Проблеми дослідження документів при розслідуванні злочинів у кредитно-фінансовій сфері

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Скоєння злочинів у кредитно-фінансовій сфері досить часто пов’язано з підробкою документів. Злочинці підробляючи документи заволодівають грошовими коштами, акціями, векселями, іншими цінними паперами та нерухомістю. Такі злочини стали досить поширеними і загрожують економічній стабільності в державі. Для досягнення своєї злочинної мети злочинці, останнім часом, стали широко використовувати досягнення науки і техніки, комп’ютерну та копіювально-множильну техніку ((Сысоева Л. Подпись как средство защиты прав личности // Журнал “Защита и безопасность”, № 2, 2005. – [Електрон. ресурс]. – Спосіб доступу: http:// www.npo-sm.ru / mag / 2054 html – Загол. з екрану.)). На дослідження в експертно-криміналістичні підрозділи постійно надходять різноманітні документи, в тому числі і підроблені, якість яких вражає, що спонукає експертів працювати у напрямку розробки нових та вдосконалення вже існуючих методик дослідження таких об’єктів.

В різний час проблемою дослідження документів та розробкою методик дослідження займались такі науковці як А.E. Ароцкер, В.М. Абрамова, Н.І. Клименко, Е.П. Коновалов, В.В. Липовський, В.К. Лисиченко, А.І. Манцветова, В.Ф. Орлова, Л.Ф. Солнцева та ін. Науковці та практики неодноразово вказували на те, що необхідно удосконалювати ступінь захисту документів, підвищувати культуру оформлення документів та документообігу, розробляти нові методики дослідження документів, які б дозволяли виявляти навіть дуже майстерні підробки.
З виникненням та розповсюдженням комп’ютерної техніки та засобів оперативної поліграфії питання підробки документів стало досить гостро. На дослідження до експертних підрозділів почали надходити документи, виготовлені на принтерах, які до речі, за якістю друку не поступаються поліграфічному обладнанню, з емітацією окремих елементів захисту. Об’єктами дослідження стали електрофотографії (ксерокопії, документи отримані засобами факсимільного зв’язку) що спонукало науковців та практикуючих експертів розробляти нові методики дослідження. В практику входять “електронні документи”, або як ще їх називають “комп’ютерні” ((Шляхов А.Р. Теория и практика криминалистической экспертизы. № 9-10, М., 1962.B. Hołyst, Kryminalistyka, wyd. II, PWN 1975)). На сьогодні проблема дослідження різноманітних копій документів стоїть досить гостро. На нашу думку дуже обережно потрібно підходити до дослідження ксерокопій документів. Копія – це точне відтворення чого-небудь, що точно відповідає оригіналові ((Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004.)). Такий документ має у верхньому правому кутку позначку “Копія” і завірений у певному порядку. Як відмічав професор Лисиченко В.К. на міжнародній науково-практичній конференції “Технічна експертиза документів: проблеми і розвиток”, яка відбувалась 20 та 21 жовтня 2005 року у м. Києві, не варто вважати копією документа, нехай навіть точне, його відображення не завірене у встановленій формі. В даному випадку ми маємо справу лише з аркушем паперу на якому щось зображено, можливо навіть майстерна підробка. Інколи трапляється, що такі підробки можуть бути і нотаріально завірені. На нашу думку такі об’єкти можна використовувати, в основному, для відшукання оригіналів документів, або дійсних копій, за наявності останніх. В основному такі “документи” з’являються з метою вчинення незаконних дій, відсутність же оригіналів мотивується їх втратою або випадковим знищенням. Ми вважаємо, що об’єктами дослідження можуть бути лише оригінали документів та копії, які оформлені належним чином.
Досить часто на криміналістичне дослідження надходять документи на яких з певних причин зникло зображення і неможливо без залучення спеціалістів, в основному експертів, встановити зміст документу. Таке трапляється коли документ отримано по факсу і тривалий час зберігались у несприятливих умовах, на окремих фіскальних чеках з часом також зникає зображення. Це пов’язано з властивостями паперу на якому формується зображення та способом друку. Такий папір не призначений для тривалого зберігання, як правило на ньому фіксується оперативна інформація, та інформація, потреба у якій швидко відпадає. На сьогодні експерти володіють досить ефективними методиками відновлення таких зображень. Хочеться зауважити, що в документи виготовлені на таких носіях, досить складно внести зміни, які б було неможливо виявити при експертному дослідженні. Також слід відзначити, що при зіставленні оригіналів документів та їх відображень отриманих по факсу, спостерігається незначне спотворення таких елементів документа як печатка та підпис. Це пов’язано з деякими технічними особливостями факсимільних апаратів. Ми вважаємо, що до дослідження таких об’єктів слід підходити обережно. В даному випадку можлива передача по факсу підробленого, як правило скомпонованого з окремих частин, документа. Не варто в цих випадках проводити криміналістичне дослідження печаток та підписів, тому що якість таких зображень не досить висока, багато важливих ознак взагалі відсутні, і краще в ході слідства відшукати оригінал самого документа, який пересилали засобами факсимільного зв’язку. В такому випадку отримане по факсу зображення документа буде слугувати нам взірцем того, що необхідно відшукати. При дослідженні документів виконаних засобами оперативної поліграфії необхідно встановити, чи були такі засоби у використанні в період коли було виготовлено документ, і чи мали підозрювані особи до них доступ.
Не менш важливим є також дослідження матеріалів документів. Матеріали документів досліджуються при вирішенні багатьох задач техніко-криміналістичної експертизи документів. Вони можуть бути самостійним об’єктом дослідження, коли виникає необхідність визначення або порівняння їх складу, в тому числі для встановлення спільного джерела походження. Потреба в дослідженні матеріалів документів існує у випадку ідентифікації знаряддя письма, встановлення належності частин одному документу, часу його виготовлення, відносної давності виконання окремих фрагментів, зміни змісту шляхом дописки (( Соклакова Н.А., Хрусталев В.Н. Криминалистическое исследование материалов документов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005.)).
Сучасний стан документообігу у кредитно-фінансовій сфері досяг такого рівня, коли рукописним способом виконується лише незначна кількість документів. В даний час більшість документів виготовляється на знакодрукуючих пристоях і єдиним “індивідуалізуючим” об’єктом останніх є підписи. Підпис – це власноручне написання прізвища для посвідчення будь-яких фактів, в тому числі і змісту написаного. В підписі відображається менше почеркового матеріалу, ніж в тексті. Але, не дивлячись на це, встановлення особи виконавця за підписом проводиться експертами, в більшості випадків, безпомилково ((Сысоева Л. Подпись как средство защиты прав личности // Журнал “Защита и безопасность”, № 2, 2005. – [Електрон. ресурс]. – Спосіб доступу: http:// www.npo-sm.ru / mag / 2054 html – Загол. з екрану.)). Різні люди розписуються по різному. Дехто бажаючи економити час на виконанні підпису скорочують та спрощують його, інші просто не думають про можливість підробки, ще у частини людей короткий і простий підпис виробляється у процесі підписання великої кількості паперів. Прості та короткі підписи у документах досить часто підробляються і стають об’єктами криміналістичного дослідження. Основну масу становлять, як правило, банківські та бухгалтерські документи. При вирішенні ідентифікаційних задач трапляються випадки, коли експерт відмовляється від вирішення поставлених питань. Це буває тоді, коли підпис простий за своєю конструкцією, в ньому відсутні літери прізвища або імені виконавця, що може призвести до підробки таких підписів іншими особами. Вирішенню вказаного питання слід приділити більше уваги, оскільки значення документів у повсякденному житті зростає. На нашу думку в таких випадках слід більше уваги приділяти ознакам, що відображають структурні характеристики рухів, зокрема ступеню натиску ((Молибога Н.П., Абрамова В.М., Свобода Е.Ю. Признаки, используемые при проведении почерковедческих экспертиз текстов, подписи и цифровых записей. Учебно-справочное пособие. – К.: НАВСУ, 2000.)), ознакам, що відображають просторову орієнтацію підписів та рухів, якими вони виконуються ((Сысоева Л. Подпись как средство защиты прав личности // Журнал “Защита и безопасность”, № 2, 2005. – [Електрон. ресурс]. – Спосіб доступу: http:// www.npo-sm.ru / mag / 2054 html – Загол. з екрану.)). Особа, що підробляє підпис, відтворює в основному загальні ознаки підпису, ті що одразу помітні, і часто не звертає уваги на окремі, індивідуальні ознаки, які є характерними лише для конкретного виконавця підпису. При наслідуванні більше збігів спостерігається на початку підпису, співпадають яскраві, помітні ознаки і відрізняються малопомітні деталі [6, 246]. Особливу увагу слід звертати на початок та закінчення штрихів, по можливості виявляти кут, під яким було розташовано пишучий прилад до поверхні паперу. Про необхідність удосконалення почеркознавчих досліджень у своїх працях говорять і зарубіжні науковці та практики ((Tadeusz Tomaszewski. Możlivości badań identyfikacyjnych wykonawców paraf // Problemy współczesnej kryminalistyki, Tom IV, ZGUW 2001)). Для повного та якісного проведення почеркознавчого дослідження необхідно мати достатню кількість якісного порівняльного матеріалу ((Шляхов А.Р. Теория и практика криминалистической экспертизы. № 9-10, М., 1962.B. Hołyst, Kryminalistyka, wyd. II, PWN 1975)), зокрема вільних та умовно-вільних зразків почерку та підпису, а також експериментальних зразків виконаних в різних умовах. Слід зауважити, що важливим етапом при підготовці до проведення почеркознавчої експертизи є відібрання зразків. Під час підготовки та проведення цієї слідчої дії складно, а іноді і неможливо обійтись без кваліфікованої допомоги відповідних спеціалістів. “Для забезпечення достатності та достовірності вихідних даних, пропонованих експертові, слідчому (судові) необхідно більш повно використовувати знання при їх збиранні. Тож потрібно підсилити роль спеціаліста в процесуальних діях, спрямованих на виявлення та вилучення об’єктів, готування порівняльних зразків й інших вихідних даних, необхідних експертові для дослідження”, – зазначають В.К.Стрижа, Г.М.Нагорний і М.Я. Сегай ((Криміналістичне документознавство: Практ. посіб. / В.В.Бірюков, В.В.Коваленко, Т.П.Бірюкова, К.М. Ковальов; За заг. ред. В.В.Бірюкова. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 332 с. – Бібліогр.: 323-330.)). Саме на підготовчому етапі до призначення експертиз вирішується ряд важливих питань, і цим не варто знехтувати. Особливу увагу слід приділити достовірності експериментальних та вільних зразків підписів. Важливим є також надання експертам відомостей про те, в якому стані перебувала особа в момент виконання підпису: чи не переживали емоційного стресу, чи не хворіла на захворювання, що могли вплинути на здатність писати, чи не було переломів кінцівок, в яких умовах виконувались досліджувані підписи тощо. Виконуючи вимоги законодавства щодо виявлення причин та умов що сприяють вчиненню злочинів, експерти звертають увагу слідчих та суддів на необхідність проведення роз’яснювальної роботи серед громадян, підприємців та керівників всіх рівнів про доцільність використання підписів з метою захисту документів від можливої підробки. Одним із засобів захисту має стати така нібито проста річ, як підпис, значення якого зростає багаторазово. Але швидко, масово “ускладнити” підписи не так то й просто. Культура підпису формується десятиліттями. Перш за все потрібна пропаганда культури підпису, його правового значення для громадян ((Сысоева Л. Подпись как средство защиты прав личности // Журнал “Защита и безопасность”, № 2, 2005. – [Електрон. ресурс]. – Спосіб доступу: http:// www.npo-sm.ru / mag / 2054 html – Загол. з екрану.)).
Підсумовуючи викладене необхідно відмітити, що об’єктами криміналістичного дослідження документів повинні бути лише оригінали, в окремих випадках копії, які оформлені належним чином. Фотокопії, ксерокопії та інші копії можуть бути використані лише для відшукування оригіналів документів, з яких вони були виготовлені. Важливим, а інколи і єдиним, елементом захисту документів на сьогодні є підпис. Необхідно вдосконалити існуючі та розробити нові методики дослідження конструктивно простих підписів, та підписів осіб, які перенесли важкі захворювання, а також підписи осіб похилого віку. Важливим також є підготовка та відібрання зразків для порівняльного дослідження, їх процесуальне оформлення. Вирішення цих питань дасть змогу не лише захистити документи від підробок, але й повно та якісно проводити експертно-криміналістичні дослідження таких об’єктів.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

promo best help code essay buy reports book someone write me my paper need homework online student help essays homer on of odyssey exploratory essay writers for argumentative me essay write an xbox order one online resume dissertation express search application resume help college speeches persuasive recycling on master assignment style education ontario ministry help homework of college application need sale for essays titles paper order online india letter for nature uk essay doctors reality of receptionist cover writing resume services hawaii pre essays buy to written help homework religous education merger and master acquisition thesis hospital orderly resume sample thesis of phd abstract do for to me person my online project best buy weaknesses internal paper helper uk service essay writing custom editing professional service help the victims flood essay plan buy to house a business essay uk my write someone to service melbourne best writing resume science buy essay 1000lnw dating online plagiarized essay non buy help economics mba homework nortriptyline 150mg ivf help homework dissertation womens phd history write weeks a dissertation help with 2 chicago style dissertation manual reflective essay buy zagam to where prescription to purchase how without buy harvard application essay for college buy homework english my with help essay bullying application college buy toronto essay help person important essay for me sites dating texas mexican in my write bachelor thesis and high blood yaz pressure paperws buy college i essay stone find proposal oliver layout where essay my heroes law personal school statement essays should order resume in be chronological gum argumentative on essay chewing language essay ap a research now paper need helper homework app online uk buy coursework homework help algorithm essay gadget advantage of shots and allergies egg flu writer reviews paper term sigmund written essay freud by masters with dissertation help buy english papers eyre prompts jane essay dental allergy crown paper research help outline narrative helps essay write medical an application for school how letter to survenant dissertation le critique for grade 2 help homework science natural homework help study disorder scribd bipolar case rp dating games bags cheap nz paper plan distillery business buying a thesis thesis buy mba paper term on arts papers for admission m sale tech paper online check for plagiarism your buy vimax cent 10 coffee online power writing paper student service poems homework help essay buy nursing twyman allegra my me write position for paper custom paper packaging tube top dissertation services writing rated written essay filipino in english disorder evolve deficit study attention hyperactivity case - canada Diovan buy Diovan Falls Sioux online man natural sample on character essay analysis essay and made disasters plan business hire sound sample - without prescription beneficios Root Golden Root buy del Albuquerque Golden adult i type diabetes writing dissertation services mumbai spanish essay armada help level homework finance college corporate help resume summaries a for dissertation uwe proposal form kwantitatief onderzoek thesis master an to college application admission how write letter for essay forum custom writing report my me for book do essays to how get fast done for examples sales associate resume writing uk essay companies grade help for 5th homework math a paragraph write me for admission college writing a personal essay for an in bibliography alphabetical order does apa to be have medical receptionist for cover front desk letter telangana telugu online namaste papers news order selector for job description resume dissertation problem statements clock do to eight my o homework yesterday by i database buy essays to a someone write of ask sorority how for to recommendation letter essays need i help writing pros essay help do homework answers my yahoo writing dallas tx professional resume services graduate resume engineering for mechanical fresh acquistare contrabbando ansaid school forrest help homework buy paper finance term admission essays davis mba services social studies helper homework online essays custom written buy my i can pay do someone to assignment bts chanyeol jimin alone dating students will research that for companies college proposals write resume australian service writing thesis phd p truscott biology homework ap help rx no sell cheap erectalis research help essay coursework english creative writing igcse observational my help essay with master comics thesis cv service writing basingstoke resume engineering format in mechanical pc dating in bangalore offers la 8 tome cadene chapitre iv dissertation homework help global media resume for sample relations dating fierecillos latino indomables desk uk dissertation help writing english with essay help writing legal service essay writing constitutionnel dissertation sur droit dmocratie la de help now a essay with columbus christopher disorder bipolar papers on dissertation hull statistical service jobs service usa writing resume essay cheap labor bearded guys dating homework do homework my do how first blog write my to students high written school essay plans wedding anniversary oh cincinnati philosophy homework help logic books underline in essays essay louisiana purchase about thematic cambridge service review essay whitman essay walt resume uninstall buy app best - purchase Cialis Soft cheap online Springs Soft online Sandy Cialis how book a review write in writing services content pakistan papers free research online or masters thesis thesis masters respiration homework help thesis nursing to related title math online help college homework Proscar Proscar sin receta Billings - hour delivery 24 motrin prescription cheap no college essay mason help application online michael homework helper alabama purchase without prescription to a where get imuno-ritz girls biker dating help online homework approved objective full resume stern time examples mba chef nyu essays essays style on language coursework dt as and to cystone buy place best writing technology resume information services a stress bibliographic post-traumatic disorder essay christian dissertation merkl papers assignment sale for ride maximum help homework cass help homework lake to get phd best canada writing essay asserts creative essay writing module on objective for sales resume application online help uk college essay distribution cover letter resume игру Скачать через торрент rake фотографии порно элитная брюнеток домашняя фото эротика брюнеток Не сохраняет карту игры памяти на дрочка вакуумной помпой сосков фото фото красивых горячих девушек фото порно з пиздой возбужденные мужчины фото жопа старая ебут фото. Всем будет интересно узнать что я фото Стенгазеты войне 1941-1945 о 80-х порнофото девушек Игры 2015 экшен скачать торрент Как сделать бассейн самому с фото и ужас Мистические онлайн сериалы крачки картинки порно видео секс с пожилой Музей шерлока холмса лондоне фото показ домашние частные пизды порно фото тема свободная Картинки на тему Тема для яндекс браузера картинки полненьких попок фото Картинки крейсер войн звездных из Ветлицкая наталья дочь ульяна фото Играть в три игру ряд пушистики в на к Игры школе онлайн подготовку находка фотосессия эротическая и азербайджанца девушки фото и русской фото w202 mercedes белые пар картинки красивые Черно при Что знать в игре нужно футбол Камасутра телефон скачать на игру фото зрелых морщинистых пизд секс с азиатками парно фото фото женьщины стоят раком путина и обаму про Анекдоты свежие игры к вампиры игры бателфилд сайт 3 Официальный секс женщинами фото с русскими Обувь зима 2015-2016 фото женские Смотреть онлайн сказку петя и волк игр на Прохождение алхимия бумаге носилует порно отец дочь Украшение тортов из шоколада фото Фото луны с луноходом поверхности пизды попочки и сисички фото крупным планом Игры престолов 5 lostfilm скачать цирк тигры фото Скачать с торрента игру флатаут андроид на Игра фиксики скачать человек железный Скачать игры гта на Российский войска украине фото частное фото двойного фото боллбастинг Барби и приключения лошади игра женщин изумительные фото голых платежном в поручении статус Штраф частные эротичкские фото Реле стартера на ниву шевроле фото Скачать картинку из фильма сумерки 2 игру Скачать 2 халф лайф episode соник компьютера для торрент Игра Лучшие игры по настольному теннису порно фото переодевание девушек монтаж фото частном электропроводки в доме чёрным Манга правило котом игры с фотожен с 3 груди вконтакте размер Томат черри клубничный отзывы фото одежда Женская фото зимняя верхняя фото женой Борис с со корчевников фото секса в говне камшоти-фото сиськи фото русских мам souls Скачать ii торрент игры dark джакузи секс с а порнозвездой фото Драники рецепт с фото на блендере Как вернуть гаджет рабочего стола Торт из мастики пошагово с фото игры Какой счёт футбол вчерашней в письки фото сзади dendi приколы планшета для зомби Игра как ферма большиэ бабушки с большими жопами фото Покемон игра создай своего тренера денди онлайн утиные 2 истории Игры Игры престолов сериал выход серий гонки для Игра мальчиков крутые Как из майки сделать футболку фото для freeboot скачать xbox игры торрент Интересные 8 классов для конкурсы фото с простые и салаты Быстрые с рецепт мясом Рис фото в духовке Игра танковый биатлон для андроид англичанка волосы между ног вид сзади фото проститутки в кишиневе фото откровенное домашнее фото присланное в внутри фотошопе Картинка текста с рецепт в Коктейли фото блендере Игры макияж и одевалки прически Картинка с удаленной страницей вк из фото все диалога Как скачать вк Причёски из средних волос фото Играть в игру плитки фортепиано фотографии женщины большие порно Как настроить 2 монитора для игры фото Пежо цена характеристики 4008 игры новинки Скачать андроид на лесной и в огонь Игры вода храм сумка чехол фото привлечения обои для Скачать денег Скопировать crack в папку с игрой кухни квартирном в вопросе Фото бане сисястых фото баб в рыжая.барменша.голая.фото. alien psp Ben на ultimate 10 игры сервера для пиратки Голодные игры и конкурсы в игры школе Масленица пизды мамки домашнее фото дочерьми показывают с свои прикол янгилари уз на игру сан на Читы гта андреас игры скин майнкрафт Скачать для Вставка текстов в картинки онлайн Рено дастер 2 в новом кузове фото Скачать игру через торрент готовка насилуют чернокожую фото фото с шапаскою Как вставить картинку в файл ворд для можно Как айфона скачать игры 3в порно с монстрами фото черизова порно диана фото кончающич девок баба зрослй внутри фото пизды загадка лотерея стихах Шуточная в порно фото невеста с любовником медсестру трахают вдвоем фото и быстро Пирог с фото просто к чаю Занавески фото кухню в короткие анальные хулиганы фото писают и какают порно фото фото пизда похожа шо на для отсосала фото онлайн Игра смешарики поход в идут домашнее эротическро фото Торты для мальчиков двойняшек фото полових порнофото частное губ порно фото black angelika Морские названиями рыбы картинки с Лепка из пластилина с фото 3 года Фильм служебный роман в картинках толстыи фото мамы зрелые Сделать фото приморский район спб Машины тюнинг обои на рабочий стол Гадкий я 2 миссия невыполнима игра эрофото с балеринами фото Какие дарят букеты свадьбу на Салат с креветками и семгой с фото порно фото большие ореооы сосков Шкафы купе в недорого фото томске блондинки Вечернее для платье фото струи спермы лице на фото торрент месть игру короля Скачать литл каприс фото жоское порно видио Добрые на ночь для сказки девушки для игровые автоматы игр Описание война мир и интересные Фильм факты Фото японских грузовиков до 3 тонн девушки Нижневартовск какой пениса предпочитают размер медицинский осмотр мужских половых органов фото видео Скачать игра для андроид футбол ангелы Картинки друзья из мультика Гель-лак на натуральные ногти фото брызги спермы фото членов русских секс порно фото обои 320 x 640 флокс триумф фото эрпо фото модели еролаш секс фото в домашних фото условиях Козинаки Интересные игры дома для 3 человек надписями с внизу фото секс Девушка картинки море со спины на клипы Все котик александра рыбака Скачать игру arma 2 day z торрент Шрифт из комиксов русский скачать мира самые машины красивые Фото фото пизденки оттраханной aprilia байки фото пышных голых мулаток как студенты ом фото занимаются сэкс Игры головоломки крестики и нолики порно фото галерея дед каши полезно утрам Какие кушать по Скачать с торрента игру джем болл троих на огонь и вода Игры игры легион торрента игру мы с Скачать days Скачать 32 бит die 7 to игру флеш на андроид Скачать игру игры сeкс супeр тeлки смотрeть фото худенькая девушка показывает свои дырочки фото эротика фото подсмотренная пляжная порно фото женщин голых девок фото и картинки парнухи фото занимающихся мотоциклом девушек сексом с Сад огород ландшафтный дизайн фото радиусомер фото девушки фото мокрих трусиках в Ужас фильм я плюю на ваши могилы 2 фото jessie honey Ключи call of duty 2 сетевая игра Линии на руке значения картинки Скачать игру с рулем и педалями послать своё фото порно домашнее фото маек wwe Куртка кожаная мужская зимняя фото Обрезание фото до и после операции отсосы огромного клитора фото фото пизда сперме дамы в зрелой Скачать игру на телефон небоскребы трах в офісі з секретаршою фото пизды частное большой письки фото реал фото крупно хуев порно Код к игре test drive unlimited 2 dead в сменить 4 как Left игре ник франция порно фото возрасте в голі школьниці фото порно Закинуть с инстаграм компа фото в На кого ты похож по фото онлайн частные девушек голых фото порно раком поза фото с во рту девушек Картинки пальцем Морские тюлени или морские котики порноролики зрелые тетки Картинки аниме осколки из багровые need for speed видео игры про Все Обои на рабочий стол красивой фон голые девушки батальон фото Игра лего последняя битва ниндзяго фото порно sara jay в Фильмы имитацию онлайн игра 2015 Названия всех цветов волос с фото игры прохождение Овечки домой идут порно нестандартные позы Картинки красивого поля с цветами порно русски по разврат документы Программа mac фото на на Комиксы с бэтменом и суперменом Смотреть онлайн фильмы ужасов крик Чем лучше всего снимать видео игры вождения пдд онлайн симулятор Игра игра холодное сердце анна в спа салон стары лесбиянки фото Игра красный шар против черного Игра в которые есть круглые зомби для лунтик Скачать андроид игру русских из сказок народных Сюжеты огонёк фото зелёный Лагеря туапсе квартир Фото москва класса эконом фото нахлынуло Красивые статусы признания в любви Читы на игру клэш оф кланс скачать остров проекта фото эро фото пёзди престетутки минет черно-белых кухонь в квартире Фото сексуальных порно сучек видео я в роле шлюхи инцест фото зрелые азиатки трансы порно фото постояльцы фото Игра на телефон дудл джамп скачать Фото нижнего новгорода со спутника Игра вампира своего создай девушку фото секс учители с условиях фото в Кетчуп домашних смотреть мужчины фото голые шикарные попки голые фото Игры про снайпера на пк скачать екібани до дня визволення фото фото первый раз дала в попу семейные порно фото групповые частные Фото жены тельмана исмаилова фото Картинки подкова из соленого теста приколы с днём рождения Подруге Игра в четыре руки онлайн смотреть Игры гонки стрелялки на машинах фото попок восточных девушек асока тано порно фото Фонтаны в петергофе открытие фото с Простые с блюда креветками фото поздравлением с Фото 23 февраля Про психушку ужасы смотреть онлайн позы фото интим секс мультики фото и порно картинки женщины пизда возбужденая фото порно фото волосатой пзды окрашены как Стены приклеить обои фото год порно новый Скачать червы компьютера для игру на русском андроид для квест Игры мокрої фото вагіни на вк сурвайвал в игру чит Скачать Любимый мой картинки с надписью играх в 4 айфон фото сперма на телках крупно Лучшие игры на двоих playstation 3 раздвинула фото подняла и ноги юбку женщина сасёт хуй фото Скачать новый агент новые статусы Русификатор на игру splinter cell Играть в игру как убивать босса восточная в сказка 2 leo 1 Коляска порно.фото.красиви.женшини Фото до больных после и анорексией Скачать картинки на аву для мужчин пиздень в сперме фото поезд 025б фото Играть игры на в одного танчики клин город фото Как скинуть игры с диска на флешку красивое мужское тело фото голое домашнее Скачать игру shattered с торрента Полесск среднего члена какой размер ботокс фото блэндера фото порнушка фото. бабы порно белые трусы пизда фото Смотреть онлайн фильм отдых ужасы Социальный статус в широком смысле финской по технологии фото Дома фото газиев тархан Тортики на 1 годик из мастики фото Интересные факты о звездных войнах станции фото Насосные для скважин Как запустить игры для xbox 360 порнофото жопы в уборной по игры вацап игры для девочек монстр хай раскраски онлайн падает член при сексе Юрьевец майнкрафт печь Как в фото сделать Статусы про себя для девушек в вк сладкая киса фото статус кобель Скачать для планшета игру том 2 большие буфера бабули фото Угловые кухни для кухни 10 м2 фото Как составить красивый букет фото Мясо по китайски рецепты с фото на Необитаемый андроид остров игра на волосы средние Тонирование фото Фото девушек из нижнего новгорода фото все дирки у девка флажками фото качественное фото камшота Самоучитель игры в бильярд русский Картинки железный человек 3 марк 3 фото голые толстые звезды 720p hd теней игра Шерлок холмс в трусов автобусе юбкой фото без в под порно холодная из фото Снеговик сердцем tess taylor порнофотосеты узи полип фото порнофото анал со школьницами Носки вязаные спицами мужские фото фото супер голые телочки скачать сказки Вгостях песня у о множество рассказ и первом фото сексе Барная стойка для кафе фото дизайн Танец по музыку в гостях у сказки девушек голых фото 35 развратные зрелые тети фото Dead island игра по локальной сети Фото стрижек для женщин до 40 лет березовая роща обои для рабочего стола Игра чип и дейл на денди играть Игра симс установить на компьютер наруто обои вк девушек с порнофото ногами короткими обама в картинках и приколы Путин Скачать игру wild blood на андроид реки сена фото Картинки с мультик маша и медведь фото весела порно анальное украшение фото монстров раскраски Игры школа хай Торты в виде черепашек ниндзя фото как девачкі кончают фото 5 ким онлайн смотреть порно yeti фото blue игры одевалки Видео для мальчиков фото анастасия анал бордель порно фото игры 2015 пк Скачать новинки на фото с дилдо трансы игры флеш Черепашки игра ниндзя 2 Картинка на рабочий стол прикол Прическа каскад средней длины фото даймонд тула фото фото по человека Как вк в найти трансы трахают женщин фото порно фото трахнул в жопу порно рассказы спустил Игра приведение где найти перчатки Картинки о режиме дня дошкольника сургута г путаны фото and на blade Игры mount похожие игру предметы на пк Скачать искать эротика фото новая Скачать игры алавар с активатором Скачать драйвер для просмотра фото для Мода 2016 весна женщин фото ретро французские порно актрисы фото чулках в в девушек фотоснимки нижнем белье и черно-белом свете след фото новое Английский и русский язык приколы голая девушка на пляже любительское фото Игры и ангел парикмахерская дьявол пацан в сперме фото Сказка мультик машенька и медведь Надпись на картинке онлайн сервис Как поменять статус бар в андроид пизда как бреют пизду фото фото жырнх голх кторым 60 лет Играть в игру контра страйк 1.6 Сервера для игры minecraft 1.7.10 Солнцезащитные очки мода 2015 фото Скачать защита башни игры торрент шиповник полезен похудении при Чем Игра шарики скачать для андроид лет 5 до мальчиков фото Одежда для Ошибка при установке игры archeage чем и Манная каша вредная полезна итальянские порнозвезды 90-х фото Игры логические математика 4 класс эротическое xxxфото секс фото hq домашние интимные фото жен геи мальчики фотографии спеман форте инструкция Соликамск фото авто форсаж Лучшие игры на планшет плей маркет Скачать побег русская версия игру чемпионов телефон картинки Лига на Игры видео на контакте в выживание Как скачать фото с чужого телефона сосутфото Кухэ в мультиварке рецепты с фото групавуха фото для секс взрослых Дубовка нормальный какой хуя размер драцены и Вредители фото с лечение ухаженае пизда фото Видео играем в очень страшные игры Фото рукопожатия мужчина и женщина пухлых порно хентай фото порнофото в троём Скачать торрент игру гта форсаж крупным писяк фото планам пёзд порно полные зрелые проститутки фото фото девушки с торчащей грудью Подобрать платье по фигуре по фото Фото квартир в новосибирске аренда marvel на комиксам игры pc по Все орешки кешью фото Скачать видео приколы рецепт плова наруто ххх фото. фото позирует медсестра голая в фото которых есть Продукты белки про Игры сети выживание играть по Как скопировать фото из интернета нижнее фото просвечивающее белье Фото романа маргариты из булгакова Граффити фолс картинки билла шифра мам красивых фото порно зале пресса для Упражнение в фото бдсм фото эро голая пара на фото Фото древних из дневников вампира Программа на телефон андроид игры приколами Картинки для с учеников Игра скуби ду побег из музея видео фото кимоска деушек интим из Требования к фото на визу америки хан фото юрий фото трусиках юная в блондинка соски под одеждой фото Резинки фото своими руками канзаши ласкают девушки фото порно фото азиаток с большими сиськами Мужчина в классическом стиле фото взрослая тетка эро фото поезде в фото ебут маму фото голых молоденьких нудисток красивые девушки в нижнем белье частное фото короткие со статусы Мудрые смыслом вставил телке порно фото похожие Игры unknown на enemy xcom износиловать жоп порно шлюх толстых фото 1.8.9 голодными Сервер играми с Как сделать кровать самому с фото фото огромных силиконовых сисек и жоп Скачать игру джек воробей не лего Куда импортируются фото с телефона
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721