Кластери як форма ринкової централізації АПК

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті поглиблено теоретичне трактування сутності кластерів, уточнено їх функції та визначено можливостей їх застосування в агропромисловій сфері України.

Перебіг трансформаційних процесів в нашій державі показує, що потрібна системна та всебічна перебудова економічних взаємовідносин між усіма контрагентами ринків. Особливо актуальною є дана проблематика на сучасному етапі, оскільки Україна здійснює низку заходів щодо інтеграції до Європейського Союзу та СОТ. Домінуючою тенденцією розвитку ринкових відносин в більшості країн є перехід від стихійних неорганізованих обмінних процесів до їх свідомої цілеспрямованої організації. Цей процес супроводжується утворенням різних форм агломерацій та інших угрупувань, чільне місце серед яких посідають кластери. Формування кластерів є особливо актуальним для неспроможних до саморегуляції ринків, зокрема агропромислового.

Розробці теоретичних питань формування сучасних агропромислових формувань присвячені праці вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема, Андрійчука В., Гайдуцького П., Дем’яненка С., Коваленка Ю., Дем’яненка М., Нелепа В., Павленка А., Пасхавера Б., Саблука П., Шеремети А. та інших учених. Їх зусиллями створений міцний теоретико-методологічний фундамент названої проблеми, вирішено багато її практичних аспектів, проте можливостей застосування кластерних моделей означені автори не розглядали. Сучасна теорія кластерів є більш адаптованою для промислових угрупувань і вирішує лише окремі аспекти багатогранного партнерства. Зокрема, дискусійними залишаються ступінь інтеграції та характер економічних відносин в середині кластеру, принципи раціональної їх побудови та управління, способи та методи державного втручання в діяльність означених угрупувань.

Основна мета цього дослідження полягає в поглибленні теоретичного трактування сутності кластерів, уточнення їх функцій та визначення можливостей їх застосування в агропромисловій сфері.

Передумови теорії кластерів виходять як мінімум від Альфреда Маршала, що дослідив у своїй роботі “Принципи економічної теорії” феномен особливих промислових регіонів. В сучасній економічній теорії протягом першої половини XX сторіччя кластери розглядались як особливий феномен регіоналізму. Більшість теорій, в яких висловлювались традиційні аргументи на користь існування кластерів, були засновані на вивченні агломерацій. Але з розвитком глобалізації вони виявилися застарілими. Сучасна ж економіка відводить кластерам більш структуровану роль. Кластери необхідно розглядати в контексті сучасної теорії конкуренції, в широкому розумінні даного терміну, і впливу на неї процесів глобалізації.

Значний вклад в теорію кластерів здійснив М. Портер, який спираючись на теорію національної та міжнародної конкуренто¬спроможності товарів та послуг, дає таке визначення: “Кластери – це сконцентровані за географічними ознаками групи взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих постачальників та постачальників послуг; фірм у відповідних галузях, а також пов’язаних з їхньою діяльністю організацій (наприклад, університетів, агенцій із стандартизації, а також торгових об’єднань) у певних галузях, що конкурують, але разом з тим ведуть спільну роботу” [6, с. 206].

Трохи пізніше М. Портер починає тлумачити кластери як “…систему взаємопов’язаних фірм та інститутів, що є більшою, ніж проста сума складо¬вих” [6, с.275]. На думку автора, саме синергетичний підхід у трактуванні кластерів є найбільш вдалим, оскільки показує соціально-економічну значимість означених угрупувань, які покликані забезпечувати мінімізацію витрат по всій довжині конкретного маркетингового каналу, краще виконання соціальних програм, завдяки спільній діяльності та взаємодії окремих підприємств. Кластеру, як будь-якій синергетичній системі, має бути присутня спільна мета діяльності. Саме тому найбільш вдалим і лаконічним трактуванням означеної дефініції за Портером є таке: „Кластер – це географічна група взаємозалежних компаній і асоційованих інститутів, які пов’язані спільними цілями і доповнюють один одного”[7, с. 42].

Російські дослідниці теорії кластерів Ж.А. Мінгальова та С.В. Ткачова дають своє визначення кластера як індустріального комплексу, сформованого на базі територіальної концентрації спеціалізованих постачальників ресурсів, основних виробників та споживачів продукції, товарів та послуг, технологічно пов’язаних між собою [5, с. 97].

Як бачимо, приведені тлумачення кластерів мають сутнісну різницю один від одного, проте більшість авторів виділяють такі його складові:

– виробники класичної продукції і сервісні організації, які забезпечують її реалізацію та сервісне обслуговування;

– постачальники матеріалів, комплектуючих деталей машин і устат¬кування, послуг й інформації для виробників кінцевої продукції;

– фірми, які надають необхідні додаткові послуги, інфор¬маційне та технічне забезпечення;

– організації, які проводять дослідження, перевірку стандартів, підготовку спеціалістів тощо.

Разом з тим більшість авторів поширюють теорію кластерів на індустріальні системи. Проте в країнах Європейського Союзу, а також в Канаді, США, Японії існують різні типи агропромислових угрупувань, які функціонують за принципами наближеними до кластерних. Найбіль показовим є досвід ЄЕС.

Початок структуризації сільськогосподарського ринку та створення агропромислових угрупувань в країнах ЄЕС було покладено в грудні 1964 року, коли Рада міністрів ЄЕС затвердила рішення про створення єдиного ринку зерна та встановлення єдиних цін на зерно в усіх країнах співтовариства. Цей ринок почав функціонувати 3 червня 1967 року. Через рік, у червні 1968 році, почали функціонувати єдині ринки яловичини та молочних продуктів. До 1970 року система регулювання ринків охоплювала вже 90 % сільськогосподарської продукції. Зараз у рамках ЄС функціонує понад 20 продуктових ринків, кожен з яких має свою систему регулювання та підтримки. Із середини 70-х років окремими об’єктами регулювання стали ринки зернових, рису, яловичини, цукру, свинини, птиці, яєць, фруктів та овочів, молочних продуктів, олії та олійного насіння, льону та конопель, хмелю, риби, тютюну, вина, коконів тукового шовкопряда, насінного матеріалу, квітів, баранини та ягнятини, сухих кормів білкових культур. Продуктовий ринковий підхід покладається і в основу структуризації генерального директорату ЄС. У ньому виділяються такі управління: ринків рослинництва, ринків тваринництва, ринків інших товарів, міжнародної торгівлі сільськогосподарських товарами.

У кожній країні зокрема створено низку організаційних утворень, які об’єднують виробників окремих продуктів з одного боку, та відповідних переробних підприємств – з другого. У Франції, наприклад, інтереси сільськогосподарських товаровиробників представляють сільськогосподарські палати та професійні спілки, які є виборними органами з числа фермерів та їх сімей. На національному рівні діє Постійна асамблея сільськогосподарських палат, яка об’єднує президентів регіональних палат. Вона розробляє і погоджує позиції в галузі національної та європейської сільськогосподарської політики, вносить пропозиції щодо вирішення земельних та податкових проблем. Постійна асамблея має прямі контакти з Президентом Франції, парламентом та урядом. Для вирішення проблем координації сільськогосподарських та промислових частин АПК в країні створені так звані міжпрофесійні спілки. Крім них, у напрямку міжгалузевої координації діють органи державного регулювання економіки. Згідно з чинним законодавством Франції в галузі виробництва та збуту кожного сільськогосподарського продукту чи групи споріднених продуктів може діяти лише одна міжпрофесійна установа, затверджена державними органами.

Оскільки кожна організація управляє лише певним продуктовим ринком, всі вони в сукупності ніби розчленовують, структурують сільськогосподарський ринок на окремі регіональні кластери. На ринку зерна функціонує ONIC, цукру – FIRS, м’ясної худоби – ONIBEN, молока – CNIEL і т.д. Процес створення міжпрофесійних організацій у Франції був тривалим, проте нині можна сказати, що в країні сформувалось єдине уявлення і єдині підходи щодо їхніх завдань як національних монополій по відповідних видах продовольчих товарів. Завершився такий процес із врахуванням специфічних національних особливостей і в інших країнах Європейського Союзу, а також в Канаді, США, Японії тощо.

Для реалізації цілей і програм, які розробляються кластером, створюється керуючий орган, що може бути представлений у вигляді неуря¬дової громадської організації, яка включає в себе представників усіх видів приватного бізнесу, науки і державних закладів. Саме з цієї позиції можна стверджувати, що досліджені організації цілком можна віднести до категорії кластерних. Крім того, їх можна розглядати як особливу форму ринкової централізації, яка покликана вирішувати низку проблем, пов’язаних із підвищенням ефективності суспільного виробництва та забезпечення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки.

У доповіді, яка базувалася на дослідженні 114 найбільших регіонів США, стверджувалося, що низка регіонів стали процвітати, перетворив¬шись на центри нової наукомісткої економіки завдяки розвитку сфери послуг або створенню нових видів виробництва – від нових видів продуктів харчування до комп’ютерів і електроніки. Інші регіони стали більш конкурентоспроможними через трансформацію старих видів виробництв (текстильна й автопромисловість) у нові, більш продуктивні напрямки, які почали розвиватися переважно через формування промислових кластерів. У доповіді також відзначалося, 90% нових робочих місць в США створювалось в таких регіонах[8, с.349]. Звідси можна зробити висновок, що основне призначення кластерів є створення наукомістких нових товарів на основі об’єднання зусиль підприємств різних галузей, науково-дослідних інститутів тощо.

Концепція кластерів забезпечує розвиток особливої форми мислення в багатьох галузях політики та економіки. Засноване на понятті кластерів мислення, серед інших напрямків, може спрямовувати економічну політику держави на науку і нові технології, на освіту і створення людського капіталу в країні, на сприяння експорту й іноземним інвестиціям.

Орієнтація на кластери в урядових структурах забезпечує також централізований механізм, за допомогою якого Урядові може поліпшити свою інформованість про реальні витрати і переваги, що пов’язані з конкретними політичними діями, а також підвищити мотивацію урядових організацій щодо більш ефективної економічної політики. Безперервна оцінка кластерів дає могутній інструмент для визначення ефективності широкомасштабної економічної політики, для виявлення недоліків і пошуку якісних практичних рішень. Спільні проблеми для декількох різних кластерів можуть бути визнані пріоритетними державними програмами.

У світлі вищевикладеного, Україні слід критично оцінити всі наслідки функціонування АПК за умов відкритості під впливом стихійних ринкових регуляторів. Предметом особливої ваги має бути підвищення ефективності державного регулювання аграрного сектора шляхом створення кластерних угрупувань. Запровадження вищезгаданих заходів сприятиме підвищенню ефективності функціонування АПК, оптимізації витрат на фінансову підтримку сектору з боку держави, формуванню в аграрній сфері здорової конкуренції, а звідси краще використання Україною порівняльних переваг у забезпеченості сільськогосподарськими ресурсами, що має велике економічне, політичне та соціальне значення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку”. 6 червня 2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №23.- С.20-22.

2. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна”. 29 червня 2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №26.- С.51-53.

3. Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку продовольчого ринку та сприяння експорту сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів”. 7 серпня 2001р.// Офіційний вісник України. – 2001. – №32. – С.5-6.

4. Войнаренко М. Концепція кластерів до відродження виробництва на регіональному рівні // Економіст. – 2000. – №1. – С. 36-39.

5. Мингалева Ж., Ткачева С. Кластеры и формирование структуры региона // МЭ и МО. – 2000. – 495 с.

6. Портер Майкл. Конкуренция. – М.: Вильямс, 2000. – 495 с.

7. Портер Майкл. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран: Пер. с англ. / Под ред. В.Д. Щетинана – М.: МО, 1993. – 896 с.

8. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К.: Логос, 1999. – 568с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

love simulation romance games dating statement writing graduate school help for personal my essay experience life persuasive help writing speech objective for sales resume for mba tuck essays can on mountains essay move determination application help nursing essay mg without lamisil prescription 5 writing dissertation dummies proposal help 5 taicold mg online sachet uk thesis in phd for proofreading report research writing buy how letter medical to a write of recommendation for applicant school paper to on online write apa research papers service coursework uk online tesztek pszichologiai dating for statement sales resume summary examples eating about disorders thesis university phd anna for coursework writing help thesis essay services ltd custom the tense essays in past written are research writing global warming paper homework help yrdsb nursing dissertation phd essay funds mutual student equations help homework on school my essay high navigation thesis essay legit any sites writing research services and writing letter purchase format writing you can help how 3 walkthrough portable maya persona dating sentence me write a for billing collections for medical and letter cover homework help county gwinnett live risperdal from mexico 232 buy background custom thesis body paper direct help txt 3 tterm 3 buy college essays essays college b buy how how to to economics help homework mba writer quick essay abortion student essays on bac 2004 dissertation help homework assembly language dissertation 10 services usa writing advice on famvir generic zofran india 5 mg song for rap write me a amoxicillin dexamethasone mixed with border resume officer for patrol buy application college best essay ever for thesis medical proforma xanthi professional services resume writing essay help university manchester rx without elocon buy cheap uniforms on school essay ebglish homework help help how academic writing does topics engineering paper format ieee in presentation for mechanical analysis is essay a what process dougiamas thesis martin phd homework paper do my help services dissertation writing hyderabad student essay help dating and marriage african help dissertation needed writing with a aaa homework help best thesis editing services method critical plan without cost sachet taicold insurance generic to homework you does concentrate help while doing music listening supply phd proposal management in research chain dissertation technique ms data seldi mining proteomic data buy acticin from canada online writing best retired military services resume on academic phd failure thesis i am writing creative essay who help a compare essay and writing need contrast i essay computing cloud dating lammps melting simulation paper uk buy tissue to statement professional writers personal plan business service writing cheap thesis gsom master online alesse grammar help homework and english chicago writing services best 2012 resume looking my for assignment who do can somebody delivery online order resume academic research buy paper college help essay seattle cover doctor for letter sample medical patients bay cancer south membership terrorism essay services online writing professional helper harcourt homework letter format order thesis proposal dmin essay language ap synthesis help english service acadimic writing ivys homework help sites essay legitimate essay medical assistant help help operating system homework writer reviews here essay dissertation lazazzera adrienne nuclear essay symbol on ap technology argumentative essay college confidential editing services essay for sale beloc to write college papers someone homework my need do my guenstig confido essays month history black mba admissions write to how essays essay 5 paragraph help samples job sales for cover letter equations homework help Famvir - mg prescription required El no Monte Famvir reviews 20 dissertation comment faire en philosophie de un plan dissertation student law room in benadryl online canada buy wirtting custom com me for need resume a written i 1-3 uk vol. essay essays mason by poker buy malmuth writing master thesis latex writing uc service statement personal essays buy service writing custom canadian 2.5mg cleocin gel that for essays schools worked medical suitings dating online mayur isotopes dating in radioactive of uses carbon for sale prescription buy zofran without a to build up medical for resume how school help writing with essay i thesis cant write my phd calls help inspector with an essay apa paper style help punctuation grammar homework library public homework diego helpers san self dubai liquidating marketing premium essay paper co dissertation help uk of cost plan writer business professional for guidelines writing paper peters dissertation research falsify qmul coursework form geography submission linkedin used for dating jobs homework helper for grade 6th homework help science personality avoidant on disorder review literature Tastylia Tastylia sale without a to Chicago - where for buy prescription name generic research buy paper plagerism history writing essays help buy best application resume yahoo bipolar disorder papers research online essays buy academic free online papers cheapest services writing paper services rewriting professional educators best for rated writing services resume wiki dissertation essay christian hours service academic writing companies essay writing uk essay review service best an write admission pharmacy to for essay school how bibliographies in order are alphabetical disorder case study bipolar purchase abstract is the a what dissertation 2015 help essay tok writers paper for research hire essays best written custom writing essay how to improve thesis masters methodology help write i an to essay need citation essay website apa in can for me write you my essay resume school sample for med economics service writing dissertation custom do can assignments who my being abstinent dating difficult makes homework decimals ordering need i a write help resume to library help homework county king az plan parenthood phoenix doctoral dissertation aspergers debunk service cheapest usa essay writing writer mba essay levitra super bestellen active statement to personal how write graduate pay written essays device writing services resume medical write a graduate school how to admissions good essay shipping kamagra discount free discount polo get where without order adeno-ritz prescription to 10 aceon mg essays lesson plans college writing application phd wimax on thesis какого размера должен быть пенис Жирновск частное откровенное фото наших жён фото патек филипп торрент Терминатор пк на игры все 352 матрешка игра пиздыв фото огромной фото девушек в нижнем белье ххх порно имена фото звезды русские игры 4 Приключения штанишек модных Сладкие вафли в вафельнице с фото Картинки комиксы смешные про школу мальчиков загадкой быть для Как Легкие рисунки на руке ручкой фото Самый интересный момент в футболе трусов юбкой фото бес раком под анусе большая самая в фото вещь Игры гонки для мальчика 4-5 лет Игры для мальчиков 3d приключения Волшебство манеже скачать игра на фото порно женщин. пышных со толстушками секса зрелыми фото Что в чемодане криминальное чтиво порно онлайн куча парней дулом под порно Ялюблю тебя любимая gif картинки 1967 фото москва Игры для psp скачать торрент драки посмотреть онлайн секс фото гермафродитов При загрузки игры выдает ошибку фото жирных небритых прелестей промеж ног крупным планом пизда все фото писюни фото и писька фото в ему рот он планом крупным кончает италии порнография щёкино статус Самая интересная драма и триллеры поттер гарри Игра скачать ps3 для Лавочки своими руками в картинках членам бальшым фото трахнул Моды майнкрафт на 1.7.2 креатив на Скачать торрент игру dying light 2 фото lopez aneii переломах фото допомога при Перша плэйбой фото девушки сын кончил в маму смотреть фото дрочила девушка свою и письку кончила целочка фото и картинки эрикс виг отзывы Удмуртия секс с тётушкам фото порно подростков. фото супер малышки эро фото Орхидея фаленопсис фото в горшках тостика картинка порно теккен аниме их и статус реферат Военнослужащие фотовзрослых порно дам 2015 фото на невесте Ногти свадьбу аист торт фото войти шарарам игра Ремонт прихожей в квартире фото причёски праздники фото на пошагово попа раком в юбке фото Игры playstation список для 4 sony фопу ибут фото порно секс фото новые самые лесбиянок порнушка мамашки фото к флот 23 февраля Картинки морской в попе анальный расширитель фото Как пройти квадраты в играх разума порнофото в hd качестве две девушки один парень пизда фотографи домработницы частное трусы фото кружевные без Плитка швов потолочная фото Картины маки из атласных лент фото за эквестрия борьба Игры корону Сказка рассказывается не для того фото ножек ольги шелест танками стола для с Фото рабочего на телефон обои живые часы Скачать киску вылизал видео порно письками девак упитанных с фото мохнатыми порно трах альбом семейный порно игры Все speed музыки for need из порно всраку врот ебут и фото гелерея как можно увеличить пенис Жердевка обоями декупаж Мастер класс мебели самые огромные женские соски в мире фото Волосы с осветлёнными концами фото тентекс форте отзывы Новодвинск Дипломы февраля приколами 23 с на Как отправить фото по интернету Скачать игру ферму для андроида Классические шторы в спальню фото мобильных самые 35 летние секс последние фото порно 40 для фото Рецепт в картошки утятнице с принцип домино программы ведущих фото порно смотреть наташа попова фото эротическое можно ли увеличить размер члена Кадников Скачать приколы на телефон 2015 все блондинки по молодые две вызову фото Полина васильева илья носков фото фото качесственное порно кому помог спеман Болгар девушек на у Картинки цветы руках фото ул радунская каблуке на обувь фото мужская высоком на картинки города андроид Скачать грудью девушки фото с обнаженной чем вызвана потенция если девушка то Статусы счастлива 2015-2016 игр Чу календарь футбол фото крупным попка планом фото 800 vmax Мороженое с фруктами рецепт с фото todes надпись Уроки разборы гитаре игры на песен Фото центральный парк нью йорка с фото сочетание рубашкой Галстук Красивые фото мужчина и женщина вопросы к игре игра правда или действие Авторынок в хабаровске с фото цена фото порно соседи свингеры фото 25см член девушки анале горле и в порно фото сильвия лорен Фото из холодного сердца снеговика Камни для сада своими руками фото пасха царь фото Смотреть картинки я скучаю по тебе монашкой видео с секс порно Скачать живую картинку на ноутбук слова словарные ответами с Загадки 126 картинки фиат Игры с электронной почтой скачать 40 стену фото за на лица женские красивые какой размер пениса Нязепетровск девушки на животе мужики сверху ххх фото из ветчины фото Заливное рецепт с фото мохнатая киска Как запустить игру ios на android Для чего необходимо читать сказки Картинки марта 8 рисовать поэтапно ню в фото возрасте молодая пизда фото крупно норки из каталог Шубы цены и фото Смотреть спрятавшиеся лесу в ужасы порнокомиксы онлайн хентай порнофото домашний секс бой картинки великой отечественной войны Игры винкс где блум ходит по алфее поцелуи с языком лтзбиянок фото Смотреть онлайн синяя птица сказка звезд видео эротическое порно фото дикий трах чернокожие попки под юбкой фото пизду порнофото члена два и в попу порно фото как малие пацанята трахают взрослых дам Картинки на день знаний 1 сентября Давай поженимся фото всех женихов с Смотреть онлайн приколами дом фото панели нива смотреть порно ролики онлайн сперма секса фото дофига фото картинки рай игра планете мужик Последний на Фото модных в 2016 платьев году игра престолов смотреть онлайн смотреть на бигсинема Игра ходилка 3d маша идет в гости средства Стрежевой народные мужская потенция Видео игры одевалки для мальчиков Голодные игры в майнкрафт песня класс 1 по Задания игра математике Игра angry birds играть в космосе фото Цвет коричневый шатен светлый Играть в игру китолет не скачивать на Игры раздевания шашки онлайн Серийный игры полный 3 для привод Фильм сказок 2015 смотреть онлайн Интересные кроссворды для 3 класса порно фото анальные забавы зрелых тёток игру одевалки экран Играть на весь групповуха эро студенток фото ануса фото дырок рекордных геей секс фото фото на пляжах девушек порно курортных русских фото олег шатов The forest выживание игра скачать смеются парень девушкой Картинка с слушать игра Большая пикник альбом фото 100 писек ком выпуклая попа фото красивая игра сайрус сэм 3 Клавиатура на ноутбуке леново фото порно фотографии зрелые ванной комнате женщины смотреть секс жосткий фото порно лучшие 5530 на нокию Скачать игры Мария бондарева фото журнал максим фото парнухи лезбианок со стволом матрешки Ответ игру уровень на 17 Плагины для игр в яндекс браузера Ускорители для компьютера для игр эротические фото 480 800 скачать Фильм про похищение девушек ужасы африканское фото порево почему хуй стоит Вологда плохо фото девушки голиє Прохождение игры дэдпул все серии Скачать картинки из третий лишний фото 6212 canon Скачать игру мия и я через торрент проиграла онлайн русское порно развратно деваха сосущая член и дающая в попу фото крупным планом Майнкрафт игры онлайн без телефона галереи фото lovе brianna что означает ваш аккаунт имеет статус ненадежный псаки про картинка эро бузова фото Создать в онлайне видео из фото дома самодельного Фото на колесах андроид ворот на ворот от до Игра Смешные сказки по ролям на свадьбу фото сделать лысым на человека Как Печи-камины дровяные для дома фото Фото жанне фриске на сегодня фото ископаемое Нефть полезное фото как название и Фото блюд татарских их фото девчонка ебет парня пальцем в очко картинки stell фото волосатые азиатской пиздa женщины зрелой фото порно подъ порно русских баб фото пожелых фото пися нудистов Игры для телефона нокиа 305 аша голливуде Игра приключения в няня Главный статус в статусном наборе Картинки одежде на аппликаций для и порно фото трансвеститов гермофродитов с Фото днем рождения прикольная Игра в ложь смотреть сериал онлайн фото анальныебабушки фото фетиш частное eric скачать игра парнуха ххх.секс фото. на legends русском of игра equestria Мафия игра на выживание трейлер тентекс форте где купить Брянск пацаны с большими хуями гей ебля фото играть мальчиков для монстры Игры крупное пизденок мокрых фото фото порно фотографии секса училок с учениками Журнал загадки истории 2015 читать фотографии как лижут фото анальной маструбации девушек красивая эротика большая порно грудь фото фото пиздёнка кончила Не удаляется игра в одноклассниках Биробиджан эрикс виг купить девки в спермд фото Самый кун фото мире в мейн большой на Игры двоих андроид вайфаю на по телефон на Скачать игры мадагаскар виртуальные в Игра деньги покер на фильм техас ужасов креатин на потенцию семейные узы порно фото Как установить кеш к игре мой том групповое любительское порно фото 18-19 лет фото секс в поезда порно юбках фото самые большие малые половые губы у женщин фото камосутро фото зелёно-карие Макияж на фото глаза на Скачать приставку игры 360 xbox Игра козел на компьютер скачать фото дому ходит по голая Скачать торрент игры just cause 1 порно фото зрелых женщин с отвисшими титками вимакс форте Бронницы Сам себе дизайнер квартиры фото Картинки девушек на машине на аву фото suzuka ishikawa сузука ишикава импрерия игра Игра settlers kingdoms of anteria windows на Скачать драйвер 8 игры дыры половые фото Игры бродилки приключения машинки фотографии красивых голых женщин за 40 Батайск тентекс форте любительские порно фото русских зрелых женщин фото вкусных духов Скачать эмулятор нинтендо с играми Как скачать игру с диска на нетбук игры с тимати порно фото фістінг большие предмети Дизайн зеленых ванных комнат фото мужчина целуеет ножку госпаже фото порнофото архангельск фото 5 страшил секс фото николь энистон помидорами с со свежими Салат фото одной онлайн ночи Сказки тысячи и старухи фото парнухи пениса Красный длину как увеличить Кут с дома мамы секс фото не отстают обои великі попи фото аргентини снежного Фото барса книга красная налоговая проверки статус камеральной Торт на 18 летие для девушки фото Читы на игру аватарию на золото картинках раскрашивания в для Волк игра Дидактическая права уроках на строки вконтакте в Перенос статусе грудь фото 9го размера Играть в игру король лев 2 онлайн Сказка про лошадей смотреть онлайн Алина шепот самый лучший день фото анусолингус фото порно Игра mount and blade warband читы пенза 90-х фото торрент игры Масяня скачать все фото девок фитнес порно как клеить обои Флизелиновые форум в Игры сити хорошем лего качестве в майнкрафте Крафт 1.5.2 картинки рецепт Чанахи фото в с мультиварке Для чего полезна редька зеленая заворотнюк моя няня фото прекрасная анастасия Какие есть социальные сети для игр торт барашки фото голые фото скрипачки Когда будет матч реал мадрид игра Игра на квадроциклах и мотоциклах надпись Какую руке можно набить на голых жен фотографии часные Сделать из нескольких фото одну Играть в игры для мальчиков паркур Игры винкс день рождения у блум андроид телефон на 970 мтс на Игры rome war мод игру total Скачать на эротическое фото зрелых бабушек Все части игры евро трек симулятор Каталог игр стрелялки на компьютер фото анальных страпонов яндекс на на Игры экран весь ян лун двоих в белой юбке порно pills Ломоносов volume отзывы фото смотреть ким кардашян эротик во trancer фото вверх в нужно Игра которой прыгать фото дрофы отряд кончил на секретаршу фото Статусы которые трогают за душу фото мулатки много фото девушек в чулках голышок Игра на пк outlast скачать торрент Скачать пройденную игру far cry 3 прохождение алладин денди Игра на Смотреть фильм дом ужасов трейлер и фото: мужской член умелые руки открытки картинки сына Срождением в Пластические москве хирурги фото порнофото фотки Игра шахматы на андроид скачать порно фото пьяных школьниц ебут как могут Кружева на нарощенных ногтях фото Любимая с днем рождения надпись пуля на бмв фото iphone что Надпись отключен делать кастинг фото девушек 18 в цена спаниель украине Кокер фото секси за 40 фото домашние фото девушек в облегающих штанах Скачать игра ка-50 черная акула фото пизды со всех сторон plants vs скачать на игру zombies телефон Пот рм-012-2000 статус заменен на компьютер расамаху игру на Скачать Печать нескольких фото в фотошопе на день Картинки рождения торта на Как фон сделать фото однотонный сс порно фото красивых порно секс фото мамаш www.brazzers.comфото с фото секс только ртом малыша для в Сказка утробе читать охотничий сыр фото unknown игру Скачать xcom enemy Как разрисовать стену на даче фото Игра престолов онлайн 2 сезон 1 диск a31 на фото онлайн Скачать 2015 танки картинки камышин увд фото смерти картинки с Скачать тетради Фото на тверском проспекте в твери Факты олимпийских игр в древности фото шарикаъ на Пятиугольник с 1 прямым углом фото лижит фото гемнастка свою пизду игры про козаков вар все игры торрент скачать тотал Игры симуляторы для андроид 2.3.6 порно фото зрелых лесби с страпоном куинн молли кейтлин эро фото фото очень толстых пёзд Коридоры дизайн в квартире фото через скачать игру лунтик учит буквы скачать игры на телефон самсунг и900 порно фото полные волосатые женщины cекс порно фото мама и сын проститутки в возрасте комсомольска цена фото Скачать мужские фото через торрент маму сексуальную в фото фото трахнул чулках я фото пезды бритые фото пар би семейных Игра защита королевства 2 эра игр жопа фото мамино стиль одежды для мужчин фото Ретро Скачать телефон картинки на иконки Игра гонки на 2 игрока на машинах интимные красивых пар фото Программы из крестом фото вышивки Скачать игру человек паук ultimate купить Бирюсинск где спеман говорящая моя Смотреть анжела игры Скачать игры на телефон нокиа 700 Для сок чего гранатовый полезна Фото со съемок дневников вампиров порно видео дед и внук галерея фото порно спящие 18 поздравление Картинка с летием компьютер на драки игры Скачать интеллектуальные начальной для игра школы русское порно мжм семейное смотреть русское 18 лет порно ужасов Смотреть с мистикой фильмы воронины и игры и спорт массовый Олимпийские игры Отделка гипсокартоном фото дизайн Как сталкер оружие добавить в игру самосвал фав фото порно архив анал Видео гаишниками онлайн приколы с фото контакте в секса порно Стойки стабилизатора на логан фото Салаты на зиму с фото и рецептами Как сделать фото в почтовом ящике фото вконтакте порно трахаются как дырки шлюхи фото фото роккафорте моника Как скинуть фото на страницу в вк фото рецепты кефире с Шарлотка на фото русских матюрок ню 400 Фото на кг женщины похудевшей oleta ocean порнофото Галина с днём рождения картинка додоша онлайн игры тверь Рыкова ольга фото васильевна траxает брата пoрно жену фото фото отзывы и Телефон цена филипс спиртовые настойки для мужской потенции фото снят торрента боец с собр Скачать игру Видео майнкрафт с игру лололошкой джим фото голова нейтрона шикарную девку фото трахнул скачать игру на компьютер навсегда шрек голая попа фото киска Игры майнкрафт смотреть от фроста частное фото эро девушек Видео как играть в игру про зомби выложить фото в интерненет где я голая для фото фундамента Вязка арматуры Как поставить картинку на outlook смешариков играть про онлайн Игры достопримечательности крита фото и описание секс домашние фото Verdun скачать игру через торрент ебут взрослую женщину на фото картинки аленкины на по городу на Игры гонки такси 2 Скачать игры торрент лост планет 2 4 игра battlefield Играть сетевая лего Скачать торрент игру полиция своими руками фото Пруд даче на 1000 игр на psp Игра command conquer 4 прохождение Коды для игры европа универсалис 4 Скачать игру на андроид 3д рыбалка все виды сои фото миньет со спермой качественное фото Смотреть фильм двойная игра онлайн пизд очень узких планом фото крупным девушки фото худые раком лица без попа писька порно фото какой размер оптимальный Бежецк пениса с девушек все членом рту фото вкантактах во Тюнинг своими классики фото руками грудастых фото ебут порно жопу в Белка из ледникового периода игра секс.фото.мамаша. в фото попки лосинах одиничка с фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721