Експертне опитування в системі прийняття рішень в галузі регіонального управління туризмом

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті здійснюється спроба розгляду експертного опитування як одного з методів прийняття рішень та його специфіку в сфері регіонального управління туристичною діяльністю. Особлива увага приділяється теоретико-практичним засадам проведення експертного анкетування.

Під впливом демократичних перетворень в сучасних умовах відбувається поступове скорочення державного регулювання різних сторін суспільного життя, але система прийняття державно-управлінських рішень залишається відносно динамічною. Однак згідно з загальнодемократичними тенденціями суспільного розвитку вона повинна вдосконалюватись і сприяти формуванню інформаційного суспільства, розвиток якого повинен здійснюватися через:

участь відповідних об’єднань громадян у підготовці рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань інформаційного суспільства і контролю за їх виконанням;

організацію постійних зустрічей, “круглих столів” відеоконференцій з вищими посадовими особами держави, лідерами політичних партій для обговорення і розв’язання питань розвитку інформаційного суспільства України;

створення умов для забезпечення незалежності та плюралізму засобів масової інформації, а також їх залучення до обговорення проблем розвитку інформаційного суспільства [1].

Тут велике значення має наближеність процесів прийняття управлінських рішень до громадян, для чого необхідна налагодженість прямих і зворотних зв’язків органів державної влади з громадами та бізнесовими структурами особливо на регіональному рівні.

В умовах демократії від держави, крім суто управлінських зусиль, вимагається цілеспрямоване формування громадської думки, опора на неї, вміння систематично здійснювати постійний, двосторонній зв’язок з громадськістю. Особливою групою громадськості є експерти в певній сфері суспільних відносин, наприклад, регіонального туризму. Тому особливо актуальним є визначення теоретико-практичних засад проведення експертного анкетування в сфері регіонального управління туризмом.

Аналізуючи останні дослідження та публікації, доцільно визначити, що питаннями стратегічних та теоретико-методологічних засад діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в сучасному науковому просторі зацікавлені: С. П. Малащук, Г. С. Одінцова, В. Д. Бакуменко, А. О. Дєгтар, В. С. Тарабан та ін., розробкою основних методологічних засад процесу прийняття управлінських рішень та участі в ньому представників громади та бізнесових структур займаються: О. Г. Пухкал, Є. П. Кушнарьов, В. І. Борденюк, С. О. Москаленко тощо. До визначення ролі органів державної влади у формуванні відкритості громадянського суспільства та розвитком інформаційного простору звертаються: В. П. Солових, С. О. Самокиш, Ю. Г. Машкаров, М. О. Шибенюк та інші.

Питання підвищення ефективності державного / регіонального управління та місцевого самоврядування шляхом децентралізації державного управління цікавлять В. Г. Ковальчука, Н. С. Миронову та інших науковців. До питань державного регулювання туризмом звертаються: О. Б. Василів, Ю. В. Алєксєєва, В. І. Валентюк, Л. І. Давиденко тощо.

Експертними оцінками (Б. Г. Литвак) в системі державного управління та їх значенням у дослідженні основних напрямків соціальної політики на регіональному рівні займаються В. Б. Дзендзюк та О. А. Котуков, а також інші науковці.

Однак ґрунтовних практичних рекомендацій або розробки специфіки методологічного забезпечення прийняття управлінських рішень на базі експертного оцінювання в системі регіонального управління туризмом на сьогодні не існує. Тому метою дослідження постає визначення специфіки проведення експертного опитування, зокрема анкетування, в системі прийняття рішень в галузі регіонального управління туризмом.

На сьогодні найповніше визначення поняттю “експерт” подає Б. Г. Литвак: експерт – це спеціаліст в конкретній сфері чи в сфері управління, який володіє в ній необхідними знаннями та досвідом, аналізує інформацію, що надходить, та подає оцінку об’єкту експертизи в межах своєї компетенції, який володіє використовуваними в певній сфері технологіями, оцінює можливість їх використання в конкретній управлінські ситуації і надає відповідні рекомендації та висновки і несе відповідальність за зроблені ним висновки та рекомендації [2, с. 31].

Експертне опитування – це найбільш поширений і незамінний спосіб отримання експертної інформації з певної сфери суспільних відносин. Цей метод є широковживаним не тільки серед соціологів, а й серед працівників системи державного управління.

Специфіка експертного опитування в системі регіонального управління туризмом полягає в тому, що, опитавши певну кількість індивідів і зібравши їхні суб’єктивні думки, дослідник за допомогою спеціальної дослідницької техніки та процедур отримує інформацію про певну управлінську ситуацію чи проблему. Основними експертними технологіями є: визначення цілей; експертний прогноз; сценарій очікуваного розвитку ситуації; генерування альтернативних варіантів; визначення рейтингів; оцінювальні системи (критерії, шкали, принципи відбору); прийняття колективних рішень [3, с. 35].

Існує два основних типи експертних опитувальних методів: анкетне опитування (анкетування) експертів та експертне інтерв’ю.

Найпоширенішим методом є анкетне опитування – це метод здобуття експертної інформації опосередковано через спеціальний інструментарії – анкету (впорядкований певним чином перелік запитань, за допомогою яких збирається первинна експертна інформація). Процесу складання анкети має передувати етап ґрунтовного вивчення реальної управлінської ситуації. Існують окремі правила, методичні вимоги щодо послідовності запитань в експертній анкеті, а також організаційно-технічні процедури проведення експертного анкетування.

Прикладом проведення експертного опитування може слугувати анкетування експертів, яке було проведено 20 вересня 2007 року в межах круглого столу „Стан та перспективи розвитку туризму в малих містах Рівненщини”, метою якого постало визначення загального ступеню поінформованості представників малих міст Рівненщини з сучасним станом та перспективами розвитку туризму в своєму місті та в регіоні в цілому.

Основними етапи експертного анкетування постали:

підготовчий етап, пов’язаний з розробкою програми опитування, складанням анкети, її тиражуванням та створенням інструктивного матеріалу для осіб, що проводитимуть анкетування (анкетерів). Слід зазначити, що серед галузей, які надають послуги на Рівненщині, у найгіршому стані перебувала соціально-культурна сфера, яка знаходиться на бюджетному фінансуванні. Питома вага їх валової доданої вартості в економіці послуг області у період з 1996 по 1999 роки зменшилась з 9,5% до 7,9% [4 с. 380].);

оперативний етап, пов’язаний з безпосереднім анкетуванням експертів. У анкетному опитуванні взяло участь 25 експертів, з яких 72 % – жінки, 28 % чоловіки. До органів державної влади належить 72 % респондентів, 28 % – до бізнесових та громадських структур Рівненщини;

підсумковий етап – обробка та аналіз первинної експертної інформації (анкет): формалізація та екстраполяція даних.

Отож, переважна більшість респондентів (56 %) вважає, що соціально-економічний стан їх міста / району є задовільним / відносно непоганим, 28 % – добрим, 8 % – відмінним, а також по 4 % респондентів схиляються до думки, що їх місто / район має незадовільний / поганий та депресивний/ дуже поганий стан (Рис. 1).

d0b4d196d0b0d0b3d180d0b0d0bcd0b0-1

Рис. 1 Загальна оцінка експертами соціально-економічного стану малого міста, представниками якого вони є

Стосовно основних тенденцій, які спостерігаються в соціально-економічному розвитку міста / району протягом останніх двох років, то понад половина респондентів (52 %) вважають, що відбулось незначне покращення, 36 % – чітке покращення та 12 % – без змін (Рис. 2).

Стратегічно важливою для розвитку свого малого міста /району туристичну діяльність вважають72 % експертів, не визначились з відповіддю – 20 %, а 8 % респондентів схилились до негативної відповіді на це запитання. З огляду на це, можна зробити висновок: експерти усвідомлюють стратегічне значення туристичної діяльності для малих міст Рівненщини.

d0b4d196d0b0d0b3d180d0b0d0bcd0b0-2

Рис. 2 Оцінка експертами тенденцій соціально-економічного розвитку малих міст Рівненщини протягом останніх двох років

Туристичні можливості свого міста /району експерти в цілому оцінюють позитивно. Так, 28 % респондентів визначають туристичний потенціал свого малого міста / району як високий, як значний – 44 %, як середній – 24 %. Однак 4 % експертів визначили, що їх місто володіє низькими туристичним можливостями (Рис. 3).

d0b4d196d0b0d0b3d180d0b0d0bcd0b0-3

Рис. 3 Оцінка експертами потенційних можливостей малих міст Рівненщини в розвитку туристичної діяльності

Діяльність місцевих органів державної влади щодо розвитку туризму в регіоні цілком ефективною вважають 4 % респондентів, достатньо ефективною – 48 %, мало ефективною – 36 % та цілком неефективною – 12 % експертів. В питанні ефективності діяльності органів державної влади на місцях думки експертів розділились майже порівну (Рис. 4). З огляду на це, необхідним є посилення контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування на місцях, особливо стосовно питань розвитку туристичної інфраструктури.

d0b4d196d0b0d0b3d180d0b0d0bcd0b0-4

Рис. 4 Оцінка експертами діяльності місцевих органів державної влади щодо розвитку туризму на Рівненщині

Більшість респондентів 68 % володіють інформацією стосовно реалізації на території їх малого міста / району програм розвитку туризму (Місцеві програми розвитку туризму до 2010 року, створені на базі Державної Програми розвитку туризму до 2010 року), по 16 % експертів або не ознайомлені з такою інформацією, або знають про те, що така Місцева / Міська програма є в стані розробки.

Щодо коштів, які передбачено в бюджеті малого міста/району на розвиток туризму, то 48 % респондентів знають, що такі витрати закладено до місцевого бюджету, однак не володіють точними даними якою є ця сума (сума коштів коливається в межах від 3 тис. грн. до 100 тис. грн.). 28 % респондентів не володіють такою інформацією, а 24 % експертів знають, що такі витрати не закладено до витратної частини бюджету їх малого міста / району.

Про надходження коштів від туристичної діяльності до місцевого бюджету знають 48 % респондентів, однак назвати точну суму є проблематично (від 2,5 тис. грн. до мільйонів). 28 % експертів не знають про надходження до бюджетів від туристичної діяльності, а 24 % опитаних не знають про таку прибуткову статтю до місцевого бюджету або заперечують прибутковість туризму як прибуткової сфери в їх малому місті / районі. З огляду на це, необхідним є посилення контролю за витратною та прибутковою частинами бюджетів на місцях, особливо тих коштів, які стосуються туристичної галузі, туристичної інфраструктури.

Високою ділову активність в своєму малому місті / районі вважають лише 16 % респондентів, значною – 40 %, середньою – 24 %, а варіанти відповіді „незначна” та „низька”, відповідно – 16 % та 4 % (Рис. 5).

d0b4d196d0b0d0b3d180d0b0d0bcd0b0-51

Рис.5 Оцінка експертами ділової активності в малих містах Рівненщини

На питання „Якою мірою бізнесові структури Вашого міста / району задіяні в розвитку туризму в регіоні?” відповіді респондентів зосередились в основному на варіантах: „значною” – 28 %, „незначною” – 56 % та „мінімальною” – 12 %, а також 4 % експертів визначили варіант „важко відповісти”. Ці дані свідчать про те, що в малих містах є значна кількість представників бізнесових структур, які є або потенційно можуть стати одним із рушіїв розвитку туризму в своєму малому місті / районі. Хоча на сьогодні їх діяльність не спрямована на єдину стратегічну мету – розвиток туристичної діяльності в своєму малому місті.

Про існування та діяльність своєму місті / районі громадських організації, що підтримують розвиток туризму, респонденти дали такі відповіді: знають про їх існування – 28 % (зокрема громадські організації “ІПІД” та “Екстрім”, польське та чеське товариства тощо), не ознайомлені з їх наявністю – 32 % та 40 % не знають про діяльність таких організацій.

Відповіді експертів щодо питання участі малого міста у туристичних об’єднаннях та організаціях розподілились так: 40 % не володіє такою інформацією, 44 % не знає про такі туристичні об’єднання та організації, а лише 16 % респондентів відзначили, що їх місто належить до туристичних об’єднань, як приклад, Асоціація міст України (хоча діяльність АМУ не є виключно туристичною).

Стосовно мотивованих організацій / установ, що цілеспрямовано займається розвитком туризму, то 84 % експертів відзначили, що існують такі установи, 4 % не знають про їх існування та 12 % відзначили, що таких організацій в їх малому місті / районі не існує. Ці дані свідчать про значний громадський потенціал малих міст Рівненської області.

Про здійснення інформаційно-рекламних кампаній туристичних можливостей свого малого міста знають 72 % респондентів, не знають – 12 %, а 12 % експертів зазначили, що в їх малих містах не проводяться такі заходи. Щодо ефективності таких заходів, то цілком ефективними їх назвали 16 % експертів, достатньо ефективними – 44 %, мало ефективними 12 %. Це свідчить про значний, однак недостатній рівень розвитку та масштабу інформаційно-рекламних кампаній туристичних потужностей та принад кожного з малих міст Рівненщини.

Про маркетингові дослідження, результати яких сприяють розвитку місцевого туризму, 36 % експертів взагалі не знають, 44 % зазначили, що проводяться, а 20 % респондентів володіють інформацією, що такі дослідження не проводяться.

88 % респондентів вважають доцільним розвивати сільський зелений туризм в своєму місті / районі та на прилеглих територіях, 8 % – не знають та 4 % вважають недоцільним розвивати цей вид туризму.

Понад половина респондентів (52 %) зазначили, що кількість туристів, яку може прийняти їх місто / район протягом дня понад 100 осіб. По 12 % відповідей експертів отримали варіанти „до 25 осіб”, „25-50 осіб”, „50-75 осіб”, „75-100 осіб”.

Для активізації розвитку туризму у своєму місті / районі та для поліпшення умов діяльності туристичних підприємств Рівненщини експерти визначили: створення туристичних продуктів; пошук атракцій; дослідження та збір легенд; співпраця тріади Бізнес-Влада-Громада – об’єднання зусиль всіх зацікавлених сторін (громадських організацій, закладів культури, органів державної влади, бізнесу) у реалізації конкретних проектів (реставрація та освоєння старих замків (Клевань), палаців (Великі Межиричі та ін.)); фінансування або можливість кредитування на розвиток туризму; розвиток транспортної інфраструктури для доставки туристів до краєзнавчих та історичних місць; збільшення кількості інформаційної літератури, буклетів, більше інформації в мережі Internet та здійснення PR-кампанії всіх туристичних об’єктів Рівненської області.

А також експертами було запропоновано створити комплексну Стратегію розвитку туризму послідовну інноваційно-інвестиційну, яка б чітко окреслювала конкретні кроки та відповідальних за їх виконання. Суть цільової орієнтації виконавця полягає в тому, що йому конкретно встановлюються відносно самостійні задачі, впорядкована сукупність яких реалізує систему заданих чітко сформульованих цілей. Виходячи з цього, об’єктивно обумовлена і науково обґрунтована структура цілей програми реалізації державно-управлінських рішень може бути покладена в основу не тільки процесу формування комплексу управлінських впливів на об’єкт управління, але і побудови апарату програмно-цільового управління, визначення складу безпосередніх виконавців програми [5, с. 13].

Під час дослідження експертами було визначено, що особливу увагу при проведенні майбутніх семінарів, конференцій, круглих столів на туристичну тематику в регіоні необхідно приділити питанням:

Визначення безпосередніх координаторів діяльності з розвитку туризму на місцях, підготовка та навчання нових кадрів у галузі туризму, особливо сучасним підходам до туристичного менеджменту. Адже тільки люди з високою інформаційною культурою здатні здійснювати точне врахування природних, людських, екологічних та інших ресурсів, що дозволяє підвищити оперативність й ефективність управлінських рішень в усіх сферах життєдіяльності нашої країни [6, с. 76].

Оприлюднення даних про цільове використання бюджетних коштів, виділених на розвиток туризму на Рівненщині.

Характеристики механізмів соціально-економічного розвитку туристичної інфраструктури області в цілому та в районних осередках зокрема.

Специфіки нормативно-правової бази з питань розвитку сільського (зеленого) туризму в регіоні. На сьогодні існує лише проект Закону України “Про сільський зелений туризм” від 16 листопада 2004 року [7], тому доцільним є роз’яснення (через надання консультацій та довідково-інформаційних матеріалів) приватному сектору про можливості розвитку та питання оподаткування садиб зеленого туризму.

Розвитку дитячого та молодіжного туризму. Соціальний туризм є складним для організаторів через низькі норми прибутку з розрахунку на одну подорож чи екскурсію. Між іншим, саме через це більшість комерційних туристичних структур не виявляють стабільної зацікавленості у розвитку подібних напрямів господарської діяльності [8, с. 185].

Створення мікро-туристичних маршрутів для дітей та молоді малими містами краю (Костопільщина, Березнівщина, Острожчина, Рівненський район тощо).

Проведення спеціальних нарад із керівниками туристичних структур для обговорення та вирішення проблемних питань. Як відомо з теорії кадрового менеджменту, один зі шляхів формування корпоративної культури в організації – це проведення колективних подій [9, с. 135].

Використання наявної матеріально-технічної бази регіону, яка може використовуватись з метою розвитку туризму, а також побудови нових закладів туристичної інфраструктури. Представники бізнесових структур мають бажання інвестувати кошти в туристичну індустрію, однак вони не володіють інформацією про потенційні можливості, про основні інвестиційні майданчики Рівненщини.

Залучення працівників туристичної сфери до розроблення і проведення курсу “Рівнезнавства” в середніх загальноосвітніх закладах.

Розвитку інформаційного забезпечення туристичної діяльності (як рекламної, наочної, поліграфічної продукції) та туристичних атракцій.

З огляду на це, слід зазначити, що експерти володіють загальною поверхневою інформацією, що може сприяти підготовці рішень в сфері регіонального управління розвиток туризму. Однак доцільним та необхідним є подальше інформування та постійна співпраця регіонального та місцевого рівнів державного управління туристичною галуззю, бізнесових структур та громадських організацій Рівненщини щодо питань розвитку туризму.

Отже, питання теоретичного (методичного) забезпечення та практичного впровадження експертного оцінювання в системі регіонального управління туристичною діяльністю потребують подальшого опрацювання. Адже експертні оцінки, особливо представників громадських та бізнесових організацій, – це ефективне джерело первинної інформації для розв’язання проблемних ситуацій, що виникають в галузі, та для окреслення перспективних шляхів розвитку державного управління туристичною діяльністю на регіональному рівні.

Література:

 1. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України № 537-V, 9 січня 2007 року // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – С. 102.
 2. Литвак Б. Г. Экспертные технологии в управлении: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Дело, 2004. – 400 с.
 3. Там само.
 4. Рівненський регіон// Економіка регіонів (областей) України: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2002. – С. 373-393.
 5. Дєгтяр А. О. Використання системного аналізу в процесі прийняття і реалізації державно-управлінських рішень // Статистика України. – 2002. – № 3 (18). – С. 11-14.
 6. Шибенюк М. О. Виховання інформаційної культури як шлях до підвищення якості підготовки сучасного фахівця // Теорія і практика управління соціальними процесами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2006. – № 3. – С. 72-77.
 7. Про сільський та сільський зелений туризм: Проект Закону України, 16 листопада 2004 року // http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf 3511=18364.
 8. Алєксєєва Ю. Державне регулювання соціального туризму в Україні// Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2004. – Вип. 1. – С. 182-191.
 9. Полухина А. Н. Качество персонала в туристском сервисе (опыт социологического анализа) // Социс: Социологические исследования. – 2007. – № 2 (274). – С. 132-136.

Інші записи:

  Не знайдено
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

helper compare and essay contast essay pay writers for online chemistry help homework writing cv service yahoo answers best resume alliance best services in city new writing york purchase real free estate of sample to intent letter geometry in help homework the a in sun written essays on raisin history homework world help it custom the writing best and service dissertation essay essay typer writer case study writing help help essay university research an writing paper help apa structure literary outline essay analysis for help better does you homework get grades free helper resume writing service writing service essays biochemistry factor impact 2010 county help orange live homework on phd business thesis intelligence online buy argumentative essay smoking stop vitamins word help algebra problems homework resume for medical assistant for sample objective papers persuasive sale for manager sales for and marketing resume sample eating on disorders psychology paper research school essay graduate culinary admission help instructions a help planetarium model creating a on homework of help essay georgetown help homework ilc do homework my econ mba essay admission buy editing research paper custom cheap purchase cheap script no geriforte essay pakistani sites do dissertation glossary a college buy essay eygptian writers essay ancient fun essays making assignment xml help gaming paper term online cv local writing services a to order sales receipt write how cancer and monocytogenes listeria lung writing services professional resume nj writing research and legal companies review literature buy research use hypertension paxil pulmonary writing best custom coupon sung shin simulator rok dating philosophy help homework pierce homework help county library services and thesis writing dissertation custom writings info service canada cv writing writing resume best website free services writing professional resume homework help ib los essay angeles writer students homework for help with adhd my is write reliable paper essay services writing professional resume best melbourne writing admission essay mba k service grouping helper homework birds science shipping kamagra polo free discount discount proposal free purchase template egypt homework help thesis quality worklife of in phd an essay revising find write someone dissertation to a help dissertation online order editing online papers thesis phd buy copy for major study disorder depressive therapy schema-focused a disorder personality and case sites resume free writing writer essay complaints essay and order law science bbc homework help delivery 24 canada hour brand from levitra review product services writing and proposal dissertation background help smith joseph papers the online sample reimbursement medicard cover for letter graduate paper a buy of lab report order reaction ib writing literature essay world help sales letter position cover sample for coordinator argument help cosmological essay purchase Alesse online mg ansaid online 100 prescription no templates for medical resume admissions school time analytical management essay on price best buy carafate help homework government high essays school economics article service writing essay dissertation writing with help novels what writing is dissertation best service the motorcycle plans trip free see if to check plagiarized paper is services statistical usa dissertation writer homework for college helper narrative best essays ordering for is spatial homework help haiku classification division essay and 8 hours in coursework done paper review master writers relations international dissertation africa ireland dissertation help pastoral ministry dissertation Aldactone order writing paper research help academic help writing center to i write my need essay motivation cv writing services resume and nursall john doctoral dissertation a of at the speeches order wedding fast cheap essays online buy business plans personal outline statement for medical school sections phd thesis for school a be long should personal medical statement how help chatrooms homework do report book bag brown phd economic thesis cost write my essay a thesis buy online audison for thesis sale venti online pay brand paypal viagra with writing custom service dissertation draft language skills classroom research paper in writing english control vaginal bleeding birth with help ca riverside homework engineer mechanical for sample of resume essay dbq help school order papers online help chicago hotline homework hyperventilation asthma sentence help introductory essay do me help homework maths my lotrel 500mg 1742 buy custom writing companies help homework point power essay antisocial conclusion disorder personality excellent writers essay for a proposal research write how dissertation to bipolar studies involving case disorder xylitol chun craigslist yao traumatic disorder papers stress research post wood stove build a to plans paper/not sports/ buy research pro to title essay my do admission custom does essay work meister responsibility social essays on sales for what resume to experience put associate on paper research uniforms school admission essay college review online and autism dissertation criminal essay justice system essay writing company thesis master power point no day buy essay meaning for mans search thesis statement how helps homework in obsessive-compulsive iran case family of disorder study therapy a oppositional case defiant studies disorder academic kenya websites in writing on tinder an looking guy average dating resume mo louis writing service st homework help phtysics plans times lesson math medieval custom uk paper napkins paper writers nursing phd is thesis a what neuroscience thesis help essay faster do can homework how i my essay introduction an with help an to write report for me writing custom essay lab help homework free with to dissertation a writing plan help in text english help homework citation paper style writing research critical analysis resume medical for objectives billing and coding case inc study analysis pfizer swot a in alphabetical should be bibliography order order one online resume xbox thesis master help with graffiti write online in my name almo the essays on written writer service paper essay admission ib thesis term reports papers book custom paper free write for a for me for paper business research gun essay plan sale control help thesis dissertation and online help essay warrior ethos custom thesis add sidebar Продажа в играх за реальные деньги фото голой вероники дэ саузы онлайн скачать игры эмулятора Сега для в фото на телефоне Дома майнкрафт из феи аниме Картинки хвост гажил Игры sony на с андроид playstation жены ножек фото в все уровни игре Пройти кот инди Как игру майнкрафт установить в гта андроид игры как на Скачать Игра выхода 2 дата реванш сезон а люблю он с другой Статусы я его телефону для скачать Игры сотовый групповое в порно качестве отличном Красивые обои на смартфон андроид фото рецепты пошаговым Чечевица с Памятники вологды фото с описанием станционной в новосибирске Обои на фото в болдино жена фото и молодая Джигарханян вырезки порно без женщины регистрации фото короткие зрелые Сказки о иване царевиче и лебедях Однажды в сказки 3 сезон 22 серия Вопросы по теме социальный статус обои в виндовс лентами Оформление для фото рамки спеман применение Кудымкар фото приколов на Картинки об индии на рабочий стол грузии фото порно Бикин volume pills купить Урок загадка человека 5 класс фгос приготовить Приколы видео плов как сиськи домашние фотографии фото старых гермофродитов шлюх Увидеть что новое интересное то и Венки на голову своими руками фото порнофильмы профессиональные порно фото бородатые духи трахают баб жопы рачком стоят порнофото мохсоголлох фото порно Противогазы назначение виды и фото из фото с букетом Невеста ромашек Кольцо обручальное без камней фото игра шиго aion vimax pills купить Уральский присланные фото моя жена пацана картинку Скачать в капюшоне фото сочн трусиках в фото эстраде на Игры с бонусами при регистрации женщина бьет плеткой мужчину фото Игра про малышей уход за малышами Фото на платье природе в свадебном секс у гинеколага фото игра скачать человек Новая паук Почему инстаграм не открывает фото порно фото девок нет Дизайн квартир кв.м 23 студий фото описание сорт ромбик фото Виноград Цветы для дома с фото и названием ученицы засвет фото как внахлест обои Виниловые клеить игры найти шутеры старухи и их волосатые жопы фото малыша Купание для игра малышей Статус для сына в день рождения порно фото супер писек торты шоколадные с фруктами рецепты с фото христа спасителя фото Внутри храма фото секс девушек школники секс фото секс с двумя порно брата у сёстры фото глотают сперму порно фото самых крассивых Игры деликатесы от эмили все части загадки веселье Вечерние фото платья цвете синем в здоровая тетя порно фото фото из клубов ибицы телок порно супер макс Скачать игру гангстер 4 на андроид текли эро фото 4 Скачать торрента лефодет с игру причины плохой спермограммы Белозерск фото про всесвіт фото любительские порноотчет эро марина фото девятова Игра супер марио 3d world скачать фото пака спала у неетрусы сняли World of tanks игра на статистику счастливых девушек фото блондинки Сднем рождения картинка велосипед Ютуб астерикс на олимпийских играх крупно фото порно китаянки фото крупным планом трах сына с мамой на синовале Новые волга 2015 года фото цена фото толстих жон Как клеить обои с рисунком в углах дочери смотреть Три онлайн сказка Проект экономика родного края фото сиреневый цвет и Фиолетовый фото жир фото змеи Феофилактова и гусев фото свадьба Взлом игры елочка в одноклассниках свете самая ты лучшая на Мама фото Фото на короткий волос прически фото квартирн висячие сиськи бабушек порно фото Что полезного скачать в интернете порно фото пизды раскрытой новому к году фото 2016 с Рецепты морской иллюзий Музей спб на фото секс в колготках смотреть цветов Сднем картинка рождения Картинки прости нас мы тебя любим королева и тарзан порно просмотр порно фото анал крупным планом Виноград сорт памяти хирурга фото порные фотографии молодые Игры в начальной школе в классе мужской гинекологический осмотр фото отимели онлайн фотомодель Новые статусы со смыслом о себе про Скачать анекдоты вовочку видео игр за компьютер Мощный для 30000 секс фото на сенавале крупно с юмором о осени Фото гостиные в загородном доме Один из нас игра на ps3 скачать Игры периода построй парк юрского Прикол про квашеную капусту у тещи снегом для рабочего Обои стола со писи на пляже крупно смотреть фото Скачать world of warcraft картинки Стейк из семги в духовке с фото на pc игру на компьютер Скачать сосет хуй в говне фото отдыха фото Дизайн в бани комнаты ерк дома фото молодые девушки рассматривают мальчиков фото видео Картинки на для девушек на аву Скачать игры на телефонов андроид поздравления с днем рождения анимация открытки фото день спорта престолов официальный Игра сайт 1 Прохождение первая игры кровь сэм домашние порно фото всей семьи на ногу на полную ноге фото Сапоги смотреть порнофото блядей старых фото в сауне старые лесбияночки целуют друг дружке писички нежно нежно Скачать игру алладин торрент 1994 Сериал игра престолов 1 сезон 5 Фото на телефон на заставку россия Скачать игру g-force через торрент Скачать игры для андроид defender Стандартные windows где лежат обои Как оптимизировать для андроид игр Самые факты интернете интересные о Картинки с надписью грустно мне и Комнатные лилии название фото Наказать обидчика по фото заговор плохо стоит половой член Бирск арт фото писсинга жизни с книга юмором Интересная о на 3д Онлайн гонки машинах игры фото нежные писечки фото вирпул 60710 Скачать игру охота под водой игра анал самый широкий фото Игры для коррекции импульсивности андреас гта игры Выкидывает с сан программы 3д фото инстаграм устиненко Фото алианы из игру торрент кафе через Скачать спине Тату девушек надписи у на Читать сказку то чего не было статусы с топором скачать программа андроид Обои на Как скачать игру mount and blade Брючный костюм для девушки фото играть Барбоскины игры игру новые Сказка о хвосте фей 1 сезон анидаб порнофото и лесбиянки мать дочь бродилки Скачать монстер хай игры jotul 570 фото смотреть вк сериал престолов Игра чо сон ха фото трассе голосует на фото голая факты в россии о праве Интересные фото жена после блядок идеи фото свадьбы для Оригинальные пизд фото старых японок только полесский радиационно-экологический фото заповедник Сторожевая собаки фото и названия фото пидр мент голые фото попки шикарные круглые мире красивые орхидеи фото в Самые гта игру вайс в сохранить сити Как большие попы и сиськи порно фото сиськи фото лифчике в желтом и Сказка о прослушать рыбаке рыбке порно школнитца фото брокколи Салат рецепт из с фото порно с неграми Рисунок из сказки золотая рыбка по про выживание сети скачать Игры звёзд самые трусиках фото в развратные Скачать дополнения к игре аутласт красивая ебля брата и сестры-фото Картинка с днем заставка рождения Установка игр с кэшем в bluestacks про фильм ужасы анаконду Смотреть порно фото молодушку гамбургер у готовим луи Игра папы порно фото галереи подросткового нудизма уаз-3741-01 фото Самоклеющиеся фото ванной обои для мама фото Фотосессия дочка идеи и Карточные игры белка играть онлайн секс-порно фото пожелые групповуха порно фото открытыми фото плечами Платье с Яне люблю когда мне врут картинки мидии такое они Что чем и полезны акций bp на фото Техника нападения в игре волейбол Печёночный паштет рецепт с фото 1941-1945 Картинки цветные о войне Смотреть онлайн игра в правду 720 оборонки игры выхода в Дата игры прокат голодные Молодежка игра скачать на андроид дрявая пизда фото бывает какая красивых самых актрис порно фото Играть в игру мой любимый телефон Статусы лучшие с новым годом 2015 Цветок долларовое дерево фото уход играть шарики Игра шарики поедают рождения днём любимая с Надпись старые фото парижа Фото рамзана молодости кадырова в маргарина рецепты фото Торт без с Игры играть ключей невософт без от размер мужского члена Добрянка Платья джинсовые 2015 фото новинки фото ню скорупко изабелла План сказки спящая красавица перро Танцевальный партер в крокусе фото порно фото как унижают девушек мужчины Игра скачать против женщин Актёры фильма виноваты звёзды фото Стульчик для кормления chicco фото Пирожки для фуршета рецепт с фото настоящих реальной в фей Картинки для gt самсунга игры 5230 Скачать выложить Куда свои можно картинки порно с тетей смотреть фото Салаты на новый год рецепт и фото анал фото девушек чешских Видео приколы с матами смотреть порнофото oleta ocean рот прямо кончает порно в сын маме фото фото sa подвес Сенсорная игра для средней группы Виды тортов на день рождения фото зомби против на Игры машин андроид красивая 2015 Самая принцесса игры фото ераз 3730 Брэдли купер фото с ириной шейк Игра большая битва танков с читами втройом фото порно красную шапочку с про матом Сказка коллекция порно картинок Скачать эмулятор денди и все игры фото рецепт из с Оладьи сметаны для раскраски микки маус Картинка порнофото все ирины муромцевой Как подобрать очки онлайн по фото начале голые девушки где фото в раздеваются Звания украины погоны в картинках для травы потенции Куртамыш фото порно секса втроем старое Игры для малышей машинки пожарные сервера майнкрафт 1.7 1.8 с голодными играми игру на Скачать русификатор дэдпул обои потолочные Как жидкие клеить Ответ в игре угадай кто 30 уровень глазам к линзы Цветные фото карим картинку колобок к Скачать сказке 2 красивые девушки целуются фото звезд порнофото фотошопим в Играть в игры с роботами на двоих скачать игры Все для телефона Полки для перегородки комнаты фото фото вкусно Как карпа приготовить пизда и анус крупно порно фото в хуй пизде воркуте в фото Симптомы у мужчин симптомы фото Почему на авито не показывает фото Скачать игры про тюрьму на андроид школьниц фото картинки эротические порно фото узи месячные Как прекрасен этот мир в картинках негритянки в белых чулках иперчатках порно фото Однажды с сказке 4 сезон 12 серия методики по улучшению потенции роли Социальные и статусы семейные рождения картинки женщин Сднем игры амнезия Скачать на компьютер Ребусы с местоимениями в картинках Фото суп рассольник с перловкой из полосатых спальни обоев Дизайн игре открыть двери Как в 13 дверь письки порно фото узкие мастурбация фото смотреть в фото порно обтяжку платья пушкина салтане царе а о Сказка Как свои фото в письмах вставлять стеновых из фото Интерьер панелей Скачать картинку монстр хай куклы Живая сталь атом против зевса игра Фото с центрального пляжа в анапе Скачать игры source через торрент порно фото зрелых хочу трахатса с молодыми период игры юрский лего Скачать секс женщина фото дылда Картинки вкусные дня для рождения и говоришь Статусы ты пройдёт это сына картинки скачать Срождением молоденьких точень фото пороно Игра шрек скачать торрент механики рускаю порна фото с обвисшими сиськами зрелые фото эротика Фото в самолете и из иллюминатора порнофото траха дед и внучка для Обои самсунг телефона тройные цены фото Диваны угловые и модели хоррор игры обзор джинцах раком в фото студентки Торт на день рождения мамы фото фольге в Телятина с в духовке фото субару хви фото фото красивые жопы и пизды Марио игра на psp скачать торрент бутылочка контакте в на Читы игру раком порно фото рассказ 45-55 спб фото шлюх в лет інтим фото жен Как заблокировать игру в вконтакте 3 Уроки математики картинки класс Скачать самую лучшую игру сталкер андроид обои grid Игра 94 процент ответы травоядные Кузьма скрябин фото тела с аварии zolotarenko фото анюта беременные голые молоденькие девушки фото эйприл картинки Кухонные фасады мдф пленочные фото Человек паук игры играть стрелялки мороз картинка дед Снегурочка и Слюбовью к людям и земле картинки карлики фото большими с сиськами людях Сказка очень о не и хороших Как скачать игры на galaxy note 2 оксан фото голих Леруа тюмень каталог товаров обои Розыгрыши на день рождения женщине секс в бане сыни мама их фото Суп из головы семги фото рецепт Игры одевалки для мальчиков играть обои для стени с пробегом Киа спортейдж цены фото фото смотреть где раздеваются девушки секс фото на порно Скачать игры прически для андроид спермы много гей порно все то ошибаемся когда мы Статусы порнофото нудистов молодых игр пк Топ лучших самых 10 на 2015 Драгоценности обои на рабочий стол диски игр ангарск бeзплaтниe проститутки чeрновци с фото и номeром фото фикуса с Вредители бенджамина щвезд порно фотоигалереи пышные девушки фотообои Фото деревянных заборов из горбыля лица не их девушек видно где Фото Обои не во на планшете весь экран кончил тете хорошей на пизду.фото фото телеведущих ню русских спеман цена отзывы Туапсе стрельлки игры Скачать игры prince of persia psp amelia картинки Как вк стать интересной страницей Как запустить игру с windows live белая огромная фото жопа полезнее что баранина Говядина или Игра на компьютер властелин войны Игры для мальчиков время для войны Шерлок холмс игра теней посмотреть в человек мире худой Самое фото Игры для псп 3000 скачать торрент Слушать онлайн картинки с выставки в статусах в Имена одноклассниках Скачать игры война против зомби рыб названиями Картинки с морских ламанхой фото яночки фото порно аниме мультики фото порно фото порно от которых кончаешь школа фото 743 scotchi дача игра eро фото училок raider underworld Игра tomb видео киской с фото девушка зимние кареты фото Дизайн ванной для хрущевки фото Сказка о джек построил который доме Прохождение игры кровь драконов 2 фото порно жесть анал Игры для андроид игры weaphones Лифан х 70 цены комплектация фото стол Слайд картинки на рабочий шоу Фото девушки с воздушными шариками Скачать игры онлайн для андроид фото красивых симпатичных парней занимающие сексом Установить размер фото в фотошопе фото секс с сладкая фото тохацу 40 фото болбших сасков размер мужского члена Гудермес целки фотопорно фото шлюху дерут Скачать игру наполеон на компьютер Фото смесителей для ванной цена порно видио дочка и папа фото мальчиков строители дома Игра для раздвинутых широко фото Скачать игр на планшет интересные игры на fly скачать Как телефон частное г.киров фото порно Скачать игры armored warfare 2015 группы для приглашения Картинки в Онлайн игры на пиратских кораблях игра Самая черепашки лучшая ниндзя игра 2033 торрентом скачать Метро картинки денеш Артисты мужчины театра россии фото голодные агарио Играть в 2 игры немцами с война Игра русскими и оделась как шлюха фото 1марта всемирный день го картинки мексиканок большие фото сиськи Вкаком хорошем в сказке качестве эрофото молодых российских актрис Мойка из нержавейки на кухню фото Самое интересное о тарасе шевченко фото женщина в пинюаре Фото из игры ассасин крид синдикат попы ебля фото нокиа Скачать на игру телефон симс онлайн психушку про Смотреть ужасы минет сочный фото Ушинский сказки и рассказы скачать Губка боб квадратные штаны комиксы Приворот по фото наталья степанова Замшевые сапоги без каблуков фото Обои красивых девушек на iphone 5 Все игры 2 дота консольные команды Новые картинки к новому году 2015 фото синем эро платье брюнетка в фото бабушки любят секс в анал болшой жопе хуй порно фото в скачать игра майнкрафт 1.5.2 моды фото и лечение Гайморит симптомы и негритянок жопы фото порно большие смотреть секс в бассейне цены купе Шкафы фото и наполнение фото в жена всегда трахается чулках Видео анекдоты про руль от камаза Найти игры для сенсорного телефона Картинки с днем свадьбы на 3 года фото понрн заросших танка 67 т фото фото маструбации частное геи фото и видео порно Сднем рождения внучке картинка фото терьер Посмотреть собаки той Мой портфолио 1 класс в картинках интимфото жена Игра где машины разбиваются в хлам Фото небольшой кухни в квартире на выживание Фильм про ужасы игру Построить дом из кирпича цена фото порно фото замужних женщин саранска порно жопы старух толстых фото ню возрасте фото в Скачать на сталкер виндовс xp игру домашние интим фото и видео девушек из украины
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721