Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий досвід України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дуалізм виконавчої влади, закріплений на конституційному рівні, вважається ключовою характеристикою змішаної республіки (раціоналізованого парламентаризму), яка принципово відрізняє її від класичної парламентарної республіканської форми правління ((Сарторі Джованні. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів. – К.: АртЕк, 2001. – С. 125.)). Згаданий дуалізм відображає наявність двох керівних центрів у сфері виконавчої влади – власне кабінету міністрів і глави держави, функціонально поєднаних між собою. Відношення цих суб’єктів до виконавчої влади не однакове: якщо уряд входить до неї як вища ланка в системі органів виконавчої влади, то президент є складовою виконавчої влади функціонально – через певний обсяг конституційних повноважень в урядовій сфері ((Авер’янов В. Органи виконавчої влади в Україні. – К., 1997. – С. 11.)).

Сумісна компетенція глави держави й уряду у виконавчій сфері відображає намагання розробників концепції раціоналізованого парламентаризму поєднати кращі риси президентської та парламентарної форм правління в організації виконавчої влади – високу функціональну ефективність уряду завдяки залученню до його формування та координації поточної урядової політики глави держави та наявності достатньо самостійного у своїх рішеннях і діях прем’єра – представника парламентської більшості. Атрибутом раціоналізованого парламентаризму є також парламентська відповідальність уряду – інституційна гарантія легітимності урядової політики. Необхідність інвеститури уряду в парламенті (інший типовий атрибут змішаної форми правління), широкі можливості прем’єра визначати склад уряду змушують президента приймати до уваги розстановку партійних сил у парламенті і підштовхують його до призначення на посаду прем’єра особи, яка б користувалася підтримкою парламентської більшості і була здатна сформувати уряд, програма і склад якого знайшли б схвалення в парламенті. У змішаних республіканських формах правління акти глави держави, що стосуються сфери урядової діяльності, потребують скріплення підписом прем’єра чи (і) профільного міністра. Поєднання таких чинників як парламенський спосіб формування уряду, його парламентська інвеститура та контрасигнатура актів глави держави з боку прем’єра забезпечують достатню самостійність уряду і, зокрема, його голови від президента; уряд очолюється впливовим у політичному плані прем’єр-міністром і має ефективні важелі впливу на главу держави, які за певної розстановки сил перетворюють кабінет на одну з найважливіших ланок механізму дежави. Згадана ситуація й ілюструє поняття “раціоналізований парламентаризм” – парламентаризм, обмежений на користь виконавчої влади.

Маючи відповідні переваги перед президентською та парламентарною формами правління, змішана республіка завжди принаймні потенційно несе в собі загрозу нестабільності державно-політичного життя: залучення до формування уряду представницького органу і глави держави, подвійна підконтрольність та відповідальність уряду перед парламентом і президентом у ситуації так званого співіснування, коли парламентська більшість і в цілому похідний від неї уряд належать до одного блоку політичних партій, а глава держави є представником іншої політичної сили обертається згубним партійним протистоянням, наслідки якого об’єктивно не можуть не позначатися на результатах урядової політики. Негативна риса “співіснування” – ускладненість процесу ухвалення рішень, оскільки глава держави і прем’єр у політичному відношенні протистоять один одному, а важливі виконавчі рішення є результатом попередньо досягнутого компромісу між згаданими суб’єктами. У такому випадку лише високий рівень політико-правової культури державних посадовців, підкріплений імперативними процесуальними нормами конституції, які встановлюють обов’язкові механізми взаємодії вищих органів державної влади у здійсненні їхніх сумісних повноважень можуть попередити цілковитий хаос державно-політичного життя. По суті, у ситуації “співіснування” дуалізм виконавчої влади стає однією з найпроблемніших і суперечливих характеристик змішаної форми правління. Попри це, дуалізм виконавчої влади є скоріше позитивною, аніж негативною характеристикою її організації, оскільки сприяє виробленню демократичних традицій взаємодії вищих органів влади, виступає запобіжником проявів узурпації влади як президентом так і партійною більшістю у представницькому органі, привносить елементи взаємоконтролю між главою держави і прем’єром, у кінцевому рахунку слугуючи підконтрольності влади суспільству.

Перший прецедент дуалізму виконавчої влади склався в П’ятій Французькій Республіці – історично першій змішаній формі правління і більшою-меншою мірою став зразком для наслідування для багатьох європейських держав, що підтримали започатковану у Франції державно-правову традицію і визнали за доцільне запровадити в себе змішану форму правління. У самій П’ятій Республіці дуалізм виконавчої влади набув конституційно-правової регламентації. Конституція Франції 1958 р. вказує, що “Президент Республіки головує в Раді Міністрів”, а Прем’єр “у виключних випадках… може заміщувати Президента Республіки в якості голови на засіданні Ради міністрів по конкретному дорученню Президента і зі строго визначеним порядком денним” ((Конституция Французской Республики. Ст. ст. 9, 21 // Конституции государств Европейского Союза. – М.: НОРМА–ИНФРА.М, 1999. – С. 667, 669.)). Приведені конституційні норми інституціоналізують дуалізм виконавчої влади і зумовлюють той факт, що Уряд у Франції може виступати як у формі Ради міністрів, яка об’єднує всіх її членів під керівництвом Президента Республіки, так і як сукупність міністрів під керівництвом Прем’єра (у такому випадку він отримує назву Кабінет міністрів). Особливістю актів Президента, що приймаються на засіданнях Ради міністрів, є те, що вони потребують скріплення підписом (контрасигнатури) Прем’єра і відповідного міністра. Конституція порівняно чітко вказує, які питання підлягають обов’язковому розгляду в Раді міністрів. Практично всі найбільш важливі проекти регламентарних нормативних актів, проекти законів, рішення про постановку питання про довіру Уряду в Національних Зборах (нижній палаті французького Парламенту), про проведення референдуму, призначення на вищі державні посади та інші підлягають обговоренню в Раді міністрів. Однак питання безпосередньо про розподіл повноважень в урядовій сфері між Президентом і Прем’єром у конституційному тексті 1958 р. відображення не знайшло. Тому на підставі відповідних конституційних положень у П’ятій Республіці фактично спонтанно був вироблений механізм розподілу компетенції у сфері виконавчої влади. Згадана практика розподілу компетенції у П’ятій Республіці пройшла певний розвиток. У період безпосередньо після вступу в дію Конституції 1958 р., у час президентства де Голя мало місце своєрідне вертикальне розмежування повноважень Президента й Уряду. Президент головним чином керував здійсненням зовнішньої і військової політики Франції. У постголістський період утвердився своєрідний горизонтальний розподіл повноважень і компетенції, за якого рішення найбільш загального політичного характеру приймаються Президентом, а все поточне управління країною здійснюється Урядом. Однак ні та, ні інша схема практично не працюють в умовах “співіснування”. За такої ситуації Президент має і зобов’язаний шукати компромісу з Урядом, як, утім, ту ж задачу повинен вирішувати й Уряд. В основному питання управління державними справами за такої ситуації зосереджуються в руках Уряду. Водночас – велика частина одноосібних повноважень Президента залишаються недоторканними.

Питання про те, наскільки точно може бути повторена французька державно-правова теорія і практика в умовах інших державно-правових систем і наскільки згубними для них будуть наслідки дуалізму виконавчої влади у випадку “співіснування” залишається, об’єктивно, відкритим. Реально спроби держав, які намагаються відтворити новітній французький державно-правовий досвід у своїх вітчизняних умовах завжди набувають значної специфіки, обумовленої цілою низкою національних чинників: особливостями партійної системи країни, характером політико-правової культури владарюючої еліти, наявністю усталених традицій демократії, а також нормативно-інституційними факторами – особливостями державно-правової системи країни. Зокрема, для кожної країни, яка в певний момент розвитку своєї державності здійснює перехід до змішаної форми правління постає питання про механізм взаємодії й узгодження дій глави держави та уряду у виконавчій сфері. Віднаходження такого механізму набуває принципового значення в досягненні мінімальної легітимності змішаної форми правління – змішана республіка не може бути виправданою, якщо вона унеможливлює чітке визначення суб’єкта відповідальності за результати дій держави.

В Україні намагання застосувати оптимальну формулу компетенційного дуалізму у виконавчій сфері в умовах змішаної форми правління в період дії первинної та чинної редакцій Конституції України набувало принципової несхожості. Однак єдина спільна й визначальна риса, яка об’єднувала обидва випадки – безсумнівний факт, що розподіл компетенції у виконавчій сфері між Президентом України та Кабінетом Міністрів України і до вступу в дію конституційних поправок від 8 грудня 2004 р., і в постреформенний період залишався однаково далеким від тих позитивних результатів, які були досягнуті у державно-правовій практиці П’ятої Французької Республіки. Причини цього були різними і потребують принаймні короткого огляду.

Конструкція механізму влади, запроваджена Конституцією України від 28 червня 1996 р. у своїх загальних характеристиках відповідала стандартам президентсько-парламентарної форми правління, а в багатьох деталях безпосередньо нагадувала змішану Французьку Республіку зразка 1958 р. Риси схожості виявлялися насамперед у способі формування Уряду, подвійній відповідальності Кабінету Міністрів України перед Президентом України та Верховною Радою України, інституті контрасигнатури. Також дослідники зазначали і про схожість дуалізму виконавчої влади в Україні у вищезгаданий період до французького варіанту ((Серьогіна С. Сутність інституту глави держави та його еволюція у світовій державно-правовій практиці // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 4 (23). – С. 54-65.)). Разом із тим, були й малопомітні, але принципові відмінності. У П’ятій Французькій Республіці Президент володіє правом достроково припинити повноваження Прем’єр-міністра за власною ініціативою. Однак згадане право Глави держави зв’язане однією виключно важливою умовою, яка є ключовою гарантією незалежності Прем’єра від Президента й обумовлює за відповідного збігу обставин (у ситуації “співіснування”) його статус як вільш важливої в політичному плані фігури ніж сам Глава держави. Президент у П’ятій Республіці, відповідно до Конституції, призначає Прем’єр-міністра і за його представленням інших членів Уряду. Він же формально відкликає Прем’єр-міністра й інших міністрів. Фактично ж Президент не може в односторонньому порядку припинити повноваження Прем’єра, оскільки Конституцією передбачена формула “підписує заяву Прем’єр-міністра про відставку” ((Конституция Французской Республики. Ст. 8 // Конституции государств Европейского Союза. – М.: НОРМА-ИНФРА.М, 1999. – С. 667.)), тобто, якщо немає відповідної заяви, відставка Уряду неможлива. Конституція України в редакції від 28 червня 1996 р. згаданої формули, як і будь-яких інших застережень у праві Президента України відправляти Прем’єр-міністра України у відставку на власний розсуд не передбачала. Натомість вимога підпису Главою держави заяви Прем’єр-міністра України про відставку чомусь закріплювалась у ст. 115 (первинної редакції) Конституції України, яка встановлювала право Верховної Ради України прийняти резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України, наслідком чого була відставка Кабінету Міністрів України. Якщо за наслідком отриманої резолюції недовіри відповідної заяви Прем’єр-міністра України Главі держави не було чи Президент України не підписував такої заяви, право Верховної Ради України достроково припинити повноваження Уряду набувало характеру юридичної фікції. Останнє слово за Президентом України в питанні дострокового припинення повноважень Кабінету Міністрів України внаслідок прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Уряду підтверджувалося (на випадок можливих сумнівів у цьому) положенням п. 9 ст. 106 Конституції України про те, що Президент України “припиняє повноваження Прем’єр-міністра України та приймає рішення про його відставку”. Фактично інститут парламентської відповідальності уряду в Україні в період дії первинної редакції Конституції України не діяв. Додатковими визначальними важелями впливу Глави держави на стан справ в урядовій сфері було передбачене Конституцією України (первинною редакцією п. 16 ст. 106) право Президента України скасовувати акти Кабінету Міністрів України, призначати та звільняти з посад членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій (п. 10 ст. 106), імперативний характер указів Президента України для Кабінету Міністрів України та відсутність у конституційному тексті положення про те, під чиїм головуванням відбуваються засідання Уряду. Нормативна ж невизначеність змісту, обсягу та організаційних форм здійснення повноважень Кабінету Міністрів України в системі стримувань і противаг перетворювала Уряд фактично на безправного суб’єкта у його відносинах із Главою держави.

Ще один чинник, який розривав необхідний зв’язок між персональним складом Уряду та коаліційною більшістю у представницькому органі, а також між Програмою діяльності Кабінету і програмними засадами партій, які утворювали згадану більшість, відтак – у обох питаннях робив Кабінет Міністрів України безпосередньо й повністю залежним від Президента України – відсутність парламентської інвеститури Уряду. Парламентська інвеститура є механізмом забезпечення реальної участі парламенту у формуванні уряду й передбачає вотум довіри кандидатові на посаду прем’єра і програмі дій нового уряду. Парламентська інвеститура передбачає, що не тільки прем’єр-міністр постає перед парламентом, але він у визначений строк подає програму діяльності уряду, і тільки тоді, коли програму затверджено, уряд приступає до виконання повноважень. До того часу уряд не є легітимним. Згаданий інститут первинною редакцією Конституцією України не передбачався (як не передбачається і чинною), що придавало змішаній формі правління в Україні особливої виключності. До прийняття Закону України “Про Кабінет Міністрів України” від 21.12.2006 р. Україна була єдиною країною зі змішаною формою правління, де Програму діяльності Уряду можна було затвердити будь-коли, тобто Уряд міг функціонувати з незатвердженою Програмою ((Шаповал В. “Конституційний дизайн” України: сучасний стан та перспективи розвитку // http://usps.parlament.org.ua/uploads/docs/Shapoval_checked.doc)).

Поєднання згаданих нормативних чинників, які були вже власним національним “винаходом” розробників Основного Закону України від 28 червня 1996 р. на фоні початкового етапу розвитку вітчизняного парламентаризму зумовлювало цілковиту залежність Кабінету Міністрів України та, зокрема, Прем’єр-міністра України від Глави держави й перетворювало останнього на фактичного Голову виконавчої влади, а Прем’єр-міністра України – на адміністративного Прем’єр-міністра (“Прем’єр-міністра без портфеля”).

Відтак – компетенційний дуалізм у виконавчій сфері знімався й набував цілком формального характеру. Останнє надавало змішаній республіці в Україні характеру такої ж формальності й перетворювало її фактично на напівпрезидентську республіку – спотворену в напрямку гіпертрофії інституту президента форму правління, яка мала зовнішні ознаки змішаної форми правління, але такою не була реально. Саме насамперед через відсутність у первинній редакції Конституції України положень про інститут парламентської інвеститури Уряду та вимоги заяви Прем’єра про відставку, зініційовану Главою держави, “змінна”, “перемінна” (синонімічні назви змішаної республіки) форма правління в Україні в період від прийняття Конституції України 28 червня 1996 р. до конституційної реформи від 8 грудня 2004 р. не зазнавала жодних принципових змін і фактично не залежала від навності чи відсутності у представницькому органі союзної Президенту України коаліційної більшості. Фактично форма правління в Україні у згаданий період завжди залишалася напівпрезидентською, у якій дуалізм виконавчої влади ставав юридичною фікцією.

Ситуація принципово змінилася після внесення 8 грудня 2004 р. поправок до Основного Закону України. Чинна редакція Конституції України склала правову основу концептуально нової системи стримувань і противаг, яка відповідає критеріям парламентарно-президентської республіки. Висловлюючись максимально узагальнено, ця форма організації механізму влади стала більш децентралізованою, але менш стабільною і функціональною. Основним завданням конституційної реформи був перерозподіл відповідних повноважень Президента України на користь Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з метою досягнення більшого балансу в системі поділу влади. Реформа надала реального характеру відповідним нормам ст.ст. 106 та 113 Конституції, які закріплюють розподіл компетенції у виконавчій сфері між Главою держави та Урядом. Однак особливістю існуючого компетенційного дуалізму у виконавчій сфері є те, що конституційні поправки від 8 грудня 2004 р. спричиняють ситуацію, за якої здійснення ключових повноважень Президента України вимагає досягнення інституційного компромісу: Глава держави може ефективно діяти лише за умови підтримки Уряду, точніше Прем’єра, але не навпаки – Уряд у своїх діях не потребує принципово підтримки з боку Глави держави. Кабінет Міністрів України, як і Прем’єр-міністр України у функціональному відношенні фактично цілком незалежні від Президента України: принцип відповідальності Уряду перед Главою держави в Конституції України проголошений (ст. 113), але механізм відповідальності не встановлений. У сучасних конституційно-правових умовах єдиним органом, якому фактично підпорядковується Кабінет Міністрів України і який може ухвалити рішення щодо дострокового припинення повноважень Уряду, є Верховна Рада України.

Визначальною рисою дуалізму виконавчої влади в Україні на сучасному етапі є та, що в умовах високого конфліктного потенціалу владарюючих політичних сил, який особливо виразно проявляється в ситуації “співіснування”, інститут президента демонструє “функціональну недостатність” й виявляється позбавленим необхідних інструментів для реалізації свого конституційного статусу гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав та свобод людини і громадянина, здійснення повноважень щодо керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, представництва держави в міжнародних відносинах, ведення переговорів та укладення міжнародних договорів України тощо через систему органів виконавчої влади. Фактично в ситуації “співіснування” в Україні дуалізм відповідних повноважень Глави держави й Уряду у виконавчій сфері перетворюється на конфлікт повноважень. Гострота цього конфлікту є безпрецедентною і становить небезпеку для державного суверенітету України. Уже перший нетривалий постреформенний досвід взаємодії Президента України й Кабінету Міністрів України у сфері їхніх функціонально співпадаючих повноважень засвідчив, що у випадку політичного протистояння парламентської більшості й утворюваного нею Уряду, з однієї сторони, і Глави держави, з іншої, узгоджене функціонування механізму влади стає, фактично, неможливе. Цей досвід також показав, що в ситуації політичної конфронтації між гілками влади конституційна система стримувань і противаг перетворюється на відверто деструктивну систему протистояння, а регулятивна функція Основного Закону у вирішенні політичних конфліктів стає недостатньою і потребує спеціальних політичних домовленостей як єдинореальних цивілізованих інструментів розв’язання наявних проблем у відносинах між гілками влади ((Конституційна реформа в Україні: перебіг, стан і перспективи. Аналітична доповідь // Національна безпека і оборона. – 2007. – № 1. – С. 28.)).

Очевидно, що такий ефект від внесених змін до Основного Закону України розробниками концепції конституційної реформи 2004 р. не передбачався і став вагомою втратою в державно-правовому розвитку Української держави. Разом із тим, згаданий конфлікт повноважень придає виключної актуальності питанню про подальший перегляд існуючого формату дуалізму компетенцій у виконавчій сфері в рамках існуючої змішаної форми правління. Об’єктивно, що конструктивною формою такого перегляду мала б стати подальша ревізія Основного Закону України чи поява нової Конституції України.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays anthology 50 portable undercover new york resume in city best services writing no prescription baralgifen online editing personal statement apa work cited page help with format in essay usa writers performance of television background homework on distraction effects canada with Xeloda buy 400mg Xeloda - fast online Miami from shipping essay great gatsby help custom writing speech services an dvd autobiography brigade for sale bones purchase jefferson louisiana essay online buy danazol canada caps custom write a essay top writing essay custom i my never homework do can and cheap custom essays research papers writing buy essays psychology development on essay thesis india frankenstein economic isolation in disorder persuasive speech eating movie the help essay essay admission personal service college writing science help homework life ridley school homework help in district papers free scientific online fast editing cheap dissertation ginseng for online purchase on study disorder anxiety case purchase elavil secure site to best vs home renting essay buying zoloft buy online mastercard help online essay writing for essays army on obeying orders purchase resume manager assistant history year help homework 8 buy 2011 college application essays argument essay art science inner space space essay outer between philosophy definition by writing dissertation service uk best review papers research law website help homework to with my 6 hours in essay write about a teenager essay as sites life best my essay by college students paper written service writing postmodern paper samples order letter paper wristbands sale for admission about should my what paper i write 9 help grade homework math dissertation services will writing malaysia resume regina sk services writing assignments disorder for homework borderline personality section per words dissertation for resume medical assistant externship day buy essay nothing anxiety studies case disorder development paper professional student papers pizza online order boston resume research apa writing a help paper online writing website services san resume professional antonio writing best services write for hard to is why me it papers research the for social sciences writing service contrast and essay compare a write polo prescription kamagra safe without pills a buy research paper disorder eating maicoletta dating yahoo kelley essays mba buy admission australia my do assignments studies in and case communication disorders sciences learning service essay reflective dissertations disorders eating on walmart design anti free essays templates resume snokes kitchen peter master thesis my report do me for for disorder homework personality assignments borderline essays online term papers and site purchase purchase purchase - to Zyvox secure prescription Zyvox without best Columbus to writing essays argumentative buy beginning of quantitative review a the in the literature helps to study assignments online help best dissertation writing help with custom assignment assignment writing writing custom aspergers professionals uk site dating homework help anglo saxon customized cheap papers panic case of disorder agoraphobia study without dysthymic disorder study case write my farsi name essay help thesis made custom essays buy how to essay an cv sheffield writing service us paper research speech disorder homework district library arapahoe help phd order mail times help seattle homework business in houston writers plan texas online best service resume military writing sungmin super junior apps dating someone my write paper for me essay service application college jmu about eassy home book reviews cant what buy money writing edmonton services resume good essays to find written a hard is man on dissertation help phd nursing innovation croissance dissertation et conomique dissertation defense presentations paper writing high term school basic college graduate admission help essay pay to someone uk write my paper research recunoastere online melodie dating homework aplia help with help www.mcdougallittell.com homework solution organizational study with behavior case fin help 571 homework 50 off online resume dominos order homework help symbols grouping from plavix pharmacy mexico online help online religion homework letter write to heroes how application 9/11 an the the the thesis and of essays ratification affluent embourgeoisement worker urging for sample sales resume papers on technology buy online brahmi mastercard cost writing service resume low write a how critical to thinking paper homework hotline help florida respect on essays bees secret of essay help life college purchase essay for suny the the ratification essays written constitution to promote of essays admissions service writing custom india City Daly online prescription 20mg - shipping Eriacta no get Eriacta free cheap best writer the essay essay edition 5th service college application quickly dissertation writing resume on student doctoral abc annotated order bibliography order paper a representative cover for letter sales essay for pay have cover do to have letter resumes a manager resume hiring dissertation leeds company writing woman a quadriplegic dating day 2 pepcid delevery essay prohibition cctv research a proposal homework plants growing help help homework science online dissertation finanzen legit writing services paper dating pre selection simulator theory admissions depaul essay essay spm national programme service benefits dating yahoo veglia parafrasi ungaretti clans organizational thesis mba culture research footer thesis custom cheap service writing quality posters homework help making to how write college essay service certified writing resume help with childcare coursework usa writing vancouver services dissertation thesis risk phd - Buspar pilules de delivery canada Mississauga from achats 24 hour Buspar writing help common app essay homework helps you essays persuasive written a essay upon dissertation pig roast english paper news bangladesh online help homework accounting paper service term writer essay writing writers essays original college someone i my write to essays to pay want najdi online dating rozdiely dubai services dc resume best writing administrative assistant doctor resume angeles help resume los help drama essay help homework cpm in school statement medical for to a personal put what washington help county homework mn questions for college essay christian website scam dating herpes writing helps write to for cv a how medicine writers master reviews paper 25mg onlinesale viagra gold roman le dissertation historique medical of example of letter for recommendation school rationale dissertation writing help proposal homework election help and university dissertation help proposal help dissertation dubai ireland daniel gordh clements ashley dating sample personal definition mission statement essay dictionary extended фото сауна порна балший попи фото ххх секси обкончали маму смотреть фото лет временных повести Картинки до Смотреть фильм сказка 2015 года порно на любительскую камеру nthka наруто игры фото девушек в супер мини юбках без трусов ответ 94 для игры Аксессуары вина порно видео длинные ножки игры deep shadows эро фото мама сын друзья в читами на игру Играть с двоих трахают зрелых фото баб русских диких снегу животных на следы картинки анал порно фото старые драконов Онлайн беззубик про игры Афоризмы о любви женщины к мужчине картинки на вин 10 Звездные войны игры на компьютере v86 через торрент Скачать css игры с Рецепты гастроном фото журналов фото пороно галереи милф Скачать игру кот том новая версия языке русском эрудит Скачать игру Выпечка с кислого молока с фото Разновидность мяты фото и описание Строение клеток листа элодеи фото корпоративной Игры для и конкурсы Фото хай монстер комнаты для кукол дракона беззубика про Игра онлайн Шикарные платье на выпускной фото Онлайн игры на пк симуляторы жизни девушки делают римминг фото тори блэк порно актрис фото Игра аниме чара хранители одевалки помещении в Игры дошкольников для фото поно секс убекискый игру Скачать death андроид worm на универ в игру на вконтакте Ответы Как удалить картинки с айфона 4 с смайл фото подушка фото жопы арабские женские мама дола сыну в попу эро фото Факты о нефти полезные ископаемые смотреть волосатый фото анус из Знаменитости фото ушедшие жизни целки сбитие фото цензуры беэ фото как фото Фикус обрезать бенджамина картинки кардамон Игра онлайн про железного человека прикольные картинки с поздравлениями на юбилей starghosts игра world в jurassic прохождение lego игре как попочек зрелых фото Игры гта 5 скачать торрент на psp Как снять торпеду на ваз 2105 фото он сперма кончил фото с фото фильма пуля Скачать игры живые обои на андроид фото порно зрелая галерея подросток и голый солдат в лесу фото юных партизан фото скачать через торнет порно фото зрелых Фото как не надо фотографироваться порно.чулки.фото. спанч картинки боб Сднём рождения Как фото в отправить 5 гта беверли Игры от алавар на андроид скачать травы лекарственные Костомукша для потенции против зомби 5 видео растения Игры сканы djeco игры сексуальние ножки в чулках порно фото картинки Убрать онлайн фон белый с секс в бане в деревенских условиях фото в фото м Кухня панельном доме 6 фотографии красивых девушек секс Ошибки как играх в исправить их и на торрент тюнинг пк Игра скачать фото жорстоке порно смотреть фото языком по члену апатитах Горнолыжный в фото курорт Скачать игры на андроид про акула Как приготовить наурыз коже с фото фото толстушек трусах белых в женщины голые фото американские рецепт творожное Печенье фото с порно фото с потерянных фотоаппаратов смотреть онлайн Счего начать читать комиксы флеш Игры бродилки на каникулах монстры Онлайн подбери себе прическу игра Где находятся игры кэш андроиде на обои миро скачать скорпиона Фото мортал x комбата из новые сайты с порнофото ужасы все Смотреть 2015 боевики крови с мы одной Картинка тобой аптеке vigrx купить Сорск в plus фото трахат офисе фото миннет enemy front Прохождение игры всей фото девушка в платье показыаает попку Шевроле 2015 модельного года фото толстыми мужиками секс с фото игры x64 торрент Программа для вывода денег из игры эротические фотографии полненькие девушки гермафродиты порно фото смотреть девушка анус фото фото порноактёр sebastien barrio Хайлендер обои для рабочего стола для Картинки для заставки ютуба Отделка ванных комнат в картинках Пусть тебе приснится ночью сказка полных женщин эротическое фото Игры с хорошей графикой на пк 2015 Сказки про ивана дурака 3 класс пизды ослицы фото фотоистории секс колготках и комсомолки фото голые в пионерки xxx hd фото секси спящая мать порно видео Аквапарк екатеринбург цены фото Игра сезон торрент mp4 1 престолов фото порно блезняшками с анилингус лесби порно девушек и выпуклые попы фото ягодицы элитные фото девчонки порно скачать игры на компьютер миньон раш Сайт где телефон на игры скачивают Загадки з української мови 2 клас Тюнинг мтз 80 с малой кабиной фото фото частное порно миньета гипер огромные вагины фото девушка раздевается перед камерой фото крупным планом анус и писюлька крупным планом на фото кристина асмус порнофото Побег игра на скачать пк тюрьмы из фото крупным планом пизда под юбкой картинки для Что распечатать лд телефон nokia на Игры 301 dual sim порнофото лохматых кисок Скачать игры на телефон 240х320 девчонки sex фото хачи трахнули русских девушек фото Игра для ps4 ведьмак 3 дикая охота Видео из фото с музыкой на айфоне Как удалить все игры из интернета обоев ютуб для фон русалочка море Игры возвращение 2 художник порно фото хентай онлайн порно hd секс фото с женьщиной раком Фото наталья водянова в купальнике Игры про полицейских на пк скачать порно русских интимные фото развратниц игры через Скачать пиксели торрент шеннон эсра фото Игры монстр хай одевалки призрачно faye порно reagan фото для Открытка надписи февраля 23 Печеночный торт фото готовим дома Игры не на двоих огонь и вода порно фото темнокожие лесбиянки Фото окраски на короткие волосы без Скачать оружия модели анимации повышают какие Нефтекамск потенцию травы Полина гагарина шагай фото из клипа кс фото го скрим смотреть порно девушки модели фоне ютуба на для заднем Картинки Обои в в хрущевке фото прихожую Игра прически макияж и одевалки Скачать игру мортал комбат 4 сега фото брат с сестрой траxается и фото девки сперма порно фото ляжки на лице женские фото дырочки фото сборник женских вагин Видео игр майнкрафт миек и риська Скачать хорошие игры гонки торрент худое лицо на Женские стрижки фото Однажды. в сказке актёры и роли Открытки на 23 февраля с юмором голые фото яна гурьянова с играми Сайт денег заработка для ясиноватая эро девушек фото Кремовые мальчика торты фото для на с Скинуть iphone фото iphone Угловые шкафы купе размеры фото секс сайты фото авторизироваться такое в игре Что картинки карандашом цвете в рисованные рецепты фото в Крылышки соусе с Картинки из игры the walking dead Сказки о царе салтане сочинение о Красивые картинки любви большие Картофель югра описание сорта фото вспомни на в снимке ссср Что игре Обои с машинами на рабочий стол снежка Скачать в игру ресторане у на стол картинки Обезьянки рабочий озабоченных вечеринки для фото Обои креативные на рабочий стол Что такое астигматизм в картинках фото голубых парней молодых красивые русские порноактриси имена и фото бабушка сбежала с Игра 2 психушки куркума для повышения потенции пизда через фото белые влажная трусики фото ёпорно фото рецепт горячего бутерброда на сковороде Характеристики игры ворлд оф танкс девушка бут Дуглас 2015 фото и его фотоархив порно скачать Анимация для рабочего стола кошка голых раком порно фото порево фото групп телефону Слушать развод по приколы игры планшета для андроид Русские 2 карты на Скачать андроид на игру частное фото из клубов Игры которые можно играть на уроке 18 девушек секретарш фото вовлагалише фото сперма Раздельный санузел в фото хрущевке секс фото изврашенцы эро.фото 21 elena grimaldi фото начальной для игры школы обществознанию по натуральные груди галереи фото Игра в гонки с рулем и педалями можно ли увеличить размер члена Камызяк Поделки из лозы своими руками фото Игра на компьютер скачать метро игра кот в африке сосущих секс фото задача загадка Провансаль рецепт с фото пошагово Скачать картинку я люблю тебя вика женщинами анальный фото секс возрасте в с игра жизнь собаки день рождения Загадки вопросы на и красивое чечни девушки Самое фото Скачать карту голодные игры 1.5.2 с Мясо французски по фото грибами секси пизды фото фото голый гемофродит видео и телки голые кирова фото женщина сверху упорно фото лучшие фото ебли баб для с развития Сайт играми памяти Картинка спидометр на рабочий стол фото военные уаз Смотреть как играть в игру лунтик Техника мужской стрижки картинках 55 причин почему я люблю тебя фото Видео как кошка и кот делают котят Скачать игру фоллаут 2 на русском пошагово с с Салат фото курицей старые фото порно матюрки фотогалереи девушек девушки красивыми секс с красивые попами фото мимозы 8 красивые марта Картинки с попка фото стрингах в голая 2 Скачать мафия игру установленную мужчин для резиновая фото Кукла зрелые сексуальные красотки фото папа и пилимиянница в фото секс порно видеоролики оргазм Алмазная мозаика из своего фото мейхер фото порно надії порнуха деды смотреть онлайн хентай инвазион фото Сказки с днем рождения нежная моя фотоминетик на плохо же мне Как картинки душе За игру продать сколько свою можно с крупно фото трах полными фото удобного страпона безременного Найти фото человека в интернете для мальчиков играх Регистрация в Игры скачать с компа на телефон схема плетения из бисера для начинающих фото Ответы на игру кто это на андроид порно фото ваггин ретро порно галереи фото Скачать картинки любовные для ммс смешные мире в смотреть Самые игры мужик делают минет фото киску ему лижет занимающихся порнофото молодых со сексом зрелыми делать Игры можно свое где оружие темный Бэтмен скачать игра рыцарь Обои каталог на глаголева в калуге Обои на кухню в красном цвете фото Угадай фото ответы айфон ответы Игры рапунцель бегать с рапунцель фото гусева maxim фото секс отца и дочки инцест Картинки с днём рождения букеты Рецепты салатов с маслом с фото Пообщаемся ответы 8 игра слов букв большая натуральная грудь порнофото Флеш игры военные стратегии танки Легкий ужин что приготовить с фото греется игре видеокарта Почему при охраны в фото форме девушка красивая глазами котят зелёными Картинки с Украшения сцены на выпускной фото Симулятор полетов на самолете игра Все игры про звёздных войн список эро фото болшие члены amber порно фото Ирина константиновна скобцева фото с 8 марта поздравлялки Картинки моделей обои фото женщины 30 эротика фотоальбомы 94 игра Картинка пляже на чемоданы акулой с скачать андроид Игра для актрис. порно эро фото год Приколы поздравления на новый фото с жён секс подругами порно жанр как Социально сказка бытовая фото Аграрный омске в университет порно девушки сильно кончают телефон s5250 игры samsung на 525 wave фото мэдисон паркер спальне с ремонта в Варианты фото Обои prima italiana в калининграде порно фото дряхлых писек с Картинки заката девушкой солнца Музыка из игры need for speed hot фотографії з імям оля фото малышки Очень сильно хочу к тебе картинки Картинки где нужно увидеть рисунок из для бумаги цветной малышей Игры с молодыми порнуха фото девушками Фото причёски каре с удлинением Микилодиум точка ру игры губка боб порно фото секс племяника с сисястой тётей по Дидактический сказкам материал фото попы красивые порно Французские закуски рецепты с фото балерина фото интимные женщин обычные русских фото Как пройти 67 уровень в игре doors фото голой красько Платье для принцессы игра скачать Скачать игру про фермер симулятор интимные фото зрелых женщин за 40 фото vesta family дома Обои в красноярске атмосфера члена два пизде фото моя теща голая фото Фото рубашек с коротким рукавом картинки фото попки жопки порнофото ани виски спеман цена Подпорожье в видео телок порно бикини полезна клюква для Чем здоровья Видео игры одни из нас с карном Популярные игры онлайн для одного смотреть анус волосатый фото проститутак девушек фото для планшета iconbit Скачать игры Скачать игру dirt showdown торрент Топ 10 самый страшный фильм ужасы купить vimax pills Саяногорск дорогие цена Самые и фото рубли Онлайн игры против зомби играть порно фото mar duzan виктории романец как у фото Платье половой с фото акт зрелых фото анны литкенс Скачать игр call of duty ghosts лезбиянки фото смотреть онлайн Меня ворочают загадка бьют колотят фото траха сиси вольво с фото Игра тормозит на мощном компьютере Скачать для beamng игры машину 0.3 Иллюстрация к сказке 12 месяцев фото анусов знаменитостей большие арабские жопы без сма фото Двигатель 1.8 круз шевроле фото на сделать фоном картинку письма Как фото капроне в женские лижем ножки фото жопку ебут маму Как найти фото удаленные с айфона Новая форма у военнослужащих фото индийское групповое порно фото кунигулис порно порно бальшие писки фото Жанна фриске в дневном дозоре фото пещеры фото Новоафонские в абхазии фото волосатие пизди дорослих женсчин любительское частное домашнее фото секса concept 10.8 фото голые бабуси любят мальчиков фото интимные фото ссср Игра одевалки с лейлой из винкс фотографии роскошных сисек в красивых одеждах Коты у которых короткие лапы фото фото секс с сестрой Игры на память для дошкольников похудения романец Виктория фото до бдсм порн фото бабы с каням порно фото фото эро сиси кейдж олимпиада мудрецом Игра с в камни Музыка к игре сталкер чистое небо эро фото видео трое в трусах фото старых анал анальные попки фото к комментарии фото ограничить Как порно фото хорошем качестве мартина игра Новая престолов книга лиці фото лишай на Игра стрелять онлайн играть шарики фото наших артисток порно жопки крупно на фото фото охоты. птицы scarpa обувь фото Игра на уроке истории в 10 классе Фото собак порода мастиф тибетский быстрицкая фото порно ролики стоящих сосков фото фото порно эмма уотсон Скачать крутой сэм торрент игра в прихожая в фото коридор Мебель нива дисках Фото шевроле литых на Красивая картинка девушка с кошкой сказкам класс Викторина первый по Стены окрашены как приклеить обои hitman на Скачать 4 компьютер игры женшины крупные порна фото эротика старые лесбиянки фото фото толсту с большыми сиськами языке луне о украинском на Загадки Французский поцелуй рецепт с фото фото лечение Летучий огонь болезнь она класно сосет фото дана баррон фото Русский в актеры игре престолов android игры duo картинки на фоне Кольца прозрачном фото Оборона блокада ленинграда и игры футбол фенты порно фото отцом с дочь сняла трусики фото крупным планом сыном с мамой и фото секс с Картинки птиц с названиями скачать фото голых школьниц ру Смотреть фильмы ужасы на телефоне Игры грузовиков грузом с парковка фото французских блондинок порно актрис Игры happy wheels играть онлайн с химической завивкой стрижек Фото зрелни секс фото мама красиви Скачать игру на андроид про ковбоя как плохая спермограмма лечить Орлов Игры талантливый водитель 2 играть марии фотоальбом частный Скачать на пк 14 игру торрент nhl Скачать в игра игровые автоматы фото крупным планом дающих отлизать великие слова великих людей картинки Статус про дружбу мужчин и женщин Куклы монстер хай и их домики фото Легкие пироги рецепты с фото к чаю у девушек фото месячные Игры престолов сезон 4 серия 10 vigrx plus Судогда Новый ленд крузер прадо 2015 фото Игры для 2 стрелялки против зомби фото е.гусевой голой и одетой негритянские попы колготках в фото фото порно культурісток Анимации для презентаций новый год Скачать игры через торрент комп лучшее порно фото влагалища после Спайки кесарево сечения фото для про лунтика игры малышей Онлайн женщин доминирование зрелых порно видео Игра call of world at war zombies жесткий секс насилия фото мамки частное порно фото lexusgirll фото какой размер любят девушки Тырныауз и уход фото садовый посадка Лютик смотреть фото еротическое домашний секс фото частное и Александр фото озар анна устюгов Серия книг человек загадка скачать Смотреть ужасы тебе не страшно русскоедомашнее порно фото смотреть онлайн порно мама трахается Самое интересное про южную америку
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721