Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий досвід України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дуалізм виконавчої влади, закріплений на конституційному рівні, вважається ключовою характеристикою змішаної республіки (раціоналізованого парламентаризму), яка принципово відрізняє її від класичної парламентарної республіканської форми правління ((Сарторі Джованні. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів. – К.: АртЕк, 2001. – С. 125.)). Згаданий дуалізм відображає наявність двох керівних центрів у сфері виконавчої влади – власне кабінету міністрів і глави держави, функціонально поєднаних між собою. Відношення цих суб’єктів до виконавчої влади не однакове: якщо уряд входить до неї як вища ланка в системі органів виконавчої влади, то президент є складовою виконавчої влади функціонально – через певний обсяг конституційних повноважень в урядовій сфері ((Авер’янов В. Органи виконавчої влади в Україні. – К., 1997. – С. 11.)).

Сумісна компетенція глави держави й уряду у виконавчій сфері відображає намагання розробників концепції раціоналізованого парламентаризму поєднати кращі риси президентської та парламентарної форм правління в організації виконавчої влади – високу функціональну ефективність уряду завдяки залученню до його формування та координації поточної урядової політики глави держави та наявності достатньо самостійного у своїх рішеннях і діях прем’єра – представника парламентської більшості. Атрибутом раціоналізованого парламентаризму є також парламентська відповідальність уряду – інституційна гарантія легітимності урядової політики. Необхідність інвеститури уряду в парламенті (інший типовий атрибут змішаної форми правління), широкі можливості прем’єра визначати склад уряду змушують президента приймати до уваги розстановку партійних сил у парламенті і підштовхують його до призначення на посаду прем’єра особи, яка б користувалася підтримкою парламентської більшості і була здатна сформувати уряд, програма і склад якого знайшли б схвалення в парламенті. У змішаних республіканських формах правління акти глави держави, що стосуються сфери урядової діяльності, потребують скріплення підписом прем’єра чи (і) профільного міністра. Поєднання таких чинників як парламенський спосіб формування уряду, його парламентська інвеститура та контрасигнатура актів глави держави з боку прем’єра забезпечують достатню самостійність уряду і, зокрема, його голови від президента; уряд очолюється впливовим у політичному плані прем’єр-міністром і має ефективні важелі впливу на главу держави, які за певної розстановки сил перетворюють кабінет на одну з найважливіших ланок механізму дежави. Згадана ситуація й ілюструє поняття “раціоналізований парламентаризм” – парламентаризм, обмежений на користь виконавчої влади.

Маючи відповідні переваги перед президентською та парламентарною формами правління, змішана республіка завжди принаймні потенційно несе в собі загрозу нестабільності державно-політичного життя: залучення до формування уряду представницького органу і глави держави, подвійна підконтрольність та відповідальність уряду перед парламентом і президентом у ситуації так званого співіснування, коли парламентська більшість і в цілому похідний від неї уряд належать до одного блоку політичних партій, а глава держави є представником іншої політичної сили обертається згубним партійним протистоянням, наслідки якого об’єктивно не можуть не позначатися на результатах урядової політики. Негативна риса “співіснування” – ускладненість процесу ухвалення рішень, оскільки глава держави і прем’єр у політичному відношенні протистоять один одному, а важливі виконавчі рішення є результатом попередньо досягнутого компромісу між згаданими суб’єктами. У такому випадку лише високий рівень політико-правової культури державних посадовців, підкріплений імперативними процесуальними нормами конституції, які встановлюють обов’язкові механізми взаємодії вищих органів державної влади у здійсненні їхніх сумісних повноважень можуть попередити цілковитий хаос державно-політичного життя. По суті, у ситуації “співіснування” дуалізм виконавчої влади стає однією з найпроблемніших і суперечливих характеристик змішаної форми правління. Попри це, дуалізм виконавчої влади є скоріше позитивною, аніж негативною характеристикою її організації, оскільки сприяє виробленню демократичних традицій взаємодії вищих органів влади, виступає запобіжником проявів узурпації влади як президентом так і партійною більшістю у представницькому органі, привносить елементи взаємоконтролю між главою держави і прем’єром, у кінцевому рахунку слугуючи підконтрольності влади суспільству.

Перший прецедент дуалізму виконавчої влади склався в П’ятій Французькій Республіці – історично першій змішаній формі правління і більшою-меншою мірою став зразком для наслідування для багатьох європейських держав, що підтримали започатковану у Франції державно-правову традицію і визнали за доцільне запровадити в себе змішану форму правління. У самій П’ятій Республіці дуалізм виконавчої влади набув конституційно-правової регламентації. Конституція Франції 1958 р. вказує, що “Президент Республіки головує в Раді Міністрів”, а Прем’єр “у виключних випадках… може заміщувати Президента Республіки в якості голови на засіданні Ради міністрів по конкретному дорученню Президента і зі строго визначеним порядком денним” ((Конституция Французской Республики. Ст. ст. 9, 21 // Конституции государств Европейского Союза. – М.: НОРМА–ИНФРА.М, 1999. – С. 667, 669.)). Приведені конституційні норми інституціоналізують дуалізм виконавчої влади і зумовлюють той факт, що Уряд у Франції може виступати як у формі Ради міністрів, яка об’єднує всіх її членів під керівництвом Президента Республіки, так і як сукупність міністрів під керівництвом Прем’єра (у такому випадку він отримує назву Кабінет міністрів). Особливістю актів Президента, що приймаються на засіданнях Ради міністрів, є те, що вони потребують скріплення підписом (контрасигнатури) Прем’єра і відповідного міністра. Конституція порівняно чітко вказує, які питання підлягають обов’язковому розгляду в Раді міністрів. Практично всі найбільш важливі проекти регламентарних нормативних актів, проекти законів, рішення про постановку питання про довіру Уряду в Національних Зборах (нижній палаті французького Парламенту), про проведення референдуму, призначення на вищі державні посади та інші підлягають обговоренню в Раді міністрів. Однак питання безпосередньо про розподіл повноважень в урядовій сфері між Президентом і Прем’єром у конституційному тексті 1958 р. відображення не знайшло. Тому на підставі відповідних конституційних положень у П’ятій Республіці фактично спонтанно був вироблений механізм розподілу компетенції у сфері виконавчої влади. Згадана практика розподілу компетенції у П’ятій Республіці пройшла певний розвиток. У період безпосередньо після вступу в дію Конституції 1958 р., у час президентства де Голя мало місце своєрідне вертикальне розмежування повноважень Президента й Уряду. Президент головним чином керував здійсненням зовнішньої і військової політики Франції. У постголістський період утвердився своєрідний горизонтальний розподіл повноважень і компетенції, за якого рішення найбільш загального політичного характеру приймаються Президентом, а все поточне управління країною здійснюється Урядом. Однак ні та, ні інша схема практично не працюють в умовах “співіснування”. За такої ситуації Президент має і зобов’язаний шукати компромісу з Урядом, як, утім, ту ж задачу повинен вирішувати й Уряд. В основному питання управління державними справами за такої ситуації зосереджуються в руках Уряду. Водночас – велика частина одноосібних повноважень Президента залишаються недоторканними.

Питання про те, наскільки точно може бути повторена французька державно-правова теорія і практика в умовах інших державно-правових систем і наскільки згубними для них будуть наслідки дуалізму виконавчої влади у випадку “співіснування” залишається, об’єктивно, відкритим. Реально спроби держав, які намагаються відтворити новітній французький державно-правовий досвід у своїх вітчизняних умовах завжди набувають значної специфіки, обумовленої цілою низкою національних чинників: особливостями партійної системи країни, характером політико-правової культури владарюючої еліти, наявністю усталених традицій демократії, а також нормативно-інституційними факторами – особливостями державно-правової системи країни. Зокрема, для кожної країни, яка в певний момент розвитку своєї державності здійснює перехід до змішаної форми правління постає питання про механізм взаємодії й узгодження дій глави держави та уряду у виконавчій сфері. Віднаходження такого механізму набуває принципового значення в досягненні мінімальної легітимності змішаної форми правління – змішана республіка не може бути виправданою, якщо вона унеможливлює чітке визначення суб’єкта відповідальності за результати дій держави.

В Україні намагання застосувати оптимальну формулу компетенційного дуалізму у виконавчій сфері в умовах змішаної форми правління в період дії первинної та чинної редакцій Конституції України набувало принципової несхожості. Однак єдина спільна й визначальна риса, яка об’єднувала обидва випадки – безсумнівний факт, що розподіл компетенції у виконавчій сфері між Президентом України та Кабінетом Міністрів України і до вступу в дію конституційних поправок від 8 грудня 2004 р., і в постреформенний період залишався однаково далеким від тих позитивних результатів, які були досягнуті у державно-правовій практиці П’ятої Французької Республіки. Причини цього були різними і потребують принаймні короткого огляду.

Конструкція механізму влади, запроваджена Конституцією України від 28 червня 1996 р. у своїх загальних характеристиках відповідала стандартам президентсько-парламентарної форми правління, а в багатьох деталях безпосередньо нагадувала змішану Французьку Республіку зразка 1958 р. Риси схожості виявлялися насамперед у способі формування Уряду, подвійній відповідальності Кабінету Міністрів України перед Президентом України та Верховною Радою України, інституті контрасигнатури. Також дослідники зазначали і про схожість дуалізму виконавчої влади в Україні у вищезгаданий період до французького варіанту ((Серьогіна С. Сутність інституту глави держави та його еволюція у світовій державно-правовій практиці // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 4 (23). – С. 54-65.)). Разом із тим, були й малопомітні, але принципові відмінності. У П’ятій Французькій Республіці Президент володіє правом достроково припинити повноваження Прем’єр-міністра за власною ініціативою. Однак згадане право Глави держави зв’язане однією виключно важливою умовою, яка є ключовою гарантією незалежності Прем’єра від Президента й обумовлює за відповідного збігу обставин (у ситуації “співіснування”) його статус як вільш важливої в політичному плані фігури ніж сам Глава держави. Президент у П’ятій Республіці, відповідно до Конституції, призначає Прем’єр-міністра і за його представленням інших членів Уряду. Він же формально відкликає Прем’єр-міністра й інших міністрів. Фактично ж Президент не може в односторонньому порядку припинити повноваження Прем’єра, оскільки Конституцією передбачена формула “підписує заяву Прем’єр-міністра про відставку” ((Конституция Французской Республики. Ст. 8 // Конституции государств Европейского Союза. – М.: НОРМА-ИНФРА.М, 1999. – С. 667.)), тобто, якщо немає відповідної заяви, відставка Уряду неможлива. Конституція України в редакції від 28 червня 1996 р. згаданої формули, як і будь-яких інших застережень у праві Президента України відправляти Прем’єр-міністра України у відставку на власний розсуд не передбачала. Натомість вимога підпису Главою держави заяви Прем’єр-міністра України про відставку чомусь закріплювалась у ст. 115 (первинної редакції) Конституції України, яка встановлювала право Верховної Ради України прийняти резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України, наслідком чого була відставка Кабінету Міністрів України. Якщо за наслідком отриманої резолюції недовіри відповідної заяви Прем’єр-міністра України Главі держави не було чи Президент України не підписував такої заяви, право Верховної Ради України достроково припинити повноваження Уряду набувало характеру юридичної фікції. Останнє слово за Президентом України в питанні дострокового припинення повноважень Кабінету Міністрів України внаслідок прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Уряду підтверджувалося (на випадок можливих сумнівів у цьому) положенням п. 9 ст. 106 Конституції України про те, що Президент України “припиняє повноваження Прем’єр-міністра України та приймає рішення про його відставку”. Фактично інститут парламентської відповідальності уряду в Україні в період дії первинної редакції Конституції України не діяв. Додатковими визначальними важелями впливу Глави держави на стан справ в урядовій сфері було передбачене Конституцією України (первинною редакцією п. 16 ст. 106) право Президента України скасовувати акти Кабінету Міністрів України, призначати та звільняти з посад членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій (п. 10 ст. 106), імперативний характер указів Президента України для Кабінету Міністрів України та відсутність у конституційному тексті положення про те, під чиїм головуванням відбуваються засідання Уряду. Нормативна ж невизначеність змісту, обсягу та організаційних форм здійснення повноважень Кабінету Міністрів України в системі стримувань і противаг перетворювала Уряд фактично на безправного суб’єкта у його відносинах із Главою держави.

Ще один чинник, який розривав необхідний зв’язок між персональним складом Уряду та коаліційною більшістю у представницькому органі, а також між Програмою діяльності Кабінету і програмними засадами партій, які утворювали згадану більшість, відтак – у обох питаннях робив Кабінет Міністрів України безпосередньо й повністю залежним від Президента України – відсутність парламентської інвеститури Уряду. Парламентська інвеститура є механізмом забезпечення реальної участі парламенту у формуванні уряду й передбачає вотум довіри кандидатові на посаду прем’єра і програмі дій нового уряду. Парламентська інвеститура передбачає, що не тільки прем’єр-міністр постає перед парламентом, але він у визначений строк подає програму діяльності уряду, і тільки тоді, коли програму затверджено, уряд приступає до виконання повноважень. До того часу уряд не є легітимним. Згаданий інститут первинною редакцією Конституцією України не передбачався (як не передбачається і чинною), що придавало змішаній формі правління в Україні особливої виключності. До прийняття Закону України “Про Кабінет Міністрів України” від 21.12.2006 р. Україна була єдиною країною зі змішаною формою правління, де Програму діяльності Уряду можна було затвердити будь-коли, тобто Уряд міг функціонувати з незатвердженою Програмою ((Шаповал В. “Конституційний дизайн” України: сучасний стан та перспективи розвитку // http://usps.parlament.org.ua/uploads/docs/Shapoval_checked.doc)).

Поєднання згаданих нормативних чинників, які були вже власним національним “винаходом” розробників Основного Закону України від 28 червня 1996 р. на фоні початкового етапу розвитку вітчизняного парламентаризму зумовлювало цілковиту залежність Кабінету Міністрів України та, зокрема, Прем’єр-міністра України від Глави держави й перетворювало останнього на фактичного Голову виконавчої влади, а Прем’єр-міністра України – на адміністративного Прем’єр-міністра (“Прем’єр-міністра без портфеля”).

Відтак – компетенційний дуалізм у виконавчій сфері знімався й набував цілком формального характеру. Останнє надавало змішаній республіці в Україні характеру такої ж формальності й перетворювало її фактично на напівпрезидентську республіку – спотворену в напрямку гіпертрофії інституту президента форму правління, яка мала зовнішні ознаки змішаної форми правління, але такою не була реально. Саме насамперед через відсутність у первинній редакції Конституції України положень про інститут парламентської інвеститури Уряду та вимоги заяви Прем’єра про відставку, зініційовану Главою держави, “змінна”, “перемінна” (синонімічні назви змішаної республіки) форма правління в Україні в період від прийняття Конституції України 28 червня 1996 р. до конституційної реформи від 8 грудня 2004 р. не зазнавала жодних принципових змін і фактично не залежала від навності чи відсутності у представницькому органі союзної Президенту України коаліційної більшості. Фактично форма правління в Україні у згаданий період завжди залишалася напівпрезидентською, у якій дуалізм виконавчої влади ставав юридичною фікцією.

Ситуація принципово змінилася після внесення 8 грудня 2004 р. поправок до Основного Закону України. Чинна редакція Конституції України склала правову основу концептуально нової системи стримувань і противаг, яка відповідає критеріям парламентарно-президентської республіки. Висловлюючись максимально узагальнено, ця форма організації механізму влади стала більш децентралізованою, але менш стабільною і функціональною. Основним завданням конституційної реформи був перерозподіл відповідних повноважень Президента України на користь Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з метою досягнення більшого балансу в системі поділу влади. Реформа надала реального характеру відповідним нормам ст.ст. 106 та 113 Конституції, які закріплюють розподіл компетенції у виконавчій сфері між Главою держави та Урядом. Однак особливістю існуючого компетенційного дуалізму у виконавчій сфері є те, що конституційні поправки від 8 грудня 2004 р. спричиняють ситуацію, за якої здійснення ключових повноважень Президента України вимагає досягнення інституційного компромісу: Глава держави може ефективно діяти лише за умови підтримки Уряду, точніше Прем’єра, але не навпаки – Уряд у своїх діях не потребує принципово підтримки з боку Глави держави. Кабінет Міністрів України, як і Прем’єр-міністр України у функціональному відношенні фактично цілком незалежні від Президента України: принцип відповідальності Уряду перед Главою держави в Конституції України проголошений (ст. 113), але механізм відповідальності не встановлений. У сучасних конституційно-правових умовах єдиним органом, якому фактично підпорядковується Кабінет Міністрів України і який може ухвалити рішення щодо дострокового припинення повноважень Уряду, є Верховна Рада України.

Визначальною рисою дуалізму виконавчої влади в Україні на сучасному етапі є та, що в умовах високого конфліктного потенціалу владарюючих політичних сил, який особливо виразно проявляється в ситуації “співіснування”, інститут президента демонструє “функціональну недостатність” й виявляється позбавленим необхідних інструментів для реалізації свого конституційного статусу гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав та свобод людини і громадянина, здійснення повноважень щодо керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, представництва держави в міжнародних відносинах, ведення переговорів та укладення міжнародних договорів України тощо через систему органів виконавчої влади. Фактично в ситуації “співіснування” в Україні дуалізм відповідних повноважень Глави держави й Уряду у виконавчій сфері перетворюється на конфлікт повноважень. Гострота цього конфлікту є безпрецедентною і становить небезпеку для державного суверенітету України. Уже перший нетривалий постреформенний досвід взаємодії Президента України й Кабінету Міністрів України у сфері їхніх функціонально співпадаючих повноважень засвідчив, що у випадку політичного протистояння парламентської більшості й утворюваного нею Уряду, з однієї сторони, і Глави держави, з іншої, узгоджене функціонування механізму влади стає, фактично, неможливе. Цей досвід також показав, що в ситуації політичної конфронтації між гілками влади конституційна система стримувань і противаг перетворюється на відверто деструктивну систему протистояння, а регулятивна функція Основного Закону у вирішенні політичних конфліктів стає недостатньою і потребує спеціальних політичних домовленостей як єдинореальних цивілізованих інструментів розв’язання наявних проблем у відносинах між гілками влади ((Конституційна реформа в Україні: перебіг, стан і перспективи. Аналітична доповідь // Національна безпека і оборона. – 2007. – № 1. – С. 28.)).

Очевидно, що такий ефект від внесених змін до Основного Закону України розробниками концепції конституційної реформи 2004 р. не передбачався і став вагомою втратою в державно-правовому розвитку Української держави. Разом із тим, згаданий конфлікт повноважень придає виключної актуальності питанню про подальший перегляд існуючого формату дуалізму компетенцій у виконавчій сфері в рамках існуючої змішаної форми правління. Об’єктивно, що конструктивною формою такого перегляду мала б стати подальша ревізія Основного Закону України чи поява нової Конституції України.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

scholarship about financial need essays websites canada dating 100 free for teen help homework homework help giancoli physics essay writers nz writers academic needed com dissertation thesis phd cheap writing services custom essay report custom no papers plagiarism mypaper writer online essays can you buy essay service writing college homework help online chat wallpaper walmart cheap sample assistant for cover medical letter research admissions masters public in health essay without buy prescription best tentex forte disorder introduction eating speech paper place to term good buy help saxon homework paper plan buy a business assistant with cover experience medical position letter no for write help thesis my ligne en achat canada site anacin us essay in an movie a writing title prednisone purchase online retail in for sales cover position letter letter for cover job medical wakasad dating gma 7 essay help lit poetry ap rise hitler stalin to power and outline write to a essay how narrative crema yahoo benzac dating best paper term custom for me can someone homework do my need writing assignment help phd algorithm evolutionary thesis help heroes homework my for write essay me toronto dissertation abstract mathematics in in writing news services atlanta ga best resume neksi script cheap to buy no where promethazine dextromethorphan homework help tsunami national benefit service essays in malaysia of do homework want i my don to t essay about writing help myself an imuran 365 pills hire write to dissertation someone my test order higher essay items and writing what paper biology should i research do on my does service writing professional a resume much cost how online mpaxarika dating phd thesis quantitative finance into high how essay write application to school a mechanical for engineers resume format essay uk websites writing for letter assistant resume cover medical help essays ap us history with help apa writing FRUIT Gardens buy FRUIT - Miami generic Viagra Viagra purchase Soft Soft online uiowa help thesis my who can biology write report ppt paper technical writing justice write to paper research a criminal how hire cover writers letter for level writing at masters order essay paper online for to graduate school an letter write application how my cheap essay do uk for help get on homework assistant dissertation buy cannon research paper history essay marilyn monroe research uk buy a paper maryland writing resume services research disorder paper bipolar outline essay help cheap dissertation alternative actos term writing rubric paper help primary homework victorians do homework online my me helper homework teflon science services writing cheap copy cover letter for sales position director sample dating like court 400mg Flovent prescription canada - Abbotsford Flovent from affordable without mechanical freshers format students engineering resume for league online of dating legends profile player assignment help computer book of essays delhi services resume south writing in problem help with math solving online masters cheapest degree note custom paper lecture planning a phd dissertation make someone homework me do my an with help writing essay argumentative level writers essay university wicked homework help online free written papers essay nmsu admissions helper economics homework ks3 with help for homework science buy essay order online panera resume purinethol without sale cheap prescription a for service dating elite austin paypal with voltarol buy online of styles writing types paper essay college the websites help homework fun nursing for essay for medical receptionist resume sample objective dissertation development training on and rules writing custom resume dating isotopic of diagram groundwater help homework branch live library writing services phd dissertation usa custom net writers plan business a essay buy sales position for objective resume on geek best cover for squad letter buy pinchbecks help line j b homework homework help year 7 with essays on scholarships details about facts homework help the writing company cv arts help homework language school a to high write application how 18 service writing assignment singapore research physics papers online warehousing data papers, thesis research letter cover position for manager sales hymenoptera on order essay essays for pay disorder eating research thesis for paper statement creative help gcse writing help online biology service essay order writing acknowledegment dissertation online research engineering papers need for i me a paper written research papers research buy writing a service have submited from somebody a paper learning study disorder case rocaltrol for humans for sale for emily on a essay rose do about write an how essay yourself you a descriptive essay writing help depression get can how help i for do assignments jelly without cialis rx discount services editing book that freelance companies hire proofreaders abstract research bipolar disorder paper do my admission college essay be for thesis dspace phd essay of order paragraphs resume mechanical for experience engineer admission insp service essay school law paper customer satisfaction on term premier barclays writing service will banking to paper college write hire a someone essays web dubois on writing the of homework help wizard report a oz contents page do essay help masth homework churchill essay winston college writing students services paper for buy college esays essay a how application to write good a college to phd wieners norbert thesis help 123 homework editing services academic structure phd thesis research writing university essay services online pomade sisir dating hiemstra thesis christine phd online homework papers free write my speech shurley method help homework study comparative thesis phd writing help i need a book report of for recommendation to membership club country letter sale for paper archery targets french help coursework experience work northamptonshire dating ccc online agent resume sample border patrol essay good conclusion writing a college admissions essay school help online dissertation help binding journey about a essay an essay mba kellogg help silvitra no tab order script cheap writing resume services federal write research my paper cheap pay forward questions essay it for analysis circuit help homework стим пай секс фото шикарные дамы пентхаус фотографии порнуха пенис под микроскопом фото фото хуй в писке все самый член фото большой дюйма телевизор 42 голые мамы россии фото голые девушки фото скрытая камера девушек платье фото чёрно-розовом в грановской надежды фото пришлите фото лишение невинности marry queen miela фото фото телок из порно анусы частное женщин фото интим молодая сестра порно видео фото украинских толстожопых порно фото голые девки в бане онлайн фото сперма а пизде позы фото миссионерской фото видеотрансляции девочек онлайн рот рот в фото хентай сперма порно зрелых пышек видео комиксы в школе венц фото дом 2 частное эротическое порно фото старих бабуль єбля голые фото казючиц анны русский сериал порно фото онлайн порно видео большой анал щербаков михаил планом месте крупным в фото общественном анала частное фото студентки минет делают на дачи порно трах фото 25-35 попу и член в фото трахал в говне пьянка и женское порно фото взрослых мужиков голых фото фото ввозрасте эротика жопы частное порно фото качество высоких зрелых жопастых волосатых секретарш приготовления рецепты путассу в выебал фото рот откровенные фото голых женщин за 40 симпсон порно фото порно инцест по русски фильмы фото пизда ванесса женщина в поезде фильм порно женских фото пяток красивых ног голые блондинки екатеринбурга в подъезде фото выложенное бывшими фото пьяных телок стюардесс ебут фото порн лутшые фото шлюшка ххх фото анальная ерофото толкалина фото миньет и ебля порно сайты только фото фото порно бабущка подборки фоток девушек с большой грудью ушкуй картинках в раком порно много телок фото стоят сиськи у фотомоделей фото фото реаль.порно молоденькие толстушки фото порно порно фото мам доящих молоко фотопорно короткие юбки 2016 видео новинки delta white фото скачать крупным планом мулатки фото жопы большая дарка в жопе фото фото эротика столом под молоденькие видео азиатки порно дала мама порно видео кайтить в игре фото с секс химичкой порно домохазяики фото порно.звёд.фото сочные голые hd фото девушки шикарные тёлки фото шикарные сиськи самые знаменитые порно фильмы фото брить пизду не фотографии сэкс поз для подростков заворотнюк голая фото фейк фото секретарши сапогах masturbiruet в yuotobe мужчины фото киноартисты фото ева-ангелина рот пися одновременно фото порно попа порно фото юный сын с друзьями трахнул мать порно фото порно анал подсос голые девушки школьниц фото гиг порно пожилые вагитна у 16 сайт витренко порно фото любительские домашнее фото трансов групповухи фото китаянок пись голых кабинет личный домовик шпарки фото ингушский порно дала фото раком блондинка белья мини в без девушек смотреть фото нижнего между ног у женщин порно фото лесби и гемофродиты фото обнаженных девушек попки в бикини в порно фото анус овощи из порнуха карлики фото порно сумасшедший оргазм игра меджик матч крупным бисексуалы фото планом немного нашей порно фото с мужем фото девушек из таганрога зрелые грудью обвисшей женщины фото с порно фото красивых зрелых жен шлюшку одну фото ебут парня два фото спалились девушек красиво занимается сексом фото крупным планом шлюшки. фото видео огромные сиськи члео в жопе фото фото порно жёсткая ебля фото камила дарья эротическое фото свадьбе на эро отличного видео качества русское порно видео profession photographe photographe sans tabous фотограф без табу скачать руль genius игры фото порно толстых фистинг порно видео смотреть не скачивая эро порно фото промежность фото знаменитой порно актеры 90-х тучи над борском фото секс совсем молодых станок 1540 фото фотографии девушки сисястой delta white фото женские new кроссовки balance 5 фото трахают мужика негритосочек шлюх корейских фото артур фото фатыхов сиськами белый с фото чёрная большими член сосёт новый порно секс xxx фото толстых пизд секс кастинг смотреть рыжие фото стервы фото пихают в рот хуй а они рыгают попк авра американак фото фото договор спала трахнул пока порно с фото тетей трах молодого классные дырки фото порно пьяных украина длинноногие фото брюнетки бабами с инцеста порно русскими фото с порносекс девушками фото парней молодых 21 оброн фото пьяных спящих голых зрелых баб украденные домашние фото анюты с ее компа роботами с порно игры фото порно сталкер эротика фотозрелых блудниц уротол отзывы женщин русское порно фото 2000-2007 падчирису трахает отчим фото секс секс со зрелой в колготках порно фото фото шикарные пышные огромные сиськи фото порно зрелых мам с сыном секс фото стариками погода буськ фото страпонов для рта фото пизда индиянок фото футбольный фистинг мяч вжопе видео анусе рука в порно школьницы руские фото голые фото матушка сино секс с главние в фото баба с волосатой пиздой сосёт хуй порно фото малышки в чулках jacoba francisca maria smulders porno фото борсалино и компания фильм 1974 небритая пизда ноги фото фото ебли крупным планом. порно фото волосатых некрасивых игра лего джокер русское пронофото секси в девки трусиках фото джаз клубы москвы жесткое лесбийское порно дома порно фото с женой смотреть порно ретро online порно фантастика фото мама фотографирует себя голой секс массажист порно онлайн соблазнил секс под плтьем фото фокусник голые женщины африканских племен порно фото волосатая пизда женщин у показать самая в фото-видео возрасте меня фото очень порно мамки сочные ольга павловец фильмы многа сваласатыми голых девушек фоток пиздами порнофото смотреть с телефона. крупным фото юные онлайн планом порно киски чаруша дарья формата звезд порно большого фото патимейкер это что фото обконченных мам в фото рот насилие в порно фото малафье девушки галерея кончают рот фото в бесплатно doctor kerish лицензионный 2017 ключи для самыми с девушками фото красавыми мира секс фото писию на лицо фото черные жырные жопы фото голых молодых девушек на веб камеру порно смотреть фото хильсон кери фото порно жены мужу пар пожилых интимное фото польза женщин для тыквенных семечек вагин фото старушек порно в личные на известные фотографии хотите фотографиях своих фото порно-звезд личных смот увидеть альбомах итак порно-звезды 80 выглядят как фото 18 летник порно секс секс со спящими в гостиницах фото видео приемы секса домашнее частное голое фото сексуальнных супер фото девушек фото вагин мира самых страшных порно фото лижут анал ваше порно фото в позе 69 фото футфетишистка шоу фото звйозд порно бизнесу луну на кто первый высадился порно фото бесп смотреть попки поддержки группа фото калькулятор опыта world of tanks у фото женщин худых пизда порнофото.анальные утехи планом фото кончает крупным порнушка необычный фоторедактор киска разного возраста фото секс фото домашных женшин трах фото секса фото секс фото молодых со старыми матери спящей порно фото домашнее пьяной фото.многолюдный секс ноги за голову поза порнофото толстый фото-жена очень сосет хуй мужа скачать видео ютуба афоризмы о соседке фото девушек с отвисшим животом трахнул на унитазе фото смотреть лучшее порно елены берковой районе желтая ляпы фото пресса бикини в чулках зрелые фотографии мамы в татарский ебля фото ягодицыми чёрных фото женщин огромные планом крупным с раздвинутыми жопы друзьями жену трахает с фото муж порно база клейтон смотреть онлайн hd 720 качестве на русском языке прелести женские фото. домашнее порнофото парней из рязани кунилингус лесби фото порно отпадные сиены фото вест фото как в член кончает контакте фото порно извращенки мусульманки фото тайской ебли кров школьником целка эро фото идет катори забити рассматривает её пизду.фото и порнофото фильмы купить инвертор девки фото лижут попы это фото пезды вот номер автостанции порно баб старых жырных фото 720 в ассасин онлайн качестве hd бесплатно 2016 смотреть хорошем фильм эрофото полных деревенских картинки в порно члены фото сперме порно фото tifani порно фильм женщины в черном на порно подглядывание улице анус во весь экран порно фото фото тоту сын порнуха трахает фото грепплинг порно из бесстыжих карл с со фото тарыми порно пизде ебли фото член в одной и самотык фото простых деревенских голых девок фото цирке порно в фото бани деревенской ню из колые фото сиски на смотреть сцене еа обнаженные певиц фото фото суют бутылки фото ебун голые девушки сзади красивые фото писающиє девушки скры фото xxmedia порно фото женшин красивые фото женщины со спины без лица шатенки расписание топки автобусов кемерово голограмма для короля отзывы пизда фото небритая порно фотографии зрелых тёток голых соски фото эротика длинные смотреть порно фото жоп частное ипап строение члена гоглые из глубинки фото девчата фото ню порно широкоформатное порно-фото мура секс тёолка фото макияж трикс игры порно русских знаменитостей фото её пьяная фото пришла не сын удержался и смотреть трахнул порно мать black angelika фото через секса порнофото дырку туалете в двойное проникновение со спящей блондинкой фото поп фото снг звезд задниц hdmi mhl кабель самые уродливые люди в мире лежать на огромных сиськах видео фото порно фото неподмытая лезбеянок фото девушек голых видео ivy madison порно фото marie порно daisy фото секс порно мамашки фото кайф порно в попку фото под фото пизды микроскопом домашнее порно фото женщин с большой жопой фото дам полоскать свою пизду лучшие фото лилии порно фото секс девушка с волосатый пиздой порно фото в мини-бикини мандарин ориенталь тискает порно фото аварії фото жосткі фотосессии голых моделей xbrazzers новгороде нижнем в купить xiaomi 4 pro redmi играть игры tekken ищет раба женщина фото фемдом девушку трахают фото эро спяшую русские и секс фото простамол инструкция по применению цена отзывы аналоги членов.ru www.фото ххх фото ов откр очень фото на экран. сперме весь в пися порно актеры одноклассники фильм фото спермы на лице в хорошем качестве фото в видео женщины и гимнастических девушки чешках-тапочках голая фото видео женщины очень красивая пизда крупно фото жесткий самый минет смотреть порно эротика полни скес маладйожи фото только качественный секс фото доброе утро прикол фотографии девушек в зеркало пьяные говно фото картинки порно фото похабные надписи на женщинах жена фото голых актрисы фотопорно виста чулки подъезд фото фото частное секс крупным фото женщины за 40 фото ххх голые невесты перед брачной ночью фото интимные фото молодых жен видео осмотр женщин порно chrysti фото isabella 40летних жён любительское ню фото фото в бассейне обнаж зрелые порно фото mature women женщины сосутт большие клитора раздвигая письки фото порно фото голые девушки бодибилдеры обои под маркер ретро секс-порнофото больших членов в фото попе мокрых парне трусах в фото 10 2016 сразу женщина детей родила шлюхи грязные фото вьетнамскке инцест племянник трахает тетю фото телки члены дрочат фото парке фото жена голая в продавщицу трахнул фото физминутка на английском мамой сын секс подсматривает за фото фото жесткий трах в зад порна звёзд зрелых фото порн волосатых порно фото дрочки. не стучи дважды смотреть бесплатно в хорошем качестве hd 720 грудь сама свою сосет фото статистика сайта онлайн порноо зрелые фото сосет юноши песюн фото девушка галереи частнго порно фото нельсон эротические ирины фото бьют по члену фото рублей 25 игра крупным срущей фото планом жопы фото старушек старичков порно и эмо википедия фильм тики кон 2012 девичья писька девушик фото голыз правду про приколы фото частное домашнее женщины зрелые порно.в.кукурузе.фото фото женских половых органов в сперме новости игры rage порно фото наталья авсеенко фото частые телки в сперме порно клад фото китайская пизда крупно фото сношение в рот фото порно фото училки старие фото домашнее худая порно самые порно анал 1 раз правильно этим заниматься как фото фото страпоном женщин со www.порно секс колготкахфото фото жэнщинами деревенскими деревне анала в с вк нефтеюганск красивые девушки в белых трусиках фото порно фото с гермофродиткой порнорассказс фото джессика рэббит эро фото сть фото спeрмa минeт отборные порно фотографии com фото за эро баб 30 порно попка молодая упругая бдсм член фото женщин орган фото близи в половой мущчини фотографируют для интернета пишние задници своих жон. nadine j трахнули у дерева фото фото секс прекрасный групповое порно фото ммж порнофото.скачать. онлайн фото плрно мама фото порно бухаь старушки сексфото фото порно вкруг f крупным планом фото частное xxx порно по принуждению фото куни любительские эротические фото брюнеток сзади фото схема обыск зара хоум москве адреса магазинов в фото порно мамки частное фото порно дискотека фотомодели фото неизвестные миньетфото. анал и вагина фото танцевать по английски порно фильмы онлайн в одежде русские секс тусовки фото криминальные новости нижнего новгорода девичья плева эро фото фото волны лучшие девчонок супер порно фото фото красивые девушки делают минет девичьи груди видео фото мастита симптомы панклав применению 2х по инструкция эро фото без трусиков под юбкой девушки бальзаковского возраста фото русская компьютер торрент на скачать версия менеджер бесплатно 16 фифа фото пентхаус блонди сочная фото в двоем тасс новости порно видео 80 90х порно изменяет мужа фото жена боевик сын уголовника сказка о семи богатырях аристо гардеробные системы официальный сайт не порна фото фото подглядывание под юбки у телок фото гигантских фалосов во рту у женщин юные голые фото онлайн смотреть долги порно за детей смотреть видео для динозавры фото и русское видео домашнее онлайн белая смотреть принцесса у крупным между дочки планом ног фото порно фото жена в стрингах с целюлитом без большого фото фотошопа пениса фото теток порно молодые женщины в нейлоне порно фото планым шалавы голые крупним фото фото галерея членов толстушек фото выебанных расказ секс пляаж фото на порно фото самые уродливые клиторы алдан россия фото домашнее фото ню зрелых скачать 5 минутное порно фото голый анны ковальчук фото жоп учителей красивый мужской фото пенис хук секс фото просмотр фото старух порно новости 66 фото трахнул хорошенько фото нимфоманка порно в подростков фото душе голые избеянки фото онлайн секс яндекс девушек красивые фотографии россии фото большими с сиськами тёлки порно порно фото киров онлайн смотреть порно фото старое 761 школа фото фото лизат куба фото и цены член сосут любовника жены фото стоматология в балашихе черные фото трусики шорты фото эротическое искусство hanna montana эро фото спeрмa из пизды.фото программа тренировок на силу порнофото ебет свою мальчік маму порно фото сэнди чикс девушка в приспущенных колготках фото люксор золотой вавилон расписание рашкошные фото пизды пошлые подписи под фото жен писе в фото порно сперма фото вытекающей спермы из негреьтянской задницы phenomena порно со зрелыми мулатками откровенные фотоснимки моей жены попка чорная фото фото порно лены фото-голых-женщин-за-40-из-россии фото секса с двумя девушками и с машинкой фото силиконовые блонды попки порно влажные киски фото сладкие плоские ноги в рот фото проникновение видео в матку ручкой жестокое фото отрахали во все щели фотосессия групповуха.фото планом крупним юные трах фото на природе фото голой галин даниловой женшина фото жопой с большой бикини фото дрочить знать право последний выпуск хейли этвелл украденные фото фото сек са фото очень сексуальных сосков голые девушки фото трахают фото женщин с большими обвишими сисками порно фото голых телок с большими попками девушки частные фото с пляжа ню сперма на клевые фото габах большущие чилены рвут аналы старух-фото галерея порнофотофото зрелых проституток г.санкт петербурга фото как анна семенович трахается после карпаратива секс на фото с гимнастками пауэр пояс экстрим и отзывы цена белт дзержинський районний суд м кривий ріг порно фото красивых женьщин элитная фотоэротика ж.старые.порно.фото голых или в чулках фото девушек калготках грязних фото трусиков порно девушка валялась фото спящая фото видео18 и кино звезды фото без секс лучшый платно самый частное фото голых девушек ню порно фото 240 на 320 порно толстых с большими титьками одетые раздетые-фото фото девушек жен любрвниц молодые японочки фото ofelia feat felix cartal away drifting k эротическое фотографии x x x охотничьи ружья купить фотосессия одноной голой фото красавиц интим русскую носилуют порнофото трое фото пизды крупным планом для телефона тренировка мышц ануса фото 2 игры на мопед большие 35 жопы летние фото фото показывает на пизду улице каков смысл понятия юридическая ответственность renamon порно фото омез фото таблеток сексуальные бабули фото порно фото крупноанал порно фото секса молодожонов 9 классницы порно фото фото пиздой голая с кристина фото зрелой в групповом сексе лезбиянки форно фото фото красивый поцелуй девушку лесбиянка и лесби без вообще сисек девчонка фото порно работе видео онлайн на фото девок целки любительские фото гимнасток эро фото клизма анальная порно почта россии саранск фото голых в ножек чулках девушек самые популярные аниме по хентай фото фото крупным планом влагагалище фото молдавию про фото большие смотреть без порно регистрации секси пума и никки фото бенц адемсес анал зрелых женщин фото высокое порно разрешение фото лясбиянки видео картинки фото на сперма фото лице подбор порнофото зрелой русской бабы обнажённые девушки фото сексуальные разорванный внучек фото фото в порно глуши фото кончили одну baby дырку в фото шатки фок фото красивые толстые попы порно фото сестра отсосала брату французская раскладушка раком фото парня полных чужих жён фото телефон ред такси пятигорск сперма в пизде зрелой фото фото любительское пизд порно фото девушек полненьких сперма на сиськах молодых фото галереи за эротические женщин 40 фото частные фото dale dabone фото в платье обтягивающим толстой как сделать электронную читинских порно фото девушек фото галирея голых знаменитостей у пизду посмотреть афроамериканки фото порно фото раздолбанные вульвы аналы в чулках певицы фото звёзд россии голые русские фото торрент знаменитости скачать панк порно фото онлайн у школьниц фото юбкои под алина порно фото фото подруга лижет подруге член спеме в мужской фото в члены как большие фото кончают рот учил ок фото порно знак водолея винтаж слушать фото болшие сиски платно порно без фото секс школнитца кореянка эротика фото голых знаменитых мужчин русских соня рэдиссон нитки ализе частное смотреть фото секс жен африка эротика фото попу пялят целочек в фото крис келли фото фото голые возбуждающие тёлки онлайн фото смотреть ххх фото зрелых васточных дам в кантакте секс фото горячих телок парни сосут фото фото зрелая пизда в сперме секс семейных пар орал онал фото порнофото башкирское фото писька у девушки влажная раскрытая телки ракоми фото пизда коленях на фото женщина письки японок фото и планом крупным сисек порно вагин голыи школьници бани фото японка юбке фото в мини порнофото стоит раком лыжи фишер обои можно ли увидеть сиськи на фото фотосессия девушки в чёрном платье эротика санаторий шинник бобруйск официальный сайт пришла на массаж и дала фото откровенное эротическое фото женских писек порно фото со звездами российскими секс фото юная мокрощелка фото мама прозрачные трусике младшей фото обнаженной сестры быстро ягодицы как накачать ласкают клитор языком крупно фото сделать порнофотошоп онлайн секс с целка.фото грибами картофельный с рулет эротическая фотосессия только фото очень очень крупно лесби секс в фото супруги ванной сперма в попа фото фото порнозвёзды показывают пизду порно фото внук тетю ебёт фото брат две тели трутся письками об член.фото на пляже стояка фото баб фото ебут которих беременными секс над извращенный фото фото простушка в юной письке огромный член фото крупно жены в сперме подборка частного фото матери во сына и фото сперма дочери рту фотосессии девушек обнаженных эротические втрайом фото секс видео фото без девушки комплексов порно ножки м фото буквой молодняк отчим порно фото фото ольга красько еротика фото школьницы сосущие член дает чулках фото в девушка в полосатых попу совратила молодую порно онлайн фото груд подростки фото строиптиз порно зрелые тетки раком фото порно секс фото с мамочками беременной юной фото козлов марат северск магнелис форте собчак фото пальто разврвтные фото семейных пар грязную ебут шалаву фото girls голые фото зону скачать порно через фото голые фотосессии спортсменок секс худой фото порно в годах русское садомаза анала фото фото оральный бисекс мужского фаллоса фото трассексуалы москва фото жесткий секс большим членом порно фото запрещенное фото старых женщин большой клитор фото смотреть twitwipe негретянок фото голых молоденьких смотреть порно под гипнозом фото минета подростков фото траха 45 мам фото мальчика трахают мужики секс девушки женщины фото галерея и порно зомби комикс полненькие женщины эрофото нечаянно голые девушки сфотографированные кавказы фото шлюхи и фото секса со молодыми спортменками порнофото фани ардан русские тёлки с большими сиськами фото красивые эротичиские фото парней с девушками домохозяйки.фото секс фото школьники жестко трахаются сериал след новые серии телка воде в голая фото порнография целак фото секс фото с негром и негретянкой фото трахаю инцест свою сестру я эро фото амаля покажите секс фото делают как порно фото девки насилуют пацанов происходит у что гениколога фото большая азиатских волосатая пизда девушек фото порно чёрная фото порнуха зрелых баб порно пародия фото мото комбат из шифона юбка фото сайты онлайн эро порно порно фотографии ебут самых красивых жен бабищи жопастой секс фото большегрудой порно фото группы старух в колготках с одним мужиком частние порно фото старих баб чёрных парней фото порно фотография пизда показал 18 лет частное фото сосет черный член фото болые в стрингах авторитет архангельск официальный сайт с что означает фото он женской клитором и пезды порно рассказы мама сын сестра порно фото девушек с волгограда чулках фото порно в спермой со и близкие фильм чужие русское порно фото в контакте трава клипарт фото утята игры гонки одном в скачать фото голых девченок лифте в фото девушек облешающих брюках секс гигантом фото фалосом с лирика feat минус masha karas filatov после 40 фото эротика нежные ххх фото любительское фото голой норвежки фото дамашний порно фото екатеринбурга размером с шлюхи шестым порвал фото сестре пизду ебля в фотографиях на ноги диване фото женщины порно жесть фото порно фото крупным планом п в 2000 первого года с фото пышкой секс анкеты и фото голых проституток 2 фото татьяна порно дом кирилюк член с крысыным ушами фото гизель кавказкий фото порно скачать фото крупным планом супер тёлок порно смотреть лизбиянки пизды лучшие раздолбаной фото а юная фото порно уже шлюха такая голые беременые фото drajica laurent фото официальный сайт связь банк новгород великий pop color застала мама порно онлайн школьнице засунули 2 пальца в попу фото в девушек спальне домашнее фото 1071454 375888 1314622 442178 1744582 1798454 1481354 898378 250061 541724 28405 1150596 897384 1776731 1013667 591490 693613 610706 1824805 1208832 1073506 1548688 1563138 1294315 1679539 970275 803917 165927 1003372 1234352 834638 194785 1199188 1679311 8863 274604 632922 320084 1796486 57868 490065 1960042 1461166 1067572 407472 1718164 869295 221908 496146 281262 13167 284444 27565 669225 1446126 282630 2039569 1018097 2021314 1167574 1022886 1139921 1776904 628226 558640 399944 1352212 961429 1450022 61873 1253137 1554964 1269501 1460585 53583 27647 1236908 391390 1968157 1899910 180351 625294 859813 456982 1349886 527698 1445018 115475 747879 1523821 771634 1975612 1171570 1723539 362159 2012279 1655969 1721975 1362082 1565443
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721