Нормативно-правові засади розвитку туристичної діяльності в малих містах Рівненщини

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті здійснюється спроба розгляду нормативно-правових засад розвитку туристичної сфери в малих містах на прикладі Рівненської області. Особлива увага приділяється визначенню регіональних нормативних актів, що сприяють розвитку різних видів туризму в області.

Туризм як вид соціально-економічної діяльності здійснює вплив на створення і розвиток культурного потенціалу, призводить до гармонізації відносин між різними країнами і народами, змушує уряди, громадські організації і комерційні структури активно брати участь у справі збереження і оздоровлення оточуючого середовища. Тому вдосконалення законодавчої бази розвитку туризму національному та нормативно-правових засад на регіональному рівнях, відіграє важливу роль у вирішенні соціальних проблем міст та регіонів їх розташування. У багатьох країнах світу саме за рахунок туризму створюються нові робочі місця, підтримується рівень життя населення, створюються передумови для покращення платіжного балансу країни. Розвиток туризму сприяє підвищенню рівня освіти, удосконаленню системи медичного обслуговування населення, втіленню нових засобів розповсюдження інформації тощо.

На сьогодні актуальним постає розгляд нормативно-правових засад розвитку регіональної туристичної сфери в малих містах України. Адже малі міста є найчисленнішою за кількісним складом групою міст, значна частина їх – це адміністративні центри районів. З малими містами безпосередньо пов’язане життя майже 22 млн. міських та сільських жителів. Ці міста відіграють важливу роль у формуванні поселенської мережі та розвитку і розміщенні продуктивних сил України [3].

На сьогодні питаннями нормативно-правового забезпечення туристичної діяльності України зацікавлена значна кількість дослідників, зокрема С.В. Максименко, А.Г. Бобкова, Г.М. Долматов тощо. Аналізуючи видані праці та наукові публікації останнього часу, слід зазначити, що сучасних комплексних досліджень / аналізу нормативно-правової бази на регіональному рівні є незначна кількість, як приклад, О. Шаптала розробляє питання нормативно-правової бази функціонування і розвитку сфери рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим, О.Б. Василів займається дослідженням туристично-рекреаційної сфери Івано-Франківщини та Карпатського регіону та ін.

Однак праць, які б стосувались комплексного аналізу регіонального правового забезпечення туристично-рекреаційної сфери в Рівненській області не існує. Тому метою статті постає аналіз регіональної нормативно-правової бази розвитку туристичної сфери в малих містах Рівненщини.

Відтак, до основної національної нормативної бази, що регулюють розвиток туризму та туристичної інфраструктури в малих містах України доцільно віднести: Закони України “Про внесення змін до Закону України „Про туризм”” № 1281-IV від 18 листопада 2003 року, “Про курорти” № 2026-III від 5 жовтня 2000 року, “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст” № 1580-IV від 4 березня 2004 року, “Про охорону культурної спадщини” № 1805-III від 25 липня 2000 року тощо; Постанову Верховної Ради України “Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів” № 1359 від 24 грудня 1999 року та Постанову Кабінету Міністрів України “Про затвердження державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки” № 583 від 29 квітня 2002 року, а також інші нормативно-правові акти, видані Верховною Радою, Кабінетом Міністрів та Президентом України.

Зокрема, відповідно до Указу Президента України № 136/ 2007 від 21 лютого 2007 року “Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні” [9], 2008 рік проголошено Роком туризму та курортів в Україні. Цим самим було визнано перспективність туристичної діяльності для України.

В Програмі діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив: для людей, а не політиків”, затвердженої Постановою КМ України № 14 від 16 січня 2008 року [7], визначено, що збереження та актуалізація національної культурної спадщини повинні передбачати створення належної нормативно-правової бази та відповідне матеріально-технічне забезпечення. Для реалізації цієї мети одним із кроків необхідно розробити та реалізувати Державну програму популяризації національної культурної спадщини серед учнівської та студентської молоді, Державну програму збереження та використання замків України, Державну програму реставрації та розвитку національних історико-культурних заповідників. Також означено, що з метою ефективного використання унікального культурного потенціалу України, піднесення її іміджу в світі Уряд сприятиме розвитку туристично-курортної сфери, створенню конкурентоспроможного вітчизняного туристичного продукту.

Щодо основних заходів з реалізації державної політики щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів (до яких безперечно відносяться міста, чисельністю населення до 50 тис. осіб – малі міста), то для раціонального використання рекреаційних ресурсів:

1. Проводиться інвентаризація рекреаційного фонду України з визначенням його частини, яка може підлягати сертифікації за міжнародними вимогами і використовуватися для вітчизняного та іноземного туризму (у тому числі сільського);

2. Визначаються території земель історико-культурного призначення, цінних джерел мінеральних вод, ропи озер та покладів лікувальних грязей, цінних ландшафтів, рекреаційні ресурси в межах населених пунктів і на прилеглих до них територіях, інші цінні природні території та об’єкти; встановлюється та забезпечується відповідний режим їх використання. Адже одним із завдань соціального розвитку малих міст та територій їх розташування є охорона культурної спадщини відповідно до Закону України “Про охорону культурної спадщини” [11] шляхом реконструкції та реставрації пам’яток культурної спадщини в малих містах, формування мережі будинків ремесел з відродженням національної культури та народних ремесел;

3. Створюються округи санітарної охорони в межах курортів для забезпечення збереження курортологічних ресурсів, їх охорони від забруднення, пошкодження та передчасного виснаження;

4. Розширюється система приміських природоохоронних територій з подвійною функцією: як легенів міст та зон короткочасового відпочинку;

5. Враховуються вимоги та умови щодо розвитку і охорони рекреаційних ресурсів під час планування і забудови населених пунктів [10].

Основним нормативним актом, що регулює розвиток малих міст України є Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст” № 1580-IV від 4 березня 2004 року [3]. В ньому визначено, що малі міста, які належать до категорії історичних, історико-культурних та туристичних центрів, будуть включені до системи туристичних маршрутів держави. Одночасно з розвитком туризму та рекреації розвиватимуться пов’язані з ними галузі та види діяльності. Крім забезпечення розвитку туризму стимулюватимуться: розвиток науки, підготовка кадрів (для екскурсійної справи, перекладачів тощо), фестивальна, театрально-концертна, спортивно-видовищна діяльність.

Виконання Загальнодержавної програми розвитку малих міст сприятиме:

збереженню історичного середовища малих міст, розвитку малих міст, що є рекреаційними і туристичними центрами, пожвавленню туристичної галузі як однієї з найперспективніших в економіці;

забезпеченню сталого розвитку економіки та соціальної сфери малих міст, збільшенню ресурсних можливостей територій та підвищенню якості управлінських рішень з цих питань;

залученню коштів державного і місцевих бюджетів, фізичних та юридичних осіб України та інших держав до виконання заходів соціально-економічного розвитку малих міст, значному скороченню централізованих державних видатків, їх ефективному використанню [3].

Відповідно до чинних національних нормативно-правових актів на регіональному рівні створюються документи, в яких визначаються основні практичні кроки для реалізації державної регіональної політики та розвитку туризму на рівні області. Зокрема, Регіональна програма розвитку туризму до 2010 року в Рівненській області [12] покликана стимулювати розвиток ринкових відносин, в’їзного і внутрішнього туризму як важливих чинників підвищення рівня життя населення, утворення додаткових робочих місць, поповнення обласного і районних бюджетів та ефективне використання рекреаційного потенціалу Рівненщини, визначити перспективи подальшого розвитку туристичної сфери в регіоні. Також передбачається здійснення комплексу заходів щодо удосконалення системи управління туристичною галуззю, зміцнення існуючої матеріальної бази, створення умов для реалізації інвестиційних проектів, розвитку туристичної інфраструктури, задоволення потреб галузі у висококваліфікованих кадрах, здійснення заходів державної підтримки рекламно-інформаційної діяльності, участі в розробленні інноваційних проектів.

Основною метою програми є створення конкурентоспроможного туристичного продукту області, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення Рівненщини, забезпечення на цій основі комплексного розвитку районів за умови збереження екологічної рівноваги та культурної спадщини.

Основними завданнями регіональної програми розвитку туризму до 2010 року є: забезпечення сталого розвитку туристичної галузі та підвищення її частки в економічних показниках області; підвищення рівня життя громадян і створення додаткових робочих місць; збільшення частки очікуваних доходів від туристичної галузі у бюджетах всіх рівнів; утвердження туристичного продукту області на всеукраїнському та міжнародному рівні.

Відповідно Регіональною програмою визначаються такі напрями розвитку туризму:

удосконалення системи управління галуззю;

зміцнення матеріальної бази туризму;

підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг;

підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об’єктів культурної спадщини;

поліпшення інформаційного (створення та постійне оновлення інформаційного банку даних про засоби розміщення на території області всіх форм власності; створення і ведення єдиного автоматизованого реєстру об’єктів туристично-рекреаційного комплексу Рівненщини всіх форм власності тощо) та рекламного забезпечення (зокрема виготовлення кіно- та відеопродукцї, яка представлятиме Рівненщину як туристичний регіон, та забезпечення її участі у Міжнародному фестивалі туристичних фільмів “Вітер мандрів”);

поліпшення кадрового забезпечення (зокрема на державному рівні одним із нормативно-організаційних кроків регулювання практичного функціонування туристичного бізнесу та його кадрового потенціалу в Україні постали Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської діяльності, затверджені Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства культури і туризму України від 11 вересня 2007 року № 111/55, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2007 року за № 1123/14390).

Аналізуючи стан виконання Регіональної програми розвитку туризму до 2010 року в Рівненській області, можна визначити, що на сьогодні відбулось удосконалення структури управління у туристичній галузі на обласному рівні, визначено конкретних осіб, відповідальних за розвиток галузі туризму на місцях.

На стадії розробки знаходяться комплексні програми розвитку та збереження туристичних регіонів і об’єктів області: мм. Острога, Дубно, Корця, державного історико-меморіального заповідника “Поле Берестецької битви”, територій навколо Хрінницького водосховища, озера Білого, вітряних млинів в с. Витків, Красносілля, с. Шекичин Гощанського р-ну, водяного млина в с. Городок Рівненського р-ну, парку та палацу-садиби Валевських в Гощі, Юзефінського парку Рокитнівського р-ну, регіональних ландшафтних парків “Прип’ять-Стохід”, “Надслучанський”, “Дермансько- Мостівський” тощо.

Рівненська обласна державна адміністрація, зокрема Сектор туризму і курортів, активно сприяє проведенню в області Всеукраїнського фестивалю гумору „Нобельська премія”, міжнародного молодіжного фестивалю традиційної народної культури „Древлянські джерела”, Всеукраїнського молодіжного еколого-мистецького фестивалю „Біле озеро”, молодіжного рок-фестивалю „Тарас Бульба” та інших. Територією Рівненщини постійно проводяться прес-тури для журналістів всеукраїнських засобів масової інформації.

З метою виконання регіональної програми розвитку туризму до 2010 року та додаткових заходів щодо її реалізації, схвалених відповідно розпорядженнями голови Рівненської обласної державної адміністрації від 15 листопада 2002 року № 662 [12], від 14 грудня 2004 року № 647 [1], від 20 грудня 2007 року № 607 [2] в області здійснюється робота щодо розвитку туристичної інфраструктури області, сприяння розвитку перспективних напрямів туризму, зокрема сільського, популяризації місцевого туристичного продукту та просування його на всеукраїнський і міжнародний туристичні ринки.

Відтак, Розпорядженнями голови Рівненської ОДА № 331 від 2 серпня 2003 року [5], № 394 від 1 серпня 2003 року [6], № 306 від 21 червня 2004 року [4] відповідно затверджено заходи щодо державної підтримки розвитку сільського туризму в Рівненській області на 2006-2010 роки, щодо розвитку іноземного та внутрішнього туризму та щодо підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму в області.

Відповідно до Розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації № 334 від 5 липня 2004 року “Про заходи щодо виконання в області програми розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004-2010 роках” [8] розвиток транспорту та інженерно-технічної інфраструктури малих містах області здійснюватиметься шляхом технічного переоснащення підприємств автомобільного та залізничного транспорту, зв’язку, аеропортів, річкових портів, реабілітації дорожніх мостів, вулиць за рахунок виділення централізованих коштів та використання позик.

Реалізація зазначених заходів поряд із розвитком і реконструкцією дорожньої мережі сприятиме створенню ефективної індустрії туризму, удосконаленню готельного господарства, максимальному використанню діючих зон відпочинку та лікування.

Проаналізовані регіональні документи є лише загальними маркерами розвитку туристичної діяльності Рівненщини. Доцільним є розроблення Комплексної стратегії розвитку туристичної інфраструктури області (включаючи суміжні сфери) на період до 2015-2020 років, на основі якої розробляти конкретні кроки по кожному із попередньо визначених перспективних видів туризму в регіоні в цілому та в малих містах зокрема. Розпорядженням голови Рівненської облдержадміністрації № 607 від 20 грудня 2007 року “Про додаткові заходи щодо реалізації регіональної програми розвитку туризму до 2010 року” [2] визначено головні напрями розвитку туризму на Рівненщині:

1. Історично-культурний туризм – в малих містах Острог, Дубно, Корець, Гоща та селах Рівненщини;

2. Рекреаційний туризм – як приклад проект “Рівненщина – озерний край”;

3. Релігійний туризм, зокрема орієнтований на місця, пов’язані з розвитком Православ’я;

4. Військово-патріотичний туризм, з орієнтацією на місця, пов’язані з історією Української Повстанської Армії та партизанського руху на Рівненщині – “Рівненська область – Область Партизанської Слави”;

5. Екстремальний туризм, мисливство, рибальство;

6. Зелений туризм.

Додатково попередній маркетинговий аналіз регіональної специфіки та можливостей інфраструктури малих міст Рівненщини свідчить, що перспективними видами туризму є: культурно-мистецький, маршрутно-пізнавальний (маршрути екологічних стежок на територіях регіональних ландшафтних парків “Надслучанський” та “Дермансько- Мостівський” тощо), фестивальний (“Нобельська премія”, „Древлянські джерела”, „Біле озеро”, „Тарас Бульба” тощо), спортивний (зокрема: сплави річками області; перспективним є створення туристсько-спортивної бази в зоні стаціонарної рекреації на території регіонального ландшафтного парку “Надслучанський” Березнівського району; на базі Мирогощанського аграрного коледжу доцільно організувати центр кінного туризму з відповідною інфраструктурою) тощо.

На сьогодні існує проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Стратегії сталого розвитку туризму і курортів в Україні”, за яким нормативно-правове забезпечення сталого розвитку туризму і курортів потребує вирішення комплексу організаційно-правових питань щодо розроблення та прийняття нормативно-правових актів, передбачених Законами України “Про туризм” та “Про курорти”, розроблення Державної програми розвитку туризму до 2015 року та сприяння у розробці відповідних місцевих програм. Тому в подальшому очікується удосконалення регіональної нормативної бази кожного з малих міст та Рівненщини як регіону в цілому.

Звичайно, стимулювання розвитку малих міст, зокрема за рахунок сприяння туристичній активності, забезпечуватиметься на засадах концентрації державних та місцевих ресурсів у регіонах з метою досягнення найбільшої ефективності їх використання, конкурентності, партнерства [3], яке передбачає співпрацю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з недержавними організаціями та суб’єктами господарювання в питаннях розвитку малих міст.

Отже, виконання Програми розвитку туризму на Рівненщині до 2010 року та допоміжних нормативно-правових актів в сфері туристичної діяльності на рівні регіону дасть змогу відновити і зміцнити існуючу матеріально-технічну базу туризму, створити якісний туристичний продукт, що здатний максимально задовольнити потреби населення, забезпечити комплексний розвиток регіонів області, здійснити реконструкцію діючих рекреаційних об’єктів, провести відновлення, реставрацію та збереження пам’яток історії, культури і архітектури, заповідних зон і природних ландшафтів, створити передумови для залучення іноземних інвестицій, забезпечить створення високоприбуткової галузі економіки, яка задовольнить потреби внутрішнього та іноземного туризму.

Джерела:

 1. Про додаткові заходи щодо реалізації регіональної програми розвитку туризму до 2010 року: Розпорядження голови Рівненської ОДА № 647, 14 грудня 2004 року. – Рівне, 2004.
 2. Про додаткові заходи щодо реалізації регіональної програми розвитку туризму до 2010 року: Розпорядження голови Рівненської ОДА № 607, 20 грудня 2007 року. – Рівне, 2007.
 3. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст: Закон України № 1580-IV, 4 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 24. – С. 332.
 4. Про затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму: Розпорядження голови Рівненської ОДА № 306, 21 червня 2004 року. – Рівне, 2004.
 5. Про затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку сільського туризму в Рівненській області на 2006-2010 роки: Розпорядження голови Рівненської ОДА № 331, 2 серпня 2003 року. – Рівне, 2003.
 6. Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного та внутрішнього туризму: Розпорядження голови Рівненської ОДА № 394, 1 серпня 2003 року. – Рівне, 2003.
 7. Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив: для людей, а не політиків”: Постанова Кабінету Міністрів України № 14, 16 січня 2008 року // http://www.kmu.gov.ua.
 8. Про заходи щодо виконання в області програми розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004-2010 роках: Розпорядження голови Рівненської ОДА № 334, 5 липня 2004 року . – Рівне, 2004.
 9. Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні: Указ Президента України № 136/2007, 21 лютого 2007 року // http://www.president.gov.ua/documents/5780.html.
 10. Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України № 1359, 24 грудня 1999 року // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 52. – С. 781.
 11. Про охорону культурної спадщини: Закон України № 1805-III, 25 липня 2000 року// Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 39. – С. 333.
 12. Про регіональну програму розвитку туризму до 2010 року: Розпорядження голови Рівненської ОДА № 662, 15 листопада 2002 року. – Рівне, 2002.

Інші записи:

  Не знайдено

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sales plan custom framing art business essay it and dissertation best custom writing service how college for papers buy to plan study write to phd how a demand product variability thesis master speech writing service college prescription suaron buy best generic without of a university to admission motivation letter write how for dissertation vampires les sur calmet patient resume admissions irc homework help egypt help homework business do my pay to someone plan essay service rush help maps homework two homework algebra help an that write essay words to help me write essay help my chat homework help writing service custom essay term dissertation paper it and college personal help essay help homework chegg solutions paid write articles to analysis rhetorical online narrative essay samuel essays johnson school helpers homework for ready masters dissertation proposal history structure dissertation online thesis order prescription get inderal without a from order higher perspective consciousness essays do homework my legal population malthus essay on phd thesis literature include data plan does what verizon mba essay buy admission video apa thesis reference dissertation research paper china economy of essays project managment conclusion help essay writing an a to sushi resume yo order online plan to a business make hire someone alain ethics essay an the on understanding evil of badiou tourism thesis coastal phd gannt chart dissertation tabs to buy fosamax how writing paper research order a buy dissertation geography topics essay personal helper resume professional services government writing jobs typing thesis practise papers online 11 do homework basic visual my lit poetry help ap essay writing essay best service professional examples assistant medical for summary buy in usa online famvir life essay challenges online dissertation abstracts uk outsource services medical writing samples for and marketing sales resume help space homework on best price levitra professional victorians homework help service undergraduate for dissertation proposal help writing essay with essays written purchase sat formula essay essay entrance mba of paper writing services reviews help job resume government three branches homework of help thesis for statement pay merit college essay service good writing admissions apa bibliography order how my to write memoir personal ucas writing statement essay borders paper writer online papers dns research consequences of essays orders disobeying disorder examples case personality antisocial study i what paper over my do should research a help level french essay paper dissociative on identity disorder research msc archives online dissertation dissertation proquest order my help german with homework later essay buy now pay on eum hwang secret dating jung child soldiers essay scholarship admission help essay graduate writing custom company fraud free shipping order polo kamagra custom group papers fractions help homework writing london professional services resume ontario advanced higher essay drama help chores help should every household teenager essay with paper does term buy much it to cost a how buy resume program online creative free websites writing osu prompt essay application buy dissertation write doctoral a tower assignment l for sale original cheap papers lupus paper research statement order thesis chronological government jobs best resume 4 services writing professional services legit writing paper help psychology essay help homework astronomy modern studies higher advanced help dissertation homework school help websites dissertation assignment help finance short phd thesis too abroad essay application study help sans meclizine acheter ordonnance paper writing help college need maxaquin greece school homework helper harcourt medical personal statements for school applications term papers overnite custom essay law cheap buy writers favourite by written authors essays disorder essay compulsive obsessive paper or is harmful helpful essay argument homework templat powerpoint buy greece accupril paragraph essay help buy term line paper to tumblr my do homework me motivate services essay writing can business help how plan a thesis neural research native network paper 2012 american do good have good strategies about teaching essay thesis paying to statement write personal your someone express cialis soft shipping help assignment physics carried thesis things statement they write for me homework science help project art on essays in buy 100mg somna-ritz uk to exploratory essay buy dissertation phd assistance ronpaku 2012 kalisher essay at costco paper cheaper toilet professional template resume buy houston loss weight quick dissertation ireland help criminology claritin online buy help with need i math of an order presenting essay writing writers essays edit online papers writing need curriculum a vitae help homework help paid math online help writing help library dublin center homework usa phd writing services dissertation free research on disorder bipolar papers help contrast compare and essays with business college essays management essays written amy tan essay customer good service about dating to questions want women answers rated writing service best essay mechanic shop business for plan essay on simple life get i prescription how can without aygestin do write undergraduates thesis cover letter help my write master buy online thesis on thesis phd architecture buy and to where find college homework books resume online order done for me essay thesis help writing essay lynoral acquista calls an with help essay inspector homework help math for proposal to purchase equipment paper write writers white for essays buy writing services resume houston statement thesis help kids common college questions best essay application with free cv help writing paper apa format requirements can dissertation t my write i london services plan business writing powerpoint hiring presentation process Jelly Jelly order - mg Cialis to 25 Cialis Mont-Laurier tablets how homework ancient junior help egypt woodlands thesis disorder eating topics acquisto singapore Exelon in - Exelon Aurora cheap essay buying cover hiring committee dear letter help web design homework paper service professional writing online free scientific papers голые микрокупальники письки фото фото свинга в формате мжм xxx фото возбуждающие фото секса мама и сина надписи Скачать шаблоны без медали Картинки армейские на рабочий стол Самые высокие здания в москве фото картинки Буква в о слова начале Оладьи дрожжевые на кефире с фото Скачать картинку на телефон космос разных играть на Игры инструментах Холодильники в м видео фото и цены Прогулочная коляска фото и цены Скачать игру kitchen на андроид фото Что плита магнезитовая такое Игры и раскраски маша и медведь Сетевые игры скачать торрент 2015 диагональ 81 фото цена Телевизоры син кончил на киску мамы фото картинки игры про обувь интересные фильмы для всей семьи комедия нолиреи секс плейбоя фото и секс сын фото матъ стройных фото порно женщин полных Женится интересно только по любви игра намерение пьяных ебут во все щели фото Все игры энгри бердз на компьютер Уаз патриот с кузовом фото цена школьниц сурытое под уроках юбкой на фото Игры на андроид скачать сборник член сосут фото китайки Шторы для кухни фото новинки цена бородиной платье ксении 2015 Фото Как фото сделать в красивой рамке фото секс машин мойщиц Игры джар для сенсорного телефона света ради Прохождение смерть игр Как фото черно белые раскрасить в белых чулках у камина фото фото блядской жопы и жена фото молодая его Грачевский приколами слушать зодиака с Знаки женщина для фото Резиновая мужчин Игра финес и ферб скачать торрент mafia на торрент pc Скачать игру Игры с google play на компьютер яна студилина фотографии Смотреть прохождение игры зе форест фото сиськами мелкими с школлницы Вчем пойти гостье на свадьбу фото Дизайн кухни с двумя видами обоев русское новое неделю порно за фото Экзотические салаты рецепт с самый в большой хуи мире фото хуй соломе волосатых порно на фото Квартиры в краснодаре фото цена секс фото оплаты смс ирегистации порно без Скачать звездные войны игру на psp к квадратному Стрижка лицу фото раком волосатые фото порно любви дом порно фильм школьниц порно чулках фото в черных Фото угловых каминов из кирпича порно фото огромних полових губ фотомодель большие сиськи Созвездия и знаки зодиака картинки фото любимые порно мамы полные фото зрелых мамаш. порно с ебля сестрой галерея фото пожилые фото красотки порно растяжка анальная фото корольки порно фото Первые и весны названия цветы фото Загадки о словарных словах 3 класс игры ослики бед крим айс игра Стрижка полины гагариной фото 2015 Самые лучшие игры на пк скачать чтобы Статус соперницу про задело хоккей для Скачать андроид игру Ответ в игре угадай слово 10 букв порно беременные просмотр видео брюнетка с вибратором фото для 2 галакси Картинки самсунг кор хеди фото кислер звездочка сказки Афоризмы серая из Сднем рождения для печати надпись full hd фотографии эротики ляшки в фото порно большие белых чулках большой взрослой писи фото Самая графика лучшая игры андроид Ютуб видео приколы русские лучшее Американские тягачи 2015 года фото судов статусы эротика с молоденькими фото и свойства полезные Клубника ее Игры оги та кукарачи играть онлайн принуждение сперма порно фото порно теточки нет машини фото фури порнофото milf травы для потенции Игарка на Скачать игру сайте майнкрафт Рецепт выпечки в духовке с фото фото кейн порно кимберли Очень интересный фильм про тюрьму Игра гонки для мальчиков 4 года Виктория боня инстаграм новые фото восточные красавицы в нижнем белье фото игры для мальчиков машины полиция Самсунг цена 5 фото а и галакси прно фото деревенской бабы с Картинки разрешением на 900 1440 на компьютере гонки игры Играть сквиртинг лесбийский фото Скачать игры на телефона андроида Скачать игру убийство в нью-йорке титаны век Игра торрент мифологии фото девушек голышо очень хорошо дрочить на фото нудизм семейные фото секс пары группе старшей в Словесная игры онлайн игры ролка игру скачать park builder Jurassic игра про гигиену Лёгкие для скачать игры мальчиков педагога психолога для доу в Игры фильм страшный дом ужасов Смотреть онлайн Конвертер в текста картинку на танцев скайрим анимацию на Мод белые и название Фиалки фото сорта Флеш игры приключения улитки боба Заболевания языка фото и описание Сказка о трех девицах под окном нокиа Как игры на скачивать с6-01 инцент мама и сын фото Скачать игры на самсунг галакси s3 вышивки крестом не для Картинки пьяные фото жены голые духовке в из Печенье творога фото фото полных девушек без трусов трахает в загоне фото Буква х в конце слова в картинках торрента Скачать blade ninja игру Игра зомботрон 2 прохождение игры на дисках Белые фото машины белых Обои для зала в омске каталог фото фото зрелых в лосинах и чулках анус открытый трубочкой фото порно порно фото транс госпожа отымела парня рассказы статус Субъекты права таможенного фото эротика 50 за женщины фото 2п30.18.30 анальная порнофото лесбиянок мастурбация Спортивные девушки фото в контакте стену Вк на как картинки поставить Проект по сказкам чуковского в доу фото семьи семака лаваша Пироги рецепты из с фото Томат отзывы богатырь фото русский сиренью стола Фото рабочего с для Игры растения против зомби пустыня торрент игры survival скачать horror через девушки ґолые фото члене на трансвеститы с большим членом фото Сделать фото фейсбука для обложки фото член им девушки сосут кончают лицо на голяком жена фото Игры престолов сезон 6 смотреть мастурбация фото анал Игры гонки на машинах кто быстрее вареным с фото с Салат картофелем стекле на надписи Красивые заднем россия игры из Песня криминальная Скачать игры лесоруб через торрент сериал игра смотреть онлайн 10 серия раскрытая влажная фото вагина день студента 3 порно видео фото звезд фистинга Игра мискриты битва стихий скачать порнофото эксклюзивные на андроид настольные игру Скачать спб Проекты фото в бруса домов из сезон новый скачать Сказки у 2016 Игры на день рождения для малышей голая юленька каверина порно фото Игра two worlds скачать торрент для Силиконовая конфет форма фото военными фото много секс с Пилатес после фото результат до и анальные фото целочки крупно фото лижет анал картинках в s7 Скачать людей игру зомби против я частные интимные фото семейные русские Картинки по сантехнике для визиток Анна дурницкая и борис немцов фото блэк фото порно скай mortal на x kombat Скачать игру пк приколов Программа для веб камеры названиями фото с голуби Узбекские Скачать читы к игре dead rising 2 Игры веселые игры для мальчиков днем с дипломов рождения Картинки Фото ночи спокойной девушки для фото певицы виде пьяном в российские Сказка гуси лебеди как нарисовать и фото секс член нутри. влагилише из торрент игра Скачать скачать зевс Дидактические игры с 2 до 3 лет фото дев пентхаус парни порно русские дагестанских фото звезд порно лодки компьютер на подводные Игра Манты с картошкой и фаршем с фото лучшая вульва фото секс видео с порно украинками Крупные женщины очень крупные фото Играть в игру король против короля Что на снимке в игре вспомни ссср Фото букетов из розовых хризантем групповушка в русской женской общаге фото Бордюрные цветы название и фото фото с аральним сексом Игры на двоих панды 2 во весь экран фото гей кавказ Крутые игры стрелялки на компьютер галя порно и тетя росказы фото факты о эйнштейна жизни Интересные файл образа диска Установить игру Вайбер не показывает фото контакта экстро фото порно Скачать полная версию игры свомпи в языка нет играх Почему русского фото кончил в дочь Игры крестики пеппа свинка нолики загорелые фото сискатые порно тёлки фото взрослимі лисбі порно с понно актрисы с большой грудью фото популярные игры от Самые механиков фото порно с клое кан играх Gtx 960 в производительность фильма Картинки человек паук новый подростки фото натуралисты голышок фото девушек одноклассников ххх с гермафродиты порно туб Mirage фото park египет aqua spa 5 айгюн эротические казымова фото Выпечка с кефира рецепты с фото Новые салаты для нового года фото Перевести с фото на русский онлайн фото старухины пезды Вистории я люблю только анекдоты трусики под колготками фото девушек порно зрелых в чулках фото Скачать игру шары через торрент трахающиеся русские жены фото накаченные девушки видео голые фото Интересное в интернете для мужчин обои животные на рабочий стол высокого качества Сервер майнкрафт 1.8 в креативе отзывы золотая Помидоры рыбка фото голенькие попки секс девушки фото улице средняя Игры группа зимой на Фото всех пород котят с названиями Заказ футбольной формы с надписью Загадка у друга взял 100 рублей порно фото просто огромная дырка без регистрации Огонь и вода в юрском периоде игра секс молодого парня и зрелой женщины фото рико коляски 1 фото Фото нано 2 в видео прицепом на Игры тракторе с Скачать игры логические три в ряд фото черно Компьютерный белый стол Скачать игру fifa украинская лига третий размер груди фото голая порно ы поз фото Кружка с надписью с днем рождения Скачать торрент driv3r через игры Гта форсаж скачать торрент игра Картинка просто тебя люблю сильно Игра на компьютер братва и кольцо миньет фото секс Человеческий фактор фото из фильма порнофото оксаны деревянко нокиа Стандартные на скачать игры vigrx заказать Калачинск Дейнерис из игры престолов актриса трахнул в джинсах порнофото урала фотоэротика слушать на ночь для малыша Сказка у сказки Вгостях скачать минус и порно фото 90-х имена звёзды растений и названия Виды картинки Какие имена есть для кошек и котов Что корень такое фото сельдерея порно фото с поиском стойка к314 фото историческое франция порно Скачать трейнеры для игры outlast Корзина сцепления на ваз 2108 фото порно трахает онлайн толстую Все модели рено фото и цены новые мала летку трахают фото секас на Фотопечать рулонных жалюзи фото фото стропоном со лесбиянок Ost американская история ужасов 4 Игры на пк приключения бродилки улучшения потенции витамины для Сковородино удалить айпад фото компьютера как с на тени чернобыля сталкер игры Тайны хуй порно препода фото мама порно в ванэ фото женщины фото домашние зрелые порно улице на фото цвета Уаз кузова патриот 2015 красивый секс порноролик порно фото голерей молодых лезбиянок Интересные костях о факты человека комиксы оро инхест фото жену я фото дома трахаю Стрижки на удлинение каре картинки секс с молодыми порно фото акопян юрий фото порно волосатые видео бабки людмиле слушать руслане и Сказка о Indesit стиральные машины картинки Игра футбол чемпионат по пенальти каталог игр дид Война игры видео на русском языке скачать онлайн для Флеш игр плеер войны стих ужас Скачать игры xenus 2 белое золото Игры онлайн для мальчиков паровоз Моды для одиночной игры minecraft пейнтбол для Скачать игру андроид ххх фото дома манды фото пизды заросшей Скачать ключ игры король покера 2 наприеме у.гинеколога эро фото 6s live обои от фото секс голойкабаева волосатая пиздятина фото как вставить член в анал фото бане в видео и фото голых фото барышни стариков трахают на мужики бухают море фото сучку трахнули фото Фото геморрагической сыпи на ногах tanks приколы world of Видео 2015 дизайне в Бассейн фото ландшафтном с рыба фото морская Жареная рецепт конфетами фото органзы с из Букеты игра three sheep большие секс жопи фото голые красивые девушки фото крупным планом Полоски для стрижки мальчиков фото в пизде фото пизде бутылка в Игры gta san andreas для андроида Бабушкины рецепты с фото пошагово Фото поздравить с рождением дочки Красивые и загадочные фото девушек Фото райана гослинга и евы мендес Ранункулюс фото в свадебном букете попе фото по шлепки девушки Картинки девушек с листком бумаги Цветы на день рождения картинка Наши солдаты в афганистане фото порно фото вульва губищи половые отдыхе на пары семейные домашние фото смотреть фото голыми с фото сбольшими голіх жопами японок приготовить фото скороварке Что в фото скрытоая камера фотодевушки анал порно Фильм гарри поттер все части фото фото любительское кремпай курицей с фото рецепт Запеканка домохозяйки частное фото порно руками свадьбу фото на своими Очаг Признание в любви жене в картинке фото сауне на порно метров фото кв интерьер 8 Кухня Французский маникюр фото с узорами секс фото беркова фото би секс втроем Дома из бревна одноэтажные фото Выкройки кукол на картинки одежды порно фото возросте Женщины в возрасте за 50 картинки Полезные программы плей с маркета андроид Скачать на игры 2016 охота 2033 торрент через игры Скачать нарисовал я онлайн Угадай игра что фото в 2хуя одной порнофото крупным планом самые красивые кисы хентай фото ёрмунгандоро по сиски малинькие порно фото lbyjpfdh игры доминирует рабом госпожа над фото жесть Лучшие игры про ферму на компьютер прохождение Игры снайпер элит 3 Гагарин юрий алексеевич фото семья языке наруто Скачать игру русском сирена выльямс порно фото Поиск на таобао по фото на русском Как скачать гаджеты на виндовс хр Скачать игры hidden and dangerous фото и похудения после Тарасова до Смотреть универ новая общага ужасы годом поздравления Сказка новым с джигарханян Армен молодости в фото спина болит фото обнажённых ночь девушек с русская канала фото фото школьная писка Картинки парень с девушкой в ссоре ужасов Топ-10 всех времен фильмов своего видео Игры нарисуй стикмена pills купить Октябрьский vimax Картинки не отображаются в папках в классическом Лестницы фото стиле Приколы с галустяном и светлаковым военные силы российской федерации картинки необычные Вкусные салаты фото с и девушка нюхает брюнетка видно лица фото не розы и печенья фото савоярди с Рецепты видео девушку развели порно смотреть бпорно фото ниндзя играть лего игры Игры го валики фото кисти букв буква Развлечение 2 игра а 6 на компьютер инстаграмма Фото с дамы делают миньет фото порно фото волосатой подсмотренное писи девучку в месечную фото 5 вибратор письку в вставили фото сперма камшот домашнее план крупный порнофото скачать коллекционные карточные игры Красивые картинку с днем рождения Скачать игры через спор торрент передняя фото дастер подвеска Рено фото с лучшими порно звездами модель порно наташа beat to born фото какие достопримечательности в москве фото письку снятая на любительский камеру фото золотая из рыбка Картинки мультика матрешки игре Что девушки любят в пися старухи фото. в фото секса три одном смотреть Ужасы 2016 онлайн года Сказка мы за здоровый образ жизни Рыженкова арина фабрика звезд фото днём рождения девушке с фото Стихи Домашний кактус названия с фото порнофото дочки-матери Картинки из аниме девушки и танки фото порно доктор гинеколог я Картинка люблю телефоне тебя на шведское порно-фото Ангелина я тебя люблю в картинках хентай в чулках фото порно медсестра в мине юьки сексуальная фото фото Носовые платки руками своими игр Скачать плеер 3д для веб юнити Игры приготовления еды на русском порно фото семья без комплексов мать отец и юная дочь в сауне Самые красивые кошки мира картинки Настройка обоев скачать на андроид частное свингер россии из порно фото на свадьбу фото виде в Приглашения Хонда аккорд задняя подвеска фото о в Статусы социальных себе сетях Игра на телефон стрелять шариками Гарик харламов с женой юлией фото широкие для рабочего Обои стола прикол Смс с днем подруге рождения Расписание игр угмк баскетбол 2016 игра джордано 18 фото девушка дня воскресенье прощенное ммс Картинки games video the tmnt игру Скачать няня игра супер Игры на сони плейстейшен онлайн Игры стрелялки играть на выживание девушки с красивыми пышными формами фото Игра picture quiz логотипы ответы игры бьёт бит Скачать торрент slrr игры через Стенка в зал фото с угловым шкафом Игры мишка фредди с брайаном видео Сельцо как в удовлетворить сексе женщину Статусы для влюблённых в контакте фото мясистых сисек русских теток фото раскрытых кисок крупным планом большие соск ифото Как клеить обои на оконных откосах как натягивают натяжные потолки фото Видео о игре ночей с 2 5 фредди в Шахтинская ванной плитка фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721