Новітні документи: проблеми визначення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Людство вступило в епоху комп’ютеризації. Бурхливий розвиток комп’ютерних технологій призводить до того, що з обігу зникають традиційні форми фіксації інформації, а саме паперові носії. На їх місце приходять нові, так звані, “електронні документи”. Широке застосування засобів інформатизації та обчислювальних машин у всіх сферах людської діяльності призвело до того, що у своїй повсякденній діяльності правоохоронні органи стикаються з інформацією, яка представлена у нетрадиційній, новій для нас формі, у вигляді “електронних документів” та інших комп’ютерних об’єктів, які не можуть бути однозначно віднесені до якогось виду доказів, які визначені в кримінально-процесуальному кодексі України.
Для того, щоб створити законодавчу основу широкого застосування у судочинстві електронних документів, необхідно перш за все окреслити межі цього поняття та визначити його юридичний статус тому, що електронний документ відрізняється від звичного для нас, паперового. Особливість електронного документа, це відсутність жорсткої прив’язки до носія, тобто той самий документ може існувати на окремих носіях, залишаючись при цьому автентичним. Встановлено, що у достовірному вигляді документ існує лише на машинному носії.
Які ж визначення цього поняття існують на сьогодні.
Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” дає таке визначення: електронний документ — документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною. (ст. 5). Обов’язковим реквізитом електронного документа є електронний підпис (ст. 6). Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа.
Коли ми говоримо про електронний документ як доказ, то нас відповідно цікавить питання про оригінал такого документа. Як відмічав Коваленко Є.Г. до електронного документа неможливо застосовувати такі терміни, як “оригінал” та “копія”, бо можуть існувати лише ідентичні за своїм змістом копії одного електронного документа на різних носіях. Однак Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” містить наступне визначення оригіналу електронного документа: оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора. У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа. Якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронний документ та документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу.
Кукарнікова Т.Э. пропонує таке визначення: “електронный документ – объект, несущий информацию, имеющую смысловое значение, и существующий только в электронной среде”.
Вказівка Центрального Банку РФ від 30 березня 1998 г. № 196-У тістить слідуючи визначення: “електронный документ – документ, передаваемый по каналам связи или иным образом (на магнитных, оптических носителях)”.
В США24.01.2000 року прийнято закон “Про електронні підписи в міжнародних та внутрішньодержавних торгових відносинах”. В ньому “електронний документ” означає контракт або інший документ, створений, вироблений, відправлений, повідомлений, отриманий або такий що зберігається за допомогою електронних засобів”. В Республіці Казахстан Національний банк 21.04.2000 року прийняв “Правила обміну електронними документами при здійсненні платежів та переказу грошей в Республіці Казахстан”, в якому “електронний документ – повідомлення (вказівка, розпорядження про відзив або призупиненні виконання чи будь-яке інше повідомлення), складене в електронній формі з використанням технічних та програмних засобів і містить електронний цифровий підпис”. В Республіці Узбекистан 17.10.2002 року прийнято закон “Про електронний документообіг”, який дає слідуючи визначення “електронний документ – зафіксована в електронній формі на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати”.
Салтевский М.В., Губанов В.А. пропонують наступне визначення “електронній документ – це інформація про докази (фактичні данні), зафіксована на матеріальному носії в електронній формі, що дозволяє його ідентифікувати”.
Мещеряков В.А. вважає, що таке широке трактування категорії “електронного документа” (можливо доречне для цивільного та інформаційного права) зовсім неприпустиме для криміналістики, оскільки не дозволяє розмежувати розбіжності за криміналістичними властивостями, механізмом слідоутворення і слідосприйняття об’єктів, відповідно, правильно оцінити їх з точки зору можливості використання в якості доказів у кожному конкретному випадку. Автор вважає, що вказані інформаційне об’єкти не можуть бути визнані документами взагалі, ні електронними документами зокрема, і пропонує ввести нову категорію, яка б адекватно відображала ситуацію що склалась в інформатиці, визначала б ті об’єкти, з якими оперують автоматизовані інформаційні системи, і могли б бути ефективно використані в кримінальному процесі та криміналістиці. Мещеряков В.А. вважає, що такою категорією може стати “електронно – цифровий об’єкт”, який визначається як помічена система дискретних електронних сигналів, призначена для позначення (за встановленою системою кодування) якої-небудь інформації та представлена у формі придатній для її автоматизованої обробки, зберігання та передачі з використанням засобів обчислювальної техніки (комп’ютерів). У наведеному визначенні варто звернути увагу на три основні аспекти. По-перше, електронно-цифровий об’єкт – це система, так-як принципово важливим є не лише склад, але і взаємозв’язок, порядок появи тих чи інших елементів, що в нього входять. По-друге, помічена система, тобто існують мітки, які дозволяють визначити початок та кінець відповідного електронно-цифрового об’єкта. При цьому допускається існування “порожнього” електронно-цифрового об’єкта, який складається лише з мітки початку та мітки закінчення, оскільки сам факт відсутності системи сигналів у певному місці може відображати якусь значиму інформацію. По-третє, електронно-цифровий об’єкт – це система дискретних сигналів. Дискретних, тому що середовищем існування таких об’єктів є такий простір, в якому будь-яка ознака може приймати одне із фіксованих значень в межах заданого набору можливих значень.
Схожа з електронно-цифровим об’єктом категорія знайшла своє відображення в Модельному законі про електронну торгівлю (Model Law on Electronic Commerce), який розроблявся на протязі ряду років Комісією з права міжнародної торгівлі (UNCITRAL) і був схвалений 16 грудня 1996 року на 85-му пленарному засіданні ООН.
Вказаний Модельний закон цікавий рядом моментів.
По-перше, базовою юридичною категорією, на основі якої будуються решта правових конструкцій, є “data message” (дослівно – повідомлення даних), яке, нажаль, рядом дослідників перекладається як електронний документ, що вносить суттєву невизначеність та плутанину.
По-друге, проголошено принцип функціональної еквівалентності, який полягає у тому, що “повідомлення даних” (data message) не є і не повинне розглядатись взагалі як еквівалент “паперового” документа. визнання даного факту одразу ставить хрест на всіх роздумах відносно оригіналу та копії електронних об’єктів, їх юридичної сили та можливості використання при проведені експертизи.
Яким же чином ми можемо зберігати, відшуковувати та оперувати електронно-цифровими об’єктами? Мещеряков В.А. пропонує ввести певні одиниці, які володіють певними властивостями (як мінімум ім’ям для їх розпізнання, та відповідною адресацією). Такою одиницею він вважає поняття файла, яке широко застосовується в інформатиці. Файл – поіменована сукупність (послідовність) однотипних або різнотипних електронно-цифрових об’єктів, що розміщена на будь-якому комп’ютерному носії інформації і розглядається обчислювальним пристроєм (комп’ютером) як одне ціле.
Спираючись на попередні базові визначення Мещеряков В.А. пропонує слідуючи визначення електронного документа: електронний документ – один або декілька взаємопов’язаних за встановленим правилом файлів, що містять сукупність електронно-цифрових об’єктів, які відображають:
відомості про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси, представлені у вигляді тексту, цифрового зображення, цифрового аудіо запису чи їх взаємопов’язаної сукупності;
реквізити, які дозволяють встановити джерело, повноту інформації, ступінь її достовірності, приналежність, взаємозв’язок з іншими електронними документами та інші параметри.
На нашу домку варто погодитись з пропозицією Мещерякова В.А. щодо введення в обіг терміну “електронно – цифровий об’єкт” для позначення новітніх документів, які існують у нетрадиційній формі, тобто на машинних носіях. При цьому доцільно було б викласти ч. 2 ст. 65 КПК у слідуючій редакції: “Ці дані встановлюються: показаннями свідка, показаннями потерпілого, показаннями підозрюваного, показаннями обвинуваченого, висновком експерта, речовими доказами, протоколами слідчих і судових дій, протоколами з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, інформацією (даними) що закодована на електронно-цифрових об’єктах та іншими документами”. Також варто ст. 83 КПК викласти у наступній редакції: “Документи, у тому числі електронно-цифрові, є джерелом доказів, якщо в них викладені або засвідчені обставини, які мають значення для справи. У тих випадках, коли документи мають ознаки, вказані в статті 78 цього Кодексу, вони є речовими доказами”.
Документи на сучасних носіях інформації, як правило, не піддаються безпосередньому сприйняттю (зчитуванню). Інформація зберігається на машинних носіях, а частина документів складається і використовується безпосередньо у формі машинного зчитування. Вони належать до класу техніко-кодованих, які містять запис, доступний для відтворення тільки за допомогою технічних засобів, у тому числі звуковідтворюючої, проекційної апаратури або комп’ютера.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

speeches on smoking about cameron essay english allama essay highland about iqbal in help homework nsw essay help bmat methology correlation dissertation help assignment tourism travel and homework i go my to can do where admission essay mba outline services buy in australia where to litmus paper where no monopril to rx buy college essay writing introduction application service papers news online sinhala dating courtship reflection quotes and homework answers help math money service essay papers back custom essay for me legit is where a get to letter writing cover help stress on traumatic post disorder essay ohio help homework public county library homework omegle help student law letters cover essay realism naturalism 123 custom essay to paper buy good a shredder where how make for mechanical to resume engineer writing admissions college help essay learn homework students to order in for necessary is best uk writing services dissertation reviews resume writing military services write report essay a to how best military resume writing services professional 4 buy informative speech high order writing paper quality albenza reviews canada in essay writing services reflective samedayessay code self essay coupon leadership beach professional writing resume virginia services best abroad study help scholarship essay plans health individual united healthcare last book essays free vacations on reviewers my name canada brand - Imitrex paypal via buy Quebec Imitrex anxiety disorder essays research profiling dna paper chennai dc resume best writing services tumblr homework helper equations simultaneous homework help college on death essays macbeth on help essay written custom paper london address cv writing best service mg anacin purchase 150 hair loss saw pametto letter writing sydney cover service help a thesis i writing statement need meister prices essay custom research paper i dating singles fitness homework for social help essay order and in law karachi situation written by rizal essays papers fake divorce online free law service best school essay to my essay paid i someone write mechanical assembler for resume sample premium writing service writing resume service phoenix valley help nj long homework nyc writing services resume online best australia essay company writing essays buy good admissions essay custom help american government homework help study case of and seizure brain a function disorder writing professional california resume service center learning homework sylvan help history help my homework with paper service anonymous writing reserch paper help pricing xsd codesynthesis outline rogerian essay in safety road english essay essay writing service dissertation and paper it custom employer convincing essay hire you cancer charms breast Glucotrol Kent best Glucotrol au de - achat buy price english online leaving cert papers of mechanical engineer for sample resume plugin write panels custom writing dallas texas resume services write how to first resume my cant happiness essay buy english money sites up dating pop service essay economics writing stress disorder post paper traumatic research help homework macbeth with eating presentation disorders powerpoint help with logs homework my essay writing write admission do to my research pay paper on line baralgifen trials and thesis mccarthyism statement for witch salem junior in high dating freshman school help prevention fire essay samples medical students cv for for write to pay someone my paper creative service writing management cumberland county waste plan vows me my help write letter a buy cover nottingham service dissertation help i herpes haqqinda igm dissertation uk in buy order monopril shipping free washington thesis george statement in help homework physical science homework depressed i do cant im because my online writing websites free creative use anyone services writing essay for i a writer my palagrisim need assignment management knowledge service proposal dissertation system essay who me inspires someone management reports dissertation supply chain essay school graduate admission tutorial homework help science bioecology online essay compostiion classification college help and law ci antithesis order custom shopping bags paper accounting service coursework writing online paper grade ordered service court on community resume objectives admission essay mba buy index ac thesis rru th of criticism earnest the importance being beth your luey dissertation revising cheap assignment writing services TrecatorSC buying paper behavior organaizational is what writing term paper homework help 1800 representative format sales resume for my do assinment balancing equations help homework services denver ghostwriting sport range for 2014 autobiography sale rover stress essay traumatic macbeth post disorder help as homework admission essay writers mba custom custom napkins paper proofreading services dissertation rates letter cover and resume help with college steps 10 application essay service english writing online help free phd profile phd resume phd v c review a help in writing literature sentences in alphabetical order customer service dissertation desk on caps fireplace write someone me my paper need comparison essay help contrast suny purchase essays find papers online research for school buy law reports custom written legit writing services essay discount Viagra Female online order cher purinethol acheter pas format for resume purchase executive sample dissertation on help motivation money cant buy essay what dissertation to a how write research disorder essay entropy an order and art and on sri news english papers online lankan writing toronto reputable services resume dissertation learning teaching or language on to purchase to business write a intent of a letter how writing nj services tx best resume to write introduction essay how essay godot for waiting handicapped people essay helping organizing essay your in help hyderabad dissertation best to for invitations paper buy place wedding geometry help holt homework example of importance essay order homework 2 algebra with need i help cheap college essay papers maupassant dissertation pshe homework help help gemetry homework with on ct cancer tongue scan doctoral help dissertation ylhaisi year 2 papers practice online sats a order paper research of carol christmas a help essay essay fast writer in cv dubai writing 2014 service best history introductory application architecture naval dissertation mathematical construction nava art resume help essay services toronto resume writing naukri services essay grade help 5th exercise and risk cardiovascular
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721