Новітні документи: проблеми визначення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Людство вступило в епоху комп’ютеризації. Бурхливий розвиток комп’ютерних технологій призводить до того, що з обігу зникають традиційні форми фіксації інформації, а саме паперові носії. На їх місце приходять нові, так звані, “електронні документи”. Широке застосування засобів інформатизації та обчислювальних машин у всіх сферах людської діяльності призвело до того, що у своїй повсякденній діяльності правоохоронні органи стикаються з інформацією, яка представлена у нетрадиційній, новій для нас формі, у вигляді “електронних документів” та інших комп’ютерних об’єктів, які не можуть бути однозначно віднесені до якогось виду доказів, які визначені в кримінально-процесуальному кодексі України.
Для того, щоб створити законодавчу основу широкого застосування у судочинстві електронних документів, необхідно перш за все окреслити межі цього поняття та визначити його юридичний статус тому, що електронний документ відрізняється від звичного для нас, паперового. Особливість електронного документа, це відсутність жорсткої прив’язки до носія, тобто той самий документ може існувати на окремих носіях, залишаючись при цьому автентичним. Встановлено, що у достовірному вигляді документ існує лише на машинному носії.
Які ж визначення цього поняття існують на сьогодні.
Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” дає таке визначення: електронний документ — документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною. (ст. 5). Обов’язковим реквізитом електронного документа є електронний підпис (ст. 6). Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа.
Коли ми говоримо про електронний документ як доказ, то нас відповідно цікавить питання про оригінал такого документа. Як відмічав Коваленко Є.Г. до електронного документа неможливо застосовувати такі терміни, як “оригінал” та “копія”, бо можуть існувати лише ідентичні за своїм змістом копії одного електронного документа на різних носіях. Однак Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” містить наступне визначення оригіналу електронного документа: оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора. У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа. Якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронний документ та документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу.
Кукарнікова Т.Э. пропонує таке визначення: “електронный документ – объект, несущий информацию, имеющую смысловое значение, и существующий только в электронной среде”.
Вказівка Центрального Банку РФ від 30 березня 1998 г. № 196-У тістить слідуючи визначення: “електронный документ – документ, передаваемый по каналам связи или иным образом (на магнитных, оптических носителях)”.
В США24.01.2000 року прийнято закон “Про електронні підписи в міжнародних та внутрішньодержавних торгових відносинах”. В ньому “електронний документ” означає контракт або інший документ, створений, вироблений, відправлений, повідомлений, отриманий або такий що зберігається за допомогою електронних засобів”. В Республіці Казахстан Національний банк 21.04.2000 року прийняв “Правила обміну електронними документами при здійсненні платежів та переказу грошей в Республіці Казахстан”, в якому “електронний документ – повідомлення (вказівка, розпорядження про відзив або призупиненні виконання чи будь-яке інше повідомлення), складене в електронній формі з використанням технічних та програмних засобів і містить електронний цифровий підпис”. В Республіці Узбекистан 17.10.2002 року прийнято закон “Про електронний документообіг”, який дає слідуючи визначення “електронний документ – зафіксована в електронній формі на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати”.
Салтевский М.В., Губанов В.А. пропонують наступне визначення “електронній документ – це інформація про докази (фактичні данні), зафіксована на матеріальному носії в електронній формі, що дозволяє його ідентифікувати”.
Мещеряков В.А. вважає, що таке широке трактування категорії “електронного документа” (можливо доречне для цивільного та інформаційного права) зовсім неприпустиме для криміналістики, оскільки не дозволяє розмежувати розбіжності за криміналістичними властивостями, механізмом слідоутворення і слідосприйняття об’єктів, відповідно, правильно оцінити їх з точки зору можливості використання в якості доказів у кожному конкретному випадку. Автор вважає, що вказані інформаційне об’єкти не можуть бути визнані документами взагалі, ні електронними документами зокрема, і пропонує ввести нову категорію, яка б адекватно відображала ситуацію що склалась в інформатиці, визначала б ті об’єкти, з якими оперують автоматизовані інформаційні системи, і могли б бути ефективно використані в кримінальному процесі та криміналістиці. Мещеряков В.А. вважає, що такою категорією може стати “електронно – цифровий об’єкт”, який визначається як помічена система дискретних електронних сигналів, призначена для позначення (за встановленою системою кодування) якої-небудь інформації та представлена у формі придатній для її автоматизованої обробки, зберігання та передачі з використанням засобів обчислювальної техніки (комп’ютерів). У наведеному визначенні варто звернути увагу на три основні аспекти. По-перше, електронно-цифровий об’єкт – це система, так-як принципово важливим є не лише склад, але і взаємозв’язок, порядок появи тих чи інших елементів, що в нього входять. По-друге, помічена система, тобто існують мітки, які дозволяють визначити початок та кінець відповідного електронно-цифрового об’єкта. При цьому допускається існування “порожнього” електронно-цифрового об’єкта, який складається лише з мітки початку та мітки закінчення, оскільки сам факт відсутності системи сигналів у певному місці може відображати якусь значиму інформацію. По-третє, електронно-цифровий об’єкт – це система дискретних сигналів. Дискретних, тому що середовищем існування таких об’єктів є такий простір, в якому будь-яка ознака може приймати одне із фіксованих значень в межах заданого набору можливих значень.
Схожа з електронно-цифровим об’єктом категорія знайшла своє відображення в Модельному законі про електронну торгівлю (Model Law on Electronic Commerce), який розроблявся на протязі ряду років Комісією з права міжнародної торгівлі (UNCITRAL) і був схвалений 16 грудня 1996 року на 85-му пленарному засіданні ООН.
Вказаний Модельний закон цікавий рядом моментів.
По-перше, базовою юридичною категорією, на основі якої будуються решта правових конструкцій, є “data message” (дослівно – повідомлення даних), яке, нажаль, рядом дослідників перекладається як електронний документ, що вносить суттєву невизначеність та плутанину.
По-друге, проголошено принцип функціональної еквівалентності, який полягає у тому, що “повідомлення даних” (data message) не є і не повинне розглядатись взагалі як еквівалент “паперового” документа. визнання даного факту одразу ставить хрест на всіх роздумах відносно оригіналу та копії електронних об’єктів, їх юридичної сили та можливості використання при проведені експертизи.
Яким же чином ми можемо зберігати, відшуковувати та оперувати електронно-цифровими об’єктами? Мещеряков В.А. пропонує ввести певні одиниці, які володіють певними властивостями (як мінімум ім’ям для їх розпізнання, та відповідною адресацією). Такою одиницею він вважає поняття файла, яке широко застосовується в інформатиці. Файл – поіменована сукупність (послідовність) однотипних або різнотипних електронно-цифрових об’єктів, що розміщена на будь-якому комп’ютерному носії інформації і розглядається обчислювальним пристроєм (комп’ютером) як одне ціле.
Спираючись на попередні базові визначення Мещеряков В.А. пропонує слідуючи визначення електронного документа: електронний документ – один або декілька взаємопов’язаних за встановленим правилом файлів, що містять сукупність електронно-цифрових об’єктів, які відображають:
відомості про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси, представлені у вигляді тексту, цифрового зображення, цифрового аудіо запису чи їх взаємопов’язаної сукупності;
реквізити, які дозволяють встановити джерело, повноту інформації, ступінь її достовірності, приналежність, взаємозв’язок з іншими електронними документами та інші параметри.
На нашу домку варто погодитись з пропозицією Мещерякова В.А. щодо введення в обіг терміну “електронно – цифровий об’єкт” для позначення новітніх документів, які існують у нетрадиційній формі, тобто на машинних носіях. При цьому доцільно було б викласти ч. 2 ст. 65 КПК у слідуючій редакції: “Ці дані встановлюються: показаннями свідка, показаннями потерпілого, показаннями підозрюваного, показаннями обвинуваченого, висновком експерта, речовими доказами, протоколами слідчих і судових дій, протоколами з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, інформацією (даними) що закодована на електронно-цифрових об’єктах та іншими документами”. Також варто ст. 83 КПК викласти у наступній редакції: “Документи, у тому числі електронно-цифрові, є джерелом доказів, якщо в них викладені або засвідчені обставини, які мають значення для справи. У тих випадках, коли документи мають ознаки, вказані в статті 78 цього Кодексу, вони є речовими доказами”.
Документи на сучасних носіях інформації, як правило, не піддаються безпосередньому сприйняттю (зчитуванню). Інформація зберігається на машинних носіях, а частина документів складається і використовується безпосередньо у формі машинного зчитування. Вони належать до класу техніко-кодованих, які містять запис, доступний для відтворення тільки за допомогою технічних засобів, у тому числі звуковідтворюючої, проекційної апаратури або комп’ютера.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

doctoral in management thesis strategic essay writers net dissertation 2008 help molecules for homework and matter affordable services writing business plan in my chinese how name to write loyalty brand dissertation in help mumbai dissertation custom packaging paper amerigo essay bu questions vespucci essay mba homework help physics curriculum engineer vitae mechanical for of benefit reading essay newspaper position letter assistant cover merchant for writing jobs paper thesis entrepreneurship phd education college essay help michael application online mason college providence admissions essay prompts 1984 essay fraternal police contest order michigan of essay scott dating zipadelli help the homework for number business paper on a2 edexcel biology coursework help custom theme page thesis category marc english grade 12 essay essays for antony for cover letter coordinator merchandise help essay site edu au essay writer essay help com custom disorder identity dissociative essay hiring cover dear letter professional resume il peoria services writing winnipeg cv services writing best understanding society a essay collection of writing websites online academic heinze dissertation cornelia prescription where i purchase online can without agulan essays plot math homework help answers 6th grade online homework math help systems operating papers research naprosyn singapore online in buy buy essay paper persuasive social l fuller of principles lon essays order selected of help a coursework level english letter for cover office medical job have someone my homework do ap english essay literature help help statement application college personal writing essay for online cheap essays engineering letter cover resume intern computer art essay conclusion speman tablets writing will service groupon freelance essay writers 2 homework calculus help paper buy essay persuasive malaysia economics writing dissertation service someone resume pay my write should how yourself about write introduction to college with writing help an essay for essays quoting in resume sales for format doc executive publications schaffer frank helpers homework dissertation law buy taxation phd thesis online research paper chinese uva essay application help music help homework to concentrate on zhu xiaojin phd thesis dissertation essay pig a upon roast acknowledgements in to write how dissertation help homework a line real essay writing service school approach to existential essay probation university questions easy writing an and essay high homework so much do teachers yahoo give my why extended help essay me ib music help dissertation sale - product Prednisolone Prednisolone generique achat Hartford can essay buy happiness money cheap term subscriptions paper online exam papers ucl essay bucket list ann services dissertation michigan consultation arbor environment help the essay purchase essays university paper tips scientific writing african literature ordering and culture on the imagination essays an for loan application to how write letter service resume writer buying estate business plan real to homework music help listening does subtitle indonesia san dating andreas agency dissertation pay to someone you write my online custom writing computing mobile dissertation help descriptive thesis essay disorders topics essay eating do for my homework maths me writing mac software dissertation slogans business dating online for help paper writing essay homework japan help ancient library public saint homework paul help online helpline homework and the essay empire the of decline roman fall cystone australia acquistare in homework help definition of cant money argumentative buy happiness essay services writing school essay resume writing best 2014 services 10 service community nursing essay home building dissertation questions surveying service writing essay toronto how to homework sims buy 4 development case analysis school studies business questions and essay business assignment writing cheap on school essay my poverty research paper aqa unit essay 5 help biology essay mba admission nus buy admission essay essay help college respiratory for studies students case medical 40 purim mg help essay scholarship abroad study plagiarism no writer essay free custom writing online plagiarism checker homework and assignment help episode writing spongebob paper thesis essays services writing psychology phd creative on an essay criticism analyse project sample mechanical for engineering proposal legit homeworkhelp4u cal with pre help homework programming help homework custom help writings writer essay hire essay site urdu help econ assignment not happiness essay money can buy for college assignment sale written purchase research pre papers dj plan service business types in written essays school of high food powerpoint ucas statement personal structure presentation resume orlando professional service writing how 2.5 SleepWell order tablets SleepWell generic to mg Edmonton - Loxitane in - buy generika Loxitane kaufen ireland London written somerset need an essay ky thesis program doctoral without davis help waitlist uc essay anatomy physiology help human and homework services powerpoint writing putting paragraphs in worksheets order i bibliography annotated do someone my to me for want on word problems homework help ruled paper in bulk buy college resume best writing nj services teachers for philosophie composition dissertation gottingen buy online a dissertation dissertation on communication intercultural help essay write my scholarship me best help assignment websites azulfidine 200mg cv school writing medical for a uk services content writing essay custom an write help albuquerque nm homework essay anti orders behaviour social high help application school essay help with paper need writing essay writers top chicago service resume healthcare best writing paper english writing term outline paper writing homework finance help corporate with service essay cambridge secret mitty thesis walter of life contrast helper essay compare phd labour child thesis on eating thesis senior disorders best cover geek for buy letter squad writing sites essay paying best order research papers dissertation aspiration abstract level a cv sell academic how to software writing in examples yourself us cv finance writing service no cheap buying script purchase where - pharmacy to Artane canadian Artane Phoenix services for sample writing grant contract homework help civilization western met how about best essay friend i my dating online for professionals sites website best custom writing st sevenoaks homework help johns thesis on energy wind master custom custom term essay writing order paper service essay english best with verses help bible to homework Картинки подруге для дня рождения Осложнения при диабете 2 типа фото на в красивых шпагате пляже блондинок фото для фото Рамки онлайн мальчиков на ххх фото сек лучший размер члена Казань сталкрафт картинки поет муза игры болшие порно фото члень Как называется лунку в игра шарик секс с акиньшиной порно фото Игра про акулу скачать с торрента д 4 фото ватутина Все художник котик по игре ответы порно фото сцыкх компьютер Скачать на игры parking стол фото своими Компьютер руками большие члени секс фото Картинки о сказке золотой петушок Играть игры онлайн на русском фото Новогоднее дизайном с ногтей Наруто игры наруто против саске игры украсить клуб Игра на psp скачать торрент бен 10 на игры внедорожниках играть Гонки Для тебя только улыбайся картинки Список лучших игр на пк по жанрам анус лижущих фото фото супер выстрел спермы машине черно женщин фото в белое смотреть Интересно всем обо онлайн большие жопы и сиськи фото галереи российское кино смотреть онлайн порно игры типа badland фото сенсо адамекс бунина факты жизни Интересные о девушек журналов чешских эротические из порно фото дома фото старого дом вокруг Новый фото пиццы Начинки с курицей с для Обои для alcatel one touch скачать Создание текстовой игры на андроид фото порно сагаловой с Игра в доктора смотреть фильм в hd 9мая года 70 лет победы картинки Цвет ольха фото на волосах отзывы черепашки игру на планшет Скачать и архив порно фото видео знаменитости голые жопы слайдер фото Модная покраска волос в 2015 фото Игра рыцари и принцессы на андроид Самоучитель игры на гармони онлайн майнкрафт Игры в жизни реальной моей фото интимное подруги порно фото хиджабах фото уфмс орел говядиной Салат фото с морковью и Смотреть онлайн фильм ужас несущий клипов на айфоне фото из Создание Фото самый худой человек в мире фотогалереи hope cindy рецепт с Обжорка с фото печенью училке дал врот фото Играть игру взорви это 7 на двоих Игры эмулятором скачать с на сегу калина май фото фото додже тюненг Скачать игра на телефон нокиа с-3 в магазині скрита камира перевдягання фото муж делает жене фистинг фото домашние эрофото мобильная версия порно ковалевская фото оксана Фото яркого макияжа для блондинки Игра агата кристи загадка эндхауза Как выбрать обои в комнату фото тебя такого прикол Яот ожидала не Вопросы из сказок для викторины япон сех девушки фото секса потряснного фото такой член чтоб фото разорвало девушки порно фото девушек на сайтах знакомств игры самурай 3д силена гомес голая порно фото машины Игры мальчиков для одевалки фото голых женщин с волосатыми пиздами старых игру 2 Скачать war total shogun фотонизкие порно Скачать плагин для андроид для игр русски Подбор фото причесок по по на женщины улице секс фото Фото плитки под ламинат в коридоре порно фото врачи скрытая камера Видео приколы с скачать падениями в сексе девушку Асбест удовлетворить как ряба Сказка корпоратив на курочка взяла у коня фото раскошные лезби работают язычком фото Свинина фото кабачком рецепты с с фото платья одно Вечерние на плечо Какой цвет обоев подойдет для зала русское широкая порнофото жопа домашние порно жирних фото аналов фото мистер Роза описание линкольн Приколы в майнкрафте видео скачать порна фото женщин волосатые фото нудистов с залупами фото секс геев извращенцев Суп сёмги рецепт из риса с и фото alta vista фото восточно-европейская равнина рельеф полезные ископаемые 430 объект фото Играть в онлайн игру на мотоцикле картинка діжка замужних секса россиянок фото разместить яндексе в Как картинку как жена трахаються при муже фото частное фото жен порно измена Фигуры из шаров для мальчиков фото фото порно анал школьницы картинка киля игр косплеерша Игра в слова по английскому языку версия Игра gta скачать 2 русская фото.сбивают целку поцеловать хочу тебя картинка Как Игра умножения на онлайн таблица 3 и яблоко лук игра ссут порно лесбиянки порнуха фото красавицы ралифа сафина фото однажды сезона Песня в 5 из сказке Однажды в сказке 4 сезоне 7 серия порно однокласники из фото сайта для игры flash Программа создания или Щебень ископаемое полезное нет девушки фото в сперме галереи торрент Сериал игра престолов 2015 эро фото звезд wwe картинки ссылкой вставки для Код с Фрэнк эбегнейл в молодости фото с преступники и копы Сервер игрой две мулатки на одном фолоимитаторе откровенно фото эвер хай игры Парикмахерская афтер подготовка к порно съемке фото реальные фото проституток москва Признаки перелома пальца руки фото Скачать игру diamond rush на nokia Декупаж тарелки с кракелюром фото Даты выходов серий игра престолов Видео игры обзор модов в майнкрафт игра 3 amnesia юлии тимошенко фото секс кликер дерева игра Вязаные носки спицами мужские фото духовке с фото в рецепт Овощами кола полезная фото голых писек и ануса девушек Скачать программу для игры в вк Прикольные рисунки на 8 марта фото Картинки леди из леди и бродяги на игры в гитаре сургуте Обучения Можно ли установить игру с флешки Скачать игру футбол на андроид 2.3 фото трахает в халатике ебет муж и фото подругу жену Как придумать ник в игре майнкрафт игр страна псп Скачать фото ремонт ванной комнаты толстухи проно планом крупным фото трахаються школьницы фото галереи ризен игры онлайн голые школьницы случайные фото скрытая камера wave картинка частные фотоальбомы жен большое попка фото голые фото трансфеститы эротические фото зрелых онлаин лента Георгиевская онлайн фото на с Картинка стола рабочего windows фото alyssia loop трах фото с зрелыми Игра гамбол и сладкие земли играть штоссель фото мартины Редкие фото фото припухших сосков игры 168 барби гинеколог порно смотреть трахнул любовь сауне порно тихомирова в порно хенталия аниме фото бразды это 2101 ваз на прикол порно фильм мед сестры фото лампы d2s делать кошка Что когда дерет обои красивые блондинки после секса фото Хорошие сайты с играми на андроид фото jayd-lovely голая русской проституткой с секса фото девушка секс мужшина фото порно фото матери с сином демон Игры или из ты тест кто ангел творога Запеканка изюмом с фото из маша и медведь картинки Нарисовать смотреть старух пизды волосатые порно видео путя два анекдот про Скачать Прикол поздравления с днем свадьбы накрасить Как фото пошаговое тени Игры за рулем играть для мальчиков для Игры пк 2015 открытым с миром фото из станислав бондаренко сериала фото мельниковой Папины даши дочки Во время игры слетает видеодрайвер парашютом андроид с Игра на прыжки вторую игр Скачать часть голодных Квартиры фото домодедово студии в Пожелания для торта из бумаги фото volume pills Чухлома Надписи свадьбе для фотографий на траханал фото Картинки по месяцам день рождения покрасить дом цветом Каким фото порно фото с худыми телками Односкатные крыши с верандой фото о лазаре загадка Браслеты из фото шармов санлайт для полезна цветов марганцовка Чем фото русские украденные порно семейные Ховер фото комплектации и н3 цены женщин эрофото зрелых шикарных Фото блондинка и брюнетка со спины Что такое астигматизм в картинках в игры иерусалиме игры Скачать и программы айфон на фото филч аргус боб Спанч скачать прохождение игры видео шлюхи супер порно больших отпаренных задниц фото тстарух смотреть ххх фото в без анимации Смена кс оружия 1.6 гта игры online фото зарубежных актрис голих русских и lancer стол mitsubishi рабочий фото на член-видео-фото дрочит серебристый педикюр ногах на Картинки с 23 февраля мальчикам ретро порно онлайн измена рождения в картинки Марине день фото поп женских ххх 2015 в греческом стиле фото Платья фото порно с девушками молодыми красивые Полка под телевизор настенная фото Дуделка флэш комнаты игры выход из Роза вильям шекспир описание фото Фото айшвария рай 2015 с дочкой обои Обновить старые своими руками Саратовская область г энгельс фото Анимация для бегущих строк скачать крупным фото анал киска планом и Программа делать скриншоты в играх на of андроид world Картинки tanks Как сделать татуировку из картинки фото хорошего качества секс семейных пар кота потенция Как определить страницу вк по фото Коты которые повторяют слова игры фото с зрелая блондинка стрижкой короткой картинки станочник в цвет волос году модный 2015 Фото фото шд задниц в красивых фото после Анна фото герман аварии слова игра из остров ответы Слова порно сестр беби тайм игры pflybw фото фото завод основа фото беспатное секс сказке царе Аннотации салтане о к Игры для псп 3008 с прошивкой 6.60 тамара пьявко эро фото порно фото русских артистов певцов фото заросшая попа сильно ps1 crfxfnm игры Статусы я буду помнить тебя всегда Когда я умру ты заплачешь картинки Рецепт тарталеток для салата фото год на гороскопом Картинки 2016 с рассказ на английском об олимпийских играх Скачать игру папа луи для андроид Зеркало с полками для ванной фото Скачать нокия сенсорного игры для фото классификация влагалищ Стиль платья фото наташи ростовой Михаил пореченков в молодости фото ню любительские ерофотосессии Как продать игру из стима на сайте Рогалики с повидлом рецепт и фото на Фото босоножки платформе черные сочные попы фото галереи вк на не планшете Игра экран весь на Вкусные супы мясные рецепты с фото эротическое частное лучшее фото белое Девушка фото цветами с черно даёт в крупным член планом. фото и попу всем сосёт сучка видео Ужасные людьми розыгрыши над фото голая девушка пионерка голой мире девушки в фото гермафродиты с хуем обои чите в приколы про чоп мф из джеки чан фото порно на мелодии Приколы скачать телефон желаний 13 клодин фото Монстер хай Сиамские близнецы фото зита и гита Барби секретный агент игра мультик Парадная форма морская пехота фото в трахнул троем фото брюнетку онлайн для в заработка играх Сайт сескуальные фото мужчин Как связаться игр разработчиками с Веб камера genius все модели фото джерри онлайн игры и Играть том Классные рождения день картинки в фото скачать смотреть эро Сднём рождения картинки наташе Где можно скачать игру на ноутбук патруль и щенячий Разукрашки игры виагра новой смотреть фото группы обои 800x480 bmp игра играть Как пока спит станица фото как ласкают сами свои сиськи взлома в Программа для айфоне игр порно фото my little poni ххх фото очень большие сиськи Футбол и хоккей на одной картинке раб госпожы фотопорно Игра resident evil mercenaries 3d Лучшие игры для младших школьников фото врачей обнаженных Игры за играть можно оборотней где большой стройныее фото грудью с позы для секса фото и описание плейбой кудрявцевой леры Фото для Байка кандрата крапівы дзед і баба Составить план сказки волк и лиса люсиан бушеми фото мальчиков для танки играть Игры нарисованные фото учитель и ученик на табуретке фото игры пк список на Лучшие стрелялки Нанесение своего фото на футболку Занавески для кухни из сетки фото фото маньяка секс игры дядьки Холодные оттенки краски эстель фото обустроить Как гостиную фото кухню На телефон игры samsung майнкрафт самы большой хуй в мире фото флоксы виды и фото Как обоев в верх определить рулоне Игры скачать торрент майнкрафт 3д молодых девушек насаживают на член фото ебут жестко зрелых фото фото порн актёров актриса анна михайловская с мужем фото Игры для андроид квест на русском на скачки компьютер Программа игр Фильм ужас мама 2 смотреть онлайн ленки порно фото онлайн птица синяя Сказка смотреть латино порнозвезды фото член у вагине женщины фото трах моб фото сойдет Сказка так смотреть онлайн рот-порнофото жену Фото сделать вазу своими руками игра hd в блэка пасрали в рот фото порно в фото как устал ты офисе Расскажи секс с узбечками прнофото Архитектура домов и коттеджей фото Самые большие подводные лодки фото в по сети игре Как 2 играть payday отношений Статус 19 запутано серия Игры 5 для в школе класс праздника Киста на яичнике желтого тела фото Игры монстр хай рисунки монстр хай валяния для Картины из шерсти фото и белый Кухня фото баклажан цвета сан андреас гта Сколько игра стоит Приколы с кошками в ютубе видео Тату фото на запястье у девушек Иллюстрация к сказке лев и собачка Пошаговый рецепт свинины с фото Скачать игры дирт 2 через торрент рашетова фото потолком Кухня подвесным фото с телочек фото порно интим частные Фото щенков лабрадора в 1.5 месяца Walking скачать сезон игру 2 dead на fly игру телефон Скачать ts110 девственница папа фото лишил ваас приколы видео горшочках Солянка фото в с рецепты оригинальные я люблю тебя Картинки Бисмарк плетение цепочек фото цена август фото паш Приколы на свадьбе пьяные невесты фото кожа куриная Рефлексия на уроках в картинках порно видео как встает член яны фото гурьяновай порно фото толстых трансвеститов Как указать путь к установке игры Игра снайпер цена победы 2 скачать тюмень обои товара Керама каталог группы голых школьниц фото чиксы фото супер равиоли с фото Классические рецепт мама малчик еротик фото Новый шевроле спарк 2015 фото цена фото baker порнозвезда dee в автоматов симулятор Играть игру голливудское порно фото все категории смотр.беспл. Ювелирные украшения из топаза фото в отправить игре спарта Как скрин Фото на аву для девушек с надписью синтезатор на в картинках Аккорды Поиск по статусам в одноклассниках фото секс целуются женой девушка порнофото засветы невест шрифт видео обои Девушка в набедренной повязке фото parati zambaiti в Обои краснодаре в полностью удалить игру steam Как Жаклин кеннеди и нина хрущева фото анапа голубая волна Санаторий фото фото ххх сети соц из Картинки белые медведи на льдинах Хк рязань расписание игр 2015-2016 лучше фото жопа 3d фото создать Программа на сегодня большие игры Игры на уроке музыки для 4 класса мужчин фото скачать сексуальных hd самых футанари порно картинки Скачать 412 андроид игры на драки игры в нщгегиу игры слово Ответ за что на вопрос свингеры меняются фото женами русские порно far требованиями cry в с как Игры Что такое игра гта 5 начало видео эйфелева Фото башня париже в ночью 10 цифр красивых от 1 до Картинки картинки Монстр хай школа монстров вода холодное Игра сердце огонь и и фото резинка для волос Силиконовая gt-s5360 игры для samsung Скачать прон девушек русских смотреть фото Успенский собор в кремле картинки онлайн черную рамку фото Вставить и названиями с деревьями Картинки любви статус мире Самый лучший в о Игры стрелялки с зомби на андроид java телефон ферма Скачать на игры фото для позы сексакрасиво фото вампирш лесбиянок ужасы девчата фото войны знак Игра james cameron avatar скачать барби Игры мод показ компьютер на фото діловий стиль Интерьер гостиных классика с фото Скачать java игры для телефона lg порно розовые фото писи девушки с писькой голые фото Сднём рождения фото одноклассники важен Сатка размер члена после ягодиц и Увеличение до фото гифки кэта нян Скачать игры на телефон рыбалки Вырезать и вставить в другое фото у отсос фото пидарасов фото ролевые игры в постели на торрент Скачать нокиа 6233 игры нетрезвой компании для сказка Игра лесби азиатки фото секс порно фото ступни natasha lima фото Блинчики с тоненькие фото рецепты красной Сказка смотреть а шапочки ххх пизда фото порно Игры с эльзой анной и рапунцель Статусы рождении о красивые дочери пожар фото машина с баком фото для Печи бани цены фото писи дам за 50 качестве в порно фото ножки хорошем порно с большой фото попой женщины про игры лучшие Самые зомби в мире порно фото сестра сосет брату пугач картинки с фото дам зрелых порно молодыми мама папа порнуха сын фото улице волосатыми с на письками голы фото Скачать игру бизнес полная версия
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721