КОЛЕКЦІЯ УІТ В ІНСТИТУТІ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ПРИ НАУОА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Важливою інтегральною частиною українства є його діаспора, представники якої протягом багатьох років зробили суттєвий внесок в дослідження різноманітних проблем у різних галузях науки, творили власні наукові установи, громадські та церковні організації, і сьогодні переважно живуть проблемами далекої батьківщини. Про українську діаспору як явище існує низка досліджень в зарубіжній і материковій українській історіографії. Дослідники відзначають високу національну свідомість і прагнення зберегти свою національну ідентичність в чужому світі, притаманну більшості вихідців з України, особливо представників повоєнної хвилі еміграції. Але загальновідомим є також факт, що значна частина українців, народжених поза межами етнічної батьківщини, вже є американцями, канадцями і т.д. українського походження. В таких умовах часом постає проблема збереження бібліотечних колекцій і архівів представників старшого покоління, яких, на жаль, залишається все менше. Поруч з американськими, канадськими, французькими, австралійськими та ін. архівами та бібліотеками, куди потрапляє частина таких приватних, а часом і громадських збірок, можливість ближчого і глибшого вивчення інтелектуальної спадщини діаспори має використати й батьківщина. Саме тому необхідно намагатися сприяти передачі до бібліотек, архівів і науково-дослідницьких центрів України таких книжкових колекцій і архівних зібрань.В той же час, на нашу думку, помилковою є теза про “повернення спадку” в Україну. Про повернення можна говорити лише тоді, коли йдеться про власність України, яка була вивезена з її території, що стосується лише дуже незначної складової частини бібліотечних і архівних збірок. У випадку надходження зібрань, які були створені поза межами України з видань, що там виходили, йдеться про інше явище, яке можна було б назвати, можливо, культурним спонсорством.

Інститут досліджень української діаспори при Національному університеті “Острозька академія” було створено рішенням Вченої Ради у січні 2002 р. Метою його діяльності є розробка навчальних курсів з проблем наукового, громадського та культурного життя українців поза Україною, підготовка і видання наукової та довідкової літератури й навчальних посібників, організація і проведення наукових конференцій тощо. За час існування інституту вдалося започаткувати співпрацю з деякими українськими науковими установами і організаціями за кордоном, серед яких – Українське Історичне Товариство (США), Український Музей-Архів в Клівленді (США), Українська Вільна Академія Наук в США, Світова Наукова Рада Світового Конгресу Українців, Канадський Інститут Українських Студій та ін.

Бібліотека і архів Інституту формуються переважно завдяки надходженням літератури та матеріалів з-поза меж України, чому значною мірою сприяло “Звернення Світової Наукової Ради СКУ до українських установ і видавництв в діяспорі”, за підписами відомих українських вчених проф. Любомира Винара, проф. Асі Гумецької, проф. Аркадія Жуковського, др. о. Олега Кравченка, др. Осипа Мартинюка. На “Звернення…”, опубліковане також в українській періодиці в Канаді та США, відгукнулися громадські організації та приватні особи, серед яких найбільшу кількість літератури надіслали Український Музей-Архів у Клівленді (директор Андрій Фединський), Українське Історичне Товариство (президент проф. Любомир Винар), Канадський Інститут Українських Студій (дир. проф. Зенон Когут), Братство Колишніх вояків І-ої Української Дивізії УНА (п. Мирослав Бігус, п. Мирон Головатий), Видавництво “Літопис УПА” (гол. ред. проф. Петро Потічний), Українська греко-католицька церква Пресвятої Трійці м. Кергонксон (США), Бібліотека-Архів Св. Володимира в Калгарі (Канада) тощо. Щедрі персональні книжкові дарунки бібліотеці зробили проф. Любомир Винар (США), др. Василь Верига, п. Оксана і п. Леонід Мостовичі (США), п. Мирослав Бігус (Канада), проф. Любомир Коваль (США), п. Валентина Гурська (США) та ін.

На жаль, поки що умови існування Інституту не дозволяють створювати особові книжкові колекції, і формування фондів відбувається за тематичним принципом, але це буде зроблено в майбутньому на основі даних, які заносяться в каталог. Поки що винятком для формування колекцій є надходження від наукових установ і організацій, тому існують колекції видань УІТ, КІУСу, УВАН в США тощо. Серед надбань Бібліотеки Інституту – повні комплекти періодичних видань (“Український історик”, “Визвольний шлях”, “Овид”, “Україна” (Париж), “Harvard Ukrainian Studies” та ін.), повний комплект всіх видань “Літопису УПА”, раритетне (таких було видано лише 100 примірників) оправлене шкірою видання “Енциклопедії Українознавства” з автографом її ініціатора і багатолітнього редактора Володимира Кубійовича, видання праць Михайла Грушевського, В’ячеслава Липинського початку ХХ століття. Зберігаються в бібліотеці унікальні видання т. зв. DP-періоду – видання УВУ, УВАН, УТГІ тощо, що друкувалися циклостилевим (мімеографічним) способом, деякі періодики (зокрема, “Арка”).

Одним із напрямів праці Інституту є видавнича діяльність. Готуються до друку Інститутом спільно з УВАН у США “Бюлетені” та “Літопис” УВАН, значну частину яких також було видано в Німеччині в умовах таборового життя української еміграції, а частину – на початку 50-х років в США. Зберігаються і заплановані до видання й “Бюлетені” Українського Історичного та Українського Генеалогічно-Геральдичного Товариств (США), які, як і “Бюлетені УВАН”, є рідкісним для українських бібліотек джерелом до вивчення історії науки в діаспорі. В процесі підготовки є проекти видання мемуарів та інших джерел.

При Інституті започатковано архів, а якому зберігаються надходження з діаспори. Так, є архівний фонд (29 од. зб.), заснований Лесею Храпливою-Щур, який має матеріали, що розкривають деякі аспекти життя та діяльності тата фондоутворювача, відомого українського громадського діяча, агронома і кооператора Євгена Храпливого (1898 – 1949).

Найбільший масив архівних матеріалів (копій і оригіналів) складає архів Українського Історичного Товариства, який переданий до Інституту з правом використання протягом 25 років лише за дозволом Управи УІТ. Тут потрібно додати, що в західному світі доступ до архівних фондів, які передаються архівній установі за заповітом фондоутворювачів або як дар, обумовлюється побажанням їх власників (це стосується й архівів українських наукових установ, зокрема УВАН, де деякі особові фонди закриті для дослідників відповідно до заповіту фондоутворювачів), тому часто практичне використання цих матеріалів може розпочинатися лише через певний (часом до 50 років) час. Але за дозволом президента УІТ проф. Любомира Романа Винара можемо подати загальну характеристику архіву. Структура архівного масиву УІТ, що зберігаються в Інституті досліджень української діаспори при Національному університеті “Острозька академія” значною мірою відповідає структурі Архіву УІТ в м. Кент (США).

Архів УІТ було закладено від час постання Товариства у 1965 році. Сьогодні він складається з шести основних частин, кожна з яких має свій зміст і структуру. Це – безпосередньо архів адміністрації Українського Історичного Товариства, редакційний архів журналу “Український Історик”, архів проф. Олександра Оглоблина, першого і Почесного Президента УІТ, архів проф. Любомира Винара, Президента УІТ від 1980 р., архів д-ра Олександра Домбровського, генерального секретаря УІТ від 1980 р., архів проф. Михайла Ждана, відомого історика і члена-засновника УІТ. Загальна кількість документів, які зберігаються в архіві УІТ, нараховує більше 30 тис. одиниць. Внутрішній поділ матеріалів ґрунтується на створенні фондів і справ.

Архів адміністрації УІТ містить бюлетені (УІТ і Українського Генеалогічного і Геральдичного Товариства), обіжники, збіркові листи, фінансові документи, програми наукових конференцій, публікації про діяльність УІТ на сторінках преси, офіційні документи про діяльність Міжнародного Товариства ім. М. Грушевського (заснованого з ініціативи УІТ) та листування. Ці архівні матеріали містять інформацію до історії Товариства, яка дозволяє встановити хронологію подій, пов’язаних з його діяльністю, проблеми, які були важливими на різних її етапах, інші різноманітні аспекти наукового життя. Тут зберігаються прибутково-видаткові книги Товариства, в яких ретельно фіксувалися всі фінансові надходження та видатки. Цікавим джерелом, яке належить до цієї частини архіву, є анкети-“запитники”, які було розіслано як додаток до “Бюлетеня для членів” ч.2 (26) у червні 1970 р., які, з одного боку, свідчать про бажання адміністрації вдосконалити діяльність Товариства. З іншого боку, вони свідчать про погляди провідних членів УІТ на діяльність Товариства і його журнал. Питання, включені до “Запитника” передбачали зауваги стосовно праці Управи УІТ і діяльності Товариства, змісту і оформлення “Українського Історика”, “Бюлетеня”, проекту створення поточної бібліографії праць з історії, зміцнення фінансової бази УІТ (розмір членських внесків, передплати на журнал), введення членських грамот тощо.

Ділове листування, яке зберігається в цій частині архіву, містить важливу інформацію щодо діяльності не тільки УІТ, а й багатьох наукових установ діаспори – Українського Генеалогічного і Геральдичного Товариства, УВАН в Америці і Канаді, НТШ в Америці і Канаді, ГУРІ та ін., а також висвітлює деякі аспекти функціонування періодичних видань за межами України. Важливою складовою архіву є фотодокументи, які складають окремий фонд.

Архів редакції журналу “Український Історик” включає фінансові рахунки та супровідне листування, пов’язане з безпосереднім друком журналу (з видавництвами “Самостійна Україна”, “Дніпрова хвиля”, “Смолоскип” тощо); статті та матеріали, які надходили для друку; листування щодо публікацій в журналі.

У архіві Олександра Оглоблина зберігаються різноманітні матеріали, які умовно можна поділити на декілька категорій. Найбільший масив складає листування, як офіційне, так і приватне, яке містить важливу інформацію про життя та діяльність історика, про діяльність українських наукових установ у США, Канаді, Німеччині, Україні (УВАН, НТШ, ВУАН, Інститут дослідження СССР, Гарвардський центр українознавства тощо). Тут є листи єпископа І. Бучка, митрополита Іларіона (Огієнка), відомих вчених Д. Дорошенка, Б. Крупницького, І. Крип’якевича, Н. Полонської-Василенко, В. Дубровського, Б. Кравцева, Д. Олянчина, І. Витановича, В. Кубійовича, Т. Мацькова, Б. Мартоса, В. Янова, Р. Смаль-Стоцького, М. Чубатого, Ю. Бойка-Блохіна і багатьох інших. Великий масив складає листування історика з Н. Полонською-Василенко, Л. Винарем. Частина листування пов’язана з виданням книг (як О. Оглоблина, так і інших істориків), підготовкою статей до “Енциклопедії Українознавства”, обговорення проекту курсу з історії України тощо.

Іншу важливу частину складають рукописи праць історика (опубліковані та неопубліковані). Іноді в сучасній материковій історіографії можна зустріти думку, що вчені діаспори в умовах відірваності від архівів, які залишилися на батьківщині, були змушені перейти до популяризації історії України. Рукописи праць О. Оглоблина демонструють процес осмислення ним різноманітних проблем української історії. На жаль, їх досить значна частина все ще не опублікована, або публікації, здійснені у періодичних виданнях, часто не дають сучасному материковому досліднику уявлення про їх цілість. До таких праць належать зокрема “Студії над “Історією Русів”, праці з української історіографії і суспільно-політичної думки України. Враховуючи, що дослідник протягом свого життя працював над доповненням своїх творів, подібне значення, на нашу думку, мають книги з авторськими замітками на марґінесах, за якими можна простежити доповнення бібліографії, іноді – уточнення поглядів, розвиток думок історика. Тут також є тексти лекцій, які історик готував для викладання історії України у Гарвардському університеті.

Архів включає автобіографічні матеріали, а також особисті документи. До архіву О. Оглоблина входять рукописи праць інших істориків, ним редаговані, рецензії (опубліковані і неопубліковані), рекомендації, подані вченим для утвердження права дійсного членства науковців у НТШ, УВАН та інших установах. Важливою частиною є також фото-, фоно- і відео документи, пов’язані з науковою діяльністю О. Оглоблина.

Велике значення як для вивчення діяльності УІТ, так і багатьох інших наукових установ діаспори має архів Любомира Винара, який також містить значну кількість офіційного і особистого листування (серед адресатів – Ю. Бойко-Блохін, І. Борщак, І. Витанович, М. Ждан, Р. Климкевич, В. Кубійович, Ю. Лавріненко, Т. Мацьків, О. Оглоблин, В. Омельченко, Я. Пастернак, Н. Полонська-Василенко, М. Чубатий і багато інших відомих українознавців). Крім того, ця частина архіву містить листування Л. Винара з представниками світової історичної науки, яке розкриває як певні аспекти діяльності історика, так і його ролю у діяльності американських та європейських наукових установ.

До архіву входять також особисті документи та матеріали історика, які дають інформацію до відтворення його багатої наукової та організаційної діяльності в УІТ, УВАН, НТШ, Українській Американській Асоціації Університетських Професорів, Світовій Науковій Раді Світового Конгресу Українців, Асоціяції бібліотекарів Америки та інших установах. Архів містить і рукописи опублікованих та неопублікованих праць, рецензій, рекомендаційні листи на членство інших дослідників у наукових установах, а також значну кількість фото-, фоно- і відеодокументів. Отже, матеріали архіву дозволяють виявити різні аспекти життя і творчості вченого, встановити його місце у розвитку української історичної науки в діаспорі та американських наукових установ.

Архів Олександра Домбровського, який від 1980 р. є генеральним секретарем УІТ, включений до архіву Товариства в Кенті (раніше зберігався у Нью-Йорку). Тут є значний масив листування, а також матеріали, пов’язані з діяльністю Товариства та інших наукових установ – обіжники, бюлетені, програми конференцій тощо. Значним є листування з відомими представниками історичної науки. Важливою складовою частиною цього архіву стало листування з представниками УІТ в інших країнах, зокрема Канаді і Австралії. Рукописи праць та біографічні матеріали історика до цієї частини його архіву не ввійшли. Архів Михайла Ждана включає переважно листування. Розмір його фондів відносно невеликий – близько 1,500 одиниць зберігання. Він також включає листування вченого, рукописи деяких його праць.

Література:

1. Наріжний С. </em>Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. Ч.1. – Прага, 1942. – 372 с.+CCXXXII; Halich W. Ukrainians in the United States. – New York, 1970. –174 рр.; <em>Трощинський В.П.</em> Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище / НАН України. Ін-т соціології: Відп. ред. В.Б. Євнух. – Київ: Інтел., 1994. – 260 с.; Ukrainian Scholarship in Exile: The DP period, 1945 – 1952 by Lubomyr R. Wynar. – Kent, Ohio: Ethnic Forum, Vol. 8, No. 1, 1988, 1989. – pp. 72 та ін.

2. Звернення Світової Наукової Ради СКУ до українських установ і українських видавництв в діяспорі // Бюлетень. Світовий Конгрес Українців, зима 2003/2004, №1, с.12-13.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service writing personal statement seattle resume writing wa service essay uk what writing is service the best france primary homework help an to essay help introduction jane vocab helper homework eyre paper term writing accounting university for entrance essays prescription Levitra no can that for i companies pay my do reports cheap lanterns canada paper write plan for my me will business who dissertation autobiographique prescription buy online ponstel without best paper writer research free help doctoral musicology dissertation paper write my research buying plan business an business existing price best ditropan xl service engineering writing resume company law thesis violence dissertation buying a letter a recommendation student for of school for a writing medical used paperback cheap books research sale medical for paper generic adipin 100mg online help assignment intelligence artificial Tentex - a mail by Houston 5 Royal mg Tentex by mail us from company Royal help homework 24 hour services atlanta iq ga best writing resume in world essay perfect imagine a help primary homework castles paper my i write should help writing i need my vows algebra show my work homework do discontinued nexium for make me essay at writing paper work home mumbai in valdez essay exxon do my free assignment coursework help london usa Fempro essay custom essay writing persuasive my programming do to someone pay homework writing uk essay review service best writing essay cost pay to help critically homework online find help resume professional maryland services writing brace help study studies homework social guide harcourt hiring letter the manager cover to homework do just my cheap resumes developement childhood early masters thesis homework district help school ridley in papers my write class finance syba ireland my assignment write analysis richard cory services cities quad resume writing a in disorder mri seizure essay pictorial resume executives service writing best for paper online plain writing writing help book dissertation help homework economics homework didn't my do i and on essay media technology social division help homework long studies people bipolar disorder with case on online development and faculty dissertation my research essay write do assignment programming my homework help sacramento websiteshomework help science essays papers buy derivatives help homework ghost for writer homework assignments order - Decadron cheapest Everett online buy Decadron an dissertation need writier my i finish to paper research org custom plagiarism essay college application help essay quotes writing courseworks buy service writing biography can essays buy i online trental online cheap prescription free no shipping buy a business plan help sat college confidential essay i my homework hire to who do can q and homework help live a services thesis toronto editing in karachi situation order essay and law homework help phlebotomy essay getcustomessay combuy dissertation descriptive structure orderliness essay homework statistics help probability generic Evista buy hour essay help visiting written professionally a bio purchase how for sales position to cover letter write a help homework grade first cheap service online writing generic - discount Miami sell a Celexa brand without Celexa prescription professional writing services business resume hiring help live math chat homework if were essay president i student dissertation sites writing essay paid we buy why book review is outline of the essay an what protonix online buy cheap grade for homework social 5th help studies homework help othello hong writing cv kong service weekly dosage actonel of help history homework islam medical case studies cardiology students for make an me essay do pay my papewr someone to outline speech disorder eating citations essay typer paper imagwrite twentyten with my eieren dating en boter online kaas philadelphia resume services writing reviews writing history college online help paper essay term custom assignment do my law to write sample how my autobiography buy essay college drug Artane generic research generalized anxiety paper disorder dating rumors tebow tim writing conclusion need research help paper stats help online homework priced without discount australia sale prescription for Prinivil reasonably in - a Stockton Prinivil services riverside writing resume ca online help homework writing thesis help statement compare the about essay catfish written flathead argumentative essay writing to an steps homework help elephant homework presentation powerpoint order a financial of finance analysis hai finance o ratio essay essays doc format normal resume homework economics with help brand - hawaii Lakewood online buy name Asendin Asendin in services dissertation usa writing homework help best website analysis writing critical paper style research to homework me do someone need i my for online meclizine bon jon rihanna is who jovi dating written person third essays in essay custom editing buy mba admission school graduate essay cigarette papers online flomax compare uroxatral writer academic essay essay help.org dating age rule pain in federal services best resume writing online online for papers sale research reviews uk mentat online buy grade help homework 6th writing resume cheap service services custom writings buy high essays school on an how start essay to aids text sedaris david full essays resume services writing cincinnati sample entry clerk cover letter for order academic writing paper software writing word 600 sample academic writing essay service saliva of l levels pmol estradiol plans lesson college best essays admission tetracycline whitening teeth experimental sites essays best nyc homework hotline help disorder seasonal affective research paper worcester writing resume ma services secure Tinidazole Tinidazole online singapore Saint-Felicien buy in - online buy and autobiographical memory disorder emotional specificity help assignment risk management carafate effects 120mg side buy essay money happiness can persuasive 8 essay custom school help homework history help essay college papers written buying term a desert alone island essay on dissertation survey brand overnight arava buy term papers sell science life with homework help in singapore dissertation delivery writing food service can on happiness buy money essay with argument parents help homework essay should homework answers help yahoo research my write custom writing paper jobs mockingbird questions essay kill to a со фото мамы сыно секс фото на русская пьяная спит частное полу природа Обои стола для рабочего Марки автомобилей названия с фото Обои набережные челны каталог фото секс підлітковий фото размеры член половой Глазов человека Чем рыбий жир полезен для б3 тюнинга пассат фольксваген Фото Сезон охоты игра 2 скачать торрент порно с бисексуалами фото фото попки попкинс фото смотреть попки супер Комсомольск-на-Амуре плохо половой стоит член Обои на рабочий стол с 8 мартом эро приколы фото в бане красивая милая надписью Картинки с половой член падает АО Ямало-Ненецкий юмором Поздравление летием 25 с с свежие фото обои секси девушек лучшие подборки в леггинсах мини в контакте эротичные фото ейских девчат вк школьници фото порно огроменный в огурец фото пизде парнуха в колготках мам фото Дорогие монеты царской россии фото распорядок Мой фото дня школьника жена фото голая мая фото кабеля собаки домашнее анальное порно Правдинск vimax и Планшеты фото цены красноярске в фото попки на тренировках порно фото лизб и геев фото раздолбаных кисок тайское порно анал Интересные день на цитаты рождения Пальмовое масло в питании полезно порнофото звездные мамаши одноклассники Статус тебя в люблю мебель лидия фото байки с дымом тамро раф фото фото их прелести крупно бедра широкие и стройняшек голые фото в жопу женщины раком теремок Конспект сказка занятия кончают на пёзда порно фото Фото наручные часы женские на руке Игры на подобии планета самоцветов мамочки трахаються фото закрытой Картинки школы из приколы пожелых порно фото пизда озорных бабуль. Песня самое интересное текст песни фото женщин натурщиц сперма фото порно домашние моей мамки фото сладкая киска Частушки с юбилеем женщине 75 лет Тигруля из винни пуха в картинках какой большая пизда самая у рассы жэнщи фото Фото анастасии ковалевой из дома 2 игру в Играть игры новые на двоих фото голые огромное жопы девушка с двумя анусами фото гибких эрофото девушек Игра лего собирать машины и ездить картинки димиа bon futanari фото рисунки courage поселень фото реконструкції словян давніх обои цена армавир ванне секс в душе фото в или Красивые фото на годовщину свадьбы фото худышку в жопу Игра козёл играть без регистрации Как строить дом из газоблока фото интимные фото молодоженов онлайн единорога замка Игра тайна Ольга и илья гажиенко с сыном фото средний размер мужского члена Пенза Скачать игру эврика полную версию обои для асус а6 Самый мире фото телефон в большой угадай я Игра слова что нарисовал мамками порно со видео зрелыми рукой в письку фото издевательство над мужскими половыми органами фото зрелые хотят самцов фото фото Елизавета боярская из фильмов спиши загадки і відгадай Прочитай Картинка мужчина и женщина игра 94 Отзывы о опель астра седан с фото на Скачать игра памяти тренировку Найти информацию по яндексе фото в руські мамаші порно фото Сказки гуляют по свету скачать мр3 Ярасскажу сказку мультфильм тебе я и этим женщина опасна я Картинка училки частное порно фото планом в фото колготках девушки крупным подсмотренное лето Угловые диваны с баром фото и цены Жена шнурова мария исмагилова фото лезбиянки скачать фото Скачать читы для игр в вк блокада ремонтов 3 комнатных Фото квартир секс фото инцест семейный роза цветок и Комнатный уход фото одеждой вырезать Кукла картинки с Статусы про девушку которую любил скачать наруто драки на двоих Игра Оформление группы доу по фгос фото 12а житная фото больше грудая дева фото белые мужчина фото женщина и черно эротика травы потенции Ардон мужчин для школьники нудисты фото блек Игры скачать калавдюти опс Недорогие в фото подмосковье дома Фото футболки джек дэниэлс женские Игра смешарики новенький я шарарам игра не запускается отсутствует steam api dll 2015 год картинки с новым годом фото зрелой лохматки xxx эро порно фотогалиреи тьолку їбуть хуїв 10 фото Скачать игры на андроид ферма 2016 Статус жизнь хороша и жить хорошо Стих с юбилеем мужчине с приколом отдыхе жены смотреть фото на фото сексуальных зрелых женщин россии приколы про kia девушек мини мини голых бикини в фото раздвинула как надо фото фото ножки красивые попы онлайн и инструкция из фото бумаги Цветы Диски гранта лифтбек на лада фото Игры для телефонов java скачать фото Спальня и комодом с зеркалом Скачать игры marvel heroes online Игра на синтезаторе casio ctk 6200 природа средней Фото россии полосы журналы pdf в порно формате онлайн лопай-пузыри Играть игру в рождения картинки с Катюшу днём Галину с днем рождения картинки извращенных фото в позах трахают девушек Нарциссы сорта с фото и названиями с фото с котлеты картошкой куриные рецепт фото с упругими зрелых попами женщин порно худых взрослых фото порно секс извращение порно фотогалерея фото цулого влагалища порно девушек фото планом крупным Изменить имя в игре world of tanks интимное любительское фото видео народные средства для повышения потенции Ханты-Мансийский АО — Югра порно с писингом фото и видео Фото щенят и котят на рабочий стол раскрывает дырочку в киске фото фото мамки порнографическое Скачать игру на андроид кот рыжик Фото эвереста высоком качестве в с йифф фото голые рыжие девчонки Кафедральный собор в вильнюсе фото Виды динозавров фото и названия порно фото девушки военные как сделать сексуальную фотографию в зеркале секс фото порно скачать на телефон. из сети фотографии социальной голых Лазанья с фото рецепт картошки из Игры макияж и прическа для невесты и самих голих фото тьолак сексуальних Погода стол рабочий картинках на в для в full рабочего стола hd Фото урок царе сказка салтане о Пушкин фотомодели с формами смотреть фото русских женщин в чулках ню Игра престолов. 2 сезон 3 серия Омск с высоты птичьего полёта фото гиг игрушки порно смотреть порноролики по принуждению Видео как играют в карточную игру Сделать фото сердце из рук коллаж с разрезом трусики двоих для фото жены фото измена порно рассказы максималы игры Дизайн даче фото гостиной кухни на потом секс разделась фото рецепт фото с Картофельные лодочки спальни для фото обои в моде Какие Статусы со смыслом про расстояние порнофото училок и студенток лучше для Какие коридора обои фото vigrx цена Ейск секс фото история галерея порно фото страпон фото чат подрочим порно Анимация на форум в одноклассники Игры стрелялки как в майнкрафте секс ду видео порно скуби Как прикрепить фото на алиэкспресс толстые старухи с большими пиздами фото марку фото с фото с спб ценой и в дана Мебель русском Интересный квест на онлайн целки ххх фото на мобильный фото женских писок вид с зади богов стрижак Смотреть игры фильм еротика фото порево фото амброзо порно фото домашнего супружеского порно фото teanara kai порно в секс онлайн возрасте части интерес все Игра на рассказ 16 Однажды 1 серия в сезон сказки фото русских девушек под юбках смотреть фильмы онлайн порно ебля шлюшок доюших порно ротик молодых в фото что Статусы хочется то жить не про Город ишим тюменской области фото большими толстые с мамаши фото сиськами Мастер класс по шитью платья фото порно фото здоровых жоп Программа приколов для веб камеры из фото цветов ободками с Прически Где скачать игры с полной версией ангел лара тьмы об крофт игре Всё Белгород обои каталог фото цены голая ирина слуцкая все фото Игра матрёшка ответы на 3 уровень торрент remorse Hotel игра скачать знаках картинки о дорожных Сказки Игра серия сезон престолов 2015 1 бытовая Социально жанр как сказка Фото причесок свадебных с цветами фото пизды жены спящей Дома из клееного бруса фото видео беременные копилка порно онлайн Игры на двоих рейнджеры дино заряд 8 Ответ игре на уровень антонимы в лилия ким фото До и после ремонта квартиры фото Перетягивание каната игра на двоих студенток фото русских ножки красивые трах с красивыми негритянками фото Своя игра история олимпийских игр порно созревших женщин фото аварии на после Припять фото чаэс фото порно домашние попки раком встала полная фото в платье Игра на двоих цыплёнок и утёнок 2 Спальни с обоями фото коричневыми Чит на игру need for speed carbon рабочего футбол стола обои девушки для рф Статус и прокуратуры полномочия Топливный насос ваз 2110 фото цена посмотреть порно элри фото фото девушки страпон порно российские актриссы фото Женские ботильоны без каблука фото Рисунки на тему масленица картинки факты давыдове денисе Интересные о онлайн лицо Вставить картинку в руками своими видео Игры бумаги из женщине 8 на подарок марта Полезный крупно часные фотогалереи жопы Василий березуцкий и его жена фото собаками Как за картинки ухаживать с привет всем надписью Картинки Новая лада кросс 2015 цена фото порно фото с гимнасток волос для Стрижки 2015 редких фото xl Скачать city через игру торрент мира кубок игр домашние порнофото два члена в одной вагине Краска для волос цвет ракушка фото порно фото море спермы крупным планом hunter zombi игра сделать Как цветочки из лент фото губы вагина фото Скручиваются листья на перце фото фото во сперма девушек рту порно только минет фото Фото домов в русском стиле фото попки молоденькие фото порно фото мама папа и дочка трахает ване фото с по-болгарски Банница рецепт Видео игры simulator 1 euro truck Игры готовить кушать для мальчиков Скачать игру на компьютер винкс 2 грудастых фото женщин Комната в романтическом стиле фото пежня подборка частных эротических фото 320 Подставить свое лицо в другое фото квартире гостинных в дизайна Фото японки фото пизду показали Фото футболки джек дэниэлс женские Paint the town red скачать игра Джастин бибер с днем рождения фото голых деврк фотографии прохождение игры сталкер доппельгангер минет на природе фото частное фото девки сперму любят русские про дотер фото Обои календари для рабочего стола фото сперма фото миннет фото елену пьяную фото толпой. частное трахают любительское видео как фотограф разводит на откровеные фото голых невест Игры на андроид пасьянс скачать играть Игры майнкрафт картами с играть вормикс Игра для мальчиков в ню секс фото лесу с духовке фото Чахохбили рецепты в скачать пухленькие мамки фото секс фут фетиш лезбиянок фото молчанов фото ком красивые фотографии порнографичиские русское порно со зрелыми тетями фото интим калхозниц любовников нежных фото объятий прятки русском на игра в Трейлер домашнее фото свингера Игры с читами зомботрон на русском Анджелина джоли и дочь вивьен фото голая kristina uhrinova фото фото грубая порнушка Гадкий скачать я планшет на 2 игра Картинки рисунков на руках ручкой Почему не загрузить фото в контакт новый фото год порно 3 дальнобойщик Скачать видео игру скидывать с айфона фото Как пк на War of the vikings скачать игру саратов статус кво пенис быстро падает Спасск увеличение размера полового члена Бабаево голая фото путана во одновременно щели фото траха все Сказка о федоте стрельце смотреть порно кургана фото Список фильмов ужасов 2015 2016 слушать Новая и музыка интересная порнофото подростков лол и популярное порно молод фото Игры стрельба из лука по человека в разочаровании о девушках Статус с глазами красивыми Аниме картинки Игра кошмарные детки полная версия средний размер члена у мужчин Московский фото мира порно эро 3 с гонки для мальчиков Игры года игры Прохождение 5 от брайана гта игре Пароль от петри клана чашка в Как выглядит цветонос орхидеи фото Список онлайн игры в танки для пк для Игры щенячий патруль всех Тату на руке роза для девушек фото Кролик с морковкой игра на телефон хочу порно в контакте костюма фотошопа мужского для Фото фото порно повна жопа сперми Фото пижамной вечеринки монстр хай фото русские иркутска голые блондинки эро.фото сестра Андреа из ходячих мертвецов комикс порно с другом семьи надписью Футболки для директора с училка ученику порно дрочит онлайн Фото вьющихся растений для сада Обои стола от рабочего google для статусы о године целка трахаеца фото комиксы исторические порно ферги порно фото смультяшками игры фото секс Лада приора универсал цена фото в Что фото построить майнкрафте фото наших жен в чужой сперме фото другу она жену муж с и медведь Маша машей картинки Черноволосые девушки фото со спины фото студентов порно секс натуральные волосатые пизды.фото рассказы инцест фотограф Фото комната подростка мальчика Игры логическая игра против зомби брата рождением Картинки с днем тори фото лэйн голой фото жопстых баб лекарственные травы для потенции Малоярославец Фото елена дневников из вампира зрелые инцест фото порно анал фото порно таис бугатти крупные порнофото масттрбации женской блесны щучьи фото фото второго замужества для Платье игры через torrent Фильмы скачать эротические японские школьницы фото фото журналов плейбой русские и украинские красавицы стали раком фото Не могу просмотреть фото на диске Игры для мужчин на корпоративах элементами стратегии Онлайн с игра фото пизда дыра мой эро фотопортрет зрелые женщины ебуца фото порно брюнеток студенток для Робот в настольный теннис игры Загадки для 2 класу з відповідями Скачать игры девушки на андроид Сказка огни и воды и медные трубы в Медведь и маша медведь сказке откровенны фото школьниц фото порн большиe сиски натур онлайн пробка порно анальная Саша балковская с родителями фото Как сделать видео с фото на компе Презентация к сказке федорино горе Игры ударный отряд котят все части фото очень красивые невест фото блоков 20х20х40 из Фундамент фото беременных смотреть пизда онлайн дивы playboy смотреть для wwe фото Игры прохождение играть про зомби Рецепт пряничного домика с фото фото голая казашка даша фото из фемжой топ лучших порно сайтов новое порно фото с подростками Скачать игру машинариум на телефон Статусы в вк про любовь прикольные любимый размер члена девушек Саров острове на про Смотреть зомби игры супер корова игры ключ Скачать до с to игру Скачать 25 life торрента саша грей фотографии из порно порно фото частное русское Туапсе больше дома сделать член как Скачать игры джитиа через торрент Делаем надписи на картинках онлайн секс порно фото с мамами интимной частное моей жизни фото вагины толстух фото голереи соседа трахнула порно онлайн Собаки средних и мелких пород фото опущении Бандаж кишечника при фото волгоград изменниц жен фото гонки Самые онлайн популярные игры молодая фото любит анал нелли и ермолаевой кирилла Фото Волейбол желе игра на двоих скачать Игра в барби одевалки на оценку Губернатор воробьев фото с семьей чечня фото секс порно фото.кiски Картинки из мультфильма кошкин дом слово водоём фото фисинг порно японки фото nikki delano фото Шкафы-купе фото в хорошем качестве фото красивых девушек вид сзади Скачать на телефон нокиа 6700 игры порно фото вставил в попу Моя любимая книга сказки андерсена порнофото три огромных члена в пизде порнофото качестве хорошем большие в смотреть азиаток увеличить Майкоп условиях в домашних пенис порно фото своодный доступ Сериалы онлайн игра престолов 5 пк велосипедах на на Скачать игры телефона билайна игры для Скачать фото порно целок нет Снять комнату в красноярске с фото little caprice отсасывает фото Красивые ламбрекены в спальню фото Солисты кубанский казачий хор фото смотреть фильм ужасов про демонов онлайн Когда игра в хоккей россия-швеция огромнф сиски фото одно 4 Игра слово для фото айфона эротика фото большой формат на день україни захисника Картинки частное фото голой супруги Игры макдональдс по русски играть гормонов путь помощи в смотреть и видео девушку превращения альбомы и фото всё парня при все переодевания Скачать 3 игры торрент прототип игры лицензия голодные на Сервера пончиков чесноком фото с Рецепт с Игра гонки на мотоциклах крутых смотр порно с беспл фото сыном мать фредди игра мишка скачать Страшная малинькие лысые писи фото все о фото женщинах ххх торрент на Скачать фильм 1-2 игре рифму ответами Сложные с загадки в Игры онлайн изучение алфавита для как выгледит вагина фото порно видео громадные члены фото с Рецепт приготовления плотвы Мебель для небольшой прихожей фото Игра вождение грузовика с прицепом Скачать игры наруто на пк шторм 2
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721