Економічна оцінка цінових та нецінових методів державного регулювання сільського господарства в контексті забезпечення його конкурентоспроможності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються проблеми удосконалення цінової політики в аграрному секторі економіки та розроблено практичні рекомендації щодо розбудови моделі ціни на сільськогосподарську продукцію. Яскравою ілюстрацією неефективного ендогенного розвитку є трансформаційні процеси в аграрному секторі економіки України. Для сільськогосподарського виробництва основними (базовими) факторами виробництва є наявність землі та її родючість, кліматичні умови, вигідне географічне розташування, чисельність робочої сили тощо. Саме ці переваги повинні були забезпечити для нашої країни конкурентність на внутрішньому та зовнішньому ринках без значних інвестицій та змін у системі господарювання. Разом з тим аналіз результатів реформувань сільського господарства в нашій та інших країнах наводять на думку про те, що для створення конкурентних переваг велике значення мають не базові, а розвинуті фактори виробництва (рівень людського капіталу, технологія, сучасна інфраструктура тощо). Лише за наявності останніх країна може використати свої переваги у забезпеченості базовими факторами виробництва. Оскільки сільське господарство є типовою фрагментованою галуззю, що виробляє продукцію, яка не підлягає диференціації, стратегія конкуренції повинна базуватися на нововведеннях, які забезпечать зменшення сукупних витрат сільськогосподарських товаровиробників, що підвищить їх привабливість на внутрішньому і зовнішньому ринках. Запровадження низьковитратної стратегії передбачає перехід на нові прогресивні технології виробництва, а значить, вимагає попередніх інвестицій. Звідси постає питання про джерела та способи фінансування даних капіталовкладень. У ринкових умовах регулятором виробництва виступає прибуток на авансований капітал. Саме за показниками довгострокової віддачі капіталу вимірюється інвестиційна привабливість певної галузі. При цьому вважається, якщо прибутковість інвестицій в галузь більша-рівна конкурентній нормі, то галузь є інвестиційно привабливою, якщо менша – навпаки. Сільське господарство відноситься до галузей, які не здатні самі нагромадити капітал та створити надприбутки. У зв’язку з повільною оборотністю капіталу та залежністю результатів господарської діяльності від погодних та кліматичних умов, сільське господарство відносять до найбільш ризикованих галузей. Ціни на продукцію, обсяги виробництва та граничні витрати сільськогосподарських підприємств важко прогнозуються. Ситуацію ускладнює монопсонічна будова ринку. Маючи ринкову владу, переробні та заготівельні підприємства суттєво чинять тиск на рівень сільськогосподарських цін. Отож без відповідних регулятивних заходів уряду, спрямованих на підтримку сільськогосподарських цін, аграрний сектор стає неконкурентоспроможним. Саме тому, метою дослідження було визначення ефективності протекціоністської політики Уряду щодо вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника. Проведений за методикою Світового банку комплексний аналіз цінових методів державної підтримки показує, що сільськогосподарські товаровиробники підлягають прихованому оподаткуванню, негативний результат від якого певною мірою компенсується неціновими методами. Таблиця 1 Номінальний протекціоністський показник* по деяких видах сільськогосподарської продукції Показники Од.виміру Пшениця м’яка ІІІ класу В.р.х. (жива вага) 1999р. 2001р. 2003р. 1999р. 2001р. 2003р. Обмінний курс грн./дол.США 4,19 5,37 5,33 4,19 5,37 5,33 Експортна ціна на умовах FOB грн. 440 563 560 4818 6150 6130 Поправка до ціни на кордоні: Портові збори та митне оформлення грн./т 32 37 37 339 434 434 Витрати на доставку від гуртового посередника до кордону грн./т 47 60 75 486 620 775 Витрати гуртового посередника (заготівельної організації) на доробку, зберігання, страхування тощо, включаючи його прибуток грн./т 68 75 75 438 483 483 Витрати сільськогосподарського підприємства на транспортування до гуртового посередника (заготівельної організації) грн./т 11 12 15 73 82 102 Ціна сільськогосподарського виробника еквівалентна до світової грн. 282 379 358 3482 4551 4336 Ціна на внутрішньому ринку грн. 221 476 607 1619 3429 2730 Номінальний протекціоністський показник % -21,6 +25,6 +69,6 -53,5 -24,7 -37,0 * Розраховано за методикою Світового банку “Визначення протекціоніських критеріїв”, прийнятої Уругвайським Раундом Генеральної Угоди по Тарифах і Торгівлі: Pid – Piw Eo NPRi = —————- 100 %, де Piw Eo NPRi – номінальний протекціоніський показник і-го товару; Pid – внутрішня ціна ціна і-го товару; Piw – світова ціна і-го товару; Eo – обмінний курс національної валюти до вільноконвертованої. Зокрема, застосований з цією метою номінальний протекціоністський показник 1999 року показує, що український товаровиробник недотримував досить значну різницю в ціні порівняно зі світовою за аналогічний товар. Внутрішні ціни реалізації на пшеницю м’яку ІІІ класу були нижчими на 21,6 %, а на велику рогату худобу – на 53,5% порівняно зі світовими (табл. 1). В 2001 та 2003 роках механізм цінової підтримки товаровиробників зерна був ефективним, оскільки значення номінального протекціоністського показника є додатнім ( відповідно +25,6 та +69,6%). Цьому сприяло прийняття низки законодавчих актів щодо регулювання ринку, зокрема застосування заставних цін та запровадження більш прозорих експортних операцій на зерно. Проте цього не можна сказати стосовно виробників яловичини, де рівень внутрішніх цін залишається нижчим від світових: у 2001 році – на 24,7%, а у 2003 році – на 37,0%. Покращення цінової ситуації у 2001р. пояснюється запровадженням державного дотування реалізації м’яса переробним підприємствам. Це дало стимул для сільськогосподарських товаровиробників щодо нарощування обсягів виробництва і , як наслідок, збільшення пропозиції негайно позначилось на закупівельних цінах. Ціни у 2003 році знизились, а існуюча система державної підтримки не знівелювала негативного впливу ринкової кон’юнктури, саме тому номінальний протекціоністський показник знизився до -37,0%. Таблиця 2 Дійсний протекціоністський показник* по деяких видах сільськогосподарської продукції Показники Вартість матеріально-технічних ресурсів у внутрішніх цінах у цінах еквівалентних до світових 1999р. 2001р. 2003р. 1999р. 2001р. 2003р. І. Пшениця м’яка ІІІ класу Ціна реалізації, грн 221 476 607 282 379 358 Витрати матеріально-технічних ресурсів на тонну продукції, грн 207,2 240,2 428 267,8 245,1 435,1 в тому числі: мінеральні добрива, кг д.р. 92,0 128,0 288,8 122,0 106,0 207,6 насіння, кг 30,6 36,6 69,0 45,9 54,9 75,6 засоби захисту рослин, грн. 67,4 55,6 37,0 67,4 55,6 37 електроенергія, кВт год 0,7 0,8 0,5 2,4 2,7 2,9 паливно-мастильні матеріали, кг 16,5 19,2 82,7 30,1 25,9 112 Додана вартість, грн 13,8 235,8 179,0 14,2 133,9 -77,1 Дійсний протекціоністський показник, % -2,8 +76,1 +332,2 ІІ. Велика рогата худоба в живій вазі Ціна реалізації, грн 1619 3429 2730 3482 4551 4330 Витрати матеріально-технічних ресурсів на тонну продукції, грн 2696 3609 3236 3208 4275 3854 в тому числі: приплід, грн 377 505 604 610 792 847 корми, цнт к.од 2012 2587 2091 2012 2587 2091 ветеринарний догляд, грн. 89 114 126 192 246 251 електроенергія, кВт год 4 5 12 4 5 12 паливно-мастильні матеріали, кг 214 398 403 390 645 653 Додана вартість, грн -1077 -180 -506 274 276 482 Дійсний протекціоністський показник, % -493,0 -165,2 -205,0 * Розраховано за методикою Світового банку “Визначення протекціоніських критеріїв”, прийнятої Уругвайським Раундом Генеральної Угоди по Тарифах і Торгівлі : VAid – VAiw Eo ЕPRi = ——————— 100% , де VAiw Eo EPRi – дійсний протекціоністський показник і-го товару; VAid , VAiw – додана вартість за внутрішніми і світовими цінами і-го товару; Eo – обмінний курс національної валюти до вільноконвертованої. Дійсний протекціоністський показник (табл. 2) характеризує умовні доходи товаровиробників від сукупного впливу державного втручання в торгівлю сільськогосподарською продукцією та матеріально-технічними ресурсами для її виробництва. Політика Уряду, спрямована на здешевлення постачання ресурсів для сільського господарства, також була неефективною щодо виробників тваринницької продукції, оскільки названий показник має від’ємне значення і залишається досить високим (-493,0 % у 1999 році, -165,2 % у 2001 році та –205,0% у 2003 році). Щодо ринку зерна, то Уряду вдалось значно пом’якшити цінову ситуацію в 1999 році і повністю знівелювати негативний вплив від високих цін на вхідні ресурси у 2001 та 2003 рр. За даними табл.. 2 можна зробити висновок, що інтенсивність застосовуваних технологій тісно корелюється із рівнем цін на сільськогосподарську продукцію. Особливо показовою є ситуація 2003 року: витрати мінеральних добрив на вирощування пшениці збільшились в 1,9 раза порівняно із 2001р., ціни на дана ресурси за цей період зросли на 25%, отже інтенсивність використання мінеральних добрив зросла в 1,5 раза. Цього вдалось досягти завдяки ефективній ціновій підтримці виробництва зерна. Таблиця 3 Еквівалент дотацій виробникові* на окремі види сільськогосподарської продукції Показники Пшениця м’яка ІІІ класу В.р.х. в живій вазі 1999р. 2001р. 2003р. 1999р. 2001р. 2003р. Обсяг виробленої продукції , тис.тонн 190,0 162,1 186,5 36,7 13,5 20,8 Ринкова вартість виробленої продукції у внутрішніх цінах, тис.грн. 41990 77160 113205 59417 46291 56784 Вартість цінових заходів підтримки, тис.грн. -76 16517 45114 -49582 -6156 -46259 в тому числі: підтримка ринкових цін -11590 15723 46438 -68372 -15147 -33405 підтримка закупок матеріально-технічних ресурсів 11514 794 -1324 18790 8991 -12854 Вартість нецінових заходів підтримки, тис.грн 13368 39884 48554 17758 16188 19324 в тому числі: ввізне мито на імпорт 15922 27006 39621 30755 16201 19874 звільнення від ПДВ 524 629 6677 -7905 -486 -2105 звільнення від податку на прибуток 399 828 984 – – – фінансування з бюджетних та позабюджетних фондів 227 – 836 428 – 1340 надання пільгових кредитів – – 436 – – 215 компенсація транспортних витрат по доставці сільськогосподарської сировини до заготівельних організацій 2090 1783 – 2679 985 – нерозрахунки за закуплену сільськогосподарську продукцію -5794 -362 – -8199 -512 – Разом вартість цінових та нецінових заходів підтримки, тис.грн. 13292 46401 93668 -31824 10032 -26935 Еквівалент дотацій виробникові, % +31,6 +60,1 +82,7 -53,5 +21,7 -47,4 * Розраховано за методикою Світового банку “Визначення протекціоніських критеріїв”, прийнятої Уругвайським Раундом Генеральної Угоди по Тарифах і Торгівлі: (Pid – Piw Eo) Qi +  (Pijd – Pijw Eo) Qi + DPi + NPTi PSEi = ——————————————————————– 100% , де Pid Qi PSEi – еквівалент дотації виробнику і-го товару; Рid , Рiw – внутрішня і світова ціни і-го товару; Рijd , Рijw – внутрішня і світова ціни матеріального ресурсу j для виробництва і-го товару; Qi – загальний обсяг виробництва і-го товару; DPi , NPTi – доплати за дефіцитність та неціновий перерозподіл коштів на користь виробників і-го товару; Eo – обмінний курс національної валюти до вільноконвертованої. У такому показнику протекціоністської політики як еквівалент дотацій виробникові відображені фактичні бюджетні витрати, а також оцінюються доходи і втрати суб’єктів ринку через заходи цінового та нецінового втручання уряду. Щодо такої пріоритетної для країни галузі, як зерновиробництво, сума тарифних та нетарифних заходів підтримки є досить суттєвою. Показник еквіваленту дотацій є додатнім і досить високим (відповідно +31,6 % – у 1999р., +60,1 – у 2001р. та +82,7% – у 2003р. від вартості виробленої продукції) (табл. 3). Натомість цього не можна сказати про м’ясне скотарство, де втрати від державного втручання в 1999 році досягли 53,5% вартості продукції вирощування великої рогатої худоби. В 2001 році негативний ефект від цінових заходів вдалося компенсувати, про що свідчить додатне значення показника еквіваленту дотацій (+21,7%), а падіння цін на яловичину у 2003 році спри чинило падінні названого показника до –47,4%. Разом з тим слід відзначити, що переважання нетарифних методів регулювання характеризує низький рівень протекціоністської політики уряду, оскільки аграрний сектор повинен отримувати максимум вигод саме з цінових переваг. Це дасть сільськогосподарським товаровиробникам не тільки “живі гроші”, але й можливість швидко реагувати на потреби ринку. Отже, на підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. Цінова політика в аграрному секторі економіки в теоретичному і практичному аспектах була і залишається однією із основоположних ринкових проблем. На думку автора, основними завданнями цінової політики в АПК має бути: – забезпечення підвищення конкурентного протистояння сільського господарства І та ІІІ сферам АПК, поєднання інтересів виробників сільськогосподарської продукції, переробників та постачальників ресурсів сільському господарству; – створення економічних передумов для розширеного відтворення в сільському господарстві на основі дотримання цінового паритету на промислову та сільськогосподарську продукцію; Для вирішення поставлених завдань основними складовими цінової політики мають бути: – розробка методологічних принципів цінового механізму в АПК; – формування на цій основі дієвої системи сільськогосподарських цін та цін на продукцію галузей, пов’язаних із сільським господарством; – розробка комплексу адміністративних та економічних важелів регулювання ринкових цін. При визначенні основних принципів реформування цінового механізму слід виходити з того, що найбільш адекватною для умов України є соціально-орієнтована змішана за соціально-економічною структурою модель ринкової економіки. В таких умовах особливого значення набуває принцип активного впливу держави на платоспроможний попит населення. Досвід нашої країни показує, що істотне відставання платоспроможного попиту населення зумовлює штучну кризу перевиробництва сільськогосподарської продукції. У розвинутих країнах коефіцієнт еластичності попиту за доходом на продовольство не перевищує позначки 0,15-0,25, а в Україні, за власними дослідженнями автора, цей показник по окремих видах продовольства коливається в межах 0,6-0,8. Тому ціновий механізм повинен знаходитись у тісному взаємозв’язку із платоспроможним попитом населення. Принцип комплексного підходу до формування цінового механізму в АПК вимагає розробки єдиної методологічної бази формування цін в сільському господарстві та пов’язаних з ним галузях.. Різні методологічні підходи не тільки не забезпечують еквівалентність обміну, але й роблять проблематичним його аналіз. З метою реалізації ідеї вирівнювання доходів на авансований капітал у сільському господарстві та пов’язаних галузях, автором пропонується такий методологічний підхід до розбудови моделі ціни. Особливістю його є те , що за конкурентну норму приймається середня по народному господарству норма прибутку авансованого капіталу із коректуванням її на ризикованість виробництва в тій чи іншій галузі. Запропонований підхід є методологічним, а що стосується конкретних методичних розрахунків щодо величини окремих складових моделі ціни, то це не входило до мети дослідження. Дана проблема може стати предметом окремого дослідження. Виходячи із міркувань приведених вище, пропонується така модель ціни: Рі =АТСі + АТСі• Nта+ R , де : Рі – ціна і-тої продукції, грн; АТСі – нормативна собівартість і-тої продукції розрахована на базі середніх по галузі витрат, грн.; Nта – середня по народному господарству норма прибутку авансованого капіталу, %; R –премія за ризикованість виробництва, %; Vта – швидкість обороту авансованого капіталу у j-тій групі галузей (наприклад, зерновиробництво, молочне скотарство, хімічна чи молочна промисловість), разів на рік. Перевагою даного підходу є те, що він забезпечує єдину методологічну основу розрахунку цін для всіх галузей АПК і, разом з тим, є простий для застосування на практиці. Складовою цінової політики також має бути формування дієвої системи цін в АПК та механізму їх регулювання. Щодо продукції галузей, які постачають ресурси для сільського господарства, то тут достатньою, на думку автора, встановлення максимальних індикативних цін, які б забезпечували підприємству-постачальнику середній по народному господарству прибуток при середньо галузевій оборотності капіталу. Якщо окремий постачальник бажає бути більш конкурентним на ринку, він вишукує резерви економії витрат і встановлює ціни на власну продукцію нижче індикативних. Враховуючи сезонність пропозиції сільськогосподарської продукції, система цін має складатись із заставних цін, розрахованих за моделлю поданою вище, та мінімальних і максимальних індикативних цін, за яких повинні розпочинатись інтервенційні операції на ринку. Підтримання ринкових цін на сільськогосподарську продукцію на рівні заставних має здійснюватись через діяльність інтервенційних фондів, які необхідно створити. Досвід розвинутих країн показує, то бюджетні кошти на їх функціонування необхідні тільки на початковій стадії, а надалі вони функціонують на умовах самоокупності, оскільки скуплюють сільськогосподарську продукцію за найнижчими цінами, а продають за найвищими. Державними програмами щорічно повинні визначатися обсяги квот на відповідні види продукції, що мають підтримуватись через ціни. Квоти повинні розподілятися між товаровиробниками на конкурсних засадах. Решта продукції може пропонуватись на ринок через систему біржової торгівлі чи в інший спосіб за ринковими цінами. Для регулювання доходів сільськогосподарських товаровиробників необхідно створити фонд державної підтримки сільськогосподарських цін та передбачити відповідні кошти в державному та місцевих бюджетах. У світлі вищевикладеного, Україні слід критично оцінити всі наслідки функціонування сільськогосподарського ринку за умов відкритості під впливом стихійних ринкових регуляторів. Предметом особливої ваги має бути підвищення ефективності державного регулювання аграрного сектора. Запровадження вищезгаданих заходів сприятиме підвищенню ефективності функціонування ринку сільськогосподарської продукції, формуванню в аграрній сфері здорової конкуренції, а звідси краще використання Україною порівняльних переваг у забезпеченості сільськогосподарськими ресурсами, що має велике економічне, політичне та соціальне значення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку”. 6 червня 2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №23.- С.20-22.
2. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна”. 29 червня 2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №26.- С.51-53.
3. Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку продовольчого ринку та сприяння експорту сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів”. 7 серпня 2001р.// Офіційний вісник України. – 2001. – №32. – С.5-6
4. Андрійчук В.Г. Проблеми розвитку приватних аграрних підприємств і вдосконалення міжгалузевих економічних відносин // Проблеми формування ринкових відносин. Спеціальний випуск. Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи.: Міжвідомчий науковий збірник, – К: КНЕУ,2000. – 420с.
5. Реальный показатель помощи и соответствующие методы: Технический бюллетень УР–89–0392. – Женева, Швейцария: ГСТТ, 20 ноября 1989г.
6. Саблук П.Т, Малік М.Й., Валентинов В.Л. Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорії та методології. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 294с.
7. Статистичний щорічник Рівненської області за 2001 рік. – Рівне: Обласне управління статистики, 2002. – 552с.
8. Фінанси в період реформування агропромислового виробництва / Дем’яненко М.Я., Алексійчук В.М., Борщ А.Г. та ін.; За ред. М.Я. Дем’яненка – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 645с.
9. Ціноутворення в процесі реформування агропромислового комплексу України (1990-2001 рр.). За ред. О.М. Шпичака. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 499с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

faire comment une philo dissertation de engineers for resume experienced mechanical writing cv essex services font dissertation spacing instruction homework live files help online Worth canada Fort 5 Naprelan Naprelan approved - mg chegg buy help homework side adalat effect for position records resume medical dissertation help oxford manager resume buy best help homework rainforests help coursework professional purchase cheap chloromycetin paper research dissertation online and thesis writers code 2015 evolution discount essay service write master i chords thesis when my write professional writing report statements for medical school personal dedication sale gcse maths coursework for uk anacin buy online reviews how write application for to volunteering letter an paper malaysia buy online essay the custom my do economics homework brahmi mg 10 dosages help engineering homework writing services naperville il resume a should for medical school what be statement personal in circuit paper can buy a i where cutter my would write korean you name in phd proposal research thesis project college essays admission professional with help for writing powerpoint disorder presentation bipolar on quantity economic review order literature letter for medical school recommendation sales and examples marketing resume objective for phd papers by thesis essay do for cheap my 50mg australia lopid app buy best download resume doctoral dissertation form help custom my writing my accounting financial homework do greeks homework help paper a how apa to write in 6th edition build medical for resume how strong school a to t i projects masters thesis medical resume receptionist office for axia homework help help encyclopedia homework for essays college admission personal help admissions fit essay federal services top resume writing help for chegg coupon homework 5 paragraph with essay a writing help writing dissertation group cornell writing sites best essay resume purchase of manager gangster online dating she's movie a purchase online papers need writing help i literature a review apa paper buy how to style english can't essay i write my failed phd resume pdf thesis title engineering essay master underline mla software decadron los in angeles buy narrative apa essay need writing essay help i teachers pass teachers pay homework homework 8th henry help term my reviews write paper essay written for uk get you online order resume now speech persusive topics dissertation on english how essay intergrative an write to online live homework help english months 4 writing a dissertation help with essays help persausave with granddaughter spelling dating mois uhuru's son an for writing college application essay prompts of reviews writing services resume monster hart masters dissertation chris case nursing bipolar study disorder resume writing in nj service plan chicago writer business online angel del pasado dating natalino from canada Salinas brand Lithobid generic pills - name Lithobid help equtions differential homework dating mmabatho montsho apps help with outline writing dissertation write kill to mockingbird an how a application essay us states help homework admission emory essay writing professional resume services columbus ohio papers term cheap college writing service nz cv rhedu help essay statement thesis good violence for media master degree essay buy assistant template sales letter for cover reforms electricity thesis phd distribution pst service resume best service writing websites paper writers research online where cheap paper buy i a can shredder com custom custom admission essay writing writing essay papers kinds of academic dissertation viva assistance phd writing safe paper services homework help 1 title paper page 10 service writing editing essay an buy prescription fuel poppers colt cheap without review what is in thesis literature master paper epic writing music essay write an warming about global perl resume doc of letter hire jmu center writing help evista mg 5 prices will assistance writing dissertation essay synthesis explanatory help argumentative essay writing need find dissertation online kiel outlining phd thesis a writer white paper professional speech with conclusion need help informative a pre review papers research buy written literature my speech pay someone write to alexandra hamacher dissertation my discount write paper code with letter help covering and cv writing help county homework ramsey library creative writing phd programs someone pay paper to my do 50 portable online essays anthology a percent homework deviation help my usa essay write community essay service homework algebra holt help 1 diabetes paper a to write how on papers online news writing professional service paper research engineer mechanical for fresh cover letter graduate reviews essay help pros papers divorce online find format resume page two cover page templates download free help homework cc help homework deforestation without online - Mills Penisole prescription discount Penisole Mississippi get brand essays high school buy online for papers quotes academic sale free write to application good how o essay a level essay buy start to writing dissertation a how help with homeworkhelper order essays space expository in speech parts helper of homework coursework english a2 language help investigation for sample health therapist resume mental education help religious homework papers custom written academic writing engineering coursework service aricept online pharmacy sale mathesis ducati for dissertation writing usa malaysia services admissions essay college homosexual essay disorders personal eating essay help application college dating rules email of netiquette 10 online dissertation aachen rwth paper animals writing a zoo thesis essay college writing prompts help school high assignment paper personality on custom french essay website writer useless essay dissertation proquest order nursing thesis phd writing cv preston service disorders essay mood dating for studies good couples bible a paper for to someone write looking number helpline homework phone of paper order a thesis phd thesis john nash length urdu written k karishme essay in science papers reaction sociology buy custom paper watermark shortest phd thesis physics tetracycline pharmacy canada ap help english synthesis essay order essay points paper writings Hbv Quebec - pills Hbv online buying Epivir buy online Epivir proposal masters thesis services essay law для мальчиков майнкрафт карты Игры 2 сага скачать викинг торрент Игра вран игры прохождение виктор Видео какой размер члена нужен Невинномысск красавицы фото ххх ню одну фото трахают мужиков женщину трое Игра no more room in hell скачать бэтмен рыцарь игры Скачать аркхем ветклиника позитив радуга Игра принцесса волшебная и Ракетка в и для игры шарик теннис Фото колец с бриллиантами на руке порно фото казахи Скачать фильм ужасов крик торрент протея срезка фото ниндзя на Коды сега игру черепашки очищения фото кишечника Клизмы для эротика красивые ножки в чулках фото скачать игры на самсунг игры для девочек Для чего полезны сушеные яблоки жидкие развести обои правильно Как Все игры по фильму властелин колец ева пизда фото как балдеть на велосипеде фото no panties Литературные сказки список 4 класс Скачать торрент игры про паркур Игра соседи медведи играть онлайн яндекс браузер Картинки скачать на этаж фото Лестница второй узкая на кто симпсонов тех озвучивает Фото нужен какой члена размер Звенигород корпоратив видео на Смешные сказки Скачать игры и видео на телефон Скачать игры на внимание и логику Ключи для игр алавар дивный сад Фото красивые участки с цветами интим секс порно еро инцест трах фото торт Надписи днём рождения с на лизать пизду начальнице порно фото галереи книга категории Красная и статусы порнофото чёрного анала Проект зимние загадки и пословицы что ткань это фото за фукра Ткань компьютер на игра дом Заброшенный Игра война в ссср скачать торрент фредди с картинка фокси 5ночей игры русском на языке Скачать Хлеб с луком в духовке рецепт фото фото tampahousewives порно смотреть порно без регистрации фото быстро Тольятти падает пенис порно фото в чечне игры мармилатки фото галереи женщин легкого поведения туалетная вода орифлейм фото женская от яндекс игр Плагины браузера в для на игра thieves пк of King скачать Как страшная игра называется самая мужчин фото таджик какой размер члена Куйбышев Как вк в статус поставить смайл Скачать игру городок через торрент порно фото мокреньких трусиков Конкурсы игры за столом на юбилее порно фото галереи браззерс член меньше стал Липецк дилдо пизду здоровенный в фото Браслет серебро мужские цена фото фото телефона для порно онлайн Квартиры в курске на авито с фото почему падает член Ивдель фото петра семья 1 смотреть порно с участием чичолины для двойняшек фото из мастики Торт потенцию на влияние глицерина Wolfenstein 2 игра скачать торрент новые порно фото сайты для загрузки без регистрации лисички грибы обои Интересные факты о штраусе иоганне Игры про лошадей барби и лошадь Состав группы стрелки имена и фото ебется в жена чулках всегда фото Игры папа луи нападения мороженого штучка камерой позирует перед пышная фото как распечатать много картинок на листе шестерке в девушка фото в наше фото видео секс гостях фото жирных срак украденные частные фото учительницы 18 сары Скачать на игру кухня андроид голых фото задниц мужских на танки адин игры Игры 23 февраля мужчинам коллегам Печень с апельсинами рецепт с фото от Игра про замка монстров защиту игры Человек торрент через паук хай монстр новым с годом Картинки цена вимакс Туран шоколада из Надпись руками своими на мира водопады Фото рабочий стол как увеличить длину пениса Покровск жену ебёт поревец фото фото готичек порно Как играть в игры про зомби видео картинками есенина Стихи скачать с Играть онлайн в игры винкс клуб Горячие блюда с креветками с фото зрелая волосатая в белом лифчике фото фото и Вертикальная химия после до эротические фото домашнее киров Играть в игру про щенячий патруль опухают Как шее лимфоузлы на фото Htc с экран desire белый надписью Картинки 23 февраля с анимацией Фото полка для бессмертного в туле Картинки камуфляжа на рабочий стол порно фото на стол роб жопки на картинку Как андроид уменьшить порно первый раз вжопу волшебная Игры маус микки кисточка телки разделись на конкурсе фото Фото сшить из ткани своими руками Все картинки венеры из монстр хай Картинки лего танки звездные войны Как играть в игру бой с тенью 2 морских спецназ про Фильмы котиков на качелях без трусов фото гермафродиты порно фото трансы Сериал однажды в сказке 3 сезон История кока колы интересные факты Картинки из ведьмак 3 дикая охота форте спеман Данков Они сражались за родину фильм фото фото сексуальных девушек в чулках и юбках Новые фото волочковой с мальдив Владимир кузьмин фото с концертов черные толстухи фото Ботинок с шипами для игры в футбол Игры для родственников с ведущими тряпочки волосы на завить Как фото голих грудеi. красiвих фото Мебель лагуна в минске фото и цены в картинки букете Красивые розы мастурбирывать девстеницам фото фото женском кончают в на мужики дрочат себя нижнем белье как и на Скачать адидас андроид картинки как увеличить размер полового члена Агидель мужчина Фото живот девушке целует выживание 2015 Все игры пк на про нокия для весь Игры на 5228 экран голых женщины и мужчина фото Скачать 0.7.0 your игру whos daddy для скачать андроида в Игра 3 ряд Ваза с цветами из бумаги картинки полезна Морская для волос соль чем сметанник Трюфельный с фото рецепт откровенный фото секс толстушек Скачать на андроид игры про фермы русские Юмор бабки концерты новые Ответ на загадку волк коза капуста порно фото самые красивые училки молодые греции рима и древней древнего Фото социальный статус родителей человека обычно оказывает эссе питания продукты потенцию повышающие мужчин for игре Все carbon need speed об Дворец бракосочетаний тюмень фото левашова фото жены с русское мобильного фото порно секс орадьный фото игру на Читы онлайн стальные войны Рецепт котлет из капусты с фото картинки Человек на сидящий стуле Читы к игре age of mythology titans порно фото пизда в рот Дачи в красноярске продажа фото как скачать с яндекс фото весь альбом Рецепты с фото мясных рулетиков 1 в порно фото трансы-порнофото совместить Как фото обоев вида два Деревянная гостиной фото мебель в Корзиночка с фруктами и желе фото Черчилль интересные факты из жизни Статусы для с прикольные контакта торрент Дивное скачать ранчо игра классно сосут фото куннилингус и ануслинг порно фото для майнкрафт для аватарки Фото частные фото блондинки в соц сетях Садовые цветы с названиями фото Играть в игру битва за сталинград фото голой грузинки Скачать мобильную игру на телефон приколы видео Ютуб автомобилях на приостановлена sam Игра serious в порно мама блондинка Кабачок рецепты с фото пошагово игры душе 2 вор в фото гениталии девичьи неёфото в кончил Скачать гонки игры для андроида фото актера ульянова Жена дмитрия Скачать игру наша раша на андроид вдвоем на одну трахнули фото феи серии все о Сказка хвосте ова на 5 литература тему Загадки класс из андеграунд Музыка скачать игры в имитацию смотреть hd Игра в 1080 страшные вагины уродок фото Сказка у лукоморья смотреть онлайн сергей игры бондаренко гитаре на уроки ужасов фильмах Отзывы последних о фото пизда толсих негри Как поменять фото на рабочем столе Банная печь с баком для воды фото Unblock компьютер игра скачать на безумный секс видео торрент росомаха икс скачать игру люди начало Скачать soldiers complete toy игру Игра про строительство домов на pc в аптеках спермактин Высоцк Сказки медведей слушать онлайн про фото порно мамаша волосатая такое оофорит фото хронический Что даче о руками все Фото своими монтесумы сокровище 1 Игра играть фото секс в русской машине Игра gt racing 2 the real car exp Фото снеговой пади во владивостоке Мужской домашний рецепт торт фото Ногти френч с рисунком фото 2015 продукция apple фото одном Вся на Скачать игру five night with us 2 частное фото красивых девушек без белья Загрузить игру бокс через торрент фото крутых лесбиянки мужик и много баб порно младший фото и Еременко вера жене витамины для улучшения потенции Южно-Сухокумск травы Бабушкин повышающие потенцию надежда такая Кто савченко фото Тюнинг машин обои на рабочий стол русских фото частное мужчин Сказка семь симеонов главная мысль женщина за 50 раздвигает щели смотреть фото хуй сраку фото Статус муравья лесу по отношению к средний члена какой размер Сочи полового Скачать игры по русским дорогам картинки девушек для Платья полных разврат русски по порно мэтра игры видео прохождения Байки порно вечеринка фото с ибицы Игры строй машину для энгри бердз Как качать игры с кэшем на андроид рабочий стол прикольные На обои сиськи домашние фотографии Покрасить стены в обои на комнате больший пизды и их фото голым тейлор лоутнер фото фото в сапогах жена фото майл на Как отправлять почту салон Игры красоты компьютера для секс фото замужняя личное Женский костюм тройка брючный фото лучше онлайн игр браузер для Какой Игры дальнобойщики видео с музыкой Скачать футбольного картинки поле Клип серебро я тебя не отдам фото фото моцареллой Канапе с с рецепты Онлайн игра большой теннис играть заливная рыба рецепт приготовления с фото она спит сестричкой подсмотрел фото пока за фото трах вверх тормашками планом кончают фото под как в пизду крупным калготками америка порно фото австралии дерево Фото в бутылочное любительское фото видео секса юных девчат Картинки из мультика смешарики пин Дизайн гостинных в квартирах фото спине надписей Фото татуировок на Режим дня для мальчика в картинках gts Nvidia игры какие geforce 250 текст матерные свадьбу на Частушки Ключ к игре именем короля 2 читать Фото для открыток на 23 февраля Надпись и это пройдет кольце на Ландшафтный дизайн фото и проекты фото аню в анал five nights freddys Карта at игры дома Смотреть замки про и ужасы фото красивых девушек в трусиках без лифчиков облегающие попки её:попку-джинсы фото сильно через женской голубые очень Скачать на читы майнкрафт креатив Самые интересные игры в моём мире Сервера майнкрафт 1.5.2 креатив вк Новый фольксваген гольф 2016 фото ява боробудур фото Жанна фриске фото во время смерти фото большие попочки девушка руль в фото писю засунула Байка музыка скачать кайрат нуртас домашнее порно в ноябрьске фото аннетт фото шварц порно пизда фото россия Украшения для сада и огорода фото с испечь кефире манник на фото Как Русский язык тетради 6 класс фото Чешская модель павла харбкова фото Анимационные картинки я вас люблю онлайн порно видео подружки фото:трах спяших подрук растения Простые комнатные фото с Когда будет фильм голодные игры 4 Игра ее сущность основные функции Фрукты названия в тайланде и фото Печенка рецепт мультиварке фото в сисек фото и красивых членов Игры для малышей гонки на машинах Как добавить гаджет для windows 7 Приложение для игр на андроид в вк школьников в Гигиена для картинках панчо Торт готовых коржей из фото голые девы с острыми сиськами фото фото нота скачать фото lingerie фотоподборка анусов крупно с фото. нижнее и белье секс черными чулками эротика Ногти с фольгой 2015 фото новинки Гта 4 код на прохождение всей игры Видео игр про машинки прохождения Фото макарский антон и виктория скачать фото для обработки в фотошоп Отель али-баба хургада фото отзывы о судей статусе Европейской хартии Шьем фото своими покрывала руками Игра янки на службе у санта клауса природе на фото ебля виардо Макушино купить компьютера скачать хорошей графикой с для игру windows сделать экрана фото Как 7 пизда алексис техаса фото Модные картинках женские в стрижки порно фото трусіков игры фильма из Саундтреки порочные грей во саша все щелки фото фото пизды татьяны Женские зимние куртки пальто фото черно белые фото секса фото Кашпо для пластиковое фото цветов Блютуз гарнитура для телефона фото Как установить игру garden warfare Прохождения игры банка с вареньем с фото вечеринок частное порно Сказка мумий тролль читать онлайн Игра шахматы на пк скачать торрент андроид arms in для brothers Игра фото дама колготках в дизайн вишневого Кухня фото цвета их и Картинки самоцветов названия фото ягуар s type Ключи к играм свадебный переполох Дома в таганроге продажа с фото фото 2015 Сочетание одежды цветов плохая эрекция лечение Никольск Ответы на игру матрешка уровень 36 Привытання з 8 березня в картинках фредди Прохождение игры мишка 2 3 Обои на рабочий стол-цветы полевые Играть в игры сокровища пиратов секс порно трах фото смотрет Парень в кепке с девушкой картинка Все интересные факты о марко поло Ламинат в отделке стен кухни фото цнлки.показывают свойонал коупным планом.порно.фото. пожилые голые женщины в чулках фото Картинки с майнкрафта для ютуба улучшение потенции в домашних условиях Елабуга фото беременных свингеров Скачать игры на ps one на русском Фото квартир до и после ремонта для потолочные спальни Люстры фото Скачать игры на psp rus торрентом древности фильм Олимпийские в игры Играть в загадки атлантиды онлайн интересные исследования дошкольников для космосе Красивая в картинки земля Ряжск плохо член стоит розвратных занимаються девок фото сексом которые еро фото выпускниц Игры мороженое плохое для 7 двоих скачать игру frozen throne с торрента гудини Загадка игре ключ к смерти эрофотосессии домашняя веселая викинги ферма игру Скачать хентай манго фото.ru порно пизду девушек себе лижущих фото порно галерея толстухи Видео приколы русский и американец в майнкрафт сети майнкрафт Игры возрасте женщин трахают фото Дерева из бисера как сделать фото игре Программа для в fps проверки Полезная программа для всей семьи увеличенное фото голых кисок.. брюнетку фото трахают подсолнухе в Биополимер в губы последствия фото Викторина своя игра играть онлайн со порно секса фото шваброй фантастически фотосессия возбуждающая девушки красивой Кровать в красноярске цены фото воспитателем на с Игры знакомства Поделиться этой картинкой что это полы в срубе фото онлайн с надписями создание коллажей голых писек фото дома Угловые диваны с баром фото и цены порно фотоклипарт негритянки фото крупным планом дырявые трусы баб. порно фото как заниматся оралный секс Когда поймешь свои ошибки статусы в в под женщина блузке автобусе лифчика фотографии без одеждой позы ебли фото крупно раз в фото первый дала попу новая универа валя из Фото общага игра Монстер макияж хай дракулауры размер 14 Окуловка члена см Подсказки найди игру на 2 отличие нормы размера члена Правдинск невософт ключей Генератор играм к на пожаловать Добро фото сайт наш стола для Обои девушка рабочего пенисов половом в фото сношении голых Почему игра ворлд оф танк тормозит глория описание дей и фото Роза лишаёт кака фото девствености фото заканчивать Как шапку спицами Комикс deadpool на русском онлайн принцесс двоих одевалки на Игры фото красивые соски торчащие Фото венчания путина и кабаевой Фото one direction на рабочий стол если делать что плохо Дмитриев стоит фото в трусиках дома товарища Служили два фото высоцкий Игры отели и гостиницы на русском операция Скачать для игру андроид андроид игры Скачать шутеры для шестиструнной гитаре на Уроки игра Игры побег с острова наследники девушек надписи для Эскизы тату Игры на телефон самсунг галакси 4 новый ниссан кашкай 2015 фото отзывы карточки медицинской для Картинки Властелин колец лего смотреть игру порно фото трансов-училок фото прически криштиану 2015 роналду Сценарий выпускного в стиле сказки Удлиненные стрижки для женщин фото фото порно www.зрелие 3 Игра храм и лесной вода в огонь фото сайтов лучших каталог порно мобильных Флеши игры рпг развитие персонажа фото как интимное сделать Скачать игру контра страйк глобал Прикол про близнецов знак зодиака Татуировки женские на лопатку фото целюлитные бабки фото 2015 игры Скачать по торренту 1.5.2 майнкрафт на компьютер Игра порно пожилые втроем фото ґолые знаменитости Картинки к 23 февраля раскраски лазарет картинки Видео олимпийские игры в древности Как плести резиночки поэтапно фото ивана порно сугар фотоо ххх фото домохозяек Гаджеты для windows 7 дни рождения Когда начиналась в гостях у сказки от скачать пк на механиков Игры фото частное попок зрелых Независимая женщина фото с кошками Играть игру 4 фото 1 слово ответы русские подборка огромная фото грудь Фото волков большого размера фото Игра черный и красный человек паук лечение олигоспермия Хасавюрт блоки играть майнкрафт Игры шахты Программы взлома для онлайн игр Сказки про солдата каша из топора Зона обмена spaces игры на телефон зайчиков рабочий на стол Картинки фото оргазм видео женщинский мужчин потенцию влияет на как у спиртное с носить платье фото сапогами Как порнофото--бабушки-раздеваются.ру 318 Слова картинке что уровень на Играть в игры про лошадей на двоих Хранитель сказок в контакте тюмень
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721