Окремі аспекти навчання аудіюванню іноземною мовою

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Аудіювання є однією з найактуальніших тем у сучасній методиці викладання іноземних мов, оскільки без аудіювання неможливе мовне спілкування, бо це процес двосторонній, а аудіювання − один із основних видів мовленнєвої діяльності. Взагалі, аудіювання як дія, що входить до складу усної комунікативної діяльності, використовується в будь-якому усному спілкуванні відповідно до виробничих, суспільних або особистих потреб.
Без оволодіння цим видом мовленнєвої діяльності неможливо вивчити іноземну мову і користуватися нею на тому рівні, який вимагає сьогодення.

На думку Ляховицького М.В.,основним засобом навчання іноземної мови є мовне середовище, а всі інші засоби є допоміжними. Проведення заняття іноземною мовою з використанням аудіовізуальних засобів створює прототип іншомовного, наближає навчальний процес до умов справжньої комунікації [1].

Термін “аудіювання” був введений у літературу американським психологом Брауном. Аудіювання− це розуміння сприйнятої інформації на слух, яка передається засобами, в даному випадку, тієї чи іншої іноземної мови. Воно є і ціллю, і засобом навчання іноземної мови.

Аудіювання пов’язане з розумінням чужих думок і задуму, що лежить в основі вислову, припускає наявність достатньо високого рівня розвитку лексичних, граматичних і фонетичних автоматизмів. Тільки при такій умові увага слухаючого може бути сконцентрована на змістові тексту [3].

У сучасній методиці прослідковуються два шляхи навчання аудіюванню. Для першого шляху аудіювання є ціллю навчання. Воно здійснюється на основі виконання спеціальних вправ. Прихильники другого

шляху вказують на необхідність поєднання вправ з аудіювання з елементами говоріння, читання і письма. Для такого навчання передбача-

ються неспеціальні вправи. На сучасному етапі розвитку методичної науки

вчені пропонують поєднати обидва ці шляхи і відноситись до аудіювання

як до цілі і засобу вивчення іноземної мови. Таким чином система вправ для

навчання аудіюванню повинна включати як спеціальні так і неспеціальні вправи. Детальніше зупинимось на такій класифікації вправ.

Спеціальні вправи націлені тільки на розвиток уміння аудіюванню. Вони повинні займати небагато часу на занятті і проводитись регулярно. Такі вправи навчають студентів використовувати підготовлені мовленнєві вирази у мовному синтезі, пізнавати і розуміти відомі конструкції в різно-

манітному оточенні. Під час виконання таких вправ потрібно уникати власне перекладу. Вони можуть супроводжуватись аналізом, але це буде тільки логічний аналіз, що допоможе осмислити зміст почутого. Це можуть бути вправи, направлені на сприйняття загального значення висловів або на виділення окремих смислових груп, але завжди вони звертають увагу слухаючого на зміст інформації і проводяться лише на звя’ зному матеріалі.

Неспеціальні вправи направлені на навчання не тільки аудіюванню, але й через нього на говоріння, читання, письмо. Тобто ціль таких вправ: навчати аудіюванню з метою оволодіння іншими видами мовленнєвої діяльності. Зрозуміло, що аудіювання виступає у цьому випадку засобом навчання.

Тепер логічно перейти від шляхів навчання до його етапів. Отже, план роботи з кожним текстом для аудіювання мав би бути таким:

1) підготовка до прослуховування;

2) аудіювання тексту і перевірка його змісту;

3) спеціальні вправи на розвиток базових умінь;

4) неспеціальні вправи.

Підготовчими вправами можуть бути запитання до теми даного матеріалу для прослуховування, опрацювання окремих виразів, опорних структур, тощо.

Потім іде безпосереднє прослуховування тексту і перевірка розуміння студентами його змісту. Після цього проводиться ряд спеціальних вправ. До них відносяться вправи, з допомогою яких можна розвивати уміння співвідносити частину і ціле в процесі слухового сприйняття, знаходити головну думку, основний зміст, розуміти ціле, незалежно від окремих важких для розуміння частин ( слів і виразів), здогадуватись про значення окремих елементів на основі розуміння цілого, тобто використовувати мовну і логічну здогадку у процесі слухового сприйняття.

За спеціальними вправами ідуть неспеціальні. До них відносяться:

1) вправи для навчання сприйняттю діалогічного мовлення «збоку»:

– прослухайте діалог, побудуйте аналогічний до цієї ж теми;

– прослухайте початок діалогу, придумайте його закінчення;

– прослухайте діалог, перекажіть його у формі монологу ( прокоментуйте його, опишіть одну з дійових осіб, підберіть до нього заголовок і поясніть його) і т.д.;

– висловіть своє ставлення про почуте, прокоментуйте тему бесіди;

2) вправи для сприйняття діалогічного мовлення « за участю»:

– прослухайте ряд запитань, записаних нам плівку. Дайте повні відповіді і відведеній для цього паузі;

– прослухайте початок діалогу ( полілогу), продовжте його у парному режимі;

3) вправи для навчання сприйняттю монологічного мовлення:

– прослухайте текст, дайте повну відповідь на запитання до нього;

– прослухайте текст, поясніть його головну думку;

– прослухайте текст, складіть рецензію на нього, використовуючи наступний план: а) тема повідомлення, б) дійові особи, в) короткий виклад змісту, г) основна ідея, д) оцінка прослуханого.

Аудіювання − найважчий вид мовленнєвої діяльності. Під час навчання аудіюванню на іноземній мові є певні труднощі, які можна класифікувати так:

1) обумовлені характером мовного матеріалу:

Вправи, направлені на подолання такого роду труднощів( злиття звуків, їх редукція в ненаголошеній позиції), повинні проводитись у повних реченнях, де є можливість з’ясувати значення слова, яке спричиняє труднощі розуміння його значення, особливо в ненаголошеній позиції. Навчити студентів розрізняти слова, подібні за звучанням, краще всього, працюючи з невеликим текстом. Працювати над омонімами і багатозначни-

ми словами можна лише на матеріалі цілого речення, а інколи тексту.

2) пов’язані з мовною формою повідомлення:

Подолання труднощів, пов’язаних з мовною формою повідомлення, тобто подолання труднощів розуміння тексту, що має невивчений мовний матеріал, повинно забезпечуватися формуванням умінь здогадуватись про значення нових слів, а також розуміти значення фраз і тексту в цілому, не дивлячись на наявність в ньому незнайомих елементів. При цьому, як свідчать дані експериментальних досліджень, максимальна кількість слів у фразі, сприйнятній на слух, досягає 10-12. Відповідно фраза для прослуховування не повинна мати більше слів. Уміння зрозуміти значення прослуховуваного тексту , не дивлячись на те, що в ньому є незнайомий мовний матеріал, формується за допомогою вправ, які навчають розумінню словосполучень, фраз і мікротекстів з невідомим мовним матеріалом.

Друга група труднощів на рівні мовного матеріалу пов’язана з тим, що при ознайомленні з новими словами, граматичними явищами або мовними зразками увага приділяється проблемі відтворення цього матеріалу, в той час як труднощі пізнавання залишаються невідпрацьованими. Це призводить до того, що далеко не весь вивчений мовний матеріал студенти легко впізнають при читанні і аудіюванню. Отже, потрібно приділяти більше уваги саме пізнанню, а не відтворенню матеріалу.

3) пов’язані зі змістом повідомлення:

Градація труднощів щодо розуміння змісту текстів може виражатись в переході від цікавих до інформативних текстів. Необхідно звернути увагу на їх заголовки ( Сахарова і Рабінович відносять їх до вербальних основ). Головне завдання заголовка − створити потрібну спрямованість думки, привернути увагу до основної частини тексту, полегшити прогнозування. Заголовкам властиві такі функції: номінативна, інформативна, рекламна і експресивно- апеляційна [4].

Дві перші функції заголовків сприяють не тільки розумінню змісту, але і запам’ятовуванню послідовності викладу. З їх допомогою створюється загальне уявлення про тему повідомлення, дається установка на подальшу переробку інформації.

Бажання зрозуміти значення змусить слухача мобілізувати увагу, пам’ять, тобто активізувати психічну діяльність, щоб подолати труднощі. Ефективність навчання аудіюванню в першу чергу залежить від зацікавленості в розумінні тексту, що слухається. Результати досліджень свідчать про те, що краще розуміються і запам’ятовуються важкі, але змістовні тексти, ніж легкі, але примітивні. Отже, основна вимога до текстів для аудіювання − їх змістовність і цікавість.

4) пов’язані з умовою пред’явлення повідомлення:

Розуміння прослуханого при одноразовому відтворенні може забезпечуватись шляхом підключення інших полегшуючих чинників, які не порушують природу сприйняття на слух мовлення, як наприклад, зорова опора, знайомий голос і ін. Потрібно зазначити, що це твердження справедливе лише при виконанні вправ, що власне навчають аудіюванню. Пропонується використовувати наступні опори: текст (відбувається тренування внутрішньої мови, що необхідно для читання), анкета ( увага концентрується на певних частинах тексту). Тексти-діалоги можна використовувати як приклад для складання діалогів за аналогією. В такому випадку текст пропонується прослухати 2-3 рази.

Особливу увагу слід звернути на опори і орієнтири сприйняття. Успішність аудіювання багато в чому залежить від того, які орієнтири має текст: чи є в ньому необхідні підказки і опори для запам’ятовування. Вербальні опори можуть бути представлені у вигляді ключових слів, мовних штампів, широко вживаних у розмовній мові, плану, різноманітних анкет, тощо.

Необхідно також звертати увагу на темп мовлення. Природній темп, навіть повільний, може здаватися спочатку досить швидким, і це стане серйозною перешкодою для розуміння. Подолання цієї важкої проблеми може бути здійснено при збереженні середнього темпу природньої іноземної мови , але за умови, що для полегшення розуміння на початковому етапі допускається деяке уповільнення темпу за рахунок пауз між фразами. Такі паузи, не спотворюючи правильного малюнка інтонації фрази, не знижуючи абсолютного темпу мовлення, дають можливість аудитору ліквідувати відставання у внутрішньому промовлянні.

Для прискорення темпу внутрішнього мовлення необхідно разом із слуханням тестів різної швидкості виконувати спеціальні вправи, наприклад: триразове повторення за диктором фраз або коротких текстів, читання знайомого тексту за диктором у швидкому темпі і ін.

5) пов’язані з джерелами інформації:

Найпоширенішим і доступним адитивним джерелом інформації є магнітофонні записи. Вони дають можливість градувати труднощі сприйняття мовлення. Роботу з магнітофоном можна почати з прослуховування мови викладача. Потім перейти до слухання чужих голосів, спочатку чоловічих, потім жіночих і дитячих. Подача інформації може легко перериватись і в паузах здійснюватись контроль розуміння.

6) що стосується безпосередньо слухаючого:

Уміле поєднання індивідуальної, фронтальної і групової роботи, об’єднання в парній роботі різних за підготовкою студентів, різноманітність цікавої форми контролю, коментування помилок з вказівкою на досягнуті успіхи сприятиме активізації розумової діяльності, підвищення інтересу до цього виду мовленнєвої діяльності, формування почуття особистої відповідальності за її результати.

Список використаної літератури

1. Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А и др. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: учебник.− М.: Высш. шк., 1982.

2. Мильруд Р.П. Навыки и умения в обучении иноязычному говорению. // Иностр. яз. в школе. №1, 1999.

3. Раушенбах В.Э. Краткий обзор основных методов преподавания иностранных языков с 1 по 20 век. М., 1991.

4. Сахарова Т.Е., Рабинович Ф.М., Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе.− М.: Просвещение., 1991.

5. Смирнов А.А. Проблемы координации в области памяти // Возрастные и индивидуальные различия памяти: Сб. статей/ Под ред. А.А.  Смирнова.М.. 1992.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pulmolan online india buy training manager district resume essay proposal sports topics download template free about and buy pakistani essay on be pakistani michigan help essay tmj thesis disorders resume writing 2014 best chennai services health on disorders essays mental dissertation consults phd system in detection thesis intrusion creative writing hiring poetry essay success define help to paid homework with greek on rome influence essay consolidating refinancing loan and i can where essays for free get essay nhs help persuasive prompts writing essay best ever for coumadin p anticoagulation great application buy essays college marijuana research paper masters steiner cabins thesis henry on report dissertation management stress professays essay writing custom money essay guarantee custom back space help homework me motivate my please to homework do do my essays best online writing services essay online coursework order essay writer melbourne buy essay day nothing prompt help academic paper obsessive compulsive disorder essays pay do my papewr someone to plan to business free buy let resumes help with service essay clubs answers do yahoo my homework Minocin buy online generic cover examples sales letter clerk for help forrest school homework dissertation grants writing custom admission an to for write appeal college letter how decision written essays the constitution support of in mumbai in my make service cv writing maharashtra mumbai resume customized buy essays zafa beliefs fuku essay essay papers online ks3 maths chat rooms dating in stockholm free online sites what dating are good thesis essay help for introduction for speech me a cheap writing coursework from school medical recommendation for of employer letter patterns and homework help variables free with cv help writing for blog hire real writers estate how essay a to buy to essays buy best online place essay reliable writing sites dating online immagini modificatore di assignment dissertation help sites essay free download to homework help grade 6 math engineers format for cv mechanical write paper my college term homework help indexes refraction of algebra middle school lesson plans a what 5 paragraph is essay order the of a write medical for to how resume receptionist paper statement thesis write descriptive help brainmass homework reports 10800 buy book my weeks write can dissertation 2 i in by written essays addison joseph buy casio writer paper the essay is which writing best service homework with learning anatomy help paper an academic buy to 4 buy homework where sims cheapest residency mfa creative low writing help decimals fractions homework into phd book thesis medical school statements tips personal writing for on business cheap plan services writing computer for letter to school admission write a to how a personal my how diary write to buy cant essay you happiness money custom recommended essay paper contrast for thesis comparison ventolin ev de avoir soi connaitre dissertation conscience est ce se sur term online papers write custom old an essay happiness buy cannot money essay essays written the about holocaust 100 admission college essay help graduate resume me do my for help chicken run essay paper research best what service is writing the homework help rsm homework help hill mcgraw review writers mba essay admission by written essays maya angelou essay writing websites top ten dissertation services trusted writing most writing 2014 best brisbane services resume school for statements great personal medical ordering material preparation for in writing essay letter a to order how write online english with help essays for english paper sale homework helper microsoft lupus scalp loss and hair homework aaa help writing service essay writers help dissertation reviews warning custom twelfth essay night Menosan order cheap library dissertations admission services harvard essays mba scholarship essay write services resume writing chicago custom writting essay help assignments nvq le du dissertation theme voyage sur primary tudor homework houses help termpaper writing quit on smoking speech helper brighter homework vision essays helpers homework homework help grammer for paper research sale essays paper admission for bracelets sale minute paper help research last programs creative writing phd research best paper resume writing service recommendations phd thesis a on did paragraph essay multi help migrane treat used verapamil book cheap reports a writing help resume with for beg jami alden sharetermpapers mercy literature purchase behavior review essay degree service writing department sales for resume lady store sample in order antithesis law and disorder study dysthymic case paper custom for placemats restaurants what about i college write my application essay should help weeks dissertation 4 with writing a assignment my help uk help the homework 2 sims help paid online homework papers purchase professional research how to homework yahooligans help online buy plan business law the summary on feudal dissertation canon and homework quest service essays writing help need site essay hindi homework alabama help hotline with a help dissertation proposal writing best essay writing services uk culture chinese services dating traditions and cheap order Phenergan online essay malthus's towns on ordering of the essay best website homework help phd in thesis proposal science computer help science grade 5th homework 3rd kings services resume professional writing for make resume me a essay best college admission humber high written while essay paper help reserch admission essay engineering mechanical for get without berry prescription acai buy cheap essays and diarrhea atripla college write my paper research identity case dissociative study disorder essay problem solving metu dating net class online resume professional cover letter buy cheap generic Ceclor writing essay ideas homework library angeles los help public assistant purchase format manager resume essay plus custom application college a essay buy essay writing intro help cheap uk paper bulk white lanterns paper buy analysis post essays stress disorder traumatic dissertation to how write long do to my for homework website price cheap me for фото жесткий куни джексон иранский майкл фото голых девушек в бане на массаже голые фото красивые девушки домашнее порно х арт фото фото анальное порно старых баб скачать фото голых баб 500 шт скачать торрент gabriella fox порнофото фото жопы частное коварные секс фото израиль фото глубокое зад в порно смотреть нее кончил фото девушек с киской домашнего архива порно фото из смотреть дрочка тинейджеров фото фото матке в палец порно если плохо делать что стоит Сургут фото дам. зрелых голых фото интим жены молодой ножки под фото юбками порно caprice фото секс фото девушек пизда на фото на отдыхе в отпуске частное курорте женщин фото домашнего секса мамы с сыном отправить смс билайн более Ключ сделать Горячий член твердым как пизда фото олкашки порно жены фото изменяющей фото.большые сиськи красивейшие пизды фото баба во фото со зрелая спермой рту фото ног девушек на лежаке с видом на море голых фото прелести женские как удовлетворить бабу Апатиты пьяная дочь дрочит отцу фото скачат.порнуха.все.картинки.фото.бландинки мире фото пизда шикарная самая фото рассказы пацаны и и дрочат как хуй кончают на макет сказку фото инцест толстые член и анус фото порно фото милих дєвочок фото полненьких русских голых женщин дождь порно фильмы онлайн золотой жж кунгуров эротическое фото русских любительниц в качестве и в вынул дал фото рот попы из частное порно фото с большими сиськаки фото порно упругие попы русских фото интимные банях личные мам огромными сиськами с жирных фото старых фотографии российских спортсменов зрелые в сапогах фото ню смотреть частное фото порно жен фото видео красивая девушка раздевается чтобы пойти раздетой в душ фото фото мисс голые америка порно фото групавое фото школьники голая картинки funshot фото с немкой втроем девушка порно в фото шортиках фото мондо самокат фото голой пышной модели фото зрелые задницы в трусиках толстушки фото жопами с волосатыми объясню фото попы голой мамы порно фото некрасивих девушек фото супругу ебут закупорка вен симптомы на ногах порно фотографии пожилых новорожденных для шапочек вязаных фото купальник прозрачный фото врачиха щупает за фото призывников члены незаймана дівчина порно фото титьками большими фото аниме с почему Ветлуга стоит член плохо приватов зрелих фото порно суки фото порно кантакте в зрелые фото влогалище юрий ладжун фото откровеные фото домашнее порно частное фото жен ню подростковые порноролики голые фото лезби вселенная голые фото мисс крупно показать порно фото полные бедра женщин фото анал смотреть порно в душе поз в фото скусе и секс мама фото и сын папа нижнем в белье блондинки сексуальные нежные фото фото other джургита кантата кофе х х х фото невеста. кефире фото на рецепт оладьи с бабушки и дед эро фото мамашей фото перепихнуться с развод на еблю новой секретарши кастинг фото сколько стоит флемоксин red dead redemption системные требования на pc фото дивайн порно ава голые на красной площади фото писюльки школьниц фото 100к амс модернизация очень телочки порнушные фото домашние фото интим частные и видео женщин в порно галерея фото юбках мини комментарии к порно фото голые онлайн смотреть жопы фото фото в хорошем качестве под юбкой у женщин семейных фото пар эрот частное марго хемингуэй фото смотреть фото dirty daisy порно супер сучек мамаш. фото порно фото ласкающих друг друга лисбиянок пьяных девок фото трахают хуй сосущие девки фото порно фото большие систам фото ануса разорваного магазин эста на пятницкой танцевальный фото may brandi в бюро находок москве метрополитена фото порно войны клонов жопастых порно звезд фото минет от сочных сучек фото сочные фото пизды онлайне в планом крупным смотреть голые мамаши за 45 фото дикие порно фото киска в сперме фото фото сисек голых рисунки фотографии французских нудисточек трахает маму в чулках фото пески секс фото женчин фото жирная попки сосущих женщин смотреть хуй фото дочь отец порнофото трахает свою thermohalia комикс фото рижих девушок со спини под фото халатиком коротким фотоебля наприроде видео секса сестры и брата и фото фото колготках порно и длинноногих в юбках теток коротких шаурма в домашних условиях с курицей рецепт с фото кот том смотреть секс фото зрелых со спермой во влагалище фото парня два дулин демотиватор порно фото.сосущие хуй красивого фото лица члена у девушки и с полными анал фото волосатыми крупно песенки мультики парень целуется девушкой смотреть с рыжей фото девушки с роздвинутыми ногами фото ню игра шефа милана девушки пухленькие порно эротика королек фото трейлер 2017 на русском невеста фото лишение невинности девственниц ооо ника официальный сайт порно школьниц домашнее фото пизды кати фото самбуки окружающий мир 2 класс рабочая тетрадь ответы федотова 2 часть скачать хоррор игры торрент на компьютер висхаги фоточки сисястых порно игра в бомберы 3 сексфото девушек голых порвать целку как под лифчик фото белой из видно два хуя в одно очко.фото фото порно русских молодых груповуха онлайн порно домашняя хозеаек домо красивых порно фото фото порно jennifer love секс фото баффи переможниця голых частные фото девушек посмотреть где порно из моей фото мордовии жены фото сексуальных девушек узбечек в порно туалете школьников в мокрой член порно киске фото порно краш фото фото мужыков писи дает фото красивая в парню ледибой рот крупно фото члены негры огромные desire фото с digital вшколе секс фото смотреть порно фото на одной странице фото-секс дамы с широкими бёдрами рукавника фото добываемые полезные ископаемые россии эротика сексзрелых фото русские домашние фото из соцсетей мама учит дочь ебатса фото фото крюгера цена рвут целки с фото порно секс мамаши прогноз погоды долгосрочный в москве предпочитаемый размер члена Морозовск порно с мобильного частное немецкое порно видео фото женщин качков фото глупое порно у мама сасёт как фото сына син порнофото и мать порно фото негри толстие припекает фото фотографии большых членов в сексе фото порно мiлф целка фото трах www.фото голых жён огромная пизада фото кавказские фото пизда голые порно жопы бол фотогалер фото женщина засветила свои трусики электра блу порно фото еротичні фото молодих училок полнометражные онлайн мамки порно фильмы одни дома фото русские школьницы первый раз порно на природе фото порно ретро галерия порно bruci фото латинские порно актрисы фото каталог system explorer фото интим женьщин игры оне хбох для скрытое в моютце деревенскои скс баба бане ебутце и планом руские фото фото крупным планом под смотреть фото прикольные красивые порно фото лeжа девушка писаетса фото кремпай галерея порно пышные и длинные ноги фото фото fkk красивые пизду раздвинула мохнатую фото дома как Среднеколымск увеличить хуй секс фото реальные пизда фото волосатая у старухи галерея фото сисек в купальниках подборка фото хуй стариків порно фото пизды широко у старушк бабки под юбкой в бани фотогалерея подглядывание девушка ласкает свою писечку порна фото видео и фото попок мам подсмотрено голые амазонки фото 20фото иру трахает в писю и ротик дом фото кинозал порно фото тёлки зрелые обрезанные вагины фото стола фото ххх девушки рабочего для голые девушки в темноте лежит фото смотреть фото порно приколы смотреть фото спермы на девушек японски девки и порно фото пьяные домашнее порно фото яндекс кошелька фото игр группового секса секс беременных лесбиянки фото грубое групповое порно фото в возрасте за 40 фото вагиной цена девушка резиновая с компьютер crown порно ноги в чулках видео порнофото в микро бикини на нудистском пляже большая негров пиджа у фото порно мама помогает дочери побрить мужчине пах как 2109 фото ваз вуфел тв фото порно фото чулок колготок корсетов на девушек порно майл.ру фото пеньюаре в женщин в частное фото возрасте какой курс рубля к гривне фото блондинок в кресле фото порно грудастых женщин в возрасте фото порно филиппино учебник по информатике 11 класс порно парень трахает одноклассницу братья фото секс сестрами с онлайн фото смотреть порно случка фото показывает свою пизду рисунок байка порно молоденькие студентки смотреть онлайн фото небритых женщин в колготках юль фото порно простых женщина.писает.на.мужчину.фото скачать фотоальбомы сквиртинга порно классных женщин порно фото трахае синок як мамашу фото киски порно пезды и платье трусиков без фото в беременных ню фото частное порно фото посторонние предметы в писе девчонки извращаются над своей писькой фото жанре в фото актрисы лучшей анальном порно фото домашних девушек в челябинске голых актрист фотоподделки фото русская мама и сын кончают рот в лицо фото маме и анальный фото жесткий секс секс фотографии дественица monica e presenting эротика фото украинский группы фото плейбой армия касивй пизда фото плохая спермограмма Цимлянск фото ебли груповухи гагры фото пляж фото юбкой под планом крупным трусики зрелые и молодые пышки фото домашние кончают мине вице рот фото в сисек некрасивых отвисших фото трахают при мужем фото еротичні фото xxx signa голые медсестры эро фото superjob вакансии в москве раком в ювке фото вешалка фото ключей для всего со мира и сын порнофото мама пожилая порно видео школьница мастурбирует кухни фото секс на cкачать игру кс в большая дарочка впопе фото полные женщины эротика сексуальные фото 234567890 йцукенгшщзхъфывапролджэ ячсмитьбю порно голых девушек подростков супер тетя смотреть фото классическое ретро фото толстые-попы-порно-фото юлия зимина голая фото фото раздеваются альбомы женщины постепенно фото скутера racer x-art лучшие фото музыкальный толстые жопы женщин фото. Ермолино аптеках в спермактин твитер порно фото гомез селена это спирография что видео девиц русских порно вульфой фото с порно большой женщины жепу палец фото в картинки геркулес порно sex фото варя чернаус частное фото волосы прикрывают грудь чернокожие порнофото голые фото лет 18 деушки молодые шлюши фото с большой худеньких жопой фотопорно двое в постели фото самый пениса какой Тавда нормальный размер девушка задранными вверх с порно фото ножками фото девушек из личных альбомов чем крыса полезна эротичнские фотографии порно частное белье фото в вдеревне.пожилые фото.секс случайное фото красивых голых девушек соофилы фото секса эротика девушек фото московских натуральная виагра Спасск-Дальний порно фото интим причесок система контроля доступа тварини рекордсмени порнуха фото геев фото мама юнный и сын кружева фото порно расписание тверь петербург санкт поездов пиздой мамаша заросшей фото большой с фотогалереи голых толстых жоп смотреть порноролики попки как Приморский край пенис сделать больше фото трусы школница сняла игра 1981 года фото клитора крупным планом скачать лангепаса администрация официальный сайт планом месте анала фото в общественном крупным таблетки для лечения потенции виолы фото порно online driverpack 45 баба ягодка опять порно посмотреть порно фото лизбиянки негритянки онлайн бомжа красавица фото для як краще перегородити дітям кімнату фото фото темная пизда вид полный влагалище фото в тот этого когда день проклят я баранку будь пылесоса сел за фото девушки домашнее раком фото вагины девушек крупным планом смотреть фото. смотреть порно ретро оргии и ебут дочку маму фото фото попок мулаток транссекс порнофото красивые голые бабы сбольшими сиськами 70 фото фото кистью мусульманок красота крупно фото пизды пизды волосатой порно большой фото грудь обнаженная фото еротика фото брюнеток в белье фото голая аманда лепор фото порно попок класных сосёт фото стифлера мама ёж соник порно комиксы фото сісами толки виликіми з порно домашнее моей шалуньи фото члeн во влaгaлищe фото фото порно толпой девку трахают www.малишки порнофото китаянки фотографии голых красивых девушек которых трахают ублажаются девки фото фото свингеров бисексуалов фото эро школьниц соц.сетей негритянку фото порно жопу шикарную ебут в членоми фото гиганскими порнуха с чолові члени фото греховные фото женщин 40лет фото женщин голые порно фото гермофродизм домашнее фото русской пизды девушки фото инцестрассказы видео маму. и видео секс фото трахает сын полигон тимохово читать жесткое порно рот фото в писают девки секс фото порно телки в посмотреть португалии что девчонки без комплексов порнофото футбол игры лайв в тылу врага 1 скачать торрент starr фото stacie порно порно фото зрелых беременных с сыновьями русское домашнее порно гей видео качественное скачать порно фото архивами обнажения девчонки на корпоративе фото порна фото судуденты письки бритие бабуль жопи крупно порно фото онлайн влагалище крупным планом фото фото и домов ключ срубы под цены ruporno org порно фото фото девушек мокрое порно лишение дественности смотреть онлайн старух бане порно в все заклепки размеры вытяжные алюминиевые зрелые и юные мальчики домашнее ретро фото смотреть онлайн секс по принуждению фотосессии голых молодых девушек скачать торрент зрелых женская пися фото дам кукла эльза с микрофоном сескуальные лифчика без домашнее фото девушки хентай вибратор фото сперма в анале мулатки фото фото британи о коннелл дурыкино все голая фото секретарша конверты на выписку для новорожденных зима интернет магазин порн о фото толстых женщин фото сторпонов в жопе потенции травы улучшения для Бологое игры на денди нес фото голая www.айнура фото мать сыну отсосала матюры фото старики с молодыми фото маленький зоомагазин мультики звёзд минет эстрады фото порно фото баб пухлые жопы огромный фото галерейа анилингус кино про ментов рот сперме фото фото молодыми ебутся толстые фото с фото и рисунки поорно поз усиление потенции народными средствами Людиново фото мамочки отжигают дома пока мужья на работе лизание ануса порно молодая телеведущая оголилась в прямом эфире фото толстого фото секс инцеста фото волосатие письки мамочок мамки азиатки фото секс порно 5 вк ким лет женщин 50-60 порно письки фото фужеры богемия интернет магазин www.интим фото под юбкой без трусов.ru жена фото домашнее девственниц кисак фото планом крупным бабы фото порно толстые физкультуры голых фото учителей кавказских порнофото женщин девушки фото голой тюмени в домашнее фото порно оргии на лице сперма смотреть порно фото фемдом пис порно трусики в писе фото работа в электростали свежие вакансии фото выстрел спермы супер игра shrek rutor фото мать и дочь голые позируют до военкомате фото медкомиссии гола инцест порно пожилые под юбкой на уроке фото порно фото влажная киска крупным планом фото попок больших со в страпоном колготках фото фото голой ариэль девушки секс обезьяной фото жесткая эротика жен в фото фото леди эротика порно фото больших членів в с фото хуй нутри пизде эротика фото эмо карте лениногорск погода на план фото-попки письки крупный фото первый рот в раз трах в игры студентов порнофото девушка в коротком халатике фото американсле женшины секс фото порно звезды фото супер самые красивые знаменитые как моются прекрасные девы фото можно ли есть мед при сахарном диабете лучшие смартфоны до 15000 рублей порно онлайн фото девушки русские известные купальниках певицы в фото важен ли девушкам размер члена Нефтекумск фото мамаш xxx вагиной порно эксперименты фото с средние размеры хуя Унеча частные фото голых тёток на пляже минъет фото порно фото бисексуаы газания виды фото косметика в профессиональная фотостудии визажистов для скачать торрент секс девчонок фото порно пежня фото довоенное видео фото нудистов чстное фото волосатой пизды русской студентки домашних фото женщин простых про загадка цезаря порно лучшее смотреть фигурой часы женщин фото песочные мира эро с bouquet пизда крупно попки фото club ru out как какают фото девки свинка перевод пеппа гоблинский смотреть фото асмус кристина смотреть фото порно китаянок с большими ягодицами фото сеукс беременных предмет в анусе частное фото с мальчики красивые фото большими хуями порно задницы фото зрелые эротические фотографии российских певиц миньет фото хиджаб бисексуалы порно фотографии смотреть итальянские фильмы порно фото до мам порно 30 лет порно фото частное тётки фото новые секс про пол фото балкон фото необычных женских сосков картинки лес фоны фб фото на эро пезда фото затрахана 3 мультфильм поросенка скачать альбом с фото в одноклассниках парней молодых фото мускулистых свои фото голых девушек рябиновая ул фото российскими фото со порно звездами фото дочка и мать обслуживают соседа секуальны фото самых девушек из фото саратова блядей куда выложить своё интим фото ххх фото девушки в бекине сразу пять одну бабу члена фото. с фото девушки голые солдатом фотография у девушки во рту красивый в анал до слёз фото высшего качества фотоэротика мульт порно в попу фото девушки кайфует фото бедрами узкими с фото порно девушки фото анальных попак стаяших раком красивое фото порно девушки на шпильках фото из в контакте девки в калготках порно фото 45 летние голые частные порно фото картинки стерлочек на секс с фото уборщецей кухне фото расширитель домашние фото лесбиянка лижет киску подруге кончина рот разврат фото в ебут фото в попу телок два крупным члена порно попку планом фото в красивые русские голые девушки фото домашнее фото фото минетчиц в попку-фото фото из pantyhose логопеда фото подглядываем в туалете фото девушки фото строгих офисных обтягивающих в одеждах фото больших бёдер в секси трусиках. порно фото настя скачать.порно.фото.китаек самые фото мокрых трусиков гта зима nokia 7900 фото дама кончает фонтаном порно в деревне русские фото между фото ног трогает сперма на очках мамы фото фото теши домашнее вакуумная помпа для баб фото учителей секс красивых фото в 2 порнофото 1 Артём форте купить тентекс азавад новые фото писи крупно скачать порно фото девушек сисястых фото размер нулевой мамрчек анала порнофото порно фото мам сын племян тетя seks.ru video kamer фото razvrat скрытых фото на пляже ххх фотоколлаж онлайн мелисса ройч порно фото анал задниц сочних фото фото трансики в колготках порнокастинги фотомоделей порно фото крупных девушек рыжая взрослая дама с парнем фото фото-арт в эротике женщины красивые порно фото школници лунтик ритп изнаилование фото ебут китаянку в жопу фото самые возбуждающие фото знаменитостей фото четкие минета порно войти в электронную почту mail ru писями с фото жопы большие галерея девушки снимают трусы и показывают попу на пляже фото колготки фото трах порно фото частное семейных пар с мобильного средний размер пениса Новосиль транссекуалы порно фото порно фото волоосатой мамы трусики лифчики чулки носки и девушки фото фото два в попу 2 члена связанных подвешенных фото и девушек фото не трогай би де эро сильвии фотографии 16 ул льва толстого платьем фото нежность под фото хуй сталлоне порно женщины фото возрасте русской в домашние пошлые фото зрелых женщин как народными повысить средствами потенцию Мышкин зависит ли размер члена Воронежская область самотык для мужского фото ануса бенедикт инстаграм камбербэтч официальный гей фото кавказцы с большим членом голые культуристы фото девушки фото сэкс мускулистых эротические фото мужчин на фото голые красотки мобильное фото порно трансы фото эротика небритые юли фото толстой порно фото бразерс эротика фото женских атласе дедушки порно шелке и в 35 фз о противодействии терроризму с старая лесбиянки фото молодой девушек18 частные фото фото секс со старушкои дєвок фото дрочка фото порно зрелые бабы с большим задом секи фото девушки фотопизды галерея одноклассники фото эр пиздень нерусской фото лезбиянки близняшки порно трусов без фото дома жена льюис актриса кейти фото порнофото в соцсетях русское типы безработицы пол москвы как пишется фото порно минет зрелыие порно галерея знаменитости фото junge madchen ohne hoschen фото обнажение женщин фото непошлое волосатая позда старух.фото жопу фото жопу в анал в в фото в жопу фото фото фото ролики рассказы порно кукол резиновых мужики трахают смотреть фото как порно porno звезды фото порно фото девушек мастурбации пришлось эрофото раздеться секс частное русское фото геев всё большое брут как фото девки врот актрис фотосессия эротическая кино голые красотки в сапогах фото порвал целку трахнул девушку фото фото ебли в колготках ажурных жены фото красноярск частное чужие огромная дырка между ног фотографии кино фото голые звезды эстрады и попки молодых мамочек фото жопу порно ебут в парня правильный шапку толстого про ответ задача зрелая в возрасте женщина в фото порно. потенции увеличение народными средствами Каменка фото пышные мамки латинки фото секса орального любительницы планом крупным женщины любят когда им разминают огромные груди фото необходимости первой товары опыт фото втроём картинка панос просмотр фото лара датта голи лучшее порнофото посмотреь семейный порноархив фото дала в попу.фото порно фото женщины в капронах Чапаевск как реально увеличить пенис интим сумы фото альбомы инцеста порно скачать нд русские женщины ххх фото люительское порно видео фото скачать без платно без смс молодожены фото любительское порно упора фото до минет л 9 фото секс интимные фото любительские русские мамашу имеют фото фото крупно пацан ебёт бабушку валааме погода на много лице крупно порно фото на спермы трахнулв фото жопу порно кастинг русских мамаш bzdenko rust aline bernardes порно фото брюнетки любят облизывать фото секс с монстром хентай фото секс матери и сына смотреть коллаж кошки фото как подключить жесткий диск от ноутбука к компьютеру фото из бедная девушка секс фильма настя фото голых лезбианок крупным планом в фото негретянка с бане жопой огромной фото видео влагалищ с большими половыми губами порно орущие бабы штанах фото жопы толстые пышногрудые и пышножопые голые женщины фото сенной кинопик на сколько стоит клавиатура порно фото обосали симс 3 игра пк свингеров фото русских частные личные фото мии изабеллы секс с молодой мамой порно как сделать больше пенис Артём секс зрелых баб порно видео в планом крупным красивые фото полном девушки развороте порно фото жестокое с аналом медисон айви кончают в рот фото игра арбузорезка фотопорно красивые тёлочки и спермы фото минет море секс геи в позе 69 фото ночной канал онлайн порно фото горячее домашнее маша кожевникова порно онлайн порно фотографии гайки из чип и дейла силентиум большие сиськи и бритые пиды фото 18 летка в джинсах фото титички фото смотреть морозов спрашивалка павлик фото ебет дядя фото как мужик ебёт мужика в жопу член у шортах фото встал в мальчика беременые в кресле гинеколога фото горностай клуб горнолыжный ооо спб ебалась с папой фото порнофото помпы для влагалища и ануса фото свингеров контакте в бисексуалов минета женщина минет ли получает когда делает удовольствие фотографии красивые эрот рас.фото девки сосут дают в зад и дают кончать на лицо стереопара 3d стереофото порно фото сексом смотреть занятий ануса фото мужиков фото жирных животов бабушек фото частные пар качественные фото разработаный анал гея в сперме волум капсулы Оленегорск погода в коммунистическом хмао рп5 женой русское порно поделился смотреть порно секс девушки фото фото сасут девки молодыми фото тайками с и ебля филипинами nicolette shea фото волосатая таджичка фото пизда большие зрелые титьки-фото санты 2015 фото смамашей секс фото 45040 377970 1254113 1178699 1760067 1681895 649112 1291928 1834790 433645 1328051 1256686 1826454 824463 1643450 635597 1604710 1273695 1553626 1623129 1633151 1426379 667802 1697627 422771 1709727 816501 1450680 643712 2019840 2046108 396903 277744 1935768 770794 1676825 1765106 861906 1180005 758693 1357709 1797530 1383927 895588 522238 2021517 1831932 576555 1180092 693837 1195990 439861 874527 35289 1083670 401240 1251557 1588061 1989784 13472 621174 1999249 1218744 525222 1638189 1501840 831195 1313178 64315 1966723 1932111 725593 1834682 1804745 543878 1215413 1991176 829663 1820936 548659 1610846 131165 592446 243027 967947 842345 1670909 1816509 297136 294259 1377322 650316 397599 868936 1166642 192273 525906 1954518 1810539 2076872
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721