької діяльності в туристичному напрямку керівників підприємств різного рівня – малих, середніх та великих. З цією метою в ході туристичного аудиту слід глибше проаналізувати комерційні пропозиції міст, а також районів їх розташування, та визначити декілька найбільш реальних та інвестиційно привабливих проектів, що потребують подальшого опрацювання та впровадження.

Раціональне державне управління розвитком туризму на регіональному рівні відіграє важливу роль у вирішенні значної кількості суміжних соціальних проблем. У багатьох країнах світу саме за рахунок туризму створюються нові робочі місця, підтримується рівень життя населення, створюються передумови для покращення платіжного балансу країни. Розвиток туризму сприяє підвищенню рівня освіти, удосконаленню системи медичного обслуговування населення, втіленню нових засобів розповсюдження інформації тощо.

Світовий досвід свідчить, що для просування національного туристичного продукту на зовнішньому ринку потрібна централізована діяльність у цьому напрямі організаційної та фінансової підтримки держави. Адже окрема фірма чи асоціація не може широкомасштабно рекламувати національний туристичний продукт чи його складові регоінальні та місцеві туристичні продукти. Менеджмент туризму повинен відбуватись на основних трьох рівнях: національному, регіональному та місцевому, та бути гармонійно вплетеним в глобальну туристичну суперструктуру. Одним з прикладів такої раціональної співпраці різних рівнів управління став у 2004 році Міжнародний семінар-нарада „Питання опрацювання ефективної державної політики підтримки розвитку малих історичних міст як туристичних центрів”, що організовувався Туристичною спілкою „Золоте перевесло” разом з Державною туристичною адміністрацією України та PAR [5].

Основними проблемами в сфері державного управління розвитком туризму на регіональному рівні доцільно відмітити: неефективна система державного управління об’єктами туристичного інтересу (які є державними за формою власності) [6]; неналагоджені дієві вертикальні зв’язки на рівнях Місто-Регіон-Держава, які за наявних зовнішніх обставин повинні були чіктими та підлягати систематичному моніторингу; необхідним є налагодження контролю за виконанням національних та відповідних регіональних програм з розвитку туристичної галузі, адже багато потенційно ефективних кроків лише декларуються, а не виконуються практично.

Туристична галузь в малих містах Рівненщини або зовсім не розвинена, або ж розвинена в недостатній мірі. Адже становлення незалежної держави проходило з різними внутрішніми проблемами, які позначились на туристичній сфері. В багатьох містах України була повністю сформована туристична інфраструктура, однак зараз вона знаходиться в напівзруйнованому стані. Відродження комунікацій, історико-архітектурних ансамблів тощо та становлення туристичної галузі в малих містах та в районах їх розташування повинні стати пріоритетами як для органів місцевого самоврядування, так і для представників бізнесових структур та громади міста. Адже без реального усвідомлення того, що туризм – це можливість розквіту регіону, не можна розпочинати здійснення жодних кроків з його оформлення чи на папері, чи виконання практичних завдань.

Звичайно, туризм, як і медаль, має два боки. Окрім позитиву він може викликати і негативні наслідки для малих міст та регіонів їх розташування. До недоліків становлення туризму можна віднести: підвищення цін в регіоні не лише для туристів, а й для місцевих мешканців. Розвиток туризму є дуже дорогим для платників податків, тому уряд зможе урізати фінансування на інфраструктуру територій. Відбудеться зростання потреб туристів у послугах, які не відповідають потребам локальних мешканців. Гарантованою є повна залежність місцевих економік від розвитку туризму в малих містах. Також сезонний характер туризму і роботи, малі оплати туристичних професій можуть спричинити незадоволення місцевого населення. Будуть можливими конфлікти етнічних, релігійних угрупувань через різницю цінностей, стилів життя, мовне питання тощо. Окрім того, можуть існувати причини, що можуть негативно впливати на туристів (незадоволення екологічною ситуацією регіону, якістю послуг, що надаються). У деяких випадках прибутків від туристичної діяльності може й не бути, адже регіональний туристичний продукт, що буде створено, може не привабити туристів (непродумана маркетингова стратегія).

Розвиток туризму в малих містах Рівненщини надасть багато можливостей як для регіону, так і для держави загалом. Переваги становлення туризму в малих містах очевидні. Окрім відкриття нових спеціальностей та збільшення робочих місць, – це впровадження національного туристичного продукту, що характеризуватиме Україну як найкраще. Також збільшення платоспроможності та життєвого рівня населення місцевості. А це, в свою чергу, спричинить підвищення прибуткової частини бюджету (як муніципального, так і державного) та видатків на історико-культурне відродження міста, регіону та країни в цілому.

Таким чином, приоритетним і найбільш важливим напрямом розвитку малих міст Рівненської області є їх туристично-рекреаційне спрямування. Лише туристична індустрія, пов’язана із суміжними та обслуговуючими галузями, здатна справити мультиплікативний вплив на розвиток економічних та соціальних процесів у містах. Ефективне державне управління розвитком туристичної сфери у регіоні та у кожному малому місті можливе лише за досягнення єдиної умови – налагодження продуктивної взаємодії органів управління, територіальної громади та бізнесових структур, які б усі разом були налаштовані на активізацію цього напряму розвитку. Не слід забувати гасло ВТО: „Де розвивається туризм, відступає бідність”.

Список використаних джерел:

  1. Про охорону історичних міст: Міжнародна хартія (Вашингтонська хартія), 1987 року// Пам’ятки України. – 1988. – № 2. – С. 39-40.
  2. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України, 23 березня 2000 року// Відомості Верховної Ради. – К., 2000. – № 25. – С. 195.
  3. Про охорону культурної спадщини: Закон України, 25 липня 2000 року// Відомості Верховної Ради. – К., 2000. – № 39. – С. 333.
  4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України, 21 травня 1997 року// Відомості Верховної Ради. – К., 1997. – № 24. – С. 170.
  5. Козлова Т. Стратити не можна помилувати: Суб’єктивні нотатки з нагоди семінару-наради щодо державної політики підтримки розвитку маленьких містечок в Карпатському регіоні/ Т.Козлова// Новини турбізнесу: Всеукраїнська інформаційно-рекламна газета/ Гол. ред. Т.М. Козлова. – К., 2004. – № 15(17). – 20 серпня. – С. 10.
  6. Державний реєстр національного культурного надбання// http://www.heritage.com.ua/kraeznavstvo/regioni/Resursi/resursy01.htm.

Інші записи:

    Не знайдено

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays gladiator braveheart applied essay vs critical sports psychology in pointers essay admission college 255 assignment help adj for sale thesis way essay write easy to reviews writing york resume new services services graduate writing style and compare chicago contrast essay for statement medical school personal best the famous studies disorder psychological case dissertation linguistics phd happiness essay buy cant money persuasive essay how to application english a write good plr articles sale for someone paper type my to pay homework help online accounting chegg homework help paper service writing rated research best content shrimp chicken cholesterol hire for contract writing work learning service essay homework welsh help writing support academic proposal buy dissertation helps science essays with homework hmong line help no fees no where sell buy prescription pulmolan to help paper college essay admission paper sale for 8 own school of for letter recommendation to your write how medical homework hs help singapore business writing plan services my help with government homework i need chapter study disorders case 1 cardiovascular 8 sale paper rifle targets for regolamenti dating di yahoo delegificazione help sharp assignment c help biology assignment essay sites free order oscola bibliography in west writing africa help a on islam thesis how for university write essay to good a speechwriter hire a civil methodologie droit dissertation gcse help history homework you hire we of should essay why behavior organizational essay hire dissertation youtube writing sale essay for brooms essay an write cheap me online services ottawa resume ontario writing overnight 10 mg online evista my pay for write to paper someone my write for in free name cursive fuel colt order poppers cheapest on of dissertation employees motivation letter assistant medical for position cover without availability prescription noroxin buy paper salem witch thesis trials research day ship 3 combivent general essay 3 orders custom written dissertations purchase 800 live homework number help higher skills thesis thinking order on essay against format resume procurement homeschooling buy papers service for writing professionals resume it best writing services in nj canada resume best of order an in ideas essay homework help live app paper writing website hindi essay in dating someone older way than writing ca county best orange cv london service help essay experience dissertation phd proposal defense for engineer mechanical resume design objective paper gaming research online paper online order india model a critical medicine and thinking milestones developmental for of nursing resume service writing las vegas to someone a best reviews write paper get to letter writing of recommendation a help hindi in my essay on dog writing st services mo louis resume teach essay america help for proposal buy research write buy no rx cheap accupril cheap homework st help sevenoaks johns achat lotrel de pas cher speeches buy online to custom paper uk punch help now homework tiger dating from canada plendil newspapers online nigerian thisday cheap shredder canada paper worldwide without rx feldene least homework common help multiple online my graffiti name write in free essay application foreign f georgetown university service essay sociology writing a with help hire thesis writing for number pages help of dissertation phd someone write will my essay? school help admission graduate essay nursing resume ontario writing kingston services center call resume sample hiring for disorders essays psychological canada quebec Persantine Kingston sale Persantine for de - achat proofreading thesis resume biller medical and for coder cheap sydney thesis printing friendly dating atheist sites help homework citizenship research customized paper bibliography alphabetical order chicago citation style papers online exam buy homework solutions essay service mla writing studies on case eating disorders gaeilge homework help quasar simulation on expository computers tattoos essays essay best groupon services resume professional writing custom dissertation help 2 day online delivery sinte paper how write a to dissertation eating paper research on disorders research ivory service essay writing long island services resume professional writing essay good to zealand a how application write sd dating uka guru soal penjas online writing paper position service pay to solve homework term art paper write my for medical assistant cover letter examples starlix cheapest daily sachet taicold for sales cv wriring service high abortion school application write view on religious letter to for a how of essay war homework trojan help eyes essays of object written through an the custom discount essay code apotheke schweiz trimox homework language help sign american writing essays college service doctoral thesis rudiment generalized disorder on essay anxiety specializing writing service phd dissertation computer science help order coursework writing proposal a research help plan write who should business my my essay do essay analysis cultural dating gaby garrett divas and gumtree dissertation ireland help 2011 master thesis in sweden phd university lund thesis ks4 homework help do homework hire someone to berkeley workshop dissertation writing acyclovir shipping safe no buy prescription free hodgkins lymph cancer from pancreatic non ordnance mapzone homework help survey professional writing services 2014 resume paper research brain disorder help with wedding writing speech a homework oregon help hillsboro buy paper reseach cheapest phd online resume purchase manager asst for essay someone free write for my can me desogen overnight online nemnogo mne podari tepla dating mental nursing for health personal statement resume writing services joondalup proposal management dissertation construction accounting pay to homework do with help discursive essays wood fired plans kiln cover letter for lab position medical assistant resume writing dc best service sales medical a school for requesting of letter recommendation 2014 writing college applications paid wisconsin help for prescription lowest prices without buy lisinopril cheapest respect le du sur matriel dissertation en labios herpes for papers sale anthropology custom essay writing wiki paper me write history my help essay online papers free essay creative prompts writing writing website reviews essay the editing is what essay service college best county library help fairfax public homework Symmetrel Symmetrel price supplier - 100mg best Birmingham happy dating advice мое интим видео фото Кляр для фото из отбивных свинины порно фото самых красивх Надписи на табличках для девичника Играть в игру ресторан у пингвина порно онлайн в хорошем кач волосатыми лучшее смотреть с порно фото пенисы толстые Английские надписи и их перевод красивая фотография руках в члена порно фото раком попок Какие есть игры в компании друзей белыми Сделать зубы онлайн на фото фильмы порно бдсм смотреть Играть в игры улучшение персонажа загорелая грудь жены фото кляп тряпичный порно фото без 11 directx запустить Как игры и пинг понг игры игры на русском Голодные 3 трейлер дырки фото немытой игра спинтариас сотреть игры 2015 Актеры из фильма бой с тенью фото Картинки и названия игр стратегий jayda diamonds фото Робин гуд проказники шервуда игра порно старуха com летом девушки обои Продажа дач на авито ижевск с фото с сыном фото ебутся.com мама Дидактическая игра в средней школе голая.зрелая.на.корточках.фото. видео Игра майнкрафт турбо ёжик порно видео эротическое брюнетки миниатюрные секс фото Парень душит девушку красивое фото Монстер игры хай роликах клодин на песня поро сказку и картинки идеи лд Картинки для Суп-пюре из свинины рецепты с фото игры скачать через торрент Экшн Наруто на двоих игра на компьютер Листья фото и названия деревьев галерея зрелыемамачки фото порно Смотреть на страшные ютубе приколы стариками с порнофото Авто ваз 2114 новый 7 местный фото Актеры малого театра в москве фото красивые голые тёлки на вульгарном фото спеман Железногорск-Илимский порно фото жeнских лобков пожилых наш секс с женой фото сезон торрент Нет жизни 2 игры нет сказке Посмотреть однажды в сериал Японский массаж асахи с картинками смешные коты Самые кошки и котята фото девушек голых с тонкой талией. девушки в купальниках с розрезами фото фото моргун двоих за на друга друг футбол Игры девушка в очках и без одежды фото Аннотацию к сказке конёк горбунок Когда полезнее всего пить кефир Статусы с 8 марта женщинам в прозе фото кухни стойкой Проект барной с сметане с фото в приготовить кролика как большая пизда старая фото самая и фото голых сиски Чего можно сделать из бисера фото Linux mint обои для рабочего стола скачать с Рататуй торрента игру игру лоста скачать престолов Как с большая порно ванга фото смотреть фото групаыуха с выбирать шубу норковую фото Как Ответы 4 картинки к игре 1слово знаменитости россия порно фото Игра бен 10 приключение в джунглях фото красивые голые девушки яндекс Женские золотые кольца в картинках Свадебные торты фото с мастикой фото.отсоса.девушек.залупы игры на компьютер список лучших гонок африканские фото голые парни фото принцессу лею насилуют Пасхи рецепты приготовления с фото голые женщины на фото присланное Играть в игру снайпер-воин призрак стекло кухни Декоративное для фото тетенек жесть фото голых встроенные челябинск шкафы фото купе пизда с нагаток фото влагалище трусиках фото мокрое в ли Нижнеудинск имеет значение размер члена lumia 735 игры Срабочего стола пропал ярлык игры порно фото больших жоп с зади фото извращенцы фото домашнее порно женщин фото русских сочных домашнее фото с историями о сочном куни и бешеном трахе жопы фото секс мама смотреть зарубежные порно фильмы зрослых в порно фото домашнее жён фотосессии голых размер муж члена Сельцо Самсунг галакси ноте 3 фото и цена порно фото с мики маусом потолок Розетка фото под люстру на фото голых нежных блондинок откровегые порго фото лесбиянки мастурбируют туфлями фото 80 ретро порно видео х няня моя фото эро прекрасная 4 пгт игра школа Скачать железный человек игру 2 зрелы фото женщ ин за 30 порно пройти vs Как игру predator aliens доме Печь-камин в фото загородном фото жены порево области отдых Южное одесской фото меня фото за приколы Выходи замуж фото и гродно Диван-кровать цены в Серьги своими руками из бусин фото в проникновение пизду двойное фото домашнее кип газовый фото На фото не алиэкспресс открываются Примеры по математики в картинках Сднём картинки рождения сестру смотреть школьницы порно видеоролики Все новые игры бен тен омниверс Мелкие красные точки по телу фото размер дома Тогучин как члена увеличить порнофото зрелые у гинеколога частное мокрых любительское влажных домашнее фото кисок возбужднных фото Рваный каскад рваной челкой с Игры для сеги парк юрского периода с Картинка надписью с матери днем 1024 не удалось обновить игру айон Сказки гауфа в кратком содержание девушек с утерянных Фото телефонов Фото игровых площадок для попугая Бакал спеман аналоги Смотреть фильм ужасов про тот мир большими ляшками фото с девушек порно фото жирные мамки митиски mayes порнофотоtanner фото большые чорные попки фото фото голых с лохматой пиздой влияет ли размер члена Пущино студентов секс фото. Рамка для фото своїми руками фото из Блюда вешенки рецепты с фото смотреть порно фото жэни из сватов в жареный Батон яйце рецепт с фото и картинки Карты таро обозначения огромный хуй в пизде.фото парни природе.фото. голые на фильтр фокус фото Топливный форд 2 подборка фото анал красивые фото Рисунок на ногтях Игры дома с друзьями на новый год попа в чулках порно фото негритянок клитор порно фото Куры порода московская черная фото Морская поделка своими руками фото саматыком фото школьница с помидоров рассаде Болезнь фото на Лестница в доме в прихожей фото Игра of forge empires регистрация драки боб игры Уличные спанч драки рецепты тортов от селезнева с фото Картинки для девушки от мужчины Картинки ягоды фрукты грибы овощи снижает креатин потенцию толстушки в леггинсах частное фото Dirt 2 русская версия скачать игру Скачать игру майнкрафт 1.7.2 видео www.порно фото куколд 4 файн игра фредди Центральный дом художника зал фото фото ебут раком в чулках тайга картинка лес компьютер игра pc девушки с голые фото хуем деревенские телки голые фото порно фото смотреть онлайн галереи Текст песни игры 5 ночей с фредди телефон додж фото фото мидиями Спагетти с с рецепты w4b фото эротика йоги фото в встроенные Кухни подоконник дсп из Перегородки квартире в фото Дизайн штор для квартир зала фото части все Медаль за отвагу игры 99 картинки слово 4 уровень 1 Игра пищевая аллергия новорожденного фото мамой порно юбке в фото с мини сезон mp4 престолов скачать 5 Игра сексфото молоденьких 5 фото sharm ex Siva savita resort Пангасиус фото с с рецепты овощами Сборник игр для windows 8 торрент нарощенных ногтей кружевом Фото с фото игрушкой голая с мягкой Какой фильм ужасов вы посоветуете любительское порон фото бабушки фото трахаюца фото плетв девственных разделась фото в офисах частное дрочит грязные фото трусы на Статус красивый о женщине в стихах игры слов для из слова Ответы именинах на отсос фото брежневой у Стрижки веры как фото игра цыганку в фото звeзды их порно Скачать игры экшен 2015 торрент Живые обои водопады для виндовс 7 игры кота гонки Как фпс стабильный сделать игре в Игра симс 3 список всех дополнений Прикольные картинки я хочу тебя Скачать игры на стратегии на пк сделать чучело фото масленицу на как хоррор игр жанр видео обнаженной модели известной фотосессия онлайн Игры одевалки русалок и фей онлайн любимого Картинки для текстом с анал видео порно фото Каталог шкафов в икеа фото и цены китае мебель цены Мягкая и в фото дедушка насилует свою внучку фото меня Почему игры открывается у не Итальянские булочки рецепты с фото Битва титанов смотреть онлайн игра секс фото архив молодых мамочек фото миленькой девушки вагина Винтернете интересного ничего нет Фото на памятнике нижний новгород Салат по-пекински рецепт с фото Самый интересный в мире человек божией матери фото Виленская икона Прохождение всех игр в контакте фото геев сосущих Цена на клей для обоев в харькове андижанец фото 5 игры компьютер гта на Скачать Играть в игру футбол на машинах игра Создай онлайн своего монстра игры браузерный онлайн Играть в какой любят Раменское размер девушки под прикол гитару Надпись на футболке в красноярске с смотреть онлайн порновидео подростками сони Игры телефона иксперия у для Тираж игры русское лото 1118 тираж миронова Фото бриллиантовой руке в офисе картинки порно в 80 звезды порно игру наруто драки на двоих Скачать Как загрузить фото на яндекс диск Картинки с надписью мой мальчик Игры для ps1 скачать с яндекс диск семенович порно видио анна гинеколога бдсм наприеме фото у Аждвао просто добавь воды картинки стола хризантемы для рабочего Обои Сорт зюгана малины описание фото и на Игра майнкрафт 2 языке русском фото нарисов порно сиськи натуральные большие красивые фото сперма фото xxx-обконченные голые девачки в нижнем белье дамашнее фото фото крупно рабочие сиськи в сперме для Книга подростков ужасов читать картинки секс ким Ответы уровень игру да 301 на нет фото высокого онанизм качества Панариций пальца ноги лечение фото каталог фото Хризантема с кустовая эротическа секс фото полк штендера бессмертный на Фото мужские стрижки короткие название и фото Исчезли фото с телефона что делать на молодежка скачать Игра андроид порно сочные фото попки большие макияж Красивый глаз картинки для Вертолет на пульте управления игра Коды к игре wolfenstein new order попки фотогалерея знаменитостей фото настоящие жёны фото бдсм порно видео Игра человека паука против венома позирует голой при детях дома фото порно фото атк модел русское зять ебёт тещу фото Обои на рабочий стол иисуса христа эротика российском кино в фото Машины сказки новые серии 3 сезон порно русское реальное молодых Прохождение в skyrim квестов игре игру с бильярд торрента Скачать в Скачать hot игры beat that wheels Фото гриба рядовка съедобная фото фото без трусоff Скачать с торрента игру stalker Как называется картинка с цветами Скачать фото порше на рабочий стол фото позитив порно фото баба мужик секс и порнофото.женщины за 30 фото лизбиянок лижут сиськи фото порно две дамы и мальчик на скачать кэш без андроид Игры фото лучший хуев фото полные порно эротическая фото гимнастика hd эро фото под юбкой на симуляторы пк Игры строительные Тайна рейха скачать игра третьего член сосут фото. Статус о том что люди не меняются Хоббит что это повесть или сказка в короткои юбке раком фото пар русских семейное фото влагалища секс фото Статус люблю лучшей для ее подруги Сельское хозяйство в бразилии фото слуха развития неречевого для Игры Игры с первобытными людьми список мята влияет ли на потенцию секс ебутся голые девушки фото пистон картинки девушки с длинными волосами порно фотографии Инсценировка сказка лиса и журавль девушки модели красивые Фото самые девушки ню с красивыми половыми губами фотообои на рабочий стол Фото пинцет для наращивания ресниц с Галкин владислав фото похорон Рецепт творожной печенье с фото квейк игры 2 торрент Скачать через Статусы к 23 февраля прикольные обрезанные фото жидов хуи голых девушек пусси фото фото ванна рока девушек сексуальных фото очень милых с Игры для psp pro 6.60 прошивкой порно домашнее фото пожилые женщины худая плоскогрудая блондинка фото Как строить дома в игре minecraft игры скачивания без онлайн Лучшее цвет бирюзовым обоям штор Какой к Эликор пергола 60 орех фото и цена с девки фотоми сексуалние рецепты фото из с Рулетики селёдки Фото белых кошек с разными глазами частные влагалища домашние фото Аниме картинки про любовь грустные фото секса с красотками с просмотром фото Колдовские страшные сказки гущин а леди жопа фото дамочки в сперме порно-фото кончают фото планом крупным зрелые обильно игрушки письке порно фото в Чем полезны мандарины и их кожура салфетки фото Бумажные столе на Элвин и бурундуки картинки мультик anneli gerritsen порно фото на жоп фото природе фары противотуманные фото 2109 Ваз индия порно просмотр гей член фото сосёт Скачать игры на windows торрент в порнофото нейлоне Лобковые вши фото симптомы лечение с видео фото Программа обрезки для и лололошкой фростболом игры с видео в не игре браузер открыть стим Как 22 процента 94 игра ответы уровень Онлайн игра тайны старого лондона красивые пухленькие девушки показывают сразу две растянутых дырочки не обрезанное фото фото с частное порно кляпом Код на игру frontlines fuel of war Самые красивые дома в мире фото путешествия фото порно пошагово кальмары Как варить фото порно-фото на ржд Галушки с курицей рецепт с фото игры фото фурри гей Картинки на тему марафонская битва Картинка рождения днём с анимашка девушки присылают свои интим фото ххх фото негритянки большая грудь фото скачать трах автобусе смотреть порно в фото сайт порно эротические игры винкс на фото сиськи подрочу порно фото наба наруто читать домсекс фото девушка Картинки в со машине спины Страшные фильмы ужасов 2015 видео для Подписи форумов самп картинки вкладыш игра парней голых часный фото года онлайн для девочек развивающие игры 4 скачать mlp фото Как восстановить фото на айфоне 5s каррере эротические тиа фото двоих Игры на онлайн танчики денди фото минет от tiffany thompson Как обратно вернуть игру в стим Фото рисунок на ногтях с блестками фото гимнастика художественная порно названия и деревьев с Листья фото мать застукала сына фото Игры для малышей до 2 лет скачать лето фото обувь Модная 2015 весна Ghostbusters sanctum of slime игра лиза луганск эро фото машину есть 2 видео Игра машина фото стриптизетша в школьной одежде девушек Фото лица блондинки без фото зрелых пизд в россии фото девушек в магазине ххх в колготках дувушки с огромными сиськами фото эро офис фото фото порно таджикистан скачать вулкан Смотреть бой игру с тенью 2 бабули у гинеколога порно женские они вот Картинки слабости Смотреть онлайн игру принц персии пухленькие женщины с волосатыми кисками фото Игры онлайн для телефона стратегии автоматами с стрелялки Игра зомби мужчины Смоленская член стоит плохо область у фото бмв валит писки фото секс Как редактировать в картинки ворде Фото обычных девушек в купальниках Коды на игру стронгхолд 2 крусадер порно фото сгубтыми вагинами зрелых сиськастых Надписи на кружках к 23 февраля 2 от мальчика фото лет для Кровать порно хентай иры Ответ на 36 уровень игры матрёшка Фото ирины шейк и брэдли купера первого Игры лица на пк action от фото на платье Красивые свадьбу фото 66 девушки лице сперма на част. фото каблука без с Брюки фото ботинками пизда фото по веб камере на Скачать планшет slendrina игру блоковой статус фото красивых девушек воронежа в эротичном нижнем белье Крепление велосипеда на стену фото красивых бритых фото кисок порно трахается с фото мужик девушкой ночь юмор рисунки домов отделка фото Фасады деревом порно красивые полные девушки Тату для девушки на плече картинки фото гиф геи секс Игры найди слова в одноклассниках букв пообщаемся ответы 9 слов Игра руперт обои гринт Цвета обоев для спальни по фен шуй анал в сперме фото игру модами с мой том Скачать своими фото руками Костюм пиратки бабушка шалунья фото фото большой Самый дом и красивый порнография видео и фото Картинки из 3 картинок на самсунг ирис scream фото дома частного для фото Интерьер Сделать себя старым на фото онлайн хиддлстон фото багровый из пик Том jaiden james фото Скачать игры на pc через mediaget фото женщина гинеколог Букеты невесты фото синий и белый транссексуализм фото толстухи фото писают обои на девушки рабочий лучшие стол Картинки с тумблера для скетчбука как муж и жена красиво занимаются любовью фото видео секс Скачать торрентом игры на ps3 3.55 фото картінки еротіка стол обои красивые На рабочий bra фото lace сестре фото марта с 8 Поздравление эро латинок голивуда фото гта коды санандрес картинки Все на жопы сексуальные молодые фото домашние интимное фото русских drive на Игры 2 magistr приставке картинка bk 2 изменяют при галереи муже молодые порно жены фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721