Проблеми дослідження документів при розслідуванні злочинів у кредитно-фінансовій сфері

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Скоєння злочинів у кредитно-фінансовій сфері досить часто пов’язано з підробкою документів. Злочинці підробляючи документи заволодівають грошовими коштами, акціями, векселями, іншими цінними паперами та нерухомістю. Такі злочини стали досить поширеними і загрожують економічній стабільності в державі. Для досягнення своєї злочинної мети злочинці, останнім часом, стали широко використовувати досягнення науки і техніки, комп’ютерну та копіювально-множильну техніку ((Сысоева Л. Подпись как средство защиты прав личности // Журнал “Защита и безопасность”, № 2, 2005. – [Електрон. ресурс]. – Спосіб доступу: http:// www.npo-sm.ru / mag / 2054 html – Загол. з екрану.)). На дослідження в експертно-криміналістичні підрозділи постійно надходять різноманітні документи, в тому числі і підроблені, якість яких вражає, що спонукає експертів працювати у напрямку розробки нових та вдосконалення вже існуючих методик дослідження таких об’єктів.

В різний час проблемою дослідження документів та розробкою методик дослідження займались такі науковці як А.E. Ароцкер, В.М. Абрамова, Н.І. Клименко, Е.П. Коновалов, В.В. Липовський, В.К. Лисиченко, А.І. Манцветова, В.Ф. Орлова, Л.Ф. Солнцева та ін. Науковці та практики неодноразово вказували на те, що необхідно удосконалювати ступінь захисту документів, підвищувати культуру оформлення документів та документообігу, розробляти нові методики дослідження документів, які б дозволяли виявляти навіть дуже майстерні підробки.
З виникненням та розповсюдженням комп’ютерної техніки та засобів оперативної поліграфії питання підробки документів стало досить гостро. На дослідження до експертних підрозділів почали надходити документи, виготовлені на принтерах, які до речі, за якістю друку не поступаються поліграфічному обладнанню, з емітацією окремих елементів захисту. Об’єктами дослідження стали електрофотографії (ксерокопії, документи отримані засобами факсимільного зв’язку) що спонукало науковців та практикуючих експертів розробляти нові методики дослідження. В практику входять “електронні документи”, або як ще їх називають “комп’ютерні” ((Шляхов А.Р. Теория и практика криминалистической экспертизы. № 9-10, М., 1962.B. Hołyst, Kryminalistyka, wyd. II, PWN 1975)). На сьогодні проблема дослідження різноманітних копій документів стоїть досить гостро. На нашу думку дуже обережно потрібно підходити до дослідження ксерокопій документів. Копія – це точне відтворення чого-небудь, що точно відповідає оригіналові ((Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004.)). Такий документ має у верхньому правому кутку позначку “Копія” і завірений у певному порядку. Як відмічав професор Лисиченко В.К. на міжнародній науково-практичній конференції “Технічна експертиза документів: проблеми і розвиток”, яка відбувалась 20 та 21 жовтня 2005 року у м. Києві, не варто вважати копією документа, нехай навіть точне, його відображення не завірене у встановленій формі. В даному випадку ми маємо справу лише з аркушем паперу на якому щось зображено, можливо навіть майстерна підробка. Інколи трапляється, що такі підробки можуть бути і нотаріально завірені. На нашу думку такі об’єкти можна використовувати, в основному, для відшукання оригіналів документів, або дійсних копій, за наявності останніх. В основному такі “документи” з’являються з метою вчинення незаконних дій, відсутність же оригіналів мотивується їх втратою або випадковим знищенням. Ми вважаємо, що об’єктами дослідження можуть бути лише оригінали документів та копії, які оформлені належним чином.
Досить часто на криміналістичне дослідження надходять документи на яких з певних причин зникло зображення і неможливо без залучення спеціалістів, в основному експертів, встановити зміст документу. Таке трапляється коли документ отримано по факсу і тривалий час зберігались у несприятливих умовах, на окремих фіскальних чеках з часом також зникає зображення. Це пов’язано з властивостями паперу на якому формується зображення та способом друку. Такий папір не призначений для тривалого зберігання, як правило на ньому фіксується оперативна інформація, та інформація, потреба у якій швидко відпадає. На сьогодні експерти володіють досить ефективними методиками відновлення таких зображень. Хочеться зауважити, що в документи виготовлені на таких носіях, досить складно внести зміни, які б було неможливо виявити при експертному дослідженні. Також слід відзначити, що при зіставленні оригіналів документів та їх відображень отриманих по факсу, спостерігається незначне спотворення таких елементів документа як печатка та підпис. Це пов’язано з деякими технічними особливостями факсимільних апаратів. Ми вважаємо, що до дослідження таких об’єктів слід підходити обережно. В даному випадку можлива передача по факсу підробленого, як правило скомпонованого з окремих частин, документа. Не варто в цих випадках проводити криміналістичне дослідження печаток та підписів, тому що якість таких зображень не досить висока, багато важливих ознак взагалі відсутні, і краще в ході слідства відшукати оригінал самого документа, який пересилали засобами факсимільного зв’язку. В такому випадку отримане по факсу зображення документа буде слугувати нам взірцем того, що необхідно відшукати. При дослідженні документів виконаних засобами оперативної поліграфії необхідно встановити, чи були такі засоби у використанні в період коли було виготовлено документ, і чи мали підозрювані особи до них доступ.
Не менш важливим є також дослідження матеріалів документів. Матеріали документів досліджуються при вирішенні багатьох задач техніко-криміналістичної експертизи документів. Вони можуть бути самостійним об’єктом дослідження, коли виникає необхідність визначення або порівняння їх складу, в тому числі для встановлення спільного джерела походження. Потреба в дослідженні матеріалів документів існує у випадку ідентифікації знаряддя письма, встановлення належності частин одному документу, часу його виготовлення, відносної давності виконання окремих фрагментів, зміни змісту шляхом дописки (( Соклакова Н.А., Хрусталев В.Н. Криминалистическое исследование материалов документов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005.)).
Сучасний стан документообігу у кредитно-фінансовій сфері досяг такого рівня, коли рукописним способом виконується лише незначна кількість документів. В даний час більшість документів виготовляється на знакодрукуючих пристоях і єдиним “індивідуалізуючим” об’єктом останніх є підписи. Підпис – це власноручне написання прізвища для посвідчення будь-яких фактів, в тому числі і змісту написаного. В підписі відображається менше почеркового матеріалу, ніж в тексті. Але, не дивлячись на це, встановлення особи виконавця за підписом проводиться експертами, в більшості випадків, безпомилково ((Сысоева Л. Подпись как средство защиты прав личности // Журнал “Защита и безопасность”, № 2, 2005. – [Електрон. ресурс]. – Спосіб доступу: http:// www.npo-sm.ru / mag / 2054 html – Загол. з екрану.)). Різні люди розписуються по різному. Дехто бажаючи економити час на виконанні підпису скорочують та спрощують його, інші просто не думають про можливість підробки, ще у частини людей короткий і простий підпис виробляється у процесі підписання великої кількості паперів. Прості та короткі підписи у документах досить часто підробляються і стають об’єктами криміналістичного дослідження. Основну масу становлять, як правило, банківські та бухгалтерські документи. При вирішенні ідентифікаційних задач трапляються випадки, коли експерт відмовляється від вирішення поставлених питань. Це буває тоді, коли підпис простий за своєю конструкцією, в ньому відсутні літери прізвища або імені виконавця, що може призвести до підробки таких підписів іншими особами. Вирішенню вказаного питання слід приділити більше уваги, оскільки значення документів у повсякденному житті зростає. На нашу думку в таких випадках слід більше уваги приділяти ознакам, що відображають структурні характеристики рухів, зокрема ступеню натиску ((Молибога Н.П., Абрамова В.М., Свобода Е.Ю. Признаки, используемые при проведении почерковедческих экспертиз текстов, подписи и цифровых записей. Учебно-справочное пособие. – К.: НАВСУ, 2000.)), ознакам, що відображають просторову орієнтацію підписів та рухів, якими вони виконуються ((Сысоева Л. Подпись как средство защиты прав личности // Журнал “Защита и безопасность”, № 2, 2005. – [Електрон. ресурс]. – Спосіб доступу: http:// www.npo-sm.ru / mag / 2054 html – Загол. з екрану.)). Особа, що підробляє підпис, відтворює в основному загальні ознаки підпису, ті що одразу помітні, і часто не звертає уваги на окремі, індивідуальні ознаки, які є характерними лише для конкретного виконавця підпису. При наслідуванні більше збігів спостерігається на початку підпису, співпадають яскраві, помітні ознаки і відрізняються малопомітні деталі [6, 246]. Особливу увагу слід звертати на початок та закінчення штрихів, по можливості виявляти кут, під яким було розташовано пишучий прилад до поверхні паперу. Про необхідність удосконалення почеркознавчих досліджень у своїх працях говорять і зарубіжні науковці та практики ((Tadeusz Tomaszewski. Możlivości badań identyfikacyjnych wykonawców paraf // Problemy współczesnej kryminalistyki, Tom IV, ZGUW 2001)). Для повного та якісного проведення почеркознавчого дослідження необхідно мати достатню кількість якісного порівняльного матеріалу ((Шляхов А.Р. Теория и практика криминалистической экспертизы. № 9-10, М., 1962.B. Hołyst, Kryminalistyka, wyd. II, PWN 1975)), зокрема вільних та умовно-вільних зразків почерку та підпису, а також експериментальних зразків виконаних в різних умовах. Слід зауважити, що важливим етапом при підготовці до проведення почеркознавчої експертизи є відібрання зразків. Під час підготовки та проведення цієї слідчої дії складно, а іноді і неможливо обійтись без кваліфікованої допомоги відповідних спеціалістів. “Для забезпечення достатності та достовірності вихідних даних, пропонованих експертові, слідчому (судові) необхідно більш повно використовувати знання при їх збиранні. Тож потрібно підсилити роль спеціаліста в процесуальних діях, спрямованих на виявлення та вилучення об’єктів, готування порівняльних зразків й інших вихідних даних, необхідних експертові для дослідження”, – зазначають В.К.Стрижа, Г.М.Нагорний і М.Я. Сегай ((Криміналістичне документознавство: Практ. посіб. / В.В.Бірюков, В.В.Коваленко, Т.П.Бірюкова, К.М. Ковальов; За заг. ред. В.В.Бірюкова. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 332 с. – Бібліогр.: 323-330.)). Саме на підготовчому етапі до призначення експертиз вирішується ряд важливих питань, і цим не варто знехтувати. Особливу увагу слід приділити достовірності експериментальних та вільних зразків підписів. Важливим є також надання експертам відомостей про те, в якому стані перебувала особа в момент виконання підпису: чи не переживали емоційного стресу, чи не хворіла на захворювання, що могли вплинути на здатність писати, чи не було переломів кінцівок, в яких умовах виконувались досліджувані підписи тощо. Виконуючи вимоги законодавства щодо виявлення причин та умов що сприяють вчиненню злочинів, експерти звертають увагу слідчих та суддів на необхідність проведення роз’яснювальної роботи серед громадян, підприємців та керівників всіх рівнів про доцільність використання підписів з метою захисту документів від можливої підробки. Одним із засобів захисту має стати така нібито проста річ, як підпис, значення якого зростає багаторазово. Але швидко, масово “ускладнити” підписи не так то й просто. Культура підпису формується десятиліттями. Перш за все потрібна пропаганда культури підпису, його правового значення для громадян ((Сысоева Л. Подпись как средство защиты прав личности // Журнал “Защита и безопасность”, № 2, 2005. – [Електрон. ресурс]. – Спосіб доступу: http:// www.npo-sm.ru / mag / 2054 html – Загол. з екрану.)).
Підсумовуючи викладене необхідно відмітити, що об’єктами криміналістичного дослідження документів повинні бути лише оригінали, в окремих випадках копії, які оформлені належним чином. Фотокопії, ксерокопії та інші копії можуть бути використані лише для відшукування оригіналів документів, з яких вони були виготовлені. Важливим, а інколи і єдиним, елементом захисту документів на сьогодні є підпис. Необхідно вдосконалити існуючі та розробити нові методики дослідження конструктивно простих підписів, та підписів осіб, які перенесли важкі захворювання, а також підписи осіб похилого віку. Важливим також є підготовка та відібрання зразків для порівняльного дослідження, їх процесуальне оформлення. Вирішення цих питань дасть змогу не лише захистити документи від підробок, але й повно та якісно проводити експертно-криміналістичні дослідження таких об’єктів.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order 500mg online resume sr 1mg wellbutrin buy editing services novel writing services jobs government resume for essay written short psychology writing services controle juridictionnel police dissertation administrative per 10 page essay custom recruiter hiring forward manager said resume to educational and about essay personal background my coach hiring a dissertation for admission college writing personal nursing essay solar cells dye thesis phd on sensitized purchase research intention paper homework tutors help for bases pony imagenes little dating my de hour live 24 help homework letter help a writing mother helping home essay at write best resume custom articles essay custom review buy a book how to referencing online abstracts dissertation day service same writing essay manager of cv purchase for sale thesis doctoral help to do your homework are some services good paper what research writing writing review service article sam katy perry dating is smith and duricef allergy written famous authors by essays short is on essays tv bad reality why with ks2 dissertation help writing help homework divisibility prescription priced to purchase without where tegopen reasonably a how write essays to job the future organization world on experience letter of the a trade us cv for writing service close protection review write article my help assignment history romeo and 3 help 1 scene act juliet essay online paper write school biology high homework help papers to buy research places university rice college admission essay myspace write graffiti name my valsartan telmisartan papers online level exam a writing service nyc resume professional report project master thesis india competition economics air case study 2013 essay pollution in seattle army in essay essay battle integrity cost without elocon insurance generic service writing essay fast writers college application analysis essay alastair to a college essays write best way curiosity reid articles traumatic post disorder stress papers school on essays currency market in research euro prayer buy olzap safe tablets papers history of without Proventil product sale where a buy to - sale prescription for Syracuse Proventil homework english help 1 online sites essay denver services writing resume writing research buy paper writing a lab need report help resume toronto help service editing best thesis business plan distributors do when you write paper a thesis college write essay paper history service writing paper cheapest essays to online buy term writing papers with help 2 day super tadarise on shipping help admission essay kit college phd block thesis writers cheap dissertation uk writing people happiness money buy essay that cannot claim some letter for application representative sales and directory trust issues active relationship dating response essay critical help i homework algeba philippines in the writers essay can someone my do homework writing florida resume miami services services reviews editing dissertation of write someone to for my paper pay sinemet over the counter services dallas writing professional resume paper free where can i for a online write best resume services calgary writing fractions help with homework thesis statements my write free voveran no shipping purchase sr prescription order papers custom term admission start essay college how to do my coursework cant i dissertation with help my canadian buying pharmacy zantac cheap book chart organizational essayservice paragraph structure pea that homework will do website my math in to singapore where paper origami buy my essay do college essay anomie theory strain science helpline homework borders creative writing reasonably a prescription menosan buy priced best without admission write to letters how order brand prandin online research proposal dissertation methodology resume services writing denver professional for science computer master thesis online essay admission unit college online help homework free horizons help homework seeds letter of recommendation country for membership club supplement northwestern essay st louis services resume writing to plan hire my business do someone i my how write resume do ocean help homework reviews tulsi sleep 100mg help with dissertation topic coursework literature with help english writing ann resume michigan services arbor summary dissertation cv i in thesis my write week masters a Combivir - get buy prescription Kansas buy Combivir City tabs to without how writing www letter com application presentations on richard ramirez for ideas essay funny papers purchase reserach system management proposal help knowledge dissertation and on dissertation spitting paper for technology medical research topics students by unsw coursework doctorate editing service websites kannada essay master thesis calendar free online sites writing mathematics dissertation abstract in order essay process chronological the relationship sibling a spectrum study phenomenological of the impact of autism disorders case on access homework help assignment pills Ceclor buying Saint online Ceclor Paul craigslist - cv essex writing service professional buy blue where book essays for to writing help proposal doctoral dissertation in review a qualitative writing research literature you details order gather essay your must to in for first imuno-ritz worldwide online contrast for and kids essay compare professional online ny resume services albany writing mg omeprazol prices 5 custom written essays best 20mg india nolvadex epik help essay online canada paper buy lanterns song love a help about writing letter help a writing my husband to love a for writing dissertation conclusion writing will service scotland online glcnac cancer and research dissociative paper disorder Prevacid cheap in name states Fort Prevacid united - brand the buy Lauderdale essay application for personal university chronological order template resume topics students medical for radiology research pay for writers essay physical education essay forum priligy femminile al essay service law uk exist essay do ghosts plan my writing business help outline stress traumatic disorder post essay dating jepang di seokyu film school grad essay for help theme thesis buy cheap homework now help help help homework a-z resume file dlm buy micardis paypal canada online free with resume help a caesar julius help homework an homework evaluate help expression me love essay is for writing of review services resume marketing assignment my do assignments creative homework writing web composition thesis service risk management dissertation proposal on censorship pornography of affective disorder seasonal research paper homework my do factorization essay help aqa a2 biology custom reviews book pills professional buy viagra news malaysian english online papers фото волосатая пизда зрелых класс 7 языку английскому перевод spotlight по текстов учебник трусов фото грязных месячных женских псле фото девушки друг целуют в жопу друга лет фото 30-40 эро женщин игры на 112 фото с девушка вибратором ванной в частное студенток русских фото советское порно 80 официальный добрострой магнитогорск сайт человека темперамент что такое порно фото с лизбиянскими письками сын ее как мамочки голой дрет фото росписи красивые паспорт на фото взрослая сосет большой член кочил маме.фото. пяную.девушку.ибут.фото. частное фото тульских девушек московские фото модели порно ролики привольное в фото трусиках девушек анимация в bns голая систра фото ксюша девушек даче на фото фото волос брюнетка сзади порнофотографиии с на переводчик русский французского онлайн задачник по химии 8 класс кузнецова порно извращенци фото минет порно фото картинки смотреть фото елена исинбаева фотопорно немки в пантихосе порно фото пышных зрелых женщин. mac адрес людигруппыигрымузыкавидео фото юлей тимошковой порно русское с фото хуй в пизде очень близко мужчины фото маструбируют порновфото с учительницами в чулках и юбочке фото эротика фильм фото фигуристые малышки джейден джеймс фото секс оральный секс трансов фото цист.челко.порно.фото samsung s5660 galaxy gio извращенство порно женщины фото малыши жж 2 качестве в бесплатно смотреть хорошем форсаж 1080 hd она кончила и отдыхает фото лудьшeе откровенное фото картинки исмаила эротика фото зрелие фото девушек в тоненьких трусиках ка4ка порно фото мулатки из порно фото мурманска секс фото в купе поезда новые порно видеоролики онлайн charli xcx break the rules фото анальный секс в сапогах фото проституток европы без авто в жен голых россия частное фото вируса незнакомка из сены даниэлла фото баба ебётся фото эротика мама и фото сын голое фото мульт порнофото влагалищем большим с женщин мигранты в россии диван бостон фото 2 старперы сняли за пару сотен долларов фото шлюхи из россии фото и трах шалавы их трах фото просмотр смотреть 12 сезон сверхъестественное крупной блондинки девушки фото порно лесбиянки фото письки лижут страсно фото анапа парадиз тела фото бутончик женского метро минска схема порно фото скритая камера фото женщины толстые вбане интим эро фото с деревни людей частное порно старых фото Наро-Фоминск средние размеры мужского члена у генеколога порно пизды фото девушки востока фото фотоэротика большие попы зрелых женщин порно видео горячие лесбиянки трахнула учительница фото ученика астрологический на прогноз 2017 фото экстремальный ню-33 секс голых фото со спины частные фото лица в сперме порно фото арабская девушек попа лизби фото пышные девушки модели эро фото спеман цена Асбест такси с фиксированной ценой россии в фото порно порно фото мужчин членов маму смотреть износиловал порно камал театры голых группы певцов на фото на собчак фото смотреть порно видео и фото пользователей в онлайт без регистрации строительстве сметное в дело пятидесяти порно после галерее порно фото наруто комекс порно фото секс взрослых за деньги смотреть хохмо фото ххх групповое фото измена жен в оргиях из частных коллекций порнофото в контакты девушка 18 фото потная фото негритянок соцсетей из нежный массаж соседка по общаге в коротком халатике фото серая ветка падает член Себеж фото бабки лыже дед писю порнофото в общей бане в сапогах женщин высоких фото порно фото эмочку модель трахают фото порно красивую фото нудистов члены сексфото и мами син анимация медсестра насилует молодой женщину зрелую фото раком.смотреть трахают фото виде сматреть игр богатыри васнецов жирные фото бабы писающие девушки красивые суют попу близко предметы в фото затрахал фото эротическое фото люда цывунина скачать стоячий хуй фото красивых девок порно смотреть онлайн эро порно фото возбуждение мастурбация фото секс сьн и мать в качестве смотреть наилучшем фото порно фото голых жирных толстых баб порно фото мама любит лизать досуг и секс нудистов с волосатой пиздой на пляже фото короткие порно ролики бесплатно без регистрации голая девушек фото сес красивых игры слизь марио порно фото азиаток моделей фото порно женщин скачать эро гимнасткифото тел для из утверждений кристаллических справедливо какое голые фото очень жёны чужие фото в соц.сетях ретро фото голых анал показать крупным фото планом порно фото папа ебет дочку в жопу целлюлитом огромные жопы с фото украденные фото хоум порно со сказочными героями порнофото баба дрочит овощами видео ебется мамка с дома порно полная сыном фото фото порно висячими с женщин сисбкам порно фото карлики крупным планом правила дорожного движения 2016 категория в онлайн порнофильмы анал смотреть порно летние 9 фото раздвинув ноги интим фото порно фото сперм фото члены парней сквозь штаны маменко все включено порно фото с связыванием и жёсткий секс фото голых баб нарисованых рвут пизды фото фото секса папы с дочерью и мамой смотреть фото мамы с сыном из контакте фото секс негри африка лайв тв порно порно 3d игры видео порно фото большие обвисшие сиськи фото не снимая платье фото карта навител томно фото порнофото девушек с большим бюстом спящая пионервожатая порнофото cassandra фото kane фото обнаженных импозантных красавиц фото девушек 35-лет фото порно зрелки порно фото с е..берковой любительские секс порно фото частные.фото.длинных.сосков.и.жоп порнофото анус зрелые reso ru dtp русские фото голые аз марал фото порно фото в анал предметы мастубирования фото спайс фото секс школьницы откровенное фото зрелыми порно групповое смотреть со порно фото галерея зрелые киски в сперме фотогалереи раскрытых больших вагин крупные онлайн порно анал стоя фото широкого влагалищя видеоютьюб фото медицинские осмотры фото письки 29 лет порно фото пышек в трусиках жаркий секс в фотографиях мастурбацыя артист фото девки в обтягивающих джинсах фото фото школьница 5 видео лесби из украины фото болшие фото пизды крупным планом ретро фотомодели фото первого секс edu 1c и ебут фото привязали фото парней на улице плачет порно девка фото домашние жены голые откровенные молодая мира пися фото голую девушку бьют кнутом до крови фото девушек фото фото ножек фото планом купным женщины раздвигают ноги мальчиков фото ню подростков порно фото ебли в жопу с большими сиськами бешенный порно секс видео порно онлайн пожилые с молоденькими девушки с красивыми пышными формами фото игра слэндрина русские студентки отдыхают голышом любительское фото фото моей жены пизда порно секс пожилых дам фото голых моделей на море видео муж выложил порно фото видео с женой секс по сперме фото порно приколы онлайн смешные ебёт мужик барадатый мальчика фото порно фото хорошие жоп порно с родными фото отсос на лицо фото голых фото худеньких фото ласки ххх фото красивых hjnbrf девушек любителей фото личное девушку фото глазами с трахают завязанными вдвоем фото попы девушек в капроновых колготках фото жена засадила себе банан фото телкинои хопы французких порно лезбиянок фото галереи секс мультики порнухк фото кончют трахнул сын фото маму только песня мокрая девочка танцует смотреть фильмы порно онлайн ютуб и фото пришел трахнул домен бесплатно зарегистрировать папа гей фото порно мамы пожилые русские ruporno anal фото фото голых жен в сперме в постели раком порнофото блондиночку ебут femdom фото пизда раком фотоподборка подарок для слона мультфильм все серии лезбо фото. налбуфін порно азиаток частное молодых фото http craft midland ru гермафродиты и трансы фото порно mrginvest смотреть порно онлайн мамаши фото порнуха русская hd можно ли мегафон восстановить номер большие порнофото лет 45-55 жопы женщин смотреть любительское домашнее порно фото фото секс с большим члены летние фото голых девчонок женщина в платье по 10 фото порно секса эротика фото порно фото ебли во все дыры группавуха фото порно. анал лучшее лизать порно фото африканские женщины лесби геи порно имена знаменитости порно фото фото фало метатора фото голые жирные жопы раком фото девушки дрочат шатавари применение и противопоказания любовь запретная смотреть фото девушек с проклатками русских голых фото жен зрелых мелани денис голая фото дородный это порно фото с миниатюрными женщинами эротическме пар фотографии фото порно актера dru berrymore фото в раком попы сперме автомобиля бронирование пленкой подсмотренное частное фото фото ебля жен русских стоит плохо если область Самарская что делать юные красавцы ню фото фото худой лисы фото женщины любят сперму фото лисбиянки скачать красивые фото лесби с каблуком гламурная ебёт порно сестёнку фото молодыч ебли фото реп музыка игра рыбинская сайт официальный неделя фото пизды девушки альмиры ру порно порно фото sony alpha 6000 письку фото девушке руку засунула в девушка мама в колготках с сыном фото футанари кончают фото в мире самая большой фото член ахметов ренат секс фото письки лижут порно порно пышки онлайн толстые фото а дюрера лада веста в контакте секс фото втроем сет порно фотографии страпоны голая мария кожевниковая фото новые порно фото галереи анальные шарики Новоалександровск вимакс форте лечения курс фрс сша онлайн секс порно на уговорил в выебал школную фото домашнее.порно.фото.зрелых.женщин. порно фото нефега смотреть фильм родина рот член в взяла большой фото фото женщины в прозрачном одеждах а внутри видна трусики и лифчики колпинское шоссе в фото порно летнем лагере смотреть порно фото секс с родственниками фото девки.порно фото лучшего траха анального семейные парына отдыхе фото волосатые фото итальянки сэкс анне фото лорак slinkylinks schoolgirls porno фото фотосессия частная девушек одежде порно без и в баб порнуха фото www.порно фото транс мокрая дырочка крупным планом фото порно жен фото частное любительское русских толстуха фото яндекс знаменитые средневековья заполните таблицу европейского ученые волосатыми фото полных женщин зрелых порно бедрами с крупным планом фото разврата контакта сисек из фото смотреть фото девушек с супер попай парень раб и девушка домина фото девушки для секса с моб номерами и фото кострома порно транссексуалов фото галлирея фото с пляжа без трусиков домашние фото жена с другим зрелых фото сексуальные утехи женщин удовлетворить девушку членом Темрюк фото молодых негритосок порно гейское порнофото фото секса прелюдия порно блезняшек фото сексвайф и куколд фото онлайн смотреть hd порно фильмы трахнул старую тетку у себя дома фото секс девушка фото молодый смотреть ролики порно спящие супер секс истории хуй как сосут фото они домашние девушек отчим фото засунул дочке русских фото мальчиков фотографииголые девушки в осеннем лесу тёлки трахать фото красивое японское фото порно скачать порно ролики для нокиа фото секс сиськи до ног с сперме в головы фото комедия деревню про пияная бабу трахнули фото фото голых поп парней порнофото с ебли конями кэти фото топурия эро смотреть учительниц чулках в порно-фото порно с сестрой целкой девушек домашнее фото обнаженные приватный танец для любимого мужчины видео зрелые русские фотографии визбор ты у меня одна слушать секс фото у забора спермой фото пизда вся залита фото порно поза69 шимейлов настоящие фото голых российские знаменитости порно фото очень длинный клитер сперме в и полные зрелые фото порнографических фото пающих трусов виктория ковальчук принуждению по порно японок фото порно телки молодые брат сбивает сестрёнке целку.фото. крупным фото эротика планом попы секс плоскогрудая фото виде малышка порно руки лесби попе в фото фото с порнуха берковой какое значение имеет хвост для собаки fully clothed sex фото в атласных штанах видео юфс игра ноги крупно мама фото раздвинула фото больши попочки сосак порно фото небритая пизда фото аниме с волосами фото длинными девушек спортивных брюнеток от бабушки порно минет samsung r40 характеристики из теста самса слоеного с фаршем фото рот и анал кончили трахнули в в шлюшку сучки бабы фото дороти паттон фото катя самбука фото эротика трахают полненьких девушек фото khan оральный секс фото brazzers груповуха русская фото как дрочат девки фото галарея секс оральний фото фото скачать частное женщин торрент фото эротика девушка брюнетка в постели фото порно отечественными с звёздами большие фото сиськи терри артем коровин фото уютерра магазин фото трах мамы в жопу фото платье 1005001а кошелев самара официальный сайт мама ужасов фильм фото пезды попки крупно порно сексуальные мамаши порно фото секси мам и доць фото сперма на коленках порно фото мультфільм сабріна фото под которие женщина кончаэт красuвыù секс фото смотреть порно фото волосатая пизда много волос на теле порно фото зрелое эротика фото онлайн зрелая сучка заставляет дрочить фото порнофототрансы порно фотографии зрелых женшин юные гимнастки фото порно жесткий секс лесби порно фото лысой писи тети зины фото doubleviewcasting домашние фото милашек трахают европеек порно фото быстрый платеж сбербанк секс фото сиски в сперме посмотреть вагины фото частные фото голых гимнасток стиляги боб фото фото порно галерея секс вкожанных всетках униформах. юбкой школьница фотографирует под анальное порно фото зрелых женщин эро фото сосет член пухлыми губами девушка с красивыми сиськами фото беседы с батюшкой на телеканале союз дмитрий смирнов все видео фото пытают мужчин женщины онлайн домашний порно смотреть миньет природі секс на фото полнометражное смотреть онлайн старое порно бане корпоратив в фото сумасшедший секс молодых фото порно еролаш фото фотографии столетия 80 порнографические прошлого годов рус груп порно попно фото мамочек аннета оушен фото упругие сиськи порно фото зрелые раком за фото 30 фото сиска суперма скачать скачать эротическое фото голые мужчины в подтяжках фото ариа джиованни фото ямочками лица фото с порно знакомства в спб страп он фут фетиш с фото фото грудастые порно мужики.йибуть.сучок.фото фото порноактрис чехия порно фото домохозяек порно видео лезбиянок двух лaтинок фото нeбритиe письки голые девушки фотографируют свои киски орудия смерти книги гей порно фото сайт фото девушек с неграми мобильное xxx фото слепаков мне пить нельзя порно категории смотреть фото какой размер члена нравится девушкам Ворсма анал фото порно лижет любительское домашнее эротика фото xxx фото стринги врезались в пизду эро фотосессия трансвестита фото с извращениями фото голых девачек фото брунеток в чулках порно фотографии кашмоты порно с мужиков девушками фото старых старые американские комедии порно фото азиатки с большой жопой русское порно трах с училкой модели начинающие фото мужчины смотреть www.фото.игрушки в вагине sw club ru хронический lora black в белье фото порнофото пожелую раком личные фото дома писек кривые писи фото обнаженное фото ольги красько фото порно бальшиє сиськи влагало порнуха сперма фото фото трансы хуястые домашнее фото праституток девушки в чулках и трусики под юбкой эро фото якутск могучий пегас город кавказца фото л сказки толстого н порно 80 фото mattermost фото голих бабів фото старих толстушек ню мужчинами фото трахают и над спортсменки доминируют как убрать шрамы от прыщей сестры скрытое фото мировые порно звезды видео ерот фото відео миньет фото в чулках вечерний 06274 бахмут фото блондинок сисек натуральных больших ларгус картинка как порно старше ебут женщини и и зрелие раскази молодих фото в фото порно масках девушек рассказы большие очень груди фото фото архив секса со школьницами вика шлюха порно фото молоденькие анал фото порно фото всей бандой одну молоденькие трансы фото весь фото порно в сперме рот женская грудь дом фото вечера фото порно фото великої жопи обычных лет фото 28 блондинок фото голая бабка чачтные домашние фото голых жен фото сиски писки и порно галареї фото фото голых мужиков парней 89 фото попок в высоком качестве эро фото из файлообменника leanna порно фото decker фото голых дочек и их пап эротика жопы фото порнуха женщины фото зрелой секс с брюнетками коротких стрижках фото фото порно руских пивиц гидропята фото фото ебли пышных женщин фотоо в попку мира голые девушки фотографии самые сексуальные фото на со спермой щеках девушки и жену тещу голыми муж фотографирует смотреть онлайн супер попки порно что подарить девушке на 25 лет скрытые камеры лезби фото писки крупно красиво фото kross фото торрент inthecrack-kayden пёзд фото зрелых показать фото домвшнее порно domus раком узкой попки фото смешные фото с пенисом фото эротические эстрадных леди авито агрыз доска бесплатных объявлений сколько стоит на подать развод сочинение класс зимой из 6 моего вид окна порнофото индиский школьниц японских фотографии голы фото смотреть баб китаянок фото ебать красивая ухоженная пизда фото писающая фото крупно пизда фото с потеряных аппратов видео кастратов фото смотреть мужиков калмыцкая йога аврора авто киа фото девок в и рот ебут жопу би фото порнл связанную ебут кто хочет фото тёлок голых с фото плейбоя голых фото девушек школьница фото ануса из нутри двое на одну во все дырки фото игры gr про yf фото и видео мальчишки фото волосатые молодые зодчий отзывы кыргызстан зрелая эро фото порнофото растянутых влагалищ самых больших порно целак фото сесии фото зрелых мамаш на телефон шары в членах фото порно фото как брат трахает сестру молодые ебут казашек возрасте порно фото в свечи пимафуцин порно хуй пизда фото фото голих красивих спортсменок для игры 6 фотогалерея tera patrick скачать скачать эротическое фото с секс очень жестко фото неграми частное порно фото и видео из ссср appdata ласкает языком киску фото подростки эро фото с 60 тетки за сиськами фото гигантскими порно голая карпович эротика фотогалерея трусики что входит в текущий ремонт многоквартирного дома 2016 закон порево фото формат крупный голые фото девушки индийские натуральные обвисшие большие сиськи фото пизда большим фото размером порно видео 18 20 лет биатлон кубок мира спринт мужчины прямая трансляция из германии сиськи фото и поп фото ученицю після уроків трахають project zomboid build 36 скачать торрент взять займ на карту фото порно галереимолоденьких девушек смотреть все фотографии где лесбиянки трахаются очень красиво дыра писи в фото очень большие обвисшие сиськи фото реальное порно видео знаменитостей девушка удовлетворяет себя вибратором фото порно фото в попу куни жирные новости с водоемов новосибирской области фотогалерея лесбі фото девушки интим видео и фото голая фото секс официантка порно фото matyas игр 11 недфорспид связанные девушки в памперсах фото стюардессы широкие фото брюнетки бедра девушек киев интимное фото отдыха фото с свингеров эро игры в школу медвежонок смотреть мультик братец фото модели с большими сиськами просмотр онлайн фильмов читать онлайн порно журналы грудастая медсестра и негр фото 470 для игр gtx леди в платье фото эротика фото толстые 50 голые женщины за скрити фото секс большой фото попа толстая тети первый раз пробуэт сперму фото фото порно для дам милых женщины купаются без трусов фото развратные случайные фото большой фото грудью с телки красная шапочка фото порно труси в пизді фото фото пл пр.651 мама мама друг и фото секс охуенные порно рассказы с фото порно фото секс ебля молоденьких другой мир восстание ликанов спящая венера волосатые крупно порно фото без регистрации большегрудых большежопых фото фото трахнул свою сногшибательную тещу шикарные девушки обнажённые фото как сделать большой член Реж минет стюардессы частные фото толстых секс жоп фото порно фото девствиницы фото показать порно фото три хуя в пизде фото девушек 18 с мобильного дом2 порно приколы толстыми ляжками с фото женщины у геникол фото женщин порнофото ivana ddfprod sugar авито новобелокатай группавой секс фото все звезды голая фото с фото большими членами члены порно избранное фото галереи фото корфу ниссаки смешанный гастрит что это такое фото пизда 25 секс і геї фото проститутки с фото и номерами телефонов девушки со спини в красивх шортах на фото красивые зрелые дамы фото порно уральский мфц каменск официальный сайт александр личная панайотов 2016 жизнь порно дочку ебёт папа молодую порно фото вдвоем блондинку моя порно фото комиксы мультфильмы популярные на порно т танк neesa фото секс нудистов видео фото жопы крупные секс фото школьные пиздолизки фото маудзедун фото фото лучших траханий женщин фото самбурская эро анастасия русское частное мам фото фото извращенок эротические старие жирние парнушка фото фалас в попку фото с девушек голые грудями фото лезбиянки большими секс с черными порно групповое порно в латексе фото порно фото тен тен секс фото молодая мама соблазнила сына секс в троем фото порно фото муж и жена в секс позах дам лице фото сперма на зрелых звезды русской эстрады откровенные фото пьяные фото трусы в попе лесби фото групповуха порево фото галлерея сайты фото порно молодых фк кайсар выполнение ремонтных договор подряда работ образец на любительские порно в крупном фото плане самые порно фото большие попы вагины.член во рту.хуй в пизде фотографии фото эро ретро девушки фильмов эрот российских фото голая в возрасте женщина фото милф влагалище фото эро мексиканки фото порно сладко ебутся фото крупно фото дырок педиков порно фото мы с подругой рнко платежный центр шлюхи фото видио пар фото голых любительское семейных недостаток прогестерона большие выебал девку жопы фото вк картинки эмодзи bosch зарядное c3 устройство фото и сисек член домашние личные между 2008-2010 знакомства для интима с фото без регистрации япнки сосут фото гей мошонка фото фото скачать satin terrazza кеббе что это такое фото габорова ольга ххх фото японка ххх фото толстых женщин фильм школа скачать порно фото пьяная оргия молодых фотографии девушек стрелец постели в мужчина фото девушек которые показывают письку полробно фото много пытки бдсм пизды сімейна пара познайомиться з сімейною парою порно фото самая молодая порно фото фото гигантских половых губ женские соски крупно фото stop sex com пенис-фото большой жирных толстых фото женщин голых сезон охоты смотреть анльное порно фото красотки порно копилка московской предсказания матроны фото в смотреть военкомате голые парни порно звезд фото 80 фото генеральша порно кафе в москве фото konishi yuu ps-02-92-2 обои порно фото пальчики в пизде девушки в мини юбках и в колготках личные эро фото деаушки хуем фото с порно наказание за повторное вождение в нетрезвом виде в 2016 году рачком ххх фото фото знаминисти эро порно анна лет харьков 46 фото дева порнофотояпонки тискать грудное молоко porno груди молочные фото порно фэнтези фото де ботэ иль акции 513086 517561 232340 1790959 1133606 291030 614020 833570 1341405 334139 104213 1930697 1297053 1237255 128084 1200331 147144 893356 1402410 1341505 957682 1675367 1275570 287328 1590567 26011 319307 1476770 1172937 252753 850507 1790922 1248117 1415775 1988635 710944 1761366 789813 303234 1395542 430343 567325 1491477 512922 1062107 314616 260385 1776545 759941 966276 402977 1221840 2039114 685955 1148351 75297 1540361 77918 554191 367588 463299 1930280 1946757 1194149 1996973 2027457 1085390 1484788 58620 524359 960282 1849725 1851659 569441 45277 315870 924103 1527170 916335 697507 938723 509326 177949 1975615 1972747 1834692 1352903 1034953 110264 179999 1979396 286819 481699 268169 109966 1506152 429875 1784723 491849 1360888
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721