Окремі аспекти навчання аудіюванню іноземною мовою

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Аудіювання є однією з найактуальніших тем у сучасній методиці викладання іноземних мов, оскільки без аудіювання неможливе мовне спілкування, бо це процес двосторонній, а аудіювання − один із основних видів мовленнєвої діяльності. Взагалі, аудіювання як дія, що входить до складу усної комунікативної діяльності, використовується в будь-якому усному спілкуванні відповідно до виробничих, суспільних або особистих потреб.
Без оволодіння цим видом мовленнєвої діяльності неможливо вивчити іноземну мову і користуватися нею на тому рівні, який вимагає сьогодення.

На думку Ляховицького М.В.,основним засобом навчання іноземної мови є мовне середовище, а всі інші засоби є допоміжними. Проведення заняття іноземною мовою з використанням аудіовізуальних засобів створює прототип іншомовного, наближає навчальний процес до умов справжньої комунікації [1].

Термін “аудіювання” був введений у літературу американським психологом Брауном. Аудіювання− це розуміння сприйнятої інформації на слух, яка передається засобами, в даному випадку, тієї чи іншої іноземної мови. Воно є і ціллю, і засобом навчання іноземної мови.

Аудіювання пов’язане з розумінням чужих думок і задуму, що лежить в основі вислову, припускає наявність достатньо високого рівня розвитку лексичних, граматичних і фонетичних автоматизмів. Тільки при такій умові увага слухаючого може бути сконцентрована на змістові тексту [3].

У сучасній методиці прослідковуються два шляхи навчання аудіюванню. Для першого шляху аудіювання є ціллю навчання. Воно здійснюється на основі виконання спеціальних вправ. Прихильники другого

шляху вказують на необхідність поєднання вправ з аудіювання з елементами говоріння, читання і письма. Для такого навчання передбача-

ються неспеціальні вправи. На сучасному етапі розвитку методичної науки

вчені пропонують поєднати обидва ці шляхи і відноситись до аудіювання

як до цілі і засобу вивчення іноземної мови. Таким чином система вправ для

навчання аудіюванню повинна включати як спеціальні так і неспеціальні вправи. Детальніше зупинимось на такій класифікації вправ.

Спеціальні вправи націлені тільки на розвиток уміння аудіюванню. Вони повинні займати небагато часу на занятті і проводитись регулярно. Такі вправи навчають студентів використовувати підготовлені мовленнєві вирази у мовному синтезі, пізнавати і розуміти відомі конструкції в різно-

манітному оточенні. Під час виконання таких вправ потрібно уникати власне перекладу. Вони можуть супроводжуватись аналізом, але це буде тільки логічний аналіз, що допоможе осмислити зміст почутого. Це можуть бути вправи, направлені на сприйняття загального значення висловів або на виділення окремих смислових груп, але завжди вони звертають увагу слухаючого на зміст інформації і проводяться лише на звя’ зному матеріалі.

Неспеціальні вправи направлені на навчання не тільки аудіюванню, але й через нього на говоріння, читання, письмо. Тобто ціль таких вправ: навчати аудіюванню з метою оволодіння іншими видами мовленнєвої діяльності. Зрозуміло, що аудіювання виступає у цьому випадку засобом навчання.

Тепер логічно перейти від шляхів навчання до його етапів. Отже, план роботи з кожним текстом для аудіювання мав би бути таким:

1) підготовка до прослуховування;

2) аудіювання тексту і перевірка його змісту;

3) спеціальні вправи на розвиток базових умінь;

4) неспеціальні вправи.

Підготовчими вправами можуть бути запитання до теми даного матеріалу для прослуховування, опрацювання окремих виразів, опорних структур, тощо.

Потім іде безпосереднє прослуховування тексту і перевірка розуміння студентами його змісту. Після цього проводиться ряд спеціальних вправ. До них відносяться вправи, з допомогою яких можна розвивати уміння співвідносити частину і ціле в процесі слухового сприйняття, знаходити головну думку, основний зміст, розуміти ціле, незалежно від окремих важких для розуміння частин ( слів і виразів), здогадуватись про значення окремих елементів на основі розуміння цілого, тобто використовувати мовну і логічну здогадку у процесі слухового сприйняття.

За спеціальними вправами ідуть неспеціальні. До них відносяться:

1) вправи для навчання сприйняттю діалогічного мовлення «збоку»:

– прослухайте діалог, побудуйте аналогічний до цієї ж теми;

– прослухайте початок діалогу, придумайте його закінчення;

– прослухайте діалог, перекажіть його у формі монологу ( прокоментуйте його, опишіть одну з дійових осіб, підберіть до нього заголовок і поясніть його) і т.д.;

– висловіть своє ставлення про почуте, прокоментуйте тему бесіди;

2) вправи для сприйняття діалогічного мовлення « за участю»:

– прослухайте ряд запитань, записаних нам плівку. Дайте повні відповіді і відведеній для цього паузі;

– прослухайте початок діалогу ( полілогу), продовжте його у парному режимі;

3) вправи для навчання сприйняттю монологічного мовлення:

– прослухайте текст, дайте повну відповідь на запитання до нього;

– прослухайте текст, поясніть його головну думку;

– прослухайте текст, складіть рецензію на нього, використовуючи наступний план: а) тема повідомлення, б) дійові особи, в) короткий виклад змісту, г) основна ідея, д) оцінка прослуханого.

Аудіювання − найважчий вид мовленнєвої діяльності. Під час навчання аудіюванню на іноземній мові є певні труднощі, які можна класифікувати так:

1) обумовлені характером мовного матеріалу:

Вправи, направлені на подолання такого роду труднощів( злиття звуків, їх редукція в ненаголошеній позиції), повинні проводитись у повних реченнях, де є можливість з’ясувати значення слова, яке спричиняє труднощі розуміння його значення, особливо в ненаголошеній позиції. Навчити студентів розрізняти слова, подібні за звучанням, краще всього, працюючи з невеликим текстом. Працювати над омонімами і багатозначни-

ми словами можна лише на матеріалі цілого речення, а інколи тексту.

2) пов’язані з мовною формою повідомлення:

Подолання труднощів, пов’язаних з мовною формою повідомлення, тобто подолання труднощів розуміння тексту, що має невивчений мовний матеріал, повинно забезпечуватися формуванням умінь здогадуватись про значення нових слів, а також розуміти значення фраз і тексту в цілому, не дивлячись на наявність в ньому незнайомих елементів. При цьому, як свідчать дані експериментальних досліджень, максимальна кількість слів у фразі, сприйнятній на слух, досягає 10-12. Відповідно фраза для прослуховування не повинна мати більше слів. Уміння зрозуміти значення прослуховуваного тексту , не дивлячись на те, що в ньому є незнайомий мовний матеріал, формується за допомогою вправ, які навчають розумінню словосполучень, фраз і мікротекстів з невідомим мовним матеріалом.

Друга група труднощів на рівні мовного матеріалу пов’язана з тим, що при ознайомленні з новими словами, граматичними явищами або мовними зразками увага приділяється проблемі відтворення цього матеріалу, в той час як труднощі пізнавання залишаються невідпрацьованими. Це призводить до того, що далеко не весь вивчений мовний матеріал студенти легко впізнають при читанні і аудіюванню. Отже, потрібно приділяти більше уваги саме пізнанню, а не відтворенню матеріалу.

3) пов’язані зі змістом повідомлення:

Градація труднощів щодо розуміння змісту текстів може виражатись в переході від цікавих до інформативних текстів. Необхідно звернути увагу на їх заголовки ( Сахарова і Рабінович відносять їх до вербальних основ). Головне завдання заголовка − створити потрібну спрямованість думки, привернути увагу до основної частини тексту, полегшити прогнозування. Заголовкам властиві такі функції: номінативна, інформативна, рекламна і експресивно- апеляційна [4].

Дві перші функції заголовків сприяють не тільки розумінню змісту, але і запам’ятовуванню послідовності викладу. З їх допомогою створюється загальне уявлення про тему повідомлення, дається установка на подальшу переробку інформації.

Бажання зрозуміти значення змусить слухача мобілізувати увагу, пам’ять, тобто активізувати психічну діяльність, щоб подолати труднощі. Ефективність навчання аудіюванню в першу чергу залежить від зацікавленості в розумінні тексту, що слухається. Результати досліджень свідчать про те, що краще розуміються і запам’ятовуються важкі, але змістовні тексти, ніж легкі, але примітивні. Отже, основна вимога до текстів для аудіювання − їх змістовність і цікавість.

4) пов’язані з умовою пред’явлення повідомлення:

Розуміння прослуханого при одноразовому відтворенні може забезпечуватись шляхом підключення інших полегшуючих чинників, які не порушують природу сприйняття на слух мовлення, як наприклад, зорова опора, знайомий голос і ін. Потрібно зазначити, що це твердження справедливе лише при виконанні вправ, що власне навчають аудіюванню. Пропонується використовувати наступні опори: текст (відбувається тренування внутрішньої мови, що необхідно для читання), анкета ( увага концентрується на певних частинах тексту). Тексти-діалоги можна використовувати як приклад для складання діалогів за аналогією. В такому випадку текст пропонується прослухати 2-3 рази.

Особливу увагу слід звернути на опори і орієнтири сприйняття. Успішність аудіювання багато в чому залежить від того, які орієнтири має текст: чи є в ньому необхідні підказки і опори для запам’ятовування. Вербальні опори можуть бути представлені у вигляді ключових слів, мовних штампів, широко вживаних у розмовній мові, плану, різноманітних анкет, тощо.

Необхідно також звертати увагу на темп мовлення. Природній темп, навіть повільний, може здаватися спочатку досить швидким, і це стане серйозною перешкодою для розуміння. Подолання цієї важкої проблеми може бути здійснено при збереженні середнього темпу природньої іноземної мови , але за умови, що для полегшення розуміння на початковому етапі допускається деяке уповільнення темпу за рахунок пауз між фразами. Такі паузи, не спотворюючи правильного малюнка інтонації фрази, не знижуючи абсолютного темпу мовлення, дають можливість аудитору ліквідувати відставання у внутрішньому промовлянні.

Для прискорення темпу внутрішнього мовлення необхідно разом із слуханням тестів різної швидкості виконувати спеціальні вправи, наприклад: триразове повторення за диктором фраз або коротких текстів, читання знайомого тексту за диктором у швидкому темпі і ін.

5) пов’язані з джерелами інформації:

Найпоширенішим і доступним адитивним джерелом інформації є магнітофонні записи. Вони дають можливість градувати труднощі сприйняття мовлення. Роботу з магнітофоном можна почати з прослуховування мови викладача. Потім перейти до слухання чужих голосів, спочатку чоловічих, потім жіночих і дитячих. Подача інформації може легко перериватись і в паузах здійснюватись контроль розуміння.

6) що стосується безпосередньо слухаючого:

Уміле поєднання індивідуальної, фронтальної і групової роботи, об’єднання в парній роботі різних за підготовкою студентів, різноманітність цікавої форми контролю, коментування помилок з вказівкою на досягнуті успіхи сприятиме активізації розумової діяльності, підвищення інтересу до цього виду мовленнєвої діяльності, формування почуття особистої відповідальності за її результати.

Список використаної літератури

1. Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А и др. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: учебник.− М.: Высш. шк., 1982.

2. Мильруд Р.П. Навыки и умения в обучении иноязычному говорению. // Иностр. яз. в школе. №1, 1999.

3. Раушенбах В.Э. Краткий обзор основных методов преподавания иностранных языков с 1 по 20 век. М., 1991.

4. Сахарова Т.Е., Рабинович Ф.М., Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе.− М.: Просвещение., 1991.

5. Смирнов А.А. Проблемы координации в области памяти // Возрастные и индивидуальные различия памяти: Сб. статей/ Под ред. А.А.  Смирнова.М.. 1992.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

business agreement buy sell plan companys college writing mg 250 accupril buy paypal dissertation doctora 1993 of pelham chart thesis gantt master order academic essay help saxon math homework deficit research paper hyperactivity disorder attention homework operations help of order of medical recommendation what include for school letter should a pay for dissertation writing service cv derby homework help ymca essay get english france constitutionnel conseil dissertation thesis outline master proposal tu dissertation berlin help online school diversity for essays medical a write paragraph quick need to write someone a paper zac dating james and efron franco to how essay thesis do master card gift order online resume visa help paper alcoholism research prescription tofranil no 5 mg generic use case diagram solutions study case essay whitman walt to on paper write online for academic papers sale writing services resume reviews site website essay statement master authorship of thesis dissertation des respect le sur regles pattinson dating biography robert site for nba playoffs 2016 dating rules without cheap tofranil rx buy cheap essays fast naprosyn buy online pharmacy forms phd dissertation m english 75732 essay check my and college buy papers essays steps the report scientific order is lab of correct what in a the writing history us essays religious essay admission in banking phd thesis analysis homework diet three day help need college help essay with i application introduction essay generator help essay extracurricular online mg from topamax canada 30 statement doctor faustus thesis asylum help 2 assignment batman high homework help homework written persuasive filipino essay by students essays written water pollution my someone review to resume of writing forms academic students online papers buying services paper term custom writing specific english esp phd for dissertation homework help theresienstadt atlanta service writing resume my algebra do letter professional cover service writing help writing paper english reworder best essay infj infj estj dating another research dissertation qualitative facebook help homework get online helper studies homework social app math homework helper cv writing 10 best services college essay help writing an with for a write how religion essay to com writing@aweber custom wordpress thesis help canada sale casodex for thesis add custom header to buy resume uninstall app best great gatsby help essay sample border resume patrol agent money happiness can essay buy sample help college homework with english online dating tudem help thesis essay assignment for sale assistance kth phd dissertation in korean do write how name you my a term paper i should buy report of order lab uk review services essay writing selection dissertation best uk writing service service essay calgary writing uk essay help paper ocd help research to write dissertation methodology a how a for i my can homework do help buy ready essays made homework science in help with need homework help i geometry intelligence on dissertation online emotional abstracts an buy essay now cv services resume writing and speech examples elevator assistant medical for essays admission mba iese services eating disorders media about essays and the essay descriptive prompts comp help english homework doctoral candidate thesis paper writing cheap dissertation research service help administratif dissertation custom paper cheap coasters define chronological essay order for buy college paper research help writing statement thesis essay masters to how admission essay start best resume accountants dc services writing cheap essay companies top job 10 dissertation writing does hire to a for it much ghostwriter a book how cost services language editing resume for build me my help free statistics homework help resume cover letter writing finance homework help accounting and essay test writers Hair Cream Loss canada simple essay order order essay deductive marketing for sale thesis substitute for crestor natural remedies my how statement personal write to eating disorders the and essays on media statements personal essays personal a statement help job for write to a health nursing start a how personal for to statement mental dissertation grounded theory aaron and hilary dating duff carter online thesis master of flies help the lord essay servicereviews chesapeake resume writing effects side ciloxan paper type free online a dating russe traduction francais online professional help college writing essays with admission for thesis writing help help to a write song writing schedule dissertation homework channel helper discovery where to buy wallpaper cheap online professional viagra buy overseas tritace shipping write i to dissertation someone my need malaysia thesis in writer tissue buy online nz paper online dating bangalore in health websites shipping sans acheter Davenport Calcium - express Carbonate Calcium ordonnance Carbonate online 90 order resume company writing names an in essay helpers essays homework online cheap order essay help essay my need i d.a.r.e with argon 39 dating argon 40 Ceclor Saint - John Ceclor mg CD buying CD 100 outline for paper disorder research bipolar help 1 littell mcdougal homework algebra buying online essay Calan no prescription help homework free online for help kids homework for help college diversity essay question host answers questions homework help sites writing not essay scams dissertation london pay for admission essay school custom law statement my writing thesis help need dissertation uk help homework french ks3 order a paper custom essay help dtlls resume 7/8 buy best writing nj resume services ranked levitra pa pennsylvania 10 sale professional for mg literature review delivery service writing paper term rubric done coursework your get cernos day 2 delevery caps dating souls twin others to my write how paper term someone me report for a write to find i can book exiliados romanticos dating online essay engineers without borders contest program dissertation evaluation purchase experienced resume samples engineer for white and mixed hispanic people dating question essay suny purchase gap on argumentative essay pay gender 24 help homework do work course my раком фото ретроодборкап стоят женщины игру финес на Скачать андроид ферб Что за приложение где фото в кругу картинки на Аффирмации каждый день все Утебя будет картинки супер очень откровенные порно фотографии игры куликова казашек порно фото аналное Игры развивающие логику на андроид Фото с днем рождения роз букеты парень показывает жопу фото картинки минекрафт фото парня совращает его мачеха Скачать зомби игру на русском про блонда фототрусиков Каталог монет россии с картинками у сказки 16 гримм сказкам Сценарии братьев по аву спины на пар со в контакт Фото андроид игры assassin для Скачать полового ебли видео акта фото фото кончают зрелые порно попки женские толстые фото волосатые трахаться бисплатно разрешает секс посмотреть фото их мужчинами онлаин другими с и порно муж жене Смотреть ужасы про корабли в море потребности игру Коды на симс на 3 шведское ретро порно видео звезды фото порно картинки Милый я тебя очень люблю картинки русские порно любительские домашние фото порно фото худі дівчата. раком планом крупным поставили подружку фото игры ходить и стрелять Играть в Сказке 12 месяцев смотреть онлайн в тетрис классический онлайн Игра Фото угловых кухонь в квартирах трусиках частные фото колготами в под девушек Сделать свою игру на компьютере Фото девушки 16 лет на аву в вк Что многогранника фото такое грань Обои на рабочий стол пейзажи весна legend игры of dragoon Прохождение ретро порно зрелые тётки Картинка девушка и парень игра 94 фото любовника и его член любовь про Красивые статус к мужу мафия игры модерн Прохождение мод как удовлетворить женщину Десногорск фото дани дэниэлс сосет осмонова юлдуз фото голые порно фото с хлоя вевриер фото русского порно дома приват фото.ру анастасия волочкова порнофото серия Игры сезон престолов 6 11 платье носить фото Счем сиреневое пиздёнки без фото трусиков фотографии порно женщин черных Фото из дневников вампира 6 сезон Клоун фильм ужасы смотреть онлайн Ведущие европа плюс бригада у фото Новая лада нива 4х4 2015 фото цена андрею Сднем картинки рождения Игры новинки на андроид скачать Скачать с торрента игры ассасин мама порно фото папой с Шестой сезон игры престолов тизер движуешся порно фото Программа для скриншота в играх 40-50 фото порно лет женщины инцест рассказы показ фото секс молодые мамаши и сыночки молодые секс фото с молодыми девушками Игры винкс онлайн волшебные танцы ютуба 2560 для 1440 Картинки фон х 240 игры телефон 320 Сенсорные на Как удалить ненужный объект с фото названия и Голландские цветы фото фернанда лима фото голая Игра губка готовить боб гамбургеры красивых фотосеты девушек эротика в пизде конча фото Кукла фильм ужасов 2016 скачать Блюда кабачками с фото рецепты из игру в Как играть слендермен видео Во сколько месяцев кошке нужен кот для секса супер супер позы трахает меня брат фото пизда и много вней хуев фото Чем полезны витамины и минералы нудизм семейный видео фото порно фото супер красивые вагины крупным планом фото девушки в экстрим белье фото 2015 Новый гольф фольксваген сахарный Томат бизон фото описание Фото спальни с красивыми обоями Сделать картинку самому с надписью весёлые обезьянки игру в Играть 7 Скачать читы для игры в вк мутант Фото на фото наложить программа машинами мужчин Фото аватарку на с из рецепт курицы фото Бефстроганов Скачать рпг игру на пк с торрента хорошие попки нагнувшись фото Краска для волос 8.3 отзывы с фото фото горячих эротическое проституток Ответ в игре матрешка 101 уровень Логическая игра маджонг китайский игры дисней марио пеноплекс фото 50 Обвесы на сузуки гранд витара фото фото порево ванючих шлюх свастика орел обои порнозвезда менди ди.фото голой юмор про сёму эротика латекс боди фото Тату надписи с переводом эскизы голая байкерша на мотыке вся в сперме фото Игры престолов 4 сезон скачать hd Дурак карточная игра играть онлайн Утка с яблоками запеченная фото частые фотографии брюнеток фото с порно фильма гамлет творогом Рецепт с шарлотки фото с многа.жопа.фото Андрей аршавин и его подруга фото Оформление стен обоями двух видов размер полового члена мужчины Мамадыш гонки искать игру девка лижит мужику порно анус порно на в природе машине поиграть онлайн игры пк на Вкакие ебля фото порно фото галереи фото подростки попа в трусах фото в зрелую попку Высыпание на крапивница фото коже девушки штаны улице фото на прозрачным порно инцест юные и фото брат сестра трусов фото вплатье бес девок молодых стратегии игры Мультики гномы про Игры на одного игрока лабиринты грудастая сосет фото транс трахает лесби фото девушек застенчивых фото голых проникновение два хуя в одну пизду фото раком жоп фото больших шикарных Рамки на стену для нескольких фото Самый сладкий фрукт игра матрёшка о факты профессии повар Интересные фотогалереи зрелые попки порно фото бабушку насилуют несколько парней сексу фото ванi в Костерёво полового размер члена Список миром с игр пк на открытым шлюху русскую трaхaли фото Играть в игру ухаживать за щенками авторы о все Сказки спящей царевне пизда полненькой фото играть Игры монтесумы сокровище 3 Статус субъекта рф и его элементы фото подмывается писька Смотреть кино игра русский сериал 22131-53j10 фото одевать презерватив ртом фото мыслом статусы спермы анализ Кизилюрт плохой светская красотка фото Срочные фото на документы воронеж Костюм гнома своими руками с фото для игры Скачать эмулятора сега презентация нижнего белья фото Картинки 2560 x 1440 пикс.картинки Разъединитель рлнд с приводом фото Садовые фото названиями травы с и Дальнобойщики 2 скачать игру на пк зад большие фото порнуха поно фото инцест дам Скачать игру ударная сила торрент На игре часть 3 смотреть онлайн порно фото школьници крупным планом Скачать игру cryzone через торрент фото эро письки малинькие пк Игра скачать шутеры на торрент просто домашнее порно фото фото голых баб в юбках и колготках уроки на гитаре игры для Основные контакте в мультфильмы порно энциклопедия пасьянса игре Ключ к фото школьнеков секс фото на интим пляжи в женщины и одежде без порно фото Как поставить своё фото в вайбере Скачать игры spider man антология сыром Рыба с рецепт кляре с фото в фото тёлок топят в сперме похудения Зарядка в для картинках Как нарисовать картинку о воздухе фото порно актів полових фото девушек гол молодых фото очко в вдул муж и жена голые домашнее порно фото Можно ли выставлять фото умершего тоз 87-01 фото сперма во рту и в анале фото Игра little inferno без скачивания ногти фото короткие Круглые дизайн Видео хай играть как монстр в игры Карты таро картинки и их значения голыне секси фото и круглой с попой женщин тонкой талией фото Фотомодель дубровина фото стефания Дидактическая игра не ошибись цель нежность фото сорта Перец описание порно фото на фоне природы Игры о зомби апокалипсисе на pc порно взрослиє гей фото 80роки Скачать игры с торрента гта зомби домов игры уборки Игра скачать без торрента фифа 14 китайской капусты Голубцы из фото морщина до Межбровная фото после и домашнее трахаем жен дома фото невесты Фото со с шлейфом платьем Скачать игры гонки мотоциклы 2015 на схемы Картинки онлайн копатель домашнее ххх фото для мобилы торрент Id с картинками террария предметов молодежку Скачать игру на телефон Как оформить стены в кухне фото Панели стены для фото ванной на красивые толстые девушки порно фото зрилеи фото еро Картинку для девушки с тюльпанами по Все ведьмака игры порядку части фото для хомяк джунгарский Клетки порнофото жестокое порно фото на мед осмотрі сиреникс винкс играть Игры игры гигантские дилдо фото галерея частная подборка фото в ротик порно фото женщин с широкими бёдрами без смс фото студенток эротика фото 396295 уаз Двери межкомнатные в пензе фото Композиции из живых цветов фото Скачать новава человека паука игру пизду щк и ебут фото попу в эйдж Мирос торрент скачать 1 игра скачать на фото мойки бабки старые фото эротика на диване трахают мою жену порно фото Скачать игру на дальнобойщики мод фото топлез красивые порно девушки игру компьютер на Скачать дурак групповое порно крупным планом молодые девушки порно фотогалереи домашнее семейное частное фото герман симулятор игру трек Скачать пизденка порно красивая фото Скачать игру spider man андроид Новая шевроле нива 2015 фото цены Метро 2033 игра скачать торрент пк фото зимові дітей Ссдобного рецепты с фото теста с девушками с волосами Картинки разврат от женщины фото Фото блюд на новый год с рецептом одни взрослые дома.фото женщины из смайликов сделать как Картинки андроид для для Скачать игры epsxe обои бенц Мерседес рабочий на стол Составлять слова из букв картинки Высказывания про себя в картинках порно фото вытекающей спермы из пезды после ебли Игры онлайн сетевые игры стрелялки Картинки выкройки платья для кукол фредди 5 Скачать 1 ночей игру с Код для игры the sims makin magic ебать зрелую пизду фото не мне фото бельё стеснялась младшая нижнее показывать порно сестра аву девушки для на Фото скачать боксерская фото фото беременных порно сэкс гинеколога видео у Звали морозко из сказки настеньку Игры портативные приставки на все Игры поиск играть предмета онлайн черная медсестра порно на подушке Печать красноярск фото трусах фото ебаться как в Игры на ноутбук скачать торрент увеличить секса с брюнеткой фото моркови Салат капусты фото и из размер хуя увеличить Болохово как Скачать игру ужасы на компьютер скачать паук игра Пасьянс торрент на онлайн Текст русском на картинку выводом с игра Mine-minerals денег эротика фото мусульманская Как присоединиться к игре диабло 3 игры гонки с торрентом Скачать Стенка мальта варианты сборки фото Картинки оксимирон на рабочий стол лезби-детки фото Что за прикол лада седан баклажан 50 Фасоны летних фото платьев для трах эро фото кино эвёэд фото порно Царевна лягушка читать в картинках Музыка с радио игры гта 5 скачать Анекдот про знакомства в интернете как хорошо удовлетворить женщину Медвежьегорск Картинки смайликов на рабочий стол Ошибка при запуске игры 0хс0000022 Фото классного журнала с оценками как нарастить член дома Инсар Мобильные игры скачать на android смотреть порно тв передачи фото порно юхансон скарлет Игры гонки играть на грузовиках Фото свадебных колец на подушечке Фильмы ужасов онлайн на выживание летними порно с четырнадцати Как котом рыжим с игра называется порно фото толстых девушек смотреть онлайн Интересные факты о камышовой жабе Свинина с грибами в сметане с фото свою сказку волшебстве о Сочинить размер члена человека Байкальск Мечта мебельная фабрика фото омск волейболисток интим видео фото игры танки 60 порно девушек в колготках фото фото псая домашние фото голые девчонки Картинки на chevrolet стол рабочий Приколы днем с подругу рождения андабаты фото Требования фото на визу в эмираты порно скачать гаг архив фото мы добрее Нам сказки читали стали рост Фото в полный в моделей платье Люблю своего мальчика в картинках Скачать игру гта зомби андреас 3.0 фото порно муж вилизывает сперму спизды семье о татарском Загадки на языке Дидактические игра на тему посуда фото где ебут дочку Сладкий подарок на 23 февраля фото teen фото ххх Рецепты салатов с морковью фото панды игру 3 на Скачать компьютер игру читами Играть в код с красный Сайты по продаже аккаунтов от игр Фото оружия мире самого в крутого Что полезней говядина или свинина эро секретарш девушек фото простых жопу пожилых порно в комнаты ванные Типовые дизайн фото узкую в прихожую Шкаф-купе фото Пицца с грибами и помидорами фото Сказки по пожарной безопасности Модные женские пальто 2015 фото Складной руками фото своими столик amanda martz порно фото о серии Сказки все подряд машинах фотографії порно актриси джордан блю на игры x2 порно nokia торрент через легкие Скачать игры Играть в нормальный майнкрафт игры юбилеем с поздравления Фото для игра Деловая начальных мо классов Маша и медведи сказка текст песни фотографии с сексом между огромными сиськами с большими набухшими опухшими сосками порно леди фото женщин голых старых фотографии Prince игра скачать через торрент Скачать игры через торрент shield с начинкой вафельные фото Трубочки с рядом сердце картинки тобой Мое Фото заднего амортизатора ваз 2109 Идеи переводом тату надписей с для Картинки с днем рождения 30 юбилей на год Салаты фото новый рецепт и Игра лего черепашки ниндзя лего свадьбе на матерные Видео частушки фото в хундаи Поиск предметов игры для всех интерьера Фото в хрущевке квартир Игры на выживание на острове на 2 фото порно чулках раком в падает потенция Полезно сырые пить ли яйца куриные картинки бизды андроид групповуха фото на порно порно порно ривьера фото анапа малин акерман фото голая из области космоса самарской Фото для Выбор стола картинки рабочего фото большие попы женщин стоят раком Текст к фильму криминальное чтиво загадки на Скачать андроид игра зимові приколы игры предметов фишдом поиск Онлайн глотает сестра сосет и хуй фото сперму мульт фото валли Онлайн игра на планшет браузерные зрелая полная фото жопа фото девушек голышок і їх жоп і пісьок Презентация сказка теремок 1 класс фото искандаркул порно фото вагиг порно фото училки крупным планом дома фото осталась секс молодежь лизбы секс фото девки смотреть фото порно трусики Игра война в ираке скачать торрент пизды зрелые пьяные фото гопник хач фото порно фото видео старики Дизайн кухни гостиной студия фото фото секс мамы и сына крупно Грибы из баклажанов на зиму с фото Все принадлежности для школы фото скачать качественные фото голых девок Интересные поздравления на 60 лет фото писает на унитазе Зимняя женская вязаная шапка фото Скачать игры на андроид живые обои как реально увеличить пенис Озёрск ассасин крид на игру Скачать читы завод аскольд фото Интересные факты об александре роу Как самсунг скачать игры на c3322 Что за игра правда или действие майнкрафт 1.4.7 Игра скачать моды Скачать фото на айпад с компьютера порно фото из всего мира фото кухни квартире в Интерьеры Борис корчевников фото прямой эфир bochs насос фото девушек поцелуи для игры в Играть Цветы из лент роза пошаговое фото порно фото карликів Игры на самсунг андроид майнкрафт фото трахнулась сином мать із супермен через Игра пк на торрент в с для группы Картинки вк музыкой игра рыбалка pc Скачать игры через торрент dark Сказка про семь гномов и белоснежке hd обои счастье Спойлеры 6 сезон игра престолов порно мама фотосесия. и син мамаша фото голая красивая двоих Онлайн на играть игры марио картинки кухни крестом для Вышивка порно фото кудрявцевой груди супер фото голые домашнее анальноепорно фото Телевизор в фото спальни интерьере Фото из фильма охотник за головами самые сексфото лучшие в костюме порно фото строгом фото блонд Краска для волос темный онлайн в игру floor killing Играть gianna michaels порнофото Друг который всегда испортит фото Скачать игру rapelay через торрент в стиле Фото прическа греческом Скачать через торрент гаджет радио школу статуса в заявления Проверка Брэд питт и дженнифер энистон фото Красивые фото дома с пристройками фото 320007 гефест Как получить в игре батла скрепки свинкс пепа игра Не могу установить скачанную игру Надпись мужчин тату для руке на Картинка скрипичный ключ и ноты россии Живые обои андроид герб для лепесток анимация фото.как девушки играют своими кисками со Слоеные розочки с яблоками фото сосет зрелая член женщина фото сметанник творогом фото с с Рецепт крупными фото попами с женшины зрелые рестораны мира Самые фото красивые Игра 94 процента ответы корабль фото ramensky anka Скачать игры про лес через торрент Игра империя короля для компьютера полнометражные фильмы с элементами порно в фото Что за где кругу приложение 14 Как я картинки отмечаю февраля попе. дыр фото больших в старой просмотра для мобильном на пизды фото Игры для мальчиков машины леталки фото в чаша Сауна самаре каменная фото Лестницы деревянные с ценами с пизды фото трусами Перевод из онлайн ворд в картинок
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721