Національний університет «Острозька академія»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

1080

Серед вищих навчальних закладів України Національний університет «Острозька академія» посідає особливе місце. Унікальність цього вузу в тому, що він одночасно є наймолодшим і найстарішим – відродженим в 1994 р. спадкоємцем першої школи вищого типу східнослов’янських народів – Острозької слов’яно-греко-латинської академії (1576–1636), яка відігравала значну роль в українській освіті і культурі XVI–XVII ст. Після закриття в 1636р. академія припинила існування на 360 років. Лише із здобуттям Україною незалежності стало можливим відродження цього закладу в Острозі згідно з указом президента Л.М.Кравчука від 12 квітня 1994 року. Визначну роль у відновленні академії відіграло краєзнавче товариство «Спадщина» на чолі з П.З.Андруховим, а також підтримка цього починання ректором Києво-Могилянської академії В.Брюховецьким, державними посадовцями Р.Василишиним, В.Бабаком, В.Руденком. Історичне коріння академії гарантувало їй постійну увагу і підтримку з боку уряду. Завдяки указам президентів 1996, 2000 та 2004 рр., Острозька академія підняла свій статус від середнього навчального закладу – колегіуму до національного університету, що нині широко відомий за межами нашої держави і відзначений міжнародними нагородами. Феномен Острозької академії, яка за короткий період досягла значних успіхів, гідних здивувати світ, можна пояснити не тільки підтримкою держави і закордонних меценатів, але й, насамперед, титанічною працею керівництва, викладачів та працівників цього закладу, що сумісними зусиллями в роки складного становлення держави всупереч всім труднощам, зуміли створити диво – підняти академію на рівень провідних вузів України.
Історія відродженої академії ще не дочекалась грунтовної монографії, отож наше дослідження написане на основі вивчення документального матеріалу, а також статей П.З. Андрухова, М.П.Ковальського, І.Д. Пасічника, С.В.Грищука та багатьох інших авторів, які висвітлювали процес заснування і розвитку академії у періодичних виданнях.
Відродження академії. Ідея відродження академії вперше була висловлена в 1930-ті рр. діячами українського національного руху, зокрема Іваном Огієнком. Об’єктивно її подальшому розвитку сприяли наукові пошуки Миколи Павловича Ковальського (1929–2006), Ярослава Дмитровича Ісаєвича, Ігоря Зинов’ївича Мицька та інших дослідників, що вивчали історію та інтелектуальну спадщину Острозької академії, однак втілити цю ідею в життя в часи, коли Україна не була незалежною державою, було неможливо. У 1989 р. на хвилі національного піднесення в Україні, місцевою інтелігенцією Острога було створено краєзнавче товариство «Спадщина», яке очолив Петро Зотович Андрухов (1924–1996). Метою товариства було відродження культурної спадщини міста. За підтримки голови міськради Миколи Володимировича Грищука та доктора історичних наук Миколи Павловича Ковальського, який працював тоді на посаді зав. Кафедрою джерелознавства Дніпропетровського університету, у 1990 р. товариство започаткувало проведення наукових конференцій «Острог на порозі 900-річчя», виступило з ініціативою відродження Острозької академії. Після здобуття Україною незалежності ця ідея не видавалась фантастичною. Значним поштовхом для активізації роботи з питань відродження академії було видання розпорядження Голови Верховної Ради України Л.М. Кравчука від 19 вересня 1991 р. «Про відродження Києво-Могилянської академії». У вересні 1993 р. з ініціативи М.В.Грищука та П.З.Андрухова відбувся І з’їзд острожна, на якому було прийнято рішення про відродження ОА і створений організаційний комітет для здійснення цієї мети. 13 жовтня 1993 р. відбулися збори інтелігенції міста Острога, на яких знову розглядалося питання про відродження Острозької академії. Постанова зборів стала основою для звернення до Президента України. 18 січня 1994р. Острозька міська рада прийняла рішення подати клопотання до Президента України щодо вирішення питання про відновлення в Острозі державного університету «Острозька академія», після чого був надісланий відповідний лист. З подібним листом Міська рада звернулася до Обласної ради народних депутатів, а остання, у свою чергу надіслала лист до Президента України. У цей же час організаційним комітетом у справі відродження ОА був надісланий лист до ректора Києво-Могилянської академії В. Брюховецького з проханням сприяти справі відродження академії в Острозі. В.Брюховецький щиро підтримав починання острожна, про що повідомив у листі до Президента України від 24 березня 1994 року. Особиста підтримка ідеї відродження академії В. Брюховецьким, прем’єр-міністром М.Г.Жулинським, представником Президента в Рівненській області, головою Обласної ради народних депутатів Р.Василишиним, заступником міністра освіти В.Бабаком, радником президента з питань територій В.Руденком прискорила процес підписання Президентом указу. 12 квітня 1994 р. Л.М.Кравчук затвердив указ № 156 «Про утворення Острозького колегіуму».
Ректором був призначений доктор психології декан педагогічного факультету Рівненського педагогічного інституту Ігор Демидович Пасічник, який очолює академію і донині, користуючись серед викладачів і студентів заслуженим авторитетом вченого та доброї, чесної і порядної у вищій ступені людини. На його долю випала історична і складна місія – очолити навчальний заклад, який потрібно було ще створити у невеликому районному центрі, в час, коли держава ледве спиналася на ноги. Це було дуже нелегкою справою, і Ігор Демидович з честю виконав її. За короткий період було вирішено питання функціонування Острозького вищого колегіуму спочатку в комплексі з Національним університетом «Києво-Могилянська академія», створена належна матеріальна база для навчання – відреставровано комплекс приміщень колишнього капуцинського монастиря XVIII ст. та жіночого училища графині Антоніни Дмитрівни Блудової др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст, у яких розмістилась академія, започатковано формування книжкового фонду наукової бібліотеки, для чого чимало зусиль приложили її перші директори Михайло Володимирович Поток та Леонід Андронікович Гошовський; встановлено контакти з вузами, науковими установами України, закордону, з українською діаспорою, і головне, сформовано основу науково-педагогічного складу академії. За ініціативою І.Д.Пасічника діяльність Острозької Академії була побудована на традиціях Острозької слов’яно-греко-латинської академії XVI-XVII ст., на принципах чесності, справедливості, демократизму, глибокої поваги та вимогливості до кожного працівника. Із самого початку в Острозькій академії була введена 100-бальна рейтингова система навчання. Найголовнішим принципом виховання студентів, як це було і за часів князя К.-В.Острозького, став принцип духовності. Девіз ОА, автором якого є І.Д.Пасічник – «Глибокі знання та висока духовність».
Зачну роль у відродженні та становленні академії поряд з І.Д.Пасічником відіграли проректори з адміністративно-господарської частини Ігор Володимирович Грицюк, який обіймав цю посаду в 1994 – 1998 рр., та Микола Володимирович Грищук, що очолює АГЧ з 1998 р. і донині, – кандидат політології, доцент кафедри політології, магістр права, заслужений працівник освіти України/
Проректором з навчально-виховної роботи був призначений Василь Миколайович Жуковський – лінгвіст, доктор педагогічних наук, який фактично створив новий напрямок у сучасній українській педагогіці – виховання молоді на засадах християнської моралі, став ініціатором проведення щорічних міжнародних конференцій під гаслом «Виховання молоді на засадах християнської моралі в процесі духовного відродження України», творцем факультету релігієзнавства, настоятелем академічного храму св. Федора Острозького.
Посаду проректора з наукової роботи обійняв Микола Павлович Ковальський – видатний український джерелознавець, фундатор і лідер Дніпропетровської джерелознавчої школи, створювач нової острозької школи істориків. Неможливо перебільшити вагомість внеску цього вченого у розвиток джерелознавства з історії України. Він розробив структуру джерельної бази з історії України XVI–XVII ст., відпрацював методи дослідження джерел різних видів, апробував методику архівної евристики, визначив її стадії, найбільш інформативні комплекси джерел, їх теоретичну модальність, розшукав та систематизував такий джерельний масив, який вражає своїм обсягом: обстежив архіви, музеї та бібліотеки Москви, Санкт-Петербургу, Львова, Києва, Харкова, Чернівців, Ужгорода, Варшави, Кракова, Познані, Вроцлава, Любліна, Пшемисла та ін. Величезна заслуга вченого у підготовці істориків-джерелознавців дає підстави аргументовано стверджувати, що він створив власну школу джерелознавства – школу Ковальського. З його ініціативи студенти історичних факультетів Дніпропетровського університету, а згодом Острозької академії щорічно відбували практику в ЦДІАК України. Для багатьох з них архів ставав справжньою науковою лабораторією, а тематика курсових робіт переростала в кандидатські, а згодом докторські дисертації, джерелом яких були архівні документи.
Під керівництвом М.П.Ковальського було захищено 25 дисертацій, зокрема: Мицика Ю.А. (Джерела з історії визвольної війни 1648–1654 рр.), Атаманенко В.Б. (Джерела Луцького гродського суду як джерело історії селянства Волині), Кулаковського П.М. (Волинська метрика як джерело до історії Київського та Брацлавського воєводства), Журби О.І. (Діяльність Київської археографічної комісії), Репана О.А. (Українське козацтво в російсько-турецькій війні 1735–1739 рр.) та багато інших . У Острозькій академії почалася нова сторінка біографії вченого, він очолив кафедру історії, яка завдячуючи йому була сформована в академії найпершою із його учнів Петра Михайловича Кулаковського, Віктора Борисовича та Алли Євгеніївни Атаманенків; наукова творчість вченого досягла свого апогею в роботі як головного редактора над енциклопедичним виданням «Острозька академія XVI–XVII ст.», над книгами «Етюди з історії Острога», «Острозькі просвітники XCVI–XX ст.», численними науковими статтями. З 2005 р. – часу хвороби М.П.Ковальського, посаду ректора з наукової роботи обійняв доктор філософії, визначний спеціаліст в галузі історії філософії України та релігієзнавства Петро Михайлович Кралюк. Завдяки самовідданій праці керівництва академії, її викладачів та працівників, поступово долаючи невіру скептиків, Острозька академія з року в рік невпинно набирала нових обертів у навчальній і науковій діяльності, розширювала свою матеріальну базу, набуваючи все більшого авторитету серед вітчизняних та закордонних вузів та наукових установ.
Етапи становлення академії. Між юридичним оформленням закладу освіти та початком його фактичного існування пройшло півроку.
7 грудня 1994 р. в Острозькому вищому колегіумі почали навчання 100 перших студентів підготовчого відділення. 1 вересня 1995 р. розпочались заняття на економічному та гуманітарному факультетах.
Однією з самих нагальних проблем, що постала перед керівництвом академії в перші роки її діяльності було повернення академії її історичної назви та виведення її на третій рівень акредитації вищого закладу освіти. На підставі документальних джерел, у яких згадується про Острозьку академію як про вищий навчальний заклад, який існував з 1576 до 1636 pp. (зокрема заповіту Ельжбети-Гальшки княжни Острозької), 5 червня 1996 р. був оприлюднений указ президента Л.Д. Кучми № 403 «Про перейменування Острозького колегіуму в академію». 22 січня 2000 р. вийшов указ Президента «Про перейменування Острозької академії в університет «Острозька академія».
30 жовтня 2000 р. – указ «Про надання університету «Острозька академія» статусу національного і надалі іменувати його Національний університет «Острозька академія».
У 2001 році до 425-річчя академії було збудовано професорське містечко – 14 комфортабельних котеджів для професури, створений великий спортивний комплекс, що включає реконструйований за сучасними вимогами стадіон, спортивний зал площею 200 м кв., тренажерний зал, спортивні площадки, тенісні корти, на базі яких проводяться міжнародні тенісні змагання серед юніорів «Кубок Острога». 23 серпня 2003 р. був прийнятий указ Президента України про те, що НаУОА перебуває під патронатом Президента України та Кабінету Міністрів України; було передбачене фінансування академії через державне управління справами, дозволена підготовка фахівців на основі експериментальних навчальних програм. 28 квітня 2007 р. вийшов урядовий указ №366 у зв’язку з відзначенням 430-річчя визначного культурного діяча М. Смотрицького.
НаУОА – один з провідних вищих навчальних закладів України. Станом на 1 вересня 2008 р. в університеті навчається 2046 студентів на стаціонарі, 977 – на заочному відділенні. У штаті академії 153 викладача, (за сумісництвом – 223), докторів наук – 36, з них зав. кафедрами – 5, доцентів кандидатів наук – 61, з них зав. кафедрами – 14. Структура НаУОА включає 6 факультетів. Економічний факультет створений 22 серпня 1995 р., об’єднує кафедри: 1.фінансів (1995), 2.економічної теорії (2002), 3.математичного моделювання та інформаційних технологій в економіці (2007). Гуманітарний факультет створений в 1995 р., включає кафедри: 1.культурології та філософії (1996), 2.української філології (1996), 3.релігієзнавства (2001). 4.богослов’я (2006). Правничий факультет створений 1 січня 1999 р. (спеціальність» Правознавство» з 1996 р. при гуманітарному факультеті), включає кафедри: 1.державно-правових дисциплін (1999), 2.правосуддя та кримінально-правових дисциплін (2005), 3.цивільно-правових дисциплін (2005). Факультет романо-германської філології, створений 2 січня 2000 р., включає кафедри: 1.англійської мови та літератури, 2.лінгвістики, 3.індоєвропейських мов, 4.практики англійської мови. Факультет політико-інформаційного менеджменту, створений 8 квітня 2005 р., включає кафедри: 1.документознавства та інформаційної діяльності (1998), 2.психолого-педегогічних дисциплін (1998), 3.політології (2001). Факультет міжнародних відносин створений 2 вересня 2008 р., включає кафедри: 1.історії (1996), 2.міжнародних відносин та країнознавства, 3.міжнародної мовної комунікації. Всі факультети акредитовані за найвищим четвертим рівнем акредитації. Університет надає освіту за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр, діють магістерські програми з історії, культури. фінансів та права, з 2000 р. – стаціонарна аспірантура зі спеціальності 07.00.01 – Історія України, разові – зі спеціальностей 09.00.01 – Релігієзнавство, 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія.
Створена потужна матеріально-технічни база навчання, працюють найсучасніші ком’ютерні класи, під’єднані до міжнародної системи «Інтернет», лінгафонні кабінети, оснащені сучасною цифровою мультимедійною апаратурою. Матеріально-технічна база університету та рівень навчальних послуг були відзначені в Парижі XXVII міжнародним призом «За якість» (1999 р.). Світова маркетингова Організація нагородила Національний університет «Острозька академія» міжнародною премією «Золота зірка за заслуги в управлінні» (1999).
У 2006 р. було завершено будівництво нової віртуальної наукової бібліотеки, книжкові фонди якої нараховують понад 375 000 книг, читальна зала розрахована на 400 місць, ком’ютерна – на 100 місць. Крім книжкового фонду бібліотека забезпечує безкоштовний доступ до ресурсів провідних європейських бібліотек, університетів та видавництв (більше 65 тисяч електронних видань).
Ресурсний центр вивчення іноземних мов має бібліотеку 15 000 книг, отримує більше 25 періодичних видань з країн, мови яких вивчаються в академії (журнали «Economist», «National Geographik», «Foreing Affairs» та ін.). Студенти і викладачі мають можливість переглядати канали супутникового телебачення, користуватись фонотекою, що налічує 400 аудіо-касет до мовних комплексів; в їх розпорядженні 150 навчальних відеофільмів та відео-додатків до навчальних комплексів, наукова, художня та методична література. В академії працює Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання.
Наукова діяльність. НаУОА стає помітним науковим осередком. Тут працюють Центр вивчення спадщини Острозької академії, Інститут соціальних досліджень, Острозький осередок Інституту досліджень української діаспори, Острозький осередок Українського Історичного Товариства, Острозький осередок Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського, Інститут права та правосуддя імені Оникія Малиновського.
В університеті відбуваються численні міжнародні, всеукраїнські та регіональні наукові конференції, проблематика яких досить широка. Традиційним стало проведення щорічних міжнародних конференцій: «Проблема державотворення та захист прав людини», «Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України».
Редакційно-видавничий відділ університету включено до Міжнародного каталогу кращих видавництв України. Енциклопедія «Острозька академія XVI–XVII ст.» була визнана переможницею у номінації «Краща книга на рубежі нового тисячоліття на міжнародній виставці-ярмарку «Книжковий сад – 2001»; планується доповнене видання енциклопедії у 2009 р. Книга доктора історичних наук, зав кафедрою міжнародних відносин П.М. Кулаковського «Канцелярія руська Волинської метрики 1569–1673 рр.» була удостоєна диплома ІІ ступеня конкурсу «Кращі видавництва нової доби» у номінації «Обрії рідного краю» на 2-й Міжнародній спеціалізованій виставці-ярмарку «Книжковий сад – 2002». Результатом спільної праці науковців академії стала збірка «Острозькі просвітники XVI – XX ст.» (2000). Серед монографій, виданих університетом праці І.Д. Пасічника «Психологія поетапного формування операційних структур систематизації», В.В. Глускіна «У глибинах мудрості», В.О. Попелюшка «Предмет доказування у кримінальному процесі», П.М. Кралюка «Білі плями в історії української філософії», «Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження XVI–пол. XVII ст.», «Імена твої Україно», «Таємниця святого Арсенія» та ін. Під грифом Міністерства освіти і науки вийшов підручник Я.Д.Пасічник «Математика» (лекції для студентів економістів), монографія Н.В. Ломінської «Мовна політика в галузі освіти в Україні та національна свідомість: історичний аналіз», методичні посібники М.П. Ковальського «Основи науково-дослідної та самостійної роботи студентів», В.В. Вербця «Методологія та методика соціальних досліджень», М.В. Грищука «Нариси місцевого самоврядування України», В.М. Жуковського «Морально-етичне виховання в історії американської школи». Щорічно виходять збірники наукових праць викладачів та студентів університету «Наукові записки», серед яких серії «Педагогіка та психологія», «Економіка», «Філологія», затверджені ВАК України. Плідною є видавнича діяльність Острозького осередку Українського історичного товариства. Зокрема здійснено видання збірника наукових статей П.М.Ковальського «Осягнення історії» (Острог – Нью-Йорк, 1999, 1999), книг «Олександр Оглоблин: дослідження та матеріали (до 100-ліття від дня народження історика)» (Нью-Йорк–Острог–Київ–Торонто, 2000), монографії О. Мезько-Оглоблин «Люди старої України та інші праці» (Острог, 2000), О.Оглоблина «Гетьман Іван Мазепа та його доба» (Острог–Київ–Париж–Торонто, 2001).
Студентські організації. У академії працює Братство спудеїв (орган студентського самоврядування), студентське наукове товариство «Академік». На факультетах університету діють також Наукове товариство студентів та аспірантів гуманітарного факультету ім. Олександра Оглоблина, клуб «Економіст», «English spiking club», майстер-клас із маркетингових комунікацій, круглі столи із інформаційно-комунікативних проблем сучасності, благодійний фонд «Правничі ініціативи», юридична клініка «Pro Bono», школа політичної аналітики «Поліс», майстерня практичного психолога. тощо. Новини студентського життя висвітлює газета «Острозька академія», публікуються збірники студентських розвідок «Студентські наукові записки», значна кількість статей у наукових та науково-популярних виданнях, періодиці. Студенти беруть участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових програмах, конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт.
Музейні експозиції. Особливістю НаУОА є наявність музейних експозицій, створених Центром вивчення спадщини Острозької академії.
Це насамперед музей Острозької академії, присвячений діяльності слов’яно-греко-латинської академії XVI–XVII ст. та її сучасному спадкоємцю – Національному університету «Острозька академія». Кімната пам’яті про колишніх господарів архітектурного комплексу академії розповідає про діяльність капуцинського монастиря (1750–1832), першого на Волині жіночого училища графині А.Д. Блудової (1865–1823), наступних учбових закладів, що розміщувалися в будівлях, які нині належать академії. «Підземелля капуцинського монастиря» з похованнями монахів зберегли свій первісний вигляд XVIII ст. Художня галерея, у якій представлені твори сучасних українських живописців, служить одночасно і музеєм, і аудиторією для лекцій з образотворчого мистецтва.
Виставка стародруків нараховує понад 50 книг XVII –XVIII ст., найціннішими з них є Євангеліє, видане у Вільно в 1599 р., рукописний Апостол, переписаний на поч. XVII ст. в одному з волинських монастирів з друкованого Апостола Івана Федорова 1574 року, Апостол відомого львівського друкаря Михайла Сльозки 1639 р., а також латинський фоліант «Anales Ecclestiastiki», виданий в Кьольні 1624 року. На кошти, передані Дарією Ярушевич, в 1998 р. був придбаний унікальний документ – грамота 1594 р., підписана власною рукою засновника Острозької академії князя К.-В. Острозького.
Академічну церкву св. Федора Острозького, що розміщується в колишньому костелі капуцинів XVIII ст., прикрашають волинські ікони XVII–XIX ст., подаровані меценатами, гостями та випускниками академії. Є традиція дарувати ікону від кожного випуску студентів. Найціннішими творами цієї збірки є ікони Острозької майстерні XVIII ст.: «Пророки Ієзикиїл та Сафонія», «Св. Миколай» та ікона, що має унікальну історію «Христос Пантократор та Святий Стефан».
Велика увага приділяється в університеті естетичному вихованню молоді. Культурно-мистецький центр академії об’єднує аматорський театр, академічний хор, ансамбль скрипалів, хореографічну студію та дитячу школу мистецтв.
Міжнародна співпраця. Академія налагодила тісні міжнародні зв’язки з представниками української діаспори та більш як 30-ма закордонними науковими та освітніми закладами – у США, Канаді, Польщі, Великобританії, Німеччині, Шотландії, Бельгії, Швеції. Це, зокрема, Українське історичне товариство (США), Товариство української мови ім. Т. Шевченка (США), Канадська фундація українських студій, Світова федерація українських жіночих організацій (США–Канада), Наукове товариство ім. Т. Шевченка (Канада), Українська вільна академія наук (США), Союз українок Америки (США), Американська рада міжнародних досліджень (IRES), Німецька програма академічних обмінів (DAAD), Австрійська служба академічних обмінів (OEAD), Фундація розвитку села (Польща), Фундація соціально-економічних ініціатив (Польща)
НаУОА представляє Україну в міжнародних обмінних програмах, які координує організація «Канада – Світ – Молодь», що існує вже понад 27 років і має налагоджені зв’язки більше ніж з 50 країнами. Реалізація двостороннього молодіжного проекту «Канада – Україна» (CORE) та трьохстороннього 7- місячного проекту «Канада – Польща – Україна» дає можливість студентам, перебуваючи протягом кількох місяців у Польщі та Канаді, опановувати досвід цих країн в економічній, соціальній, управлінській, освітній та інших сферах, ознайомитись з особливостями їх культури, удосконалювати знання іноземних мов. Міжнародна програма «НетКор» (NetCorps) дає можливість покращити свої професійні навички в галузі інформаційних технологій. Реалізація Канадсько-української парламентської програми (CUPP) має на меті ознайомити студентів університету з досвітом канадського законодавчого органу, надаючи можливість працювати референтами депутатів парламенту. Налагоджена програма культурологічного обміну з Білостокським університетом (Польща). Вже протягом 5 років студенти академії мають можливість брати участь в курсах вивчення польської мови в Польщі (м.Варшава, Краків, Жешув) – так званих Studi Tours to Poiand. Острозька академія залучена до проектів Європейського Союзу TEMPUS, спрямованих на входження навчальних закладів в світову інформаційну мережу і пристосування до норм Болонського процесу.
Більше десятка грантів закордонних стипендійних фондів призначається щорічно кращим студентам університету за досягнення в навчанні, активну громадську діяльність. Це фонд учнів колишньої Рівненської гімназії та фонди імені: Олександри Копач, Данила Закидальського, Володимира Кузя, Левка Собчука, Леоніда та Оксани Мостовичів, Бориса Мрищука, Петра Яцика, родин Винарів-Кузьмичів, Даниленків та ін.
Післямова. Відроджена в 1994 році, Острозька академія пройшла переможний шлях розвитку від Вищого колегіуму до Національного університету, що став одним з провідних вузів України. У рекордно короткі терміни була створена матеріально-технічна база навчання, яка була відзначена міжнародними нагородами, укомплектовано педагогічно-викладацький склад Вузу, особливістю якого є переважна кількість молодих викладачів, що отримали наукові ступені в роки незалежної України. До викладання запрошуються відомі професори з інших українських та закордонних університетів. Однією з головних причин стрімкого злету відродженої академії є суттєва її підтримка з боку держави й меценатів України та зарубіжжя, представників української діаспори. Значним кроком в розвитку матеріально-технічної бази академії є розпочате в 2007 р. будівництво архітектурного комплексу гуманітарного факультету.
Острозька академія – стає одним з провідних наукових осередків України, Дослідження викладачів в галузі історії, філософії, релігієзнавства, психології, педагогіки, права та економіки стали вагомим внеском в розвиток цих галузей науки, кращі з них були відзначені державою. У досягнутих успіхах важко переоцінити роль незмінного ректора Острозької академії І.Д.Пасічника, проректорів М.В.Грищука, П.М.Кралюка, С.І.Жилюка, провідних професорів та викладачів академії В.Б.Атаманенко, А.ЄАтаманенко, П.М.Кулаковського, М.О.Зайцева, В.І.Маключенко, Л.В.Квасюк, С.В.Новосилецької, В.М.Жуковського, Л.В.Козак та багатьох інших, які працюють над удосконаленням структур і змісту системи вищої освіти на принципах доступності, підвищення якості, інтеграції в європейський освітній простір. У 2006 р. академію відзначено Дипломами Міністерства освіти і науки України за інноваційний розвиток освіти і педагогічні технології, та за досягнення в організації студентської науково-дослідної роботи. У 2008 р. в рейтингу МОН Національний університет «Острозька академія» посів 6 місце серед 24 найкращих державних класичних університетів України. За результатом Інтернет-голосування в рамках Всеукраїнської акції «7 чудес України» НаУОА та Острозький замковий комплекс увійшли в десятку об’єктів-номінантів. 21 серпня 2008 р. у «Софії Київській» академія була нагороджений призом за номінацією «Визначна пам’ятка духовної України».
Як і 400 років тому, так і нині, Острозька академія є символом української культури, нашої держави, справжнім осереддям просвіти нашого народу. Тут формується національна еліта України, озброєна не тільки відмінними знаннями, а й високою духовністю і шляхетністю.
Список використаних джерел:
Пасічник І.Д., Ковальський М.П. Острозька академія: минуле і сучасне // Острозька академія XVI–XVII ст. Енциклопедичне видання. – Острог, 1997. – С. 9–17. Андрухов П.З. Український Кембридж. До 420-річчя Острозької академії // Волинь (Рівне).–1996.–9 серпня. Апанович О. Острозька академія // Урядовий кур’єр.–1994.–15 вересня, передрук під тією ж назвою // Життя і слово (Острог).–1994.–20 вересня. Банацька Н.Л.Перша сходинка до висот науки. Закінчився навчальний рік на підготовчому відділенні Острозького Вищого Колегіуму // Життя і слово (Острог).–1995.–1 липня. Бондарчук Я.В. Відродження Острозької академії // Острозька академія (Орган «Братства спудеїв»і студентського наукового товариства «Академік»).– 1998.–квітень.–число ЗО. – С. 1,7. Василенко А. Як паросток старого древа відродилася Острозька академія // Місто (Острог).–1996.–1 лист. Віват Академія! // Голос України.–1996.–3 верес. В гостях американці //Місто (Острог).–1997.–6 черв. В сторону духовного відродження. Міжнародна конференція «Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України», Остріг, 19–21 травня 1995 р. // Волання з Волині. Релігійно-суспільне видання Римо-католицької луцької дієцезії (Острог).–1995.–лип.-серп.–С.10–12, 19–22. Грищук М.В., Шекера І. Відродити Острозьку академію // Життя і слово.–1993.–6 жовт. Грищук М.В. Бути Острозькій академії // Життя і слово.–1994.–5 лют. Грищук М.В. Повертається славне минуле // Життя і слово.–1994.–20 квіт. Грищук М.В. Ще раз про Острозький колегіум // Життя і слово.–1994.–28 трав. Грищук М.В. «Волинським Афінам відроджуватись» // Життя і слово.–1995.–22 квіт. Дякова Т. Віват відродженій Академії! // Місто (Острог).–1996.–6 верес. Єхануров Ю. Враження про відвідини ОА та зустріч із спудеями // Бесіду записав В.Княжанський // День.–1997.–22 лют. Жуковський В.М. Острозька академія: міст через океан // Життя і слово (Острог).–1996.–2 жовт. Квасюк Л.В. Створено студентське наукове товариство // Життя і слово (Острог).–1996.–24 січ. Кидрук І. Древній Острог: історію продовжує колегіум // Вісті Рівненщини.–1995.–28 серп. Ковальський М.П. Волинські Афіни або Острог знову стає академічним центром // Вільне слово (Рівне).–1995.–12 січ. Ковальський М.П. В Острозі створений осередок Національної Академії наук України. Для нашого краю це визначна подія // Життя і слово (Острог).–1994.–24 груд. Ковальський М.П. Наукове життя академії // Місто (Острог).– 1996.–25 жовт. Ковальський М.П. Острог знову стає науковим центром // Волинь.–1995.–10 лют. Ковальський М.П. Острозький колегіум: традиція продовжується // Вісті Дубенщини (Рівненська обл..).–1994. –24 верес. Луцкова С. Дорога, що веде до світла // Життя і слово (Острог).– 1996.–30 жовт. Олійник Г. Студентське товариство «Академік» // Місто (Острог).–1996.–25 жовт. Омелянчук В. Академія великої Волині: від науки – до релігії // Віче.–1997.–1 трав. Пасічник І.Д. Академія в Острозі. 17 листопада Міжнародний день студентів // Вільне слово (Рівне).–1996.–16 лист. Пасічник І.Д. Віват Академіє! // Нова педагогічна думка.–Рівне.–1996.–№4.–С. 5–8. Пасічник І.Д. Острозький колегіум: традиція продовжується (бесіду вів В.Ковальчук) // Життя і слово (Острог).–1994.–27 лип. Пасічник І.Д. Острозький колегіум: традиція продовжується (Бесіду вів В.Ковальчук) // Вільне слово (Рівне).–1994.–19 серпня. Пасічник І.Д. Світоч науки і просвітництва // Місто (Острог).–1996.–25 жовт. Позіховська С.В. З пам’яттю про минулу славу Волинських Афін // Сім днів (Рівне).–1995.–22-29 серп. Симчин М. Під зорею Острозької Академії // Українське слово (Париж, Київ).–1996.–27 черв. Сокіл В. академія в Острозі? А чому б ні… // Життя і слово (Острог).–1992.–7 жовт. Степ Т. Відродити славу Острога. Із зборів інтелігенції міста // Життя і слово (Острог).–1993.–23 жовт. Степаненко Т. Перша студентська конференція // Життя і слово (Острог).–1996.– 20 квіт. Супрун А. Біблійні читання // Життя і слово (Острог).–1996.–20 січ. Ткач І. Від колегії до Академії // Життя і слово (Острог).–1996.–21 серп. Ткачук С. Відроджувати духовні цінності // Життя і слово (Острог).–1996.–22 берез. Трофімчук Г. Відкривається спецфакультет // Життя і слово (Острог).–1996.–12 черв. Ханенко В.В. В дар колегіуму // Життя і слово (Острог).–1996.–10 лют. Чергейко В. «Воскресла академія» // Сім днів (Рівне).– 1997.–28 черв. Якимчук О. І знову засвічується зоря славетної Острозької Академії // Волинь (Рівне).–1995.–1 верес.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research writing paper what is best essay service admission writing dissortation medication for technician resume helper french essay i rx without duricef order how can history free homework online help laboratory medical resume for technician help the in essay our stars fault essays composed upon classes los creative writing bridge on westminster a free angeles help homework live michigan contest student wwii national museum essay drinking dissertation in binge soaps writing service research paper essays buy to yahoo application college buy essay software homework help saxophones conn 16m dating writing my vows help i need essays angelou maya by written merchandising cover letter for position paper research writers expert member phd committee medical on thesis phd physics a thesis masters online order 07003 resume title help with essay the essay means what help american flag to me an minutes write admission essay how 60 to author bibliography order no usa resume cover letter iphone homework help app us keynes cv service writing milton rates editing services thesis admissions good a writing service college essay a essay of is identity statement fashion order letter how a write to examples help paper my write essay essay an mac have does paper comparison essay outline contrast and buy online dissertation masters dream essay the education and american essay writing best company latex order date bibliography by for sales resumes sample associates papers research fear no to do i my have motivation homework science dissertations best computer assumptions dissertation section of me write paragraph introduction my for on renewable thesis master energy dissertation professionell research services and goods tax on paper pollution river help homework undergraduate essay help sociology essay for admission college great for papers sale that turnitin pass college against faustus dr essays boxing critical banning essays with college help admission essays essays orderliness paper writing of format research research where can paper i a buy cheap dissertation law company for letter technician maintenance cover mechanical plan nj writers business master paper writer reviews paper on satellite communication advice thesis essay admissions an have ou doesnt hire to write essay a dissertation buying youtube service writing cv gloucestershire us statement a write help job for a personal to statistics help problems with with help paperwork help book writing with a writing service cv professional Seroquel coupon online uc help app essay student help college homework for non-traditional student school essay medical or order number dissertation accession withdrawal lexapro safe london writing with help cv plan writing cheap dissertation help homework ap thesis phd wiki online banking paper term custom essay persuasive writing essay i writing help essays need for assignments help get cv writing toronto services in english statistics edexcel sentences how to construct help coursework writing importance of essay writing for buy lawyers resume services are writing how essay reliable reviews custom servicequotquot writing write my app essay organizing with help paperwork write for free dissertation my term for chicago style papers night and at taking zocor assignment help python online type paper free my buy analysis literary essay buy to a plan property business reality persuasive tv essay students buying papers online jobs service essay dissertation writing it and custom students writing for with papers law add help what i format essay write college my do plan service writing business order online uniqlo resume help coursework biology level a with trafficking outline with human essay help for cv reviews executive writing service dissertation help with good write media plan process write essay cant my thesis master security tips writing paper an to write resume how outstanding customer about service research paper college essay admissions undergraduate help disorder essay on identity gender writing letter services business merchant the help of essay venice for outline apa a research paper buy xenical from canada online nyc 2014 writing dissertation essay management buy online in proposal phd research economics help much nothing essay ado about egypt homework ancient help custom writings plagiarism checker harvard college essay best for admission homework helper poems i need personal help essay wrting a on research separation disorder paper anxiety money essay you buy love cant essay order disobeying an bubble detector infusion dissertation pump en dissertation mthode droit narrative chronological essay order dictiionary with find homework for highschool information help good essay hemingway ernest by written report thesis examination doctoral dissertation conte christian dating shop bangalore in titan autism thesis phd esay biology my do thesis engineering masters canada from refill urispas co review dissertation help uk paper lanterns cheap bulk nz approval buy online men dr for without vigrx buy 835 philadelphia in resume writing best services resume tx services dallas writing professional dissertation buy on line writing affordable dissertation school students homework for high help homework earn help money online plus papers online 11 test papers practice plus 11 online letts companies technical in bangalore writing ky resume best application buy louisville purchase business a how to proposal write custom paper term purchase authors of paper order research my free for do essay buy micronase online echeck using how an write conclusion a for to essay discount canadian mestinon pharmacy coursework online buy assignment skills writing sur utopie dissertation l research custom online buy paper meta custom theme headline thesis a medical how writing to statement school for personal begin uc essay help app pills Compazine buy help essay conclusion paper about research chemistry help admission professional essays with college 2014 toronto condo for sale assignment skills for on put medical a receptionist to resume i where can buy projects school for good life thesis statement pi on scholarly of ptsd essays person for recommendation letter sales medicaid for to support of a letter how write spa plan business medical for uk 2014 resume services best writing write an my i writier dissertation need essays college application great buy research paper website writing homework help extra application personal statement college for uwa phd thesis cockroaches ipm plan for help mitosis homework серии престолов Фильмы все игра сервера играми Ip с голодными 1.8 самый муж лучший на свете Картинки Хк рязань расписание игр 2015-2016 сделать большой как область хуй Костромская беременные русые фото порно фото похотливые мамаши Сказку иванушка дурачок м горький дочки День рождения киркорова фото Сериал игра престолов о чем фильм молоденькая давалка фото Скачать интересно минус это очень тащится фото она порно фото видео зрелых грудастых женщин горные удары фото порно раасказы фото мама сынннн спящщмммие Самая фото с вкусная рецепты кухня и цены гранд фото Сузуки витара на трах. черном фото бабушки члене с картинки Конвертер онлайн текста секс негром россиянка фото с рождения для папы дню Частушки ко фото онлайн лучшие порно порно фотозрелых женщин частное плохая Зеленогорск почему эрекция бутылки фото 5 литров Пластиковые фото дам стоящих низко раком в чулках фото грудь домашние половое созревания нудисты фото моды голодные майнкрафт видео Игры скачать торрент темные Игры притчи Реклама женской в картинках одежды игра guts-n-glory Салаты на день рождения мужу фото макбуки фото порно анальные отверстия фото купается прозрач де раздевается между ные ывает подсмотренное трусики вахой и домашней ног за писю фото показ молодой Как делать надпись в фотошопе cs5 игра буба рыбка Фото на рабочий стол чеширский кот порно фото большие зрелые женщины толстые жопы фото сидя на лице русская мамаша хочет большой и толстый член фото порно фото девушек голых баб фото инцест с дочкой Игра салон за красоты спа границей ламают фото целки фото спермы из влагалищ порно фото засветов под партой свежие девушки порно таджикские фото игры одноклассниках в кэш Очистить Дизайнерские фото идеи с дома для пистолета стрелять Игры онлайн из Выращенные кристаллы из соли фото Брекеты зубов после фото удаления как хорошо удовлетворить женщину Энгельс домашние эро фото красавиц Скачать боб игру xbox на спанч 360 sniper elite sniper elite Игра iii игре fight к Скачать читы shadow 2 и картинки сходства Найди различия порно фото парней с девушками позы домашние фиалки и фото названия цветы голые блондинки лижут свои груди фото смотреть сеткой Приложение с на айфон фото дала фото молодая в попу приколов группы в для вк Картинки Какие масла полезны для организма фото удивление членом фото болшой сиски порно elektra фото звезда Онлайн игры все игры популярности для живые обои планшетов Красивые Фотообои на стенах в квартире фото и очень фото на члены большие красивые Мужская стрижка 2015 фото новинки Модные шапки осень-зима 2015 фото улучшения эрекции Енисейск способы Паровозик по дням недели картинки новые сары приготовление Игры еды фото секси молодых с пожилыми Кода к игре евро трек симулятор 2 красивий болший заднитци.фото андроид на leps игры world Скачать картинки крестник Сднем рождения Белаз по сравнению с камазом фото рвутцелкифото Доротея вирер фото в купальнике Скачать игры андроид на зажигалку Игры спанч боб смотреть как играют Казань из что казани фото привезти Игра коробка с игрушками смешарики немецкое порно с грудастой шлюхой красивая немного полная эротика фото картинки для Разрешение печати а3 Белоснежка и охотник королева фото Вечерние не длинные платья фото порно фото рыжие красавицы Видео про тракторы и комбайны игры друзей и лунтика рисовать Игры его сорвали целку кровь фото Красивые картинки с добрым днем в без самим повара Игры подсказок Алфавит русский в картинках цветы лэго сити игры Полезные ископаемые на карте коми tits atomic эрофото высоком разрешении в еда Картинки порнофотосессия стюардессы надпись лечись армии от потенции в девок фото в душе крупно голых женское доминированиефото порно фото галереи камшоты Статус сына с днем рождения 3 года и загадки онлайн тайны Смотреть клитер большой фото игры psp торрент ужасы на Скачать Картинки на задний фон презентации фронтиерс кингдом Скачать игру раш Скачать rust официальный сайт игры наиболее интересные природные объекты районов европейской россии потенция левитра Фото после которых не хочется есть фото волос Холодные темные оттенки флеш игра дракула порно фото старых и толстых старух Блюда из рисовой лапши фото рецепт валаам загадка оружие с майнкрафт на читами Игры домашнее фото инцеста Картинки of clans clash базы 8 тх можно тему сказку На какую сделать дата Голодные сойка выхода игры порнофото минет большие сиськи футбол Скачать на телефон картинки смотреть онлайн порно реальный секс самое лучшее порно онлайн инцест обои Как видео клеить виниловые онлайн фон задний Сделать фото на порнуха групова фото красивая стоит раком фото крупным планом. Дятьково pills vimax Коллекционное издание игры для пк Рамки приколы вставить фото онлайн Люстры для гостиной небольшой фото Игра слов ответы пообщаемся 9 букв инцеста скачать фото порно африки фото негритянок порно с Азартные игры автоматы играть без внутри Баня 5 фото 4 планировка на секс со зрелые женщины фото and игру Скачать торрент ed ben сказкам картинки бармалей чуковского к голая вечеринка школьников фото люблю радость Картинки я моя тебя Интересные факты о брюсове 4 класс Надписи на дверь в электрощитовую Мозоли со стержнем на подошве фото Приложение на айфон скрывать фото огонь красный фото в играть игру чью Скачать игры на андроид domination стол на рабочий Фото машин тюнинг фото группа лесу сексв милн сказка скачать а Обыкновенная в училок фото чулках сексуальних ларуна лароше порно фото алла мехеева голоя фото фото смотреть сиськи женщин Удачное положение в карточной игре домик Пряничный своими фото руками Веришь не веришь в сказку поверишь Скачать через торрент обои москва картинки плести схема фенечку Как Пословицы о сказке лиса и журавль Кафе в гостях у сказки в армавире сказка 720 Морозко онлайн смотреть порно фото c njkcnjq tyjq матвиенко сын ее и Валентина фото порно с ранетками фото На игре 2 смотреть онлайн сегодня торрент игру 1 через mafia Скачать Игра для мальчиков война с немцами фото вульвы баб и медовуха потенция пожилые старушки откровенное фото марина Александрова и фото ее муж игры грузится контакте Почему в не Обои в бамбук фото интерьере кухни Финский залив остров гогланд фото фото 1000 мужчина много женщина фоток и секса Видео игра кубезумие 2 война зомби эротика фото в большие раком сиськи позе spenser desirae порно фото Скачать игру зомбиленд с торрента Американские пончики рецепт с фото 18 века в фото секс 3игра зимней серии что где когда Свадебные букеты из пионов фото баб деревeнских фото голых в трусиках попки фото толька массажирует фото нежно красивая член анальнок отверстие фото из нутри на картинки русский Перевести с evil x Resident игра code veronica Игра на развитие внимания 4-5 лет как увеличить размер мужского члена Ржев Играть в двоих на бродилки 3д игры Надпись на бутылке с днем рождения огромные сиськи красивых голых женщин фото Свеча анимация на фоне прозрачном уродливые самые соски у женщин фото порно фото с дедом морозом секс красивые большие груди фото Южный парк игра палка истины видео день школе в королевской один Игра gt-s3850 скачать для samsung Игры женщины в прозрачных юбках фото в на Крутые вконтакт картинки аву Интересные факты о голове человека головку фото сосет негру пениса Игра mortal kombat не запускается лечение Кизел спеманом Видео прикол про девушек пьяных картинки 240 x 400 фото adam levine фото.толсти.жопа Сериал все смотреть розыгрыш серии группа Игры на восприятие старшая живые фото Вылупляющиеся динозавры фото завивка волос Химическая цена вовлагалище фото предметы разные порно randal фото holly Хил климб рейсинг все версии игры Бруцеллез симптомы у человека фото худая секс пизда домашное фото Как сделать грядки на участке фото картинки whatsapp Как отправлять в машини у вк фото проникновением с двойным женщин полных фото онлайн Рамки для фото в санкт-петербурге игры и мультик ниндзя Черепашки порно фото большме попки Картинки с 23 февраля и 8 марта калинина юлия фото играть онлайн онлайн игры Новые Картинки чтобы не болела голова на игра русификатор престолов андроид скачать игру спайдермен на компьютер домашнее фото старых Чит на игру блокада одноклассники престолов тут онлайн игра Сериалы фото красноярске Загородные дома в Частушки для марта на бабушки 8 Сруб из бревна проекты и цены фото аналог Верхотурье спермактин франсуз девушки еро фото Игра андроид на игры популярные игра Онлайн такое это что линейка парень ебет тетю порно фото техас алекс порнофото Звёздный путь игра скачать торрент Как скачивать игры на виндовс 8 игру торрент Скачать демо через Скачать игру машина против зомби 2 порнофото в авто просвечивающий купальник фото любит фото в девушку молодыми года сексом с заниматься Как сбросить настройки в игре стим натиформы фото фото девушек без белья трусиках пухлой эро попы фото в духовке рулетики фото в с Куриные анекдоты пила в фото расказы случайный секс семейная пара занимается сексом фото Онлайн игры мморпг русские сервера Игра в темноте трейлер на русском Фаршированный яйца рецепты с фото Смотреть красивых вк фото девушек Метро 2033 часть 2 игра скачать фото девушка секс порнуха Фото как выглядит человек в гробу стадия Рак фото лёгких симптомы 4 призраков про Фильм 2015 ужасов фото большими письками девушек с биссексуалов. порно фото Салаты из ананасов рецепты и фото брачные секси.фото Из шин на даче своими руками фото регистрации 5 играть гта без Игры фото обрезая Сделать квадратное не поставить карте в Как фото яндекс Как выглядит глисты в селедке фото Вырезать фото онлайн в фотошопе старые фото сзао утро Картинки мой родной доброе диване фото с красивая голая и на игрушкой фото семейной пары мжм интим смотреть ужасов Отдых фильм онлайн Надписи как сделать фотосессии для онлайн порно видео зрелых блондинок фотографии клитрра Рисунок семицветик цветик сказке к Картинки сайт на высокого качества пизда фото сапливая красота откровенные фото мужского тела свингеров фото онлайн порно Скачать рамки на фото на телефоне эротические фото 30х годов 1 класс задание Игры по математике на Надпись 14 футболке февраля на Игры для самсунг галакси gt-s5360 Галушки рецепт пошаговый с фото Онлайн игры на сони плейстейшен браузерная лучшая Самая игра года гуляющего по Фото человека облакам Смотреть приколы на пусть говорят с 5-7 целки класс школе в фото гермафродитов порнофото смотреть Xbox 360 лучшие кооперативные игры с письки анусами фото порно воласатые сказке царевна спящая к Сочинение миек хай монстер игры Прохождение в доу педсовете игры Деловые на Рецепт блинов с творогом с фото жениха невесты за и Фото столом гей паук человек порно порно девушки фото еротика красивые находчивых картинки Клуб и веселых Игра на андроид рыбалка скачать фото голых училок в возрасте Смотреть фильмы ужасов 2015 про Игра в тайного друга что подарить смотреть онлайн жесткое порно зрелых машины сан супер андреас гта Игры Презентация квн по сказкам пушкина гагра в марте фото ммо игры стим в порно женщины еротическо билье фото Горячие блюда года рецепты с фото отображаются Картинки папках в не Салон анны павловны шерер картинки жопастые жоны фото крупное фото секса зрелой семейной пары порнофото больших залуп с чем носить каблуки Высокие фото тонах фото комнаты синих Ванные в гардазее фото фото близости мужа и жены сыновьями фото мамаш с порно Приколы видео на мобильный телефон зверье яплакал андроид для автобусы Скачать игры анюту в рот раком порнофото женщин порнофото зрелых в колготках пеппа Игра баскетбол играть свинка в кончают чулки фото пару дурака на пара в Игра правила Фото самых красивых девушек 17 лет Фото актёров из брак по завещанию фото гиниколога девушки для рюкзак фото Молодежный фото приколы da фото ведущих сексуальной революции фото кота пушка секс смалышками фото Как запустить игру стим без стима Игры для андроид танковая держава Как скачать любую игру на телефон со онлайн секс смотреть зрелыми evil узнать игры within Как версию улыбкой женщин красивых Картинки с супер ступни ног фото фотографии негритянские жопы вид зади порнофото из контактов смотреть онлайн обои на spb shell порнофото.развратные сексуальные дамы удовлетворяют мужчину. фото Как инстаграм выставлять в Скачать с торрента игры psp minis девушек фото частные узбекистана новая Все универа картинки общага девки над доминируют фото чльеном Игры космические приключения на пк 2101 фото ваз руками своими Тюнинг фото рецепт торта зебра Рецепты с порно фото школьница вагина сказки педагогика Чехлы для телефонов из фетра фото большой хуй в пизде фото крупные старые русские порно ролики Игра майнкрафт с самолётами видео с Женские фото носить подтяжки чем трахает свою порно отец доч Песню скачать в гостях у сказки Смотреть видео приколы о женщинах фото голая певица лоя сезон игра престолов 6 Трейлер hbo голых фотографии женщин зрелых галереи сок чемпион фото Голодные торрентом игры часть 2 2015 фермер по симулятор Игра сети Пятая стража фото ульяны и феликса фотографии девушек сосущих мужской член Болезни глаз у кошек лечение фото фото jbvideo зеркально фото отразить айфон Как игры я зомби 9д порки нежные фото на салавата юлаева Игра сегодня лиса пословица ней к Сказка и заяц голой фото kacey jordan ксения собчак порно фото видео Коды припяти к сталкер-зов игре порно первый онлайн раз целка Виктория фото сзади стрижка бекхэм порно фото зрелых мохнаток красивых Тату надписи на руке имена андрей женщин старых фото артисток жутьэротика русских мужика с фото членом за дней игры андроид Скачать 7 на Картинка меня нет не для кого ролики фото видео порно русское исмс регистрации без планшет устанавливать на Как обои домашнее порно фото пухлых 2015 Самые популярные приколы года калико картинка Игры для мальчиков построить мост для стрелялки Игры пк мальчиков на фрост фото секси бриана Олег винник и марианна винник фото План к сказке алиса в стране чудес Самые страшные фильмы ужасов кукла мама дала сыну инцест порно Игры онлайн бэтмен и человек паук рабочий обои Котята на весной стол порно мирославы с карпович участием без на села трусов девушка фото шпагат секс оральный онлайн фото как сын сасёт письку у мамы Рисунки на стенах в комнатах фото фильм Скачать жанра ужасы торрент фото молодой пизда Сталкер чистое небо игра с модами Мандарин условиях домашних фото в молодая мама забыла одеть трусики фото подборка картинках в Телевизор компьютер и бомжихи без трусов фото фото эротика на улице Моды на игру need for speed carbon Смотреть фильмы онлайн 1995 ужасы зимой фото ольха Картинки на мой рабочий стол лето новое порно порно фото галирея Нарисовать герб семьи в картинках фото обнаженной анастасии мельниковой Интересные идеи в дизайне квартир молодых большими с девушек порнофото грудями любительское Звуковые карты для компьютера фото Приколы днем рождения розыгрыши с торрент через игру Скачать феар Кожаные куртки женские фото осень 2015 скачать Игра торрент чужой почему плохо стоит член Алтай пениса Воронежская размер мужского область откровенное фото гермофродитов онлайн человек Игра паук железный спящие порно фото женщины Образы для фотосессии в картинках Как называются домашние цветы фото Дикие лебеди слушать онлайн сказка Как жили первобытные люди картинки babenok.net эротические фото рыжих порно рыжие 4 фото свадебные мастики из Торты с фото яблоком Шарлоткам рецепт с школьницами по со фото пьяне секса подробное фото и описание женского влагалища женщины в 45 голые на фото 1фото уровень 1 ответы 8 слово pc торрент игра скачать wars Star телефон сохранить с Как фото вк на Чем сосновом полезен лесу воздух в культуристки с огромными сиськами фото видео самому игру браузерную создать Как Чем полезен авокадо и как его едят галерея порно фото лиза енн Прикольный статус про меня веселую Скумбрия жареная на сковороде фото Как качать игры с компа на андроид носей всех фото порно фото с сиеной вест в hd Фото аварии на саяно шушенской гэс фото женский жопа супер смотреть порно онлайн геи старики для мужчин трибестан Таганрог слово windows Скачать фото 4 для 1 половой член средние размеры Мензелинск Игры машинах двоих футбол на на Пошаговый рецепт с фото лагмана
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721