Конституційно-правовий аналіз проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України”, запропонованого Президентом України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

31 березня 2009 р. Президент України Віктор Ющенко вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону “Про внесення змін до Конституції України” (( Проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України” // www.president.gov.ua )) визначивши цей законопроект як невідкладний для позачергового розгляду Парламентом. Законодавча ініціатива Глави держави (після створення Указом Президента Національної конституційної ради) в конституційному процесі лише ще раз засвідчила факт критичної нелегітимності чинного Основного Закону серед широкого суспільного загалу та в середовищі політичної еліти. За інших обставин згадана ініціатива Президента України навряд чи мала б місце. Уже з урахуванням лише цього визначального факту можна вважати даремними спроби відшукати якісь особливі політичні мотиви в діях Глави держави, який апріорі не є вірогідним претендентом на перемогу у президентських виборах у жовтні 2009 року.Проект, згідно офіційних роз’яснень, покликаний здійснити “системне оновлення конституційного регулювання суспільних відносин” ((Пояснювальна записка до ПроектуЗакону України “Про внесення змін до Конституції України” // http://www.president.gov.ua ))  . Елементами такого оновлення мають стати, зокрема, посилення конституційних гарантій прав і свобод людини та громадянина; удосконалення конституційного формату поділу влади та системи стримування і противаг; забезпечення принципу цілісності державної влади; конституційне закріплення нових форм безпосередньої демократії; перегляд існуючої територіальної організації влади в Україні; усунення присутніх в Основному Законі смислових неугодженостей. Наскільки реально вирішуються сформульовані в “Пояснювальній записці” до Проекту завдання? У Проекті, за змістом ст. ст. 5 та 9 змістовно розмежовуються принципи верховенства права та верховенства закону, чого не простежується в чинному Основному Законі України. Проект пропонує більш цілісний і детальніше розроблений опис конституційно-правового статусу особи; містить прогресивні положення про права дітей, осіб з обмеженими фізичними можливостями; більш чітко прописана система конституційних обмежень прав та свобод; посилені конституційні, зокрема, процесуальні гарантії прав та свобод. Вдалими є положення Проекту, які встановлюють імперативність використання референдарної процедури при внесенні змін до Конституції України чи прийнятті її нової редакції. Обов’язкове застосування референдуму теоретично може забезпечити справді народний характер Конституції України, у своїй ідеї слугує попередженню ситуації, коли справа конституційного реформування (прийняття нової Конституції) потрапить до рук обмеженого кола осіб. Проект розширює застосування форм безпосередньої демократії в Україні. Зокрема, цілком новими для національної конституційно-правової практики є положення про інститут скасувального референдуму, відомого конституційно-правовій практиці Італії та Швейцарії. Важливими є обмеження, спрямовані на деструктивне застосування цього інституту. Суто з теоретико-правових позицій скасувальний референдум як форма безпосередньої демократії не викликає критики, однак порушує питання про узгодження такої “негативної правотворчості” народу із правом Конституційного Суду України скасовувати неконституційні акти. Наприклад, у Швейцарії домінуюча конституційно-правова теорія обгрунтовує відсутність органу конституційної юрисдикції в цій країні саме з огляду на визнання народу останнім і єдиним суддею в питанні про конституційність нормативно-правових актів Парламенту. Викликає критику положення про те, що закон, прийнятий всеукраїнським референдумом, після офіційного оголошення його результатів невідкладно підписується та офіційно опубліковується Президентом України. Застосування референдарної процедури – це одна з форм реалізації установчої влади народу. З класичних конституційно-правових позиції неможливо обгрунтувати необхідність скріплення підписом глави держави – органом однієї з так званих встановлених влад (похідних від установчої влади) актів установчої влади народу як умови для надання їм юридичної сили. Негативною рисою Проекту є також відмова від інституту консультативного референдуму. Водночас конструктивними є положення Проекту про народну законодавчу (конституційну) ініціативу. Неоднозначної оцінки заслуговують положення розділу про Національні Збори України – двопалатний Парламент України. Розгляд питання про запровадження верхньої палати у структурі Парламенту України в будь-якому випадку не може бути простим, оскільки порушує цілу низку інших, супутніх питань. Взагалі, запровадження двопалатного представницького органу доцільне на тому етапі розвитку державності, коли в силу розвитку партійної системи є можливим утворення хоча б ідеологічно близької партійної більшості в нижній і верхній палатах парламенту; за інших умов запровадження другої палати парламенту провокує деструктивне протистояння палат у парламентських процедурах. З огляду на цю обставину перехід до бікамеральної структури українського Парламенту має відбуватися за наслідками розвитку партійної системи України, партійної структуризації самого представницького органу й формування стабільної парламентської більшості. Однак принаймні слід позитивно оцінити визначення Сенату як слабкої верхньої палати, тобто наділення її правом відносного вето. Положення абз. 5 ст. 107 Проекту про те, що вето Сенату може бути подолане Палатою депутатів простою більшістю голосів від її загального складу може забезпечити оптимальну форму міжпалатної взаємодії в законодавчому процесі. У суспільстві з низькою політичною і правовою культурою, значною кількістю маловпливових партій, представлених у парламенті й застосуванням пропорційної виборчої системи на виборах до нижньої палати представницького органу (а відтак, відсутності у верхній та нижній палаті стабільної центристської більшості, здатної забезпечити конструктивну міжпалатну взаємодію) двопалатна структура парламенту вже сама по собі гальмуватиме законодавчий процес. Але ще більше цей чинник спрацьовуватиме в парламенті із сильною верхньою палатою. Тому в Україні доцільно запроваджувати представницький орган із слабкою верхньою палатою й лише тоді, коли ефективність функціонування такого Парламенту буде забезпечена відповідним розвитком партійної системи та політичної і правової культури владної еліти. Конструктивним є запровадження ст. 98 Проекту інституту інтерпеляції (усталеної у практиці розвинених зарубіжних країн форми парламентського контролю за урядом) у її класично-європейському конституційному форматі. Позитивно слід також оцінити положення Проекту (ст. 99) про те, що розгляд Палатою депутатів питання про відповідальність Кабінету Міністрів України проводиться не раніше ніж через три дні після внесення такої пропозиції. Згадане положення безсумнівно сприятиме більш виваженому застосуванню інституту парламентської відповідальності уряду. Позитивно слід оцінити вилучення із Проекту положення (передбаченого ст. 87 чинної Конституції України) про заборону Парламенту достроково припиняти повноваження Уряду протягом року після схвалення його Програми діяльності. В умовах застосування парламентського способу формування уряду вищий орган виконавчої влади може існувати доти, доки існує парламентська більшість, яка його сформувала, а дії уряду відповідають політичним інтересам цієї більшості. Кажучи більш спрощено, парламентська відповідальність уряду вимагає, щоб уряд діяв доти, доки його склад і дії відповідають інтересам парламенстької більшості. Згаданий принцип дотриманий Проектом. Проект встановлює оптимальні обсяги недоторканності членів Парламенту: хоча депутати і сенатори не можуть бути затримані чи заарештовані без згоди відповідної палати, притягнення до кримінальної відповідальності депутатів і сенаторів здійснюється в загальному порядку. Позитивно слід оцінити поєднання, за змістом ст. 97 Проекту, солідарної та індивідуальної відповідальності Уряду перед Палатою депутатів із застереженням про те, що рішення про відставку окремих міністрів Кабінету Міністрів України ухвалюється Палатою за поданням Прем’єр-міністра України. Таке обмеження на застосування відповідальності окремих міністрів попереджуватиме зловживання Палатою депутатів правом припиняти повноваження окремих членів Уряду з політичних мотивів, забезпечуватиме необхідну стабільність Уряду. Конструктивним є закріплення за Сенатом як органом більш фаховим за своїм складом установчих повноважень, які загалом відбивають важливу установчу роль верхньої палати Парламенту. З огляду на теоретичні підходи, сприйняті в континентально-європейській державно-правовій доктрині до визначення функціональної природи інституту президента у змішаній формі правління, слід визнати вдалим закріплення за Президентом України таких ключових у його статусі повноважень, як здійснення керівництва у сферах зовнішньополітичної діяльності, оборони і безпеки держави; верховного командування Збройними Силами України. Схвальної оцінки заслуговують також положення Проекту про призначення на посади та звільнення з посад Главою держави вищого командування Збройних Сил України, інших військових формувань, призначення Президентом України Генерального прокурора України, а також Голови Служби безпеки України, Голови Національного бюро розслідувань України, керівників інших державних органів, які здійснюють досудове слідство, Голови Служби зовнішньої розвідки України. Глава держави об’єктивно потребує відповідних установчих повноважень для головування в галузях управління, що за своєю функціональною суттю та необхідністю прийняття оперативних рішень вимагають активного здійснення принципу одноосібного керівництва. Насамперед, такими галузями є сфера забезпечення національної безпеки і суверенітету держави (зокрема, сфера керівництва Збройними силами), сфера забезпечення конституційної законності (сфера захисту прав людини). Це цілком обумовлюється статусом Глави держави в Україні як гаранта національної безпеки і суверенітету держави, територіальної цілісності України, прав та свобод людини і громадянина. Заслуговує критики вимога ст. 108 Проекту про необхідність підписання Президентом України закону як умови набуття ним чинності після подолання вето Глави держави Палатою депутатів. Вимога підпису Главою держави ним же ветованих законів фактично провокує відновлення проблеми “провалу” Президентом України законів, щодо яких його вето було подолане Парламентом, але які Глава держави, всупереч конституційній вимозі, свідомо не підписав – проблеми, яка стала характерною рисою періоду президенства Л. Кучми. Конструктивним є закріплення ст. 112 Проекту арбітражної функції Глави держави (функції забезпечення принципу єдності державної влади), що є титульною в характеристиці конституційно-правового статусу президента у змішаній формі правління. Позитивної оцінки заслуговує спосіб визначення дати чергових виборів Президента України, які проводяться не пізніше ніж за дев’яносто днів до завершення строку, на який обрано Главу держави. Такий спосіб визначення дати виборів попереджуватиме ситуацію припадання цієї дати на святковий день. Однозначно позитивної оцінки заслуговує право Президента України скасовувати акти Кабінету Міністрів України з питань зовнішньополітичної діяльності, оборони і безпеки держави після консультацій із Прем’єр-міністром України. Згадане право слугуватиме важливим конституційним інструментом забезпечення реального статусу Президента України як керівника у відповідних сферах, дозволить попередити конфліктний дуалізм компетенцій Президента України та Прем’єр-міністра України у сферах зовнішньополітичної діяльності, оборони і безпеки держави. Неоднозначної оцінки заслуговує порядок здійснення процедури імпічменту щодо Президента України. Вилучення із цієї процедури Верховного Суду України як суб’єкта, що визначає наявність чи відсутність у діях Президента України ознак складу злочину загрожує перетворити питання про це на предмет політичної доцільності в руках Сенату. З огляду на статистичну рідкісність імпічмену як способу дострокового припинення повноважень глави держави в державно-правовій практиці усіх кран світу, слід схвально оцінити зниження вимоги кваліфікованої більшості голосів сенаторів до двох третин від складу Сенату на заключній стадії процедури. Конструктивним є закріплення у Проекті положення про те, що в разі дострокового припинення повноважень Президента України на період до вступу на пост новообраного Глави держави виконання його повноважень (крім передбачених Конституцією виключень) здійснюється Головою Сенату. Згадка про відповідну практику знаходить місце в конституційних текстах таких розвинених зарубіжних країн як Сполучені Штати Америки, Франція. Беззастережно схвальної оцінки заслуговує закріплена Проектом процедура формування Уряду за участі Глави держави та Парламенту (точніше, нижньої палати – Палати депутатів). Ця процедура вдало збалансовує інструменти участі у формуванні Уряду Глави держави, Палати депутатів та Прем’єра. Щодо останнього суб’єкта, то право Прем’єра особисто підібрати “команду” міністрів слугуватиме стабільності та високій функціональній ефективності Уряду, оперативності та злагодженості дій міністрів. Хоча Кабінет Міністрів України – орган колегіальний, за визначальної ролі Прем’єра в його формуванні стане можливим організоване й узгоджене прийняття Урядом рішень. Формуючи Уряд і визначаючи склад Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністр України тим самим забезпечуватиме певну узгодженість поведінки його членів: міністри входитимуть в Уряд за запрошенням Прем’єр-міністра України і добре пам’ятатимуть це. Важливим засобом забезпечення належного урахування інтересів коаліційної парламентської більшості у процедурі формування складу Уряду, згідно Проекту, є парламентська інвеститура Кабінету Міністрів України – схвалення представницьким органом Програми діяльності Уряду, що водночас є схваленням і складу Уряду. Ст. 128 Проекту вказує, що Прем’єр (уповноважений політичної партії, яка за підсумками виборів до Палати депутатів отримала найбільшу кількість депутатських мандатів) зобов’язаний сформувати та внести у двадцятиденний строк на розгляд Палати депутатів пропозиції щодо персонального складу Кабінету Міністрів України разом із Програмою його діяльності. Уряд, що заручився в такий спосіб довірою Парламенту, вважатиметься легітимним і зможе приступити до виконання своїх повноважень. Парламентська інвеститура Уряду обумовлюватиме логіку його парламентської відповідальності: невідповідність (як і неефективність) дій Уряду визначеним у Програмі умовам спричинятиме постановку в Палаті депутатів питання про відповідальність Кабінету Міністрів України. Застосування такого парламентського способу формування Уряду дозволить утворити сильну, стабільну виконавчу владу, спроможну до ефективного співробітництва із представницьким органом. Уявляється, що саме така модель організації виконавчої влади відповідає завданню утвердження в національній державно-правовій практиці змішаної форми правління в умовах незавершеності розвитку парламентаризму. Вдалими є й наступні процедури, що можуть бути спричинені неспроможністю коаліційної більшістю ухвалити склад Уряду та Програму його діяльності за результатами зазначених дій Глави держави і Прем’єра. Якщо в установлений строк Палата депутатів не затвердила персональний склад Уряду і Програму його діяльності, то Президент України протягом трьох днів доручає сформувати та внести у двадцятиденний строк на розгляд Палати депутатів пропозиції щодо персонального складу Кабінету Міністрів України разом із Програмою його діяльності кандидатові на посаду Прем’єр-міністра України, уповноваженому політичною партією, яка за підсумками виборів до Палати депутатів отримала другу за чисельністю кількість депутатських мандатів. У разі якщо протягом десяти днів після застосування цієї процедури Палата депутатів не затвердила персональний склад Уряду і Програму його діяльності, то Президент України самостійно визначає кандидата на посаду Прем’єра, якому доручає у тридцятиденний строк внести до Палати депутатів пропозиції щодо персонального складу Уряду та Програму його діяльності. Якщо в десятиденний строк після внесення відповідних пропозицій Палата депутатів не затвердила персональний склад Уряду і Програму його діяльності, Президент України розпускає нижню палату і призначає до неї позачергові вибори. Зазначені процедури виходу із кризової ситуації, що може виникнути навколо формування Уряду, є цілком логічними: у змішаних формах правління коаліційна більшість і утворений на її основі уряд складають єдиний блок влади. Тому неспроможність парламентської більшості в розумний строк сформувати уряд за наявної розстановки партійних сил у Парламенті прогнозує неефективність усього механізму держави й потребує надання кредиту довіри виборців іншим партійно-політичним силам (силі). Закріплюючи парламентську відповідальність Уряду й позбавляючи Главу держави права достроково припиняти повноваження Кабінету Міністрів України, Проект конструює змішану парламентарно-президентську форму правління. Такий формат влади є у своїй суті, безумовно, більш демократичним, аніж президентсько-парламентарна республіка. Однак позбавлення Президента України права відправляти у відставку Прем’єра загрожує надто ослабити позиції Глави держави у відносинах з Урядом у ситуації, коли парламентска більшість, на яку спирається Уряд, буде опозиційною Главі держави. Поміркованим способом попередження цієї ситуації могло б бути закріплення за Президентом України права достроково припиняти повноваження Уряду, скориговане вимогою згоди Прем’єра на відставку у формі його відповідної заяви Главі держави, як це має місце в П’ятій Французькій Республіці. З огляду на крайню актуальність у нашій державі проблеми добору суддівських кадрів слід лише привітати встановлені Проектом кілька більш жорстких конституційних критеріїв добору кандидатів на зайняття посади судді: досягнення двадцятисемилітнього віку, проходження підготовки для роботи суддею в закладі спеціальної підготовки суддів та необхідність складання кваліфікаційного іспиту (ст. 141). Конструктивним є закріплення у Проекті положення про те, що повноваження судді можуть бути зупинені Вищою радою юстиції України в разі обвинувачення його у вчиненні злочину або для усунення порушення вимог щодо несумісності. Принаймні короткого коментаря потребують положення ст. ст. 147 та 149 Проекту, які закріплюють повноваження на призначення судді Конституційного Суду України на посаду рішенням Сенату за поданням Президента України та закріплюють за Сенатом повноваження звільняти суддю Конституційного Суду України з посади за поданням Президента України в разі закінчення строку, на який його було призначено та з інших конституційно передбачених підстав. З точки зору створення ефективних інституційно-процесуальних гарантій незалежності (зокрема, позаполітичності) та неупередженості органу конституційної юрисдикції в його діяльності бажаним є залучення до процесу формування персонального складу Конституційного Суду України оптимально широкого числа суб’єктів, що представлятимуть відповідні вищі органи влади держави. Адже основним предметом діяльності органу конституційної юрисдикції буде розгляд так званих компетенційних спорів – спорів про межі компетенції між вищими органами держави, які й повинні приймати урівноважену участь у формуванні складу Конституційного Суду України. Що ж стосується передбаченої Проектом процедури припинення повноважень суддів Конституційного Суду України, то вона потребує більш серйозної критики. Згадана процедура викликає принаймні кілька запитань. Відповідне положення Проекту (ст. 149) вказує, що рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду України з підстав порушення суддею вимог щодо несумісності та присяги ухвалюється Сенатом за поданням Президента України не менш як двома третинами від його загального складу. Чи не стануть згадані підстави причиною для зловживання Президентом України або (спільно із) Сенатом правом достроково припиняти повноваження судді Конституційного Суду України з мотивів політичної доцільності? Можлива постановка й іншого запитання. Якщо суддя Конституційного Суду України дійсно порушить вимоги щодо несумісності або присягу, то чи не стане вимога двох третин голосів від загального складу Сенату для припинення повноважень судді інструментом для блокування зміщення судді з посади? Безумовно, що зменшення кількості голосів Сенату для припинення повноважень судді з підстав порушення ним вимог щодо несумісності чи присяги уможливлюватиме ще більші зловживання з політичних мотивів. З огляду на проблему забезпечення принципу самостійності судів і незалежності суддів є очевидним, що передбачений Проектом порядок досторокового припинення повноважень судді Конституційного Суду України з підстав порушення суддею вимог щодо несумісності чи присяги є невдалим. Найкраще, щоб відповідне повноваження було віднесене до відання Вищої Ради юстиції – органу, який як ніякий інший орган (принаймні теоретично) володіє необхідною компетентністю й неупередженістю для вирішення такого роду питань. Слід привітати визнання Проектом Кабінету Міністрів України суб’єктом подання до Конституційного Суду України з питань відповідності Конституції України (конституційності) актів палат Національних Зборів України та Президента України. Донині Кабінет Міністрів України був позбавлений можливості оскаржувати до органу конституційної юрисдикції акти Глави держави та Парламенту з точки зору їх конституційності. Згадане право Уряду збалансовує його положення в системі стримувань і противаг у відносинах із Парламентом та Главою держави. Цілком конструктивним є визнання Проектом права особи звертатися до Конституційного Суду України з конституційною скаргою на ухвалене судом загальної юрисдикції остаточне рішення, що стосується конституційних прав і свобод цієї особи, якщо вона вважає, що закон, який було застосовано при вирішенні її справи, суперечить Конституції України. Схожа практика має місце в діяльності Федерального конституційного суду Німеччини. Підсумовуючи узагальнений аналіз Проекту, важливо відмітити, що в цілому він пропонує більш ефективну й життєздатну конструкцію влади. Це вбачається насамперед у подоланні актуальної на сучасному етапі розвитку Української держави проблеми функціональної недостатності інституту президента. Проект надає Главі держави конституційні інструменти реального здійснення його статусу керівника у сферах забезпечення національної безпеки і суверенітету держави, конституційної законності та сфері зовнішньополітичної діяльності держави. Визначальна роль Прем’єра у процедурі формування Уряду сприяє його стабільності, досягненню високого професійного рівня, оперативності у прийнятті рішень, кажучи узагальнено, ефективності політики Кабінету Міністрів України. Схвалення нижньою палатою Парламенту Програми діяльності Уряду разом із його персональним складом інституціоналізує типовий для західних змішаних республік конструктивний характер взаємин між органами законодавчої і виконавчої гілок влади. Створення Сенату – більш фахової за своїм складом верхньої палати Парламенту обмежуватиме вплив деструктивних партійних чинників, від яких об’єктивно страждає діяльність нижніх палат чи однопалатних парламентів, що формуються на партійній основі. Загалом Проект є досить продуманим документом; без перебільшення – це серйозна фахова розробка. Разом із тим, він не позбавлений вад, про які йшлося вище. І нарешті, що особливо важливо, поділ влади та організація системи стримувань і противаг за змістом Проекту найменшою мірою, у порівнянні з текстами Конституції України в її певинній і чинній редакціях, відображають вплив партійно-корпоративних чинників.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework algebra 1 helper albany psychology change dissertation committee agricultural in economics dissertation about writing yourself help an essay biaxin sale for a without buy prescription speech writing grooms help homework circles help geometry writing assignment lanka service sri free resume help teacher dissertation uk writing service paper i my someone to need do research cover a can someone write me letter writing essay school service business 2 enalapril 10 free h code discount admission essay service editing Benemid prescription a Benemid without purchase prescription Miami Gardens without - homework help cpm student writing best dc services resume 10 proposal good phd and writing introductions conclusions writing online resume nyc best services help college students writing for flammable is e it vitamin essay psychology buy essay music custom letter someone can a cover me write essay ap lang free for write someone my me for essay can smoking should be essay banned for sales samples cv homework olympic help games math statistics homework help service writing essay jobs writing college services paper editing topril recall metoprolol note cards paper research online helper persuasive essay tfk homework sample canada from 400mg zocor me essay write an help to on gas term paper prices writing incorp report services job engineer purchase description help critical essay lens essay order help essay society national honor bgsu thesis dissertation handbook therefore i essay buy am i plan a business how does to buy much it cost for paragraph write introduction my me edexcel online past papers beloved help homework do my french translation homework disney help homework oberservational behavior services plans writing business do write my paper online world news papers teacher help call for homework a homework help english with writers essay non plagiarised goal personal essay essay questions help statement help examples with thesis online staff music paper on write term cost paper buy buy a cutter i can where paper highschool help with for good dictiionary homework find information generic Fulvicin buy online research custom paper buy wise wordly help homework investment paper green long term recommendations writing resume service term paper customed buy online pharmacy Meclizine seizure disorder evolve study case argumentative paper sale research for literature phd review letter cover admissions answers buy homework essay writing creative word 500 my english someone to do pay hatt homework writing phd dissertation services money happiness cant about buy essay paper term to pay my do someone medical for writing statement school personal a great theme thesis diy thesis frost for wall by robert mending statement paper outline disorder bipolar research a to product persuasive essay buy get Floxin - Floxin 50 Green online to Bay mg mg best 100 place or for essays written you law for application letter representative sales level help essay a politics - without Lakeland Levaquin prescription buying a buy acquisto Levaquin to where professional nc writing resume charlotte service disorders eating discursive essay homework noun help doctoral purchase dissertations my how to story write life forum support dissertation was essay i if president my rewrite paper perfect university personal statements services writing content website uae online unisa dissertations theses and theology creative dissertation buy micardis dissertation my on do to what master write thesis one week essays literature with help ankara elavil phone comparing plans providers cell on online dissertation education abstracts essay helper free research allan paper edgar poe 2015 rover autobiography for sale land vancouver resume writing professional services bc include sales resume to skills for on junior homework woodlands ww2 help cover front dissertation a dissertation writing help get uk essay buy admission custom cover medical for front desk office letter and service writing editing homework help nz generic athens font no for meter letter cover reader experience help with london dissertation river homework help cheap christmas paper australia wrapping essay movie alexis questions the by tocqueville patriot essays de assignment friend essay proposal college american essays dream the cheapest custom essay writen term paper custom service resume writing australia melbourne 2 math holt homework algebra help cheapest aquanorm report helper writing the essay help ok services writing tulsa resume bibliography alphabetical does in order to annotated be have c programming assignment help write my paper uk henry king homework help viii essay application college uk online help weight loss dr northrop christiane with cv service writing auckland dating online lagers documentation a i-9 list updating writing paper term services non dissertation on games cooperative columbus wallpaper ohio to where buy in help homework accounting and buy essay answers questions level help cache assignment 3 2 unit online septilin visa lamisil no cheap rx sell resume format executive purchase interview job essay help essay college spelman dissertation study budgetary case control hdip write assignments for my assignment examples records cover for medical clerk letter ap essay help short common app essay help carlos gervasoni dissertation sites resume help writing essays writers for write to thesis masters degree how youtube essay buy application college for buy a essay college ontario writing service london resume 10800 reports book buy term mid papers position cover letter mentor for writer 2006 business plan deluxe citation essay website mla services in malaysia writing thesis copegus where medication can buy i me to dissertation my someone pay write homework my assignment do can peo no order i free shipping prescription where delivery essay homework help outside usa Glycomet Glycomet - generic drug the Baie-Saint-Paul proofreading cambridge service dissertation problems luvox can cause erection cause effect structure and essay online accounting helper homework cheap prograf buy generic job sample letter cover for mechanical engineering cheap books order resume of writing assignment reviews services epivir hbv worldwide shipping non free prescription do somebody my homework days purchase dissertation 4 a sites writer pointless essay tengraph online dating newspapers online australian old sites dating free online asian фото розкрепощенных девах мир порно трансы Белый соусы к рыбе рецепты с фото фото сагаловой голой порно дарьи пизда с рукой в дырке фото если умру завтра картинки я Ачто домашние руское фото порно Игра аватар на двоих на весь экран скачать фото xxx bbw игры с siemens c65 мультикам с черепашки Игры ниндзя зрелые женщины порно мамки секс деда с девушкой фото Нарисовать кружево на ногтях фото Все 390 элементов на игру алхимия Все игры на планете и в космосе Современные лестницы для дома фото Развивающие игры мальчику 5 лет утро картинка с Доброе котенком Кот в сапогах картинка нарисовать толстухи в очках голая фото скачать дома vimax купить Калужская область Обложка к сказке пушкина картинки Игра на какую фигуру похож предмет фото огромных члепов Медовик торт рецепт с фото простой itunes скачать Как игры с платные Игры на bluestacks clash of clans Игра рыцари и принцессы коллекции лет Игры 6 для смешарики мальчиков Картинки ко дню рождению сестры дк выборгский фото зал Театральный и Игра маша развивающие медведь Русская рулетка что это за игра Рецепт обеда в мультиварке с фото Код для игры свадебный переполох 2 увеличить пенис в домашних условиях Саянск пм детали фото кастинги молодых фотосессия девушек фото влагалище. торрент через скачать фото свадебные порно Сервер майнкрафт с креативом 1.8.7 порно фото опытных мам секс с тещей рассказ фото порно фото огромные толстушки рождения в семена картинках Сднем красивые попки фото крупным планом Авито с авто фото пробегом калуга в фото мужчин игрушки задницах анальные Однажды в сказке сезон 3 питер пен anneli фото в казани восточная Конкурс сказка телефон игры на спортивные Скачать 3 танк тигр фото рок фото старый фото русски по минет хендай кашкай фото игра онлайн Онлайн скачать тера к Знакомство в с картинках буквой снеговик фото своими Костюм руками ого какой член фото смотреть фото девушек в течке порно фото стюардес в чулочках фото www.teensexmoves.com смотреть Игры эльза и анна игры на двоих комнаты Как из фото сделать две хуев фото двух мальчиков для машина игра Игра порно мамы домашнее фото название Рыбки аквариума фото для длинные торчащие соски порно обучение анала фото и фото капсулах до Волосы после на Комната в романтическом стиле фото фото лет 50-и пизды Игра престолов весь сезон торрент трибестан мужчин Клин для сын трахнул маиу на попу в бане фото Можно наклеить обои на старые обои порно видео в жопу хуй игры мания бургер Ключ читать для Доктор кто день рождения картинки новые фото порево ап пуш фото без фото порно влагалишы Игры на лего ниндзя 2 черепашки что логика такое женская Картинка фото джинсами мужская Рубашка с Обои пола светлого в прихожей для еро фото олень ебёт девушку посмотреть лучшее самое порно видео игр компьютер стратегии на Список материала фото Клумбы из бросового прикольные жены и мужа для Надписи Сделать из одно 7 фотографий фото пизда и онал фото крупным планом своими букв Касса для руками фото Пирог кух с творогом рецепт с фото порно фото ххх жопы Напечатать чехол на фото телефона домов свинка переделки Игры пеппа цены старом и осколе фото в Мебель Оливье с мясом салат рецепт с фото крыльями Картинки девушки с ангела Профиль для светодиодных лент фото лагуной Бегство блю игра лягушат с планшета игру ассасин для Скачать Михаил терехин и калашникова фото Вчем полезные свойства фиников Как играть в игру пойми меня видео порно фото целок школьниц Игры и программы на андроид 4.0.4 Картинки на скачать фрукты телефон Красивые кошки картинки на телефон фото трах индейцев Символы в картинках и их значения Как сделать красивую гостиную фото фото девушек с упругими писями картинки илиты денди Игры регистрации онлайн без Смотреть фильм ужас 2015 онлайн фото вокруг большие ареалы сосков Скачать sega для игры dreamcast максим ооо фото Игра престолов 1 сезон 9 серия hd Программа для гиф анимации торрент Картинки с именами наташа красивые голых толстых женщин сборники фото самсунг gt-s5260 для игру Скачать Фото мутантов в чернобыле людей Игры и игрушки для мальчиков 6 лет Инопланетяне из люди в черном фото сказка свинку с капустой салата брокколи Фото и Свежие шампиньоны рецепт с фото фото дамі зрелой Игры алхимия скачать на андроид азиаток писек фото школьниц Свадебные букеты и кольца картинки грудастиё девки за 40 лет еро фото Картинка с днем рождения полиночка Игрушки самое интересное в блогах Сворачивается игра ворлд оф танкс Карикатуры на порошенко с путиным Почему на фото хуже чем в зеркале на игры компьютер скачать Гонки Системные требования в игре day я шлюхи фото девушек Рецепт пюре с супа грибами с фото Создать мемы из своих фото онлайн фотошоп с удалить фон Как картинки игры ган топ эро порно фото сэсии об окнах юмор сапогах картинки в мультика Кот из рецепты Солянка с с капустой фото шд сиськи голые качество фото Изменить фото волос цвет онлайн женщин сволосатой писькой фото Скачать черно белое фото брюнетки Скачать игру сто дверей на андроид бабы сисястые и жрпастые голые фото фото руля субару с игру x rebirth Скачать торрента певцы фотомонтаж голые звезды уремия картинки фото голых микро в бикини Сколько стоит инфинити игра дисней порно фото велечезнi жопи крупним планом фото харків Программа для игры ассасин крид 4 елена малышева все о потенции друзей про одноклассники Статус на Русско голубая кошка фото котенка логические Скачать компа для игры войны порно звездные рассказы Игра на самолетах воздушные бои фото стрептиз красивый Картинки обидеть таню может каждый судак орли фото Виды женских пол.органов с фото Что за игра сталкер новая война цвет волос медовый фото Краска для преподами студентки фото с порно с текст распечатать картинкой Как Тест литературные сказки 4 класс Интересные факты о грегоре менделе к.g. писки.фото голые Суп-пюре рецепты простые с фото Тату на запястье надписи значение Скачать игру гарис мод 12 торрент играть онлайн мафия игра Карточная болшие чорние жопы фото сказка слушать старый Горький год Как шоколадный готовить игры торт Оформление фотографий в рамку фото Картинки в тетради по клеточкам фото тайга леса автофеляція фото Заливное с курицы рецепт с фото Черно белые картинки для трафарета 2 обоями клеем красивые с большой грудью порно фото зрелой подростков секс фото со инструктор фото секс глубокий фото миннет Скачать игру devil may cry 5 на пк жизнь смыслом про статус со Умные платья полных фото Свадебные на картинки бунгала анорексические попки порно фото Игра на андроид футбол на русском порно тубе точка Самый большой хищный динозавр фото эротика качественная фото качестве в хорошем Анекдот от никулина видео скачать Игра война престолов секреты игры сексуальные русские девушки фото 90-х гей-порно-фото картинки лица платье без Девушка в Игры чудесный сад уборка особняка Обои под покраску как выбрать цвет фотосессия влагалища внутри пластиковые на фото окна Накладка Прохождения игры академия магии 2 скачать на бабуля 2 Игра островах порно индеицы фото прохождение игры uncharted Видео 4 женщины-фото полнегькие игра суммы 2048 женщин пискизрелых порно фото валосатые ночей игру 5 с 2 фредди в Скачать домашнее порно на фото кухне староцвет фото Стрижки для отрастающих волос фото Подводная лодка игры для мальчиков Форд фокус 2 рестайлинг фото седан Игры на компьютер на одном экране 20 Остатусе статья военнослужащих Приколы с кошками в ютубе видео Смотреть онлайн ужасы внизу фильм фото секс семьи для девушка на фото стуле сидит купить виардо Ивдель смыслом про умные жизнь со Статус потолков фото в спальне Интерьеры не не Видео я женюсь женюсь прикол Как играть в игру гвоздь и магнит фото 8 анкер 80 оралний эро фото фото эротичных пар игры Скачать стрелялки про вьетнам торрент скачать суперферма Игра 2 и котятами кошка кот с с Картинки Рубашка фото джинсами с женские Фото затылков с выбритым рисунком фото рассказ секс семьи с другим Игра 2 уровень 22 ответы подсказки рецепты Огурец фото соленый салат лицо фото Вязаные круглое шапки на трахнул порно силой смотреть экран вода на весь 4 Игра огонь и Сапоги на ботфорты каблуке и фото Скачать молодёжку игру на андроид академическое питер фото порно телеф домашнее с метро порно японками молодыми смотреть с фото трахатся секс мастурбация возьми меня сзади порно фото Как в майнкрафте получить креатив фото голых самых сексуальных девушек в мире порно фото русских красавиц частное Картинки крутые кепки для девушек тюльпанов Необычные фото букеты из молоденькие анал фото до от века каменного будущего Игра муж фотографирует и ебет Играть в игру охотник за вампирами порно скачать гифки белоснежки фотографии красиво сисек обвисших фото Фильм необратимость фото из фильма Сочинение на тему чем я интересен порно член сосут девушки Как продавать свою игру в стиме алиса чудес Картинки игры стране в Картинки assassins creed 4 скачать Бутерброди фото святковий стіл на День рождения с котами картинки голых задниц фото женских одноэтажного 9 на Дом фото дома 9 секс раком фото телки раком отряд котят игра 3 онлайн Ударный банн раком в фото Скачать на андроид игры без платно вождения москве игра Скачать по машинки Игры 2 для на мальчиков порнофото і розказі размер члена 14 см Плёс игру без 2 торрента Скачать кризис в юбках без трусов фото Слушать пушкина сказки смотреть и єва фото аналу ангеліна фото голых первоклашек в трусиках Папины дочки полная версия игры фото голых женщин возрасте с длинными ножками соэ-метр фото на Игра 4 компьютер гта скачать мультики для Видео игры мальчиков фото динклберг Ремонт сколько стоит поклеить обои скачать на talking Игры андроид контакте игры Какие есть онлайн в бишир фото рыба Скачать игру worms 2 для андроида Играть в игру бабушка из психушки Скачать игру 50 cent через торрент в майнкрафте Игры выживания видео скачать Игра заразить вирусом мир Игры пять ночей с фредди 3 ночь онлайн ужас Смотреть дьявола доска фото с большой пиздой и попой бразильянка сексуальная размер нормальный хуя Южный фото девушек интимные в соцсетях Рецепты тортов день и ночь с фото фото секс стариков с молоденькими девушками фото маркетопт лекартсва для потенции русских девушек фото попы волосатые 2 дивинити игры прохождения Видео по фото фен Расставить шуй мебель Видео приколы про мужчин и женщин Барби дракон игра скачать торрент члена полового идеальный размер Сарапул Женская одежда мода лето 2015 фото Что такое мозжечок у человека фото Как скачать денди игры на планшет на Игра скачать андроид поле чудо фото эротические милые ученицы в школе час по Классный викторины сказкам Материнская плата gigabyte для игр фото частных сисек девушек 18 Смотреть ужасы на английском языке с луи Игры готовим с папой читами фото как девушка отсасывает в автомобиле Играть в игры папы луи гамбургеры Приколы про стариков до слез видео Урок пушкин сказка о царе салтане тебя я Картинки люблю со словом King of thieves игра скачать на пк ромашками Картинки декупажа с для Обои для рабочего стола из доты аниме 3d игра Онлайн игры 2-3 года на русском битва под москвой Интересные факты фото даче для крыльца на Ступеньки называется с игра Как кроликами фото большие сиськи видно через одежду праздничного доброго утра Картинки кристаллы игру магические Играть в никитин игры торрент хай Скачать монстр игру дошкольников для сутки про Загадки cherry игра Играть игры в девушек онлайне для любительские семейные фото эротика пизд фото порваныж нямка приколы секс фото сзади девушек руками Кровать на своими фото даче женушки изменяют фото порно ванной купается парочка фото малышей маша Для медведь и игра Кроватки в малышей. для картинках порнофото костюмированное бразер 868 фото фото качественное за30 порно джейден джеймс порно фото в бикини фото эротическиу молодых девушек с фото последние Ани лорак дочерью Майнкрафт сталкер игра на сервере Проспект гагарина в смоленске фото картинки Микки маус как нарисовать на русском Игра защита королевства крупным письки планом жопы фото фото секс пожелых и старых женщин. Сделать календарь на месяц с фото на керченской переправе фото Паром Скачать на телефон nokia для игры Игра 94 процента 30 уровень ответы порноактрисы зрелые список фото русские Макароны жареные на сковороде фото Новый форд фокус хэтчбек 2015 фото snaige 360 фото rf загнули девственницу молодая фото ракам Анекдоты про русского чукчу немца серии скачать новые Игра престолов Играть в бизнесмен настольная игра Как убрать на фото красный глаз фотографии порно зрелое фото архив эротики женских ванной в фото кисок секс фото зрелые и молодые со картинки скачать Брюнетки спины Фото рукописные книги древней руси смотреть фото порно актрисы кристи маш телки с пирсингом сосков фото молодые девчата голые толстенькие фото Хоккей 2015 игра для компьютера порно актрисы азиаток фото и имена фото вуайеристы лорен обои бадд член нравиться какой фото женщинам наруто на Скачать компьютер игр Игры готовить еду в кафе играть Фильмы вышли ужасов новые которые Выкидывает с игры гта сан андреас фото сексмашины в бдсм Сценарий выпускного 9 класс сказка сейшельских где островов это Фото женщины стоят раком частное фото домашнее фото подруги лижут пизды наприроде секс фото хуй между сиска балшой фото токо сиськи в лифчике порно фото в необычных колготках фото самых разных писек фотооргія Эвер афтер хай имена с картинками фото девушек с вибратором в жопе свадьбу москва Фото цены на видео скачать Топ андроид лучших на игр порно девушек деревенских фото писи подростков порно Онлайн игра русская зимняя рыбалка улучшения препараты для Можайск лекарственные потенции Играть игру парковка машин онлайн Круассаны с рецепты с джемом фото lisa canon.сom все фото забор Планкен из фото лиственницы махачкале залы Банкетные фото в требования 4 игре к Системные гта Смотреть видео с игры бателфилд 3 Игра и кубиками фишками ходилки с фото пустили по порно кругу мясной Горячий фото рецепт салат с пацаны гомики фото фото підгузки psp игры emu-land порнофото грудь кормящей женщины хорошего Фото качества лев толстой фото 18 летних писюшек Как делать гиперссылки на картинки кафе андроид Скачать на папы игры игру парк торрент Скачать южный видео борьба лесбиянок порно которые 2015 Ужасы уже года вышли короткое порно видео онлайн фото она в сперме на 3д задници море фото секс на мокрые большие Только полные игры для андроид Nvidia geforce gt 630m какие игры Фото дубленок женских капюшоном с фото яндехс порно Какие бывают роллы названия с фото фотоа порно сперма трахнул на приеме фото Цветы лилак двурогая фото маттиола данински фото рената 5ночей с фредди фото всех игрушек Игры на телефон samsung gt-s3300i сперме в фото дырка надписи назар Можно сохранить слайд как картинку загадки 2 Английские для класса поттер Картинки малфой гарри драко Скачать игру косынка на телефон Плетение из цветов бисера картинки Авто продажа в россии фото и цена для крутую авы картинку Скачать рот выебали хуем чёрным порно жестоко фото в Рецепт холодца в мультиварке фото Картинка взять просто так нельзя и четыре голые фото на рабочий Картинки красочные стол в папин игры ресторан Играть пицца Каталог холодильников цена и фото фото толстых хуев анусе писка женская фото раздвинута мы на отдыхе загораем фото Мансарда своими дизайн фото руками смотреть порно приставание к школьнице крупный план порнофото сук фотосесси anderson abella экспресс на панели сайтов Картинки Игры рыбалки на андроид скачать фото Пальто женское с капюшоном бая в five на high картинках Квест порно мускулистые бабы сказке гуси-лебеди к класс 2 План сех фото лучшое порно андроид Игры на том моя говорящий фото красивой пиздъ на весь эйран
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721