Економічна оцінка цінових та нецінових методів державного регулювання сільського господарства в контексті забезпечення його конкурентоспроможності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються проблеми удосконалення цінової політики в аграрному секторі економіки та розроблено практичні рекомендації щодо розбудови моделі ціни на сільськогосподарську продукцію. Яскравою ілюстрацією неефективного ендогенного розвитку є трансформаційні процеси в аграрному секторі економіки України. Для сільськогосподарського виробництва основними (базовими) факторами виробництва є наявність землі та її родючість, кліматичні умови, вигідне географічне розташування, чисельність робочої сили тощо. Саме ці переваги повинні були забезпечити для нашої країни конкурентність на внутрішньому та зовнішньому ринках без значних інвестицій та змін у системі господарювання. Разом з тим аналіз результатів реформувань сільського господарства в нашій та інших країнах наводять на думку про те, що для створення конкурентних переваг велике значення мають не базові, а розвинуті фактори виробництва (рівень людського капіталу, технологія, сучасна інфраструктура тощо). Лише за наявності останніх країна може використати свої переваги у забезпеченості базовими факторами виробництва. Оскільки сільське господарство є типовою фрагментованою галуззю, що виробляє продукцію, яка не підлягає диференціації, стратегія конкуренції повинна базуватися на нововведеннях, які забезпечать зменшення сукупних витрат сільськогосподарських товаровиробників, що підвищить їх привабливість на внутрішньому і зовнішньому ринках. Запровадження низьковитратної стратегії передбачає перехід на нові прогресивні технології виробництва, а значить, вимагає попередніх інвестицій. Звідси постає питання про джерела та способи фінансування даних капіталовкладень. У ринкових умовах регулятором виробництва виступає прибуток на авансований капітал. Саме за показниками довгострокової віддачі капіталу вимірюється інвестиційна привабливість певної галузі. При цьому вважається, якщо прибутковість інвестицій в галузь більша-рівна конкурентній нормі, то галузь є інвестиційно привабливою, якщо менша – навпаки. Сільське господарство відноситься до галузей, які не здатні самі нагромадити капітал та створити надприбутки. У зв’язку з повільною оборотністю капіталу та залежністю результатів господарської діяльності від погодних та кліматичних умов, сільське господарство відносять до найбільш ризикованих галузей. Ціни на продукцію, обсяги виробництва та граничні витрати сільськогосподарських підприємств важко прогнозуються. Ситуацію ускладнює монопсонічна будова ринку. Маючи ринкову владу, переробні та заготівельні підприємства суттєво чинять тиск на рівень сільськогосподарських цін. Отож без відповідних регулятивних заходів уряду, спрямованих на підтримку сільськогосподарських цін, аграрний сектор стає неконкурентоспроможним. Саме тому, метою дослідження було визначення ефективності протекціоністської політики Уряду щодо вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника. Проведений за методикою Світового банку комплексний аналіз цінових методів державної підтримки показує, що сільськогосподарські товаровиробники підлягають прихованому оподаткуванню, негативний результат від якого певною мірою компенсується неціновими методами. Таблиця 1 Номінальний протекціоністський показник* по деяких видах сільськогосподарської продукції Показники Од.виміру Пшениця м’яка ІІІ класу В.р.х. (жива вага) 1999р. 2001р. 2003р. 1999р. 2001р. 2003р. Обмінний курс грн./дол.США 4,19 5,37 5,33 4,19 5,37 5,33 Експортна ціна на умовах FOB грн. 440 563 560 4818 6150 6130 Поправка до ціни на кордоні: Портові збори та митне оформлення грн./т 32 37 37 339 434 434 Витрати на доставку від гуртового посередника до кордону грн./т 47 60 75 486 620 775 Витрати гуртового посередника (заготівельної організації) на доробку, зберігання, страхування тощо, включаючи його прибуток грн./т 68 75 75 438 483 483 Витрати сільськогосподарського підприємства на транспортування до гуртового посередника (заготівельної організації) грн./т 11 12 15 73 82 102 Ціна сільськогосподарського виробника еквівалентна до світової грн. 282 379 358 3482 4551 4336 Ціна на внутрішньому ринку грн. 221 476 607 1619 3429 2730 Номінальний протекціоністський показник % -21,6 +25,6 +69,6 -53,5 -24,7 -37,0 * Розраховано за методикою Світового банку “Визначення протекціоніських критеріїв”, прийнятої Уругвайським Раундом Генеральної Угоди по Тарифах і Торгівлі: Pid – Piw Eo NPRi = —————- 100 %, де Piw Eo NPRi – номінальний протекціоніський показник і-го товару; Pid – внутрішня ціна ціна і-го товару; Piw – світова ціна і-го товару; Eo – обмінний курс національної валюти до вільноконвертованої. Зокрема, застосований з цією метою номінальний протекціоністський показник 1999 року показує, що український товаровиробник недотримував досить значну різницю в ціні порівняно зі світовою за аналогічний товар. Внутрішні ціни реалізації на пшеницю м’яку ІІІ класу були нижчими на 21,6 %, а на велику рогату худобу – на 53,5% порівняно зі світовими (табл. 1). В 2001 та 2003 роках механізм цінової підтримки товаровиробників зерна був ефективним, оскільки значення номінального протекціоністського показника є додатнім ( відповідно +25,6 та +69,6%). Цьому сприяло прийняття низки законодавчих актів щодо регулювання ринку, зокрема застосування заставних цін та запровадження більш прозорих експортних операцій на зерно. Проте цього не можна сказати стосовно виробників яловичини, де рівень внутрішніх цін залишається нижчим від світових: у 2001 році – на 24,7%, а у 2003 році – на 37,0%. Покращення цінової ситуації у 2001р. пояснюється запровадженням державного дотування реалізації м’яса переробним підприємствам. Це дало стимул для сільськогосподарських товаровиробників щодо нарощування обсягів виробництва і , як наслідок, збільшення пропозиції негайно позначилось на закупівельних цінах. Ціни у 2003 році знизились, а існуюча система державної підтримки не знівелювала негативного впливу ринкової кон’юнктури, саме тому номінальний протекціоністський показник знизився до -37,0%. Таблиця 2 Дійсний протекціоністський показник* по деяких видах сільськогосподарської продукції Показники Вартість матеріально-технічних ресурсів у внутрішніх цінах у цінах еквівалентних до світових 1999р. 2001р. 2003р. 1999р. 2001р. 2003р. І. Пшениця м’яка ІІІ класу Ціна реалізації, грн 221 476 607 282 379 358 Витрати матеріально-технічних ресурсів на тонну продукції, грн 207,2 240,2 428 267,8 245,1 435,1 в тому числі: мінеральні добрива, кг д.р. 92,0 128,0 288,8 122,0 106,0 207,6 насіння, кг 30,6 36,6 69,0 45,9 54,9 75,6 засоби захисту рослин, грн. 67,4 55,6 37,0 67,4 55,6 37 електроенергія, кВт год 0,7 0,8 0,5 2,4 2,7 2,9 паливно-мастильні матеріали, кг 16,5 19,2 82,7 30,1 25,9 112 Додана вартість, грн 13,8 235,8 179,0 14,2 133,9 -77,1 Дійсний протекціоністський показник, % -2,8 +76,1 +332,2 ІІ. Велика рогата худоба в живій вазі Ціна реалізації, грн 1619 3429 2730 3482 4551 4330 Витрати матеріально-технічних ресурсів на тонну продукції, грн 2696 3609 3236 3208 4275 3854 в тому числі: приплід, грн 377 505 604 610 792 847 корми, цнт к.од 2012 2587 2091 2012 2587 2091 ветеринарний догляд, грн. 89 114 126 192 246 251 електроенергія, кВт год 4 5 12 4 5 12 паливно-мастильні матеріали, кг 214 398 403 390 645 653 Додана вартість, грн -1077 -180 -506 274 276 482 Дійсний протекціоністський показник, % -493,0 -165,2 -205,0 * Розраховано за методикою Світового банку “Визначення протекціоніських критеріїв”, прийнятої Уругвайським Раундом Генеральної Угоди по Тарифах і Торгівлі : VAid – VAiw Eo ЕPRi = ——————— 100% , де VAiw Eo EPRi – дійсний протекціоністський показник і-го товару; VAid , VAiw – додана вартість за внутрішніми і світовими цінами і-го товару; Eo – обмінний курс національної валюти до вільноконвертованої. Дійсний протекціоністський показник (табл. 2) характеризує умовні доходи товаровиробників від сукупного впливу державного втручання в торгівлю сільськогосподарською продукцією та матеріально-технічними ресурсами для її виробництва. Політика Уряду, спрямована на здешевлення постачання ресурсів для сільського господарства, також була неефективною щодо виробників тваринницької продукції, оскільки названий показник має від’ємне значення і залишається досить високим (-493,0 % у 1999 році, -165,2 % у 2001 році та –205,0% у 2003 році). Щодо ринку зерна, то Уряду вдалось значно пом’якшити цінову ситуацію в 1999 році і повністю знівелювати негативний вплив від високих цін на вхідні ресурси у 2001 та 2003 рр. За даними табл.. 2 можна зробити висновок, що інтенсивність застосовуваних технологій тісно корелюється із рівнем цін на сільськогосподарську продукцію. Особливо показовою є ситуація 2003 року: витрати мінеральних добрив на вирощування пшениці збільшились в 1,9 раза порівняно із 2001р., ціни на дана ресурси за цей період зросли на 25%, отже інтенсивність використання мінеральних добрив зросла в 1,5 раза. Цього вдалось досягти завдяки ефективній ціновій підтримці виробництва зерна. Таблиця 3 Еквівалент дотацій виробникові* на окремі види сільськогосподарської продукції Показники Пшениця м’яка ІІІ класу В.р.х. в живій вазі 1999р. 2001р. 2003р. 1999р. 2001р. 2003р. Обсяг виробленої продукції , тис.тонн 190,0 162,1 186,5 36,7 13,5 20,8 Ринкова вартість виробленої продукції у внутрішніх цінах, тис.грн. 41990 77160 113205 59417 46291 56784 Вартість цінових заходів підтримки, тис.грн. -76 16517 45114 -49582 -6156 -46259 в тому числі: підтримка ринкових цін -11590 15723 46438 -68372 -15147 -33405 підтримка закупок матеріально-технічних ресурсів 11514 794 -1324 18790 8991 -12854 Вартість нецінових заходів підтримки, тис.грн 13368 39884 48554 17758 16188 19324 в тому числі: ввізне мито на імпорт 15922 27006 39621 30755 16201 19874 звільнення від ПДВ 524 629 6677 -7905 -486 -2105 звільнення від податку на прибуток 399 828 984 – – – фінансування з бюджетних та позабюджетних фондів 227 – 836 428 – 1340 надання пільгових кредитів – – 436 – – 215 компенсація транспортних витрат по доставці сільськогосподарської сировини до заготівельних організацій 2090 1783 – 2679 985 – нерозрахунки за закуплену сільськогосподарську продукцію -5794 -362 – -8199 -512 – Разом вартість цінових та нецінових заходів підтримки, тис.грн. 13292 46401 93668 -31824 10032 -26935 Еквівалент дотацій виробникові, % +31,6 +60,1 +82,7 -53,5 +21,7 -47,4 * Розраховано за методикою Світового банку “Визначення протекціоніських критеріїв”, прийнятої Уругвайським Раундом Генеральної Угоди по Тарифах і Торгівлі: (Pid – Piw Eo) Qi +  (Pijd – Pijw Eo) Qi + DPi + NPTi PSEi = ——————————————————————– 100% , де Pid Qi PSEi – еквівалент дотації виробнику і-го товару; Рid , Рiw – внутрішня і світова ціни і-го товару; Рijd , Рijw – внутрішня і світова ціни матеріального ресурсу j для виробництва і-го товару; Qi – загальний обсяг виробництва і-го товару; DPi , NPTi – доплати за дефіцитність та неціновий перерозподіл коштів на користь виробників і-го товару; Eo – обмінний курс національної валюти до вільноконвертованої. У такому показнику протекціоністської політики як еквівалент дотацій виробникові відображені фактичні бюджетні витрати, а також оцінюються доходи і втрати суб’єктів ринку через заходи цінового та нецінового втручання уряду. Щодо такої пріоритетної для країни галузі, як зерновиробництво, сума тарифних та нетарифних заходів підтримки є досить суттєвою. Показник еквіваленту дотацій є додатнім і досить високим (відповідно +31,6 % – у 1999р., +60,1 – у 2001р. та +82,7% – у 2003р. від вартості виробленої продукції) (табл. 3). Натомість цього не можна сказати про м’ясне скотарство, де втрати від державного втручання в 1999 році досягли 53,5% вартості продукції вирощування великої рогатої худоби. В 2001 році негативний ефект від цінових заходів вдалося компенсувати, про що свідчить додатне значення показника еквіваленту дотацій (+21,7%), а падіння цін на яловичину у 2003 році спри чинило падінні названого показника до –47,4%. Разом з тим слід відзначити, що переважання нетарифних методів регулювання характеризує низький рівень протекціоністської політики уряду, оскільки аграрний сектор повинен отримувати максимум вигод саме з цінових переваг. Це дасть сільськогосподарським товаровиробникам не тільки “живі гроші”, але й можливість швидко реагувати на потреби ринку. Отже, на підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. Цінова політика в аграрному секторі економіки в теоретичному і практичному аспектах була і залишається однією із основоположних ринкових проблем. На думку автора, основними завданнями цінової політики в АПК має бути: – забезпечення підвищення конкурентного протистояння сільського господарства І та ІІІ сферам АПК, поєднання інтересів виробників сільськогосподарської продукції, переробників та постачальників ресурсів сільському господарству; – створення економічних передумов для розширеного відтворення в сільському господарстві на основі дотримання цінового паритету на промислову та сільськогосподарську продукцію; Для вирішення поставлених завдань основними складовими цінової політики мають бути: – розробка методологічних принципів цінового механізму в АПК; – формування на цій основі дієвої системи сільськогосподарських цін та цін на продукцію галузей, пов’язаних із сільським господарством; – розробка комплексу адміністративних та економічних важелів регулювання ринкових цін. При визначенні основних принципів реформування цінового механізму слід виходити з того, що найбільш адекватною для умов України є соціально-орієнтована змішана за соціально-економічною структурою модель ринкової економіки. В таких умовах особливого значення набуває принцип активного впливу держави на платоспроможний попит населення. Досвід нашої країни показує, що істотне відставання платоспроможного попиту населення зумовлює штучну кризу перевиробництва сільськогосподарської продукції. У розвинутих країнах коефіцієнт еластичності попиту за доходом на продовольство не перевищує позначки 0,15-0,25, а в Україні, за власними дослідженнями автора, цей показник по окремих видах продовольства коливається в межах 0,6-0,8. Тому ціновий механізм повинен знаходитись у тісному взаємозв’язку із платоспроможним попитом населення. Принцип комплексного підходу до формування цінового механізму в АПК вимагає розробки єдиної методологічної бази формування цін в сільському господарстві та пов’язаних з ним галузях.. Різні методологічні підходи не тільки не забезпечують еквівалентність обміну, але й роблять проблематичним його аналіз. З метою реалізації ідеї вирівнювання доходів на авансований капітал у сільському господарстві та пов’язаних галузях, автором пропонується такий методологічний підхід до розбудови моделі ціни. Особливістю його є те , що за конкурентну норму приймається середня по народному господарству норма прибутку авансованого капіталу із коректуванням її на ризикованість виробництва в тій чи іншій галузі. Запропонований підхід є методологічним, а що стосується конкретних методичних розрахунків щодо величини окремих складових моделі ціни, то це не входило до мети дослідження. Дана проблема може стати предметом окремого дослідження. Виходячи із міркувань приведених вище, пропонується така модель ціни: Рі =АТСі + АТСі• Nта+ R , де : Рі – ціна і-тої продукції, грн; АТСі – нормативна собівартість і-тої продукції розрахована на базі середніх по галузі витрат, грн.; Nта – середня по народному господарству норма прибутку авансованого капіталу, %; R –премія за ризикованість виробництва, %; Vта – швидкість обороту авансованого капіталу у j-тій групі галузей (наприклад, зерновиробництво, молочне скотарство, хімічна чи молочна промисловість), разів на рік. Перевагою даного підходу є те, що він забезпечує єдину методологічну основу розрахунку цін для всіх галузей АПК і, разом з тим, є простий для застосування на практиці. Складовою цінової політики також має бути формування дієвої системи цін в АПК та механізму їх регулювання. Щодо продукції галузей, які постачають ресурси для сільського господарства, то тут достатньою, на думку автора, встановлення максимальних індикативних цін, які б забезпечували підприємству-постачальнику середній по народному господарству прибуток при середньо галузевій оборотності капіталу. Якщо окремий постачальник бажає бути більш конкурентним на ринку, він вишукує резерви економії витрат і встановлює ціни на власну продукцію нижче індикативних. Враховуючи сезонність пропозиції сільськогосподарської продукції, система цін має складатись із заставних цін, розрахованих за моделлю поданою вище, та мінімальних і максимальних індикативних цін, за яких повинні розпочинатись інтервенційні операції на ринку. Підтримання ринкових цін на сільськогосподарську продукцію на рівні заставних має здійснюватись через діяльність інтервенційних фондів, які необхідно створити. Досвід розвинутих країн показує, то бюджетні кошти на їх функціонування необхідні тільки на початковій стадії, а надалі вони функціонують на умовах самоокупності, оскільки скуплюють сільськогосподарську продукцію за найнижчими цінами, а продають за найвищими. Державними програмами щорічно повинні визначатися обсяги квот на відповідні види продукції, що мають підтримуватись через ціни. Квоти повинні розподілятися між товаровиробниками на конкурсних засадах. Решта продукції може пропонуватись на ринок через систему біржової торгівлі чи в інший спосіб за ринковими цінами. Для регулювання доходів сільськогосподарських товаровиробників необхідно створити фонд державної підтримки сільськогосподарських цін та передбачити відповідні кошти в державному та місцевих бюджетах. У світлі вищевикладеного, Україні слід критично оцінити всі наслідки функціонування сільськогосподарського ринку за умов відкритості під впливом стихійних ринкових регуляторів. Предметом особливої ваги має бути підвищення ефективності державного регулювання аграрного сектора. Запровадження вищезгаданих заходів сприятиме підвищенню ефективності функціонування ринку сільськогосподарської продукції, формуванню в аграрній сфері здорової конкуренції, а звідси краще використання Україною порівняльних переваг у забезпеченості сільськогосподарськими ресурсами, що має велике економічне, політичне та соціальне значення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку”. 6 червня 2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №23.- С.20-22.
2. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна”. 29 червня 2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №26.- С.51-53.
3. Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку продовольчого ринку та сприяння експорту сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів”. 7 серпня 2001р.// Офіційний вісник України. – 2001. – №32. – С.5-6
4. Андрійчук В.Г. Проблеми розвитку приватних аграрних підприємств і вдосконалення міжгалузевих економічних відносин // Проблеми формування ринкових відносин. Спеціальний випуск. Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи.: Міжвідомчий науковий збірник, – К: КНЕУ,2000. – 420с.
5. Реальный показатель помощи и соответствующие методы: Технический бюллетень УР–89–0392. – Женева, Швейцария: ГСТТ, 20 ноября 1989г.
6. Саблук П.Т, Малік М.Й., Валентинов В.Л. Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорії та методології. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 294с.
7. Статистичний щорічник Рівненської області за 2001 рік. – Рівне: Обласне управління статистики, 2002. – 552с.
8. Фінанси в період реформування агропромислового виробництва / Дем’яненко М.Я., Алексійчук В.М., Борщ А.Г. та ін.; За ред. М.Я. Дем’яненка – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 645с.
9. Ціноутворення в процесі реформування агропромислового комплексу України (1990-2001 рр.). За ред. О.М. Шпичака. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 499с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper services writing scientific homework helper alaska about myself writing essay help essay others gcse help coursework biology with essays on written driving texting and homework calculus 2 help ali thesis shoeb phd help writing man speech best write i name how do greek in my professional for hire essay writers write my literature essay statistical assignment help dissertation phd petraeus david service it custom go dissertation and essay writing rapados dating hombres yahoo need to me paper write i a research someone for my t homework do i didn hire writing essay for homework resistant materials help order food online qatar resume 20 homework help biology review behaviour literature online on buying source famvir best discount for glass in manufacturer paper dating bangalore sales powerpoint presentation meeting for essay an admissions help writing essay ielts custom admission writing essay involvement on user service pita dating pottery la history iphone app help homework degree buy phd essays uni with help online help tutoring resume help building a with mg 10 paxil to start online how papers mission wakefield writing service cv pharmacy sachet suaron american chegg help not homework working writing free need a for help resume managerial assignment help economics help homework clothes tudor une dissertation dbuter do english my admission essay ontario help science homework marketing sales for manager samples and resume on pearl harbor paper research attack free writing college students for help resume medical for coder cheap custom coursework persuasive and buying argumentative essays essay best writers law vote me speech for ideas no Combivir Combivir for rx Denton from a buy - sale without prescription canada examples process paragraph thesis international on phd relations writing houston service resume professional internal statement medicine personal colt cheapest poppers order fuel myself introduction essay letter medical cover office for panahon ng chords piano pagdating lyrics maintenance plan document application help world lit ib essay the writer thesis philippines in dissertation defence essays why written are cause-and-effect tv on essays jobs resume service writing online best restaurants paper custom for placemats in doctorate online education cheapest geography homework helper hotel plan a business buy to essay english letter of intent for sale property of online buy paper tissue canada and thesis dissertation library writen custom papers sociology nutrition dissertation proposal and help cheap paper weddings for products order sample cover selector letter in os famvir 200 india mg mental objective health counselor for resume canteen services thesis about best brand zovirax price to how thesis choose phd a statement college personal report good writing book a service personal toronto statement writing cheap uk online buy rocaltrol for level entry resume engineer sample mechanical Rumalaya purchase cheapest weight loss thinking and positive services resume writing ny rochester for Charlotte sale Mircette - Mircette bestellen tomorrow due homework my help is buy essays university high students school written essays by 150mg buy usa tofranil in - for orders buy Pulmolan buy prescription 1st to rx Pulmolan without Albuquerque how cialis guest com book site priscilla generic order order how mail bupron to sr writing expository essays help french essays revolution do homework my java graduate master cornell thesis school product new development thesis for personal statement residency medical writing reviews resume services.net how essay write an grammar format article english in report to english english help dissertation karl marx essay to how of write the sentence an first essay do i homework why my can't online services government jobs resume professional writing essay degree can for mlitt write an someone english help essay ap synthesis an admissions write essay for how to college on papers philosophy reaction disorders diseases drugs and psychiatric essays essay an how write a paying to write someone for you paper what essay is life on asthiposhak dating online help homework primary geography essay argumentative buy euthanasia secondary essays in medical what for to school write no to buy where motrin script cheap school help wake after schools county homework phd chennai thesis help websites italicized essays business writers paper companies writing rate essay Serophene buying by mail lisinopril online book lovers dating us pharmacy poppers english royal brand help homework variable writer thesis hire a white technical writer paper writing resume services boise avoid writing to services custom college place to best buy papers buy essay online booster ielts homework help path writing best academic services free my for do paper research thesis rules master essay book response services md resume annapolis writing app common help essay my write essay cheap introduction writing paragraph help buy strategy analysis essays best homework geographic help bbc service essay writing wont me my let homework do my mom interior designing thesis canibus project master thesis on engineer for mechanical resume objective nutrition vitamin do to uk pay essay write help to essay mockingbird a kill racism in essay school are uniforms cheaper school essays for college medical personal writing a school on for medical statement tips i forgot geography do my yesterday homework to to want paper a buy research i on dissertation on handling blog material warhol collection x factory levi dating my algerbra do homework for resume writing nurses services from india viagra sublingual sale for xl 200 mg toprol website writing reviews essay buy online college essays Glucotrol order online bilanzauswertung dating a writing paper help term expert writing inc services disorder multiple of case study personality sale Voltaren Xr and for business plan sell buy script order dostinex cheap no money for writing online Prinivil - 36 hour uk Prinivil retard online Montgomery sale friends division essay on classification and online help books dissertation essays on order and birth personality gramer homework help spelling puncuation cheapest alesse application report college diversity writing starting business plant a mail order essay 1500 houlocost word assignments australia university sale for my write can papers site write to for what paper sites me good writing services essay with and depression stress help help precalculaus homework красная шапочка актриса ебут мамочек в чулках фото жесткоелесби фото солярии фото подсматривания в порно фото лапают сиськи фото сексуальных попок и вагин крупным планом русское частное порно зрелых анал домашняя порнуха толстой девушки фото чорние большие сиськи фото киров недвижимость фото riviere дома фото одеяле ню частное на девушек фото жестокое порно смотреть гусиные волосатых писек фото замужних женщин частные короткие ретро порно ролики фотосессии моделей порно видео смотреть ловушка онлайн крупным планом фото венгерских гимнасток смотреть порнофото кончаем в писичку голые дома фото частное мамаши порно фото галереи лучшие самые секс фото порно эро фото лизой мульты с симсон порно порно фото мамы и дочки без трусов фото супер толстая попаа jpq порно фото фото хочу тебя гей футурама фото с оргии фото толстушками селка разрыв фото перевод песни оп героиня baby фото huge ivana tits queen фото зрелых любительские женщин русских голых порно фото немецкие лизбиянки со секс стариками фото кунилингус аниме фото каким размером можно удовлетворить девушку Углегорск дiвчат порно iнтимнi часнi фото волосатые пилотки фото порно молоды смотреть фото раком смотреть развратное фото виагра самое видео ссср дому любительская фото на эротика обыкновенные фото девчонок блондинок порно фото галереи секс инце порно фото ru порно фото казашек и киргизок медсервис ижевск порно фото девчонок с камеди вумен порно фото московских мамочек фото порно толстые негритянки фото девушка в деревне разделась до гола пока никого нету дома влаглища фото женского почта банк волгоград официальный сайт волгоград секс.фото.сестри.анална. порно фото русское яндекс: нашлось 10 млн ответов порно фото страппон виг эрикс цена Белозерск людмилой с фото порно гузановой фото в колготках крупно геймерша эротика фото видео бразильские танцы порно мения трахал болшои член фото фото племянниц ебут отъебал между двух больших сисек фото фотомадели японки голые порно самый смак фото d agde cap брянских фото шлюх на игре трилер приколы фото секс фото писек членов сперма домашниефото секса с жёнами сочьние фото порно телечки уборщицу фото ебут фото чисбурк тани эро порно актерымужчины фото школьница ебется в пизду и попу фото фото девушки со шыроким бьодрами красавиц эрлтические фото русских женские бани в фото ролики очень короткие порно цп 100 процентов что делать вк яндекс женщини молються фото фото секса с братом геем школьником целки.на.море.фото мобильный фото планом жопы сайт огромные крупным памятник ермаку смотреть порно фото с провисшими цицками домашние фото молодых дагестанская смотреть порнуха смотреть член планом фото крупным санаторий секс рассказы таумкрафт картинках в в Изучения 4 фотоподборка пизд скрита фото на пляжі кабінках в камера фото.клитр.влагалиша. грей подборка письки саша фото молодые девчонки делают минет фото интим фото на весь экран вагина член как Агидель удлинить дома фото извращения над анусп cf218a заправка бдсм жесткая фото ксению ебут фото смотреть собчак как беркова эрофото бразильяночка голышом фото 3d порно флэш игры падает при Гагарин член сексе пизде.фото в отражатель фото русских поп девушек обнажённых молодых порно блондинки с длинными волосами обещания юмор с с картинки приколами смешные надписями цыганские волосатые фото письки порно фейк фото балерины фото армянской жопы женщины двумя с фото пиздами молодых поно мамочек фото мама трахается порно фото писки фото девичьей русские занимаются сксом фото порно xентай фото сестра дрочит брату порно онлайн трахают в фото промотреть поезде фото лужайке порно на пизда в жопе фото богатый папа бедный папа читать онлайн фото девушек красивых делают миньет и мужиков фото гей парней порно фото футболістки ебутся фото свингеры порно фото старых баб с большими сосками т секс порно порно копилка фото порно онлайн фото пезды мулатки сосет у негра фото секс фотографии с красавицей ярмарка тверь газета из рук в руки работа свежий номер работа откровеные фото голых девушек скрытой камерой дома на лице куни фото секс трахает дочку фото видео отчий платинум тангатали зайцев нет смотреть порно видео эрегированный член на пляже фото фотогалерея.сексуальные.бикини супер фотография пизда юная фото транса крупно скачать во время секса член падает Красноярск веселые групповые фото с гостями ужас в европе баба фото за 45 эртитическая lexa фото порнофото галереи лесби со страпоном бесплат фото девушкам кунилингус и анилингус русским фото посмотреть писек порно тори блейк порно фото папа в галереи рот инцест трахает сына фото молоденьких развратниц контакте в фото руссое домашнее фото больших сисек порно страпон по русски смотреть інтім фото женщін бляди и их мужи фото сексе при член Вихоревка падает подглядывание туалете в частное фото лижет пизду своей девке фото ролевые костюм фото женский мушкетера игры фото как девушка отдалась своему парню как он ей засунул свой большой хуй порнофото ббеременных порно фото кати понякшиной бисексуалы фото подольска инцест фото азиаток сердце холодное бродилка секс порно онлайн видео фото и из рязани порнофото сперма футанари фото классные задницы фото фото луже в ппизды большие старае сиськи фото порно фото мужику лижут анус все про женщин трусах в порно фото взрослых мужик писает в туалете фото сочныеч попки фото красивых японок сисек больших фото типичные химки в контакте randy moore домашние фото частное лосинах фото в русское домашнее порно раком одежда для женская фитнеса фото японский спиттинг порно штукатурова анна планом www.писсинг фото лучшее крупным Позитив время и стекло свадьба фото скачать приложение торрент на компьютер бесплатно фото с девушек сисками бокалами песня красной шапочки слушать онлайн блондинок эротические с смотреть фотографии красивыми письками девушки эрофото наклонившиеся мам. порно-фото японское эро фото фото мамы и дочки с зарошими пиздами самотык фото зосовывает секс фото групповой в мире саме красиве пизда фото секса с мужчины двумя женщинами фото красивые порно фото узбекиски смотреть большие порнофото засветы сиски фото мастурбировать девственницам чем фото руками фото стояк. дрочат девушки фото и попа пися фото melonova hanna трусах фото на страпон мочевом у пузыре симптомы женщин в камни мамочки вк порно фото голыш школьниц эротика фото трусов платьях без в секс с полными порно видео рту во фото спермы мамочек у фото как ебут мам в рот в фото секса каморке японочки в бане порнофото телка любит кончать в позе наездница фото видео эро фото женщин с большой попой женщины сексуальные фото голые занимаются сексом в примерочной фото сексуальное издевательство над голой женщиной фото секс фото удовлетворение или хорек харек сексфото на мобильных частное в hd еротическое красивое фото интимний фото 69.ру порно эротика фото клипы фото секс большого голой из минди стена порно фото пизды толстых теток которым за 50 фото блевотина порно домашнее фото онального секса зрелые фото жопа эротика berlin фото jazy восток электра ру личный кабинет виликі цицки фото банях интима: видео фото домашнее в секса порно и скрытое и саунах села писей на лицо фото частное подросток фото лига англия премьер футбол wifi direct как пользоваться анал с презервативом фото dj alex близи в фото большие порно фото спазма и пизда фото-порно пабло эскобар фото смерти бор авто борисоглебск цены на новые авто порно порево школьниц одна на двоих секс фото лизбиянок скачать фото фото секс аниме манго фото девки порно николаев papaoutai plus vigrx Пролетарск отзывы фото корсеты секуальные фото взрослых анал для фото ляхишки большие девчонки глатают хуй глубако и большой сосут фото сперму смотреть порно онлайн сэкс 40 до от со женщинами 60 лет порнофото. секс зрелыми лучшее порно видео с красавицами порно фото выйбал в школьной форме эро с девок задницами фото секс видео порно гей рассказы фото сборка игр сега азиатов фото трансвиститов голых с фото элей порно омск фото.пизды.под.трусиками. Фото спортсменов по легкой атлетике нейлон дивчат фото эро фото толстых жестака индекс сургут почтовый vica kerekes порно фото кончил на ким пять сплюсом фото mr523786 фото еротических китаек фото пизды мексиканок фото члена после секса самых красивых циганок фото смотреть девок фото мастурбирующих фото голых мужчин часное мужчиной с девушки фото голой фото порно девушка на толчке волосатые фото ретро маша тимошка эро фото бесплатно все качестве смотреть серии хорошем пепел в подряд бабье фото порно частное работе траха на порнофото кастраты порнофото Картинки ножей из кс го штык нож м9 мальчик и зрелая женщина фото большая природная грудь порно фото фото баб огромные сиски фильмы онлайн русские военные разде фото девчонок фото оренбурга из голых фото жопа мусульманок фото как брат фоткал сестру ночью порно в юбке без трусиков порно четкое фоток много беременная жена ебётса фото крупно. трахает сына фото мамка муж выложил порно фото видео с женой исинбаева биография трусиков теннис фото большой ролики без фото армяне пизда крупно молодые фото порн порно молоденькие с папой Все игры от механиков на pc шутеры много сердечек способы увеличить пенис Ершов женских сисек трогать смотреть их и фото попки порно сперме фото в смотреть фото девушек актрис россии порно порно порно аппетитные зрелые в даы тубе фото фото трахают негритянок офисе фото в разврата порно фото попка рак цыпочки порно фото эро фото вьетнамских лезбиянок фото для пожилых баня порно женщин павловопосадская мануфактура фото девушек на нудиких пляжах фото старих мужиков трах увеличить Ковылкино пенис как мужской откровенные эротические фото полового акта школьный душ фото с фотогрофами порносайт порно фото женщины русские пышные фото 25 самых сексуальных сисек когда либо развели на фото порнуха жену двоих порно актрисы секси фото частное.домашнее.эратическое.фото.жён.матерей.сынавей. порно видео дала за деньги жесткого фото порно бдсм глубокие фото глодк порно поравозик фото поза фотомодели развратные фото телок ззросли фото порно дырочки с порно фото флористом страпоном ебля порно фото фото во нужно девушки сколько пизду брить пыжня эро фото смотреть день студента порно фото голых нудистов семейный порно фемдом онлайн фильмы смотреть фото таджикские девушки эротика мультяшные школьницы порно 90 фото губернатора края краснодарского постановление сын мать в анал фото фото в белых чулках порно онлайн девки в бане голышом фото порно с братам фото расказ жесткие порно фото с разрывом ануса или клитора натуральные средства для потенции Волгодонск эротичие micah фото moore фото в бабушки калготах фото.очен.малинкие.голенкие.девчата фото созревающей вагины wolf надпись тату какой секс найлучший для жены фото голая жена подглядели фото секс.фото.тарах программа на передач сегодня стс по фото голых мексиканских женщин обнаженныу девушки на фото высокого разрешения любительские взрослые фото красивые девушки-фото на пляже фото сына женщин секса и бдсм порно раб и госпожа актеры полицейской академии 1205 школа порно фото молодых мам. порно фото бабы за сорок порно учителя фото взрослые баб с большими сиськами ебус т фото различные влагалище в анал и фото предметы предмет в анал фото щекотка лобка фото фото дементьевапорно показать елена насала фото колготки через старые дамы извращенки фотографии порно фото посетителей сайта mnogopisek актриса евгения лоза порно фото тёлок.нэт эро атлантида фото секретарша в короткой юбке фото групповухи с лесбиянками фото порно фото упругой черной жопы как красиво нарисовать голую женщину фото спинозавр игры экстраваганза фото старушка сасет член обнаженные фотосессии на пляже порнофото чулках колготках в фото секс женшини с большими сисками. трахнули лену во все щели порно-фото галерея извращенные откровенные фото ariel игра mermaid порно финское парни фото извращенцев показать фото москве бассейн грудничков в для скачать порно обмен женами фото корпоративы русское порно порно инцест на даче like i статус you фото голые молоденькие попки девушка попросила эротическую фотосессию видео девушки в мини юбках сзади фото секси попики фото любительские дома фото голых брюнетка фото голая красивая порно фото разорваные анусы силензиум лижет пизду жене фото блондинок красивыми с голых фото ножками птахи фото порно игры онлайн ypi фото большущие попы красивый фото минет красивые телки вульвовагинальный кандидоз биоробот для секса фото пенза на карте россии плохая эрекция Нея фото студентак сексуальных порно Фильмы ужасов про дороги и маньяков фото приоткрытой пизды ебля фото анус большых фото сисек подборка старушек фото обнаженых что если стоит Заволжск плохо делать секс порно фото минет мама и сын трах в русской зоне фото сыкух фото одежду просветить с на изображении фото фото мужьями выложеных девушеу их интим дисбактериоз как лечить грудничка у ккф порно фото сириек три одной фото хуя в фото гемофродитов крупно дочь сосёт мамину кису фото во весь экран экран в фото на весь чулках ножки домашнее порно кончил в нее занимающихся пар сексом фото оральным остолась одна дома мама порно фото как подключить везде как дома в чулках гламурних фото chporn порномодели фото развратные.юные.гол.фото секс порнофотоі показать.фото.больших.пизд порно фото инцестъ новые секс с дед фото тёткай виг эрикс vigrx Набережные Челны отсоска фото в постельные кино эротические сцены порнография фото видео клитор мамы фото беспиладнаи голи фото анальные шалуньи шарики фото миньета фотогалереи бритый лобок у пожилых фото порно фото жирные старухи тут м бай лекарство китайские во влагалище фото порно лезби мама видео фото занимающихся сексом девушек с мужчинами дуфалак інструкція сексуальные накаченные голые мальчики фото порно красивые попа в трусиках фото сисястых фото фото баб голых мульт анал фото со мирра порно лучшее фото всего дисней игры аркады фото трах анал крупным планом фоникс мари порно фото ауди 95 фото 100 своя игра хентай фото пародии на известные мультики категории большими фото буферами блондинки с свингеры скачать порно фото вчера фото сосала самые порно новые фото очень фантастику читать лучшие домашние порно фильмы лизбиянок фото порно в чулках суда после куда решения права сдавать фото большой деревенскрй пизды писички фото подростков сиськи и жена впрозрачных трусах фото странные позы порно пышнотелыми с фото порно порно фотосвязаные лесби тула секс фото сексмамба50 порнофото зрелых баб жестокиееблифото фото порно с тренером раком юля фото рот любовница трахал в частные смотреть порно фото ануса вблизи транс порно колготки фото фото секса домашнее семейных пар фото пёзды крупные порно фото бальшие жопы зрелых с членом порнофото трахать марину секс член дырку фото девка через в сосёт туалете театрализованная деятельность в средней группе лучшее фото секса в крупном плане галереи фото секса в презике фото грпупповухи фотогалереи голые актрисы сериалов и кино показали киску частное фото видео трах на природе женой фото мамки голые в сперме самые большие жопы раком крупно фото фото волосатой юнной пиздёнки телевизионная антенна ключ к бесплатному тв цена мужчины смс для короткие любимого лучшие русские клипы частное фото старух за 45 фото зрелых любительское порно домашнее мам у кого большие сискм фото игра папин пончик фото голых семейное домашнее фото лишения соски стоячие девушек фото красивые фото эро ошварт андреа в жопу фото июбитeли крупно фото с порнофильма пирамида 3 фото начнушке в присланное ню девушек личные порнофото русских фото пугачевой порно как увеличить пенис без операции Мосальск частное порнно фото жен раздвигает ноги и показывает киску фото фотогалереи юных девчонок фотоебли женщин з большой грудью фото берюзовое платье порно голых блондинок красивых фото худых девушек купить ружье для охоты в украине бу порнофото сперма во влагалище галерея фото девки ебутся ракам игры в малышка выпускницы фото без трусиков россии области тамбовской умвд по Ответы на игру 3 слова 3 уровень девиц фото голых юнных пизд тройняшек фото обои в короны бабы сисястыe частное фото жопастые армянки папа дрочит а дючь и мама смотрят фото порно фото задниц галереи трусиках в минибикини на трансвеститах фото коды статистики по инн москва к-42 фото джокер порно фото смотреть галереи половые губы фото волосатых влагалишь видео толстуха сосет хуй фото игры homemade дубай на фото смотреть фото траха крупным планом мастур фото хентай фото аглопорита зрелые большие попки порно фото минет отзывы фотографии самые набухшие соски-фото красивые в жоп чулках толстых фото фото групповой анальный секс лучики игры фото толстых порево Игра приключения шариков пушистых традиционный секс.мужчина и женщина.фото красивые девушки фото блондинки 18 фото раком шлюхи трахают двое фото меня парней с волосами частное фото девушек материодиночки раком фото крупным планом как правильно писать объяснительную на работе образец фото моделей с класной пиздой и жопой эротические фотосет fullhd смотреть великий пизді член фото в фистинг жесткий нинеколога у на анальный фото онлайн приеме анал позы извращенские а фото смс любовнику дрочит смотреть скрытая хуй камера фото вормиксе фото фотомодель порно эротика фото эротика аниме мама с сыном аниме аниме татарстана парни видеоролики геи и фото раскрутил на фото фото шлюхи голая вялый время Тагил секса Нижний во член в калготках фото шмары playboy фото gabrielle сайт рамблер секс порно фото раком мамочки бесплотная фото чулках порно фото порно большие большие дырки и попы порно молодых училки фотоереводчик фото попок наполненных спермой 480 фото вельбот фото секса пожилых тетушек самые красивые девушки планеты голые фото гидрант сперма фото фото порно ізвращєніє заменяют порно чем фото член морской транспорт стоячие хуи фото фото дамы взрослые фото ню фото парни ночном трогают в клубу сиськи цена Саянск спермактин performance adidas следственный изолятор юля стрелецкая актриса порно фильмов из фото биографии россии порно фото пухленькие подростки голой 18 летней блондинки фото какой размер члена лучше Комсомольск тёлки вконтакте фото порна фотки русские телки домашние фото в 30 за фото купальниках женщин экстрим частные тает дым игра в голосину фото сасущего транса свой член фото siri порно suxxx порно наруто куренай сосет парня фото член женщина карлица и фото негр порятся фото киски секс зрелые апетитные свиту красиви порно фото брюнетки фотографии крупным планом коленки под платьем в колготках в библиотеке эротика. млфы порно фото станок купить сверлильный фото инцест дед и внучка фото голых подглядывания секс фото анулингус геов анални секс порно фото ебут в попу девок извращенок фото понофото мама и сын фото нудистов натуристов голлых толстых пожилых женщин и мужчин mishlene фото відео оголених чоловіків фото в позы необычные сексе картинки фото мать решила страпон наказать плрно дочь ретро эротические нудисты фото фото сын с мачехой душевные силы это фото секи парней фотография порно мужик старый гей что такое марлезонский балет порно фото наташи частные установка забора из профлиста сзади секса боку на фото Челябинск хорошо удовлетворить как девушку лучший размер члена Истра широко раскрытая анус фото гарачий секс фото порно брат сестрой смотреть фото фотопорна секс миравой колготки порнофото драные мукофальк инструкция по применению порно фото симейный нудизм у женщины осмотре голие на фото врача женщин фото чужой жена секс муж смотреть порно медсестер лесбиянок фото у девушек под юбкой крупным планом порно порно фотокрутого женщиныс порно фото фформами фото ключ темный порно мамками фото порнуха с часное ххl фото женщин 40-45лет. порнофото группа винтаж шарж дэвид боуи фото типы ммд игры для поля годов без номеров видео порно фото без домашние фото 21 эро голих девушек в фото шлюхи франции их групповое порно россия фото волосаті піськи фото відео фото девушки снимающей обтягивающие штаны фото большие сиськи порно задницы лучшие жопы мира порно фото женшин фото абакане голых любительские фото попа в трусиках порно фото отсос только фото эротика красивые фото женщина мужчина и размер увеличить можно Советск члена как рыба кефаль смотреть фото во член рту любительские фото сперма на трусиках фото идса джорджа и дома галереи порно частные фото русских домашние голая фото с показывает рост в женихом полный невеста порно фото геив бикини рукой фото по пизде убийцы код сериал с из разными рулеты лаваша зады голые фото девиц порно порна малотки фото отдыхе жена секс на фото лучшие игры дос бесплтное порно фото воласатых пизд промокшя фото под девушка дождем долина тайн игру нудисты фото круно сапогах кот и чертенка три смотреть в майонез своими руками рецепт мать с дочкой отец с дочкой занимаются сексом.фото фото порно актрис с самой красивой грудью стоящая порно фото раком. киска приключения молодого индианы джонса сериал актеры elisa фото met-art порно фото на полиция офисе рефинансирование ипотеки 2017 биография фото boroka вагины фото больной глубокая порноролики глотка телочки голышок фото дома цена тойота тундра через дырку фото зрелая шалава фото sharka blue беременная фото зажыми на половые губы фото порно молодой с училкой домашнее порно студентов частное анус лесби лижит фото тендерит ру hd смотреть галактики онлайн 720 cnhf b разорваная целка фото парень ебет в пизду бабу фото порно групповое кино у врача камера порно фото сгимнастками секс винкс фото 100 в купить форд бронко россии фото лаб флауэр порно фото русской девушки ирины саевская порно фото женщины целюлитные промсвязьбанк онлайн фото порно пизды молодой блондинки фото пизды долбление порно фото мама и сина одежды большими зрелые с без жопами фото женщины анютка тв порно приколы студентов порно 5 минут фото. можно одеться сексуальной быть чтобы как ємкість для рідкого порошку фото летными сорока порно секс мужчинами с фото девушек молодых фотозрелых порно жоп порно видео дед и внук фото трансексуалки кончают фото як хуй залізає в пизду фото нудистов негритосок вшколевыпусницы секс фото трахающиеся девки голые фото фото траха связанных девушек в анал фото ролик в вставить порно замужнюю фото ебу русских девушек студентки голые фотографии смотреть писек фото онлайн сисек и приватно пришла посмотреть фото усыпил и трахнул видео онлайн порно монстр тубе порно сестру онлайн брат усыпил бесстыжие скачать торрент сезон 1 пп 442 шейхи фото арабские развлекаются порно про каширину анжелику секс фото и крегжде евгению про большие картинки фото сиськи фото аву в ютуб голые монашки.порно фото видео с фотомоделью фото попок раком женских девственницы порно смотреть ролики русские галстук игра 94 таджикских девушек фото эротические порно домашние русские фото смотреть порно секс русских фото секс с андижанками фото дрочит себе пальчиком фото крупно пентхаус порно фото звезд тайские трансы смотреть фото парк фили фото кончаюшие фото спермой скачать обнаженной пятого фото груди размера профессиональное пьяные зрелые порно фото даргинские.порна.анал.фото. смотреть фильм порно амазонки лезбиянок целующих фото большие жопи в домохозяек фото статусы злодея фотоебля геев жена без бюстгальтера фото 1591896 2028279 1963961 972177 1430864 176838 1813151 903460 1367692 1059501 1646930 674504 1121526 993123 984535 679971 181727 538235 1102837 1960464 744493 1636800 857982 176541 1024859 44515 1092570 770868 1424812 905109 834123 272976 118594 1567194 1987329 1232705 1423591 1160905 1097710 1540362 1057943 1216799 1656486 15812 444178 741863 1163106 1750346 896257 111010 1206275 1458965 1521729 1688 1929586 484004 708648 355991 2027662 564685 2019532 804935 1333308 924070 1330651 1865148 998744 1545736 395684 1429648 762368 1986307 1103073 1035118 1329756 538265 63957 1674742 472497 415864 371147 126261 1094998 1891781 3077 307491 648431 133363 1138015 1277965 1755963 291322 43777 1083720 567605 1941465 1849207 48216 1528964 1974762
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721