ОЛЕГ КАНДИБА І УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ В АМЕРИЦІ: 1937 – 1939

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У дослідженні наукової праці Олега Кандиби було визначено періодизацію його наукової діяльности[1]. Перший період охоплював роки 1925 – 1930, коли він студіював і одержав докторат з Карлового університету, та розпочав науково-дослідну археологічну працю. Другий період тривав від 1931 приблизно до кінця 1940 року. Саме цей період став “золотою добою” його діяльности і творчости, коли з’явилися його головні наукові праці. О. Кандиба тоді співпрацював з Гарвардським університетом і Американською Школою Передісторичних Дослідів (American School of Prehistoric Research), Українським Вільним Університетом і займався створенням першої української наукової установи в Америці – Українського Наукового Інституту. По поверненні з США осінню 1938 р. він продовжував суспільно-політичну, культурну та наукову працю в Карпатській Україні. Починаючи від 1937 року, Олег Кандиба (псевдоніми “Ольжич”, “Кардаш”) очолював Культурну Референтуру Проводу Українських Націоналістів ОУН (КР ПУН)[2] і відповідав за розбудову сектору української культури в контексті української націоналістичної ідеології[3]. О. Кандиба був переконаний: “В області науки світогляд націоналізму так само несе плідні зміни. З одного боку він відкриває нове розуміння життя, зокрема суспільних процесів та фільософії історії, з другого – вимагає узгіднення кожної наукової дисціпліни з цілістю націоналістичної фільософії”[4]. Цим переконанням керувався О. Кандиба в діяльності Культурної Референтури, що мало безпосередній вплив на створення у 1938 році УНІА, у співпраці з Олександром Грановським[5], тодішнім професором Міннесотського університету і головою Організації Державного Відродження України (ОДВУ) в Америці.

В 1938 році Олег Кандиба вперше відвідав Америку. На жаль, цей період його життя дуже мало вивчений, що призвело до помилок у висвітленні його біографії в деяких енциклопедичних та довідкових виданнях, де часто згадується про приїзд вченого до США у зв’язку з працею в Гарвардському університеті[6]. Крім того, в біографічних студіях не висвітлено ролю О. Кандиби-Ольжича у творенні УНІА, і дотепер джерельно не розкрито ґенезу та діяльність Українського Наукового Інституту в Америці. В Енциклопедії Українознавства (т. 9, 1980) за редакцією Володимира Кубійовича і Encyclopedia of Ukraine (V. 5, 1993) за редакцією Данила Струка не знаходимо гасел про УНІА. Зрозуміло, немає інформації про Інститут і в сучасних енциклопедичних виданнях, що виходять в Україні. Відсутня згадка про УНІА й в монографії, присвяченій відомому українському вченому-помологу та культурно-громадському діячеві, голові Організації Державного Відродження України Олександру Грановському, який був одним із засновників Інституту[7]. Тому метою нашої статті є відтворення на основі архівних та інших матеріялів історії створення УНІА та ролі в ній Олега Кандиби-Ольжича, Олександра Грановського та інших політичних та культурних діячів.

В архівних фондах проф. Олександра Грановського і проф. Євгена Онацького, депонованих в Міннесотському університеті (University of Minnesota. The Immigration History Research Center. The Ukrainian Collection), зберігаються важливі матеріяли про Інститут і його засновників Олега Кандибу і Олександра Грановського. Згадано про ці матеріяли, а також частково їх опубліковано в журналі Український Історик у 1985 р.[8] В той же час, ще в 1980-х роках редактор Українського Історика, опрацьовуючи матеріяли про О. Кандибу-Ольжича, намагався уточнити деякі факти його біографії у членів ОУН, колеґ і друзів О. Кандиби, що мешкали в повоєнний час в США, Канаді та інших країнах, про що в архіві Л. Винара зберігається чимале листування. На цих та інших матеріялах базована стаття, в якій вперше в історіографії буде зроблено спробу на основі знайдених і значною мірою вперше введених до наукового обігу документальних джерел відтворити історію Українського Наукового Інституту в Америці. В той же час уважаємо, що цей нарис може бути доповнений пізніше при знаходженні нових документальних матеріялів.

При цьому висловлюємо щиру подяку п. Ірині Грановській, Організації Державного Відродження України (ОДВУ) в Сполучених Штатах Америки, які дали дозвіл на використання цих архівних матеріялів[9]. Дякуємо за допомогу в архівних розшуках п. Галині Миронюк, яка опікується українською колекцією Дослідницького Центру Імміграційної Історії в Міннесотському університеті. Також дякуємо за допомогу і дозвіл на використання документів в публікації кураторам колекцій Центру Сузан Ґріґґ (1984 р.) та Джоелу Вурлу (2003 р.). Частину документів, використаних при підготовці статті, друкуємо в джерельних додатках до неї.

ҐЕНЕЗА ІНСТИТУТУ

Ідея створення Українського Наукового Інституту (УНІА), правдоподібно, виникла в 1937 році, коли О. Кандиба перебрав керівництво Культурної Референтури ОУН. Як згадував В. Маруняк, центром КР ПУН була Прага, яка була тоді найсильнішим скупченням українських інтелектуальних кадрів і студентства поза межами України[10]. Як відомо, тут діяли Український Вільний Університет, Український Високий Педагогічний Інститут ім. М. Драгоманова, Українське Історично-Філологічне Товариство та інші культурні та мистецькі об’єднання. Культурна Референтура ОУН, на думку директора Інституту української літератури НАН України М. Жулинського, – “це справді було своєрідне міністерство культурної політики, адже було розуміння, що перед Організацією Українських Націоналістів стоїть завдання відвоювати, утворити і побудувати національну державу”[11].

Ольжич за короткий час зумів об’єднати біля Культурної Референтури поважні українські інтелектуальні сили. “До найцінніших співробітників Ольжича поза Прагою, – писав В. Маруняк, – належав проф. Євген Онацький в Римі зі своїми співробітниками, що студіювали чи перебували в Італії, в Сполучених Штатах Америки – О. Неприцький-Грановський, професор університету в Міннеаполіс, в Берліні – В. Панченко-Юревич та Б. Кентржинський до виїзду в Фінляндію”[12]. Але було вирішено, що такий Інститут найкраще зорганізувати в Америці, де мешкав проф. Олександер Грановський, голова Організації Державного Відродження України (ОДВУ) й відомий український вчений. Культурна Референтура розбудувала Культурно-Наукове Видавництво в Празі, створила Секцію мистців, письменників і журналістів УНО (1939), Комісію державного плянування (1939). УНІ в Америці мав стати науково-дослідним центром, який би об’єднував і координував діяльність українських вчених в Европі, Америці та Канаді. Крім того, на той час в США чи Канаді не було жодної української наукової установи й створення УНІ мало заповнити цю прогалину.

Ідея створення подібної установи, особливо на американському континенті, була дуже на часі і вже були спроби її розв’язання українськими вченими. Так, відома спроба створення Української Академії Наук в Чикаґо українським істориком, співробітником М. Грушевського в НТШ, викладачем історії слов’янських народів у Чиказькому університеті д-р Олександром Сушком[13]. Установа, за кілька років свого існування видала дослідження О. Сушка про Олександра Великого та П. Костаса про історію грецької мови. Але решта заплянованих праць так і не вийшла. Можна думати, що діяльність УАН в Америці була представлена однією особою її засновника, що викликало й негативну реакцію в українських науковців[14].

Ідея ожила у змінених міжнародних обставинах кінця 30-х років. Відомий український адвокат і громадський діяч П. Лазарович[15], в листі до О. Грановського згадував про обговорення ним ідеї створення такої наукової інституції і виготовлення короткого проєкту засад її діяльности під час перебування проф. Д. Дорошенка в Канаді в липні та серпні того ж 1938 р.[16] У 1941 р. проф. В. Тимошенко і проф. М. Чубатий намагалися створити подібну до УНІА установу – Українське Наукове Товариство, але і ця спроба не вдалася.

Переговори про створення Інституту з О. Грановським спочатку вів Омелян Грибівський, провідний член ОУН і відпручник ПУН на Південну і Північну Америку[17], який обговорював справу створення Інституту, а перед поверненням з Південної Америки до Европи у зв’язку із вбивством в Роттердамі Є. Коновальця, голови ПУН-у, написав проф. О. Грановському листа, в якому згадував про досягнуті домовленості. Про це знаходимо важливу інформацію в листі референта зв’язку ОУН Пригоди[18] до голови ОДВУ з 27 квітня 1938 року:

“Від. п. Гриб.[івського] дістали ми листа з дороги, в якому він звідомлює, що написав до Вас, Вельмишановний Пане Професор, листа і торкнувся в ньому всіх питань, про які він з Вами свого часу нараджувався, а в тому теж справи УНІ в вашому терені. Культурна референтура і ми надіємося, що Ви, Вельмишановний Пане Професор, присвятите тому питанню належну увагу, бо справа створення такої інституції, що науково обґрунтовувалаб та промощувалаб серед наукових кругів шлях українському імені і історії є як показується надзвичайно важливою і пекучою. Справа такого інституту є на часі ще строго довірочного характеру”[19].

Ініціятивну групу УНІА очолив О. Грановський, а його найближчим дорадником і співорганізатором став О. Ольжич. Грановський у листі до Кандиби від 3 жовтня 1938 р. коротко згадує передісторію Інституту:

“Я одержав Ваші листи з просьбою прискорити організацію Українського Наукового Інституту, а особливо тому, що в Европі назрівають великі події. Коли вперше я одержав припоручення минулого літа, яко вислід наших розмов з в. дел.[егатом] Гриб.[івським], просилося тримати цю справу строго довірочно до дальших повідомлень. Тому власне було мало зроблено, хоч начерк праці обдумувався. Тепер при нашій з Вами зустрічі ми цю справу ширше обговорили, я взявся до реалізації тої важної справи”[20].

Влітку 1938 року[21] Олег Кандиба перший раз приїхав до Америки на запрошення ОДВУ[22]. Вже тоді він був визнаним в світі молодим вченим-археологом, видатним поетом і провідним членом ОУН. Як археолог – фахівець з европейської неолітичної кераміки, він мав близькі наукові зв’язки з европейськими й американськими вченими, від 1932 р. у співпраці з американськими науковими установами проводив розкопки у Чехословаччині та Югославії, мав виклади в літніх семестрах Американської Школи Передісторичних Дослідів в Европі, співпрацював з Фоґґ музеєм мистецтва та Пібоді музеєм Гарвардського університету, друкував праці в Американському Журналі Археології[23]. Але ця співпраця відбувалася на европейських теренах.

Олег Кандиба приїхав до Америки для політичної, науково-організаційної та культурницької діяльности. Головні причини приїзду були: 1) Допровадити до організації Українського Наукового Інституту і 2) Взяти участь у Восьмому з’їзді ОДВУ і Другому Конґресі Українських Націоналістів Америки, що відбулися 3 – 5 вересня 1938[24]. Як відомо, в 1938 році в Америці мав відбутися Великий Збір Українських Націоналістів (ВЗУН), але через вбивство 23 травня того ж року в Роттердамі полковника Євгена Коновальця, відбуття Збору відкликали. Все ж таки члени ПУН приїхали взяти участь у з’їзді ОДВУ і націоналістичному конґресі. З’їзд відбувся в Ньюарку (штат Нью Джерзі), з 3 по 5 вересня 1938 р.[25] Крім О. Кандиби, в цих імпрезах брали участь ґен. Віктор Курманович, полк. Роман Сушко й Ярослав Барановський – усі члени Проводу ОУН. На думку Є. Скоцка: “Особливим завданням Ольжича була підготова мистецької частини заповідженої маніфестації, хоч можна припускати, що мав він ще і інші завдання, мабуть пов’язані з приїздом до ЗСА цілої групи ПУН, про які він нам не говорив”[26]. Отже місія Ольжича до Америки в 1938 році була пов’язана в першу чергу з його суспільно-політичною діяльністю, і серед завдань, які перед ним стояли, було створення УНІ. Думка про приїзд до США у зв’язку з працею в Гарвардському університеті могла з’явитися на побутовому рівні у його співробітників в ОУН[27] і відтворитися в довідникових та інших виданнях, але вона не знайшла документального підтвердження.

ОРҐАНІЗАЦІЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ

УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ В АМЕРИЦІ

В Нью Йорку Олег Кандиба спочатку поселився в домі Володимира Душника, члена Центральної Управи ОДВУ та редактора журналу Націоналіст[28]. З листування О. Грановського з О. Кандибою знаємо, що їхня зустріч відбулася вірогідно наприкінці літа чи на початку осені в Міннеаполісі, де вони докладно обговорили організацію і завдання майбутньої установи. Вони зустрічалися ще декілька разів. О. Грановський писав у листі до Д. Штогрина, що “ми з ним (Ольжичем – авт.) часто здибалися і переписувалися, а особливо в справах засновання Українського Наукового Інституту в Америці. ОДВУ постаралося фінансувати видання Інституту…”[29]. Як голова ОДВУ, Грановський тоді часто відвідував Нью-Йорк, де перебував Ольжич.

У вересні 1938 року Ініціятивний Комітет для створення Українського Наукового Інституту в Америці, очолений проф. О. Грановським, розіслав потенційним членам Інституту лист-запрошення[30]. Крім заклику стати членом Інституту, тут було сформульовано мету діяльности установи, яка в цілому виводилася з потреби об’єднати українських вчених на всіх теренах, розвивати українську науку та сприяти поширенню інформації про Україну для спростування помилкових наукових і політичних концепцій, поширених в світі. Цей лист готувався без безпосередньої участи О. Кандиби, але сформульовані в ньому завдання базувалися на основних ідеях Інституту, обговорених попередньо ініціяторами і пізніше сформульованих в Статутах УНІ.

Склад Ініціятивного Комітету був продуманий О. Грановським і пізніше обґрунтований в листі до О. Кандиби. До Ініціятивного Комітету увійшли вчені з Міннеаполісу – О. Грановський (голова), Микола Гайдак (писар), Стефан Мамчур – професор Католицької Колеґії Св. Томи, Іван Корчик – доктор медицини, Іосиф Булик і Леонтій Рибак – докторанти Міннесотського університету, Ірина Грановська, яка мала університетську освіту[31]. Саме вони підписали лист-запрошення.

Відзив на лист-заклик Ініціятивної Групи був назагал позитивний. Орґанізатори одержали відповіді від багатьох українських інтелектуалів, серед яких – Р. Придаткевич, Г. Павловський, Ф. Луців, А. Кібзей, Т. Павличенко та ін.[32] Наприклад, д-р В. Галич, автор першої англомовної історії українців у США, писав у відповіді, що “потреба такої організації вже довший час відчувалася, і хоч наші сили ограничені, то й так зорганізовано може буде більше щось зробити як одинцем”[33]. В той же час дехто вітав відсутність партійного впливу на діяльність Інституту[34].

Одначе листування між організаторами свідчить про розбіжності у розумінні деяких організаційних питань, в першу чергу – складу Управи та розміщення організаційного центру. У зв’язку з потребою прискорення справи створення УНІ, на чому наполягав ПУН, О. Кандиба пропонував перенесення організаційного центру до Нью-Йорку, де в той час перебував сам і де до справи міг долучитися В. Душник[35]. Він подав також склад Управи, в якій директором Інституту мав стати О. Грановський, координаційним секретарем – О. Кандиба, а діловим секретарем – В. Душник[36].

Яка ж була реакція О. Грановського? Можна ствердити, що він не був задоволений “диктатом” Кандиби і намагався переконати в правильності своїх поглядів. О. Грановський був проти залучення до справи УНІ В. Душника, бо “від’ємно для справи булоб, колиб УНІ навіть з самого початку його основання льокувався при ОДВУ. Тим самим відхилилося б людей, що нас добре ще не розуміють, а котрих треба б притягнути до праці. До того п. Душник ще не має тих наукових контактів, так потрібних для такої справи”[37]. Свої погляди на цю справу О. Грановський подовжував відстоювати і пізніше, аргументуючи одержанням згоди на членство в Інституті від людей, які до того не були задіяні в українському політичному житті – зокрема, відомого скульптора О. Архипенка та ін.[38] О. Кандиба поступився секретарством Душника, але просив включити його до дирекції Інституту як члена і заступника директора на Східні стейти[39].

О. Грановський вважав, що Інститут краще “льокувати” не в Нью-Йорку, а в Міннесоті, бо Міннеаполіс був університетським містом, УНІ було б краще діяти при науковій інституції і “не центр населення, а центр наукових сил грає ролю”[40]. Вчений у цьому розкрив плян діяльности Інституту, який серед іншого передбачав запрошення до співпраці американських вчених, “що цікавляться українською справою”, видання двох томів праць Інституту – українською та англійською мовами та “зачартеровання статуту УНІ”. І, нарешті, професор закликав не поспішати з творенням установи, “поки не оформиться ціла організація і її уряд, щоби надати форму нормального розвитку УНІ на тлі американських обставин і щоб ніхто нам не міг закинути, що ми щось фабрикуємо по аматорськи. В противнім разі ми закопаємо великі можливості передчасно в могилу”[41].

На нашу думку, в цій дискусії віддзеркалений спосіб мислення представників двох генерацій: О. Грановського (н. 1887 р.) – досвідченого університетського професора, пересічного поета і голови ОДВУ та О. Кандиби (н. 1907 р.) – молодого й здібного археолога, видатного поета, члена ОУН і голови Культурної Референтури. Між ними було 20 років вікової різниці, різний політичний досвід і дещо відмінні погляди. О. Кандиба настоював, щоб перед його виїздом до Европи вже Інститут був зорганізований. Професор хотів полагодити спершу усі формальности і не хотів працювати під чиїмсь диктатом. В листі до О. Кандиби з 5 жовтня 1938 р. він писав: “Коли мені доручено справу, і я взявся до переведення її в життя, то прошу її залишити до моєї розпорядимости, поки її не поставлю на тривкі ноги. Хіба що до мене немає довір’я, тоді не треба булоб цю працю й починати. Всі зауваги прийматиму до дуже пильної уваги, але як довго я буду головою УНІ, так довго сам мушу знати що робитиметься в Інституті”[42]. В цілому все ж можна стверджувати, що розбіжності між організаторами не були принциповими, вони обговорювали всі питання й це було на користь справі.

З листування можна також спробувати з’ясувати процес підготови Статуту УНІА. В уже згаданому листі від референта зв’язку ПУН Пригоди згадувалося про пересилку статуту від КР ПУН до О. Грановського. В листі Ініціятивного Комітету, розісланому з Міннеаполісу, було обіцяно вислати проєкт статуту по одержанні писемної згоди на членство. В листі О. Кандиби від 1 жовтня 1938 р. згадувалося про Повний і Скорочений статути, які плянувалося літографувати і вислати до чартерування – виглядає, що текст статутів вже в Нью-Йорку мали. У відповіді, написаній О. Грановським 3 жовтня, згадується про висилку до зголосившихся членів Інституту проєкту статуту, “що вже виготовляється на зразок трьох американських наукових інституцій”[43]. 5 жовтня О. Кандиба писав О. Грановському, що висилав “нарис скороченого Статуту” з проханням “його проглянути”, а “повний статут я тут відповідно до наших мірковань змінюю і постараюся його розмножити тут… При цьому прошу Вас ласкаво дати все до зачартерування в найскор. часі, щоб можна було мені почати працю в Европі[44]. Того ж числа – 5 жовтня О. Грановський пише Кандибі про те, що “Ваш статут скорочений є добрий, але ми думаємо, що краще послати короткий статут в англійській мові приблизно в такій формі, як його будеться зачартеровувати. Той статут, себто його проєкт, вже літоґрафується. Ми так робимо, щоби зменшити кошти. Повний статут по ґрунтовному обробленню можна розмножити в укр. мові. Прошу Вас одначе не множити його, поки ми переробимо і одобримо його і лише тоді його можна буде літоґрафувати з нашою згодою”[45].

Отже, складається враження, що статутові документи готувалися одночасно в обох центрах і відповідно обговорювалися. Обидва варіянти статутів, правдоподібно, опрацьовувалися в Нью-Йорку, найвірогідніше – О. Кандибою. Ймовірно, був ще варіянт, підготовлений в Міннеаполісі (найскорше, О. Грановським) – це мав бути англомовний текст скороченого статуту, підготовленого до урядової реєстрації Інституту. На жаль, серед матеріялів, пов’язаних з УНІ, що зберігаються в архіві О. Грановського, його не вдалося знайти і не відомо, чи був він виготовлений. Те, що розширений варіянт статуту називався “Статут Українського Наукового Інституту в Нью-Йорку”, а той час як скорочений варіянт носив назву “Статут Українського Наукового Інституту в Америці” на наш погляд, може свідчити про певну “перемогу” поглядів Кандиби на місце центру діяльности інституції.

Текст статутів є машинописом без жадних рукописних правок чи доповнень. Тому питання про ролю О. Грановського в опрацюванні розширеного варіянту статуту залишається відкритим. Крім того, на нашу думку, в архіві зберігся чернетковий розширений варіянт. На користь цього свідчить недостатнє редагування тексту: майже повністю повторюються пункти 13 і 14 другого розділу про друк праць Інституту українською, англійською та іншими мовами[46]. Чи було виготовлено остаточний варіянт статутів і чи були подані матеріяли до урядової реєстрації установи – невідомо. Можемо лише стверджувати, що в 1939 р. УНІ так і не було зареєстровано.

Аналіз текстів документів дає підстави зробити висновки про концепцію УНІ, якої притримувався О. Кандиба. Виглядає, що він готував проєкти статутів при співпраці українських вчених з Праги. Скорочений статут УНІ повністю увійшов до значно поширеного “Статуту УНІ в Нью-Йорку”, переважно в Розділ І “Загальні тези”. Цей розділ було доповнено засадничою тезою про сутність УНІ: “Український Науковий Інститут в Нью-Йорку є установою незалежної української науки, скерованої на добро української нації”, а також переліком установ, які входили до складу Інституту. До цього розділу було включено й пункт №8 про те, що Інститут в своїх цілях орґанізує експедиції, екскурсії, досвідні станції, установи і т.п.[47]

Повний “Статут Українського Наукового Інституту в Нью Йорку” складається з семи розділів і “Зауваг”. Їх аналіз дає підстави стверджувати, що Український Науковий Інститут мав стати тією науковою установою, яка б поза Україною об’єднувала українських науковців незалежно від місця їхнього помешкання і гідно б представляла українську науку на міжнародному рівні. Зокрема, в розділі “Загальні тези” подано, що УНІ в Ню Йорку є установою незалежної української науки і “а) дбає про поглиблення і поширення наукових дисциплін на користь української нації, б) об’єднує та організує наукову працю українських вчених в Злучених Державах Північної Америки, на українських землях та поза її межами та помагає у витворені дослідчих та освітніх установ для всіх галузей знання”[48].

Статут передбачав структуру Інституту, подібну до організаційної структури національних академій і більшості наукових товариств. Як і в “скороченому”, в Статуті УНІ в Нью-Йорку передбачалося створення трьох наукових відділів (історично-філософічного з секцією мистецтва, математично-природничих наук і суспільних наук з секцією правничих наук і економічних). Крім того, згідно зі Статутом при УНІ мали працювати “а) бібліотека Інституту, б) Музей-архів, в) друкарня, г) постійні і тимчасові комісії”[49]. В останньому розділі – “Завваги” було передбачено програму УНІ, яка містить інформацію про заплановані видання та про деякі постійні комісії, які мали діяти при історично-філософічному відділі: постійна комісія для історії української літератури, тимчасова комісія для історії української революції (1917 – 1921 рр.), постійні комісії для українського права, для студій фашизму та для студій націонал-соціялізму. Третій відділ передбачав діяльність постійної комісії для студій економіки України. Як бачимо, деякі з пропонованих комісій були унікальними для української науки за своїми дослідницькими завданнями.

Структура членства УНІ також передбачалася подібною до НТШ та інших наукових товариств і установ: в УНІ мали бути дійсні члени, члени-співробітники, члени члени-прихильники. Членів “кляси мистецтва” не було в статутах інших наукових установ, її створення було пов’язане з потребою залучення до співпраці мистців. О. Кандиба був своєрідним опікуном мистецтва: в Кракові та Празі заснував мистецькі організації. В “Заувагах” до Статуту, він подав список потенційних членів Інституту, які включали науковців з Америки та Канади[50]. На нашу думку, тут було враховане побажання О. Грановського, бо в статуті було наголошено, що при залученні інших осіб “треба звернути увагу на те, щоб не надто підкреслювати націоналістичний склад Інституту”[51]. З невідомих причин у списку не згадувалося серед членів прізвища самого О. Кандиби, який був згаданий нижче як майбутній постійний координаційний секретар, що буде перебувати в Европі.

Інститут мав підтримувати зносини з чужоземними академіями та науковими установами, вступати в міжнародні та інші союзи Академій та наукових товариств та брати участь та організувати українські та міжнародні наукові з‘їзди[52], а також наділявся правом засновувати наукові установи в Україні та на еміґрації – отже, стати організаційним центром українського наукового життя. УНІ мав стати також осередком підготовки українських наукових кадрів, бо дійсні члени і члени-наукові співробітники могли орґанізовувати наукові семінари та інші наукові роботи для осіб, що готуються до наукової діяльности. Окрему увагу в статуті було приділено науково-видавничій діяльності Інституту. Отже, можемо ствердити, що Олег Кандиба плянував створення унікальної української наукової установи в Америці, яка б репрезентувала українську науку і культуру на міжнародному форумі.

Проф. О. Грановський при створенні Інституту діяв за пляном, поданим в уже згаданому листі від 3 жовтня 1938 р. Він писав: “Наші пляни такі:

1. Як одержимо відповіді на наші листи, зараз засилаємо кандидатам проєкт статуту, що вже виготовляється на зразок трьох американських наукових інституцій.

2. Як скоро це буде зроблено, зараз беремося до зачартеровання статуту УНІ на цілу Америку і інші держави.

3. Лише тоді подамо до преси публичний заклик.

4. По тім треба буде удатися до американських вчених з різних фахів, що цікавляться українською справою. У нас на це є відповідний плян.

5. Зараз по заложенню УНІА, треба взятися негайно до друку першого тому в українській мові і другого том у в чужих мовах, а особливо в англійській мові.

6. Дальший плян праці має розвиватися в кількох напрямах. Цілий ряд видань треба видати скорим темпом, щоб прикувати до себе увагу наукового світу”[53].

На нього фактично ліг обов’язок розбудови членської бази Інституту, переважно на американському терені. Видавничою діяльністю зайнявся О. Кандиба, котрий готував видання першого наукового збірника. Осінню 1938 р. він виїхав з Америки в Карпатську Україну, де, як представник ПУН[54], розбудовував працю Культурної Референтури і брав участь у боротьбі за утвердження Українсько-Карпатської Держави.

Ольжич розпочав працю над науковим збірником УНІА в Хусті в кінці 1938, вже на початку грудня розіславши листи із запрошенням до співпраці в ньому відомим українським вченим. Після окупації мадярськими військами Карпатської України в березні 1939 р., він був змушений виїхати до Чехословаччини, де з травня 1939 р. продовжив працю над збірником.

Повернувшись до Европи, О. Кандиба 2 грудня написав листа з Карпатської України О. Грановському, в якому просив леґалізувати Інститут і вислати йому “уповноважнення та блянки”, що було потрібне до праці. Також він повідомляв про приступлення до роботи над Збірником не очікуючи на чартерування УНІА, бо це необхідне “з огляду на револ. момент та ті директиви, які я дістав”[55]. При цьому він наголошував, що збірник повинен з’явитися друком ще в січні, а “зачартерування Інституту і леґалізація моєї функції координац. секретаря і редактора повинні наступити в найкоротшому часі, щоб збірник мав відповідну фірму, а я міг як слід ставити справу Інституту в тутешніх офіційних і наукових колах”[56]. До цього листа О. Кандиба додавав список осіб, які стали членами УНІ і мали одержати запрошення до співпраці в Збірнику[57]. який складався з двох частин: список европейських членів УНІ (члени дійсні) і членство в Америці[58]. З цього списка видно, що він в Европі приєднав до співпраці в Інституті 18 нових членів – поважних українських вчених з Галичини, Чехословаччини, Польщі й Австрії. В той же час в Америці та Канаді не було більше 10 дійсних членів УНІ. Можливий вихід книги на рідній землі, на думку Кандиби, мав велике моральне значення.

Не знаємо відповіді Грановського на цей лист, але під кінець 1938 – весною 1939 р. Інститут ще не мав свого фірмового паперу (про що свідчать листи О. Кандиби до авторів Збірника, які не мають відповідного оформлення) і не був зачартерований в Америці. Останнім листом О. Кандиби до О. Грановського став текст листа до членів із запрошенням до участі в Збірнику[59]. Відомо також, що професор став автором передмови до книги. Пізніше О. Грановський згадував: “ОДВУ постаралося фінансувати видання Інституту і здається вийшло пару томів, одначе, через війну, бо вони вийшли якраз тоді, як вибухла війна і як посипалися на мене і на ОДВУ всякі напади від большевиків підчас “медового періоду” поміж Молотовим і Рібентропом, ми тут не одержали ні однісенького примірника”[60].

Рік 1939 пов’язаний з діяльністю УНІА переважно на европейському терені. Спершу в Карпатській Україні, згодом – в Празі, де мешкав Ольжич і його батьки.

О. Кандиба поширив членську базу Інституту в Европі та реалізовував проголошені в статуті організаційні пляни. Зокрема, в травні 1939 року було зорганізовано Постійну Комісію для студій фашизму. У листі до проф. Є. Онацького від 25 травня 1939 року О. Кандиба запросив його до складу Комісії і написав, що “передбачається видання Збірників Комісії, з яких перший має з’явитися найближчої зими”[61]. Крім того, головним завданням О. Кандиби на той час було започаткувати й зреалізувати науково-видавничу програму Інституту. Першим виданням було запляновано загальний науковий збірник, пізніше він розпочав підготовку збірника історичних праць[62], але книга так і не вийшла.

Як згадувалося, у “Заввагах” до статуту О. Кандиба подав обширний плян публікацій, які включали наукові збірники усіх Відділів Інституту, включаючи також видання комісій[63]. З цих видавничих плянів було реалізовано лише видання першого загального Збірника. Беручи до уваги, що сьогодні це унікальна й рідкісна книга, докладніше обговоримо це єдине видання УНІ. Для О. Кандиби це був також перший науковий збірник за його редакцією.

Багато матеріялів про цей збірник та інші запляновані видання УНІА знаходимо у листуванні Олега Кандиби з проф. Євгеном Онацьким, членом Інституту і близьким співробітником Культурної Референтури ОУН. Про свої видавничі пляни і редакційну працю над Збірником він інформував проф. О. Грановського і запрошував його до співпраці. В листі з Карпатської України 2.ХІІ.1938 р. О. Кандиба писав: “Є конечне нам тут негайно приступити до публікації першого збірника Інституту. Це нам необхідне в теперішньому моменті під кожним оглядом. З огляду на рев. момент та ті дерективи, які я дістав, збірник повинен з’явитися друком ще в січні (1939 р). Стягаю тут матеріял і зредагую його при помочі поодиноких спеціалістів. Друкуватимо певне тут, – що важливіше для нас морально (вихід на рідній землі). Перші аркуші здані будуть до друкарні ще перед Різдвом. Тепер висилаю листи з запрошенням до участи у Збірнику окремим членам в Европі та Америці”[64].

До потенційних авторів Збірника О. Кандиба звертався влітку 1938 р. Про це згадує Микола Андрусяк у спогаді про цей збірник. Він пише, що послав О. Кандибі “статтю літом 1938 р. В осени повідомив мене Кандиба з Хусту, що він перебуває в тогочасній столиці Карпатської України й друкуватиме в ній цей збірник. Після трагедії карпатсько-українського державного будівництва в березні 1939 р. написав мені Кандиба уже з Праги, що всі матеріяли до збірника пропали в Хусті, отже чи маю я копію моєї статті; якщо так, то негайно йому прислати до Праги”[65]. Згадані в листі М. Андрусяка події підтверджуються листуванням. О. Кандиба в листах, вдруге розісланих до авторів 10 травня 1939 р., запрошуючи прислати до Збірника статтю, писав: “Події на Карпатській Україні, де перший Збірник має вийти, перешкодили його в появі та примусили перенести друк на еміграцію. З тої причини теж продовжено попередний реченець надсилки причинків”[66]. Не маючи офіційного бланку Інституту, в своїх листах часами Кандиба в лівому верхньому кутку аркуша подавав назву “Координаційний Секретаріят Українського Наукового Інституту в Америці”[67].

Збірник Українського Наукового Інституту в Америці був надрукований в празькій друкарні восени 1939 року. На титульній сторінці як назва серії подано: “Праці Українського Інституту в Америці. І” українською та англійською мовами. Місце видання: Сент Пол, Мінн. – Прага, 1939. Збірник включав 13 досліджень з різних наукових ділянок (історія, археологія, архітектура, літературознавство, право, економіка, етнографія, фізика, хімія й інші). Авторами були науковці з Праги й інших українських наукових осередків. Серед них – Олег Кандиба, Олег Гайманівський, Симон Наріжний, Людмила Красковська, Євген Онацький, Полікарп Герасименко, Микола Зайцев та інші. Кожна стаття включала резюме англійською або німецькою мовою, і тією ж мовою було подано переклад української назви в “Змісті”. Коротку передмову до збірника написав проф. Олександер Грановський, який підкреслив вагу організації “національної науки” в той час, “коли українську науку вживається або викривляється о вподобі ворожих українській нації сил, суспільність мусить протиставити цьому наукове будівництво, що виходитиме тільки з національних потреб та завдань”[68]. Як вже згадувалося, О. Грановський не одержав жодного примірника цього видання. В Архіві та бібліотеці вченого цієї книги немає до сьогодні, що свідчить про те, що не одержав він його і пізніше. Переважно відсутня ця книга і в наукових бібліотеках Америки та Европи. На велике щастя, зберігся один примірник в д-р Марка Антоновича і його зіраксовою відбиткою користуємося в нашій статті.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Останній раз Кандиба і Грановський зустрічалися підчас ІІ Великого Збору Українських Націоналістів (ВЗУН), що відбувся в Римі 27.VІІІ.1939 року в пансіоні проф. Є. Онацького[69]. Вони брали участь у ВЗУН і напевно мали змогу обговорити справи Інституту в Америці. В 1939 році ОДВУ і проф. О. Грановський, як голова, були несправедливо переслідувані Американськими державними органами (FBI, The House UN-American Activities Committee та ін.) за симпатії до нацистської Німеччини[70]. В такій атмосфері не було мови про діяльність Інституту в Америці. В той же час причина згасання цієї важливої справи може бути й в іншому. В 1941 р. відомими українськими вченими М. Чубатим та В. Тимошенком було зроблено спробу створення ще однієї наукової установи дослідницького профілю в Америці – Українського Наукового Товариства, що не є об’єктом нашого дослідження. Але лист О. Грановського до В. Тимошенка, написаний з цього приводу, відкриває завісу над його розумінням причини занепаду справи УНІА. Зокрема він писав: “Нажаль Ви не згадали (в статті про УНТ – авт.) про наші спроби ще в 1938 році. З історичного погляду як і з наставлення де яких людей це важно. Ми тоді замість газетярських апелів удалися особисто до науковців з дуже добрим відгуком. Бачите, Ви за далеко і може не зовсім добре охоплюєте “гаразди” що існують в більших українських центрах, а особливо на сході, де є свій “Рим” і своєрідні “папи”. Тому то й та справа не посунулася вперед. Як би Ви так ближче запізналися з тими обставинами, я є певний, що Ви їх би незлюбилиб”[71].

В умовах, що склалися, науковою діяльністю Інституту зайнявся переважно д-р Олег Кандиба, який після окупації Карпатської України коротко мешкав у Кракові, а потім в Празі[72]. Під час війни Олег Кандиба керував націоналістичним підпіллям в Україні – займався справами ОУН, далекими від діяльности Інституту. Власне, після виходу Збірника Інституту життя УНІА фактично припинилося.

Пропозиція деяких вчених щодо відновлення діяльности Інституту по війні не увінчалася успіхом. Від імені членів УНІ з Европи, які опинилися в 1947 р. в таборах для переміщених осіб (т.зв. DP camps) на території Німеччини, до Олександра Грановського звернувся інженер д-р Полікарп Герасименко, член Інституту. Він висловив думку про потребу відновлення діяльности УНІ в нових умовах і пропозицію допомогти українським вченим “в цьому переходовому стані вкладаючи на це розмірно невеликі кошти”. На його думку, хоча “Український Науковий Інститут не має харитативних завдань, але – замовляючи праці українських учених і оплачуючи їх – він зможе здобути цінний матеріял і та піддержати тимчасово фізичне існування частини науковців”[73]. Він вважав, що УНІ мав би мати на це 1,500 – 2,000 дол., якими можна було б оплатити праці 20-30 науковців в Німеччині й тим підтримати їх 4-5 місяців. В архіві не знайдено копії відповіді О. Грановського на цю пропозицію. Загальновідомо, що вчений активно сприяв переїзду до США українських науковців, про що в його архіві збереглося величезне листування. Але схоже, що дослідження “під фірмою” УНІ так і не були надруковані.

Як бачимо, Український Науковий Інститут в Америці припинив існування після Другої світової війни. Можливо, на це мала вплив трагічна смерть 1944 року в німецькому концентраційному таборі О. Кандиби, який був одним із головних промоторів цієї ідеї. По війні в Німеччині постала нова дослідницька інституція – Українська Вільна Академія Наук, відновило працю – тепер на еміґрації – Наукове Товариство ім. Шевченка. При створенні паростків цих установ на американському континенті вони об’єднали переважну більшість українських науковців – переселенців з Европи.

О. Кандиба-Ольжич був серйозним організатором першої наукової установи в Америці. Постає питання: як оцінювали діяльність Олега Кандиби його сучасники. В кінці 1938 року він зустрівся у Відні з полковником Андрієм Мельником, головою Проводу Українських Націоналістів, і здав йому звіт з діяльности. Залишився цікавий опис цієї зустрічі. А. Мельник писав: “По складені мойого приречення до рук членів Вужчого Проводу Українських Націоналістів 12 жовтня 1938 року, було одним з перших моїх завдань познайомитися з тими з референтів ПУН, які до ВПУН не належали. Одним з перших, з яким прийшлося зустрічатися мені у Відні, був д-р Олег Кандиба, Ольжич. Стрункий, високий, майже ще юнак і гарної будови, з несміливими рухами, дещо похилої постави. Хоч попереджений був Ольжич Сеником-Грибівським про нашу зустріч, помітне було змішання його при нашім привітанні, якесь хвилювання не покидало його в початковій частині нашої розмови, і через це утруднювало його старанно приготований і складений звіт з праці в ділянці веденої ним культурно-освітньої референтури. Щойно по звіті, при дискусії, повернувся він до “рівноваги” і щойно тут заблищав своєю ерудицією і ґрунтовним знанням довіреного йому ще покійним вождем (Є. Коновальцем) ресорту, виявляючи при цьому прикмети доброго організатора. Свій ресорт розбудував Ольжич відповідно до многогранник завдань, що їх ставила в повнім розвою ОУН, в могутній апарат з кількадесятьма ближчими і дальшими співробітниками, з чого приблизно третина на рідних землях, решта поза ними – Европі й за океаном. Культурно-освітню ділянку довів Ольжич до не перевищеного розцвіту, завдяки вже признаному імені визначного вченого й автора ряду наукових цінних праць, завдяки рідким особистим прикметам і завдяки вмілому та старанному доборі співробітників”[74].

Характеристика О. Кандиби-Ольжича Головою ПУН-у А. Мельником достатньо об’єктивна. Можна додати, що Ольжич був науковцем-ідеалістом, який розбудовував українську культуру. Його концепція організації першої української установи в Америці була відважна та правильна. Коротка, але важлива, діяльність Українського Наукового Інституту в Америці, поширена на два континенти, засвідчує його значні науково-організаційні і науково-видавничі здібності.

Знаємо, що в нашій статті не розв’язано всіх питань, пов’язаних з діяльністю УНІА. Але нею зроблено перший нарис, який буде доповнений із знайденням нових джерельних матеріялів.


 

[1] Про наукову діяльність О. Кандиби див. Любомир Винар, “Наукова діяльність Олега Кандиби”, Український Історик (УІ), т. ХХІІ, №1-4, 1985, с. 46-74; Л. Винар. “Головний період наукової діяльности Олега Кандиби: 1931 – 1940”, УІ, т. ХХІІІ, № 1-2, 1986, с. 31-54; т. ХХІІІ, №3-4 (91-92), с.33-43.

[2] Про Культурну референтуру ПУН див.: В. Маруняк. “Культурна референтура ПУН в роках 1937 – 1942”, УІ, 1985, т. ХХІІ, ч.1-4 (85-88), с.75-80; О. Кандиба. “Вояки-будівничі”, На зов Києва…, с.37-46; А.В. Кентій. Нарис історії Організації Українських Націоналістів в 1941 – 1942 роках. Київ: Національна Академія Наук. Інститут історії України. Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України, Архів громадських об’єднань України, 1999, 200 с.

[3] Див. Д. Кардаш (О. Кандиба), “В авангарді героїчної доби: до проблеми націоналістичної культури”. Альманах В авангарді, Париж, 1938, с. 9-15. Інші його статті того періоду передруковані в: О. Ольжич, Незнаному Воякові. Київ: Фундація О. Ольжича, 1994, с. 186-232. Про діяльність ОУН, див. John Armsrong, UkrainianNationalism. Third Edition. Englewood, Colo.: UkrainianAcademic Press, 1990, 270 p.; Roman Wysocki, Organizacja UkraińskichNacjonalistów wPolsce v latach 1929 – 1939. Geneza. Struktura. Program. Ideologia. Lublin: Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, 433 p.; Організація Українських Націоналістів 1929 – 1955. На чужині (Париж: Видання Першої Української Друкарні у Франції), 1955, 446 с.; Петро Мірчук, Нарис історії ОУН. Перший том 1920 – 1939, Мюнхен: Українське Видавництво, 1968, 639 с.

[4] Д. Кардаш (О. Кандиба). “Культурна політика українського націоналізму”. В кн.: О. Ольжич. Незнаному воякові…, с.228.

[5] Про О. Грановського див.: Г. Чернихівський. Олександр Неприцький-Грановський. Життя і творчість. Тернопіль, 1996, 417 с.; “Грановський (Неприцький-Грановський) Олександер”, Енциклопедія українознавства, т.2, перевидання в Україні, с.425.

[6] Наприклад, в статті “Наукова праця О. Кандиби-Ольжича”, Фенікс, зош. 10, 1961, с. 68, Дмитро Штогрин пише, що “в 1936 О. Кандиба одержує запрошення на працю від Гарвардського університету” і “Д-р Олег Кандиба приймає цю пропозицію”, але обов’язки, зв’язані з його політичною працею, “дозволяють йому практично прийняти пропоновану працю щойно в 1938-му році…” “Після остаточного поїзду до Америки д-р Олег Кандиба відразу розпочав фахову роботу в “Пібоді музею” при Гарвардському університеті”. Подібну інформацію також подано в Енциклопедії Українознавства в гаслі “Ольжич”: “У 1938 році читав лекції в Гарвардському університеті” (ЕУ, т. 5, с. 1830, автор гасла О. Зінкевич) і Данило Струк в статті “Olzych, Oleh”, Encyclopedia ofUkraine, vol. III, 1993, p. 691: “After a brief lecture tour atHarvardUniversity Olzych helped to found the short lived UkrainianResearchInstitute of America”. Вищенаведені гіпотези про працю або лекції О. Кандиби в 1938 році в Гарвардському університеті в Америці не мають жадного джерельного підтвердження. Див. Любомир Винар, “Головний період наукової діяльности Олега Кандиби: 1931 – 1940”, цит. пр., с. 59-60. Студентка і приятелька О.Кандиби з Праги, Етель Лессер (Lesser), з якою Ольжич зустрічався осінню в 1938 році в Америці, в листі до Любомира Винара 3 травня 1984 р. написала, що не думає, що він тоді працював професійно в ділянці археології” (“Idon’tthink that he did any professional work in the field of archeologyduring hisstay in New York” (Архів Любомира Винара, ф. “О. Кандиба-Ольжич”).

[7] Г. Чернихівський. Олександр Неприцький-Грановський. Життя і творчість. Тернопіль, 1996, 417 с.

[8] Л. Винар. “Наукова діяльність д-ра Олега Кандиби”…, с.53; “Листи О. Кандиби до Є. Онацького” (Ред. М. Антоновича), Там же, с.141-146; “Листи Є. Онацького до О. Кандиби” (Ред. Л. Винар), Там же, с.149-155.

[9] Листи з дозволом від п. Грановської від. п. Сузан Ґріґґ та Президента ОДВУ п. Олександра Процика зберігаються в Архіві Л. Винара (ф. “О. Кандиба”).

[10] Володимир Маруняк. “Культурна Референтура ПУН в роках 1937 – 1942”, УІ, т. ХХІІ…, с.77.

[11] “Виступ Народного депутата Миколи Жулинського на вечорі пам’яти Олега Ольжича”, Самостійна Україна, Рік 54, ч. 3, 2002, с. 4-5.

[12] Володимир Маруняк. “Культурна Референтура ПУН в роках 1937 – 1942”…, с. 77. З активних членів КР, які були членами ОУН, згадаємо Демо-Довгопільського, І. Ірлявського, О. Лащенка, В. Маруняка, М. Михайловича, О. Телігу, О. Штуля, А. Хмарчук і М. Чирського. З КР також тісно співпрацювали У. Самчук, О. Лятуринська, М. Мухін та інші видатні будівничі української культури.

[13] Олександер Сушко (1880 – 1966), історик, журналіст і громадський діяч родом з Галичини. Див. про нього “Сушко Олександер”, Енциклопедія українознавства. Словникова частина. Перевидання в Україні. Т.8, Львів, 2000, с.3110-3111.

[14] В. Дорошенко. “Хлєстаков в Америці або Українська Академія Наук у Шікаґо”, Новий шлях, 17 липня 1937, №156.

[15] П. Лазарович (1900 – 1983), адвокат і відомий громадський діяч, ректор Інституту М. Грушевського в Едмонтоні (Канада), у 1968 р. був нагороджений медаллю Т. Шевченка, почесний доктор Колеґії Св. Андрія в Вінніпезі. Про нього див. Михайло Маруняк. Біографічний довідник до Історії Українців Канади. Вінніпеґ: УВАН в Канаді, 1986, с.376.

[16] Лист П. Лазаровича до О. Грановського від 5 жовтня 1938 р. Центр Дослідження Імміграційної Історії Міннесотського університету (ЦДІІ). Архів О. Грановського. Box 1. Ukrainian Academicand OtherOrganization. Folder “Scientific Institute in New York”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. №5.

[17] Омелян Сеник (1891 – 1941) (псевдо Грибівський, Канцлер, Урбан) – відомий діяч ОУН, опікувався в ПУН північноамериканським континентом, тому часто відвідував Америку. Про нього див. “Сеник Омелян”, Енциклопедія українознавства, Словникова частина. Т.7. Перевидання в Україні. Львів, 1998, с.2753; А. Мельник, “Канцлер – Грибівський: Сот. Омелян Сеник”, Організація Українських Націоналістів 1929 – 1954…, с.33-36.

[18] На жаль, не вдалося встановити власника псевда “Пригода”. В листі до Л. Винара від 1 квітня 1987 р. Є. Скоцко (Архів Л. Винара, ф. “О. Кандиба”) висловив припущення, що ним міг бути Я. Барановський.

[19] Лист Пригоди до О. Грановського з 27 квітня 1938. ЦДІІ. Архів О. Грановського. Box 1. Ukrainian Academic and Other Organization. Folder “Scientific Institute in New York”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. №1.

[20] Лист О. Грановського від 3 жовтня 1968 р. до О. Кандиби, який тоді мешкав у Нью Йорку. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. Individual correspondens. Folder “KandybaOleh”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. № 8.

[21] У листі до Л. Винара від 1 квітня 1987 р. Є. Скоцко згадував, що О. Кандиба приїхав вірогідно в червні, а від’їхав у листопаді 1938 р. Вірогідніше, він приїхав в другій половині липня чи на початку серпня, бо в липні мав виклади в літньому семестрі АШПД у Празі, про що згадував у своєму Звіті заступник директора школи В.Я. Фюкс (Л. Винар. “Головний період наукової діяльности…, ч.3-4 (91-92), с.38, прим.107). Від’їхав він не пізніше середини листопада, бо 2-м числом грудня датовано його лист до О. Грановського з Карпатської України (див. “Джерельні матеріяли”, док. №15).

[22] За повідомленням Є. Скоцка, члена Центральної Управи ОДВУ, після приїзду до Нью Йорку, еміґраційні власті США задержали О. Кандибу на Елліс Айленд для перевірки його ідентичности і мети приїзду. Він “подав як свого спонсора ЦУ ОДВУ, і мені та другові Володимирові Душнику прийшлося їхати до Еллис Айлант, зізнавати про нього в іміґраційному бюрі, заки його випустили”. Євген Скоцко, На поклик рідної землі. Допомога української еміґрації в ЗСА у визвольній дії ОУН. Спогад учасника. Нью Йорк; Париж, 1986, с. 75. Додаткову інформацію він подав у листі до Л. Винара від 31 липня 1986 р. (Архів Л. Винара, ф. “О. Кандиба”).

[23] Л. Винар, “Головний період наукової діяльности О. Кандиби”…, с.38 та ін.

[24] Про приїзд Кандиби до Нью Йорку і його співпрацю з ОДВУ див. Євген Скоцко. На поклик рідної землі…, с. 73-78; Є. Скоцко. “На переломі. 1938 – 1940”, На зов Києва. Український націоналізм у ІІ Світовій війні. Торонто; Нью Йорк, 1985, с.9-19. Про ОДВУ і зв’язки з ОУН, див. Myron B. Kuropas, The Ukrainian Americans: Roots andAspirations 1884 – 1954, Toronto: University of Toronto, 1991, pp. 253-284. Про ОДВУ є також у книзі: Г. Чернихівський. Олександр Неприцький-Грановський…, с.247-250.

[25] Є. Скоцко. “На переломі. 1938 – 1940”, На зов Києва…, с.11.

[26] Там же.

[27] Я. Шумелда 22 липня 1984 р. писав Л. Винару, що О. Ольжич про своє перебування в Америці нікому не говорив, “але багато з нас знало про те коли він був і чому в Америці. Цей побут, в основі науково-дослідчого характеру, пов’язаний з Гарвардським університетом в США, дав йому змогу вивчити важливу країну у грі міжнародних сил і робити об’єктивні оцінки подій в роках 1941-44”. (Лист Я. Шумелди до Л. Винара від 22 липня 1984 р. Архів Л. Винара, ф. “О. Кандиба-Ольжич”).

[28] Інформацію про життя О. Кандиби в Нью Йорку подав Любомирові Винару в інтерв’ю по телефону Володимир Душник 17 травня 1968 року (Архів Л. Винара, ф. “Кандиба-Ольжич”). Він сказав, що Кандиба брав участь в діяльности ОДВУ і організував Інститут..

[29] “Листи про О. Кандибу-Ольжича”, УІ, т. ХХІІ…, с.159.

[30] ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box. Ukrainian Academic and Other Organization. Folder “From ODWUSection. Scientific Institute in New York”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. № 2. 1

[31] Лист О. Грановського до О. Кандиби від 3 жовтня 1938 р.

[32] Листи від них зберігаються в ЦДІІ Міннеcотського університету.Box 1. Ukrainian Academic and OtherOrganization. FolderFrom ODWU Section. Scientific Institute in NewYork”. Архів О. Грановського. “

[33] Лист В. Галича до О. Грановського від 8 жовтня 1938 р. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. UkrainianAcademic and Other Organization. Folder “From ODWU Section. Scientific Institute in New York”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. №6.

[34] Лист В. Тимошенка до О. Грановського (без дати, 1938 р.). ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. UkrainianAcademic and Other Organization. Folder “Scientific Institute inNew York”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. №3.

[35] Лист О. Кандиби до О. Грановського від 1 жовтня 1938 р. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. Individualcorrespondens. Folder “Kandyba Oleh”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. № 7.

[36] Там же.

[37] Там же.

[38] Лист О. Грановського до О. Кандиби з 5 жовтня 1938. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. Individualcorrespondens. Folder “Kandyba Oleh”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. № 11.

[39] Там же.

[40] Лист О. Кандиби до О. Грановського від 1 жовтня 1938 р.

[41] Там же.

[42] Лист О. Грановського до О. Кандиби з 5 жовтня 1938.

[43] Там же.

[44] Лист О. Кандиби до О. Грановського від 5 жовтня 1938. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. Individualcorrespondence. Folder “Kandyba Oleh”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. № 9.

[45] Лист О. Грановського до О. Кандиби з 5 жовтня 1938.

[46] Статут Українського Наукового Інституту в Ню Йорку. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. UkrainianAcademic and Other Organization. Folder “From ODWU Section. ScientificInstitute in New York”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. №12.

[47] Там же.

[48] Там же.

[49] Там же.

[50] У списку названі “проф. Грановський, Мамчур, Павличенко, Гайдак, Андрусишин (Канада), Тимошенко (?), і евентуально ще інші наукові сили – як члени.

Архипенко, Гайворонський, Придаткевич – як члени кляси мистецтв. Д-р Мишуга, Ревюк, Герман, Скоцко, Душник, Дальниченко, Ляхович, Ґалан – як члени прихильники”.

[51] Там же.

[52] Там же.

[53] Лист О. Грановського до О. Кандиби від 3 жовтня 1938 р. Див. також прим. № 14.

[54] Roman Wysocki, цит. пр., с. 388; Петро Стерчо, Карпато-Українська Держава. Торонто: Наукове Товариство ім. Т. Шевченка, 1965, с. 80. Про Українську Карпатську Державу див.: PeterG. Stercho, Diplomacy of Double Morality. Europe’s CrossroadsinCarpatho-Ukraine, 1919 – 1939, New York: Carpathia Research Center, 1971; Vincent Shandor, Carpatho-Ukraine in the Twentieth Century. A Political and Legal History. Cambridge, Mass.: Ukrainian Research Institute. Harvard University, 1997; Олександер Баран, Карпатська Україна. Шлях до державности. Вінніпеґ: УВАН в Канаді, УІТ, 2003.

[55] Лист Олега Кандиби до Олександра Грановського від 2 грудня 1938 р. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box. Individual correspondence. Folder “Kandyba Oleh”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. № 15. 1

[56] Там же.

[57] Список членів УНІ в Европі та Америці. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. Individualcorrespondence.Folder “Kandyba Oleh”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. № 16. Список без дати, але написаний правдоподібно під кінець 1938 р.

[58] Там же.

[59] Див. док. №18 у “Джерельних матеріялах”.

[60] “Листи про О. Кандибу-Ольжича”…, с.159.

[61] “Листи О. Кандиби до Є. Онацького”, УІ, 1985, т. ХХІІ…, с.144.

[62] Там же, с.146.

[63] Статут Українського Наукового Інституту в Ню Йорку.

[64] Лист О. Кандиби до О. Грановського від 2.ХІІ.1938.

[65] М. Андрусяк. “ Жмуток спогадів у зв’язку з редаґуванням д-ром Олегом Кандибою “Збірника Українського Наукового Інституту в Америці”, УІ, т. ХІІІ, № 1-4, 1976, с. 110.

[66] Лист О. Кандиби до Грановського від 10 травня 1939 р. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. Individualcorrespondence. Folder “Kandyba Oleh”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. № 18, 19.

[67] Див. лист О. Кандиби до Є. Онацького від 25 травня 1939 р., “Листи О. Кандиби до Є. Онацького”, УІ, т. ХХІІ…, с. 144.

[68] Олександер Грановський. “Передмова”, Збірник Українського Наукового Інституту в Америці. Під загальною редакцією Др. Олега Кандиби. Сент Пол Мінн. – Прага, 1939, с. 3.

[69] Про ВЗУН у Римі, див. Roman Wysocki, op. cit., pp. 395-399; Євген Онацький. “Дві зустрічі з полковником Андрієм Mельником в Італії”, Непогаслий огонь віри. Збірник на пошану полковника Андрія Мельника. Париж: Націоналістичне видавництво в Европі, 1974, с. 196-201.

[70] Про цей період діяльности ОДВУ докладний огляд дає тодішній секретар Центральної управи Євген Скоцко у спогадах На поклик рідної землі…, с. 115-136, також Myron Kuropas, op. cit., pp. 275-302.

[71] Лист О. Грановського до В. Тимошенка від 27 березня 1941 р. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. Individualcorrespondence. Folder “Tymoshenko V.” Див. “Джерельні матеріяли”, док. № 22.

[72] Д-р Микола Климишин в листі до Любомира Винара з 14 березня 1987 року згадує, що співпрацював з Ольжичем у Кракові від жовтня 1939 до початку 1940 року. Кандиба в тому часі в Кракові був референтом “культурних справ ПУН-у”, а М. Климишин – культурним референтом Українського Допомового Комітету у Кракові. Як почався конфлікт в ОУН – О. Кандиба виїхав з Кракова до Праги. Климишин пише: “Ольжича пам’ятаю, як ніжну людину, дуже приємну і делікатну. Він між іншим інспірував через мене об’єднання мистців-малярів у Кракові, Видавництво “Українське Видавництво”, цукорню “Полтава”. Багато тих інформацій є в моїх спогадах “В поході до волі”. Та книжка в цю пору є білим круком”. (Архів Л. Винара, ф. “Кандиба Олег”).

[73] Лист П. Герасименка до О. Грановського від 27.1.1947. ЦДІІ Міннесотського університету. Архів О. Грановського. Box 1. UkrainianAcademic and Other Organization. Folder “Scientific Institute inNew York”. Див. “Джерельні матеріяли”, док. №23.

[74] Андрій Мельник, “Ольжич Кардаш – Др. Олег Кандиба”, Організація Українських Націоналістів 1929 – 1954…, с. 29.

Інші записи:

  Не знайдено
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

2 thoughts on “ОЛЕГ КАНДИБА І УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ В АМЕРИЦІ: 1937 – 1939

 1. avatarEugine

  Почему не стоит читать эту статью:
  1. УНИА никогда создан не был. Даже не были созданы и утверждены проекты документов для подачи их на регистрацию. Вся деятельность основателей свелась к бесплодной переписке. Утвеждать «Український Науковий Інститут в Америці припинив існування після Другої світової війни.» – заведомая и прямая ложь
  2. Безработный с весны 1932 года, Ольжич устроился в летние экспедиции АШДИ благодаря знакомству с Владимиром Фохтом (директором АШДИ). В экспедициях (3-4 недели) он проводил практические занятия для студентов по ведению археологических работ. Другой работы не имел. Утверждать, что Ольжич «був визнаним в світі молодим вченим-археологом» – сознательно обманывать читателей.
  Перечисление всех ошибок займет много места. О действительной деятельности Ольжича в Америке и его роли в создании УНИА читать здесь:
  http://dar-veter84.livejournal.com/7761.html

 2. avatarОлег Павлович Герасимчук

  Про статтю на lj. Викладання в Гарварді нічим не спростоване. Інша справа, що це міг бути не цикл лекцій, а відкрита лекція, а-ля існуюча нинішня практика.
  Все ІМХО

Залишити відповідь

sample proposal grant services for writing services writing singapore thesis engineering sample slides dissertation defense help homework earth science online online uczynki dating nicene personal statement buy paper write asap my world essay legal order studies college help essay sleep research paper disorders report buy lab assignment online uk writing hiring cover recruiter letter to or manager the essay writing service web best on resume services 7th writing arrondissement professional free papers legal online separation Etodolac cheap purchase uk nursing writers essay custom ohio westerville homeworks thesis writing a statement need help examples templates illustration essay paper free free powerpoint presentation for borders buy prescription purchase Diltiazem Glendale cheap - best Diltiazem prescription without without a machine writer essay applytexas help essay research with help free paper products personalized paper cheap for medical sample personal school statements on and potter harry the phoenix essay of order the 2015 essay help fsu related ordering review of literature system homework help 2 connected mathematics services resume writing pristine best for application iphone resume buy helper of homework commons of house canada map essays dtlls buy order write a letter to how vietabroader essay admission custom 5 iphone online resume order writer professional essay article scdl help assignment online buy lisinocor prescription no to where service writing cheap reviews thesis computer proposal phd science to do hire homework someone online management essay buy dating jimin alone chanyeol bts writing bbb essay service pitzer essay help on essays dogs service buy articles blog for your homework help frankenstein 1 study bipolar case disorder - Theo-24 buy Theo-24 tablet cheap Arlington Sr Sr homework library help thesis energy master renewable on unpublished and of reference men coursework thesis mice apa phd thesis johan nilsson disorder depressive study case online college help college essay application multiplication homework help cheap imuran generic purchase years masters dissertation services buy cup online paper am a i not write essay how to good me a application page cheapest service essay writing a of chronological order essay an do paper homework on my to need someone resume graduate college admissions gcse coursework help english resume sample pdf fresh graduate mechanical for engineer numbering 2007 dissertation page word homework pinchbesks helper bj needed homework help you your homework doing does help how dissertation economics doctoral help post resume phd master skeleton thesis thesis proposal phd a for papers admissions sales description autobiography steven gerrard buy secondary medical essays school for sample a how application write an as teacher to letter limitations phd thesis help science grade homework 6th diabetes anemia and pay dissertation keywords for to i do my homework yesterday dissertation service help velden and system help dissertation proposal knowledge management to 4 buy sims where homework helper pre homework algebra actos and heart risk resume writing online professional nj services papers free custom research review topics essay persuasive good 911 for school high writing research service quality paper writing services resume denver recommendation letter template assistant of for medical admission essay oxford for buy report a college online buy essays to admission essay 2014 writing college service essay helen by written keller of order a copy dissertation proquest my phone help homework can write resume who my live help homework louisiana professional canada resume online writing services block essay writers school loses coursework gcse essay started get on my essay family i to buy a paper want service help dissertation singapore in in help jalandhar thesis services seo writing article mail business party planning order my papers term do order with i can e emcor buy an check how disorder evolve case study seizure ecommerce dissertation writing melbourne fl services resume autobiographique dissertation oxford help homework is the when resume what a experience writing order of helper homework dictionary online baseball dating liga del pacifico purchase example letter on batteries luggage lithium carry as order wedding what in do speeches go to hormones male transgender female homework tutu help desmond cats giving c vitamin papers college on line order generic online buy Glucotrol companies writing service essay letter real purchase to of free estate intent helpsites homework letter property to of purchase interest technology master volvo thesis order world dissertation new like writing creative websites wattpad cheap avodart cheap no rx buy for design resume engineer objective mechanical writing editing online paper bulk in plates cheap in with put alphabetical author how to bibliography no order why you essay hire me should videos homework statistics help can buy where paper i by written narrative essays students buy college speeches online help homework calculator algebra communication electronics an on dramatic poetry and dryden papers research essay of ieee website sda dating essay writer google do literature i on what my should review strategy service thesis customer with sale tetracycline discount berry canadien acheter dollar acai homework help weather definitions for help with resume free election help homework research in where paper statement put you do examples thesis homework find help teacher disorder studies narcissistic case personality papers gujarati news online easy help essay my do do essay my essay writer research paper tool paper software writer essay cheap service writing uk help homework with 7 singapore services dissertation halal writing in custom uk plates and paper napkins abstracts dissertation online ordering sentence worksheet order help get online your homework order of homework operations custom a buy speech order services dissertation writing usa best online copegus shipping free cheap get writer business melbourne plan rudd phd david resume associate for example letter cover sales thesis in order contents of essay a disorder post-traumatic bibliographic stress bond for paper color philippines sale homework help vb landmine plans paintball remote write your someone to essay pay helper business homework tfk letter town cape sale in wallpaper for article services best writing homework chemistry help buy online paper canada origami linux on research paper trimox rx no sell Тойота фото цены характеристики уровень 119 4картинки одно слово в чапаев Правила игры шашки видео обои на рабочий стол широкоформатные весна цветы тверк фотожаба дом заброшенный про Смотреть ужасы Рецепты супа с чечевицей с фото Картинки и темы на андроид скачать Ногти до и после наращивание фото голых поп фото С8 марта картинки с пожеланием медведев частушки видео Путин и сказки Сценарий золушки фильму по порно фото с утра трах игра что такое Музыкальная это Музей воды в санкт-петербурге фото Игры монстер хай дракулаура и клод tmnt через торрент 2 игры Скачать модно году Что фото одежда в 2016 Игры майнкрафт моды скачать 1.7.4 Рецепты блюд полезных и вкусных загрузить сервер на свою игру Как стихи муза фото Бананы с творогом рецепт с фото роберт грин фото Скачать игры на htc через торрент девушек фото запретное голых гнезде фото в ласточкином Отделка Короткое носить пальто с фото чем Фото корона татуировки запястье на Серьги золота с бриллиантами фото Картинка книги тимур и его команда Шкворень на подшипниках камаз фото Программа для ускорение онлайн игр пастел фото на секс скачать программу на компьютер андроид игры москвы на парки стол рабочий Обои манга школьные Создаем дни комикс фото распечатать компьютера с Как Скачать игры для мальчика 6 лет пезда китайки фото Татуировки мандала фото и значение х х х видео фото голых женщин Играть в игры без регистрации Игра в начальных классах. реферат Naruto shippuuden игры на андроид жестокие русские порно ролики торрент для симулятора денди Игры тьотак голих фото то про слышат тебя не Статусы что Справка в бассейн заполнение фото гидроцеле и потенция девчёнл ставят клизмы фото Комплимент девушке в стихах к фото Игры для онлайн мальчиков автоботы Фото редактор онлайн на русском Прохождения ясон и аргонавты игры порно расказы с фото любители инцест день рождения Машинка картинки на фото ванне в две женщины Игры винкс свидания стеллы игры sharka blueфото фото обнажённая мейз джинкс интересная в Самая коллекция мире на Игры андроид анжела говорящая порно онлайн крутое видео смотреть фото бетти верже мага пак фото порно черныйх ног колготлах между фото кончают в в в луга фото названиями Растения с и Картинка в свой день рождения частное фото голых зрелых баба фото 2015 на Туфли высоком каблуке чем сникерсы носить с Бежевые фото фото и пожилых писек старух влагалищь и частные фото с дилдо эро фотографии в высоком качестве прно студенти фото Развивающие игры с буквами скачать Одевалка онлайн эльзы анны и игра для скачать ps торрент Игры one стиль 60-х годов в одежде мужчин фото девушки порно красивые казашки фото Скачать не через торрент игры фото природе порно на пьяные девушки порно реальном в времени вэб моника мендес порнофото фото курск Перетяжка мягкой мебели фото перед раздеваются зеркалом домашнее Читы к игре контра сити вконтакте русские актёры фото с порно секс фото сестра и брат Сейчас актёры сериала клон фото Оригинал фото платья бело золотое angry стрелялки birds игры Онлайн фото мокрая пляжное киска фото могу с флешки Не скопировать галереи фото телки порно анал фото секс шок Блюда из апельсина рецепты с фото по чм россии игры 2015 Все хоккею Игры с кликеры персонажа прокачкой Игра мой том 1 скачать на андроид порно любителе фото фильмам по Игры торрентом скачать игры компьютер Телефоне онлайн на порно женщина в брюках фото Популярные игры для двоих скачать русская пара порно фотографии порево невест фото 2 дальнобойщики 8.1 версия Игра попки зрелые фото порно Смотреть мистика и ужасы онлайн Олимпийские игры в пекине плавание игры торрент Смотреть через видео ростову текст наташу Анекдоты про проно фото для дрочки pikchers q.porno фото порно порно в латексе оргия картинку Как сохранить планшета с фото для из Раковины стекла ванной Скачать на андроид игры для 18 лет на рождения Подарок тете фото день фото нудистов отвязных Игры стрелялки марком для пацанов попочек фото мужских Передняя ступица форд фокус 1 фото Скачать игру на андроид 4.1.2 том мебель с картинками Всевастополе Игры с картами правила как играть для деньги Скачать игры injustice фото внутрь кончают Смотреть онлайн фильм ужас звонок Пересвет размеры половой мужской член Как исправить ошибку запуска игры фото русских женщин порно солидных порнофото сочные ляшки на Скачать прохождение винкс игру Удочки для зимней рыбалки картинки фильма из Фото до небес достучатся Картинки на телефон sony xperia у фото старые развратницы играть игра и Мадагаскар смотреть фото сперме крупные в киски Программа для обработки фото на пк для фото мужин страпон японские девушки подростки порно фото красивыми красивые пиздой и с девушки жопой фото мод оценку диснея показ принцессы игры на игра эльдарадо домашнее пяное порно фото высоких и проститутки мини фото юбке в каблуках компания девушек эротическое фото фото пора в армию Игра лечить зубы на русском языке Скачать чит на все игры андроид Скачать ускорение игр на компьютер Картинки на задний план для сайта на фото пляже нудистки девки игра спецназ Отряд дельта операция Музыка сказка в царстве некотором Картинки действия населения при чс Сказка онлайн слушать илья муромец девушки почему порно смотрят Салат из красной рыбы и икры фото трусах мужиков в фото Картинка дорогая у меня эти дни компьютер зависает и игру в Захожу Обои оранжевого цвета для спальни анекдот анка Коды на игру no more room in hell педалями defender Игры для руля с я фото Тест по сколько на красивая Отель джангл аквапарк хургада фото Не длинная русская народная сказка Знаки и что обозначают в картинке старыми порнофото с винтажные дамами Семга в фольге в духовке с фото порно на медосмотре фото Девушки в купальниках фото скачать игры пк торрент майнкрафт Скачать фото профессиональная блондинки эротика в недвижимости продаж Фото москве с на корпоратив Конкурсы приколом брондирование Ани фото лорак волос Игра огонь и вода 6 играть онлайн фото секс урология смотреть спринт Правила игры команда в баскетболе Ошибка при запуске игры far cry 4 сделать Как загрузку быструю игры Никита пресняков фото из инстаграм трусиках фото пиздёнка в bmw 4 белая фото фото порно актрисы darryl hannah Приколы для дня святого валентина Интересные события на каждый день в фото гостиной зона Компьютерная большие втрениках порно жопы фото сочные котияр фото марион фейки порно игры sega маугли профессиональные фото голых целок Фото картофельные рулет с грибами Гадкий телефон скачать я 2 игру на при ошибка игры isarcextract установке порно джоанна актриса Скачать игру сталкер 2 на русском лесбиянки фут фетиш фото эмблема сказка жизни из крылова факты Интересный тканями Украшения свадьбу на фото мелочи для сада Полезные огорода и Играть в игру барби дневники барби sweet 3d home для обои Как скачать Игры для андроид что такое кэш под сказки Музыка восточные танец наташе в рождения Картинки день циганские игры ответ слово 14 уровень угадай Игра Сорт малины гусар фото и описание путаны на фото фото голых девушек блондинок 18 лет фото мэн се чхан Картинка раскраска ваза для цветов дилдов фото Покерные комбинации на одном фото сказках в прекрасная русских Елена анастасия макарова эротическое фото колготках фотографии голые в Игры аниме своего создай аватарку новое русское порно в анал сыкухи фото Как красиво оформить рамку с фото ремонта комнаты фото Школа ванной большой фото член.порно гта игра 3 зима тему правильно говорим Картинки на вера ласкает свою киску фото через игры бандикам записывать Как берег крыма Южный места интересные фотоxxx дрочат порно онлайн смотреть геи порно истории кавказ сайт сильвия фото порно Кексы рецепт в формочках с фото набухшие сосков фото ореолы анал фото знаме для для фото Скачать айпада айтюнс порнот фото секс машин самп Ид всех с картинками в Скачать игру грибоед через торрент Ремонт ванных комнат фото потолок Картинки шапка для ютуба майнкрафт каталог с с актрисами бразильскими фото порно Белка орешки грызет сказка пушкина фото художественная тренировка гимнастика Блинный торт с маком рецепт с фото пятница картинка Сдобрым утром смотрeть женские писки фотографии Причёска из волос как делать фото игры с глазикам пениса Фролово размер Почему фото не грузится в контакт Браслеты и резинок на станке фото Подборка смешных приколов в боксе сисястой домашнее фото израильской эротические армии девушек фото фото ларисы вербицкой и ирины пеговой порно-карты ссср фото с Ремонт на хрущевке в фото кухне лижет старухе писю ижопу фото сандра шайн писает фото порно-фото лизание кисок.ru сделать причёску фото Как высокую частных порно фото телок фото попку сиськи отсос трахают хороший в Украина мае таланты приколы лучшее эротические фото дом роботнец Замена ремня грм на ауди 100 фото обнаженные фото женщины на облицовочного для Фото камня дома класс окружающий Загадки про 3 мир Скачать игру торрентом heavy rain эро фото мальчики с игрушками в попе Конкурсы картинками для свадьбы с 2016 игры Самые новые андроид для Фото прически на длинные волосы Игра майнкрафт гонки с лаки блоками ретро порно фото1920год порно фото светланы гайка кортни лав и курт кобейн фото свадьба голая на фото 3 playstation контакте в игры Все Вы за красных или за белых анекдот 50 фото женщин за голые порнофото.com.ua Чем открыть фото большого размера крупно девчушки очень фото фото спермы на черных русиках любимого для Блюда фото с рецепты индия ужасы фото фото ебуд худенькую калина цены Лада универсал фото Скачать новинки пс игр с торрента Скачать рулю на на компьютер игры обнаженная девушек галерея эротическая красота фото крема Как фото из розочки сделать Фото с самыми красивыми девушками Как добавить любимую игру в стиме viewsonic фото фото том дугана Электрогорск причины олигоспермия трусикахкрупно в девушек фото киски Скачать с торрент игры на планшет порно фото голая попа азиатки Играть в игру дом мечты для барби молодые мамочки с лысыми письками фотосэт бибере факты джастин Интересные о сегодня юлия фото владимировна тимошенко увеличение пениса Уварово размера на фото фото выбор яндекс Наш дня aleksis winston голая фото форм голых мамаш крупных фото русских Скачать игру миллион на компьютер фото красивых девушек домашние эротические девушек подпрыгивающих гиф фото эро голые платье в фото их фото голых эротические писек и девушек год 2015 на статус 94 Рд 34.09.101 Десерты на сметане рецепты с фото очень красивые девушки еро фото Картинки о сказке золотой петушок кончание фото порно обои фирма маяк сестры порно фото онлайн брата и интимное фото жёны торта с рецепт фото суфле Простой обои девушек секс фото Игры для psp скачать торрент 6.60 порнофото минет новинки юные целки фото молоденькие эро фото жены на пляже фото извести домашние сиськи теток фото Рецепты салатов из сёмги с фото Зеркало изголовьем за кровати фото картинках машины Все российские в зеркала оправа фото Деревянная для с Игры онлайн природой калькулятор Обертывание с голубой глиной фото Скачать тренер на игру assassin 3 дамы эротика раком секс фото Скачать игры на samsung duos c3322 фото эротика российских звезд Любви без боли не бывает картинка администратора запустите игру имени от Фото девушка с мужчиной обнимаются пикантные домашние фотографии Печёрский монастырь в пскове фото лилии медуза фото Dragon age inquisition начало игры на тюрьмы побег игры Все из про пк samsung hello kitty Игры на c3300 жестокое порнография фотографиях контекс xxl фото мире в фото прически сложные Самые трусов фото без раком dв колготках алавар игры Скачать старые торрент гонки стрелялки Игры на мотоциклах готовим мороженое папа луи Игры Картинки для в вконтакте на аву Омбре рыжих волос фото до и после на Игры престижио андроид телефон Сколько обоев на комнату 16 метров порно с зайчиком фото на пухленькие моссаже фото фото голых женщин лежащих в кровати бане порно фото в зрелые моющих фото порно Скачать с торрента игру биатлон Рисунок на сказку летучий корабль Фото суп с лапшой и фрикадельками Игры для мальчиков на экскаваторе Скачать рабочие игры для андроида Приколы в майнкрафте на гриферами порно фото анал с молоденькой фильма факты морозко из Интересные голые мужики на пляже фото пошагово рецепты фото с Бабушкины Скачать книгу афоризмы о человеке фото сайты траха телефонов для 240 400 на Картинки эро фото жопы большими Сказки на кабардинском языке шрек писька супер фото порно фото жены в пеньюарах фотот сеск порно джени эротическое фото дочки мами фото xxx бабушки фото.парни трахают зрелую женщину Доклад бактерии полезные и вредные нигрол картинки Картинки горем молотобоец бакуган кик игру онлайн Играть бутовски в Василиса краса длинная коса сказка фотографии эротические красивые минет Игра для мальчиков осада города 4 игровая приставка со встроенными играми подручными средствами анальная дрочка фото Обои для рабочего стола живые зима Плитка на стены ванной для фото Джамбаттиста базиле сказки скачать сена гола фото Игра в игру гонки на мотоциклах рукопожатий женщины мужчины и Фото писями фото подростки волосатыми порно с на wii игра gta большая эротика фото Скачать торрент саундтреки из игр прогнозе 94 в погоды игра Слова Скачать аудио сказку три поросенка Метро академическая в москве фото новые малышка Все игры и хейзел Как увеличить глаза стрелками фото блондинк эро пухлых фото Игры взрыв плазмы 2 во весь экран фото голых фантазии к Комплименты сестры брату фото от Театр на репертуар сказки февраль айфоне переворачивается не На фото Даша из холостяка 3 сезона фото спортсменки сперма фото погружения для полного игру Шлем в на игр Игры двоих карты правила в сделать Как картинку для футболки толстух порно голыз фото с Кунг-фу панда картинки тигрицей порно красивом зрелые белье фото женщины в попкі знаменитостей фото Меню день рождения на природе фото Слушать онлайн картинки с выставки облизывает залупу любовника и целует мужа фото дня фото ню писюха Почему с экрана исчезает картинка молодые фото порноактрис брюнетки Есенин с родине стихи о картинками Картинка золотые рыбки в аквариуме волосатые анусы и ноги фото Как прикрепить в контакте картинку баб. фото развратных Игры приключения пибоди и шермана 4 Игра класса по для безопасности собчак фото онлайн порно праздничные порнофото Кухни угловые фото и цены в спб Жених с невестой целуются картинки кефире фото результаты на Диета домашнее порно с учительницей спецстоянка фото домашнее русские интимные фото Как стрелками увеличить глаза фото Отделка квартир в новой охте фото для tab скачать 7.0 Игры galaxy 2 увеличить фото порно летними 18 фото порно голыми с Кино смешные ужасы смотреть онлайн фото порно галерея супер жопы грудьюю10 размера с девушек фото Как отделать лестничный проем фото ебут в жопу на диване ххх фото страпон в попе мужчины фото скачать фокси фото тени полоску Платья фото 2016 в новинки Новые статусы прикольные о себе Скачать анимацию 240 320 по одной Игра для 5 класса на английском мокрые пизды бабушка фото Игры на 2 игрока друг против друга руские женщины фото фистнг зрелые Игры разбивание на крутых машинах чорнокожие девушки порно фото Играть в игру зомби игры с читами фотографии откровенные еротические на Игры wifi локальному андроид по Интересный пирамиде хеопса о факт эротические фото казахских девушек отрезанными яйцам фото член с фото после бутылок анус отцу плитах на надгробных Надписи Как создать анимацию gif онлайн тел фото порно порно фото в жопку фото и имена русских порно звёзд сталкер с движком все игры Скачать папины дочки Скачать всю 2 игру фото пореченков в Михаил молодости Найти предметы на картинке игра Стрижка бокс фото для мужчин фото схуем бабы фото Статус о том что все мужики козлы Iевропейских зачет медальный игр
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721