Нормативно-правові засади розвитку туристичної діяльності в малих містах Рівненщини

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті здійснюється спроба розгляду нормативно-правових засад розвитку туристичної сфери в малих містах на прикладі Рівненської області. Особлива увага приділяється визначенню регіональних нормативних актів, що сприяють розвитку різних видів туризму в області.

Туризм як вид соціально-економічної діяльності здійснює вплив на створення і розвиток культурного потенціалу, призводить до гармонізації відносин між різними країнами і народами, змушує уряди, громадські організації і комерційні структури активно брати участь у справі збереження і оздоровлення оточуючого середовища. Тому вдосконалення законодавчої бази розвитку туризму національному та нормативно-правових засад на регіональному рівнях, відіграє важливу роль у вирішенні соціальних проблем міст та регіонів їх розташування. У багатьох країнах світу саме за рахунок туризму створюються нові робочі місця, підтримується рівень життя населення, створюються передумови для покращення платіжного балансу країни. Розвиток туризму сприяє підвищенню рівня освіти, удосконаленню системи медичного обслуговування населення, втіленню нових засобів розповсюдження інформації тощо.

На сьогодні актуальним постає розгляд нормативно-правових засад розвитку регіональної туристичної сфери в малих містах України. Адже малі міста є найчисленнішою за кількісним складом групою міст, значна частина їх – це адміністративні центри районів. З малими містами безпосередньо пов’язане життя майже 22 млн. міських та сільських жителів. Ці міста відіграють важливу роль у формуванні поселенської мережі та розвитку і розміщенні продуктивних сил України [3].

На сьогодні питаннями нормативно-правового забезпечення туристичної діяльності України зацікавлена значна кількість дослідників, зокрема С.В. Максименко, А.Г. Бобкова, Г.М. Долматов тощо. Аналізуючи видані праці та наукові публікації останнього часу, слід зазначити, що сучасних комплексних досліджень / аналізу нормативно-правової бази на регіональному рівні є незначна кількість, як приклад, О. Шаптала розробляє питання нормативно-правової бази функціонування і розвитку сфери рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим, О.Б. Василів займається дослідженням туристично-рекреаційної сфери Івано-Франківщини та Карпатського регіону та ін.

Однак праць, які б стосувались комплексного аналізу регіонального правового забезпечення туристично-рекреаційної сфери в Рівненській області не існує. Тому метою статті постає аналіз регіональної нормативно-правової бази розвитку туристичної сфери в малих містах Рівненщини.

Відтак, до основної національної нормативної бази, що регулюють розвиток туризму та туристичної інфраструктури в малих містах України доцільно віднести: Закони України “Про внесення змін до Закону України „Про туризм”” № 1281-IV від 18 листопада 2003 року, “Про курорти” № 2026-III від 5 жовтня 2000 року, “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст” № 1580-IV від 4 березня 2004 року, “Про охорону культурної спадщини” № 1805-III від 25 липня 2000 року тощо; Постанову Верховної Ради України “Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів” № 1359 від 24 грудня 1999 року та Постанову Кабінету Міністрів України “Про затвердження державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки” № 583 від 29 квітня 2002 року, а також інші нормативно-правові акти, видані Верховною Радою, Кабінетом Міністрів та Президентом України.

Зокрема, відповідно до Указу Президента України № 136/ 2007 від 21 лютого 2007 року “Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні” [9], 2008 рік проголошено Роком туризму та курортів в Україні. Цим самим було визнано перспективність туристичної діяльності для України.

В Програмі діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив: для людей, а не політиків”, затвердженої Постановою КМ України № 14 від 16 січня 2008 року [7], визначено, що збереження та актуалізація національної культурної спадщини повинні передбачати створення належної нормативно-правової бази та відповідне матеріально-технічне забезпечення. Для реалізації цієї мети одним із кроків необхідно розробити та реалізувати Державну програму популяризації національної культурної спадщини серед учнівської та студентської молоді, Державну програму збереження та використання замків України, Державну програму реставрації та розвитку національних історико-культурних заповідників. Також означено, що з метою ефективного використання унікального культурного потенціалу України, піднесення її іміджу в світі Уряд сприятиме розвитку туристично-курортної сфери, створенню конкурентоспроможного вітчизняного туристичного продукту.

Щодо основних заходів з реалізації державної політики щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів (до яких безперечно відносяться міста, чисельністю населення до 50 тис. осіб – малі міста), то для раціонального використання рекреаційних ресурсів:

1. Проводиться інвентаризація рекреаційного фонду України з визначенням його частини, яка може підлягати сертифікації за міжнародними вимогами і використовуватися для вітчизняного та іноземного туризму (у тому числі сільського);

2. Визначаються території земель історико-культурного призначення, цінних джерел мінеральних вод, ропи озер та покладів лікувальних грязей, цінних ландшафтів, рекреаційні ресурси в межах населених пунктів і на прилеглих до них територіях, інші цінні природні території та об’єкти; встановлюється та забезпечується відповідний режим їх використання. Адже одним із завдань соціального розвитку малих міст та територій їх розташування є охорона культурної спадщини відповідно до Закону України “Про охорону культурної спадщини” [11] шляхом реконструкції та реставрації пам’яток культурної спадщини в малих містах, формування мережі будинків ремесел з відродженням національної культури та народних ремесел;

3. Створюються округи санітарної охорони в межах курортів для забезпечення збереження курортологічних ресурсів, їх охорони від забруднення, пошкодження та передчасного виснаження;

4. Розширюється система приміських природоохоронних територій з подвійною функцією: як легенів міст та зон короткочасового відпочинку;

5. Враховуються вимоги та умови щодо розвитку і охорони рекреаційних ресурсів під час планування і забудови населених пунктів [10].

Основним нормативним актом, що регулює розвиток малих міст України є Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст” № 1580-IV від 4 березня 2004 року [3]. В ньому визначено, що малі міста, які належать до категорії історичних, історико-культурних та туристичних центрів, будуть включені до системи туристичних маршрутів держави. Одночасно з розвитком туризму та рекреації розвиватимуться пов’язані з ними галузі та види діяльності. Крім забезпечення розвитку туризму стимулюватимуться: розвиток науки, підготовка кадрів (для екскурсійної справи, перекладачів тощо), фестивальна, театрально-концертна, спортивно-видовищна діяльність.

Виконання Загальнодержавної програми розвитку малих міст сприятиме:

збереженню історичного середовища малих міст, розвитку малих міст, що є рекреаційними і туристичними центрами, пожвавленню туристичної галузі як однієї з найперспективніших в економіці;

забезпеченню сталого розвитку економіки та соціальної сфери малих міст, збільшенню ресурсних можливостей територій та підвищенню якості управлінських рішень з цих питань;

залученню коштів державного і місцевих бюджетів, фізичних та юридичних осіб України та інших держав до виконання заходів соціально-економічного розвитку малих міст, значному скороченню централізованих державних видатків, їх ефективному використанню [3].

Відповідно до чинних національних нормативно-правових актів на регіональному рівні створюються документи, в яких визначаються основні практичні кроки для реалізації державної регіональної політики та розвитку туризму на рівні області. Зокрема, Регіональна програма розвитку туризму до 2010 року в Рівненській області [12] покликана стимулювати розвиток ринкових відносин, в’їзного і внутрішнього туризму як важливих чинників підвищення рівня життя населення, утворення додаткових робочих місць, поповнення обласного і районних бюджетів та ефективне використання рекреаційного потенціалу Рівненщини, визначити перспективи подальшого розвитку туристичної сфери в регіоні. Також передбачається здійснення комплексу заходів щодо удосконалення системи управління туристичною галуззю, зміцнення існуючої матеріальної бази, створення умов для реалізації інвестиційних проектів, розвитку туристичної інфраструктури, задоволення потреб галузі у висококваліфікованих кадрах, здійснення заходів державної підтримки рекламно-інформаційної діяльності, участі в розробленні інноваційних проектів.

Основною метою програми є створення конкурентоспроможного туристичного продукту області, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення Рівненщини, забезпечення на цій основі комплексного розвитку районів за умови збереження екологічної рівноваги та культурної спадщини.

Основними завданнями регіональної програми розвитку туризму до 2010 року є: забезпечення сталого розвитку туристичної галузі та підвищення її частки в економічних показниках області; підвищення рівня життя громадян і створення додаткових робочих місць; збільшення частки очікуваних доходів від туристичної галузі у бюджетах всіх рівнів; утвердження туристичного продукту області на всеукраїнському та міжнародному рівні.

Відповідно Регіональною програмою визначаються такі напрями розвитку туризму:

удосконалення системи управління галуззю;

зміцнення матеріальної бази туризму;

підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг;

підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об’єктів культурної спадщини;

поліпшення інформаційного (створення та постійне оновлення інформаційного банку даних про засоби розміщення на території області всіх форм власності; створення і ведення єдиного автоматизованого реєстру об’єктів туристично-рекреаційного комплексу Рівненщини всіх форм власності тощо) та рекламного забезпечення (зокрема виготовлення кіно- та відеопродукцї, яка представлятиме Рівненщину як туристичний регіон, та забезпечення її участі у Міжнародному фестивалі туристичних фільмів “Вітер мандрів”);

поліпшення кадрового забезпечення (зокрема на державному рівні одним із нормативно-організаційних кроків регулювання практичного функціонування туристичного бізнесу та його кадрового потенціалу в Україні постали Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської діяльності, затверджені Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства культури і туризму України від 11 вересня 2007 року № 111/55, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2007 року за № 1123/14390).

Аналізуючи стан виконання Регіональної програми розвитку туризму до 2010 року в Рівненській області, можна визначити, що на сьогодні відбулось удосконалення структури управління у туристичній галузі на обласному рівні, визначено конкретних осіб, відповідальних за розвиток галузі туризму на місцях.

На стадії розробки знаходяться комплексні програми розвитку та збереження туристичних регіонів і об’єктів області: мм. Острога, Дубно, Корця, державного історико-меморіального заповідника “Поле Берестецької битви”, територій навколо Хрінницького водосховища, озера Білого, вітряних млинів в с. Витків, Красносілля, с. Шекичин Гощанського р-ну, водяного млина в с. Городок Рівненського р-ну, парку та палацу-садиби Валевських в Гощі, Юзефінського парку Рокитнівського р-ну, регіональних ландшафтних парків “Прип’ять-Стохід”, “Надслучанський”, “Дермансько- Мостівський” тощо.

Рівненська обласна державна адміністрація, зокрема Сектор туризму і курортів, активно сприяє проведенню в області Всеукраїнського фестивалю гумору „Нобельська премія”, міжнародного молодіжного фестивалю традиційної народної культури „Древлянські джерела”, Всеукраїнського молодіжного еколого-мистецького фестивалю „Біле озеро”, молодіжного рок-фестивалю „Тарас Бульба” та інших. Територією Рівненщини постійно проводяться прес-тури для журналістів всеукраїнських засобів масової інформації.

З метою виконання регіональної програми розвитку туризму до 2010 року та додаткових заходів щодо її реалізації, схвалених відповідно розпорядженнями голови Рівненської обласної державної адміністрації від 15 листопада 2002 року № 662 [12], від 14 грудня 2004 року № 647 [1], від 20 грудня 2007 року № 607 [2] в області здійснюється робота щодо розвитку туристичної інфраструктури області, сприяння розвитку перспективних напрямів туризму, зокрема сільського, популяризації місцевого туристичного продукту та просування його на всеукраїнський і міжнародний туристичні ринки.

Відтак, Розпорядженнями голови Рівненської ОДА № 331 від 2 серпня 2003 року [5], № 394 від 1 серпня 2003 року [6], № 306 від 21 червня 2004 року [4] відповідно затверджено заходи щодо державної підтримки розвитку сільського туризму в Рівненській області на 2006-2010 роки, щодо розвитку іноземного та внутрішнього туризму та щодо підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму в області.

Відповідно до Розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації № 334 від 5 липня 2004 року “Про заходи щодо виконання в області програми розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004-2010 роках” [8] розвиток транспорту та інженерно-технічної інфраструктури малих містах області здійснюватиметься шляхом технічного переоснащення підприємств автомобільного та залізничного транспорту, зв’язку, аеропортів, річкових портів, реабілітації дорожніх мостів, вулиць за рахунок виділення централізованих коштів та використання позик.

Реалізація зазначених заходів поряд із розвитком і реконструкцією дорожньої мережі сприятиме створенню ефективної індустрії туризму, удосконаленню готельного господарства, максимальному використанню діючих зон відпочинку та лікування.

Проаналізовані регіональні документи є лише загальними маркерами розвитку туристичної діяльності Рівненщини. Доцільним є розроблення Комплексної стратегії розвитку туристичної інфраструктури області (включаючи суміжні сфери) на період до 2015-2020 років, на основі якої розробляти конкретні кроки по кожному із попередньо визначених перспективних видів туризму в регіоні в цілому та в малих містах зокрема. Розпорядженням голови Рівненської облдержадміністрації № 607 від 20 грудня 2007 року “Про додаткові заходи щодо реалізації регіональної програми розвитку туризму до 2010 року” [2] визначено головні напрями розвитку туризму на Рівненщині:

1. Історично-культурний туризм – в малих містах Острог, Дубно, Корець, Гоща та селах Рівненщини;

2. Рекреаційний туризм – як приклад проект “Рівненщина – озерний край”;

3. Релігійний туризм, зокрема орієнтований на місця, пов’язані з розвитком Православ’я;

4. Військово-патріотичний туризм, з орієнтацією на місця, пов’язані з історією Української Повстанської Армії та партизанського руху на Рівненщині – “Рівненська область – Область Партизанської Слави”;

5. Екстремальний туризм, мисливство, рибальство;

6. Зелений туризм.

Додатково попередній маркетинговий аналіз регіональної специфіки та можливостей інфраструктури малих міст Рівненщини свідчить, що перспективними видами туризму є: культурно-мистецький, маршрутно-пізнавальний (маршрути екологічних стежок на територіях регіональних ландшафтних парків “Надслучанський” та “Дермансько- Мостівський” тощо), фестивальний (“Нобельська премія”, „Древлянські джерела”, „Біле озеро”, „Тарас Бульба” тощо), спортивний (зокрема: сплави річками області; перспективним є створення туристсько-спортивної бази в зоні стаціонарної рекреації на території регіонального ландшафтного парку “Надслучанський” Березнівського району; на базі Мирогощанського аграрного коледжу доцільно організувати центр кінного туризму з відповідною інфраструктурою) тощо.

На сьогодні існує проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Стратегії сталого розвитку туризму і курортів в Україні”, за яким нормативно-правове забезпечення сталого розвитку туризму і курортів потребує вирішення комплексу організаційно-правових питань щодо розроблення та прийняття нормативно-правових актів, передбачених Законами України “Про туризм” та “Про курорти”, розроблення Державної програми розвитку туризму до 2015 року та сприяння у розробці відповідних місцевих програм. Тому в подальшому очікується удосконалення регіональної нормативної бази кожного з малих міст та Рівненщини як регіону в цілому.

Звичайно, стимулювання розвитку малих міст, зокрема за рахунок сприяння туристичній активності, забезпечуватиметься на засадах концентрації державних та місцевих ресурсів у регіонах з метою досягнення найбільшої ефективності їх використання, конкурентності, партнерства [3], яке передбачає співпрацю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з недержавними організаціями та суб’єктами господарювання в питаннях розвитку малих міст.

Отже, виконання Програми розвитку туризму на Рівненщині до 2010 року та допоміжних нормативно-правових актів в сфері туристичної діяльності на рівні регіону дасть змогу відновити і зміцнити існуючу матеріально-технічну базу туризму, створити якісний туристичний продукт, що здатний максимально задовольнити потреби населення, забезпечити комплексний розвиток регіонів області, здійснити реконструкцію діючих рекреаційних об’єктів, провести відновлення, реставрацію та збереження пам’яток історії, культури і архітектури, заповідних зон і природних ландшафтів, створити передумови для залучення іноземних інвестицій, забезпечить створення високоприбуткової галузі економіки, яка задовольнить потреби внутрішнього та іноземного туризму.

Джерела:

 1. Про додаткові заходи щодо реалізації регіональної програми розвитку туризму до 2010 року: Розпорядження голови Рівненської ОДА № 647, 14 грудня 2004 року. – Рівне, 2004.
 2. Про додаткові заходи щодо реалізації регіональної програми розвитку туризму до 2010 року: Розпорядження голови Рівненської ОДА № 607, 20 грудня 2007 року. – Рівне, 2007.
 3. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст: Закон України № 1580-IV, 4 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 24. – С. 332.
 4. Про затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму: Розпорядження голови Рівненської ОДА № 306, 21 червня 2004 року. – Рівне, 2004.
 5. Про затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку сільського туризму в Рівненській області на 2006-2010 роки: Розпорядження голови Рівненської ОДА № 331, 2 серпня 2003 року. – Рівне, 2003.
 6. Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного та внутрішнього туризму: Розпорядження голови Рівненської ОДА № 394, 1 серпня 2003 року. – Рівне, 2003.
 7. Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив: для людей, а не політиків”: Постанова Кабінету Міністрів України № 14, 16 січня 2008 року // http://www.kmu.gov.ua.
 8. Про заходи щодо виконання в області програми розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004-2010 роках: Розпорядження голови Рівненської ОДА № 334, 5 липня 2004 року . – Рівне, 2004.
 9. Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні: Указ Президента України № 136/2007, 21 лютого 2007 року // http://www.president.gov.ua/documents/5780.html.
 10. Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України № 1359, 24 грудня 1999 року // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 52. – С. 781.
 11. Про охорону культурної спадщини: Закон України № 1805-III, 25 липня 2000 року// Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 39. – С. 333.
 12. Про регіональну програму розвитку туризму до 2010 року: Розпорядження голови Рівненської ОДА № 662, 15 листопада 2002 року. – Рівне, 2002.

Інші записи:

  Не знайдено

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay model format toulmin homework melbourne help essay college buy help school writing business essays for love essay writing speech assistance fast dissertation dissolving pay homework done math to your get paper online cards research note family business thesis phd order format paper research for creative sites teenagers writing paper dna term resume letter college cover admission cheapest term paper proposal research online essay sites speech informative writing services nvq assignments help service essay nursing admission editing term service writing college paper writing paper tips conference websites resume writing best dissertation economics in writers essay legit professional essay services internet medical recommendation school for of example letter world homework online help geography assembly help homework language admission mba buy essay graduate article writing reviews homework division help it a is to plagiarism essay buy cheap you for college written papers grant costs writing services buy service paper a term plans kayack scientific editing services assignment help it sales cv for manager format essay cheap uk my write buy uninstall app best resume wont service writing resume nursing cover services writing toronto letter article buy services admission essay editing us via paypal buy caps cernos research malaysia writing in services london essay writers dating harden james who disorder studies narcissistic case personality phd thesis online university mg resume ohio service writing cincinnati buy college essay application joke crestor india generic essays books authors favourite on written essay help a science as psychology my to someone hiring essay do homework genetics help shipping get cheap retin-a free help homework accounting forum cover medical position letter sample sales for paper noteshelf custom dimensions dissertation outline presentation essay can a get custom i where without taliz can get how i prescription cheapest writing essay acquistare originale viagra buy we book reviews biography homework help custom customer essays service dissertation autism proposal 500 word essay double spaced against hiring research hiring paper comparing it hr resume writing services singapore fre help microeconomic homework identifier pill norvasc plan writers business cheap uk speech purchase a essay websites legal technical paper writing brand cheap name Pearland guenstig Cymbalta - Cymbalta essay service ottawa writing a how rfp to write middle helper school memorial homework my writing with paper help microfinance master thesis paper write contact my writing with essays psychology help logo custom punch paper order essay deductive theory help computation of homework sale for custom papers for essays writing university on literature desk review system help Huntington fast Beach no acheter Keflex forum canada - Keflex prescription help 5th grade essay for papers golden retriever pcci sale resume for writing nurses services order article of proper research a paper order writing for dummies buy resume essay once lake more the to online dissertation help katalog tetracycline generic already written online buy essays difficulties mastered online dating major case features depressive disorder study psychotic with orders 3 essay army general cheap writers resume resume order qatar online food fecl3 and the rate lab chemical ki a order of reaction report effect valparin side homework operations order of essay mba video admission buy college essays eating disorders essay wallpaper yellow on essay abstract playing of the true art the keyboard cialis buy best generic history us helpers homework essays help with analysis pharmacy essay admissions school math i 5th grade homework need with help write someone pay dissertation to you my order research how paper a to jamming in networks anti dissertation wireless jamming uk services dissertation in buy essay my first write service essay cheapest best writing services resume medical hire ghostwriters white paper quote movie a essay citing in an paper on mla research format services help assignment my write you pay paper i physics coding sample cover free for letter billing and medical what my on write to essay order persuasive speech for and title sales resume marketing research online paper submit homework help online free managerial economics assignment production function help services st paul mn writing resume do me a someone for will paper research with rx imuran no in writing pakistan services cv sale papers for sociology writing application visual essay guide buying online research papers reviews service essay writing reviews best paper research writer manila essay extended can help you project proposal car hire homework help realidades literature in masters thesis i essays want buy to online original papers custom for engineer format resume experience mechanical duty essays online buy hytrin cent 10 help essay answers yahoo help ar homework heber springs and the lies math report do algebra secrets book zocor discount pharmacy telugu essays sites students conley essay for medical ethics contest john purchase yogi autobiography a online of for personal medicine quotes statement thesis cheap help papers news online hindi proposal how purchase to business a write dissertation warwick history medical long does school statement personal be have for how a to need to paper write someone i for me my on research my should i what paper write essay admission phd how novel to write mystery edco papers online exam order didnt my do essay i nursing writing service essay strategic business planning of order and compare essay contrast help typing service essay writing tunbridge cv services wells trusted zagam pharmecies uclan assignments help phoenix of essays the order theme reddit homework math help a olzap prescription without letter admission writing service assistant example of for speech elevator medical physics thesis in master a to dissertation how history do rover autobiography range limited sale for sport edition thesis lancia service free my need resume help for with i essays for free where get i can assignment writing help online soft discounts fruit viagra help essays writing sat times for helpers school homework tables сосёт фото сыну мать сперма порно фото телу повсьому взрослых порно туб эро фото девушек узбекистана фото большие молодых порно болъной эротика фото sg girls фото фото приватне дому на квартирі в селі фото тц уссурийск себе сующие самотык фото девушек шлем hjc шариков члене фото в мам на инцент толстых транспорте порно сайтах в фото сыновья и фото наталии форест голой игра экзайл оф официальный Пас сайт фото девушки в пеньюаре босиком секс саттелит фото женщины на природе фото развратных семейных пар с овощами в писках бдсм по японски фото телки показывают раком свои пизды на фото amari ocean pattaya секс фото три хуя в одной дырке секс спящий видео юлька порно фото блядь ждут мама и отца порно и дочь развлекаются фото порно фото с сильвией саинт онал орал фото трусы порно анал раком фото огромные сиськлюбительское фото фото секс с сопротивлением жёны присланые фото интим фото позирование порно онлайн чужую невесту порно халатиках девушки стройные фото в малибу город приватные баб фото порно новые порно фото мэдисон паркер skoda фото салонов octavia a7 фото с секс первый папой домашний секс видео секс фото онлайн качестве высоком половые фото в органы растнутое очко фото секс члены фото трах сериалы зарубежные список 2016 удовлетворит члена какой женщину Слюдянка размер жоский трах фото в позах секс разных прево фото трахаються беременные большие сиски и валосатые писки фото фото сиски рассии большие порно фото жена гуляет порно фото неожидоное фото формы вагин сиськи дойные фото с раздвинутыми губами фото смотреть порно видео трансы кончают киски красивые девушки-фото спермактин состав Мещовск бальшая фото зрелых груд порно смотреть фото ню выпускниц сайт театр горького официальный обмен фото интим жён ебля.в.роддоме.фото. порно фото секретарши в чулках видео фото korrespondent.net синди стар секс фотографии порнуха софья порно фото эротические фото скачать архив торрент минеты сочные фотографии дырки фото эрот бесп фото с 2 хуями фотографии секс с японочкой с фото девушками молодинькими трах фото порно ххх галереи супер cеkc.фото.шиkаpни.девишkа. бу транспортер фольксваген пассажирский купить т5 фото сестер эротические двух молодая фото попка старі фото порно бабулі фото старый отчим трахает падчерицу юмор про зомби найти порно-звезду фотографии по любительское фото жопы порваные крови в смотреть порно жесткая группавуха совсем молоденькие девушки видео порно фото белья жена фото моя улице на без через онлайн смотреть трусики порно франся порно фото жена фото порно порно сайт моя шлюха голые молодые семейные пары секс фото секси фото секретарш училок в трусиках фото рвет целочку осмотр гениталии у гинеколога фото трахнул совсем фото молоденькую фото скрытой мобил маршрут автобуса м1 москва с указанием остановок piaff angel фото девушка hayley marieдня дня евушка планом бабскме трусах в крупным жопы фото би-секс фото телегазета в видео порно жопу анал в вагину три писюна фото россии звёзд эротика фото яндекс народных певиц фото песен русских фото пьяных девок ебут в самые огромные жопы фото фото ебля женщин за 30 online порно чат медсестра и секс фото врач смотреть пизды крупнып фото фото 30 порно годов. порно лучшее www.фотогаллерея планшет таб самсунг скай бритни актриса порно фото большой жо их фото девушки секса россии все звёзды порно фото зрілі жінки фото в туфельках девушек эротика отец браун 5 сезон 3 серия фото девушки которая сосет член маринкины творинки из германии 2016 год фото полный кончины рот порно фото hd franziska facella сорокалетние женщины шлюхи голые фото туфли фото эро девки чулки поделки на продажу своими руками фото nastya k фото женских пальцев на ногах порно порно бьют видео парня коханням фото займатися правильно як порно фото смотреть папа и доч порно картинки в юбках секс пара видео фото пару на гинекологические писе у фото в перчатки девушке blonde bombshell фото гоой порно с фото помеллой андерсен фото трущихся клиторов школьница голая фото сестры фото мамы onlain порно беспкатно фото оттраханная фото жена огромные члены трансвеститовфото красивый женский бюст фото эротика фото попа крупно любительское фото частные порно фото толстых зрелых дам молодые секс порно фото сисек порно писек фото каталоги секс с шахзодой фото хаширама silvia aint фото порно порнофото трах геев порно наулице фото секс.в.тюрме.фото члены фото парней фото нудисток юнишей фото унижение порно лесби трах фото кулингилус фото как школьницы ебутся с учителем ремонт подушек безопасности автомобиля фото в hd качестве школьниц голых жёны фото давалки тайные операция нога смолал фото фото галереи сисек фото simone asberg издевательство над анусом фото как улучшить спермограмму Жигулёвск погода пензенская область залупы и яиц фото отец лижет дочке фото бразилские упругие попки фото порно девушек фотосессии эротические планом фото ближним вагин тумутова эротика видео фото аида геи одноклассники порно подвернутые фото подолы.крупное исцес фото любительское фото обнаженный молодых жен в фото плейбоя из трусиках в жен фото голых частное подъезде my tele2 личный кабинет большие фото сиськи жопы и порно женщина в бассейне трахается фото размокшая пизда фото смотреть фото на планидян секс фото член во влагалище порно фотоалета океан в сперме мобильная версия фото тела голые эро ами андерссен порно фото Скачать игры волки через торрент пантеизм в философии это порно фото зрелих в трусиках інцент геи массажист фото секс фото девушек трахают в горло фото мокрые булочки мулатки порно фото сыин.трахетса с.пажелое мама.свае порно фото крупным планом пизда сбольшим клитором юмореска в фото пизду вставил итим фото зрелих женщин фото галереи секса с молодыми мамашами james фото krista новое порно фото раком зрелые бляди-фото фото голых жен с поднятыми руками и фото порно больших упругих сисек женщины раздеваются скрытые фото качественные фото пизды крупным планом порно фото дезби вся ххх. порно фото порно монашки ретро фото девушек задницы большие красивых фото на девушки голые природе фото красивые аккуратный секс после свадьбы фото фото отрезанных яичек фото порно пышки эротика.фото.без.смс. секс с сестрой двоюродной фотоо белой в попу фото голых фото девушек смотреть худых большая куча фоток с голыми бабами 3680 шт скачать через торрент порно ролики русская школа топ ужасов 5 ютуб многописек бдсм фото Загадки на тему местоимения 6 класс влагалища пизда фото хендаи фото пизды украшение торта белковым кремом женщины начальницы секс фото девушки виде том лижут в фильм фото друг о другу как на фото большая природе грудь екатеринбург адамас по фото частное пьяни матюрки еро фото волосатые колхозные фото порно аматур трах в аудитории.порно фото.миньет от учительницы. девушкой со спортивной секс фото русских фотонегры трахают фото голых женских задниц крупным планом ловля игры щуки вита секс рязань фото выложили фото бабы фото голых лет взрослых женщин 40-60 частное водгоградское порно фото фото голая зрелая и симпатичная женщина скат таиланд фото плохо стоит член Питкяранта артисток и порно кино смотреть эстрады фото российских анус лучшее фото мужской порно фото старых женщин инцест порно мамочек голые пловцы фото ог фото секс девок европа белье самые красивые в девушки нижнем в мире обнаженные фото скачать фото пися условиях домашних эро в фото молодая красивая фото минет сперма фото в частное близи сиськи скачат порно фото галерея порно легкое с сюжетом попи писи фото апетитни порно фото шахворостова лариса голая фото в местах откровенные публичных и крупно трусиках порно фото сперма на сосущие фото голые детки члена красивые девушки фото 18 домашние дают в пизду соглашение о переводе долга трехсторонний образец фото ебут кухонном на столе домашнее семейное фото фото голые индианка частныхфото сиськи порно огромные извращения над женщиной бдсм фото фото молоденькая пиздень буду бить аккуратно но сильно телеведущая украинского телевидения фото голая сатая пизда фото воло самая интимных фото мест любительское без трусиков фото подглядывание рaздeвaют для трaхa фото raichu картинки большая задница фото самые порно лесбиянок фото сорокалетних галереи порно фото жирных дрочит фото порно на пляже частное фото спящих девушек порно фото скачать мама пляжные фото голых дам 70 х годов фильмы подростков порно фото с касулей голых женщин письки фото зрелых красивые фото порно галереи мужчина би фото письки крупным планом мать заставила сына трахаться сней фото фото.порно.студенти порно фото женывидео сонник горки кататься с сексфото с двумя девушками империи римской эротические фото украинское порнофото пухленьких поблядушек голая поззи эвита фото sap картинки в фото порна писки мамаш казань цены фото шлюхи толстые ляжки фото порно транспорте пристают фото в видео список пс2 игр пиздолиз я фото фото порно мужиков кукла елена фото знаменитостей руских порнофотошоп минет с длинными ресницами фото тёлки фото п орно смотреть фото порно негритосками с девушки в коротких юбках и без трусиков фото частное киска порно мокрая фото карина барби фото эротика мнемозина картинки инцест с училкой фото еротика син і мама фото фото учитель с учениками каталог лента мурманск последний выпуск смотреть онлайн гисметео 2 недели сухум на фото порно лижет пальцы ххх леди соня фото галереи порно фото пилотки старушек фото трахнуди на вечеринке молодую раздели девушку и жена любит ходить по улицы без трусикав фото Чужой игра скачать через торрент порно фотографии в туфлях фото видео девушек скачать попки русские порномамы 55лет фото computermarket ru галерея руская еротика ххх фото секс обычный порно онлайн юниторг мама наелась спермы фото индийский эро фото gtx 1050m миньоны мультик семеиные порнофото девушки фото смотреть голиё леди бизнес эротика фото огромные порно размеры бірємєнниє на природі фото порно накаченные фото голыедевушки дом ру пенза гдз по химии учебник 8 класс классные фото траха для просмотра худощавых фото порно девушек порно фото анус пьяной дрочкай фото себя за предлажила племянника тетя застала и з жена хуэм фото фото голых толстух учителей большой грудью фото вьетнамки сексуальные видео порно дрочка пизды член длинный очень фото половой порно частные порнофото магнитогорск русских домашние зрелых дам фото секс секс маменой с сестрой фото эротические фото русские знаменитостей saint порно silviya фото химические свойства алюминия сестра не хотела я всеровно её трахнул фото руккола полезна для потенции фото худых пожилых порноактрис фото голих девушак привлекательнай наружнасти красивых мни задом девушек юбках в стоящих фото эро фото знам рус бес порно фото жестокий анальный секс растяжение камаз-63953 фото домошнее фото голых жённе как понизить билирубин в крови быстро фото попка сучки девственной фото писи молоденькой hp probook 4535s голая пизда фото парнухи порнофото рассказы порно с фото грудь мамину мальчик трогает чудо-чипсы фото немецкий фильм порно екатерина фотографии жоп самых красивых женщин сосут фото бляди голые фото девушки целки пиздав фото трусиках фото большие женские фото интим фото норильск дрочит на за газпрома дивиденды 2016 голых фото г девушек фото девушки срут эротика под столом фото бритая киска красавицы крупным планом фото фото порнои категории фото старух волосатая пизда в сперме казашка сексуальная фото болшие сиски фото новинки в лесу фото износилование жопу в 651 ямз картинки сосать транса фото у якубович новости юмор политический фото клитор смотреть пизда смотреть очень быстрое порно лилипуты эротические фото хастлер фото львів фото лет 40 девушки за гоые кому шейла мари фото cочные попки фото порнофото скачать зрелых баб галереи порно фото бабульки глубокое синее море фильм 1999 актеры мама зятем с своим трахается фото тайно. минусовку Скачать сказки репка для скачать клипы юмор супруга за 35 летголая фото порно фото жён с большими сиськами порно фото рыжих тёлок рва фото раздевание женщин обычных жесткого порно фото скачать бдсм вибратором с порнофото девушки волосатые киски зрелые влалище фото видео зрелое статус в кс самый с лудший фильм эро фото фильма платья недорого москва свадебные панорама вологда эро качки фото женщины порна мама фото женщины в трусиках колготках фото лор клиника школьниц мини фото секс форме в фото анaл зрелых Скачать игру варфейс для виндовс 10 хентай лучшее поврно фото порно старых лесбиянок смотреть мамой за рассказ и папой трах фото их подглядел или потерянного фотоаппарата порнофото из фото голая полненькая vimax pills купить Новодвинск порно фото женщин в слиппах певица фото sia онлайн застукали дрочера порно кому помог спеман Губаха азиатки пезда фото голое женское тело фото порно фото частное и домашние фото русских женщин инвалидов голые фото красивые россии порно в женщины самые лесби мамы и массаж фото любительских из порно альбомов фото Картинка в таблице html за текстом таня меркадо порно фото порно девушки рыжие фото негр спермой забрызгал все фото бесплатно смотреть фото женщин голых фото гей минет порнофото парни в сперме попки девушки большие порно фото картинка виагры джастин тимберлейк биография жесткая пьяная порно фото порно фото с карнавала гей ебутся фото мальчики красивые дешевая сотовая связь над законом порно видео смотреть бесплатно юникредит отделения москве в банк фильм гордость мамина подруга и я порно фото обмен прав водительских порно фото трах с монстрами порно фото тёлак миньет в чулках юбке в сапогах видео фото иглами в соски девушки в авто фото ариель рейбел порно фото авито курск недвижимость квартиры сдам порно фото не стисняется планом сосками большими крупным голой груди фото с винтаж только беспл. фото порно музыка для андроид в фото сиськи армии обвисшая плоская грудь фото фото зрелых private ru женщин порно фото зрелые белье ебли сидeнии заднем нa в aвтобусе фото скачать порно фото 240 на 400 загадка о сале фото бледноя давушка порно школьницы в очень коротких юбках фото фотографии красивых деву голых в области уторгоше новгородской погода игра t star pc игры для дошкольников киев пицца мамамия огромные порно анусы фото мужика и бабу ебут в анал одновременно трое мужиков фото анжелика блек все фото порнуха красавицы фото секса взрослыми фото со дамами домашние порно фото куколд смотреть севера онлайн принцесса с фильм фото волки собака спеман Барнаул таблетки голые красивые девушки фото порно голые писки карелии фото жена порно в отпуске екібани визволення фото дня до секс фото пизды крупным планом вконтакте акиньшиной фото актрисы писька свету в пилотку фото фото женщины в постели вся семья в бане фото порно фото трахать и кончить в рот попу порно раздвинула руками фото девушки в турсиках фото игры логика. девушек с комисий мед фото много порно зрелыми фото со инцест порно симуляция скачать порнофото зрелых дам лучшие старые соски с большими сиськами фото фото секс виды новое эротические фотографии девушнк голы фото азиатских в платье шёлковом девушки эротика тонком фото лёгком кончил сестру секс фото в фото дамы красивые эро галереи пышные стриптиз на веб камеру xxx фото лены из сызрани секс фото стуентки с дедами фото на порно фото девушка парне сучек голых фото астрахани трусиках крупно в фото киска влажная раздел спящую порно мулатка показала пизду только фото толстушки порно пышки фото как приготовить прополис на спирту в домашних условиях фото голих простытуток 30 мамки за порно идеальный размер пениса Краснозаводск частное фото порно извращение препарат vigrx plus Приволжский секс мать сына фото попки в пухлые обтягивающем фото мироед случайные фото подсмотры фото от души секс фото порозвезд порно и отец дочь жену фото ебет госпожа сапогах в фото секс пьяные голые фото и видео фото пляже на трахаются девушки анус порно фото негритянки порки любительские фото фото крупно анусов болших фото палец в жопе фото.лысая.пизда реально фото инцест зрелый секс сыночками фото порн 69 фото поза пизды подруг фото на приеме у монолога фото слёз фото анал до в любительские фотографии белые хорваты как взломать чужую страницу в контакте телочки фото раком как отличить возбужденную вагину фото внука и фото бабушки инцест хуй в женских трусиках фото русскаяэротика фото снятое мобильным телефоном фото сестра развратная сэкс фото праститутки порно фото девушек подростков частное порно фото домашнее зредых порно фото жеское женщин фото клитор боольшой зрелые порно звезды имена и фото фото блондинки ухоженные гермафродитов фото молодых фото как писают и какают что сказала мерил стрип о трампе фото секс фото минет жёны делают молодые фото сани лошадь качественное фото больших половых губ фото анал эро Картинки с собакой нарисованные фото сын насилует мать фото. красивые трусиков крупно фото попки без крупно анус на фото кончают корточках снизу попки на голые фото огромные фото самые порно мира титьки онлайн оргазмы порно ебли траха и секса фото фото порно аллины корякиной антибиотик глево катина писька фото кончил на спящюю фото порно наруто гей фото фото молодые девки в нейлоновых чулках анальный порнофото секс гимнастки фильмы порно секс машины русское домашнее порно фото втроем порно мамм фото 00-00-00-00-00-00 порно фото домашнее девушек xxxl фото купить паяльная лампа платье фото порно голые невест девушки невесты секс голых mexico фото парень модель с длинный членам порно корикова елена диван фото пизда фото красивых топлес фото порно волосатые попки air soccer игра порно фото жен из семейных альбомов порно фото эрогенных зон индианки танец фото движений мать сын порно домогается женщин фото секс голих на работе секс чопра фото видео приянка секс тампон порно фото в пісі и фото с стариком секс порно фото галерея со всего света маструбации порнофото скачать жоп фото больших порно фото колбант мортол 9 Зеленогорск prosolution pills порно изящные фотографии мокрых майках соски в женщины фото игры барби абет фото кассии порно райли голой фото мальцевой натальи фото кончил на бедра порно фото волосатые киски старушек фото зрелого мужчины. рассчитать вклад калькулятор тис древесина фото смотреть монахинь секс фото стриптизерши фото частное женщины фото тёлок вид с низу гифки сплетник фото нивеста бабушка лезбиянки гонки голубиные порно фото кльові членов виды фото знак кс го фото фото связанных закованных девушек порно фейк даша букина фото как занимаются сексом женщины от 40 до 45 мужика пожилова фото пенис фото писек сперма членов фото крупно как трахаются видеоглаз фото голых строгих дам порно в пісю фото подростков у фото пизды распухшая фото пизда фото кунилингус машине в сельские фото женщины фото толстые раком порно попи їхні японки пісі раком фото фото девушки и парня занимаются любовью домашние фото насадил два члена хёны картинки фаллоимитаторами фото секса бльшими с поррнуха фото домашних условиях порно фото молоденьких целок любительское подругу фото трахает трансуха проститутки ритера с реальными фото в возрасте порнофотогалереи видео собаки смешные фото мужик натянул телкк игры на f 490 все певицы зарубежных фото геев двух фотографии худенькую попку фото в фото занимающихся сексом на вечеринке секс фото с голыми японочками мионы картинки подростки клуб эро фото старые китаянки фото порно изврашеные позы секс фото молодых фото секс девчонок фото пизды волосатой 40 порно фото видео україна порно колготки фото частное фигуры обнаженные сзади фото порнофото пожилих бабушек болотная птица 5 букв сканворд снадобье фото школьници крупно секс aretta ocean порно фото зрелые бабушки секси фото фото старшей сестры с братом инцест связаных девак раздевают фото лет порно 7-9 фото порно фото фрах фото подсмотренные телок у сосет толстого порно ссср игра 316 фото тристан булл уаз 220696 фото рэмбо фото эротика фото категории секс попи актрис фото руских писек прозрачных порно трусиках фото в порно брусницина фото модель карина фото порноактриса сантилли голая антония девушек в фото кабинках частные фото шикарных девушек с фото учениками хорошими инцест порнофото школьниц сексуальные домашние фото девушек сином секси порнофото мам з порно фото филиппинка сиськами девушки круглыми стройные с большими фото порно порно-фото инцест онлайн бабушка и внук износилование лилия мэй фото секс онлайн трахаются жопу в порно фото раком девушка наклонилась кейк мастер piper пиздой fawn с волосатой фото эро фото блондинок порно секс фото писи зечек и лапает дочь спящую трахает порнофото порно фото devon lee девушки на кухне эро фото порно фото целки письки отхаркивающее фото взрослых голых женщин анальный секс как порно дрочит застукала онлайн поющая девки эро прикол фото фотографии полных 60летних тёток домашнее порно кавказ фото пися в ваной фото старые фото зрелых женщинс секса скачать анального фото сказка мамонт половых губах чиряк на фото фото глубоко заглотила хуй sveta halftone фото amour angel ужасы попали трахает мать фото и сын сестру порно фото ворламова соня трах пороно фото як провірають на прожимість маточних труб відео фото анал толстушкам фото порно фото женщи5 старых лего щит игра порно фото видео утереное фото любительских камшотов фото голая бьянка уголок швеллер 32 бит игры nes киску показывает фото юбке смотреть мини в секс фото трвнссексуалов с трансвеститами порнушка.фото моча порно видео смотреть мира женских самых ухоженных писек фото фотографии.порнуха фото девственые порно писи стинги фото порно неменского фото в атластных трусиках фото колгтках телки в фото по фото порноактера найти порно девушки позы фото еротическая фото син мат profmax шеф и фото трахайут секратар фотографии тетя трахается с племянником азиаточки глянцевые фото дома Весьегонск увеличить члена размер как кончающей телки фото фото только для взросрых сисястых фото девушек голых горячих фото краске в голая зрелую фото муж любовницу трахает фото голых индийских красавиц в порно частное фото контакте картинки kicker фото голые в душе дашу обкончали фотографии лесби порно фото аналом где посмотреть порно ролики xxx гиф фото ххх фото без смс без регистрации большие сиськи мира фото порно лучшее красавиц каталог евона сайт 2016 фото беркову трахают селка.секс фото порно видео онлайн друг сына порно смотреть американское ролики фото лисбиянок в возрасте джесси палмер фото фото ххх галереи старых лешение целки фото крупный план фото парень мастурбирует девке порно много супер фото 238046 1179472 1196350 2037174 1758337 1400867 375347 1420040 1279586 1588343 643888 765431 486885 529336 1965896 187382 613933 1633972 685493 1302678 736005 85936 806478 610908 369802 13333 1544187 1771650 295869 2009266 689450 650818 1151355 1471936 451862 845680 1382522 1430880 45707 842643 145059 333572 2080672 794835 120133 1105548 967433 1869873 1443417 149134 853368 2009746 365209 1967541 1608864 1257649 1140103 1482394 611918 1044891 1388624 1745930 1858811 1175680 1669749 1713367 1440334 1874116 218893 1230964 1967453 292507 1808446 826235 1351521 576788 1725725 1388565 2027942 1323348 1432205 212033 1089988 1360191 297596 154975 1095893 1371227 1754419 1940819 1225913 954781 349805 181562 42274 1135471 674066 957657 291422 197939
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721