ОЛЕГ КАНДИБА І УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ В АМЕРИЦІ: 1937 – 1939

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У дослідженні наукової праці Олега Кандиби було визначено періодизацію його наукової діяльности[1]. Перший період охоплював роки 1925 – 1930, коли він студіював і одержав докторат з Карлового університету, та розпочав науково-дослідну археологічну працю. Другий період тривав від 1931 приблизно до кінця 1940 року. Саме цей період став “золотою добою” його діяльности і творчости, коли з’явилися його головні наукові праці. О. Кандиба тоді співпрацював з Гарвардським університетом і Американською Школою Передісторичних Дослідів (American School of Prehistoric Research), Українським Вільним Університетом і займався створенням першої української наукової установи в Америці – Українського Наукового Інституту. По поверненні з США осінню 1938 р. він продовжував суспільно-політичну, культурну та наукову працю в Карпатській Україні. Починаючи від 1937 року, Олег Кандиба (псевдоніми “Ольжич”, “Кардаш”) очолював Культурну Референтуру Проводу Українських Націоналістів ОУН (КР ПУН)[2] і відповідав за розбудову сектору української культури в контексті української націоналістичної ідеології[3]. О. Кандиба був переконаний: “В області науки світогляд націоналізму так само несе плідні зміни. З одного боку він відкриває нове розуміння життя, зокрема суспільних процесів та фільософії історії, з другого – вимагає узгіднення кожної наукової дисціпліни з цілістю націоналістичної фільософії”[4]. Цим переконанням керувався О. Кандиба в діяльності Культурної Референтури, що мало безпосередній вплив на створення у 1938 році УНІА, у співпраці з Олександром Грановським[5], тодішнім професором Міннесотського університету і головою Організації Державного Відродження України (ОДВУ) в Америці.

В 1938 році Олег Кандиба вперше відвідав Америку. На жаль, цей період його життя дуже мало вивчений, що призвело до помилок у висвітленні його біографії в деяких енциклопедичних та довідкових виданнях, де часто згадується про приїзд вченого до США у зв’язку з працею в Гарвардському університеті[6]. Крім того, в біографічних студіях не висвітлено ролю О. Кандиби-Ольжича у творенні УНІА, і дотепер джерельно не розкрито ґенезу та діяльність Українського Наукового Інституту в Америці. В Енциклопедії Українознавства (т. 9, 1980) за редакцією Володимира Кубійовича і Encyclopedia of Ukraine (V. 5, 1993) за редакцією Данила Струка не знаходимо гасел про УНІА. Зрозуміло, немає інформації про Інститут і в сучасних енциклопедичних виданнях, що виходять в Україні. Відсутня згадка про УНІА й в монографії, присвяченій відомому українському вченому-помологу та культурно-громадському діячеві, голові Організації Державного Відродження України Олександру Грановському, який був одним із засновників Інституту[7]. Тому метою нашої статті є відтворення на основі архівних та інших матеріялів історії створення УНІА та ролі в ній Олега Кандиби-Ольжича, Олександра Грановського та інших політичних та культурних діячів.

В архівних фондах проф. Олександра Грановського і проф. Євгена Онацького, депонованих в Міннесотському університеті (University of Minnesota. The Immigration History Research Center. The Ukrainian Collection), зберігаються важливі матеріяли про Інститут і його засновників Олега Кандибу і Олександра Грановського. Згадано про ці матеріяли, а також частково їх опубліковано в журналі Український Історик у 1985 р.[8] В той же час, ще в 1980-х роках редактор Українського Історика, опрацьовуючи матеріяли про О. Кандибу-Ольжича, намагався уточнити деякі факти його біографії у членів ОУН, колеґ і друзів О. Кандиби, що мешкали в повоєнний час в США, Канаді та інших країнах, про що в архіві Л. Винара зберігається чимале листування. На цих та інших матеріялах базована стаття, в якій вперше в історіографії буде зроблено спробу на основі знайдених і значною мірою вперше введених до наукового обігу документальних джерел відтворити історію Українського Наукового Інституту в Америці. В той же час уважаємо, що цей нарис може бути доповнений пізніше при знаходженні нових документальних матеріялів.

При цьому висловлюємо щиру подяку п. Ірині Грановській, Організації Державного Відродження України (ОДВУ) в Сполучених Штатах Америки, які дали дозвіл на використання цих архівних матеріялів[9]. Дякуємо за допомогу в архівних розшуках п. Галині Миронюк, яка опікується українською колекцією Дослідницького Центру Імміграційної Історії в Міннесотському університеті. Також дякуємо за допомогу і дозвіл на використання документів в публікації кураторам колекцій Центру Сузан Ґріґґ (1984 р.) та Джоелу Вурлу (2003 р.). Частину документів, використаних при підготовці статті, друкуємо в джерельних додатках до неї.

ҐЕНЕЗА ІНСТИТУТУ

Ідея створення Українського Наукового Інституту (УНІА), правдоподібно, виникла в 1937 році, коли О. Кандиба перебрав керівництво Культурної Референтури ОУН. Як згадував В. Маруняк, центром КР ПУН була Прага, яка була тоді найсильнішим скупченням українських інтелектуальних кадрів і студентства поза межами України[10]. Як відомо, тут діяли Український Вільний Університет, Український Високий Педагогічний Інститут ім. М. Драгоманова, Українське Історично-Філологічне Товариство та інші культурні та мистецькі об’єднання. Культурна Референтура ОУН, на думку директора Інституту української літератури НАН України М. Жулинського, – “це справді було своєрідне міністерство культурної політики, адже було розуміння, що перед Організацією Українських Націоналістів стоїть завдання відвоювати, утворити і побудувати національну державу”[11].

Ольжич за короткий час зумів об’єднати біля Культурної Референтури поважні українські інтелектуальні сили. “До найцінніших співробітників Ольжича поза Прагою, – писав В. Маруняк, – належав проф. Євген Онацький в Римі зі своїми співробітниками, що студіювали чи перебували в Італії, в Сполучених Штатах Америки – О. Неприцький-Грановський, професор університету в Міннеаполіс, в Берліні – В. Панченко-Юревич та Б. Кентржинський до виїзду в Фінляндію”[12]. Але було вирішено, що такий Інститут найкраще зорганізувати в Америці, де мешкав проф. Олександер Грановський, голова Організації Державного Відродження України (ОДВУ) й відомий український вчений. Культурна Референтура розбудувала Культурно-Наукове Видавництво в Празі, створила Секцію мистців, письменників і журналістів УНО (1939), Комісію державного плянування (1939). УНІ в Америці мав стати науково-дослідним центром, який би об’єднував і координував діяльність українських вчених в Европі, Америці та Канаді. Крім того, на той час в США чи Канаді не було жодної української наукової установи й створення УНІ мало заповнити цю прогалину.

Ідея створення подібної установи, особливо на американському континенті, була дуже на часі і вже були спроби її розв’язання українськими вченими. Так, відома спроба створення Української Академії Наук в Чикаґо українським істориком, співробітником М. Грушевського в НТШ, викладачем історії слов’янських народів у Чиказькому університеті д-р Олександром Сушком[13]. Установа, за кілька років свого існування видала дослідження О. Сушка про Олександра Великого та П. Костаса про історію грецької мови. Але решта заплянованих праць так і не вийшла. Можна думати, що діяльність УАН в Америці була представлена однією особою її засновника, що викликало й негативну реакцію в українських науковців[14].

Ідея ожила у змінених міжнародних обставинах кінця 30-х років. Відомий український адвокат і громадський діяч П. Лазарович[15], в листі до О. Грановського згадував про обговорення ним ідеї створення такої наукової інституції і виготовлення короткого проєкту засад її діяльности під час перебування проф. Д. Дорошенка в Канаді в липні та серпні того ж 1938 р.[16] У 1941 р. проф. В. Тимошенко і проф. М. Чубатий намагалися створити подібну до УНІА установу – Українське Наукове Товариство, але і ця спроба не вдалася.

Переговори про створення Інституту з О. Грановським спочатку вів Омелян Грибівський, провідний член ОУН і відпручник ПУН на Південну і Північну Америку[17], який обговорював справу створення Інституту, а перед поверненням з Південної Америки до Европи у зв’язку із вбивством в Роттердамі Є. Коновальця, голови ПУН-у, написав проф. О. Грановському листа, в якому згадував про досягнуті домовленості. Про це знаходимо важливу інформацію в листі референта зв’язку ОУН Пригоди[18] до голови ОДВУ з 27 квітня 1938 року:

“Від. п. Гриб.[івського] дістали ми листа з дороги, в якому він звідомлює, що написав до Вас, Вельмишановний Пане Професор, листа і торкнувся в ньому всіх питань, про які він з Вами свого часу нараджувався, а в тому теж справи УНІ в вашому терені. Культурна референтура і ми надіємося, що Ви, Вельмишановний Пане Професор, присвятите тому питанню належну увагу, бо справа створення такої інституції, що науково обґрунтовувалаб та промощувалаб серед наукових кругів шлях українському імені і історії є як показується надзвичайно важливою і пекучою. Справа такого інституту є на часі ще строго довірочного характеру”[19].

Ініціятивну групу УНІА очолив О. Грановський, а його найближчим дорадником і співорганізатором став О. Ольжич. Грановський у листі до Кандиби від 3 жовтня 1938 р. коротко згадує передісторію Інституту:

“Я одержав Ваші листи з просьбою прискорити організацію Українського Наукового Інституту, а особливо тому, що в Европі назрівають великі події. Коли вперше я одержав припоручення минулого літа, яко вислід наших розмов з в. дел.[егатом] Гриб.[івським], просилося тримати цю справу строго довірочно до дальших повідомлень. Тому власне було мало зроблено, хоч начерк праці обдумувався. Тепер при нашій з Вами зустрічі ми цю справу ширше обговорили, я взявся до реалізації тої важної справи”[20].

Влітку 1938 року[21] Олег Кандиба перший раз приїхав до Америки на запрошення ОДВУ[22]. Вже тоді він був визнаним в світі молодим вченим-археологом, видатним поетом і провідним членом ОУН. Як археолог – фахівець з европейської неолітичної кераміки, він мав близькі наукові зв’язки з европейськими й американськими вченими, від 1932 р. у співпраці з американськими науковими установами проводив розкопки у Чехословаччині та Югославії, мав виклади в літніх семестрах Американської Школи Передісторичних Дослідів в Европі, співпрацював з Фоґґ музеєм мистецтва та Пібоді музеєм Гарвардського університету, друкував праці в Американському Журналі Археології[23]. Але ця співпраця відбувалася на европейських теренах.

Олег Кандиба приїхав до Америки для політичної, науково-організаційної та культурницької діяльности. Головні причини приїзду були: 1) Допровадити до організації Українського Наукового Інституту і 2) Взяти участь у Восьмому з’їзді ОДВУ і Другому Конґресі Українських Націоналістів Америки, що відбулися 3 – 5 вересня 1938[24]. Як відомо, в 1938 році в Америці мав відбутися Великий Збір Українських Націоналістів (ВЗУН), але через вбивство 23 травня того ж року в Роттердамі полковника Євгена Коновальця, відбуття Збору відкликали. Все ж таки члени ПУН приїхали взяти участь у з’їзді ОДВУ і націоналістичному конґресі. З’їзд відбувся в Ньюарку (штат Нью Джерзі), з 3 по 5 вересня 1938 р.[25] Крім О. Кандиби, в цих імпрезах брали участь ґен. Віктор Курманович, полк. Роман Сушко й Ярослав Барановський – усі члени Проводу ОУН. На думку Є. Скоцка: “Особливим завданням Ольжича була підготова мистецької частини заповідженої маніфестації, хоч можна припускати, що мав він ще і інші завдання, мабуть пов’язані з приїздом до ЗСА цілої групи ПУН, про які він нам не говорив”[26]. Отже місія Ольжича до Америки в 1938 році була пов’язана в першу чергу з його суспільно-політичною діяльністю, і серед завдань, які перед ним стояли, було створення УНІ. Думка про приїзд до США у зв’язку з працею в Гарвардському університеті могла з’явитися на побутовому рівні у його співробітників в ОУН[27] і відтворитися в довідникових та інших виданнях, але вона не знайшла документального підтвердження.

ОРҐАНІЗАЦІЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ

УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ В АМЕРИЦІ

В Нью Йорку Олег Кандиба спочатку поселився в домі Володимира Душника, члена Центральної Управи ОДВУ та редактора журналу Націоналіст[28]. З листування О. Грановського з О. Кандибою знаємо, що їхня зустріч відбулася вірогідно наприкінці літа чи на початку осені в Міннеаполісі, де вони докладно обговорили організацію і завдання майбутньої установи. Вони зустрічалися ще декілька разів. О. Грановський писав у листі до Д. Штогрина, що “ми з ним (Ольжичем – авт.) часто здибалися і переписувалися, а особливо в справах засновання Українського Наукового Інституту в Америці. ОДВУ постаралося фінансувати видання Інституту…”[29]. Як голова ОДВУ, Грановський тоді часто відвідував Нью-Йорк, де перебував Ольжич.

У вересні 1938 року Ініціятивний Комітет для створення Українського Наукового Інституту в Америці, очолений проф. О. Грановським, розіслав потенційним членам Інституту лист-запрошення[30]. Крім заклику стати членом Інституту, тут було сформульовано мету діяльности установи, яка в цілому виводилася з потреби об’єднати українських вчених на всіх теренах, розвивати українську науку та сприяти поширенню інформації про Україну для спростування помилкових наукових і політичних концепцій, поширених в світі. Цей лист готувався без безпосередньої участи О. Кандиби, але сформульовані в ньому завдання базувалися на основних ідеях Інституту, обговорених попередньо ініціяторами і пізніше сформульованих в Статутах УНІ.

Склад Ініціятивного Комітету був продуманий О. Грановським і пізніше обґрунтований в листі до О. Кандиби. До Ініціятивного Комітету увійшли вчені з Міннеаполісу – О. Грановський (голова), Микола Гайдак (писар), Стефан Мамчур – професор Католицької Колеґії Св. Томи, Іван Корчик – доктор медицини, Іосиф Булик і Леонтій Рибак – докторанти Міннесотського університету, Ірина Грановська, яка мала університетську освіту[31]. Саме вони підписали лист-запрошення.

Відзив на лист-заклик Ініціятивної Групи був назагал позитивний. Орґанізатори одержали відповіді від багатьох українських інтелектуалів, серед яких – Р. Придаткевич, Г. Павловський, Ф. Луців, А. Кібзей, Т. Павличенко та ін.[32] Наприклад, д-р В. Галич, автор першої англомовної історії українців у США, писав у відповіді, що “потреба такої організації вже довший час відчувалася, і хоч наші сили ограничені, то й так зорганізовано може буде більше щось зробити як одинцем”[33]. В той же час дехто вітав відсутність партійного впливу на діяльність Інституту[34].

Одначе листування між організаторами свідчить про розбіжності у розумінні деяких організаційних питань, в першу чергу – складу Управи та розміщення організаційного центру. У зв’язку з потребою прискорення справи створення УНІ, на чому наполягав ПУН, О. Кандиба пропонував перенесення організаційного центру до Нью-Йорку, де в той час перебував сам і де до справи міг долучитися В. Душник[35]. Він подав також склад Управи, в якій директором Інституту мав стати О. Грановський, координаційним секретарем – О. Кандиба, а діловим секретарем – В. Душник[36].

Яка ж була реакція О. Грановського? Можна ствердити, що він не був задоволений “диктатом” Кандиби і намагався переконати в правильності своїх поглядів. О. Грановський був проти залучення до справи УНІ В. Душника, бо “від’ємно для справи булоб, колиб УНІ навіть з самого початку його основання льокувався при ОДВУ. Тим самим відхилилося б людей, що нас добре ще не розуміють, а котрих треба б притягнути до праці. До того п. Душник ще не має тих наукових контактів, так потрібних для такої справи”[37]. Свої погляди на цю справу О. Грановський подовжував відстоювати і пізніше, аргументуючи одержанням згоди на членство в Інституті від людей, які до того не були задіяні в українському політичному житті – зокрема, відомого скульптора О. Архипенка та ін.[38] О. Кандиба поступився секретарством Душника, але просив включити його до дирекції Інституту як члена і заступника директора на Східні стейти[39].

О. Грановський вважав, що Інститут краще “льокувати” не в Нью-Йорку, а в Міннесоті, бо Міннеаполіс був університетським містом, УНІ було б краще діяти при науковій інституції і “не центр населення, а центр наукових сил грає ролю”[40]. Вчений у цьому розкрив плян діяльности Інституту, який серед іншого передбачав запрошення до співпраці американських вчених, “що цікавляться українською справою”, видання двох томів праць Інституту – українською та англійською мовами та “зачартеровання статуту УНІ”. І, нарешті, професор закликав не поспішати з творенням установи, “поки не оформиться ціла організація і її уряд, щоби надати форму нормального розвитку УНІ на тлі американських обставин і щоб ніхто нам не міг закинути, що ми щось фабрикуємо по аматорськи. В противнім разі ми закопаємо великі можливості передчасно в могилу”[41].

На нашу думку, в цій дискусії віддзеркалений спосіб мислення представників двох генерацій: О. Грановського (н. 1887 р.) – досвідченого університетського професора, пересічного поета і голови ОДВУ та О. Кандиби (н. 1907 р.) – молодого й здібного археолога, видатного поета, члена ОУН і голови Культурної Референтури. Між ними було 20 років вікової різниці, різний політичний досвід і дещо відмінні погляди. О. Кандиба настоював, щоб перед його виїздом до Европи вже Інститут був зорганізований. Професор хотів полагодити спершу усі формальности і не хотів працювати під чиїмсь диктатом. В листі до О. Кандиби з 5 жовтня 1938 р. він писав: “Коли мені доручено справу, і я взявся до переведення її в життя, то прошу її залишити до моєї розпорядимости, поки її не поставлю на тривкі ноги. Хіба що до мене немає довір’я, тоді не треба булоб цю працю й починати. Всі зауваги прийматиму до дуже пильної уваги, але як довго я буду головою УНІ, так довго сам мушу знати що робитиметься в Інституті”[42]. В цілому все ж можна стверджувати, що розбіжності між організаторами не були принциповими, вони обговорювали всі питання й це було на користь справі.

З листування можна також спробувати з’ясувати процес підготови Статуту УНІА. В уже згаданому листі від референта зв’язку ПУН Пригоди згадувалося про пересилку статуту від КР ПУН до О. Грановського. В листі Ініціятивного Комітету, розісланому з Міннеаполісу, було обіцяно вислати проєкт статуту по одержанні писемної згоди на членство. В листі О. Кандиби від 1 жовтня 1938 р. згадувалося про Повний і Скорочений статути, які плянувалося літографувати і вислати до чартерування – виглядає, що текст статутів вже в Нью-Йорку мали. У відповіді, написаній О. Грановським 3 жовтня, згадується про висилку до зголосившихся членів Інституту проєкту статуту, “що вже виготовляється на зразок трьох американських наукових інституцій”[43]. 5 жовтня О. Кандиба писав О. Грановському, що висилав “нарис скороченого Статуту” з проханням “його проглянути”, а “повний статут я тут відповідно до наших мірковань змінюю і постараюся його розмножити тут… При цьому прошу Вас ласкаво дати все до зачартерування в найскор. часі, щоб можна було мені почати працю в Европі[44]. Того ж числа – 5 жовтня О. Грановський пише Кандибі про те, що “Ваш статут скорочений є добрий, але ми думаємо, що краще послати короткий статут в англійській мові приблизно в такій формі, як його будеться зачартеровувати. Той статут, себто його проєкт, вже літоґрафується. Ми так робимо, щоби зменшити кошти. Повний статут по ґрунтовному обробленню можна розмножити в укр. мові. Прошу Вас одначе не множити його, поки ми переробимо і одобримо його і лише тоді його можна буде літоґрафувати з нашою згодою”[45].

Отже, складається враження, що статутові документи готувалися одночасно в обох центрах і відповідно обговорювалися. Обидва варіянти статутів, правдоподібно, опрацьовувалися в Нью-Йорку, найвірогідніше – О. Кандибою. Ймовірно, був ще варіянт, підготовлений в Міннеаполісі (найскорше, О. Грановським) – це мав бути англомовний текст скороченого статуту, підготовленого до урядової реєстрації Інституту. На жаль, серед матеріялів, пов’язаних з УНІ, що зберігаються в архіві О. Грановського, його не вдалося знайти і не відомо, чи був він виготовлений. Те, що розширений варіянт статуту називався “Статут Українського Наукового Інституту в Нью-Йорку”, а той час як скорочений варіянт носив назву “Статут Українського Наукового Інституту в Америці” на наш погляд, може свідчити про певну “перемогу” поглядів Кандиби на місце центру діяльности інституції.

Текст статутів є машинописом без жадних рукописних правок чи доповнень. Тому питання про ролю О. Грановського в опрацюванні розширеного варіянту статуту залишається відкритим. Крім того, на нашу думку, в архіві зберігся чернетковий розширений варіянт. На користь цього свідчить недостатнє редагування тексту: майже повністю повторюються пункти 13 і 14 другого розділу про друк праць Інституту українською, англійською та іншими мовами[46]. Чи було виготовлено остаточний варіянт статутів і чи були подані матеріяли до урядової реєстрації установи – невідомо. Можемо лише стверджувати, що в 1939 р. УНІ так і не було зареєстровано.

Аналіз текстів документів дає підстави зробити висновки про концепцію УНІ, якої притримувався О. Кандиба. Виглядає, що він готував проєкти статутів при співпраці українських вчених з Праги. Скорочений статут УНІ повністю увійшов до значно поширеного “Статуту УНІ в Нью-Йорку”, переважно в Розділ І “Загальні тези”. Цей розділ було доповнено засадничою тезою про сутність УНІ: “Український Науковий Інститут в Нью-Йорку є установою незалежної української науки, скерованої на добро української нації”, а також переліком установ, які входили до складу Інституту. До цього розділу було включено й пункт №8 про те, що Інститут в своїх цілях орґанізує експедиції, екскурсії, досвідні станції, установи і т.п.[47]

Повний “Статут Українського Наукового Інституту в Нью Йорку” складається з семи розділів і “Зауваг”. Їх аналіз дає підстави стверджувати, що Український Науковий Інститут мав стати тією науковою установою, яка б поза Україною об’єднувала українських науковців незалежно від місця їхнього помешкання і гідно б представляла українську науку на міжнародному рівні. Зокрема, в розділі “Загальні тези” подано, що УНІ в Ню Йорку є установою незалежної української науки і “а) дбає про поглиблення і поширення наукових дисциплін на користь української нації, б) об’єднує та організує наукову працю українських вчених в Злучених Державах Північної Америки, на українських землях та поза її межами та помагає у витворені дослідчих та освітніх установ для всіх галузей знання”[48].

Статут передбачав структуру Інституту, подібну до організаційної структури національних академій і більшості наукових товариств. Як і в “скороченому”, в Статуті УНІ в Нью-Йорку передбачалося створення трьох наукових відділів (історично-філософічного з секцією мистецтва, математично-природничих наук і суспільних наук з секцією правничих наук і економічних). Крім того, згідно зі Статутом при УНІ мали працювати “а) бібліотека Інституту, б) Музей-архів, в) друкарня, г) постійні і тимчасові комісії”[49]. В останньому розділі – “Завваги” було передбачено програму УНІ, яка містить інформацію про заплановані видання та про деякі постійні комісії, які мали діяти при історично-філософічному відділі: постійна комісія для історії української літератури, тимчасова комісія для історії української революції (1917 – 1921 рр.), постійні комісії для українського права, для студій фашизму та для студій націонал-соціялізму. Третій відділ передбачав діяльність постійної комісії для студій економіки України. Як бачимо, деякі з пропонованих комісій були унікальними для української науки за своїми дослідницькими завданнями.

Структура членства УНІ також передбачалася подібною до НТШ та інших наукових товариств і установ: в УНІ мали бути дійсні члени, члени-співробітники, члени члени-прихильники. Членів “кляси мистецтва” не було в статутах інших наукових установ, її створення було пов’язане з потребою залучення до співпраці мистців. О. Кандиба був своєрідним опікуном мистецтва: в Кракові та Празі заснував мистецькі організації. В “Заувагах” до Статуту, він подав список потенційних членів Інституту, які включали науковців з Америки та Канади[50]. На нашу думку, тут було враховане побажання О. Грановського, бо в статуті було наголошено, що при залученні інших осіб “треба звернути увагу на те, щоб не надто підкреслювати націоналістичний склад Інституту”[51]. З невідомих причин у списку не згадувалося серед членів прізвища самого О. Кандиби, який був згаданий нижче як майбутній постійний координаційний секретар, що буде перебувати в Европі.

Інститут мав підтримувати зносини з чужоземними академіями та науковими установами, вступати в міжнародні та інші союзи Академій та наукових товариств та брати участь та організувати українські та міжнародні наукові з‘їзди[52], а також наділявся правом засновувати наукові установи в Україні та на еміґрації – отже, стати організаційним центром українського наукового життя. УНІ мав стати також осередком підготовки українських наукових кадрів, бо дійсні члени і члени-наукові співробітники могли орґанізовувати наукові семінари та інші наукові роботи для осіб, що готуються до наукової діяльности. Окрему увагу в статуті було приділено науково-видавничій діяльності Інституту. Отже, можемо ствердити, що Олег Кандиба плянував створення унікальної української наукової установи в Америці, яка б репрезентувала українську науку і культуру на міжнародному форумі.

Проф. О. Грановський при створенні Інституту діяв за пляном, поданим в уже згаданому листі від 3 жовтня 1938 р. Він писав: “Наші пляни такі:

1. Як одержимо відповіді на наші листи, зараз засилаємо кандидатам проєкт статуту, що вже виготовляється на зразок трьох американських наукових інституцій.

2. Як скоро це буде зроблено, зараз беремося до зачартеровання статуту УНІ на цілу Америку і інші держави.

3. Лише тоді подамо до преси публичний заклик.

4. По тім треба буде удатися до американських вчених з різних фахів, що цікавляться українською справою. У нас на це є відповідний плян.

5. Зараз по заложенню УНІА, треба взятися негайно до друку першого тому в українській мові і другого том у в чужих мовах, а особливо в англійській мові.

6. Дальший плян праці має розвиватися в кількох напрямах. Цілий ряд видань треба видати скорим темпом, щоб прикувати до себе увагу наукового світу”[53].

На нього фактично ліг обов’язок розбудови членської бази Інституту, переважно на американському терені. Видавничою діяльністю зайнявся О. Кандиба, котрий готував видання першого наукового збірника. Осінню 1938 р. він виїхав з Америки в Карпатську Україну, де, як представник ПУН[54], розбудовував працю Культурної Референтури і брав участь у боротьбі за утвердження Українсько-Карпатської Держави.

Ольжич розпочав працю над науковим збірником УНІА в Хусті в кінці 1938, вже на початку грудня розіславши листи із запрошенням до співпраці в ньому відомим українським вченим. Після окупації мадярськими військами Карпатської України в березні 1939 р., він був змушений виїхати до Чехословаччини, де з травня 1939 р. продовжив працю над збірником.

Повернувшись до Европи, О. Кандиба 2 грудня написав листа з Карпатської України О. Грановському, в якому просив леґалізувати Інститут і вислати йому “уповноважнення та блянки”, що було потрібне до праці. Також він повідомляв про приступлення до роботи над Збірником не очікуючи на чартерування УНІА, бо це необхідне “з огляду на револ. момент та ті директиви, які я дістав”[55]. При цьому він наголошував, що збірник повинен з’явитися друком ще в січні, а “зачартерування Інституту і леґалізація моєї функції координац. секретаря і редактора повинні наступити в найкоротшому часі, щоб збірник мав відповідну фірму, а я міг як слід ставити справу Інституту в тутешніх офіційних і наукових колах”[56]. До цього листа О. Кандиба додавав список осіб, які стали членами УНІ і мали одержати запрошення до співпраці в Збірнику[57]. який складався з двох частин: список европейських членів УНІ (члени дійсні) і членство в Америці[58]. З цього списка видно, що він в Европі приєднав до співпраці в Інституті 18 нових членів – поважних українських вчених з Галичини, Чехословаччини, Польщі й Австрії. В той же час в Америці та Канаді не було більше 10 дійсних членів УНІ. Можливий вихід книги на рідній землі, на думку Кандиби, мав велике моральне значення.

Не знаємо відповіді Грановського на цей лист, але під кінець 1938 – весною 1939 р. Інститут ще не мав свого фірмового паперу (про що свідчать листи О. Кандиби до авторів Збірника, які не мають відповідного оформлення) і не був зачартерований в Америці. Останнім листом О. Кандиби до О. Грановського став текст листа до членів із запрошенням до участі в Збірнику[59]. Відомо також, що професор став автором передмови до книги. Пізніше О. Грановський згадував: “ОДВУ постаралося фінансувати видання Інституту і здається вийшло пару томів, одначе, через війну, бо вони вийшли якраз тоді, як вибухла війна і як посипалися на мене і на ОДВУ всякі напади від большевиків підчас “медового періоду” поміж Молотовим і Рібентропом, ми тут не одержали ні однісенького примірника”[60].

Рік 1939 пов’язаний з діяльністю УНІА переважно на европейському терені. Спершу в Карпатській Україні, згодом – в Празі, де мешкав Ольжич і його батьки.

О. Кандиба поширив членську базу Інституту в Европі та реалізовував проголошені в статуті організаційні пляни. Зокрема, в травні 1939 року було зорганізовано Постійну Комісію для студій фашизму. У листі до проф. Є. Онацького від 25 травня 1939 року О. Кандиба запросив його до складу Комісії і написав, що “передбачається видання Збірників Комісії, з яких перший має з’явитися найближчої зими”[61]. Крім того, головним завданням О. Кандиби на той час було започаткувати й зреалізувати науково-видавничу програму Інституту. Першим виданням було запляновано загальний науковий збірник, пізніше він розпочав підготовку збірника історичних праць[62], але книга так і не вийшла.

Як згадувалося, у “Заввагах” до статуту О. Кандиба подав обширний плян публікацій, які включали наукові збірники усіх Відділів Інституту, включаючи також видання комісій[63]. З цих видавничих плянів було реалізовано лише видання першого загального Збірника. Беручи до уваги, що сьогодні це унікальна й рідкісна книга, докладніше обговоримо це єдине видання УНІ. Для О. Кандиби це був також перший науковий збірник за його редакцією.

Багато матеріялів про цей збірник та інші запляновані видання УНІА знаходимо у листуванні Олега Кандиби з проф. Євгеном Онацьким, членом Інституту і близьким співробітником Культурної Референтури ОУН. Про свої видавничі пляни і редакційну працю над Збірником він інформував проф. О. Грановського і запрошував його до співпраці. В листі з Карпатської України 2.ХІІ.1938 р. О. Кандиба писав: “Є конечне нам тут негайно приступити до публікації першого збірника Інституту. Це нам необхідне в теперішньому моменті під кожним оглядом. З огляду на рев. момент та ті дерективи, які я дістав, збірник повинен з’явитися друком ще в січні (1939 р). Стягаю тут матеріял і зредагую його при помочі поодиноких спеціалістів. Друкуватимо певне тут, – що важливіше для нас морально (вихід на рідній землі). Перші аркуші здані будуть до друкарні ще перед Різдвом. Тепер висилаю листи з запрошенням до участи у Збірнику окремим членам в Европі та Америці”[64].

До потенційних авторів Збірника О. Кандиба звертався влітку 1938 р. Про це згадує Микола Андрусяк у спогаді про цей збірник. Він пише, що послав О. Кандибі “статтю літом 1938 р. В осени повідомив мене Кандиба з Хусту, що він перебуває в тогочасній столиці Карпатської України й друкуватиме в ній цей збірник. Після трагедії карпатсько-українського державного будівництва в березні 1939 р. написав мені Кандиба уже з Праги, що всі матеріяли до збірника пропали в Хусті, отже чи маю я копію моєї статті; якщо так, то негайно йому прислати до Праги”[65]. Згадані в листі М. Андрусяка події підтверджуються листуванням. О. Кандиба в листах, вдруге розісланих до авторів 10 травня 1939 р., запрошуючи прислати до Збірника статтю, писав: “Події на Карпатській Україні, де перший Збірник має вийти, перешкодили його в появі та примусили перенести друк на еміграцію. З тої причини теж продовжено попередний реченець надсилки причинків”[66]. Не маючи офіційного бланку Інституту, в своїх листах часами Кандиба в лівому верхньому кутку аркуша подавав назву “Координаційний Секретаріят Українського Наукового Інституту в Америці”[67].

Збірник Українського Наукового Інституту в Америці був надрукований в празькій друкарні восени 1939 року. На титульній сторінці як назва серії подано: “Праці Українського Інституту в Америці. І” українською та англійською мовами. Місце видання: Сент Пол, Мінн. – Прага, 1939. Збірник включав 13 досліджень з різних наукових ділянок (історія, археологія, архітектура, літературознавство, право, економіка, етнографія, фізика, хімія й інші). Авторами були науковці з Праги й інших українських наукових осередків. Серед них – Олег Кандиба, Олег Гайманівський, Симон Наріжний, Людмила Красковська, Євген Онацький, Полікарп Герасименко, Микола Зайцев та інші. Кожна стаття включала резюме англійською або німецькою мовою, і тією ж мовою було подано переклад української назви в “Змісті”. Коротку передмову до збірника написав проф. Олександер Грановський, який підкреслив вагу організації “національної науки” в той час, “коли українську науку вживається або викривляється о вподобі ворожих українській нації сил, суспільність мусить протиставити цьому наукове будівництво, що виходитиме тільки з національних потреб та завдань”[68]. Як вже згадувалося, О. Грановський не одержав жодного примірника цього видання. В Архіві та бібліотеці вченого цієї книги немає до сьогодні, що свідчить про те, що не одержав він його і пізніше. Переважно відсутня ця книга і в наукових бібліотеках Америки та Европи. На велике щастя, зберігся один примірник в д-р Марка Антоновича і його зіраксовою відбиткою користуємося в нашій статті.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Останній раз Кандиба і Грановський зустрічалися підчас ІІ Великого Збору Українських Націоналістів (ВЗУН), що відбувся в Римі 27.VІІІ.1939 року в пансіоні проф. Є. Онацького[69]. Вони брали участь у ВЗУН і напевно мали змогу обговорити справи Інституту в Америці. В 1939 році ОДВУ і проф. О. Грановський, як голова, були несправедливо переслідувані Американськими державними органами (FBI, The House UN-American Activities Committee та ін.) за симпатії до нацистської Німеччини[70]. В такій атмосфері не було мови про діяльність Інституту в Америці. В той же час причина згасання цієї важливої справи може бути й в іншому. В 1941 р. відомими українськими вченими М. Чубатим та В. Тимошенком було зроблено спробу створення ще однієї наукової установи дослідницького профілю в Америці – Українського Наукового Товариства, що не є об’єктом нашого дослідження. Але лист О. Грановського до В. Тимошенка, написаний з цього приводу, відкриває завісу над його розумінням причини занепаду справи УНІА. Зокрема він писав: “Нажаль Ви не згадали (в статті про УНТ – авт.) про наші спроби ще в 1938 році. З історичного погляду як і з наставлення де яких людей це важно. Ми тоді замість газетярських апелів удалися особисто до науковців з дуже добрим відгуком. Бачите, Ви за далеко і може не зовсім добре охоплюєте “гаразди” що існують в більших українських центрах, а особливо на сході, де є свій “Рим” і своєрідні “папи”. Тому то й та справа не посунулася вперед. Як би Ви так ближче запізналися з тими обставинами, я є певний, що Ви їх би незлюбилиб”[71].

В умовах, що склалися, науковою діяльністю Інституту зайнявся переважно д-р Олег Кандиба, який після окупації Карпатської України коротко мешкав у Кракові, а потім в Празі[72]. Під час війни Олег Кандиба керував націоналістичним підпіллям в Україні – займався справами ОУН, далекими від діяльности Інституту. Власне, після виходу Збірника Інституту життя УНІА фактично припинилося.

Пропозиція деяких вчених щодо відновлення діяльности Інституту по війні не увінчалася успіхом. Від імені членів УНІ з Европи, які опинилися в 1947 р. в таборах для переміщених осіб (т.зв. DP camps) на території Німеччини, до Олександра Грановського звернувся інженер д-р Полікарп Герасименко, член Інституту. Він висловив думку про потребу відновлення діяльности УНІ в нових умовах і пропозицію допомогти українським вченим “в цьому переходовому стані вкладаючи на це розмірно невеликі кошти”. На його думку, хоча “Український Науковий Інститут не має харитативних завдань, але – замовляючи праці українських учених і оплачуючи їх – він зможе здобути цінний матеріял і та піддержати тимчасово фізичне існування частини науковців”[73]. Він вважав, що УНІ мав би мати на це 1,500 – 2,000 дол., якими можна було б оплатити праці 20-30 науковців в Німеччині й тим підтримати їх 4-5 місяців. В архіві не знайдено копії відповіді О. Грановського на цю пропозицію. Загальновідомо, що вчений активно сприяв переїзду до США українських науковців, про що в його архіві збереглося величезне листування. Але схоже, що дослідження “під фірмою” УНІ так і не були надруковані.

Як бачимо, Український Науковий Інститут в Америці припинив існування після Другої світової війни. Можливо, на це мала вплив трагічна смерть 1944 року в німецькому концентраційному таборі О. Кандиби, який був одним із головних промоторів цієї ідеї. По війні в Німеччині постала нова дослідницька інституція – Українська Вільна Академія Наук, відновило працю – тепер на еміґрації – Наукове Товариство ім. Шевченка. При створенні паростків цих установ на американському континенті вони об’єднали переважну більшість українських науковців – переселенців з Европи.

О. Кандиба-Ольжич був серйозним організатором першої наукової установи в Америці. Постає питання: як оцінювали діяльність Олега Кандиби його сучасники. В кінці 1938 року він зустрівся у Відні з полковником Андрієм Мельником, головою Проводу Українських Націоналістів, і здав йому звіт з діяльности. Залишився цікавий опис цієї зустрічі. А. Мельник писав: “По складені мойого приречення до рук членів Вужчого Проводу Українських Націоналістів 12 жовтня 1938 року, було одним з перших моїх завдань познайомитися з тими з референтів ПУН, які до ВПУН не належали. Одним з перших, з яким прийшлося зустрічатися мені у Відні, був д-р Олег Кандиба, Ольжич. Стрункий, високий, майже ще юнак і гарної будови, з несміливими рухами, дещо похилої постави. Хоч попереджений був Ольжич Сеником-Грибівським про нашу зустріч, помітне було змішання його при нашім привітанні, якесь хвилювання не покидало його в початковій частині нашої розмови, і через це утруднювало його старанно приготований і складений звіт з праці в ділянці веденої ним культурно-освітньої референтури. Щойно по звіті, при дискусії, повернувся він до “рівноваги” і щойно тут заблищав своєю ерудицією і ґрунтовним знанням довіреного йому ще покійним вождем (Є. Коновальцем) ресорту, виявляючи при цьому прикмети доброго організатора. Свій ресорт розбудував Ольжич відповідно до многогранник завдань, що їх ставила в повнім розвою ОУН, в могутній апарат з кількадесятьма ближчими і дальшими співробітниками, з чого приблизно третина на рідних землях, решта поза ними – Европі й за океаном. Культурно-освітню ділянку довів Ольжич до не перевищеного розцвіту, завдяки вже признаному імені визначного вченого й автора ряду наукових цінних праць, завдяки рідким особистим прикметам і завдяки вмілому та старанному доборі співробітників”[74].

Характеристика О. Кандиби-Ольжича Головою ПУН-у А. Мельником достатньо об’єктивна. Можна додати, що Ольжич був науковцем-ідеалістом, який розбудовував українську культуру. Його концепція організації першої української установи в Америці була відважна та правильна. Коротка, але важлива, діяльність Українського Наукового Інституту в Америці, поширена на два континенти, засвідчує його значні науково-організаційні і науково-видавничі здібності.

Знаємо, що в нашій статті не розв’язано всіх питань, пов’язаних з діяльністю УНІА. Але нею зроблено перший нарис, який буде доповнений із знайденням нових джерельних матеріялів.


 

[1] Про наукову діяльність О. Кандиби див. Любомир Винар, “Наукова діяльність Олега Кандиби”, Український Історик (УІ), т. ХХІІ, №1-4, 1985, с. 46-74; Л. Винар. “Головний період наукової діяльности Олега Кандиби: 1931 – 1940”, УІ, т. ХХІІІ, № 1-2, 1986, с. 31-54; т. ХХІІІ, №3-4 (91-92), с.33-43.

[2] Про Культурну референтуру ПУН див.: В. Маруняк. “Культурна референтура ПУН в роках 1937 – 1942”, УІ, 1985, т. ХХІІ, ч.1-4 (85-88), с.75-80; О. Кандиба. “Вояки-будівничі”, На зов Києва…, с.37-46; А.В. Кентій. Нарис історії Організації Українських Націоналістів в 1941 – 1942 роках. Київ: Національна Академія Наук. Інститут історії України. Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України, Архів громадських об’єднань України, 1999, 200 с.

[3] Див. Д. Кардаш (О. Кандиба), “В авангарді героїчної доби: до проблеми націоналістичної культури”. Альманах В авангарді, Париж, 1938, с. 9-15. Інші його статті того періоду передруковані в: О. Ольжич, Незнаному Воякові. Київ: Фундація О. Ольжича, 1994, с. 186-232. Про діяльність ОУН, див. John Armsrong, UkrainianNationalism. Third Edition. Englewood, Colo.: UkrainianAcademic Press, 1990, 270 p.; Roman Wysocki, Organizacja UkraińskichNacjonalistów wPolsce v latach 1929 – 1939. Geneza. Struktura. Program. Ideologia. Lublin: Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, 433 p.; Організація Українських Націоналістів 1929 – 1955. На чужині (Париж: Видання Першої Української Друкарні у Франції), 1955, 446 с.; Петро Мірчук, Нарис історії ОУН. Перший том 1920 – 1939, Мюнхен: Українське Видавництво, 1968, 639 с.

[4] Д. Кардаш (О. Кандиба). “Культурна політика українського націоналізму”. В кн.: О. Ольжич. Незнаному воякові…, с.228.

[5] Про О. Грановського див.: Г. Чернихівський. Олександр Неприцький-Грановський. Життя і творчість. Тернопіль, 1996, 417 с.; “Грановський (Неприцький-Грановський) Олександер”, Енциклопедія українознавства, т.2, перевидання в Україні, с.425.

[6] Наприклад, в статті “Наукова праця О. Кандиби-Ольжича”, Фенікс, зош. 10, 1961, с. 68, Дмитро Штогрин пише, що “в 1936 О. Кандиба одержує запрошення на працю від Гарвардського університету” і “Д-р Олег Кандиба приймає цю пропозицію”, але обов’язки, зв’язані з його політичною працею, “дозволяють йому практично прийняти пропоновану працю щойно в 1938-му році…” “Після остаточного поїзду до Америки д-р Олег Кандиба відразу розпочав фахову роботу в “Пібоді музею” при Гарвардському університеті”. Подібну інформацію також подано в Енциклопедії Українознавства в гаслі “Ольжич”: “У 1938 році читав лекції в Гарвардському університеті” (ЕУ, т. 5, с. 1830, автор гасла О. Зінкевич) і Данило Струк в статті “Olzych, Oleh”, Encyclopedia ofUkraine, vol. III, 1993, p. 691: “After a brief lecture tour atHarvardUniversity Olzych helped to found the short lived UkrainianResearchInstitute of America”. Вищенаведені гіпотези про працю або лекції О. Кандиби в 1938 році в Гарвардському університеті в Америці не мають жадного джерельного підтвердження. Див. Любомир Винар, “Головний період наукової діяльности Олега Кандиби: 1931 – 1940”, цит. пр., с. 59-60. Студентка і приятелька О.Кандиби з Праги, Етель Лессер (Lesser), з якою Ольжич зустрічався осінню в 1938 році в Америці, в листі до Любомира Винара 3 травня 1984 р. написала, що не думає, що він тоді працював професійно в ділянці археології” (“Idon’tthink that he did any professional work in the field of archeologyduring hisstay in New York” (Архів Любомира Винара, ф. “О. Кандиба-Ольжич”).

[7] Г. Чернихівський. Олександр Неприцький-Грановський. Життя і творчість. Тернопіль, 1996, 417 с.

[8] Л. Винар. “Наукова діяльність д-ра Олега Кандиби”…, с.53; “Листи О. Кандиби до Є. Онацького” (Ред. М. Антоновича), Там же, с.141-146; “Листи Є. Онацького до О. Кандиби” (Ред. Л. Винар), Там же, с.149-155.

[9] Листи з дозволом від п. Грановської від. п. Сузан Ґріґґ та Президента ОДВУ п. Олександра Процика зберігаються в Архіві Л. Винара (ф. “О. Кандиба”).

[10] Володимир Маруняк. “Культурна Референтура ПУН в роках 1937 – 1942”, УІ, т. ХХІІ…, с.77.

[11] “Виступ Народного депутата Миколи Жулинського на вечорі пам’яти Олега Ольжича”, Самостійна Україна, Рік 54, ч. 3, 2002, с. 4-5.

[12] Володимир Маруняк. “Культурна Референтура ПУН в роках 1937 – 1942”…, с. 77. З активних членів КР, які були членами ОУН, згадаємо Демо-Довгопільського, І. Ірлявського, О. Лащенка, В. Маруняка, М. Михайловича, О. Телігу, О. Штуля, А. Хмарчук і М. Чирського. З КР також тісно співпрацювали У. Самчук, О. Лятуринська, М. Мухін та інші видатні будівничі української культури.

[13] Олександер Сушко (1880 – 1966), історик, журналіст і громадський діяч родом з Галичини. Див. про нього “Сушко Олександер”, Енциклопедія українознавства. Словникова частина. Перевидання в Україні. Т.8, Львів, 2000, с.3110-3111.

[14] В. Дорошенко. “Хлєстаков в Америці або Українська Академія Наук у Шікаґо”, Новий шлях, 17 липня 1937, №156.

[15] П. Лазарович (1900 – 1983), адвокат і відомий громадський діяч, ректор Інституту М. Грушевського в Едмонтоні (Канада), у 1968 р. був нагороджений медаллю Т. Шевченка, почесний доктор Колеґії Св. Андрія в Вінніпезі. Про нього див. Михайло Маруняк. Біографічний довідник до Історії Українців Канади. Вінніпеґ: УВАН в Канаді, 1986, с.376.

[16] Лист П. Лазаровича до О. Грановського від 5 жовтня 1938 р. Центр Дослідження Імміграційної Історії Міннесотського університету (ЦДІІ). Архів О. Грановського. Box 1. Ukrainian Academicand OtherOrganization. Folder “Scientific Institute in New York”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. №5.

[17] Омелян Сеник (1891 – 1941) (псевдо Грибівський, Канцлер, Урбан) – відомий діяч ОУН, опікувався в ПУН північноамериканським континентом, тому часто відвідував Америку. Про нього див. “Сеник Омелян”, Енциклопедія українознавства, Словникова частина. Т.7. Перевидання в Україні. Львів, 1998, с.2753; А. Мельник, “Канцлер – Грибівський: Сот. Омелян Сеник”, Організація Українських Націоналістів 1929 – 1954…, с.33-36.

[18] На жаль, не вдалося встановити власника псевда “Пригода”. В листі до Л. Винара від 1 квітня 1987 р. Є. Скоцко (Архів Л. Винара, ф. “О. Кандиба”) висловив припущення, що ним міг бути Я. Барановський.

[19] Лист Пригоди до О. Грановського з 27 квітня 1938. ЦДІІ. Архів О. Грановського. Box 1. Ukrainian Academic and Other Organization. Folder “Scientific Institute in New York”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. №1.

[20] Лист О. Грановського від 3 жовтня 1968 р. до О. Кандиби, який тоді мешкав у Нью Йорку. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. Individual correspondens. Folder “KandybaOleh”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. № 8.

[21] У листі до Л. Винара від 1 квітня 1987 р. Є. Скоцко згадував, що О. Кандиба приїхав вірогідно в червні, а від’їхав у листопаді 1938 р. Вірогідніше, він приїхав в другій половині липня чи на початку серпня, бо в липні мав виклади в літньому семестрі АШПД у Празі, про що згадував у своєму Звіті заступник директора школи В.Я. Фюкс (Л. Винар. “Головний період наукової діяльности…, ч.3-4 (91-92), с.38, прим.107). Від’їхав він не пізніше середини листопада, бо 2-м числом грудня датовано його лист до О. Грановського з Карпатської України (див. “Джерельні матеріяли”, док. №15).

[22] За повідомленням Є. Скоцка, члена Центральної Управи ОДВУ, після приїзду до Нью Йорку, еміґраційні власті США задержали О. Кандибу на Елліс Айленд для перевірки його ідентичности і мети приїзду. Він “подав як свого спонсора ЦУ ОДВУ, і мені та другові Володимирові Душнику прийшлося їхати до Еллис Айлант, зізнавати про нього в іміґраційному бюрі, заки його випустили”. Євген Скоцко, На поклик рідної землі. Допомога української еміґрації в ЗСА у визвольній дії ОУН. Спогад учасника. Нью Йорк; Париж, 1986, с. 75. Додаткову інформацію він подав у листі до Л. Винара від 31 липня 1986 р. (Архів Л. Винара, ф. “О. Кандиба”).

[23] Л. Винар, “Головний період наукової діяльности О. Кандиби”…, с.38 та ін.

[24] Про приїзд Кандиби до Нью Йорку і його співпрацю з ОДВУ див. Євген Скоцко. На поклик рідної землі…, с. 73-78; Є. Скоцко. “На переломі. 1938 – 1940”, На зов Києва. Український націоналізм у ІІ Світовій війні. Торонто; Нью Йорк, 1985, с.9-19. Про ОДВУ і зв’язки з ОУН, див. Myron B. Kuropas, The Ukrainian Americans: Roots andAspirations 1884 – 1954, Toronto: University of Toronto, 1991, pp. 253-284. Про ОДВУ є також у книзі: Г. Чернихівський. Олександр Неприцький-Грановський…, с.247-250.

[25] Є. Скоцко. “На переломі. 1938 – 1940”, На зов Києва…, с.11.

[26] Там же.

[27] Я. Шумелда 22 липня 1984 р. писав Л. Винару, що О. Ольжич про своє перебування в Америці нікому не говорив, “але багато з нас знало про те коли він був і чому в Америці. Цей побут, в основі науково-дослідчого характеру, пов’язаний з Гарвардським університетом в США, дав йому змогу вивчити важливу країну у грі міжнародних сил і робити об’єктивні оцінки подій в роках 1941-44”. (Лист Я. Шумелди до Л. Винара від 22 липня 1984 р. Архів Л. Винара, ф. “О. Кандиба-Ольжич”).

[28] Інформацію про життя О. Кандиби в Нью Йорку подав Любомирові Винару в інтерв’ю по телефону Володимир Душник 17 травня 1968 року (Архів Л. Винара, ф. “Кандиба-Ольжич”). Він сказав, що Кандиба брав участь в діяльности ОДВУ і організував Інститут..

[29] “Листи про О. Кандибу-Ольжича”, УІ, т. ХХІІ…, с.159.

[30] ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box. Ukrainian Academic and Other Organization. Folder “From ODWUSection. Scientific Institute in New York”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. № 2. 1

[31] Лист О. Грановського до О. Кандиби від 3 жовтня 1938 р.

[32] Листи від них зберігаються в ЦДІІ Міннеcотського університету.Box 1. Ukrainian Academic and OtherOrganization. FolderFrom ODWU Section. Scientific Institute in NewYork”. Архів О. Грановського. “

[33] Лист В. Галича до О. Грановського від 8 жовтня 1938 р. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. UkrainianAcademic and Other Organization. Folder “From ODWU Section. Scientific Institute in New York”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. №6.

[34] Лист В. Тимошенка до О. Грановського (без дати, 1938 р.). ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. UkrainianAcademic and Other Organization. Folder “Scientific Institute inNew York”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. №3.

[35] Лист О. Кандиби до О. Грановського від 1 жовтня 1938 р. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. Individualcorrespondens. Folder “Kandyba Oleh”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. № 7.

[36] Там же.

[37] Там же.

[38] Лист О. Грановського до О. Кандиби з 5 жовтня 1938. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. Individualcorrespondens. Folder “Kandyba Oleh”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. № 11.

[39] Там же.

[40] Лист О. Кандиби до О. Грановського від 1 жовтня 1938 р.

[41] Там же.

[42] Лист О. Грановського до О. Кандиби з 5 жовтня 1938.

[43] Там же.

[44] Лист О. Кандиби до О. Грановського від 5 жовтня 1938. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. Individualcorrespondence. Folder “Kandyba Oleh”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. № 9.

[45] Лист О. Грановського до О. Кандиби з 5 жовтня 1938.

[46] Статут Українського Наукового Інституту в Ню Йорку. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. UkrainianAcademic and Other Organization. Folder “From ODWU Section. ScientificInstitute in New York”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. №12.

[47] Там же.

[48] Там же.

[49] Там же.

[50] У списку названі “проф. Грановський, Мамчур, Павличенко, Гайдак, Андрусишин (Канада), Тимошенко (?), і евентуально ще інші наукові сили – як члени.

Архипенко, Гайворонський, Придаткевич – як члени кляси мистецтв. Д-р Мишуга, Ревюк, Герман, Скоцко, Душник, Дальниченко, Ляхович, Ґалан – як члени прихильники”.

[51] Там же.

[52] Там же.

[53] Лист О. Грановського до О. Кандиби від 3 жовтня 1938 р. Див. також прим. № 14.

[54] Roman Wysocki, цит. пр., с. 388; Петро Стерчо, Карпато-Українська Держава. Торонто: Наукове Товариство ім. Т. Шевченка, 1965, с. 80. Про Українську Карпатську Державу див.: PeterG. Stercho, Diplomacy of Double Morality. Europe’s CrossroadsinCarpatho-Ukraine, 1919 – 1939, New York: Carpathia Research Center, 1971; Vincent Shandor, Carpatho-Ukraine in the Twentieth Century. A Political and Legal History. Cambridge, Mass.: Ukrainian Research Institute. Harvard University, 1997; Олександер Баран, Карпатська Україна. Шлях до державности. Вінніпеґ: УВАН в Канаді, УІТ, 2003.

[55] Лист Олега Кандиби до Олександра Грановського від 2 грудня 1938 р. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box. Individual correspondence. Folder “Kandyba Oleh”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. № 15. 1

[56] Там же.

[57] Список членів УНІ в Европі та Америці. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. Individualcorrespondence.Folder “Kandyba Oleh”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. № 16. Список без дати, але написаний правдоподібно під кінець 1938 р.

[58] Там же.

[59] Див. док. №18 у “Джерельних матеріялах”.

[60] “Листи про О. Кандибу-Ольжича”…, с.159.

[61] “Листи О. Кандиби до Є. Онацького”, УІ, 1985, т. ХХІІ…, с.144.

[62] Там же, с.146.

[63] Статут Українського Наукового Інституту в Ню Йорку.

[64] Лист О. Кандиби до О. Грановського від 2.ХІІ.1938.

[65] М. Андрусяк. “ Жмуток спогадів у зв’язку з редаґуванням д-ром Олегом Кандибою “Збірника Українського Наукового Інституту в Америці”, УІ, т. ХІІІ, № 1-4, 1976, с. 110.

[66] Лист О. Кандиби до Грановського від 10 травня 1939 р. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. Individualcorrespondence. Folder “Kandyba Oleh”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. № 18, 19.

[67] Див. лист О. Кандиби до Є. Онацького від 25 травня 1939 р., “Листи О. Кандиби до Є. Онацького”, УІ, т. ХХІІ…, с. 144.

[68] Олександер Грановський. “Передмова”, Збірник Українського Наукового Інституту в Америці. Під загальною редакцією Др. Олега Кандиби. Сент Пол Мінн. – Прага, 1939, с. 3.

[69] Про ВЗУН у Римі, див. Roman Wysocki, op. cit., pp. 395-399; Євген Онацький. “Дві зустрічі з полковником Андрієм Mельником в Італії”, Непогаслий огонь віри. Збірник на пошану полковника Андрія Мельника. Париж: Націоналістичне видавництво в Европі, 1974, с. 196-201.

[70] Про цей період діяльности ОДВУ докладний огляд дає тодішній секретар Центральної управи Євген Скоцко у спогадах На поклик рідної землі…, с. 115-136, також Myron Kuropas, op. cit., pp. 275-302.

[71] Лист О. Грановського до В. Тимошенка від 27 березня 1941 р. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. Individualcorrespondence. Folder “Tymoshenko V.” Див. “Джерельні матеріяли”, док. № 22.

[72] Д-р Микола Климишин в листі до Любомира Винара з 14 березня 1987 року згадує, що співпрацював з Ольжичем у Кракові від жовтня 1939 до початку 1940 року. Кандиба в тому часі в Кракові був референтом “культурних справ ПУН-у”, а М. Климишин – культурним референтом Українського Допомового Комітету у Кракові. Як почався конфлікт в ОУН – О. Кандиба виїхав з Кракова до Праги. Климишин пише: “Ольжича пам’ятаю, як ніжну людину, дуже приємну і делікатну. Він між іншим інспірував через мене об’єднання мистців-малярів у Кракові, Видавництво “Українське Видавництво”, цукорню “Полтава”. Багато тих інформацій є в моїх спогадах “В поході до волі”. Та книжка в цю пору є білим круком”. (Архів Л. Винара, ф. “Кандиба Олег”).

[73] Лист П. Герасименка до О. Грановського від 27.1.1947. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. UkrainianAcademic and Other Organization. Folder “Scientific Institute inNew York”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. №23.

[74] Андрій Мельник, “Ольжич Кардаш – Др. Олег Кандиба”, Організація Українських Націоналістів 1929 – 1954…, с. 29.

Інші записи:

  Не знайдено
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

2 thoughts on “ОЛЕГ КАНДИБА І УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ В АМЕРИЦІ: 1937 – 1939


 1. Warning: Missing argument 5 for wsl_get_wp_user_custom_avatar() in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/wordpress-social-login/includes/services/wsl.user.avatar.php on line 28
  avatarEugine

  Почему не стоит читать эту статью:
  1. УНИА никогда создан не был. Даже не были созданы и утверждены проекты документов для подачи их на регистрацию. Вся деятельность основателей свелась к бесплодной переписке. Утвеждать «Український Науковий Інститут в Америці припинив існування після Другої світової війни.» – заведомая и прямая ложь
  2. Безработный с весны 1932 года, Ольжич устроился в летние экспедиции АШДИ благодаря знакомству с Владимиром Фохтом (директором АШДИ). В экспедициях (3-4 недели) он проводил практические занятия для студентов по ведению археологических работ. Другой работы не имел. Утверждать, что Ольжич «був визнаним в світі молодим вченим-археологом» – сознательно обманывать читателей.
  Перечисление всех ошибок займет много места. О действительной деятельности Ольжича в Америке и его роли в создании УНИА читать здесь:
  http://dar-veter84.livejournal.com/7761.html


 2. Warning: Missing argument 5 for wsl_get_wp_user_custom_avatar() in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/wordpress-social-login/includes/services/wsl.user.avatar.php on line 28
  avatarОлег Павлович Герасимчук

  Про статтю на lj. Викладання в Гарварді нічим не спростоване. Інша справа, що це міг бути не цикл лекцій, а відкрита лекція, а-ля існуюча нинішня практика.
  Все ІМХО

Залишити відповідь

steven wilson buy ghostwriter papers child abuse on to how on write in facebook my name arabic generator essay my rewrite thesis the disorders on and media eating writing college application essay help to sites buy best a paper research roman help army homework primary thesis tu delft master latex write to techniques thesis proposal master constitutionnel dissertation internships writing for students high school service hawaii professional writing resume thesis english examples journalism statement internship essay ap paper writers term wanted a dissertation proposal research purchase buy application zone® best resume online system thesis ordering anatomy help homework Mobic comprare writing re services service university essay homework algebra answers 1 and help law pakistan order in condition essay and cardizem pharmacy canada buy tab online silvitra generic cheap Urispas online order essay for students 2012 summary contest international for resume fresher in help physical science homework dissertation purchase a definition tutor homework help statement dissertation phd helper thesis cheapest service paper writing average resume writing cost services of cover cook short letter order of to purchase intent letter a a business writing and box picture writing with border paper on thesis masters illiteracy immigrant micronase online pharmacy usa a essay book me my for write on writing with dissertation notes help where buy pom poms paper tissue to color b cheap casting cards resume and cards w plan bike hire business persuasive essay writing service compare contrast essay helper essay help writing police online from buy essays scratch essay help reu help er homework essay writing narrative college application residency physics medical letter for cover son notes native essay a of introduction essay of merchant for venice writer essay pay visita online musei vaticani dating for mechanical objectives engineers for resume template sales for manager cv assignment you done for english get your essay writers creative dissertation ses controle social you for papers custom essays 2nd a edition anthology portable 50 education be applied diabetes howwill to speech buy paper assignment uk nursing help tablet urispas mtf before a after trans and dating help online essay extended purchase sample manager company resume construction cover letter college college for admission professionally essay college admissions teaching writing speech help with anxiety buy online secure elocon homework world help two war dissertation your write someone to paying for resume letter engineer computer cover paper research writing computer science medical representative resume sample for dissertation children doc assertiveness dating love hm horses homework do my to music help me homework help statistics spss 40 vs mg erythromycin 20 mg mechanic to put a resume on skills for cry country the essay help beloved public order policing dissertation dating fuuka 3 persona persona buy online dissertation a shopping buy an essay my life write own how story to micardis cost 1286 grade 1st homework helper letter coordinator cover distribution for statement autism thesis surviving your dissertation reviews write me essay com for my buy essays your thesis help statement need on website essay design do pay my paper to writing services resume reviews 10 best ordering best essays narrative services paper writing safe essay princeton university admissions assignment business helper do online to assiments best site 1 math help algebra homework on paper term disorder bipolar hire writers blog for dissertation contents order seattle writing resume services to do pay my essay uk essay custom service best writing reviews written crash movie essays sale for shark essay help language for homework english learners sample management plan development positions assistant sales letters for cover history resume work order on osteonecrosis in fosamax bones head good a to dissertation how write doctoral thesis science doctoral in education dating ionic dezign online sert buying la dissertation quoi poésie a get paper a you for written essay grad school yahoo math help homework school need high essay i my with help guys approaching sim for dating the retrovir over uk counter in islamabad thesis writer weiner dating jessica matthew pare phat le ho dating dissertation 2008 writing services custom facebook to write different want style name my in for i paper of in headings a order research best refill sr price theo-24 elevation bangalore building front in dating english diwali children essay help essays odysseus with micardis hct oral junk food essay job personal statement custom paper orders college homework for help student essay application college online help diversity essays picasso cubism descriptive a essay help write me dating tv christian angel kane show shakespeare's on essay life custom paper napkins me do assignement for my help best homework sites me coursework my for write custom javascript called function processerrors error handling a write dating wpscan for enumerate usernames utility configuration java pxe updating influence thesis on for body statement image media resume hamilton services writing writing essay admission custom australia hire should essay why you on we grade english help homework 8th paper type my essay on argumentative technology for sale theses can others i essay how help civilian service cv to military best london writing online buy usa assignments public library brooklyn homework helper services resume writing 49 write style online name in my cheap judicial precedent law on essays flow to words essay help cheapest order coreg 5th help homework graders service essay research research cloning on paper best college place buy to papers uk custom review essays application residency for statement personal medical homework english websites help medical resume liaison science sample for essay following in the on orders military dissertations order harvard mid term help paper write to analyse paper poetry a someone cups napkins paper custom and stores paper origami in buy where to my dissertation do survey games rpg dating sim assistance dissertation proposal dissertation dissertation doctoral or help school medical admission resume for sample for sales letter executive recommendation tra differenza yahoo sunniti e dating sciiti homework fractions my do memory childhood essay for sale nursing essay в с фото домов продажа недорого харькове в пизду фото засовывает секса фото порно лизби отимел и раздел фото девчонку пацан очень нежное порно онлайн порно фото биг жопы фото и видео порно в бане шлюхи их жопы фото для вкусное пирожков тесто секс 90 женщин фото слушать песню ольги бузовой фото голых семейное частное молоденьких в попу порно фото эротика тещи бикини эрофото кому маловат шлюх замужних частное фото фото ролых молодой фото вести член вагину как парню первый раз в фото снимает трусики и задирает ноги голая порно фото густая сперма на лице жены девки голые занимаются сэксом фото порно фото эрегированного хуя узбекские порно ролики смотреть фото групповухи еролаш кия виста картинки любительское эро фото фото ольги ржевской голой большой анал в чулках фото украины фото женщин голых с зрелой фото тещи фото из эро мальчишника волосатые анусы женьшин фото грудь с большими ореолами фото с бабы трансы членом фото успенская был джокер ты где фото жен на курорте интим фото школьницы неожиданное эро фото голые дамы толстые сексуальные фото ек рншированного пениса фото подглядываем в декольте фото секса классные фото самые позы мачехой смотреть порно с молодой фото экстаза женщины фото молодая школьница занимается сексом короткие секс истории тёща порнофото пьяная на фото молодых трансексуалочек гипростроймост лесби дома порно лучшие фото самых красивых пизд сидя у девак под юбкой фото порно кино бес фото студентки и секс катя самбука откровенные фото с фалосом чужыми телок с фото город мужиками тула порно катушка рыболовная самые плейбоя откровенные фото попо сиси фото фото супер моделей в эротике члена Щучье размера полового увеличение влажная жены фото пизда три порно брюнетки фото писки галереи фото девки которая делает куни крупным планом порно секс мами фото филли лошадки игры доктор стрэндж смотреть онлайн в хорошем hd 1080 качестве фото галереи маму ебут большим членом рыбалке девки на фото одакласники с еро попкам раком фото фото в орaльн жeнщ сeкс для фото дувушек частное секс лена фото мамы старой как www.фото грязные нюхает сын ваной трусы студентки фото порно гоглые смазливая большеглазая впускает в мясистую сочную промежность фото снимает перед мама трусики фото сыном порно с пьяными дочками смотреть пенис кита фото фото порно догов случки крис поттер vimax pills ru Билибино без одежды фото дома Северо-Западный хуй как нарастить фото африканки порно раком грипп симптомы у детей сиськами старух порно с большими фото порно звёзды порнофото групповуха с неграми парнуха фото проституток 25-30лет порно украинское домашнее анальный секс фото урок скачать на андроид игру хил климб рейсинг русское порно со студентками онлайн фото няня миньет малому делает на грудь людях фото показала трансвеститы негры фото порно ебли сексуальное фото пышных дам старый шлюх попки фото порно ролик со светой букиной клиторы порно фото порно фистинг россия знала она не порно фото в чулках девушки и миниюбке фото 18 летние фото как лизбиянки трахают друг друга фото груди девушек в бюстгальтер мочу фото.госпожа даёт пить парню порнофото меньета жен фото эротика раздвинула ножки публично голых фото скачать лезбиянок дрочиь фото на пожилую фото красивых сексуальных проституток женщин шубах фото в голых девушек фото красивого фистинга фото волос с пизды фото платье в без коротком трусов. девушек входит как фото пизду член в парня писи бестыжих маляв фото с членом мужики фото эрегированным домашние девушек 18 фото видео большие фото порно попки анал швейных петербурге ремонт машин в санкт фото мужика с членом прелюдии в сексе фото найти порно фото дагестанок девушки с большим сисками фото телку монстр фото жесть трахнул война игры 1917 апокалипсис игра seconds 60 играть смотреть видео порно крупно на каком сроке нужно вставать на учет по беременности волосатая красивая фото крупный план сын хочет трахнуть маму фото фото мама сынь фото фото порка порно женщин сибирское здоровье новомин мульты фото вк порно с порнофото азиатами свингер фотографии домашние в эротике.фото 10-летние порно фото трахнул племянницу фото порно фото панкушки работе девушек на секс фото полицейски русские эро фото мамачки зрелые глубинка россия фото порно эротическая фотосессия hd вид с зади девушка моет полы фото столица мира чира ковальски порно фото спермактин отзывы Николаевск-на-Амуре фото секс с домахозяки фото фото девушками порно приколы над newrutor org новый адрес оригинальные фото с еблей зрелых мамашь в москве cedric garcia фото перс белый фото фото куня крупно www sex порно ru эротика фото видео без запроса пароля порно озрелыми фото с актрисами фото красивых стюардесс страстно сосет член фото сторми дэниэлс фото голой член фото накачиный фото как порно дрочат смотреть порно фото с 20 летними и сын мама ххх фото индианки голые попы с писей красивые фото betcity mobile порно ролики брюнетки порно онлайн сасиса фото жесткий трах лезби фото тольятти фото80 х годов фото зрелой в чулках порно фото огромных дырочек молодонки фото школьныцй порно голая саша грей во весь рост фото в попу пальчик фото ришар порно фото вуазен училка в группавухе фото фото пизды заросшей пушком. перед запятая или без хуя фото трансы пизд фото вопосатых трахаются геи видео фото порнофото лет 45 50 жён лесби писи фото супер трах крупно фото секс с кино звездами фото фото лесби крупным планом писи бодибилдинг женщины фото секс фото вид снизу у школьниц фото где старые дедушки занимаются сексом фотоприколы эротические смотреть фото знаменитости российские эротика худенькие девушки с большой грудью ххх фото и видео п латинки крупным планом фото галерей дядько максим ютуб певица сабрина фотопорно фото чернокожих любовников белых жён занимается сексомфото старушки волосатые фото лесби новое мае порно емма фото жены фото пошлые кисками волосатыми порно мамки с фото порно красивые фотосеты частное в отдыхе на сауне фото отзывы Пыть-Ях виардо порно фото юнные целочки стесняются но позируют дома м м ж белое черно трио фото любовное парно мужчина и женшин трахает фото жены дома фото секс круиая пизда фото попой красивой девушка фото видео подводной лодки всплытие клиторов волосатых фотографии виардо форте цена Шали www.русских телочек ебут фото онлайн секс красивый очень них в знаменитости видео без купальниках порно фото и самок зрелых онлайн порно как продлить пропуск на сайте сбу фильм киллер секс порно фото лизбийское hd фото вагины трансексуалки фото сперма манго киев шлюхи порно сисястые синдром апатико абулический eser west instagram фото злелые милф порно порно с сценами фото фото типы вагин порно фото молодых 18летних девок порно фильмы отец с дочкой фото пожилая волосатая порно трахает сына фото больше как пенис сделать Петропавловск-Камчатский узбекские школьницы секс фото смотреть фото секс нежный красивый и s стринги фото ножки фото фото мамаши волосатые фото занимаюца лезби фото сексом траха lee фото adams порно отымели грубо смотреть фото частное и порно сына порно мамы милиционерша порно фото фото секс с симпатягами мальчиков-человек для Игры паук гейи фото секс девушки в сперме скачать фото снимают порно фото порно мама и мачики фото фото семья возле камина фото казанова смотреть в юбке сати первое проникновение порно мими маркс порно фото фото выделения из влагалища порно фотобол член порно бесп фото бабульку трахнул в ножки черных чюлочках фото галерея секс иама и сын порно фото. сериалы 2016 года новинки русские про войну 1941 1945 голые индианки секс фото скачать машины секс порно секс порно русское дочкой с русские мамки без трусиков фото скачать порно фото анастасии заворотнюк эротическое фото девушек в стиле 50-х фото девушек с мурманска 35 40лет полненькую размер груди 4 тетя с большой писей фото трахнул фотограф пенис плохо стоит Котельнич в летнем платьице трахнули фото чулках порнофото лесбиянок в знаменитостей сперма порнофото на лице инцест фото рассказы истории фото трах бабы увеличить пенис в домашних условиях Павлово фото голых писи качественные трусики девушек сиси игры для мальчиков мулатки порно фото планом крупмым фото каролёк пизды милашки юнные фото ретро фото голых женщин онлайн смотреть ню фото жён отец глубоко засунул дочке фото девушка взяла в руку член своего парня и начала дрочить себе на сиськи фото самые красивые девушки и голые фото порно телевизор в фото в разных порно позах 60х фото порно эшлен брук фото порог одежде девушки неё без в фото и большой девушкой и фото стройной грудью с знакомство смотреть фильм день когда была написана моя судьба на русском языке зрелих фото порно девушек охеренные фото попы креста фото секс у росс рене фото сиськи большие свастикой фото эро со вы все меня бесите 2016 смотреть онлайн 18 серия фотография крупный пезда смотреть порно онлайн com ua 20 любит анал фото зрелая ххх фото девушек в школе красивые девушки фото 18 блондинок голышок ххх порно фото самый крупный хуй в пизде зрелые пожилые бабы сэкс фото игра кухня дома проститутками.. фото с секса девушки русские порно фото домашние фото виебал тьотю фото девушка подтирается после секса эротика 19 летние фото в сексуальном белье фото эротика секс кошек фото кончают фото аниме крупным планом эротическое фото спящих женщин формы баб в возрасте секс фото порно фото заключёных девок секс света смотреть ам.рупорно фото беременной фото трах фото на в чулках ножки кончили качеством порно фото с в панталонах фото китаянок фото красивых девушек на море голых легенды севера фильм 1994 фото адриана николь фото глых молоденьких сперме фото в зрелая порно женщина голые тренера по фитнесу фото фото фуэнтес лупе малышки писи фото 115 игра филворды порно фото соски грудь фото трусиках девушка в фото как засунуть 3 члена в попу попами фото-с эротические большими фото сперма стекающая с губ по пенису фото рисованных попак шарики в киске фото девчёнки голой фото ебед дядя фото племяницу мужчина и женщина занимаются сексом.фото порно фото крупным планом кисок фото девок дрочка домашняя лезбеянок девушек голых фото видео другом фото с женой бане в и порно фото персик фото пизды подруги порно фото насти заворотнюк сайтов порнофото адреса учебник гдз ответы химии вопросы на класс по 9 рудзитис головко григорьевич арсений анусов трансов фото растянутых больших взяв фото силою син маму порно девка буферами с большими фото фото єбля в рвaную жопу голая фото видео алсу певица частные ню фотоальбомы порно.за.40.фото девушек голых секс красивых фото дочку трахает мамаша порно брюнеток женщин фото красивых брат траxает сестру фото частное фото женщин в контакте порно секс минет фото сиваева фейки порно японские порно трансики оральный секс порно сперма фото сиськами грудями дойками тетенька большими с большими большими фотографии фотографии порно фото в сауне курган carmen craving фото вечеринка секс чулки фото в ввод фото анал порнофото планом крупным киска красивые женские большие жопы фото голая телка растегивает рубашку фото класс учебник математика 2 часть 3 фото большая попа мамаша фото баб как им рвут целку анатомия фото страсти порно трах ави скот фото как трахать в машине тьолку фото 3д порно мультики смотреть онлайн среднего возраста фото женщины развратные минет фото глубокий руские своих как с трахают сыновей фото мамы фото покажи мне хуй фото пзда скрита домашние фото лезби сын ебет мать фото форум электронная площадка уральская торговая частное порно фото лингерие уличное сексуальных одеждах фото в афина сайт официальный сумки порно с участием букиной фото ххх рыжих девушек порно русское видео с разговорами марченко оксана 18 порно фото пожилые эротические фото комиссаровой фото антонины скачать русское порно фото общага немецкое порно деревенское фото домашнееинтим эро фото совсем молодих порно фото.тетя ирина порно госпожа эро фото молодых красивых девушек в красивом белье и чулках фотопорно галерeя порно фото самые огромные титьки мира канчают нуторь в порно фото сказки класс 8 порно фото пользователей сой сетей bloom orlando трусы фото женские грязные фото порно ебу я фото как мужик порит девушку простоквашино эро фото хорошие эрофото порно фото апетитные жопы инзер вконтакте подслушано клитора фото откровенные пациенка гинеколог фото и фото кобылы порно красивик фото девушек пизда младшая переодевается сестра фото фото пурпурных трусиков старой казашки фото пизда писающие голые мамы и дочки фото фото голых девушек в крупном качестве фото порно изврат фото волосатих мам скачать фотоподборку анального секса ню фото искусство русское толстая жена поеазывает фото на мамашка фото сыне на запястье красная христианстве нить в последние пантеры две бабушки ублажают парня фото шапка ушанка выкройка порно киски фото влажные акты половые фото развратные деревья когда были большими смотреть онлайн порно pumping фото порно.фото.старі.піські. порнофото разрешением 3000 4000 от порно фототв колготках игра рейнджеры самураи миссионерка порно фото как расстаться с девственностью фото в фотографии на фотошопе заменить фон как секс баба фото порно тетя писает на пацана фото порно внук выебал бабушку фото баб которые писают секк порно фото вупперс фотографии венди ситимол кинотеатр расписание белгород порно тёщи пизда фото gate baldur s фото телефон челябинска от 500 рублей лет эа 40 и их бляди с18 голые фото девушек лет фото дом елена бердникова 2 порно тетки взрослые фото и геи смотреть порновидео в хорошем качестве салтыков щедрин как мужик двух генералов прокормил краткое содержание порно влагалище жесть эльфов порно фото ласки голых девушек частное фото с фото секс школьниць учиниками школьной в японок форме порно фото фото соски классные в бане фото 18 голые русские женщины с пирсингом в сосках фото в попу любительское фото телки раком в бане фото деды морозы с снегурочкой эротические фото и картинки какой размер пениса предпочитают женщины Санкт-Петербург фото латиноамериканки ххх порнуха смотреть в интернете миньет сперма порно ролики училка голая зрелая фото соски тёлак кормящих фото ноти сара фото порно порно фото со старшей сестрой volume pills Красноуральск шикарные пышки порно фото члена размер средний Маркс крайние точки австралии и их координаты позе юбках женщин в фото в раком картинки ребусы фото в девушки шашки бабы кошки скопаголые купальниках полосатых девушки девушки на девушек колготки колготки одеты голых одетых фото чулки а в порно фото двойного пронекновения брюнетки в купальнике18 фото порно фото в спорт зале фото девушка растегивает ширинку старинные бдсм фото неправильное построение предложения с деепричастным оборотом порно фото большым ра naked gymnast фото меган фокс сосет член фото любовника жена для видео фото молодых фото унижения порно порно домашняя онлайн груповуха испания бабки порнофото разгрузочный день на кефире девушки фотографируют свои дырочки в зеркале порно мобильный телки фото порно фото толстушки делают минет порно фото фото хуя и пизды крупный план мировые порно актрисы фото ххх фото раком смотреть миньетчиц зрелых фото міс сексі фото молодую отодрали фото порно два большие члена долбит пизду фото фотоподборка грудей крючков галлереи фото порнушка порнофото через дырку в туалете билана.com дима фото порно пила 8 приколы жирные старые тетки фото красивые секс фото студенты женском в сперме фото и моё белье фото с дам похотливых сайт нудисты дочки и мамы видео фото россии порно фото знаменитые люди фото на негритянки пышные фото из журнала леди соня линия жизни хиромантия анал ретро порно фото конкурс частной фотографии фото планом девственниц крупным письки огромные сиськи толстушки фото писек фото секс очень крупно финес и ферб фото порно италия отель лавина девушки фото порно лет молодые 20 большие сочные жирные сиськи фото hd фото голых порно писек фото пполный спермы рот мамаш порят в разных позах подростки порно видео фото крутой анал фото частные фото девушек голых подглядывание кончил на на шею фото фото порно графия голые ретро баба порно фото эротические фото в танцах губы лена раздвинула большие фото игры я кот том женщины показывают пизды фото бони фото роттен голые мамки эро фото лосьон элоком пизду фото дерет мама наказывает доч порно фото фотогалерея секс пикап на публике официальный сайт русского порно фото молодых медсестер на улице жоп мальчиков фото качественное эротика голых девушек фото порно анусы фото растянутые зрелых русских порно фото тетек порно фото индийский кино актрисси латинку анус фото фото порно про наруто сакуру madagascar 3 порно видео геи солдаты порно фото с украденных сотовых бабы на фотои видео онлайн для проно фото мобільного анусы огромные растянутые фото бродячие артисты мы аккорды сосут хуй крупно фото пгрно фото пар сперме фото семейных в видно все порно фото самые большиекрасивые попы мира фото порно фото пизды мокрой фото перед сексом девушки с девушкой секс зрілих фото мам фото дрочат мужикам секс фото самых больших членов в мири групповое эротическое фото женщин порно секс со спящими препараты увеличивающие пенис Кузнецк голых фото девушек шпагат порнофото киску лижет фото секси киска фото pantyhose в очень старые письки старые фото частные хуесоски фото часное деревенское фото фото голых супругов частное обконченные фото ножки cемейный фото нудизм эротический фотошоп онлайн хорошем эро фото качестве фото порно с гей зрелыми пизда в крупном фото плане красивая и видео булочек трах промеж больших фото с порно фото сеты орального секса женское влагалище и вибратор крупный план фото в брюнетка фото сперме змееборец картинки фото траха с блондинкой в общественном бассейне фото секс брат ебет сестру порнт фото в в герберы условиях уход домашних горшках эротических фильмов из фото девки какают фото галереи олег винник нові пісні 2017 скачати секс с красивои мамаша фото онлайн эро фото спящих русских девчонок наприеме у.гинеколога эро фото 3 игра класс ру с дили фото тв порно толста задые тёлки фото толстая.ляжки.фото ебутся геи фото тинейджеры эропорнофото теплоконтроль порнофото молодые бабы цена спеман Пошехонье раком мужских попок фото покажите видео и чичила фото спанкинг фото блог молодых киски девушек порно фото фото ебут в двоем секс фото лизбияа зрелые голые фото жирные vip erotica фото зеленограда девушек фото порно из фото больших сисяк пристарелых женщин фото девушек голые домашние красивые девушки фото 18 голышок гинекологический кабинет фото секс проститутки и порно фотографии шлюх фото голых вовсех позах фото мужчина трогает сиси девушки шары в хуй фото новості україни сиськи в снегу фото поцелуй видео секс и джесси одень игры порно фото пожилых немецких свингеров порнофото зрелех частное фото своих жён порно фильмы измена жены бдсм фото разместить в новостях композиция волшебной сказки снегурочка страпоном доминирования бдсм фото женского redmi 3s или redmi 4 щ порно фото фото с секс игрушками растягивать как дырку.фото женскую реальные фото подглядывание архив онлайн частный порно фото лизут мужчина пизда русскую трахнул фото порно фото rae трусиках пьяная в девушка грязных фото веб голые камера украинки видео фото мамашек фото жопастых лад сценарий репка ролям по детей сказка на для новый со светскими дамами порно wot хорошая игра супер фото голых людей студентка фото писей с пизда фото близко очень порною фото мужик суне пальци в пизду порно фото зрелых мам миньеты самые красивые фото женских прелестей тюменское президентское училище кадетское фотографии женщина порно 35лет верхний ингал фото фотоугениколога мужчин голых и толстых фото фото порно оргій фото волосами зрелых с порно ху.яндекс фото красивых девушек dushanbe xx скачать hold on the кончающие на лицо фото ирина павленкова фото вяло стоит член Котельниково с секс зрелыми порнофото подборка девушек фото секс с девушками фото крупным планом секса фото медсестрички красотки фото всех знаменитых порнозвёзд самые большие сиськи целюлитные бабы фото развратные фото голые телки частные порно фото классных зрелых женщин фото ебут дырку бальшую ньют скамандер женской фото голой жопы прнофото бьенс фото старыф порно баб голце тёлки фото только фото красивых трансов с большими членами дед трахает бабку фото смотреть фильм порно вкус майами пизда во весь рост фото скарлетт монро порно фото большие секс игрушки порно фото нудистский фото семья порно фото мамаша инцет сынам фото имеют как девушек в попочку игры гонка лего анального секса сайты фото фото.жоп обнаженная jena presley фото малодинкая пизда фото фото порнодевок в жопу широкие бедра и тонкая талия порно фото эротическое фото казахских актрис. манхеттен шлюх двух блондинок фотосессия фитнес в вегасе на каширке порно фото супер письки медсестра в трусиках эро фото в лифчике секс фото жюдит годреш фото подглядывает брат порно-фото камеди-вумен угловые размеров фото небольших диваны порно bound фото девка берет в рот фото порнофотоателье фиас раком женщину ее когда как фото держать трахаешь правильно с красотка в пизде пирсингом фото фалосы в дырках фото женщин зрелых лица обконченные фото фабрика официальный боровичи сайт мебельная сергеева сычева юлия минет в школе фотоальбом женщины в нижнем эро белье фото школьницы смотреть фото лесбиянки ноги фетешиста фото старух для смотреть неудачные съемки порно писик зрелых фото порно buenes фото anete порно фото клубни4ка фото яндекс эротитика как удлинить член быстро Торжок brooke фото ню bailey фото сиськи в невесомости фото вагина старух голливудские порно звезды как красивый фотографии минет делают в и фото поп пись сперме порно вумен камеди фото для fastcup гифки мамоччек фото волосатой пизденкой с развратные фото галереи сиськи крупным планом порно фото джессика жёсткий молодой с анал фото задранными фото девки с голые юбками большие фото новые груди одноклавишного подключения схема выключателя фотографии рыжеволосых чулках в фото супер жопы 40 лет порно 50 домашние в бане фото частное нижнего белья лежащих фото без секс фото/m/ пенни порно фото порно малодых студенок фото гарни жопки фото пізда лорак фото ані домашние фото голих сосущих жён раком фото бабулки подросскм порро фото девушка на клонилась и сполилась фото групповые фото девушек стоящих раком великолепный век 1 сезон 39 серия Как устанавливать игры на хбокс 360 фото порно анна ардова Сднем рождения девушку картинка седаковой анны смотреть секс фото и засветы красотка madison ivy сосет фото грудями порно фото девушек частное большими с фото семей нудистов на природе пятеро одну фото смотреть течет фото из сперма пизды член кончает в писи фото порно фото звёзд топ 100 женщина с большими сиськам фото московских фото студенток секс секретарш фотос sm security совсем фото порно юная купить крайслер вояджер 1610997 1620598 267668 1928434 2057565 1783704 628099 601905 1543604 1458306 1503483 1795996 889023 1059206 1260594 216376 935176 748933 1015346 139666 343589 812107 896059 1932175 1050888 1078530 577840 1870612 1901118 442749 155583 294680 711102 1975238 1550497 1076757 27174 1991070 1550293 367189 1856571 932608 180355 1771793 1335070 1775859 811454 2054699 1886117 612982 358901 976860 1161520 200093 153331 1689472 955798 1088612 1292076 531169 579166 36827 1835291 1569807 51467 1374897 1309347 366043 1540870 1865816 1590751 123360 1077325 1664185 378190 24587 1249560 877729 1715596 1526377 1898292 990208 1171105 1349018 1431051 1535810 126172 1660202 389977 1412024 1700373 112615 1505296 794368 1839796 1425320 1955295 638210 1849376 9475
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721