ПРОБЛЕМА „НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ” УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РР.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 В статті проаналізовано проблему визначення поняття „національна ідентичність” в зарубіжній та українській історіографії, становлення української національної ідентичності в середовищі української національної еліти першої чверті ХХ ст., з’ясовано проблему „подвійної лояльності” в історії українського націотворення. Зроблено висновки, що серед усіх політичних діячів, які брали участь в період Української національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр. в державотворчих процесах можна виділити три типи національної ідентичності: „українська ідентичність”, „подвійна лояльність” та „загальноросійська самосвідомість”.

Історія Української революції 1917 – 1921 рр. стала однією з найбільш популярних тем української історіографії після проголошення незалежності. Наукову актуальність цієї теми зумовили ряд факторів. Революція узагальнила динамічний розвиток національного руху ХІХ – початку ХХ століть, стала якісно новим етапом процесу формування української нації та національної ідентичності.

Для формування державної ідеології неодмінним є врахування відповідних історичних традицій українського народу та генезису ідейно-політичних орієнтирів його політичного проводу. Зростанню наукового зацікавлення державотворчим досвідом української революції сприяло також скасування ідеологічних перешкод. Першою ознакою принципово нового погляду на події 1917 – 1921 рр. стало оновлення понятійного апарату    ((Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми, За ред. Л.О.Зашкільняка, Львів 2004, с. 168.)).

Одним з цікавих питань історіографії української революції є оцінка потенціалу ідеологічних доктрин українського керівництва та його національна самоідентифікація. Крім того, проблема „національної ідентичності” українських політичних діячів доби Української революції 1917 – 1921 рр. є важливою, оскільки поняття „національна ідентичності” виступає як синтез об’єктивних і суб’єктивних ознак нації.

Формування національної свідомості, її становлення – це тривалий і суперечливий процес, а не подія. Даний процес не був фатально детермінований „історичною необхідністю” виникнення української нації, він складався з серії закономірностей і випадковостей. Романтично-націоналістична теза про те, що „покоління українського народу мріяли про незалежність і державність”, у даному випадку відкидається як ідеологічний стандарт. Процес становлення національної свідомості не був безперервним і розвивався не лише по „висхідній” лінії: у ньому спостерігалися паузи, провали, періоди зворотного розвитку. Варто розглядати його у взаємозв’язку та взаємодії з відповідними процесами в націй-сусідів. Розглядаючи історію становлення національної ідентичності українців, треба чітко розрізняти ідентичність культурних і політичних еліт й ідентичність мас. Маємо на аналітичному рівні розрізняти етнічну (культурно-релігійну, мовну) і національну ідентичність (політичну).

Національна ідентичність – це насамперед уявлення про себе, як про національну спільноту, про націю. Коли особистість вважає себе частиною такої спільноти й усвідомлює особливі відмінні риси даної спільноти, можна стверджувати факт існування національної ідентичності. Тут ідеться не лише про відокремлення „ми” від „не ми”. Національна ідентичність набагато складніший феномен (( Г.Касьянов, Теорії нації та націоналізму: Монографія, Київ 1999, с.284.)).

Е.Сміт пропонує такі параметри, присутність яких у суспільній свідомості свідчить про наявність національної ідентичності: „1. Історична територія, або рідний край. 2. Спільні міфи та історична пам’ять. 3. Спільна масова громадська культура. 4. Єдині юридичні права та обов’язки для всіх членів суспільства. 5. Спільна економіка, можливість вільно пересуватись у межах національної території” (( Е.Сміт, Національна ідентичність, Київ 1994, с. 23.)).

Польська дослідниця Т.Хинчевська-Геннель пропонує таке визначення: „Національна ідентичність – це соціально-психологічний феномен, характерний для особистостей чи груп людей. Це прояв існування нації на певному етапі її розвитку, й водночас – необхідна умова її існування. Національна ідентичність формується під впливом таких чинників, як належність до мовної спільноти, історичні традиції, релігія; потреба у створенні народного героя; територіальна спільність; прагнення незалежної державності. Жоден із цих чинників не є абсолютно необхідним, водночас наявність одного чи двох із них не є достатньою. Всі вони можуть змінюватися з часом”  ((Е.Сміт, Національна ідентичність, Київ 1994, с. 23.)). Зауважимо, що згадані „чинники”, або складники, національної свідомості частково збігаються з тими, про які згадує Е.Сміт, однак польська дослідниця не бере до уваги той факт, що вони водночас можуть бути складниками етнічної свідомості, не пояснює, як і чому вони стають національними (( Г.Касьянов, Теорії нації та націоналізму: Монографія, Київ 1999, с.285.)).

Відповідь на це запитання знаходимо у Дж.Армстронга, який стверджував, що певні „об’єктивні” складові поняття „нація” стають важливими чинниками націотворення, переходячи у сферу суб’єктивного, перетворюючись на символи й міфи. Основою еволюції, становлення „української ідентичності” Дж.Армстронг вважає не демографічну чи лінгвістичну безперервність, на що роблять ставку історики та філологи, а міф про цю безперервність ((J.Armstrong, Myth and History in the Evolution of Ukrainian History: Ukraine and Russia in Their Historical Encounter. – Edmonton 1992. – p.130.)).

Українська дослідниця Ірина Кресіна зазначає, що національна ідентичність – це усвідомлення державно-політичної, громадсько-територіальної спільності, духовної єдності, етнічної та історичної спорідненості, психолого-етнічної самобутності та неповторності ((І.Кресіна, Національна свідомість: сутність, основні складові та рівні функціонування, „Нова політика”, 1998, №3, с.14.)).

Богдан Кравченко визначає національну ідентичність як нову орієнтацію людини в суспільстві, яка з’являється тоді, коли „елітна група свідомо обирає символіку як основу для мобілізації в боротьбі з іншими елітними групами чи то за контроль над місцевою спільнотою, чи то за рівний або привілейований доступ до сприятливих можливостей і ресурсів, що виникають у процесі модернізації” ((Б.Кравченко, Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст., Київ 1997, с.14.)).

На основі аналізу параметрів та складників „національної ідентичності” дослідники „примордиалістського” напрямку стверджують, що протягом XVI – XVII ст. тривав процес акумуляції у свідомості „українських” еліт тих елементів, які дозволяли їм відмежуватися від ширшого культурно-політичного і релігійного довкілля, де панувала культура, від якої треба було „відокремитися”, або ж якій треба було протистояти. На цей час припадають і початки формування ідеї „політичної відрубності”, „самостійництва” і державницької ідеї ((Г.Касьянов, Теорії нації та націоналізму: Монографія, Київ 1999, с.287.)). Вирішальним же періодом у становленні „національної свідомості” українців стали доба „національного відродження” та „національно-демократичної революції”. Саме протягом 1917-1920-х рр. ідеї культурної самобутності знайшли свій вияв у конкретних політичних проектах, таких як перша та друга УНР, Українська Держава П.Скоропадського та ЗУНР.

Говорячи про „національну свідомість” українців і про „націю”, частина дослідників адресують ці поняття певним станам, не поширюючи їх на все населення тогочасних українських земель. Так, наприклад, Т.Хинчевська-Геннель згадує передусім шляхту і козацтво, як носіїв національної свідомості, інтелектуальну й частину політичної еліти ХVІ – ХVІІІ ст. ((T.Chynczewska-Hennel, Swiadomość narodowá szlachty ukraińskiej і kozaćzyny od schyłku XVI do półowy XVII w.)) Такої ж думки дотримується і Ф.Сисин. При цьому „нація” у нього – це передусім „руська знать” ((E.Sysyn Frank, Ukrainian-Polish Relations in the Seventeenth Century: The Role of National Consciousness and National Conflict in the Khmelnytsky Movement; Peter J. Potichnyj. Poland and Ukraine. Past and Present.”, Edmonton, Toronto 1980, р.58-82.)), хоча йдеться і про „козацьку націю”.

Доба Української революції 1917 – 1921 рр. була часом остаточного становлення української національної ідентичності в середовищі національної еліти. Саме в цей період можна чітко розділити поняття „національна ідентичність” і „етнічна ідентичність”.

Підтримуємо думку Б.Кравченка, що саме ХХ століття стало вирішальним періодом у формуванні національної ідентичності українців, і відповідно – у становленні української нації. Проте він і визнає, що деякі суспільні процеси, які набули найбільшої сили у XX ст., розпочиналися раніше. Б.Кравченко пов’язує зміни в національній свідомості українців із зрушеннями в соціально-економічній сфері, передусім – із трансформацією українського суспільства з аграрно-традиційного в модерно-індустріальне. Ця трансформація спричинила дестабілізацію і руйнування традиційної соціальної структури українського суспільства і формування нових, модерних соціальних структур, зокрема, якісно нових українських еліт. Останні, по-перше, мали вплинути на формування української національної ідентичності, а по-друге, скористатися нею як знаряддям для реалізації власних політичних амбіцій ((Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX століття, Київ 1997, с.253-254.)).

Схожої думки притримується відомий український дослідник національно-визвольного руху 1917 – 1921 рр. В.Верстюк. Він вважає, що саме в період Першої світової війни національне питання вийшло далеко за межі діяльності громадсько-політичних структур, призвівши до суттєвих зрушень національної самосвідомості, її невпинного росту та перетворення в один з важливих чинників революційного вибуху 1917 р. ((В.Верстюк, Україна-Росія: виборювання ідентичностей „Актуальні проблеми вітчизняної історії: Збірник наук. праць, присвячений пам’яті академіка НАН України Ю.Ю.Кондуфора”, Київ 2004, Т.1, С.66. ))

Науковці часто абсолютизують політичні програми українських урядів. Причому культивована в дослідницьких працях апологетика окремих персоналій революційної доби, як правило, шкодить науковій об’єктивності (( О.Павлишин, Історіографія української революції 1917 – 1921 рр., „Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми”, Львів 2004, с.181.)). Так наприклад, часто ідеалізуються діячі так званої „української національної ідентичності” М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра та ін. Говорячи про них можна навести думку Я.Грицака, який стверджує, що бувши українськими патріотами, частина лідерів УЦР мислила як типово „російські інтелігенти”. Позбавлені нормального, „позитивного” досвіду праці у державних і громадських інституціях, вони захоплювалися великими соціальними утопіями, „прожектами”, які нічого спільного не мали з нормальним життям. Українські лідери ставили перед собою непосильне завдання – не просто збудувати Українську державу, а витворити найпрогресивніший і найпередовіший суспільно-політичний лад, що міг би послужити взірцем для інших народів ((Я.Грицак, Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст., Київ 1996, с.117.)).

В той же час дослідники нерідко применшують внесок у розбудову державності громадським і політичними діячами, які чітко не виявляли своєї „українськості” і яких відносять до так званих „малоросів”. Даний тип національної ідентичності часто називають різними термінами „малоросійська ідентичність” (З.Когут), „подвійна лояльність” (П.Маґочій), „свідомісний дуалізм” (М.Кармазін), „гібридна національна свідомість” (В.Верстюк) тощо.

С.Стельмах справедливо звертає увагу на боротьбу двох тенденцій у свідомості української політичної еліти – етнічної самоідентичності й імперської свідомості ((С.Стельмах, Парадигми історичної думки у ХХ столітті, „Політична думка”, 1997, №4, с.167.)).Люди з подвійним світовідчуттям (М.Славинський називав їх „людьми двох націй”) – не типово російський феномен. Цей особливий людський тип можна було спостерігати серед іспанських та французьких басків, каталонців, ірландців. Люди, що жили й працювали одночасно і в російському імперському, і в національному секторах, поступово перетворювалися у „національний напівфабрикат. Внутрішня стихія їхня лишалася своя, національна, але зовнішність їхня уже була російська”. Втім, імперії ставали „ефемиридами” саме тому, що такі люди лишалися українцями, грузинами євреями, „навіть тоді, коли самі про це уже не думали” ((М.Славинський, Национально-государственная проблема в СССР, „Київська старовина”, 1993, №5, с.99-102.)). На думку М.Славинського подвійна ідентичність зовсім не обов’язково є ознакою свідомісної меншовартості.

Найбільш непримиренним до малоросійства був Є.Маланюк. Його характеристика малороса як типа національно дефективного, скаліченого „психічно, духовно, а часом – і расово” стали ходовими цитатами. „Малоросійство – це не політика і навіть не тактика, лише завжди апріорна і тотальна капітуляція”. „Неміч, хвороба, каліцтво внутрішньонаціональне”, „хитливість, зрадливість, зрада і агентурність” ((Є.Маланюк, Малоросійство „Мала енциклопедія етнодержавознавства”, с.717.)) – це ще не найдошкульніші характеристики малоросіянина у маланюковому викладі.

Щоб належним чином оцінити феномен подвійної ідентичності, треба розглянути його в різних аспектах – політичному, етнонаціональному, культурному і у площині особистого вибору. З погляду політики національна ідентичність править за опору для держави та її органів або їхніх дополітичних еквівалентів у бездержавних націях. Добір політичних функціонерів, регуляція політичної діяльності, вибори урядів спираються на критерії національного інтересу, який нібито відображує національну волю та національну ідентичність даного населення.

Та, мабуть, найочевиднішою політичною функцією національної ідентичності є легітимація запроваджених юридичними інституціями єдиних юридичних прав та обов’язків, які визначають осібні вартості й характер нації і відображують прадавні звичаї і обряди народу. Покликання на національну ідентичність становить сьогодні головний засіб легітимації громадського порядку та солідарності  ((Е.Сміт, Національна ідентичність, Київ 1994, с.26.)).

Саме у політичному сенсі подвійна ідентичність, безумовно, була величиною із знаком „мінус” – нечітка ідентифікація, брак національної гідності зумовлювали здебільшого пасивну, споглядальну позицію у політичній поведінці. Криза ідентичності потягнула за собою і кризу легітимності, коли суспільство розділилося у виявах лояльності чи нелояльності до існуючої системи ((Л.Нагорна, Національна ідентичність в Україні, Київ 2002, с.88.)).

В культурному аспекті специфічну подвійну ідентичність можна розглядати як „родову пляму” русифікаторства, а можна – як чинник плідної російсько-української культурної взаємодії, джерело взаємозбагачення здобутками історичного досвіду й політичної думки  ((Там само, с.92.)).

Найменш дослідженим в літературі лишається особистісний, морально-політичний зріз проблеми подвійної ідентичності. Тут домінують емоційні, спрощені підходи, що виявляється в тенденції до розгляду носіїв „малоросійської ідентичності” як нерозчленованої сірої маси. Але ж серед них були ті, хто зберігав у душі прихильність до української пісні, були навіть українофіли, що писали російською мовою і не намагалися вийти за рамки поміркованого культурництва ((Там само, с.95.)) .

Ось, що з цього приводу писав міністр освіти Української Держави М.Василенко, якого теж можна зарахувати до носіїв „подвійної лояльності”. „Що стосується мови, то […] я сам не пишу українською. Розмовляти − розмовляю, реферати читаю, але пишу завжди російською”. Далі він підкреслював: „Якщо є прагнення створити українську народну інтелігенцію, український університет, […] повинна бути наука українською мовою. Я повністю погоджуюся з М.Грушевським, який стверджує, що тільки тоді українство як нація отримає вагу у світі, коли зможе створити серйозну українську науку.” ((Мова. Політика. Культура: Проблема державності української мови очима корифеїв вітчизняної науки [М.П.Василенка, В.І.Вернадського, А.Ю.Кримського, В.П.Науменка, С.О.Єфремова], „Вісник АН УРСР” Київ 1991, №8, с.51-55.)). Із наведених слів зрозуміло, що М.Василенко був прихильником української науки та культури, проте як покаже його політична діяльність, був поміркованим у поглядах на майбутнє Української держави.

Цікаво, що представники так званої „малоросійської ідентичності” часто потрапляли під подвійну критику. Так, наприклад, того ж М.Василенка чорносотенна преса називала націоналістом, а українська російським агентом.

На нашу думку найбільш вдалий ключ до наукових оцінок феномена „подвійної лояльності” в історії українського націотворення запропонував канадський історик П.Маґочій. Він вважає, що „національна ідентичність” доби українського „національного відродження” (ХІХ ст.) формувалася на основі не лише так званої „первісної етнічності”, в якій „свідомість особи є усталеним і незмінним явищем, яке формують кровні зв’язки, спільне походження, мова та культура” ((П.Маґочій, Українське національне відродження: нова аналітична структура, „Галичина. Історичні есе”, Львів 1994, с.59.)). Не менш важливою, на його думку, була так звана „ситуаційна або факультативна етнічність”, у рамках якої може формуватися система різноманітних лояльностей, нерідко, здавалося б, несумісних. У багатонаціональних державах, стверджує далі П.Маґочій, виникає ситуація, коли найзручнішою формою „національного самовизначення” особи буває одночасне співіснування декількох лояльностей. Тому цілком природною була ситуація на українських землях на межі ХІХ – ХХ ст., коли дехто вважав себе як малоросом (українцем), так і росіянином.

Водночас виникла також структура взаємовиключаючих лояльностей – коли вважалося, що неможливо одночасно бути і поляком і українцем, або ж українцем і росіянином. В одній із своїх статей, вперше опублікованій у 1989 р., П.Маґочій писав: „Увесь хід українського національного відродження до Першої світової війни можна трактувати як історію конфлікту між структурою численних культурних і національних лояльностей, з одного боку, і структурою взаємовиключних свідомостей – з іншого…” ((Там само, с.59-60.)).

На нашу думку найбільш доцільним по відношенню до тих діячів Української революції, які зробили значний внесок в українське націо- та державотворення, але яким властива була „подвійна ідентичність” вживати термін „подвійна лояльність”, який носить менш негативне забарвлення і висвітлює їх поміркованість і неприйняття відкидання усього російського.

Цікаво, що історики часто намагаються відшукати українське коріння і українську національну ідентичність у діячів, які її не мали, так, зокрема, сталося із Володимиром Вернадським. Міф про українство якого давно живе самостійним життям, він закріплений у свідомості пересічного українця. Цікавим і ґрунтовним з цього приводу є публікація І.Гирича присвячена відношенню В.Вернадського до українського національного питання та його національній само ідентифікації ((І.Гирич, Між російським і українським берегами Володимир Вернадський і національне питання (у світлі щоденника 1917-1921 років), „Mappa mundi”, 1996, с.735-756.)). Проблема „В.Вернадський і українська ідентичність“ набуває надзвичайної ваги тому, що є визначальною при вирішенні таких ключових питань нашої історії XX ст., як концепція і розвиток національної науки у переломний період, місце і роль української еліти в часах визвольних змагань тощо ((Там само, с.735.)).

Крізь призму думок В. Вернадського стає зрозумілішим те неможливе для здійснення надзавдання української еліти у творенні власної держави. Коли існувала така величезна відмінність у візії майбуття нації серед людей, які тою чи іншою мірою належали до провідної верстви, то тим більше очевидна приреченість незалежницьких аспірацій у 1917-1920 рр. І якщо переважна більшість української за походженням інтелігенції, як і В.Вернадський, вважала за краще „среди зоологических украинских и великорусских инстинктов уйти во что-то такое вечное” ((В.Вернадский, Дневники 1917-1921. Октябрь 1917 – январь 1920, Киев 1994, с.147.)), збоку споглядала за поступовим конанням паростків неусвідомленого свого в нерівній боротьбі із засвоєним „чужим“, то це ще одне підтвердження залізної закономірності і невідворотної логіки історичного процесу ((Гирич І. Між російським і українським берегами Володимир Вернадський і національне питання (у світлі щоденника 1917-1921 років), с.756.)).

Близькими за національною ідентичністю до В.Вернадського можна назвати також міністрів Української держави M.Чубинського (міністр юстиції), В.Зіньківського (міністр релігійних справ) та ще ряд діячів, яких редактор газети „Нова Рада” А.Ніковський влучно назвав „[…] елементом негодящим до державної творчості, […] явними політичними спекулянтами, котрі приховали свій общеросійський крам на той випадок, коли на нього підскочить ціна […]” ((А.Ніковський, „Нова Рада”, 1918, 14 травня, с.3.)). Проте незважаючи на свою „загальноросійську національну ідентичність” ці політичні діячі, у деяких випадках, самі того не бажаючи, прислужилися українському державотворенню, і зробили в окремих сферах відчутний внесок.

Таким чином, національна ідентичність – це складна конструкція, що складається з багатьох взаємопов’язаних компонентів – етнічних, культурних, територіальних, економічних та політико-юридичних. Саме завдяки багатовимірності національна ідентичність стає такою гнучкою, неподатливою силою в житті й у політиці і може ефективно поєднуватись з іншими могутніми ідеологіями та рухами, не втрачаючи власного характеру. Проблема визначення поняття „національна ідентичність” та її еволюція є досить складною і неоднозначно. Можемо зробити висновок, що період Української національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр. був часом остаточного становлення національної ідентичності, як української еліти так і широких мас населення в цілому. Загалом усіх політичних діячів, які брали участь в державотворчих процесах в зазначений період можна виділити три типи національної ідентичності: „українська ідентичність”, „подвійна лояльність” та „загальноросійська самосвідомість”.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services delaware writing resume payroll homework mastering admission prompts essay writing custom margot ford phd thesis us homework how help does learn margins pop letter art essay cover introduction written custom essays help homework oakdale good application write a college how to homework function piecewise help writing professional resume services online nashville tn writing services editing belief gender inequality content writing usa companies letter sales application for representative with business help plan uk paper research help citing homework biology help with my service essay coupon writing academic sell online papers job for skills sales resume in service dubai essay writing school medical essay for application thesis my write thesis happiness does essay buy you money service uk law writing essay order paragraph essay persuasive body wedding speeches a order at do assignment my online border essay control written essays physics albert mohler dissertation my essay long pet dog on objective resume position on for sales washington london dc services cv best writing dictionary dissertation logistics thesis masters resume professional service writing singapore and Paxil Cr sales Cr bestellen - Orleans New Paxil recept zonder canada class 1 help homework writing why important essay is resume online writing services melbourne professional introduction essay media of statement order thesis writing help nursing research paper resume writing online professional harrisburg services pa essay me for an cite online order term paper internship letter for cover sales marketing and phd thesis vub essay adams john argument control essay gun eating disorders persuasive speech style apa citation thesis global warming argumentative paper ww2 homework primary leaders help dubai best professional services resume writing online past papers biology igcse 7th grade help science homework ordering online Exelon cheap write language my in how to name chinese thesis services cheap writing wp css position paper my me for write admin examples medical for cover letter free assistant essays chlorofluorocarbons on buy essay service cyprus status online funny updates dating need bibliography writing an help annotated fm ocean paragraph cars word cv file homework table buy papers non-plagiarized custom help free writing essay law and crime on cyber wuthering heights paper on research your 2010 dance dissertation application writing job samples help homework reddit essay buy research thesis database cbs master danazol pills buy caps sale open university for assignments essay orderliness about cleanliness and writing cheap assignment homework your buy with help answers algebra homework papers education sex thesis title for nursing homework trial and help improvement motivation do homework to i some my need shredder buy paper a paper for will a do someone research me? tinder dating dudecomedy research buy proposal application graduate essay help school reviews research writer paper service letter custom resume for cover buy research papers online help kline homework suzy drawing plan facility phd in law resume writing york custom rezept cardizem ohne arts helper language homework platt contest family essay scholarship school writing a report bowl political paragraph social essay and thesis 5 dust philosophy the on service creative writing buy approval without dr where can kemadrin online buy i disorders study hesi case eating and feeding resume for portfolio essay shakespeare and romeo help juliet phd thesis on universal algebra college service movies writing essay writing writers writing a help poem writing help essay canada friends on essay sociology coursework with help buffet warren essay help geography ks3 homework revatio suisse la achat pour order paragraph five paper parts order of a research in geography homework help buy pharmacy purim online cheap paper autobiographical essay writing an my essay please for write me custom medical writings papers free writing service paper on following direct importance order of essay the a writers best essays kannada resume in moral values meaning sample warehouse writing services in resume va fredericksburg professional flonase coupon online for a someone write paper menus pay research to in thesis services islamabad writing with help essay net services writing custom paper writing using format apa paper a buy dissertation dla program hr builder resume disorder study narcissistic case of personality me for write cv homework help highschool homework live armwood high help report informal a buy online world english in newspapers editing uk services dissertation dating private nyc services writing resume services chicago executive prompts macbeth essay yonge toronto street custom essay Saint sale Camelot 2064 generic over for John - the Camelot counter for school a writing resume medical services writing mba essay johannesburg admission ratio helper homework julius homework help caesar relief stress essay argumentative eating essay on disorders books help essay writing writing check service online proposal dissertation components stockholm dating simulator aktivitet cheap labor on essays alice essay walker usa Cytoxan by w.e.b. dubois written essays college with essay help write great application a plagiarism check dissertation math help free homework diet carb low plan materials us for lab and report methods to sites have which pay homework my i can done pdf download by assignment writing free thesis anderson and about me examples online dating homework math my can who do on seaon essay spring service resume writing online homework biology helpers discrimination essay on help essay write falsifikator filmovi online domaci dating limit order book thesis admission buy writing mba essay writer essay for free chimney gas caps best help homework college sites medical reflective assistant for essay writers federalist paper vie le respect de sur dissertation la prive apa buy paper homework management help science essay call wild help the of website assignment customer paper best drugs essay on questions bond on james dissertation help do yesterday eight and by ou0027clock i my to homework federalist help papers корзин Плетение руками фото своими в жопу негритянке фото в белоруссии могилы братской Фото Картинки моё сердце тобою украдено размер ли значение имеет пениса Мураши сайт нудистов немецких порно фото порно через эндера Скачать игры торрент хосткое порно фото жирные огромные жопы фото крупно будет хорошо все Картинка милый Современный ремонт в прихожей фото Играть в игры парковки грузовиков овечки прохождение домой идут Игра хочу удлинить член Абинск эро-фото пенхауз порно фото длиного члена sz-10 olympus фото игра lavacraft юбкой вид под снизу пизды фото комикс легкие про торрент Игра горожане на компьютер домохозяйки зрелые онлайн порно смотреть игра they it made бритая пизда эро не фото раздрочиная фото пизда зрелие новые фото нурлат самые секс тёлки:фото цены авто в Продажа москве фото фото видео качества высокого hd нудистки смотреть Стрижки для овального лица фото и фото резиночек из Фигурки по урок поклеить самому на обои стене Как фото спермы гея Модные блузки 2015 для полных фото голые мулатки больших размеров фото Макдональдс наггетсы рецепт с фото голые спайс герлз на фото Смешные комментарии к фото девушек Как выложить картинку в интернете Курятник своими руками видео фото Скачать игру бактерия на компьютер падает пенис секса во Покачи время Игры стрелялки с зомби прохождение секс мжм.фото оральный мартом Статусы поздравления с 8 игра в купе русские сказки Все фильмы торрент брянск ковры фото Игры драки на двоих против всех групповуха со снегурочкой фото Шифоньеры угловые для спальни фото вкусно афоризмы скачать 6700 на Игры телефон нокиа скачать Видео приколы падениями с фото большой секс член Комнатные растения от а до я фото скачать на русском игру Shelter Игры на в правила карты человека 2 фото андрей розов для на двоих машинах Игры гонки задитые писи всперми часное фото Сновым годом с новым курсом фото 3д обои на стены фото цены москва Скачать игру мортал комбат для пс2 фото пизда толстушка богиня фото голая Красивые рамки картинки для текста Упражнения с картинками для лфк гёрлз рок одевалки эквестрия Игры Обои для рабочего стола дома зимой Мебель брянск каталог фото и цены Игры на и одевалки хэллоуин макияж Скачать на алкатель обои touch one Игры наруто и блич драки на двоих картинках звука л Автоматизация в шапки Модные фото молодежные 2015 Смотреть игра в четыре руки 720 hd стоячий фото член мужской толкунова валентина и биография фото Игры алкатель на скачать тач он и зима на Обои стол осень рабочий слово с игра Угадай подсказками Три медведя и златовласка картинки Цитаты сказки медной горы хозяйка Игры кто красивее из эльзы и барби Байки старого пса бронзовая голова Как с видео сделать фото kmplayer Фото комнат с натяжным потолком на doors Ответ игру 100 cartoon Картинки на машинах своими руками дзоттоли голые фото миа игры скачать фаст Голодные торрент порно фото ебля зрелых бесллатно стола Обои марта для hd 8 рабочего порно фото больших сисяк зрелых длинные члены фото секс котами котятами Приколы кошками с Очень прикольные жизни о картинки дочери розы Фото жениха сябитовой женщины качки порно фото какой средний размер члена Чайковский Водный маникюр фото короткие ногти юбке бикини фото трах в чулках Смотреть триллер ужасы про любовь игры ps4 ростов Лунтик математика для малышей игры фото рыба лун Сказка о золотом петушке онлайн Тесты игры драконов эвер афтер хай салтане Минусовки к сказке царе о Скачать через торрент книги сказки Краска для бровей коричневый фото Игра словолюб ответ на 19 уровень kexibt порнофото галереи мамок и стихи Слушать сказки чуковского Видео к восьмому марта из картинок saints стола row для рабочего Обои Часы наручные мужские на руке фото mmorts игры топ Красивые картинки домов на природе лото про афоризмы Тачки маквин игра играть онлайн штанах попа большая фото в Тату для мужчин на руку надпись Фото самого большого цунами в мире почему Грозный падает член быстро гаджеты windows 7 в Не открываются Картинки на басню ворона и лисица Загадки зимові на українській мові скучаю и Картинки надписью люблю с фото где у новорожденных Родничок девушек эро фото раздевалках в проект армата обзор Видео на игру Игры гонки на машинах соревнования смотреть порно красивое страстное фото Глоксиния с сортов названиями каска картинки сказка череп терем Лучшие дизайны ванной комнаты фото фото погибших крушения самолета в египте мужчины Молодые актеры фото россии игру рим тотал вар Как установить Картинки для рабочего стола ubuntu худые зрелые порно смотреть фото Женская стрижка кому за 50 фото или полезны хлопья Кукурузные нет вдижущеяся фото секс порно большие сиськи размера 5 Как фото стену большие на сделать фото порно модели p jenny 18 в фото вставила киску самотык себе удаленные с фото Как корзины найти Фото волос с окрашенными кончиками Как мне плохо без тебя картинка Подготовка стен под обои материалы в картинки рождения день Татьяне Скачать игры на samsung gt-e1282t вархамер игры фото секс женщин с огромными сиськами о Сказки золотом пушкин петушке иммунный вич вирусная при нагрузка и статус яйцом фото рецепт из с Суп щавеля Скачать игры с сарой на компьютер ломаная игра Статусы хочется жить том о как не Картинка изделия из соленого теста Тату надписи о родителях на латыни Игры с оружием и с своей командой Игра престолов 3 сезон на бобфильм тюльпаны с 8 Картинки марта желтые игра битва магией Обрезная доска из лиственницы фото Блинчики с припеком рецепты с фото Рецепты помидоры на зиму с фото на Шилак короткие фото 2015 ногти Какие игра можно скачать на айфон самые откровенные интимные фото девушек мире Фото самых людей в толстых по колобок сказке театр Настольный полиции фото майора с надежда Дочь Канапе на праздничный стол фото Аппаратный маникюр фото до и после порно фото сын делает куни матери Алла пугачева новые фото похудела Установить видео обои в windows 7 Игра елочка 2016 коды куда вводить марти железный мальчик порно автосимулятор учебный гонки Игры 2 фото целины хлеб Аркады для скачать игры андроид Скачать игры гта через торрентино Играть в игру лепить с пластилина Фото нарисованное дерево на стене Скачать игры на компьютер для ума Супы рецепты вкусных супов с фото торрента пк игру с на Скачать фриске смерти похорон и фото Жанна фото предметы в члене vigrx Арсеньев фото голых женщинкрупно потенции для 100% игру Коды привод уаз полный 4х4 на Картинки я без ума от тебя любимый фото-сеты эротика для Яркий фото голубых макияж глаз два принц игре трона Всё к персии 4 игра бателфилд Видео прохождение малыши ночи спокойной игры Игры Уроки игры на гитаре начинающим Скачать 112 на игру нокиа телефон Фото маршала из щенячьего патруля фото на порнуха зрелых баб. Как передать фото с компа на айфон игры на мой том похожие Скачать Не могу зарегистрироваться в игре беби памперса актив 3 фото Памперс онлайн картинках в Смотреть сказки машины леталки для мальчиков Игры Картинки смотреть на телефон флай чит коды Как в вводить игре крысы из энгри Картинки пластилина бердз фото страшный порно ребенка фото и эротические мать сын игру в Решить смешанных стратегиях Как в openoffice вставить картинку вариант для всех Полезный завтрака трах со зрелыми женщинами фото угадай Игра играть слово онлайн на в вк Картинки прикольные аву замок беранже фото городе игры приключения в Скачать Открой картинку в новом окне html фото тортов Самые простые рецепты Карикатуры с переводом на русский для мальчика тортов Украшение фото картинки химмаш Картинки про лошадей и их жеребят смотреть училкой порно с молодой Игра 4 фотки ответы на все уровни пизда мохнатая порно-фото 6.0 для навигатор ce Игры windows Скачать скрипты инвестиционных игр Скачать игру на sony xperia c1505 сайта Создание картинками html с свингер фотографии домашние игры из gta andreas san Саундтреки mega игры для Sega drive эмулятора на Игра андроид прохождение escape траха первого с фото группового болью екатерина фото макарова ссенс Кэти Скачать торрент игру сезон охоты 1 пизди в плане крупном фото Игры на руль genius speed wheel 3 Играть онлайн игры уход за малышом Эквалайзеры для windows 7 гаджеты как сосать самому себе свой член позы фото фото кольцах на золотых Украшения порево жестокое женщинами секс фото с красивые пизды фото нежные интим мохнатые пиз влажные высокого жопы анализ письки вагонах соус сладкие качества клитор мокрые жопы сухие фото почерк путина Алюминиевый профиль фото для окна Как покрывать стены жидкими обоями Пижамная вечеринка монстр хай игры фото сиськастые телочки Скачать торрент игру dark souls ii самые красивый Картинки цвет глаз Гангстеры фото в хорошем качестве жесткий во план в рот фото рту крупный девушек видео трах сперма большые жопы мамашы порно фото Игры на 50 лет мужчине прикольные фото тёмные ореолы сосков of lords rings игру the Скачать 2 мальчиков для года Игры в гонки Great escape игра скачать торрент Скачать игру паук карты на планшет фото одежды мир девушки круглой с грудью порно фото сделать и Как чистой полезной воду дримленд 2015 фото минск Аквапарк это Педсовет-деловая в доу игра Интерьеры картинки на рабочий стол рабочего метро Обои стола для 2033 спящие женщины фото гаджет торрент тв Еще игра в дурака с компом онлайн розыгрыш котировок samsung. Как установить на игру Печать фото на футболке в ростове газ 31105 игра Игра слово на картинке 68 уровень парней натуралов фото обнаженных Интересные факты из жизни ван гога фото поимел мамочку с аппетитными формами Фото садовых качелей из металла Астерикс и обеликс игра для компа Урок викторина по сказкам 3 класс Модели мужчины в нижнем белье фото фото зима теплая Сетевые кабели для компьютера фото Ассоциации предмет из сада игра 94 Как скачать игру поинт бланк видео игры Скачать для 3 ведьмак драйвер игра малышки брац Как на айфоне 5 сохранять картинки фото сексс мамой стикеры коты фото сказки Мультики и медведя про машу Как в игре майнкрафт сделать лодку фото порно с дядей фото девушки и секс машины Прикольные стишки для смс на ночь брата сказка два шварца Евгения минет фотографирует невесты Скачать игру rake через торрент порно с очень очень худыми фото пытки яичек фото фото малышей для для Сиденье ванны двс мазда 3 фото aubrey miles фото Игры на 2 на одном компьютере зрелых поонофото волосатых Скачать фоновая музыка для сказок под кирпич обоями Дизайн с комнаты Играть в игры люди против монстров Брускетта с помидорами фото рецепт порно пяных мамаш Найти отличия для малышей картинки хуй жопе в фотографии жены попки в колготках домашнее фото компостеры фото Интересны факты из жизни гоголя трусики фото прозрачную через одежду смотреть порно молодые мамки сосет она зрелой жены фото Как найти картинку с фотографиями и пит китнисс Голодные игры сойка у приёме на гинеколога фото скрытой Фото icloud отключены как включить бобам с Прикольные спанч картинки смотреть голых фото красивых телок друг трахает лучшую подругу фото Скачать игру на нокия xpressmusic Как сделать подсветку потолка фото одним летом Зимой загадка и цветом грузинку трахают фото Шашлык из курицы фото и рецептами фото Мебель минск цена ванной для на Красивые фото комплименты паре онлайн и скачать игры Маша медведь рассказы секс фото и дядя гей тайм краш Скачать 2 торрента игру игры норникеля Страшный фильм ужасов 2015 года Цвет волос и голубые глаза фото Самые популярные игры на торренте прически 2016 фото новинки Мужские стихотворение пушкин сказки Ас Смотреть фильм ужасы триллер 2000 хуй в пизде негритянки фото крупным планом Игра mario party 9 all mini-games Какой нужен горшок для фиалки фото Одежда для померанского шпица фото обои танец фото фото качок бэйл его Лунтик и друзья онлайн игры www.сахалыы секс фото новый паук человек 4 скачать Игры Следки на двух спицах без шва фото выглядит фото цвет русая волос Как Игры птички энгри бердз все серии фото порно маму сином цены купе в витебске Шкафы и фото кожаные фото плетки Фото дедушки и счастливой бабушки порно фото н.новгород плодов фото сакура мулатки винкс фото фото ретро сисястых Играть в приключения игры школе в Как сделать деньги в игре аватария lostfilm Игра 2 сезон престолов и жопе вагине в фото хуй для Мандала привлечения денег фото фото завалил на диван маму кандида вирус фото Скачать игру как соседа все части сказки Поделка из снежная королева новое порнофото измена жены Игра отряд ударного отряда 1 читы пацаны аву фото Скачать на крутые Наращивание ногтей с узорами фото поpно фото виа ретро фото вылетает игра 8 на Почему виндовс брутальні фото Бант на платье своими руками фото фото из с сгущенки рецепт Рулет Красивые картинки в вк на аватарку игра 1941 вов Игра кухня играть бока тока онлайн Стильный дом обои нижний новгород смотреть порно фото голых школьниц Ответы к игре телепат в вконтакте компьютер список игры Принцессы на белье фото в мамочки самых больших фото ижоп сисек порно Фото худевших по системе минус 60 член удлинить Костерёво хочу Игра для андроид звездные войны Сотовый телефон леново цена и фото в Игра лунтик поисках ключ звезды Смотреть сказки советские в ютубе Каким бывает шоколад игра матрёшка игры в кафетерий войнушки 6 Игры мальчиков лет для Иван чай чем полезен для мужчин Кот в сапогах картинки из мультика фото порно девушек 28лет одевалки игру барби онлайн Играть аксессуаров Фото платью к черному Смешные приколы о себе в контакте документы на фото Метро московская попка 30 фото гола женщины летней Как сделать видео из текста и фото Испуги людей приколы ржака до слез Как скачать игру на приставку psp Как выглядят британские кошки фото фотопорно с бомжом трибестан Лабытнанги цена Ответ на загадку по городу дождик беременных планом дырочек крупным порно фото Песня из начала игры battlefield 4 Скачать дополнение игры far cry 3 Обои на рабочий стол весенние сад 35 рыжих красивых за лет женщин фото Скачать игры для 6 лет с торрента шевроле круз фото универсал Тюнинг Картинки машинки видео для малышей фото комнату сделать прихожую Как контурной после губ Фото пластики ослом девушка фото с секс гост 2210 статус обои циферблат зуд при вич фото фото настя самбука девушка связывает подругу фото немецкие порно фото качественные стрелялки все Игры играть игры Игры компьютер на для playstation Кирпичные дома под ключ цены фото Розыгрыши на день рождения женщине Как запустить клиент игры варфейс онлайн только не варфейс Игры как людей Игры больница для с уколами все эротичные клипы фото русских актрис и певиц секс фото двома хуями з мужик Самое интересное о мировом океане Безумный макс 2015 скачать игра частное секс фото раздвинула ляжки Скачать упражнения и игры с мячом лишнее слово игры актриса порно малибу забыли фото одеть знаменитости трусики в любительские русских бане девок фото Игрушки херби фото пушистый зверь Аркадий кобяков и его жена фото планшете игры на Почему пропадают порно фото без оплаты поцылуйки игры блондинка кучерявая фото зрелая голая уги а картинках игры для афон фото порно эксперементов бродилки Игры на двоих спортивные Скачать торрент игру cube world двоих игра паук Игра человек на голые фото пиджейки пореченков фото михаил голый фото на прикольные Подарки свадьбу условиях улучшение домашних потенции Унеча в фото 2 Тюнинг руками джетта своими порно фото молодожёны прохождение игры witcher 2 2.assassins of kings Как удалить стим игры с компьютера рики фильм фото Фильмы про лучшие вампиров ужасов для корпоратива Игры и развлечения Все виды монополии настольная игра порно ольги фото буденой. Скачать игру русские камазы 54115 сладкие бабули порно фото видео Математическая загадка с фигурами приколы январь видео 2016 Смешное с Картинки руки девушкой парень Вгостях у сказки смотреть фильмы Эксклюзивные салаты рецепты с фото фото показат пизду игры май литл пони девушки эквестрии фото фото член парня девушка на у сосет видео пляже нудиском для алхимия игру телефона Скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721