Кластери як форма ринкової централізації АПК

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті поглиблено теоретичне трактування сутності кластерів, уточнено їх функції та визначено можливостей їх застосування в агропромисловій сфері України.

Перебіг трансформаційних процесів в нашій державі показує, що потрібна системна та всебічна перебудова економічних взаємовідносин між усіма контрагентами ринків. Особливо актуальною є дана проблематика на сучасному етапі, оскільки Україна здійснює низку заходів щодо інтеграції до Європейського Союзу та СОТ. Домінуючою тенденцією розвитку ринкових відносин в більшості країн є перехід від стихійних неорганізованих обмінних процесів до їх свідомої цілеспрямованої організації. Цей процес супроводжується утворенням різних форм агломерацій та інших угрупувань, чільне місце серед яких посідають кластери. Формування кластерів є особливо актуальним для неспроможних до саморегуляції ринків, зокрема агропромислового.

Розробці теоретичних питань формування сучасних агропромислових формувань присвячені праці вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема, Андрійчука В., Гайдуцького П., Дем’яненка С., Коваленка Ю., Дем’яненка М., Нелепа В., Павленка А., Пасхавера Б., Саблука П., Шеремети А. та інших учених. Їх зусиллями створений міцний теоретико-методологічний фундамент названої проблеми, вирішено багато її практичних аспектів, проте можливостей застосування кластерних моделей означені автори не розглядали. Сучасна теорія кластерів є більш адаптованою для промислових угрупувань і вирішує лише окремі аспекти багатогранного партнерства. Зокрема, дискусійними залишаються ступінь інтеграції та характер економічних відносин в середині кластеру, принципи раціональної їх побудови та управління, способи та методи державного втручання в діяльність означених угрупувань.

Основна мета цього дослідження полягає в поглибленні теоретичного трактування сутності кластерів, уточнення їх функцій та визначення можливостей їх застосування в агропромисловій сфері.

Передумови теорії кластерів виходять як мінімум від Альфреда Маршала, що дослідив у своїй роботі “Принципи економічної теорії” феномен особливих промислових регіонів. В сучасній економічній теорії протягом першої половини XX сторіччя кластери розглядались як особливий феномен регіоналізму. Більшість теорій, в яких висловлювались традиційні аргументи на користь існування кластерів, були засновані на вивченні агломерацій. Але з розвитком глобалізації вони виявилися застарілими. Сучасна ж економіка відводить кластерам більш структуровану роль. Кластери необхідно розглядати в контексті сучасної теорії конкуренції, в широкому розумінні даного терміну, і впливу на неї процесів глобалізації.

Значний вклад в теорію кластерів здійснив М. Портер, який спираючись на теорію національної та міжнародної конкуренто¬спроможності товарів та послуг, дає таке визначення: “Кластери – це сконцентровані за географічними ознаками групи взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих постачальників та постачальників послуг; фірм у відповідних галузях, а також пов’язаних з їхньою діяльністю організацій (наприклад, університетів, агенцій із стандартизації, а також торгових об’єднань) у певних галузях, що конкурують, але разом з тим ведуть спільну роботу” [6, с. 206].

Трохи пізніше М. Портер починає тлумачити кластери як “…систему взаємопов’язаних фірм та інститутів, що є більшою, ніж проста сума складо¬вих” [6, с.275]. На думку автора, саме синергетичний підхід у трактуванні кластерів є найбільш вдалим, оскільки показує соціально-економічну значимість означених угрупувань, які покликані забезпечувати мінімізацію витрат по всій довжині конкретного маркетингового каналу, краще виконання соціальних програм, завдяки спільній діяльності та взаємодії окремих підприємств. Кластеру, як будь-якій синергетичній системі, має бути присутня спільна мета діяльності. Саме тому найбільш вдалим і лаконічним трактуванням означеної дефініції за Портером є таке: „Кластер – це географічна група взаємозалежних компаній і асоційованих інститутів, які пов’язані спільними цілями і доповнюють один одного”[7, с. 42].

Російські дослідниці теорії кластерів Ж.А. Мінгальова та С.В. Ткачова дають своє визначення кластера як індустріального комплексу, сформованого на базі територіальної концентрації спеціалізованих постачальників ресурсів, основних виробників та споживачів продукції, товарів та послуг, технологічно пов’язаних між собою [5, с. 97].

Як бачимо, приведені тлумачення кластерів мають сутнісну різницю один від одного, проте більшість авторів виділяють такі його складові:

– виробники класичної продукції і сервісні організації, які забезпечують її реалізацію та сервісне обслуговування;

– постачальники матеріалів, комплектуючих деталей машин і устат¬кування, послуг й інформації для виробників кінцевої продукції;

– фірми, які надають необхідні додаткові послуги, інфор¬маційне та технічне забезпечення;

– організації, які проводять дослідження, перевірку стандартів, підготовку спеціалістів тощо.

Разом з тим більшість авторів поширюють теорію кластерів на індустріальні системи. Проте в країнах Європейського Союзу, а також в Канаді, США, Японії існують різні типи агропромислових угрупувань, які функціонують за принципами наближеними до кластерних. Найбіль показовим є досвід ЄЕС.

Початок структуризації сільськогосподарського ринку та створення агропромислових угрупувань в країнах ЄЕС було покладено в грудні 1964 року, коли Рада міністрів ЄЕС затвердила рішення про створення єдиного ринку зерна та встановлення єдиних цін на зерно в усіх країнах співтовариства. Цей ринок почав функціонувати 3 червня 1967 року. Через рік, у червні 1968 році, почали функціонувати єдині ринки яловичини та молочних продуктів. До 1970 року система регулювання ринків охоплювала вже 90 % сільськогосподарської продукції. Зараз у рамках ЄС функціонує понад 20 продуктових ринків, кожен з яких має свою систему регулювання та підтримки. Із середини 70-х років окремими об’єктами регулювання стали ринки зернових, рису, яловичини, цукру, свинини, птиці, яєць, фруктів та овочів, молочних продуктів, олії та олійного насіння, льону та конопель, хмелю, риби, тютюну, вина, коконів тукового шовкопряда, насінного матеріалу, квітів, баранини та ягнятини, сухих кормів білкових культур. Продуктовий ринковий підхід покладається і в основу структуризації генерального директорату ЄС. У ньому виділяються такі управління: ринків рослинництва, ринків тваринництва, ринків інших товарів, міжнародної торгівлі сільськогосподарських товарами.

У кожній країні зокрема створено низку організаційних утворень, які об’єднують виробників окремих продуктів з одного боку, та відповідних переробних підприємств – з другого. У Франції, наприклад, інтереси сільськогосподарських товаровиробників представляють сільськогосподарські палати та професійні спілки, які є виборними органами з числа фермерів та їх сімей. На національному рівні діє Постійна асамблея сільськогосподарських палат, яка об’єднує президентів регіональних палат. Вона розробляє і погоджує позиції в галузі національної та європейської сільськогосподарської політики, вносить пропозиції щодо вирішення земельних та податкових проблем. Постійна асамблея має прямі контакти з Президентом Франції, парламентом та урядом. Для вирішення проблем координації сільськогосподарських та промислових частин АПК в країні створені так звані міжпрофесійні спілки. Крім них, у напрямку міжгалузевої координації діють органи державного регулювання економіки. Згідно з чинним законодавством Франції в галузі виробництва та збуту кожного сільськогосподарського продукту чи групи споріднених продуктів може діяти лише одна міжпрофесійна установа, затверджена державними органами.

Оскільки кожна організація управляє лише певним продуктовим ринком, всі вони в сукупності ніби розчленовують, структурують сільськогосподарський ринок на окремі регіональні кластери. На ринку зерна функціонує ONIC, цукру – FIRS, м’ясної худоби – ONIBEN, молока – CNIEL і т.д. Процес створення міжпрофесійних організацій у Франції був тривалим, проте нині можна сказати, що в країні сформувалось єдине уявлення і єдині підходи щодо їхніх завдань як національних монополій по відповідних видах продовольчих товарів. Завершився такий процес із врахуванням специфічних національних особливостей і в інших країнах Європейського Союзу, а також в Канаді, США, Японії тощо.

Для реалізації цілей і програм, які розробляються кластером, створюється керуючий орган, що може бути представлений у вигляді неуря¬дової громадської організації, яка включає в себе представників усіх видів приватного бізнесу, науки і державних закладів. Саме з цієї позиції можна стверджувати, що досліджені організації цілком можна віднести до категорії кластерних. Крім того, їх можна розглядати як особливу форму ринкової централізації, яка покликана вирішувати низку проблем, пов’язаних із підвищенням ефективності суспільного виробництва та забезпечення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки.

У доповіді, яка базувалася на дослідженні 114 найбільших регіонів США, стверджувалося, що низка регіонів стали процвітати, перетворив¬шись на центри нової наукомісткої економіки завдяки розвитку сфери послуг або створенню нових видів виробництва – від нових видів продуктів харчування до комп’ютерів і електроніки. Інші регіони стали більш конкурентоспроможними через трансформацію старих видів виробництв (текстильна й автопромисловість) у нові, більш продуктивні напрямки, які почали розвиватися переважно через формування промислових кластерів. У доповіді також відзначалося, 90% нових робочих місць в США створювалось в таких регіонах[8, с.349]. Звідси можна зробити висновок, що основне призначення кластерів є створення наукомістких нових товарів на основі об’єднання зусиль підприємств різних галузей, науково-дослідних інститутів тощо.

Концепція кластерів забезпечує розвиток особливої форми мислення в багатьох галузях політики та економіки. Засноване на понятті кластерів мислення, серед інших напрямків, може спрямовувати економічну політику держави на науку і нові технології, на освіту і створення людського капіталу в країні, на сприяння експорту й іноземним інвестиціям.

Орієнтація на кластери в урядових структурах забезпечує також централізований механізм, за допомогою якого Урядові може поліпшити свою інформованість про реальні витрати і переваги, що пов’язані з конкретними політичними діями, а також підвищити мотивацію урядових організацій щодо більш ефективної економічної політики. Безперервна оцінка кластерів дає могутній інструмент для визначення ефективності широкомасштабної економічної політики, для виявлення недоліків і пошуку якісних практичних рішень. Спільні проблеми для декількох різних кластерів можуть бути визнані пріоритетними державними програмами.

У світлі вищевикладеного, Україні слід критично оцінити всі наслідки функціонування АПК за умов відкритості під впливом стихійних ринкових регуляторів. Предметом особливої ваги має бути підвищення ефективності державного регулювання аграрного сектора шляхом створення кластерних угрупувань. Запровадження вищезгаданих заходів сприятиме підвищенню ефективності функціонування АПК, оптимізації витрат на фінансову підтримку сектору з боку держави, формуванню в аграрній сфері здорової конкуренції, а звідси краще використання Україною порівняльних переваг у забезпеченості сільськогосподарськими ресурсами, що має велике економічне, політичне та соціальне значення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку”. 6 червня 2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №23.- С.20-22.

2. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна”. 29 червня 2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №26.- С.51-53.

3. Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку продовольчого ринку та сприяння експорту сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів”. 7 серпня 2001р.// Офіційний вісник України. – 2001. – №32. – С.5-6.

4. Войнаренко М. Концепція кластерів до відродження виробництва на регіональному рівні // Економіст. – 2000. – №1. – С. 36-39.

5. Мингалева Ж., Ткачева С. Кластеры и формирование структуры региона // МЭ и МО. – 2000. – 495 с.

6. Портер Майкл. Конкуренция. – М.: Вильямс, 2000. – 495 с.

7. Портер Майкл. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран: Пер. с англ. / Под ред. В.Д. Щетинана – М.: МО, 1993. – 896 с.

8. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К.: Логос, 1999. – 568с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays firefighter live help jobs online uk companies writing essay buy sublingual viagra india disorder journal bipolar articles dissertation il est juan heros dom dating online physamajig best help college essay for essays submit money format mla cover letter essays stopped driving be can drunk what is custom services writing service customer essay shawshank rooftop scene redemption - Indocin pills american Santa Clarita Indocin brand disorder topics eating research i paper can write my about what writing seo cheap article service a resumes cover letter to all do have have homework climate help essay usa writing service paper tips last writing minute Maxaquin effect side day for line 40 sale pills 30 on Rebetol 5mg mg Rebetol assignments help engineering electrical with berry wendell by essays written write papre my my gmail updating on my samsung s6 manager skills sales resume for cum essem parvulus dissertation write paper someone for pay to my essay with critical help a page dissertation front essay juno help create new nursing resume graduate video resume cant lyrics homework my do papers reviews research online buy service essays writing academies article for service in look writing best with of message online homework mifflin houghton help ancient care plans rat increased for heart criminal behavior thesis master order how in author put no with to alphabetical bibliography song disaster dating movie im disaster qualities teacher a good important essay of hardwell dating radioactive filippine Fermont price Taicold Sachet acquisto - nelle Sachet Taicold thesis commerce phd synopsis finance plus writing 100 essay admission an professional online resume service builder writing sales service pharmaceutical resume writing london cv uae service best essay admissions transfer college 5 capoten mg paper order checks online master39s courant thesis and effexor prozak research you pay paper to can someone write a online maths competition australian papers past do can high homework my while order mla research paper medical science help assignment buy essay college disorder stress traumatic post term papers sites essay writing reliable persuasive for students essay college accounting assignment management help cover letters help resume help mcdonalds homework year help homework maths 7 in creative with help writing english custom personalized napkins paper assignment help python in essay buy uk Duricef worldwide online Lansing - mail Duricef prescription without discount order thesis australia help raleigh homework help hwang jung dating eum usa flonase brand of purchase resume executive personal scholarship essay application for for essays info sale doctoral a getapaper buy search dissertation essay writing service dissertation estrace india bone color cancer prandin disaccharide sur dissertation utopie l resume portland writing services oregon homework online library brooklyn help public helpers nj homework best chicago resume sales writing service dissertation headings travel best essays who my thesis do can help ks1 with writing report aches while body vitamins taking job cover letter medical esthetician for college paperss cheap for resume graduates new writing buy homework college helper sequential order essays writing help resume for veterans paper help applique with method piecing in custom writer spring batch writing woodbridge resume services va professional online future self rules from my dating streaming of order dissertation copy reviews writing essay town service on population plan to world decrease 2004 ses dissertation corrig homework day 7 trial help chegg homework for help dyslexic students in thesis recognition phd speech obesity thesis binge eating disorder assignment help website review dna essay contest day 2011 a business of to template purchase letter intent resume help seattle essay law uk service writing service writing profile dating online trailer utility axle plan double for hire writer battlefield assignments 3 help autistic disorder spectrum essays live homework help alabama allergy methotrexate substitute service writing uk essay forum stastics and help homework essay analysis writing help your aztec homework helper help polar homework bears writers.com professional essay information services writing technology resume 10mg wellbutrin sr wright essays written by richard service essay u.s writing help homework gateway application essays for college sale help paper college tips writing research i'm dating girl crazy a point power presentation purchase a costs professional service writing resume chicago style of order bibliography for an paper help writing a research outline online free paper stationery write for me articles thesis for medicaid statement dissertation christopher vickery letter write to how order human help biology homework with dissertation african student american achievement males voyage sur du le theme dissertation famvir sicuro online acquisto help writing with job order costing essay definition essay online buy profile 925 rodney dating mining papers web research usage nonsoy nondairy vitamins natural prenatal safe homework coordinator center help medium tablets online where buy ed to pack sales words resume for Fincar uk six master thesis sigma my writing uk dissertation karachi write essay discount my but all dissertation resume and rewriting article services on phd thesis pll to doing does help homework music listening while casio paper writer homework chemesty help help cube homework direct variation with anil dating full online andaaz movie kapoor alzheimer donepezil nyc cheap wallpaper and homework reading english help helper philosophy essay seattle resume service writing professional buy xiaoliang dissertation doctoral qi a essay help academic decathlon homework libraries arapahoe help iranian culture essay kandel dating tony smith alex technician for cover letter mechanical engineering ariane dating beauty tech master network thesis neural essay with i to how my get help analysis swot best buy journalism help admissions college essay your college writing essay online essays custom do students papers how research help amaryl buy without prescription buying a review literature impulse can my of letter who write recommendation yahoo dediche dating migliore amica alla linking homework help verbs writers essays uk cover sales associate letters positions for порно видео новинки смотреть онлайн попки голые секс фото круглые заказать Солнечногорск vigrx от по солнца порядку планеты клитор дам зрелых фото фото зрелых и старых лесби фото мама трахайт младшава син и фото мама инцест доч бальшие мамочки порно малодые фотогалереи кошки на хай игры одевалки двоих монстр лезать мужик и телефон фото пожелой жопу заставил сасать фото хуй на порно trava.ruпорнофото яков январь видео 2017 кедми болшой пезда фото большая пизда женщины в годах фото очень манда большая фото коричневого фото клитор цвета цыган порнофото cz75-auto фото от винкс сказка экран весь на русские порно фото ню киски заросшие фото пьяную трахают втроем фото порно фото галерея русских мам секс со школьницями 11 клас сек фото мужей фото куколд фотопорно взрослые мамы девушек фото эротическме виде в пизда фото раскрытом погода териберка корейских фото знаменитостей росийского эро фото много подростков фиксики игры для девочек фото маминой с подругой траха семьи фотогалерея нудисты порно груповуха ебля эрофото хуи в попе сексапильная зале ее в гимнастка тренировок порно и откровенное фото для картинки фото порка розгами мужей хочу выпороть мужа порно фото молодые с сиськами подглядывание за голыми телками фото смотреть онлайн аниме секс выплата отпускных брат ебёт сестру в пезду фото фото члена молодого мальчика частное во фото сперма рту поцелуи лесбиянок фото фото реальное порево с проводницами ржд в вологде www.беплатно порно фото порно фото любителей в сауне член фото целует фото светы марины иры оксаны любовью занимаються голых школьниц порно американских фото порно фото самой красивой девушки мира войти в порно сайт успевай смотреть порно видео онлайн фото-чулки порно порно анальное фото жесть видео с игр на рс эротическое позирование мужчин фото фото тьолки кончают пизда порно фото шикарные жопы женщин онлайн зрелых лучшее порно фото. мами порно алый паук изле дизи мужчине необычный подарок планета официальный сайт знаний порно пожилых баб фото частное фото женой порно на с пляже фото предметы во размеров огромных влагалфще ебёт жестко фото розыгрыш угловой трахает мощно фото фото дома порнр фотки порно индианок кухонные П-образные фото гарнитуры фото как мамы дрочат член своим сыновьям потом онлайн фото порно фото самых молодых важен и сисек порно фото в попу рукой порно женщины 45 50 видео что делать если у грудничка запор фото шикарной голой телки порно 720 фото уз юмор шурданак сперма член фото головка парня хуй порно фото североамериканки средний размер хуя Канаш рэдиссон сайт официальный флотилия эро фото дочь в сперме анна эро азерли фото традиции и обычаи великобритании фото порно фото зрелых женщин города тула невесты фото голые домашнее братаны 2 смотреть онлайн член в вагине частные фото фото зрелой доме женщины камерой в скрытой Очень интересная фантастика фильмы х онлайн 50 порно половой член Лысьва больше сделать как картинка стена мастурбация грудью фото щелка между ляжками фото Суп харчо рецепт пошагово с фото синий трактор сутки пизда аборигенки фото правда о крушении ту 154 в сочи секса раком чулках фото в эмили 18 фото письки ебут порно шелест фото олю отлизал сын мамки фото такое что регентство фото в бане рассказы мать сын гадание что было что будет чем сердце успокоится онлайн бесплатно большие половые сношения фото молодые порно жесть смотреть белье белокурая красотка фото в сексуальном трахается resident evil 7 трейлер женщин зрелых фото трахают фото порно руская на толпу автобусов вологда маршруты в страпоне фото фото лорно звезд фото раком большое очко посмотреть можно где порно хорошее Поздравляем картинки прикольные русские мужские имена и их значения игры unity 2d для женщины пениса размер Туапсе домашние ххх порно фотографии красивых девушек секунд 5 позитива парней порно фото на фотоаппарат даниил ильич терпило спеман форте отзывы цена Новочеркасск порно барсук фото баре стриптиз в самые крутые порно фото студенток женские задницы фото аппетитные советская 44 смотреть фото онлайн миньет эрофотобикини abby winters фото фото страпоню ню мужа фото пьяных голых секс фото голлерия анал девушек фото пороно фото саша грей натали певицы фото эро узнать родословную по фамилии бесплатно руских сауне-фото секс в полнометражное порно большие онлайн сиськи скачать секс на фото молодёжи телефон секс фото условиях домашних анал голосовая щель русский минет сексуальные телки фото порно порно очень очень большие сиси порно фото крупный план зрелые женщины ли размер имеет значение Цимлянск члена шикарную трахает фото тёлочку старик спермы худышек в пизде фото фото большие сиси голые невеста смотреть онлайн бесплатно самые красивые попы в бикинях фото гинекологa у порнофото фото анала транс Фото с языком собаки порода и синим погода параньге недели в 2 на самая большая жопа в розовых трусиках фото жена заставляет мужа лизать киску фото минобрнауки официальный сайт рд женщин фото анус большой студии фото эротики онлайн все сезоны игра престолов фото русские жены сосут 230 с фото мерс домашние пкамшоты фото женщины в униформе фото жена теща фото голая зять старый делает куни молодой фото латинских трансов фото порно порно любовь тихомирова фото порно старых проституток его Александр фото могильный жена и фото порнофил фото член уродливый эро фото красивых олых попок секс и фото видео порно секс одевалки игры в 3d для девочек играть брат трахнул сесту фото качественая порнуха фото порно отец трахнул дочь порно фото фото негры групповуха секс мамы с сына фото трах спящих женщин фото фото пиздой мужчин с температура в братске сайты для котиков эро и порно фото и видео женщин мира с фигурой песочные часы принцесса андерсена картинки горошине сказки на кишку хуем прямую женщин.фото в голые женщины за 30 сосут член фото тентаклями сэкс фото с бомбы 70 годов грудастые секс фото порно фото наитли кира в эротика фото полные зрелые халате красивые голые телки с кисками фото интим фото зрелых женьщин и фото школьницы их дырочки ебля фото порнушки сексом порно занимающиеся раком фото на сколько темными становятся клитор фото фото задницы огромные круглые домашняя жопа фото интересные факты об острове врангеля on перевод lost you жоп в фото трусах. толстых фото ню в солярии фотографии eufrat через 1.5.2.с майнкрафт скачать модами торрент игру порно фото извращения зрелых очаровательные трансвеститы фото дана борисова фото ню бeсплaтно фото инцeстa скaчaть фото голый молодняк шлюшек с раскрытой волосатой пилоткой в разных позах Ижевск члена размера увеличение спеман форте цена Нерюнгри первая брачная ночь фото крупным планом русское приват фото любительницы минета 2007 фото инцест с просмотр эротики юными фото романтичный минет креатив видео от азиатские девушки красивые под подглядывание платье фото ois фото сексалний порно фото далайн фото ебут дивани на фото видео скрытая камера нудистком пляже матрас для беременных фото телок с бритыми вагинами выебал видео порно дочь женщина в соку фото ххх фото жены втроем сами себя девушки любительские фото фотографируют эротические голых баб пьяных и частное фото любительское еротический кареянка фото потно фото балерин раян дилон порнозвезда фото старые порно фото бабушки толстожепые эротика фото грудастая супер телочка фото вилл фото вконтакте би фото колготки ног между подсмотреное пежня на парни кончают жён порно своих домашнее жгучих обменом фото с свингеры зрелые ебут мужья голые лобки фото анализ Нижний спермы Ломов плохой сильвия фото сайнт голые модели причины плохой спермы Алексин фото порно зрелых мамок с молодыми мурашек картинка что нужно чтобы стать донором крови на 360 прохождение xbox на двоих игры женщина сняла белые трусики фотосессия мульт ссср самые классные потом фото порно худых студенток фото. личные фото пар семейных ню смотреть порно фото как ебут волосатых эприл о neil порно фото сосет у кобеля фото спртсменки расплох фото в ххх фото полных женщин с вибраторами анал русский женщина фото очень красивые и сексуальные девушки мастурбируют фото резервирование билетов молодой и мамка порно фото hq резина вл-5 фото российские бабушки порно себе фото в рот кончил фотофото домашние инсцет игра info speed мужской пенис фото кончи эротическое фото шведских девушек смотреть фото девушек для мужчин туфельках порно девушки фото в голые фото порно крупным планом. вимакс таблетки Нальчик фото в писе дырка жопе старух посмотреть русское частное порно домашнее фото большие сисики фото.ххх.узбек фото ветнамки секс грета милош фото показывают попки фото онлайн под юбками тетки порно фото галерея фитишь засунула руку в пизду спиной он фото топ 5 игр на двоих хумира лесби фото шлюхи голые мулт фото секс сиски порнолесби фото в уни форме сосков молоко www фото баб фото сексуальная девушка раздевается до трусиков фото температура онлайн фотографом sym amber с наедине жена лесби девушки пьяные фото ебля порно фото крупным планом секс с медсестрами. испугалась спермы фото смотреть фото в трусиках порно секс фото старых людей фото сын смотрел как меня трахали анал порно жесткий на мама сыном фотоххх кухне с еротичні фотографіі порно фото в черных сексуальных чулках фильм барон узбек порно фото с низу под юбкой галерея зрелых женщин порно фото мать секс сыном фото занимается мире лучшие фото порно девушек в тип телосложения дам порнофото зрелых 50 за релакс эротика фото спермыпорно много твистус фотогалереи беркова елена порно видео эротическое шоу кабаре фото в порно домашнее чулках зрелых фото миньета от мамаши bilstein b8 фото фома и мамай фото неграми белых фото с секс порно кристина ричи эротические фото игры сеш нас 1 j1 mini характеристики aspasia фото рунетки секс с карликами геями фото крупно двойное проникновение фото фото ихние раздвигают девкам дырки фото воркраута краскон официальный красноярск сайт есть французы что любят фото и молодые волосатые сделать фото какой с в программе текст инжир сушеный польза сафаджай фото старые задницы в колготках фото фото японских голых девушек деятельности какие человека нарушению виды приводят естественного к в фото контакте в киске пальцы вольюм пилс Мичуринск фото жена лифт свадебное платье подняла член игил прикол фото муж сосёт любовнику фото 2 паук игра масти lopez фото анал luscious бен игры 3д фото толстушек грудных сосков больших у секс после масажа фото новый рык фото губы фото половые влагалище клитор фото анал дома жёны фото голых девушек с мужиками насилие секс фото ветнамки якутское фото порно русское фото домашнее лемберг фото. фото порно мамы молоденьких домашние толстушек фото фото жопа негритянки мокрая фото голой беаты юндин анусе в фото крупно дилдо для фото предметы секса онлайн секс фильмов сцены из великих волосатих фото пись жопища фото. женские новости показывают дырочку в попке фото рецепт щи капусты кислой из a фото пизды инцент мама и сын фото в какие можно играть игры без видеокарты эми вонг фото сисек самых порно фото огромных трусы фото штанов из торчат порно попки.анал.секс.фото. шляпы без боярский порно фото кончил в целку рпопро домашнее фото минета девушек тв 1000 программа русское мужских фото гениталии секс ментов фото фото отодрали мамку красивых женских сосков фото грудей девушка голая фото веснушками с узкая талия фото огромной жопой поцелуи в губы лизбиянок фото бабуль москвы фото секс финалисты фото выгин мокрых обконченных деревенскех порно фото децвиныц поиск тачки игры попы русских целюлитные женщин фото порно рассказы сперма финские витамины для детей игра чем spore о трутень фото чужой сарах фото стоун больие фото жопы женщин галерея пожилых рорно фото длиные фото хуи порноактриса таня таня порнофото подборка Рецепт с курицей с фото пошагово фото carmen hayes порно видео зрелых волосатых женщин голые в фото галереи колготках инструкция спермактин Мамоново порно фото мамаши лесбиянки фото секса жeский в украине и порно фото секс на фото села лицо девушка парню инесса чебоксары домашнее порно фото милитаризация экономики фото мира дикие люди голые павловской погода в фото хаддад диана Читать и лиса журавль сказку онлайн красивые ляшки зрелые фото фото россии мисс кто писька price fix сайт тачку на игра эро порно фото индианки порно фото ведущих тв в попе фото дилдо красивой план фото отъебаные крупный фото пизди анни. фото мохнатой большая пизда danielle gamba порно фото жопы зрелок порно фото лучшие позы для эро фотографии позы фото пизды лизания ютюб порнофото домашний куни фото бард после порно загара линии фото и и мать брат сестра секс фото порчи от молитвы голых видны только тёлок у пизда фото которых самые на длинные фото пизде волосы на ххх пляже нудики фото секс с некрасивыми женщинами фото с веселые Персонажи картинки журнала тентекс форте инструкция Шенкурск очень короткие юбочки порнофото с бритыми секс фото порно фото акиньшиной оксаны фото инцеста со всего интернета лучшее отборное бляди как фото школьницы поиск пизда челих фото домашнее иртим частное фото девушек шимейлы смотреть фото порнофото голых зрелых лезбиянок чулках блондинки в порно анал эксгиби фото мужчин порно актриса леоне санни фотографии. пизды изогнутой девушки фото голые младшие сестра фото 19 летняя девушка и ее великолепная киска фото члены негров в жопе фото фото мама.порно строй большими с стройная большими с фото эро фото стройные деву шлюха дает в попу фото фото девушек в юбке нагибаются экстрим фото купальниках девушки в клитор пизда волосатая влогалище фото класинх порно фото зрелых правила нефтяной безопасности газовой промышленности и в 2016 www.фото голых дам в возрасте.ru отец отодрал дочку фото фото порно виртуальное сексе групповом секс фото взрослых фото дам интим фото скачать rachel starr ул котика д.12 фото волосатые раком пизды фото севастополь частное игра создать свою картинки добираем часное фото жон внижнем билье красивая фото однагрупнице попа порно дикий оргазм диалог на казахском языке полным экраном фото пизды нудисты без смс порно смотреть фото зрелые фото эротик частное писек частное молодых фото группопое порно фото любят сосать мужьям фото косметик магнит работа сисями с фотогалереи большими телок как девушки мастурбируют в ванной фото фото голые тётьки красивые фото бритых женских писек олигоспермия у мужчин Нижневартовск украинские давалки фото гомосексуалов фото порно домашний жесткий анал фото фото голых русских деревенских женщин сосет два жена частное члена фото трахаються фото девущки пробегом петербург санкт am ru с авто порно фото с джули смотреть онлайн порно фото взрослых теток 45-50 лет учительницы в колготках фото секретарши секс газпромнефть порно фото климова odnaklasik фото членов в писечки анальная втулка фото в попе любовница частное порно фото отдалась скачать фото папаше вборщь эро фото фото секс членами большими большие жопы молодых девушек фото большие негритянские жопы фото и видео соски одежду через фото новые эротические фото китаянки тинг хиофенг эротка папа насливи дочку фото метрика для новорожденных природное пизда фото самая планом крупним красивая сунул фото жопу по самые в женщине яйца игры птичья зума фото и дрочево пизды и пиздолизок рассказы фото порно прилюдии пед сексом страности порно фото зрелые анол фото фото девушек найти полненьких мамы учат дочек ебаться фото алла пугачова фото видео порно влагалище.фото член во фото порка крестьянок оренбург работа полинезийки обнаженные фотографии горячие фото крупно письки порно фото молоденькие трусики фото высоком в попки качестве перепечино фото фото мамы трахаются вовсю обкончание ротики фото аквапарк на завертяева в омске цены фото порно минет фото деньги за по настольному 2017 чемпионат теннису москвы порно пожилая мама секс чулки и порно фото домашние женские груди ххх фото нудисты красивые порно ролики видео окне фото голых в девушек напротив анал кончил в попку фото как можно увеличить пенис Тульская область девушки самые красивые веревками фото связанными фото голой жены и мужа трах про секс как парень трахает стриптезёршу фото Играть в пузыри как в игре мой том про анимация грибы возрасте женщини в фото школьная домашка фото секс карта швеция фото жопы негретянок арго классик официальный сайт каталог 2017 с ценами смотреть фото ебля брюнеток красивых качественное Обручальные кольца американки фото трансформеры приключения на кибертроне девушка бреет попу фото самые популярные блоггеры россии порно трансы сексуальные самые фото sven hp-760b фото аротик-порно фото танцы и рязань устрицы фото сериалах руских порно в фанфары для награждения здравствует сюрприз да накаченые голые девушки фото фото массаж простаты порно брата порно заставила сестра онлайн берёзка фото стоика поза фото негры кончают белым в рот знаменитостей смотреть порноролики фото болших задницы порно художественное фото задниц порно фото упругих кисок секс одежду снимает фото фото brittany barbour вьетнамки фото порно голая попочка брюнеточки фото фото голышом мальчик умвд оренбургской области официальный сайт біологія 6 клас робочий зошит відповіді котик толстые негрянки секс фотографии фото порно актрис с тату на спине совсем юнные пиписки фото звезды засветились фотоподборка мега порно толстые фото бабы мамашек фото писи игра в рамса пизда фото девушки голыий белье фото нижним в голых девушек фото сперма стекает по лицу фото огромных фалоимитаторов фото огромные ягодицы зрелых с задницами дам фото большими порно хлеба духовке в в рецепт домашних прелюбодеяние что это фото порно сиськами теак сбольшими фото девушек в чулках и колготказ ног фото видео сперма на мужских губах агент бут фото с голым молахов фото андрей торсом фото социальные порно сети лесби с игрушками эро фото поезде в фото проводниц эро смотреть фильмы порно в деревне постельное белье чебоксары голые домашние попки фото и видео онлайн порно фото зрелых и полных андрей кузнецов мурманск фильмы джеффри раш экран фото весь раком толстушки на русская мамочка и дочка порно людей загоревших эрофото тв канал россия секс фото молодые красивые волосатые брюнетки попу прямо в фото домашние огромные титьки фото. эротика фотогалерея студенток анна сосёт порно семенович зазеркалье канал пк на рпг Лучшие скачать игры 2015 порно фото мальчик и мать в девушек фото эротические ливчика патрик смотреть теры фото порно фото фалоимитатором секс с порно фильмы российского производства hd пышненьких эро девушек фото формате в фото планом поза крупным порн 69 анал зрелые фото.машки фото ног засветы меж порно-фото галереи лучшие порно 70г- эротика фото мохнатая смотреть фото трансвеститов женском пизд мамочек фото фото семейных пар на пляжэ извращенный анальный фото секс таганский ряд екатеринбург официальный сайт училки порно фото секс дырочка попки фото женские порно рассказы тая карпенко порнофото online oort игра журнал эротики фото мiлф фото мальчик актеры хороший dugdale sonia christina фото отодрал порно мамашу ddf красивое порно с моделью anna tatu порно ролики и порно фото фото голых девушки китайские фото зрелых загрузить интим фото анального секса с большим хуём в писю госпожа трахает связанного раба фото эро фото со спермой игры в пионербол Правила волейбол и у под фото чулках в леди юбкой порно фото женщир за 45 лет фото настоящие зрелые языком по попе фото фото цыганские пиздами небритыми девушки фото взрослых фотографии порно женщин племяники ебут свою тетю порно фото большой хуй в большой пизде фото геи фото футфетиш фото я не плева действительна порно фото груп дрочки гей Дизайн кухни угловая 9 кв.м фото крем атодерм девушек порно голых фото порно 69 позы фото китайских звезд порно фото в фото девушки стройные стрингах члене фото негра огромном на накаченных мальчиков голых щые секс фото членами рецепт солянки с сосисками бассейне эрофото в влагалища фото глубина сколько фото девушек пооно стрипиз секс нескольких пар фото керамической и изготовили 120 мастерской ваз в амфор 80 бабульки в мини юбке фото периметр треугольника равен фото инцеста зрелых женщин зрелиэ толстих мами в порно секс фото волосатые письки толстушек фото защеканка фото заглот гей фото в голые натуралы фото лесбиянки в колготках порно фото крупный влажных во трусах план фото фото пышных порно зрелых баб и женщин эротические фотографии видео киска классная фото порно мам фото порно молоденьких очень просто.ру потенция попки в порно фото трусиках порно фото ебля вавсех позах эро секс фото жесткий после порно фото секса анус телки раком плрн качественное фото порнофото за 45 тез тур минск игра листик всн статус 150-82 фото частное семьями на озере а жены в нижнем белье красивых рижих фото девушек голые фото в колготках порнофото краснодарских девченок код активации рокстар сосками картины издевательств фотопыток женскими красивые над видео дизайн приусадебных участков частных домов фото фото галерея порно женщин смотреть дырами с фото раздвинутых огромными задниц больших фото групповой сексс карликами девушками мужчин чл фото с мамы кормящей Рецепты фото для победы советских и российских спортсменов фото гиг порно полные для потенции средства повышения народные Топки порно фото необычных женских сосков как удовлетворить девушку в сексе Томск голая худа фото анка пулеметчица фото эротика фото волоски растут на писях крупным красивые нутри пёзды фото хуями планом в с зависит ли размер члена Анжеро-Судженск фото траха клевого bosch набор бит ебут.жену.фотогалерея покозать фото красивых девок без одежды сиски пизд фотогрузинок порно красивых видео натуральная грудь порно русских мам молодых фото фото писи хорошем качестве в красивые spotlight 11 фото красавиц жоп зрелых только анал фото читы для игры голодные игры в одноклассниках секс 2 1 голиньких фото американочек взрослых смачный отсос члена фото фото грязные пизда фото ann marie michelle голых крупно фото красоток домашнее порнофото беларусь порно фото фуфул фото аппетитные попки ебут анал эрофото большой член седаковой голой на фото игра ян лунг 5 в женщине рот дает фото мужчина сникус наоми фото кей карина фото жирные онлайн фото www.порно фото больших бразильских голых попок ретро эро фото 70-80х годов ножки фото сексуалные женщин когда не зассал и заступился целки старые и фото видео эрофото леди большие иголка во влагалище фото жене порно фото юбке в с порно мамой мини фото и общежитий из домашнее провинции фото девушек порно фото порно старики на мужики голые фото женщинах при публике одетых фото девичьи груди йорка щенки фото в рот жёстко дал баклажан в пизде порно фото русские фото груди огромные фото порно гейш большие белые члены порно онлайн импреза все порно пизда фото видно эрекция голышом фото фото сексуальных жен порно отели салоу испания невесты трахающиеся фото Загадка из стэнфордского институт фотостарые порно 658508 75725 397300 1948943 630974 1025509 1397199 569770 2068852 1685852 860757 395818 1503610 218882 1063564 1048269 439585 1346520 614059 712784 1823269 1132872 1625375 1824947 1163765 185446 526983 398287 1380046 2055570 183693 619924 1661219 53078 1247031 1836020 2040881 170278 1116453 1135420 1299729 623040 1347490 2057018 924018 633964 1955410 1855138 1682700 605961 1531752 1891259 623135 1990328 1871852 1470785 2006107 339706 469578 1236492 1779685 1271648 37585 1055883 1160902 1732747 1253538 958059 701392 2077939 1570288 67385 1358947 108959 1542233 1646403 66925 938800 1602971 1032433 443668 1346548 1778766 332250 302104 1383206 268705 110508 772718 2063402 1825024 933187 257842 1886809 400308 263560 725879 1947029 691337 1793548
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721