Конституційна юстиція в механізмі легітимації державної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Перспективи подальшого демократичного розвитку Української держави неминуче пов’язані зі зростанням ролі та місця Конституційного Суду України, який повинен стати реальним захисником народного суверенітету та особистих свобод людини. Питання реформування цього органу конституційного контролю, яке, на нашу думку, є неминучим, зумовлює актуальність зазначеної теми дослідження.

Питання ролі Конституційного Суду України для держави та суспільства неодноразово висвітлювалося на сторінках фахових видань та монографій на правову тематику. Детальний аналіз ця проблема знайшла в працях таких авторитетних вчених, як: В. Тацій, Ю. Тодика, В. Тихий, О. Скрипнюк, М. Козюбра, М. Костицький В. Шаповал, В. Кампо, А. Селіванов та ін. Однак вона не була висвітлена в контексті проблеми легітимації державної влади.

Завдання цього дослідження полягає у з’ясуванні ролі та місця Конституційного Суду України в механізмі легітимації вищих органів державної влади, а також у наданні практичних рекомендацій щодо удосконалення цього механізму.

Легітимація – це складний соціальний процес, в результаті якого державна влада набуває своєї легітимності, тобто визнання народом того, що вона відповідає принципам справедливості, законності та доцільності. Легітимація перш за все пов’язана з народним волевиявленням і зокрема з такою формою його прояву, як вибори. Однак останні не можуть слугувати єдиним способом здійснення легітимації. Демократичні вибори лише забезпечують делегування народом своїх повноважень окремим органам держави у легітимний спосіб, проте вони не гарантують, що в процесі здійснення цих делегованих повноважень той чи інший орган держави чи влада в цілому будуть зберігати свою легітимність. Криза представницької демократії, яку можна було спостерігати неодноразово в розвинутих західноєвропейських країнах і яка особливо гостро відчувається сьогодні в державах, що з’явилися на території пострадянського простору (враховуючи і України), була і є зумовлена відсутністю достатнього контролю за публічною владою. Тому запорукою легітимності є контроль за владою як з боку громадянського суспільства, так і з боку спеціального органу держави, який стежить за дотриманням конституції, не допускаючи порушень суверенних права та особистих свобод громадян.

У сучасних конституційних демократіях існує чіткий правовий механізм легітимації влади, в якому поряд із безпосереднім народовладдям важливе місце належить органам конституційного контролю. Функцію контролю можуть здійснювати як суди загальної юрисдикції на чолі з верховним судом, так і конституційні суди (відповідні повноваження можуть бути покладені і на інші не судові органи). Вперше в Європі конституційний суд як орган конституційного контролю був запроваджений в систему судової влади Австрії, після того як у листопаді 1920 року була прийнята демократична Конституція (Федеральний закон). Створення конституційного суду стало втіленням в життя ідеї відомого австрійського теоретика права Ганса Кельзена. Тому таку модель організації конституційного контролю називають „австрійською” або „кельзенівською”.

Така модель конституційного контролю набула поширення в тих країнах Європи, які пережили періоди тоталітаризму та авторитаризму і перейшли на шлях демократії. Вона була запроваджена після Другої світової війни Основним Законом ФРН від 23 травня 1949 року, Конституцією Італійської Республіки від 22 грудня 1947 року, після ліквідації авторитарного режиму на Піренеях – Конституцією Іспанії, яка набрала чинності 29 грудня 1978 року, Конституцією Португальської Республіки від 2 квітня 1976 року, законами про зміни до Конституції чи Конституціями в державах, які з’явилися на пострадянському просторі в період з 1989 до 1997 року. Конституційний Суд України, як відомо, розпочав свою діяльність після прийняття Конституції України від 28 червня 1996 року та Закону України „Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 року. Варто зазначити, що конституційні суди мали і мають загалом серйозну народну підтримку (про що свідчать соціологічні дослідження) і їх зараховують до найбільш легітимних демократичних інститутів ((Розанвалон П’єр. Демократична легітимність. Безсторонність, рефлективність, наближеність / Пер. з фр. Євгена Марічева. – Вид. Дім „Києво-Могилянська академія”, 2009. – С. 167.)).

Те, що в сучасних демократіях за останні тридцять років роль конституційних судів значно зросла, крім того, в тих державах, де зменшувалася легітимність парламентів та партійних систем, не є випадковістю. Такий процес був зумовлений тим, що конституційні суди стали реальним охоронцем конституції, а отже прав як окремих людей, так і суспільства в цілому. Змінилася сама концепція ролі конституційної юстиції в житті суспільства та держави. Так, із органу, який був покликаний здійснювати виключно формально-юридичну функцію, а саме забезпечувати верховенство конституції і утверджувати ієрархію правових норм на чолі саме з конституцією як „основоположною нормою” (саме таке позитивістське розуміння конституційного контролю було притаманне Г. Кельзену), він перетворився в орган, призначенням якого стало забезпечення функціонування нової ціннісно-орієнтованої парадигми права, головна мета якої полягає в забезпеченні свободи особи як головної передумови ефективної діяльності держави.

Роль органів конституційної юстиції в сучасних демократіях зросла не тому, що вони стали потужним органом влади, а через те, що стали тією реальною силою, яка здатна захистити суверенні права народу, відображені в конституції, від зазіхань з боку органів державної влади, зокрема тих представницьких органів, які намагаються монополізувати це право. Так, екс-голова Верховного Суду США Дж. Маршал доводив необхідність конституційного контролю за актами парламенту тим, що воля народу, виражена в конституції, має вищий характер, і саме ця воля встановлює певні межі, які жоден орган не може переступати. Саме для захисту цієї волі і необхідний судовий контроль з боку судових установ ((Конституционний контроль в зарубежных странах. – М.Норма, 2007. – С. 101.)). Тому, зовсім невипадковим є те, що Федеральний Конституційний Суд Німеччини свої рішення завжди проголошує від „імені народу”.

Таким чином, у механізмі легітимації державної влади конституційні суди виконують роль посередника між народом та владою, який, з одного боку, захищає право народу на його волевиявлення, що реалізовується, перш за все, через вибори та референдум, а з іншого – здійснює контроль за легітимністю актів органів державної влади. Саме так визначив роль судів які займаються конституційними питаннями О. Гамільтон, коли вказував на обов’язковий характер рішень таких судів для інших гілок влади. Вони, на його думку, наділені такою владою тому, що тлумачать норми вищого рівня, як посередники між народом та законодавством ((Федералист. Политические ессе А. Гамильтона, Дж. Медисона и Дж.Джея: пер. с англ / Под общ. ред., с предисл. Н. Н. Яковлева, комент. О.  Л. Степановой. – М.: Издательская группа «Прогресс» – «Литера», 1994. – С. 505.)).

У зв’язку з тією роллю, яку конституційні суди відіграють сьогодні у встановленні та розвитку демократії значно розширилися межі їхньої предметної компетенції. Серед тих повноважень органів конституційної юрисдикції, які безпосередньо стосуються питання легітимації, потрібно виділити такі: забезпечення конституційності в процесі волевиявлення громадян на виборах та референдумах; здійснення конституційного контролю за дотриманням прав та свобод людини; гарантування конституційних прав меншості.

На наш погляд, більш детальне дослідження визначених повноважень органів конституційної юрисдикції у розрізі зарубіжного та вітчизняного досвіду надасть змогу чітко визначити місце та роль таких органів у механізмі легітимації.

У конституціях країн світу конституційною юстицією прямо чи опосередковано здійснюється контроль за основними формами безпосередньої демократії виборами та референдумом. Повноваження органів конституційної юстиції у різних країнах неоднакові. Найбільш типовим, обов’язковим повноваженням органів конституційної юрисдикції відповідно до конституцій є прийняття рішення про конституційність/неконституційність нормативного акта про призначення або проголошення виборів та референдумів. У більшості європейських країн конституційними нормами визначено коло суб’єктів конституційного подання, які можуть звернутися до суду на предмет конституційності рішення про проведення виборів та референдумів. У багатьох країнах, як це, зокрема, в Албанії чи Словаччині ці норми містяться безпосередньо в Основному Законі ((Дерев’янко С. Проблеми забезпечення конституційного контролю за  референдумами за конституціями світу: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Конституційного Суду України. – 2009. – № 2. – С. 95.)).

В Україні це питання регулюється Законом України „Про Конституційний Суд України”. Зокрема, в Главі 11 цього Закону „Особливості провадження у справах щодо конституційності актів про призначення виборів, всеукраїнського референдуму чи місцевого референдуму в Автономній Республіці Крим” встановленні терміни конституційного подання (стаття 78), предмет розгляду (стаття 79), коло осіб, яких Конституційний Суд може залучити до участі у розгляді справи (стаття 80), та вимоги до резолютивної частини рішення (стаття 81). Конституційний Суд України у своїй діяльності неодноразово звертався до проблеми безпосереднього народовладдя, в результаті чого було прийнято декілька десятків рішень та висновків Суду, які прямо чи опосередковано стосуються виборів та референдумів.

Визначаючи повноваження Конституційного Суду України встановлювати конституційність призначення виборів та референдуму, закон фактично обмежує повноваження Суду у сфері конституційного контролю за виборами та референдумами, тим самим створюючи перешкоди у реалізації легітимуючої функції Конституційного Суду.

Натомість, досвід європейських конституційних судів свідчить про те, що органи конституційної юстиції є обов’язковими суб’єктами виборчих та референдних правовідносин. Так, статтею 25 Конституції Республіки Хорватія передбачено, що Конституційний Суд Республіки Хорватія повинен „здійснювати нагляд за конституційністю і законністю виборів та республіканських референдумів і розв’язувати ті спори стосовно виборів, які не підпадають під юрисдикцію судів” ((Конституція Республіки Хорватія / Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. – К.: Українська правнича фундація. Видавництво „Право”, 1996. – С. 399.)) . Конституційний Суд Республіки Молдова „підтверджує результати республіканських референдумів, виборів Парламенту та Президента”. Подібні норми містяться в Конституціях Азербайджану, Албанії, Греції, Румунії.

Особливими повноваженнями в питанні безпосереднього народовладдя наділена Конституційна рада Франції. Відповідно до статей 58, 59, 60 Конституції Франції, Конституційна рада „стежить за правильністю” обрання Президента Республіки, депутатів, сенаторів та проведення референдуму, а також оголошує їх результати ((Конституция Французской республики / Конституции зарубежных государств: Учебное пособие. 2-е изд., исправ. и доп. – М.: Издательство БЕК, 1997. – С. 124.)). При цьому цей орган наділений правом приймати і оголошувати рішення про анулювання результатів виборів. Останнє повноваження не стосується референдумів, які мають у Франції вищу юридичну силу. В 1962 році Конституційна рада прийняла рішення про те, що вона не має права контролювати „пряме волевиявлення народного суверенітету”, і тим самим сформулювала доктрину непідвідомчості органу конституційної юстиції рішень, прийнятих на загальнодержавному референдумі.

На відмінну від Конституції Франції до компетенції органів конституційної юрисдикції низки країн належить вирішення спорів щодо результатів референдумів. Так, за Конституцією Словацької Республіки „Конституційний Суд розглядає заперечення щодо результатів референдуму” ((Конституція Словацької Республіки / Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. – К.: Українська правнича фундація. Видавництво „Право”, 1996. – С. 477.)). Скарги, пов’язані з результатами референдуму, вирішують також Конституційні Суди Республік Вірменія, Грузія, Казахстан, Чорногорія.

В Україні розгляд спорів щодо виборів та референдумів з 1 вересня 2005 року віднесено до компетенції адміністративних судів (пункт п’ятий частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства) ((Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-37. – С. 1358.)). Справи ж щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму підвідомчі Вищому адміністративному суду України як суду першої і останньої інстанції (пункт перший частини четвертої статті 18 КАС України). Така правова регламентація та судова практика, що склалася в Україні, загалом не повністю забезпечують потреби судового контролю за виборчими і референдними процесами. На наш погляд, наявна процедура розгляду спорів щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму потребує зміни, зокрема надання повноваження Конституційному Суду України переглядати рішення Вищого Адміністративного Суду як суду останньої інстанції. Тому вважаємо за можливе доповнити статтю 150 Конституції України та главу 11 Закону України „Про Конституційний Суд України” повноваженням щодо здійснення контролю Конституційного Суду за проведенням виборів та референдумів, а також за остаточним встановленням їх результатів.

Разом з тим, у контексті здійснення конституційного контролю в Україні за волевиявленням громадян на виборах та референдумах доцільно було б до Конституції України внести норму про здійснення обов’язкового попереднього встановлення конституційності чітко визначеного переліку законів. Серед цього переліку варто, перш за все, передбачити закони, якими регулюється організація і порядок проведення виборів та референдумів. У законодавстві України необхідно також встановити мораторій на внесення змін та доповнень до цих нормативних актів за певний термін до проведення виборів та референдумів (наприклад, за півроку до виборів Президента чи народних депутатів зміни до законодавства не вносяться).

Внесення відповідних законодавчих змін із урахуванням досвіду зарубіжних держав дало б змогу ліквідувати певні прогалини контролю за виборчими та референдними правовідносинами, зосередивши контрольні функції у єдиному органі конституційної юрисдикції – Конституційному Суді України. Це б підсилило легітимуючу функцію Суду і зробило б його реальним захисником суверенних прав Українського народу.

Протягом трьох останніх десятиліть європейська конституційна юстиція всіляко сприяла реальному захисту прав та свобод людини, у зв’язку з чим суттєво зросла довіра до цього органу серед громадян. Таку діяльність іноді характеризують як конституційний контроль за реалізацією прав і свобод. У багатьох країнах, де запроваджено австрійську модель конституційного контролю, зазначений контроль здійснюється за так званою “конституційною скаргою”. Конституційна скарга – це правовий засіб ініціювання, насамперед фізичною особою, в органі конституційної юрисдикції спеціальної процедури щодо захисту її конкретного права, порушеного актом, виданим державним органом чи посадовою особою у системі виконавчої влади, або актом (рішенням) суду загальної юрисдикції ((Шаповал В. М. Суд як орган конституційного контролю (із зарубіжного досвіду) // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. -– № 6. – С. 32.)).

Інститут конституційної скарги справді можна вважати винаходом європейської демократії. Сьогодні його застосування здійснюється в таких європейських країнах, як: Угорщина, Іспанія, Латвія, Німеччина, Польща, Словенія, Словаччина, Чехія, Хорватія, тощо. Крім цього, в Австрії, Німеччині, Російській Федерації, Сербії, Швейцарії право на подання скарги в Конституційний Суд надається також і юридичним особам, зокрема об’єднанням громадян.

Безперечно, впровадження процедури індивідуальної конституційної скарги в різних країнах є неоднаковим. У цілому конституційна скарга ділиться на дві великі категорії: конституційна скаргу окремої особи і, так звані, народні скарги (Actio popularis). В окремих країнах практикується одночасно два види таких скарг, а в деяких – перевага віддається одній з них.

Так, класична модель конституційної скарги існує в Німеччині, де Федеральний Конституційний Суд наділений досить широкими повноваженнями, в тому числі і щодо контролю за захистом прав та свобод людини. Кожна особа, яка вважає себе обмеженою в основоположних правах, може подати скаргу до Конституційного Суду (стаття 93 Конституції ФРН) ((Основной закон Федеративной Республики Германия / Конституции зарубежных государств: Учебное пособие. – 2-е изд., исправ. и доп. – М.: Издательство БЕК, 1997. – С. 198.)). Суд наділений повноваженням визнавати неконституційними акти органів державної влади, якими були порушені конституційні права особи. Крім цього, Федеральний Конституційний Суд може здійснювати нагляд, який пов’язаний з переглядом окремих судових справ. Кожного року Конституційний Суд ФРН розглядає близько 4,5 тисячі скарг, щоправда лише 1,5 відсотки з них він задовольняє ((Соколов А. Н. Правовое государство: от идеи до ее материализации. – Калининград: ФГУИПП „Янтарный сказ”, 2002. – С. 258.)).

Предметом конституційних скарг, в першу чергу, виступають нормативні акти (закони, акти глави держави, уряду, інша підзаконна нормотворчість). При цьому, допускається існування певних обмежень щодо видів нормативно-правових актів, які можуть бути оскаржені особою до органу конституційної юстиції. Для прикладу, у Російській Федерації предметом оскарження можуть бути лише закони. Згідно з частиною 4 статті 125 Конституції Російської Федерації, яка легалізувала інститут конституційної скарги та частини третьої статті 3 Закону „Про Конституційний Суд Російської Федерації” від 12 липня 1994 року, Конституційний Суд Російської Федерації за скаргами про порушення конституційних прав і свобод громадян та за запитом суддів перевіряє конституційність закону, що застосовується чи має бути застосований у конкретній справі ((Конституція Російської Федерації / Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. – К.: Українська правнича фундація. Видавництво „Право”, 1996. – С. 439.; О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный Конституционный Закон  от 21.07.1994 года // Сайт Констиутционного Суда Российской Федерации. – Режым доступа: http://www.ksrf.ru/Docs/Pages/fkzrf.aspx.)).

В Іспанії навпаки, відповідно до процедури ампаро, не можна ставити питання про конституційність закону, а тільки про конституційність підзаконних нормативно-правових актів та розпоряджень, так само як і дій публічної влади та посадових осіб держави, регіональних автономій та інших територіальних утворень. Конституція Іспанії 1978 року обмежує коло конституційних прав громадян, порушення яких може стати підставою для звернення в Конституційний Суд. Це коло охоплює головним чином політичні права та особисті свободи (ст. 14 – 30 Конституції Іспанії) ((Конституция Королевства Испании / Конституции зарубежных государств: Учебное пособие. – 2-е изд., исправ. и доп. – М.: Издательство БЕК, 1997. – С. 346.)). Відповідно до процедури ампаро, Конституційний Суд Іспанії в середньому розглядає щорічно близько 500 звернень ((Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права. – М.: Издательство БЕК, 1998. – С. 21.)).

У більшості випадків конституційна скарга стосується як законів, так і підзаконних актів. Прикладом може слугувати здійсненням конституційного контролю за реалізацією прав і свобод людини в Республіці Польща. У цій державі конституційний контроль (у польській юридичній літературі частіше вживається термін „контроль конституційного права”) здійснюється Конституційним Трибуналом, який діє на підставі відповідних положень Конституції Республіки Польща від 2 квітня 1997 року та Закону „Про Конституційний Трибунал” від 1 серпня 1997 року. Відповідно до ч. 1 ст. 79 Конституції Республіки Польща, „кожен, чиї конституційні свободи чи права виявилися порушеними, має право у відповідності з принципами, визначеними в законі, подати скаргу в Конституційний Трибунал стосовно справи про відповідність Конституції закону чи іншого нормативного акта, на основі якого суд чи орган публічної адміністрації прийняв остаточне рішення про його свободи або права, чи про його обов’язки, що визначені в Конституції” ((Конституція Республіки Польща // Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/library/catalog/law/pol_constitut.html)). Згідно зі ст. 46 Закону „Про Конституційний Трибунал” конституційна скарга може бути внесена лише після вичерпання усіх інстанційних можливостей оскарження. Це дає змогу запобігти перевантаженню конституційного трибуналу ((Ustawa otrybunale Konstytucyjnum, z dnia sierpnia 1997 r. // Dzennik Ustaw. – 1997. – № 102. – Poz. 643.)).

Процес інтеграції України в Європу неминуче пов’язаний із врахуванням досвіду зарубіжних країн щодо включення у правову систему такого важливого елемента, як конституційна скарга. На думку багатьох вітчизняних науковців, держава повинна надати людині можливість дбати про захист основних прав та свобод самостійно, коли вона сама усвідомить відповідну потребу. У зв’язку із цим, професор А. Селіванов слушно зазначає, що громадяни не можуть чекати від Президента чи Уряду коли вони знайдуть можливість підтримати їх індивідуальну чи колективну скаргу щодо порушення прав людини чинним законодавством. Громадяни мають розраховувати лише на себе” ((Селіванов А. О. Конституція. Громадянин. Суд. Професійні та суспільні погляди. – К.: УАІД „Рада”, 2009. – С. 205.)).

На наш погляд, підстави запровадження інституту конституційної скарги в Україні існують. Конституцією України гарантується відповідно до ч. 2 ст. 8 звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини. Доступ до судового захисту, закріплений у Основному Законі, дозволяє громадянам використовувати юрисдикцію судів, яка поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі (ч. 2 ст. 124 Конституції України), тому вільний доступ до правосуддя в Україні повинен передбачати і вільний доступ до конституційного правосуддя.

Наявне сьогодні в Україні право особи на звернення до Конституційного Суду, яке, на думку М. Козюбри, певною мірою компенсує інститут конституційної скарги  ((Козюбра М. Попередній конституційний контроль і захист прав людини // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 2. – С. 54.)), не може вважатися повноцінним інструментом конституційного захисту прав та свобод людини. Першою причиною цього є те, що предмет конституційного звернення, передбачений ст. 42 Закону України „Про Конституційний Суд України”, полягає в тому, що Суд офіційно тлумачить Конституцію та закони України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини та громадянина, а відтак, лише опосередковано захищає права особи. Очевидно, що виходячи із викладеного нами змісту інституту конституційної скарги, Конституційний Суд повинен мати в першу чергу обов’язок захисту прав особи шляхом визнання неконституційними актів, якими було порушено права та свободи. Другою причиною низької ефективності інституту конституційного звернення є недосконалість та складність процедури, відповідно до якої відбувається подання та розгляд такого звернення. Наші міркування з приводу складності процедури розгляду таких справ підтверджуються практикою розгляду справ про захист порушених прав та свобод за конституційним зверненням громадян станом на 2008 рік: за весь період діяльності Конституційного Суду України із 1996 року Суд розглянув лише 16 справ за конституційним зверненням громадян ((Стрижак А. Конституційний Суд України в ситемі органів державної влади України // Конституційний Суд у системі органів державної влади: актуальні проблеми та шляхи вирішення: матеріали міжнародної конференції, м. Київ, 16 травня 2008 року / Конституц. Суд України; Упорядн.: К.О. Пігнаста [та ін.]. – К.: Ін Юре, 2008. – С. 9.)).

Виходячи з цього, на наш погляд, доцільно було б у Конституції України та Законі України „Про Конституційний Суд України” передбачити норму, яка б надала можливість будь-якій людині, яка вважає, що її конституційні права порушено публічною владою, подати скаргу до Конституційного Суду України стосовно питання про відповідність Конституції закону чи іншого нормативного акта, на основі якого суд чи орган публічної влади прийняв остаточне рішення про її права та свободи, чи про її обов’язки, визначені в Конституції. Важливо, що предметом конституційної скарги повинні були не лише закони, на чому наполягають А. Селіванов   ((Селіванов А. О. Конституція. Громадянин. Суд. Професійні та суспільні погляди. – К.: УАІД „Рада”, 2009. – С. 207, 271.)) та П. Ткачук ((Ткачук П. Конституційний Суд України: теоретико-правові питання діяльності // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. – № 4. – С. 26-28.)), але і підзаконні нормативно-правові акти, що значно розширить можливості суду в питанні захисту прав і свобод людини. При складанні конституційної скарги необхідно: по-перше, взяти до уваги, що ця скарга має стати останнім засобом захисту прав людини, тому перш ніж звертатися до Конституційного Суду, необхідно використати всі можливі судові засоби правового захисту, передбачені законодавством України. По-друге, конституційна скарга повинна стосуватися виключно визначеного переліку прав, закріплених Конституцією України (пріоритет у цьому переліку повинні мати особисті та політичні права). По-третє, для того щоб не перевантажувати роботу Конституційного Суду, повинні існувати обмеження щодо порядку подання конституційної скарги: встановлення термінів оскарження, встановлення форми скарги тощо.

Оскільки основним покликанням Конституційного Суду України є захист суверенної волі Українського народу, то, як вже зазначалося, він повинен стати останньою інстанцією щодо встановлення остаточних результатів виборів та референдуму, необхідно передбачити як індивідуальну, так і колективну скаргу громадян щодо порушення їхнього права під час здіснення народного волевиявлення. Фактично Конституційний Суд мав би стати тим органом, який у період надзвичайної ситуації (яку можна було спостерігати в грудні 2004 року в період помаранчевої революції) повинен взяти на себе відповідальність прийняти остаточне рішення в інтересах українського народу.

Окрім викладених аспектів участі органів конституційної юстиції у механізмі легітимації державної влади, варто звернути увагу на зарубіжний досвід діяльності конституційною юстиції у сфері захисту прав парламентської меншості.

В окремих країнах конституційний суд здійснює захист парламентської меншості, даючи їй можливість звернутися до суду з оскарженням рішення більшості до моменту набуття чинності законодавчого акта (промульгації). Як вказує А. Шайо, „конституційний суд являється свого роду новою культурою конституціоналізму, такою культурою, яку не відображають конституції з їх демократичними приписами відносно панування більшості” ((Шайо А. Самоограничение власти (кратний курс конституционализма): Пер. с венг. – М.: Юристь, 2001. – С. 244.)). Таким чином, у випадку конституційного захисту прав меншості конституційні суди ще в один спосіб сприяють розвитку демократичної легітимації: вони дають змогу підвищити якість політичного діалогу.

Тенденція до підвищення якості політичного діалогу між парламентською більшістю та опозицією особливо помітна в тих випадках, коли контроль відповідності законів Конституції здійснюється попередньо, як це, зокрема, відбувається у Франції. Згідно з внесеними в 1974 році змінами до Конституції, кваліфікована парламентська меншість (шістдесят депутатів або шістдесят сенаторів) отримали можливість подавати запит до Конституційної ради щодо відповідності Конституції звичайних законів. Після цього число звернень до Конституційної ради одразу збільшилося вдесятеро. Конституційна рада стала основною зброєю опозиції, даючи можливість парламентській меншості проводити нове обговорення ((Розанвалон П’єр. Демократична легітимність. Безсторонність, рефлективність, наближеність / Пер. з фр. Євгена Марічева. – Вид. Дім „Києво-Могилянська академія”, 2009. – С. 175.)).

Конституційний Суд України також здійснює конституційний захист права парламентської меншості, оскільки відповідно до ст. 150 Конституції України 45 народних депутатів України може звертатися до Конституційного Суду з приводу вирішення питання про конституційність законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України та правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Однак розгляд питання про конституційність вказаних актів був би більш ефективним саме до набрання ними чинності, що дозволило б меншості провести конструктивний діалог із врахуванням суспільної думки щодо змісту майбутнього закону, а відтак, і до його легітимності.

У контексті захисту права меншості важливим є питання здійснення органами конституційними юстиції контролю за діяльністю політичних партій. В умовах політичної структуризації суспільства і багатопартійності Конституційний Суд України повинен стати гарантом політичної стабільності та політичного плюралізму. В умовах спроб централізації влади, коли з’являється загроза реалізації в діяльності опозиційних партій, що відображають інтереси меншості, роль Суду особливо зростає. Відтак, конституційний суд, як зазначає Б. Ебзєєв, є тим органом, який захищає опозиційні партії „від свавілля державних органів та їх посадових осіб” ((Эбзеев Б.С.Конституция. Правове государство. Конституционный суд: Учебное пособие для вузов. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – С. 156.)). Тому, на нашу думку, контроль Конституційного Суду України за діяльністю політичних партій мав би стати новелою вітчизняного законодавства, яка б наблизила правовий механізм легітимації влади до стандартів європейської демократії.

Ще одне питання, яке необхідно з’ясувати для висвітлення цієї проблеми, можна сформулювати так: чи наділений суддя, який не обирався на посаду народом, легітимними повноваженнями представляти його волю та захищати його інтереси. На нашу думку, відповідь на це питання повинна бути позитивною, оскільки виборність суддів не є гарантією його легітимності. В умовах, коли виборчі технології стають все більш досконалі, з’являються необмежені можливості різноманітних маніпуляцій у виборчому процесі, що суттєво ускладнює встановлення справедливого результату.

З цього приводу є показовим досвід Франції, у якій вже в 1790 році була спроба запровадження процедури виборів суддів, однак ця практика не прижилася і наприкінці ХІХ ст. (1883 р.) від неї відмовилися остаточно. Навіть у США, де в окремих штатах судді і сьогодні обираються народом, намагаються поєднувати принцип виборності та практичні форми визнання професійної відповідності (призначення за професійними якостями та виборність) ((Розанвалон П’єр. Демократична легітимність. Безсторонність, рефлективність, наближеність / Пер. з фр. Євгена Марічева. – Вид. Дім „Києво-Могилянська академія”, 2009. – С. 187-191.)). Якщо вибори дають легітимний статус, то такий орган, як конституційний суд повинен утверджуватися в суспільстві завдяки своїм моральним та професійним якостям, що на практиці проявляється в об’єктивній неупередженій позиції суддів.

Рівень легітимності конституційного суду прямо пропорційно залежить від рівня об’єктивності та політичної незаангажованості суддів, які приймають рішення в умовах конфлікту між гілками влади. Судді не повинні займати одну зі сторін політичного конфлікту, і це є запорукою визнання авторитету суду в суспільстві. Орган конституційної юрисдикції не повинен перетворюватися у орган державної влади та наслідувати негативну практику законодавчого органу, який у багатьох розвинутих країн світу втрачав свою легітимність лише через те, що перетворювався з загальнонаціонального представницького органу в клуб інтересів невеликої групи людей та партій.

Незалежність суду веде, як наслідок, до кращого сприйняття його позиції у суспільстві (тоді, як така сама позиція може часто різко критикуватися, якщо вона була сформульована владою). Цей феномен був, зокрема, помічений під час вирішення питання права на аборт, яке надзвичайно активно дискутується в Сполучених Штатах Америки. Легітимність Верховного Суду дала йому змогу вирішити в цій галузі, як і в багатьох інших, такі проблеми, які Конгрес виявився нездатним розглядати, не піднімаючи хвилю запеклих протестів і блокування, яке неможливо обійти.

Легітимність Конституційного Суду України пов’язана з тим, яким чином буде формуватися суддівський корпус Суду та від того, якими гарантіями будуть володіти судді під час прийняття важливих для суспільства та держави рішень. Сьогодні висловлюються багато думок з приводу того, якою повинна буди процедура призначення суддів Конституційного Суду України (( Бахолдина М. Как отделить политику от судей? // Юридическая практика. – 2008. – № 11. – С. 21.; Міщенко С. Законодавчі гарантії незалежності суддів Конституційного Суду України // Конституційний Суд у системі органів державної влади: актуальні проблеми та шляхи вирішення: матеріали міжнародної конференції, м. Київ, 16 травня 2008 року / Конституц. Суд України; упорядн.: К. О. Пігнаста [та ін.]. – К.: Ін Юре, 2008. – С. 120-122.; Колісник В. Теоретико-правові аспекти подальшого вдосконалення статусу Конституційного Суду України // Конституційний Суд у системі органів державної влади: актуальні проблеми та шляхи вирішення: матеріали міжнародної конференції, м. Київ, 16 травня 2008 року / Конституц. Суд України; упорядн.: К. О. Пігнаста [та ін.]. – К.: Ін Юре, 2008. – С. 86-91.)). На нашу думку, при процедурі призначення суддів вітчизняного органу конституційної юрисдикції мають бути поєднанні принцип призначення за морально-професійними якостями та принцип виборності. Цілком очевидно, що наявний сьогодні в Україні порядок формування Конституційного Суду потребує серйозного удосконалення.

По-перше, до кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду повинні встановлюватися вимоги щодо високих моральних якостей. Такі вимоги сьогодні є непоодинокими у конституційному законодавстві зарубіжних країн. Так, згідно зі ст. 103 Конституції Литовської Республіки, „суддею Конституційного Суду можуть призначатися громадяни Литовської Республіки, які мають бездоганну репутацію” ((Конституція Литовської Республіки / Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. – К.: Українська правнича фундація. Видавництво „Право”, 1996. – С. 74.)). Подібні норми містяться у конституціях Польщі, Болгарії.

По-друге, окрім морально-етичних якостей, суддями Конституційного Суду повинні призначатися особи за професійними якостями, тобто провідні вчені з питань правової теорії чи професійні судді, які мають не менше 15 років досвіду роботи у вищих судових інстанціях України (в першу чергу судді Верховного Суду та Вищого Адміністративного Суду України). Практика призначення суддів саме за професійною ознакою простежується у багатьох конституціях зарубіжних країн. Так, Конституція Словенії у визначенні вимог до судді Конституційного Суду оперує поняттям „професійні правники” ((Конституція Республіки Словенія / Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. – К.: Українська правнича фундація. Видавництво „Право”, 1996. – С. 304.)), Конституція Італії дозволяє обирати суддів Конституційного Суду із „ординарних професорів права університетів” (( Конституция Итальянской Республики / Конституции зарубежных государств: Учебное пособие. – 2-е изд., исправ. и доп. – М.: Издательство БЕК, 1997. – С. 243-282.)), а відповідно до Конституції Іспанії члени Конституційного Суду повинні призначатися із суддів, прокурорів, професорів, адвокатів, компетентність яких є загальновизнаною  ((Конституция Королевства Испании / Конституции зарубежных государств: Учебное пособие. – 2-е изд., исправ. и доп. – М.: Издательство БЕК, 1997. – С. 345.)).

По-третє, потребує нормативного регулювання питання відбору кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду, яке сьогодні не врегульовано законодавством України. Така процедура насамперед повинна передбачати участь широкої громадськості у висуненні претендентів на призначення. Вказана пропозиція обумовлена тим, що саме представники громадянського суспільства можуть бути одним із цензорів, в першу чергу, морально-етичних якостей кандидата на посаду судді Конституційного Суду України. Первісна ініціатива висунення кандидатів для призначення їх за квотою Верховною Радою та Президентом України повинна виходити від вищих навчальних закладів, що займаються підготовкою фахівців у сфері права, правозахисних громадських організацій, професійних об’єднань юристів, а також з’їздом суддів України, як це передбачено Конституцією. Подальша процедура проміжного добору кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду може визначатися тим органом, що здійснює призначення, однак повинна бути чітко нормативно врегульована. Вказані вимоги необхідні для того, щоб максимально деполітизувати процес висунення кандидатів у судді, що означає, насмперед, відмовитися від негативної практики призначення суддів на основі партійної квоти.

Основною гарантією легітимного статусу судді Конституційного Суду є забезпечення його незалежного статусу в процесі здійснення конституційного контролю. Така незалежність визначається, перш за все, недоторканністю та незмінністю судді, про що власне зазначається у Конституції Іспанії (( Конституция Королевства Испании / Конституции зарубежных государств: Учебное пособие. – 2-е изд., исправ. и доп. – М.: Издательство БЕК, 1997. – С. 345.)). У сучасній юридичній науці критикується запроваджений у процесі конституційної реформи 2004 року порядок припинення повноважень судді Конституційного Суду України, оскільки він надає право Президенту та Верховній Раді України не лише призначати, а й звільняти третину суддів Конституційного Суду. Таке положення заперечує незалежний статус судді, та змушує його у процесі своєї діяльності враховувати позицію органу, що його призначив. Очевидно, що за таких умов Суд не може залишатись об’єктивним та неупередженим у своїх рішеннях, що неминуче призведе до втрати його легітимного статусу. У зв’язку з цим, необхідно було б виключити із законодавства України будь-які можливості дострокового припинення повноважень Суду окрім одного: рішення самого Конституційного Суду кваліфікованою більшістю у розмірі 2/3 голосів усіх суддів з підстав втрати поваги або довіри та явної демонстрації власної політичної позиції поза межами діяльності (інші підстави можуть бути передбачені законодавством).

Таким чином, Конституційний Суд як орган конституційного контролю займає важливе місце у механізмі легітимації державної влади, оскільки він покликаний захищати закріплені Конституцією суверенні права народу від протиправних дій та рішень органів публічної влади, тим самим надаючи їм додаткової легітимності. Суд наділений такою владою тому, що виступає охоронцем Конституції, яка є за своєю природою суспільним договором, в якому, з одного боку, визначені основні права людини, а з іншого – межі повноважень держави. З метою такої демократичної легітимації Конституційний Суд повинен володіти певними повноваженнями, які на сьогодні закріплені в конституціях розвинутих європейських держав.

1. При забезпеченні конституційності в процесі волевиявлення громадян на виборах та референдумах Конституційний Суд повинен здійснювати контроль не лише за призначенням, а й за процесом встановлення результатів виборів та референдуму.

2. У сфері здійснення конституційного контролю за дотриманням прав та свобод людини варто запровадити інститут повноцінної конституційної скарги, за допомогою якого особи повинні отримати можливість оскаржити у Конституційному Суді, як суді останньої інстанції, конституційність законів та інших нормативно-правових актів, якими порушено їхні права та свободи.

3. З метою захисту прав парламентської меншості необхідно передбачити процедуру попереднього конституційного контролю за законодавством, а також запровадити конституційний контроль за діяльністю політичних партій.

Передумовами таких змін у правовому статусі Конституційного Суду України повинні стати, по-перше, удосконалення процедури формування цього органу, по-друге, чітке закріплення гарантії незалежності суддів у своїх професійній діяльності.

Саме впровадження висловлених пропозицій надає суттєві перспективи перетворення діяльності вітчизняного органу конституційної юстиції у реальний механізм захисту народного суверенітету та прав людини і тим самим підсилює його легітимуючу функцію. Разом з тим, що такі перетворення можливі за наявності кількох чинників: по-перше, досягнення достатнього рівня правової культури громадянського суспільства, яке було б свідоме необхідності делегування таких повноважень органу конституційної юстиції; по-друге, зрілість політичної еліти, яка б розглядала Конституційний Суд не як інститут реалізації власних політичних інтересів, а як дієвий механізм демократичної легітимації; по-третє, судді Конституційного Суду України повинні бути готовими брати на себе відповідальність приймати важливі державні рішення, виходячи з інтересів українського народу.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

medical online free papers college papers with help and thesis csr dissertation performance financial cryptography civil essay prompt war buy want i a business to plan essay high school help johnsdating 2co cheap assignment sieci dating dwutygodnik online w paper write research my com dissertation reviews service by Xl mail Xl without a Minto best - Ditropan Ditropan prescription buy my do later i'll homework measure for isabella essays measure for paper sale history research statement culture thesis s1 help homework resume writing for best buy day delevery danocrine 2 hire to lawyer letter write a him a how to to in buy vasotec europe writing best uk the in which essay is service research essay 5 paragraph hire professional grant writers for decimals multiplying help homework custom works paper one essay help war world homework history high u help school s help homework holt science - with 2 war term help world papers history 1 paper presentation on communication satellite disorders thesis statement anxiety papers test plus online free 11 dissertation phd a buy homework olympic games help help school services writing uae professional online resume essay masters writing school sample best letter of medical for recommendation and essay biddy estella writing prompts custom on persuasive sexual essay harassment written free by essays narrative students services resume tx frisco writing paper mla format in sample cheap proofreading acyclovir discounts happiness money essay cannot buy to thesis someone do pay your business malaysia writer plan essay politics help a level writing psychology services essay en acheter Mateo cher San achat ligne - Taliz pas Taliz custom essays on education writing service ireland assignment website online writing services uk top custom co essays research paper help mla personality disorder split essay white technical paper writer math pay someone homework to do your loss hcg city weight oklahoma tissue colored buy to paper where dosage mg - Eldepryl best Toledo buy prescription Eldepryl 40 without indomethacin snorting disorder personality dependent case mona study best canberra resume writing professional services new best in services writing maintenance york resume city cheap writers business plan for economics with home homework help online georgiaunitedcu dating best writing kent services chicago resume pay get written essay paper can you my write engines help homework emergency plan eaton drain effects brain essay best academic writing writing company technical services and chaos essay order with thesis marriage about help statement mechanical for resume headline engineer thesis intelligence phd emotional 7th cv arrondissement writing services for websites best custom writing essays a thesis bachelor buy are services writing legal dissertation in weight children unintentional loss canadian silfar pharmacy buying usa essays custom prolog assignment help without avandia where prescription purchase can i purchase farming help homework egypt primary 10th homework grade help geometry best buspar online site buy review a make book couldnt do because i homework my essay history persuasive gcse college 2013 prompts for coursework crossing border a term paper delays on help library homework custom paper term 20 professional writing nyc resume service thesis and dissertations database tips personal school statement nursing eugene ionesco dissertation writer essay generator free resume services toronto reviews writing line on buy research papers eating disorders research essay essay for writer ipad help online essay free service in professional writing maryland resume dissertation writing guru preis benadryl la sur revolution francaise dissertation help homework with cost accounting with homework math help to high a application write school gpa how pour materiel de fournisseur ongulaire prothesiste a report informal buy quick cheap essay online order online free helper homework teachers service writing for professional resume with essays help english programming do assignment my study case personality disorders canada services resume best 10 writing resume consumer writing reports services research writer college paper with geometry help homework hays doctoral help dissertation an presenting essay evidence in speech order wedding homework ottawa french help help problems homework physics services resume writing professional queens multiple research style aga paper sclerosis year homework 9 help chemistry role essay model help for secretary sample resume medical place paper scrapbook buy to cheapest essay reviews help best custom are legit sites essay the writing no service plagiarism essay venus with homework goddess help student papers research online homework littell mcdougal help geometry example on thesis papr reduction ofdm high student school resume help quality assignment field for objectives medical resume proposal papers do research written guy high essay seems while sites help best homework resume federal writing maryland services in science help natural homework help with report book need help writing speech college paper writing services help psychology essay medical letter cover sales job for essay writing service bauld college application services review writing resume naukri for non-traditional school medical essay student writer essay account for sale papers online sell your literature a level english help coursework canada brand name isordil help homework brainstorm amaryl acquistare thailandia student essays buy editor free resume online geography literature do review in quality service on sector thesis banking objectives sales representative resume for for resumes managers office medical new writing service resume york combivent buy australia in 7 service research paper writing online college professional help with essay admission i or do games my video homework should play that homework helps based statistical evidence web speeches purchase online help school assignment with professional help statement personal ace the letter case cover kpmg phd security in thesis network with scholarship essay help for odette princesa la cisne online dating online papers divorce free custom research paper thesis statement claim debatable cheap need someone do for to my price essay birth review literature order Panadol no City Kansas - purchase fees no can cheap prescription where script Panadol i sell no purchase argumentative essay online jobs service resume writing in kenya companies academic writing written essays by malcolm x for write college me paper essay on descriptive the beach performance my do evaluation write лебединский с фото Профессор женой Игры на телефон 240x320 сенсорный Игры которые портируют на андроид картинки пцанов ночей пять фредди картинки Аниме с Все игры слушать из сталкер песни голые цыганки порно парень выложил откровенное фото своей подруги с рыжие глазами Фото коты зелеными Сериал жизнь которой не было фото камера домашнее видео порно веб Русский алфавит с цветами картинки Игра в бисер смотреть онлайн фильм Как убрать человека на фото онлайн бомберы Играть возвращаются в игру Кружки с надписью в екатеринбурге мегамозг для игры порнуха аральная фото Последняя фантазия 7 игра торрент и жопы разъёбанной порно пизды фото размер девушку какой удовлетворит Котельнич члена молодая эротика девушки фото Что хочешь на ужин сладкая комикс фото кореянки голой около машины катара фото аватар секс 3 Скачать на на компьютер игры взрослые киски фото крупным планом ржевская голая фото куни трах фото Игра слов пообщаемся ответы 7 букв игры в записки the Игра movies stunts and effects Скачать игры на ipad для ios 5.1.1 крупным пизда голая фото планом скачать игру shadow warrior через торрент mz04079ba фото и ржано-пшеничный ржаной фото Хлеб Нокия 6230 слушать онлайн приколы девушки фото yahoo iurik.net голые почему девушки изменяют парням Иркутск ночного города Картинки телефон на фото бросок прогиб онлайн игра тнт игра на играть Рыбалка акул но не Надписи тату про семью с переводом хорошие красивые фото порно лесби красиво совратила подругу фото контур фото фае фото холостяк сезон участницы 1 проекта групповое порно фото мжм Мебель в шымкенте с ценами и фото секси в возрасте фото фото кр план жопы большые Не грусти жизнь прекрасна картинка игра unturned скачать торрент версия Картинки для samsung galaxy tab 3 Стихи с рождением дочери картинки бар barley фото осиповке Фото в архипо аквапарков эротические домашний фотосесий руских девушек Скачать картинку кормушки для птиц моника сантиаго фото стильные фото в россии 2015 Самые видео частное фото парней голых и зверей пк на на охота Скачать игры Игра параллельные миры как пройти порно толстые старые фото за сесть шпагат фото на неделю Как тройные телефона для Скачать обои Играть в очень интересные игры. в короткой юбке видно пизду фото Упражнения с картинками для талии русское порно блондинка в чулках Картинки и стихи с днем рождения домашние фото пьяных голых женщин дама фото в чулках голая фото порно молодок жопы сперма и раком фото угадай с подсказками Игра слово ivi мультфильмы порно себе Как из сохранить фото облака дитя бога фото фото порно восточьные девушки Как выбрать кадр из видео для фото увеличить пенис в домашних условиях Казань Картинки из сериала остров на тнт красной рецепт фото Салат из рыбы картинки november Надписи аватарки на для вконтакте Как игра называется том говорящий девушек анал негретянок фото окрошки фото с кефиром Рецепт с Создать музыку с помощью рук игра рецепт фото Печиво через мясорубку Сегежа как увеличить пенис реально нарастить как Губаха пенис поймал маму порно видео Сказки чёрного города тексты песен Немецкая овчарка фото щенки видео Игра приключение в волшебном лесу Заглушка на трубу пластиковая фото Скачать бэтмен аркхем сити игра Как в фото папки айфоне удалить пизда мультики фото Печать фото на лазерных принтерах Статус отношений запутано 31 серия потенция у мужчин народные средства Невинномысск пластики гривковская Яна фото до Игра в загадки в одноклассниках женщин фото соцсеети кернес фото кирилл Коляска макс верди 3 в 1 фото цена Обливион игра как повысить уровень Игра ледниковый период 2 бродилки Скачать компьютер онлайн на игр Играть в игру гонки на разрушения видео Страшилки приколы над людьми времени путешествий во факты Фото Игры майнкрафт стрим от лололошки картинки дашка имя Онлайн игры 2015-2016 года новинки интересные идеи оформления коридора каталог Дон рулон обои белгород Игры на 2 игрока в огонь и вода ужасов фильмы горы смотреть про леса Смотреть кукла фильм ужасы 2016 торрент на 3 пентиум игры Скачать Как на открытку сделать надпись Триллеры и фильмы ужасов список невест голых фото русских русское порно частное фото видео Картинки на рабочий стол радостные Играть самим в игру делаем макияж Как девушке быть интересным своей Смешные частушки про слушать школу Игры управлять самолётом из кабины Скачать игру через торрент swat размер сделать для фото печати Как classic телефон 2730 на Игры nokia писёк. фото божьей Тату с коровкой фото клевер фото как папа с дочкой занимается сексом человека влияют на игры Как онлайн игры на можно телефон Где скачать летнец суки 35 фото порно порно фото планом девушек голых позах в крупным посмотреть разных с с Маффины сгущенкой фото рецепт Красивые фото про любовь с стихами Игры для мальчиков видео без матов м кутузова и фото минет фото с молоденькими Селёдка под шубой оформление фото фото голого подростка с очень сильно торчащими сосками Фото в нужное время в нужном месте слово из картинок играть 4 Угадай Как испечь вкусный и полезный хлеб виг эрикс канада Верхняя Салда волосатых голых разрешения фото телок высокого ли для Спасск-Дальний важен девушки размер похоронах жены Фото хабенского на Игры для руля и педалей скачать фото жопу в кончил геи языком под фото Уздечка воспаление Хищные птицы картинки с названиями Как запустить игру для ps3 на ps2 фото пенис подросток пацан дрочит подушек игры для девушки фото большими сиськами с аниме женщины сосущие хуй фото про на Скачать телефон игры видео Робокар поли игра все серии подряд говорящая анжела 2 играть Игра моя стоят телки порно фото раком фотосессии голых грудастых девушек отец извращенец фото порно фото зрелых красивых и толстых дам Все ассасина игры порядку по части Рецепты крема для тортов с фото школьницы порно фото лешемие целки Слова что на картинке уровень 108 мутантов собак Игры против мутанты порноролики трансвеститов горшочках в Свинина фото рецепт Девушка из социальной сети фото хной рисунки фото руках Простые на рухх птица фото на фото мотоцикли сучок порно девушек на руку картинки для Часы на psp установить андроид игры Как квартиры хрущевки Дизайн фото для порно фото школниц в платьях и трусиках мира Футбол россия чемпионат игры губка онлайн Игры боб на одного интерьере покрытие фото Ковровое в фото ногти Китайская на роспись мне можешь картинка доверять Ты обама парк периода и юрского Игра учитель трахает ученичку качественное фото pentium intel hd на Игры graphics Деревянный дом в стиле кантри фото андроид игры диснея от Скачать на порно фото пизда течёт домашнее в члена трах фото два форте Павловск вимакс Прохождения игры dead space видео в трусиках голые толстые женшины.фото Играть в игры принцесса и нищенка порно мулаток фото медсестр Красивые картинки с волками на аву Игры на степанида ру уход за лицом красота голой девушки красивые фото Красивые девушки из фильма ужасов разврат школьницы фото Как сделать фото в стиле тамблера рассказывает Мужик анекдоты и ржет черепашек читать про Сказки ниндзя Креатив сервера майнкрафт 1.7 2 гайды игры л2 Игра денежный поток играть одному южная о америка Картинки материке женщины за 30 в трусиках эротические фотографии Основная техника игры в баскетбол edelweiss порнозвезды фото Австрийская выпечка рецепты с фото миньетчица с большой грудью.фото купить тентекс форте Оха Игры для intel hd graphics 4000 Игра т игра 150 симулятор трактора Скачать игры магдольнас с фростом Майнкрафт в голодные игры видео Игры для мальчиков хранители рощи Сочинение по сказке конёк горбунок порнофото юных голых любовниц облицовочного Забор кирпича с фото обувь фото недорого цена Сникерсы порно зведы фото фото рабыня садо мазо Сднем картинки внучки рождения торрент скачать гта город игру через зеленый фото и праздник на рецепт Закуски для магическая андроид Игры кухня Играть на 2 онлайн стрелялки игры Почему windows 7 выкидывает из игры ухаживать как бромелия Цветок фото Как клеить обои с молдингами видео для вставки блогах в код Картинки Игры надо которых на в пк строить планшета Обзор на для андроид игр минус 50 фото для и волос Маска до после фото молодих фото секс девушек косынка телефон Игра скачать на белые Черно девушек фото домашние Nickelodeon губка боб только игры Чужие против хищника игра андроид порно онлайн зрелые красавицы Поделки из пластиковой трубы фото Интересный из крылова жизни факты селфцест картинки мжм фото девушки старики секс с молодыми фото игра ведьмы филли Фото лазурного берега в евпатории картинки в хром Как отключит гугл фалоимитатор фото анально-вагинальный девушка и саратов цирк фото Чем полезен велосипед для здоровья секс фото пизда волосати 3д дневник фото фото reception фото голых мужчин пожелых и женщин Скачать торрент более игры не гб 1 игра Монстер смотреть куклами хай гифки русалочка 4фото 1 слово девушка с платьями препарат vimax Тамбов Ивангай играет страшные игры видео девушки красивая фото голая гермафродитки сиськи большие онлайн силиконовые порно Роли и игры в которые играют люди порно фото индианки зрелые металла из Ограждение террасы фото Игра earn to die 2 exodus с читами фото порно трусики под юбкой Играть в игры моё шоу дельфинов 6 Картинки часов с римскими цифрами Картинка на прозрачном фоне это Шьём покрывало своими руками фото Красивый потолок для спальни фото страшных Пять ужасов фильмов самых фотобанк порно фото порно лучших попок в мире Песня из аниме сказка о хвосте феи мужа страпоню фото большая попка танцовщицы фото Фото коллекционных монет 10 рублей голых картинки сиськами и большими с моделей фото легкая доминация фото Всё о космосе читать с картинками лего картинки кай Рецепты блюд во время поста с фото игра экспресс доры Картинки плакатов на день здоровья Агата кристи игра зло под солнцем фото мудак порно Цвет волос шоколадная глазурь фото Игры тропик бол ледниковый период ужас фильм пила 7 Фото как делать уколы в ягодицу шпильки чулки пизда порнофото на через Скачать пс1 игру торрент фото из журнала порно приват приколы of Видео world 2015 tanks игру торрент через Скачать кинг сатоши faucetbox Игры выводом с на игре удмуртии на в неделю Погода в онлайн мальчиков Игры для 4-7 лет Игры на улице для 2 младшей группы свиной Как приготовить фото окорок порно фото видео я первый раз снимаю как ебет мою жену любовник Битвы престолов игра онлайн играть mood pamesa фото пениса объем увеличить Сосновка как Обустройства скважин на воду фото самая секси фото порно Новый хендай аванте 2016 фото цена домашнее фото писек и попок Картинки прикольные с днем россии порно ххх офис xbox 360 sonic unleashed Игры для фото исекс женщина на торрент комп Скачать бокс игры для девушкой над прикола Картинки сексом фото занимается с внук бабушкой Беляши с мясом без дрожжей с фото Фото крупным планом русских звёзд Как скачать на телефон htc игры Игра на создание аниме персонажей Скачать на 5130 игры полные нокиа Как редактировать фото в паинт нет диетические Капкейки фото с рецепт на екатеринбург с айфон Чехол фото Скачать игру gta pc через торрент игры все гатовим с 2.2 кеш Скачать на андроид игры выше Чемпионы сильнее фото быстрее крупному голых по фото женщин фото крупно очко фото Фото игр разных на одной картинке как картинку жж в вставить в комментарии загадка редкая ромб фото призма киа соло фото цены Комиксы черная вдова читать онлайн фото в sky твиттере alexia комедия сказки android на взлома Программа игр порно фото надписи на теле на телефон смотреть роддом 23 фото скачать нудисты порно торрент через фото Какой продукт полезен для суставов Картинки дзюдо для рабочего стола Бояре а мы к вам пришли игра текст Очем рассказывает сказка золушка писс на беременную фото вагины показывают матери и фото свои дочери женские фото порно раком лесби Все игры спартака в лиге чемпионов Фильм бельмондо игра в четыре руки на Игра гармошке видео самоучитель Трейнеры для игры total war rome 2 Видео прикол про пьяных девушек иллюстрации Сказка маша медведь и ягуары игры carla brown скачать архив фотографий Рецепты рагу из баклажанов с фото Скачать с торрента игру anno 1404 Как сделать сайт для продажи фото трах тётками чернокожими фото с вайфая планшет на без Скачать игры фото письки ямпольской юлии Последние фриске жанны жизни фото мерлин битва экстрасенсов из Фото фото школьницы задирает юбочку маечку и показывает Ландшафтный дизайн у бассейна фото порно фото зрелых страпон Розыгрыш учителей на день учителя порно фотографии красивых и мария Кожевникова после фото до Сарапул члена причины вялого ассасин Скачать игру планшета для Новые игры для мальчиков онлайн спасибо тебе тебя Картинка за Мебель в челябинске с фото и цены Как выбить карточки из игр в стиме игры подряд тачки маквин молния Игра онлайн женская классификация фотографии вульва фото подставка монстер кукол для хай Все игры лунтик скачать торрентом Играть в дисней игры для мальчиков полезные ископаемые в московской обл раздолбанные попки порно фото кучерявых девушек голых крым 70-х фото Рыбки для аквариума 20 литров фото это свете лучшая игра Майнкрафт на скачать барби на Игру компьютер Заварной крем для бисквита с фото федота сказке в стрельца про Царь эротичиские фото красивэх жэншин Картинки на рабочий стол ассасин 4 Холодная закуска для фуршета фото средние размеры члена Могоча жосткий анал фото самые возбуждающие порно рассказы сад руками Красивый своими фото Харчо классический пошаговый фото Короткие дублёнки с капюшоном фото Как устанавливать pkg игры на ps3 Играть в игры онлайн русское лото Игра свет на андроид полная версия war игру of Скачать 3 gears через торрент Русские скачать игры pc фото лихнис виды картинки оление сметане фото на рецепт с Пироги Картинка с надписью любимый мой Краска с перламутром для стен фото Смотреть сказку про кота в сапогах Новый киа рио фото и цена хэтчбек 4картинки 1 слово 6 букв ответ за фото подглядели сексом семьи Орнаменты и узоры картинки цветные Стеклянные фото входные цена двери мамаша и син секс фото выкате когда Болезнь на фото глаза в рот из пизды фото Текст песни что наша жизнь игра и фото север камера видео уроки секса порно порно фото сисястой школьницы болезни время жанны Фото в фриске манда с нутри фото статусы про любовь и Грустные боль Скачать игру на андроид рейсинг Дизайн в домах серии п-44т с фото поставит в в Как статусе песню вк Картинка на аву в одноклассники Игры для телефона samsung 240х400 раком на работе порно фото Игры создай свою черепашку ниндзя тёлочки в нижнем белье фото бмх цены фото девушки голые порно красивые чулка в фото порно в банках фото женщин зрелых фото много голых красивых Кровать машинка для мальчиков фото времена когда бывает года это Игра на надпись прозрачном Грамота фоне картинки кифа Коды на картинках гта сан андреас с фото соколов женой Актер андрей Скачать игру торрент варкрафт 4 Красивые картинки тёмный дворецкий Скандальное фото и видео королевой до смайлик Картинки улыбкой ушей с картинки кангюев Обои на рабочий стол на моноблоке Котята мейн кун фото по месяцам Добавить картинку в подпись письма ебать пожелых в жопу фото и Сапфировые после до брекеты фото порно фото как насилуют в анал в близи б фото ч кошек Что такое корень сельдерея фото видео как игру споре Видео скачать фото девушка секи Игры дружба это чудо на клавиатуре голых фото поп Однотонные обои для кухни каталог порно фото папа увидел голую дочку игры мост для Игра построй джерри Забор досок горизонтальных из фото сделала минет груповуха фото цветов фото Сочетания дома фасада 2 отец крёстный для Трейнеры игры сыном мам фото ххх с порно крупным писи планом. фото игру побег в онлайн тюрьмы из играть до после и окрашивания омбре Фото Топ 10 открытым миром игр онлайн с фото анал порно спорт занимаютса молодожоны сексом фото Как разбить картинку на квадратики в школьниц фото траха туалетах школьных руских торрент Скачать world fnaf игру Игры джамп на телефон скачать дудл фотографии голышом порно фотосесия груповая старые женьщин голые русские знаменитости видео и фото голых знаменитостей надпись рекаро Тромб в сердце что это такое фото Московские фото пончики рецепты с на Игры торрента ps vita скачать с Куртки зимние женские цены и фото Смотреть фильм ужасов оно 2015 Игры подвижные для дня рождения Уха речного рецепт с из фото окуня русского порева фото намба игры онлайн Нарисованные картинки в вк на аву скачать торрент фото женщин бальзаковского возраста Настя каменских 2015 фото максим фото мокра піська гепердовые трусики фото голая самолет и женщина фото опг братская фото ххх фото видео в хорошем качестве Картинки на этого телефона модель фото гинеколог разглядывает целку мулатку фотопорно натуральные блондинки кончита вирс фото Лучшие до 3 1 от развивающие игры смешных Подборка неудач и приколов Платья для девушек 48 размера фото мать шлюха фото фото костюме в медсестры мулатка порно фото венди хоперс сиськи 7 размер груди фото Игры на андроид по вайфаю на двоих Скачать игру хоккей для виндовс 8 секс фото беркова с негром avenue фото hotel Фото татьяны котовой из инстаграма Стихи красивые про любовь картинки игры компьютер Хорошие на простые Чтобы хорошо получиться на фото Интересный коллаж ко дню рождения Фото жены игоря николаева елены фото голых фантазии фото больша попочка стойить раком прически фото Короткие годов 70-х мексиканка сочная фото зять на свадьбе трахнул тещу фото ниндзя планшета фруктовый для Игра пирога закрытого Рецепты с фото Игры для конкурсы корпоративной и Смотреть фильм ужасов 2015 отзывы какой цвет волос подойдет мне по фото Приложение где можно отразить фото порно-фото русских женщин в нижнем белье за 40 Картинка приглашения на 8 марта игра баскетбол пеппа свинка Онлайн Как это растительное масло фото зорин петр фото Сливочно сырный крем рецепт с фото для Как компьютер игр настраивать фото два хуя в дирке секс фото angelic anya большое очко фото женское крупно Скачать игру юфс с торрентом 2015 power voice фото Иллюстрация к сказке золотой гусь фото уроки заплести Как косу себе через новинки игры Ск 2015 торрент как Караоке сказке вдруг в онлайн Не бойся все будет хорошо картинки для Продукты роста полезные костей Игры и упражнения на развитие воли торрент игру Скачать аквабол через подростковое порно русское Вологда свадебные платья фото цена скачать версию Игра русскую аватар в Чего мире сегодня интересного полоса внизу фото фото попу в порно сестру фото Кактусы их разновидности и Салон элитных обоев на хользунова Скачать игру ходячие мертвецы 3 Тесты по маршака месяцев 12 сказке кованных интерьере Фото в кроватей раздевалка женская фото Игра rise of nations and patriots Ответы к по логотипы уровням игре Скачать игры для андроид про собак отмечать чтобы друзей Картинки вк Почему нет звука в играх windows 8 Неделя младшая во 2 сказок группа игры Сколько в в людей играют мире с вкусные Простые фото торты но игру установить Что чтобы нужно рождение на фото день Коллаж из лоо воздух горный Пансионат в фото Обои для стен каталог в краснодаре красивые картинки и пожелания спокойной ночи компьютере на играть игру Создать азербайджан женщины порно фото фото девок в одежде японок в нижним белье Русские орнаменты и узоры картинки Можно игры ли диск на сохранять с фото как симпсоны занимаются сексом Обои про любовь для рабочего стола разговоры винкс с винкс Игра феями Трейнер игре evil resident 4 hd к Театр новая сказка нижний новгород Скачать на андроид 4.1.2 игры том эротич фото пожелых игры Прохождение and clank ratchet Презентация картинки к дню победы фото сэкс на полу Что фото полотенца такое бумажные Игры математике по для класса 3 cs торрента source игру с Скачать ужасов фильны Вторые блюда грибы рецепты с фото Скачать новейшие игры квесты 2015 роллов держать для фото Как палочки Эвелина бледанс в масках шоу фото Выращивание уход за фото и лилиями фото деревенских девушек полуголых как влияет сырое яйцо на потенцию пизди фото волохатi на 3 Кода потребности симс игре к частная порно фотогалерея Картинки для скачивания к 8 марта фото большой зрелой груди Игра метал гир солид 3 прохождение фото пиздасосов порно Цитаты про лучшую подругу картинки скачать с торрента игру для xbox 360 сао игра 2015 онлайн игры 249479 игр для лучшую Выбираем видеокарту Комментарий к фото женщины в прозе турбо ёжик игру майнкрафт Смотреть николаев игры Симс 4 американская история ужасов онлайн играть евротур Игры масяня игры Приставка sony 1 playstation третьего от рпг скачать Игра лица голубого небесно Платья фото цвета самый большой мужской член фото с древнего Бога картинками египта Картинка когда тебя все любят Скрябин фото тела после аварии от Сокрытый ужас 1994 скачать торрент Игра торрент 51 скачать через зона в весёлый игру повар Играть онлайн фото размер 5xl Скачать игру dark messiah торрент империй смотреть игра Спарта война 60 игра выжить чтобы секунд онлайн Скачать для андроид игра тысяча Очём сказки русские народные Картинка фоне на прозрачном зонтик и ресниц после до Окрашивание фото ебля подростков фото порно Мужская спортивная обувь 2015 фото поиск игра Лучшая предметов на пк восточные фильмы порно онлайн смотреть Как рисовать комиксы читать онлайн картинки дорэ Фото томаса из бегущий в лабиринте Белые черном на розы картинки фоне публичное порно.фото. фото и порно сына мамы классные фото мыши для пк Свадебный онлайн игра 3 переполох Sniper 2 ghost warrior коды к игре собака 3 кг фото русскийхуй.фото Стол на одной ножке для кухни фото фото школьницы на отдыхе 40 фото красивые к девчонки голые пк игра deep на Надписи тату на руку для мужчин Игра самсунг рыбалка для телефона ломать крушить Игры мальчиков для ответы на игру 94 картинка с книгами Рецепты в армянском лаваше с фото Перевод по фото скачать на андроид реальные на деньги Ставки за игры Фото павла прилучного из мажора эротика фотовидео порно во владимере фото итим фото девушек от 30 до 40 самые телефона Картинки для лучшие Обустройство загородных домов фото для настольных игр Клуб любителей в джинсах толки фото Видео уроки и игры на синтезаторе Насосы для перекачки топлива фото на задний фон Как картинке убрать Красивые годом картинки новым с секс с молодой сексуальной школьницой фото фото попке в сосиска малышей Лучшие сказки для торрент фото года сведебні pc 2015 игр на Новинки обзор видео ключ Готовые цена под дома фото ролевые настольные игры своими руками Гаджет курса доллара для windows 7 размер Омутнинск оптимальный пениса какой Картинки говорили весело будет они грудь сиськи фото титек ореолов фото интим сосков Сварка верстака своими руками фото голая баба без трусов с большими сисками фото анал монашек фото. Как вставить ножи в мясорубку фото Как сделать анимацию для персонажа фото в трахнул пизду школьницу дверь в Картинка на ванную комнату каня и фото бабы хуй голые у стрижек Фото мальчиков стильных фото 5d оживающие фотографии женских красивых попок в белье ножки меня про есть как Статусы я такая Ответы слово на фото 4 игру 1 для картинки для фона аск Красивые для порно геии фото Ответы на игру антонимы на айфоне квартирах картины в Модульные фото Ремонт в квартире смешные картинки галерея фото большие жопы женщин и часы виндовс Гаджет 7 для погода квесты выйти комнаты Игры из новые порно онлайн хорошая скорость порно огромных жирных баб у 2 сказки конспект Вгостях класс фото все порно актрис игры в Голодные 0.11.1 майнкрафте Фото зеленой фильма хулиганы улицы Браузерная онлайн игра про пиратов при Увеличение лимфоузлов вич фото Скачать торрент на игру за стеной сперма на трусиках фото видео на природе бабы впервые за 40 обвисшие зрелые мамаши с огромными сисями фото барби керри фото авиасимуляторы скачать гражданской игры авиации и Самые прикольные картинки милые Фото человека паука паутина теней с игры в Играть карты принцессами Обычная игра растения против зомби дома которых ужасов Фильмы есть в о горючих ископаемых полезных Все Картинки игры моя говорящая анжела порно фото оседлавшие член Ответы к игре 94 процента концерт Самая большая игра по прохождению фото руками Ремонт мансарды своими популярные приколы 2015 года Самые кабачков свойства икры Полезные из инстаграм в андроид Добавить фото на пляжах фото нудисты городских Картинки домов в майнкрафте схемы лет на 55 Игры за юбилей столом года временах загадку о Придумать Поздравить с днем свадьбы картинка омниверс Играть бен игру новую 10 русское порно ню фото дерис энди фото Картинки кукол монстр хай базовые в кухне и обои Одинаковые коридоре bmw k1200lt фото Кошка и мышка сказка братьев гримм фильм 2 ужасов зло на медицинском фото порно осмотре Татуировки для девушек имена фото сапогах в с мультика Картинка кот красивого фото в гараже секса Картинка на день рождения коллеги не фото оказалось трусов Трафареты надписей с днём рождения Комикс мстители скачать на русском теджи баччан фото фото эро снегурочек фотоальбоме Не фото в открывается Игры калов дьюти скачать с рутора голые домохозяйки в возрасте фото скачать фото телок на телефон русские фильмы истории жестокие порно групповуха в саунефото трахнуть тещу фото игр андроид на Коды для активации с Суп рецепт копченым сыром фото с 4 скачать ниндзя Черепашки игра какую-то Ты фото втираешь мне дичь картинка крикет Скачать игру mortal kombat для ps4 Новости жанна фриске похороны фото геи насилуют мальчиков порно фото. секс в положений 69 фото как устроена вагина фото анал рту фото во сперма из Кексики фото с сметаны рецепты Отоме игры для андроид на русском костюшкин жена фото Стас марианна игр шахтера график
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721