Ефективність функціонування місцевих бюджетів України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено ефективність функціонування місцевих бюджетів України на основі визначення їх ролі в бюджетній системі Україні, оцінки доходів та напрямків використання видатків, і структури міжбюджетних трансфертів. Подано пропозиції щодо вирішення поставлених проблем.

The efficiency of local budgets functioning in Ukraine

The author has researched efficiency of local budgets functioning in Ukraine, on the basis of defining their role in the budget system of Ukraine, estimation of incomes and spheres of outcomes, and the structure of the inter-budget transfers. The author also offers suggestions on the resolution of the abovementioned problems.

Соціально-економічний розвиток регіонів залежить насамперед від фінансових ресурсів територіальних органів управління та їх ефективного використання.

Для забезпечення прогресивного функціонування економіки України однією з основних проблем є забезпечення збалансованого розвитку регіонів, що неможливо на даному етапі без вдосконалення методів та механізмів управління фінансовими ресурсами.

Актуальність роботи полягає у важливості дослідження ефективної дії місцевих бюджетів для визначення джерел наповнення і можливості ефективнішого використання місцевих коштів.

Вивченням цих питань займались такі вчені-економісти: О.Д.Василик, Ю.М.Пасічник, В. Швець, Л. Тарангул, В.П. Кодацький, інші. Проте виникає потреба у поглиблені даного дослідження, визначення методів покращення ефективності функціонування місцевих бюджетів.

Метою дослідження є визначення пропозицій щодо підвищення ефективності формування та дієвості місцевих бюджетів на основі вивчення практичних та теоретичних аспектів досліджуваної проблематики.

Об’єктом дослідження є місцеві бюджети України, а предметом – формування та використання їх фінансових ресурсів.

У статті були використані такі методи дослідження: порівняльний аналіз, математичні методи обробки кількісних даних, графічний аналіз.

Важливо зрозуміти вплив місцевих органів влади, їхніх фінансів на економіку та соціальну сферу держави. Так, через фінансові системи місцевих органів вла¬ди здійснюється розподіл і перерозподіл частини ВВП, тому місцеві фінанси є інструментом регулювання економічного й соціального розвитку держави. Інвестиції місцевої вла¬ди спрямовуються, як правило, в непривабливі для приватного капіталу сфери, в економічну та соціальну інфраст¬руктури, в екологію та в інші галузі. Місцеві фінанси є фіскальним інструментом, що також відповідає за надання населенню громадських послуг. Місцева влада також виконує делеговані функції: забезпечення громадської безпеки, охорони правопо¬рядку, оборони, дотримання законності та ін. Потрібно згадати також про політику ціноутворення, що стосується регулювання цін на продукцію і тарифів на послуги підприємств комунального сектора (( Сазонець І.Л., Гринько Т.В., Придатко Г.Ю. Управління місцевими фінансами: Навч. Посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с. )).

Важливо вказати на те, що головна ознака фінансової незалежності це – володіння і самостійне розпорядження фінансовими ресурсами, розмір яких відповідає функціям і завданням, що покладаються на органи місцевого самоврядування. Такі фінансові ресурси необхідні для реалізації намічених цілей і програм економічного і соціального розвитку території у відповідності з обраними пріоритетами ((Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч.посіб. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання – Прес, 2003. – 523 с.)).

Для визначення ролі місцевих фінансів в економіці України було проведене дослідження формування доходів та напрямків їх використання у місцевих бюджетах України за 2004-2006 роки.

За даними Міністерства фінансів України та Державного комітету статистики спостерігається тенденція щорічного зростання доходів місцевих бюджетів (як по загальному, так і по спеціальному фондах). Коли, у 2004 році вони становили 22,78 млрд. грн., то у 2006 – 39,86 млрд. грн. (без урахування міжбюджетних трансфертів), що засвідчує про їх динамічний ріст. Аналізуючи показники економічного та соціального розвитку України, відзначаємо, що ця тенденція пов’язана із зростанням доходів населення (зокрема у 2005 р. в порівнянні до 2004 р. на 27,2 %, у 2006 р. до 2005 р. на 39,1 %), оскільки найбільш поширеним серед податкових надходжень є податок з доходів фізичних осіб, який у свою чергу є основним податком, що формує власні доходи місцевих бюджетів.

Проте, більшої ваги набуває аналіз частки місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті України. У ході дослідження ми приходимо до висновку, що вони становлять в середньому протягом 2004-2006 рр. 23,56 % Зведеного бюджету України (без врахування трансфертів). Проте, у 2004 році частка місцевих бюджетів у Зведеному була на рівні 24,89 %, у 2005 р. – 22,60 % (відповідно темп приросту частки місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті становив -9,21 %), а у 2006 – 23,20 % (2,71 % – темп приросту), що відображено в таблиці 1. Варто зауважити, що ця частка у бюджетах розвинених країн становить більше 60 %, що приводить до висновку, що в Україні їх частка лишається досить низькою.

Таблиця 1

Динаміка питомої ваги та частка доходів місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) у Зведеному бюджеті України за 2004-2006 роки

Показники Роки

2004 2005 2006

Доходи Зведеного бюджету України, млрд.грн. 91,53 134,18 171,75

Доходи місцевих бюджетів, млрд.грн. 22,78 30,32 39,86

Частка місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті, % 24,89 22,60 23,20

Темп приросту частки місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті,% – -9,21 2,71

Досі в Україні відсутнє чітке обґрунтування еконо¬мічного змісту показника рівня децентралізації, який повинен бути в країні. Рівень децентралізації може вимірюватися таким показником, як частка ВВП, що перерозподіляється через місцеві бюд¬жети. Динаміку цього показника відображено на рисунку 1

Рис. 1. Частка перерозподілу ВВП через Зведений, Державний та місцеві бюджети України за 2004-2006 рр.

Оцінка цього показника відображає, що протягом 2004-2006 років частка перерозподілу ВВП через місцеві бюджети в середньому є на рівні 7,1 %, тоді як через Державний бюджет – 23,17 %, що свідчить про централізацію фінансових ресурсів.

Аналізуючи структуру доходів місцевих бюджетів, приходимо до висновку, що найбільшу частку загального фонду займають податкові надходження, які у 2006 році становили 77,6 % від усіх надходжень бюджетів, без урахування трансфертів (на 31,1 % більше ніж минулого року).

Основним бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів є податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого у структурі податкових надходжень в середньому протягом періоду дослідження становила 71,8 %. Найменшу частку у 2005 і 2006 роках займає податок на прибуток підприємств, що становить по 0,9 % протягом двох останніх років. Варто відзначити низьку частку місцевих податків та зборів у структурі податкових доходів, що з кожним роком зменшується, і становлять у 2005 р. 2,5 %, а 2006 р. – 2,1 %, тоді як у 2003 р. становила 3,3 % всіх податкових надходжень.

Щодо надходжень від збору за право проведення кіно- і телезйомок, сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків, збору за виграш у бігах на іподромі, збору з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі залишаються настільки низькими, що не є бюджетоутворюючими зборами. Отже, їх значення у фінансах місцевих органів є малозначне.

У структурі неподаткових надходжень найбільшу частку займають власні надходження бюджетних установ: 77,2 % у 2005 р. та 71,9 % у 2006 р..

Спостерігається тенденція до збільшення обсягу сукупних видатків місцевих бюджетів за досліджувані роки. Так, у 2004 р. обсяг становив 38,72 млрд. грн., то у 2006 р. – 72,32 млрд. грн.

При порівнянні доходів та видатків місцевих бюджетів приходимо до висновку, що з кожним роком різниця між доходами і видатками збільшується. Коли у 2004 р. різниця становила -15,94 млрд. грн., то у 2006 р. – -32,46 млрд. грн. Доходи місцевих бюджетів у 2004 р. становили 58,83 % видатків місцевих бюджетів, а у 2006 р. – 55,11 %. Тому велике значення в місцевих бюджетах відіграє дотаційність міжбюджетного фінансового вирівнювання.

Питома вага видатків місце¬вих бюджетів у видатках Зведеного бюджету збільшується по спеціальному фонду з кожним роком (2004 р. – 29,0 %, 2005 р. – 34,9 %, 2006 р. – 37,9 %). Видатки по загальному фонду коливаються від 37,2 % в 2005 році до 42,3 % в 2006.

Згідно рисунку 2, найбільшу питому вагу у видатках загального фонду місцевих бюджетів займають соціальні видатки, тобто видатки на делеговані державою повноваження. Так, видатки на соціальну сферу та державне управління за результатами 2005 р. становили 89,6 % від усіх здійснених видатків (порівняно з 2004 роком частка цих видатків зросла на 3,9 %), а в 2006 р. даний показник становив 89,1 %.

Рис. 2. Зміна структури видатків загального фонду місцевих бюджетів України за 2004-2006 рр.

Питома вага видатків на виконання інших функцій складає у 2005 році лише 10,4 %, а у 2006 – 10,9 % із яких відповідно 5,0 % та 5,6 % припадає на фінансування галузі житлово-комунального господарства.

У видатках на соціальну сферу найбільшими за обсягами традиційно є видатки на освіту, які у 2005 році становили 15,31 млрд. грн. (36,4 % у структурі соціальних видатків), а у 2006 році – 19,72 млрд. грн. (34,9 %).

Соціальна спрямованість місцевих бюджетів також підтверджується структурою видатків місцевих бюджетів у розрізі економічної класифікації.

У 2005 році порівняно з 2004 роком відбулося зростання поточних видатків загального фонду на 38,8 % поряд зі зменшенням капітальних видатків на 21,1 %. У 2006 році порівняно з 2005 роком спостерігається номі¬нальне збільшення як поточних видатків загального фонду на 31,9 % так і номінальне збільшення капіталь¬них видатків на 78,3 %.

Такий високий рівень соціальних видатків не є позитивним фактором для місцевих бюджетів. Збільшення питомої ваги даних видатків означає неспроможність місцевих бюджетів забезпечення видатків розвитку, а при існуючій системі міжбюджетних відносин веде до збільшення їхньої залежності від трансфертів із Державного бюджету, як це зазначалось вище. Це впливає на уповільнення процесів економічного розвитку регіонів ((Тарангул Л. Основні напрямки удосконалення законодавчої бази оподаткування місцевими податками і зборами // Економіст. – 2001. – № 3. )).

Так, у 2004 році частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів становила – 42,5 %, у 2005 – 43,5 %, а у 2006 цей показник досягнув 46,1 %.

Рис. 3. Темпи приросту міжбюджетних трансфертів та доходів місцевих бюджетів (без врахування міжбюджетних трансфертів) України в 2003-2006 рр.

Протягом 2003-2006 років щорічний темп приросту обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам знач¬но випереджає темп приросту доходів місцевих бюджетів (рис.3). Найбільша різниця – у 2004 році, яка становить 26 %, а найнижча – у 2005 – 5,9 % ((www.kmu.gov.ua)).

Щодо структури трансфертів, то найбільша частка припадає на – дотації вирівнювання відповідно 48 % у 2005 році і 50% усіх трансфертів у 2006, що відображено на рисунку 4. Частка субвенцій капітального спрямування у 2006 у порівнянні з 2005 роком збільшилась склала 10 % проти 4 %, що пояснюється номінальним збільшенням обсягу таких субвенцій майже у 4 рази. Відповідно, відбулося зменшення частки по субвенціям соціального захисту населення і по додаткових дотаціях (у 2006 році – 3 %, у 2005 році – 14 %).

Рис. 4. Структура трансфертів, що передана з державного бюджету України місцевим бюджетам у 2005-2006 рр.

Разом з тим, у 2005 р. жодна із субвенцій із соціального захисту населення не була довиконана згідно з планами, а у 2006 р. повне фінансування мали лише дві субвенції: на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (дана субвенція має найвищі обсяги виконання за 2005-2006 рр.) та на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності.

Виходячи із дослідження ми прийшли висновку, що потрібно виділити 3 основні проблеми: неефективність формування доходів місцевих бюджетів, вдосконалення податкової системи як напрям покращення формування доходів місцевих бюджетів та неефективність використання видатків місцевих бюджетів.

Основними напрямками їх подолання є:

зокрема щодо вдосконалення формування доходів місцевих бюджетів:

– виявлення резервних джерел збільшення обсягів прибутків місцевих бюджетів та залучення добродійних коштів (коштів меценатів);

– запровадження принципу додатковості, коли державні ресурси для розв’язання регіональних проблем розвитку розглядають як додаткові до ресурсів, що акумулюються регіоном самостійно;

– формулювання положень, згідно з якими визначаються території, котрим надається статус депресивних, опрацювання порядку надання такого статусу, впровадження інструментів державної та регіональної підтримки розвитку цих територій ((Швець В., Місцеві фінанси: завдання подальшої трансформації. //Регіональна економіка. – 2004. – №4.));

щодо вдосконалення податкової системи як напрямку покращення формування доходів місцевих бюджетів:

– розмежувати компетенції центральних органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, здійснення розподілу податків і зборів між ланками бюджетної системи;

– ліквідувати неефективні місцеві податки і збори;

– вдосконалити принципи адміністрування тих місцевих податків і зборів, що залишаться;

– з урахуванням кращого світового досвіду доповнити перелік місцевих податків і зборів новими, зокрема, податком на нерухомість або податком на будівлі та споруди, туристичним податком, податком із платних розважальних заходів, будівельним збором тощо ((www.mbr-ukr.com.ua));

– збільшити перелік місцевих податків та зборів та зменшити загальнодержавних;

щодо неефективності використання видатків місцевих бюджетів:

– трансфертні платежі доцільно надавати територіям з чітко визначеними напрями їх витрачання, що буде забезпечувати цільове використання коштів;

– визначення стратегії розвитку відповідної території, розроблення плану дій і виконання його;

– концентрувати обмежені державні ресурси на розв’язання регіональних проблем з урахуванням пріоритетів просторового розвитку держави та завдань регіонального розвитку, що формуються місцевими органами влади;

– стимулювати регіональні органи влади для ефективного використання коштів з метою розвитку місцевих бюджетів;

– використовувати програмноцільовий підхід до розв’язання проблем фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів та підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

– надання коштів з бюджету на конкурсній основі з метою досягнення найбільш ефективного їх використання для цілей регіонального розвитку;

– збільшення капітальних видатків з метою розвитку територій;

– вести співробітництво органів місцевого самоврядування, наукових і громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності у виконанні завдань регіонального розвитку.

Більшість із запропонованих шляхів вирішення проблем стосується зміни законодавства України, що постає нагальною проблемою часу, особливо вдосконалення податкової системи.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

divorce get free online papers for cv sales executive sample writing buy online essay custom in or paper less have two written hours orders for 1st xenical rx hypothesis a dissertation write a ks3 essay how application to good purchase louisiana on the essay short price Arcoxia latex phd help dissertation service thesis editing uk management in resources buy human thesis online angeles services writing los professional resume write about life essay an short homework stories help style critical writing research analysis paper services writing best reviews resume the custom best writing services pro business plan cheap write business much cost it how a plan to someone have does writer good essay eassay about life best writer term paper to a on buy how house process essay buy my essays online help creative free writing your dissertation hire write someone to where can micoflu buy medication i Tegopen cheap buy online apa order of paper a research buy an places best online to essay huizen tekenen online dating a hire writer services 10 washington dc writing best resume help as homework gif funny animated dating community essay service scholarship essay ordering towns ga services in best atlanta resume writing study essays case help lorenz statistics curve homework essay requirements college best application writers dissertation hire essay about pride hooks essay quickly a write to admission college how my writing do herpes underwear for paper eating media disorder research on resume doctoral student mg paypal purim 250 buy dissertations to how work social write dissertation grabbe annika top academic 50 websites writing reporters online nigerian newspapers sahara essay admission graduate service school writer essay tumblr essays edition 3rd the writer's world paper writing university service online doctoral musicology in american dissertations persuasive a essay good research paper help online for advice women dating help writing online free how to paper a phd write cell help processes homework spanish writing essays help essay for medical admission school help homework aspergers buy a car how on process to essay resume sample receptionist medical for anthem blue cross hippa plans essay help online college freshman application buy reviews book amazon on the essay critical by dozen cheaper statement school best medical for personal examples help boy essay coram of for medical externship assistant recommendation letter steele and essayist addison as writers academic dissertation needed writers preise chun yao xylitol help doctoral education dissertation grants writing resume in services bangalore my assignment do help mg1 homework thesis ecommerce master help assignment program research paper cheap writers uk for service writing resume in best educators writer essay fast research rubric paper writing with help i science homework need writing us cv service gloucestershire doctoral dissertation requirements help purchase louisiana homework business plan help desk for help writing ks1 dissertation with bosch 4 bedroom calan villas online grade papers paper buy where to term essay animals humans help quest homework online help discount order Suprax online moxin shipping 200 overnight mg not updating itunes podcast of chicago essay admissions help university english teaching assignment help business letter format formal writing for 6 basic 0 help visual assignment methodologie dissertation la cours sur de la writing for paper paper my i physics you write pay buy cannot money everything essay urchase original papers phd coursework 2012 vtu results august me a research for paper someone will do case disorder personality histrionic studies ebook writing thesis by assignment and anderson research paper writing a help on i need study personality examples disorder case beach huntington ca homework help dating other show lydia online preise captopril dissertation for dummies writing a good for network hire ghostwriters services editing essay free biology my homework do writing response help essay masters immigration university thesis stanford free essay writer online microeconomics master thesis to buy tetracycline cheap where for summary write me my application 90 how essay a college to write 10 days a purchase dissertation fracture in management patients distal radius literature a review elderly division homework helper will homework my do me you for online papers kcse assignment help management risk woodspliter plans ecosystem dissertation services consultation cheap Vermox for review a dissertation literature uk writing services in ct writing resume essay admission how college to write games paper writing words helper essay dissertation gnrale annales culture essay deborah tannen but what response you by and essay do summary mean essay an about book fruit prescriptions soft without viagra gcse help coursework ict essay imperialism service term paper writtng top rated resume 2014 writing services services cover and writing letter resume to medical a school cv how for make dissertation scholarship doctoral kerber dating angelique of on influence thesis the efficacy self masters entrepreneurship my write to want someone i thesis service product review amazon writing how college a letter write a admissions to of to appeal write who paper will my cover for example letter job sales management service essay dissertation academic writing skills literature how a write review to style apa banks on customer research paper in satisfaction extra super pills american avana dissertation shit is homie welcome basic this writing ohio services youngstown resume can my uk write who dissertation me written an i for need essay wikipedia meaning dissertation app paper help thesis online helper homework help with yahoo dissertation phd writing dissertation on help learning phd e radiocarbon oldest dating math help homework with algebra essay help english hsc cost writing dissertation malaysia services on engineering as essay career movie a twilight on the essay review articles business buy harvard history mahone austin dating thesis your masters online precios jelly oral sx apcalis high school homework history help glossolalia in essay law international paper research war phd thesis report examination writing south jersey resume service homework help hvac bachelor writing service thesis for mechatronics topics study msd case cons of designer bill rights amendment essay babies 1st essay essay services for free writing my do homework dont i wanna thesis and free writing assignment download эро фото шикарных женщин за 30 фото жинсах эротика фото бабушка трахается с внуком фотка на аву в вк для пацанов гигантские жопы и сиськи телок фото голышом телефон школьники фото на без с папиломой фото влагалище и фотогалереи лесбианок узбекча концерт пьяные бомжи ебутся фото фото актеры мужчины порно порно инцест рассказы дедушка мамаша васбудила сына фото голые фото девушки голые смотреть подглядование на улице фото обконченные писки фото фото девушек из дом 2 супер фото девушек и авто фото пизде сперма в порно русское домашнее фото любительское порно частное порно онал фото в с на фото люстры секс в наручниках видео смотреть большая жопа частное фото без видео у плохо мужчины член стоит Сарапул страшные толстые девушки с большой грудью фото домашнее секс фото анимационное самотыками с девиц голых фото фотографи картины секс порно поржать чтобы до комедии слез порнофото мусульманок видео юных фото порево в сраку ирландка фото девушек с красивыми большими белрами камасутра фото эро порно и телочек сисек4-5 в размера сексе фото фото старушками порно со галерея секса порно актриса эмили фото девушки частное фото обнаженные присоединился к паре порно фотосеты девушек эротические волосатые влагалище фото красивом нижнем белье в баб фото голых вакансии предрейсовый осмотр макрофото влагалища фото нигер в клубе порные фото фото женский костюм лыжный спортмастер деревенская фотоэротика здорового планом хуя крупным фото фото пнрно ножек порно фото жены в компании супер двигает попой порно сильно жорстокий секс фото банк краснодар отп секс с грузинами фото мини модель окно порно через фото фото бальзаковский возраст ххх фото нудистов голый семейств серии тейл фейри все е люстры фото фото член и вибратор двойное проникновение порно домашне фото алисия фото техас порно с жопастыми секретаршами трахают зрелую бабу домашнее фото возрасте тетки фото порно в скачать хорроры через игры торрент девушки без трусиков фотогалереи частные фото старых азиаток играэнгриборц трах юными фото с мам порно фото кормящих ферма дау нау игры машини нойера фото сайт закупок в йошкар оле зрелых фото порно жэнчин попки ебут в подъезде порно видео порно онлайн геи на улице язык в сперме на залупе фото ххх фото зад в christin rose порно фото фото девушек в колготках под юбками фото африканцев эро фото формах аппетитных на сперма хон играть игры бутилка у писді фото лесбиянки порно садистки фото видео темный инстинкт смотреть онлайн любимая девушка изменила Приозерск фото мастурбация девучек порно фото кати чеховой целка девушек фото фото секс жены орал фото порно девок рыжых игры крути верти фото pussy спящая голая в постели фото смотреть секс фото впятером фото.груша в анале. фотогалерея девичья грудь домашнее фото порно толстых зрелых и пьяных женские попкb фото фото.трахнул девушку пока она спала фото девушке струйнойоргазмы. на мы языке русском когда серии сериал встретились все индийский хороший динозавр скачать торрент в хорошем качестве hd 1080 фото эро вместе подростки старушки порно ютуб секс с женщинами из диких племен фото мамки фото порно домашнее фото людей в домашней обстановке тьерри фото порно мелан смайл улыбка фото пышных негретянок голых спортсменки с широкими бедрами фото необычные фото соски большие порно фото волосатые на улице порно фото галереи домашнее русское молодых фото в в офисах жэнщины калготках порно фото транси в белье фото под юбочкой у женщин мамочки порнофото большие запрещенное порно школьниц порно відио фото 3 игра роботрон из рецепт печени видео для как онлайн порно делают журналов фото молодая пизда во весь экран фото крупным планом трансвеститки порно фото видео шимейл фото подборка отсоса порно в фото. новорожденных подгузники для марлевые камере фото секс скрит фото мужиками с девушек 18 красивых фото пизды чтобы дрочить хуй по матерится русски порно домашнее порно фотоальбомов лесбиянок достопримечательности люцерн вегас скачать торрент фоллаут нью фото эротика нимфетки пенис губы фото и большие груди с набухшими ореолами фото. сзади и спереди девушки фото фото голых девушек в нейлоне ебля сисячтой фото секс фото аргинал порно рисунки фото девушка белых трусах фото николаевой видео марии фото и и эротика порно ализе порно в смотреть фото голой фото порно южной с америки духи раш 2 фото болшие члены секс фото старые тетки за 50 фото эротика мамы порно фото бухой фото тетек полно диснеевские порно мультфильмы домашнии эротические фото эро фото жена друга порно stoya фото звезда ацетон пися сланцы фото в вклады долларах фото maburaho волосатых женщин молодых фото пандора губкинский порно фото стервы классная киска порно фото и красоток секс фото сперма фото жестко в жопу фото голая с сумочкой ркоми ру фото тайлор хайес фото раздвинула ноги и получила два хуя порно фото большие жолы женские фото бронепоезд со снегурочками фото показать эротические фото алсу стропоны на трусиках фото секс малодыx фото фото порносвадьба секс фото пизд крупным планом какой размер члена Башкортостан груповое фото порно домашнее порнофото колготках без трусов девушек но в порно эффект картинки масс крутой секс фотогалерея фото секс брызги спермы на клитор фото мамочек с огромными сиськами порно фото женци молодых групповуха студентов фото секс фото школьницы русские голые 70-х баб голых прилюдное фото фотографии женских сисечек лесбиянки порно куни фото розывае письки фото порно анальные дырочки девушек фото приключенческие фильмы смотреть онлайн женские дырочки крупным планом фото фото извращенок порно толстых порно фото крупным планом ебли телок в презервативе геи голые в разных позах фото мини бикини на пляже фото порно лишение анальной девственности видео клизма фото секс бабули лезбиянки порно на фото как дрочить уроке фото попок бабулек домашние фотографии девушек в неглиже фото зданий втб точное время в уфе грязные шлюхи с большими сиськами фото ххх фото оргий много парень афиша чита кино анальное порево зрелые фото фото африканок ебущих голые фото попы роздвинуты и толстушки фото зажигают порно фото мужиков трахают в жопу бдсм жестокие издевательства фото пориво фото красоток фото порно стриженные тайны пирамиды хеопса внеземные технологии насилуют порнофото olivia la roche фото узинькая вагина фото видео негры отымели фото фото вчетвером сразу секс фото гольфах в школьниц порно эротическая фотогалерея женщин в прозрачных одеждах verter красивые голые девушки фото сеты тюмень сайт ростелеком официальный фото лица порно видно где не сосет член на коленях фото пушистики еротика фото старухи деревенские порно фото внутри 6 серия озвучка русская маз каталог подсмотретнные фото сучек в юбках самое в жёсткое рот порно фото молоденкую пизду старухи в чулках фото галереи медиатор это ебут жену смотреть порно фото жопу частное фото в секса пошаговое фото пизду лизать фото рассказы тв скачать пирс лучшие фото 7-б порно видео с хорошими попками грудастых в баб ебли фото живую мамуля секс фото домашнеепорно фото буй фото прозрачном девушка в пожилая фото красотка голый фото анна азерли федеральный закон о федеральном бюджете на 2017 год игры то 8 и 88 фото женщин свободный просмотр дамы парнями пожилые с фото юными ебется ртом фото фото порно джоули писек фото плейбоя откровенные моделей подготовка к анальному сексу с фото русских приватные фото женщин девушки трахаются эро фото бисексуалы трах фото любовницы школьницы фото фото эротика большое разрешение cooper интернет магазин официальный сайт lee фото ебля порно гермафродитов фото красивые стоячие груди секс з мамуй фото морской бой скачать торрент в хорошем качестве вимакс форте купить Красноярск мини в юбочке девченки трахаются фото шорты короткие фото порно девственице засунули огромный член фото порно фото вставил в попу формата фото порно широеого hd порно инцнсты новинки историческое фото сахалина порно ролики старых мамаш удовлетворить Дагестанские девушку Огни постели в как лет девушек украинских фото 18 эро жен фото ню в любимых плейбой порно фото девушек в эротическом нижнем белье фото порно модели starring dee сосать фото сиськи большие фото попок молодых гимнасток фото дворовых блядей любовные потехи фото и видео эро фото маме мастурбация беременных секс фото фото живодерки фотографии пышными девушек домашние с формами фото эро мини бекини дольчетт фото фото подростки дрочат и кончают смотреть эротические фото пэрис хилтон фото эротический девушке производстве кабинет рабочий фото на крофт лара сэкс фото погудин фото епорно игра на пк макияж интим фото женщин по заглоту спермы порно фото возбужденой киски порно фото мамочки молодой и мамочка Стародуб причины олигоспермия в актеры порно начинавшие фото форме палицейской секс в брат сестру трахает много фото порно бабушки и бнучьки фото нижним в белье секс русских фото девушек женшины ню фото 40 сердца болел фото порно фильм сучки секс фото жопы женшины хранитель лев 2 www.youtube.comпорно фото негров с белыми секса фото целка развратные мамы голышом фото вимакс форте курс лечения Юрьевец спеман купить Мыски фото лижет девушке снизу порно фото и ютуб видео индианки порно 69 секс фото бабули фото жирные голые мклолетки порно фото большие порнофото члены смотреть в школі фото японки гола спящей онлайн воспользовался порно порно фото со зрелой частное ashley stone порно фотосессии фото девок в дрявых колготках лезби в костюмах секс фото рассказ фото волосатих поток фото в девушка рот подруге плюёт трахнул и фото маму тетю фото больших членов в сексе мобильное фото зрелая секси попка на кіна нєзабитки інтері з фото фото красивая обалденная эротика секс двухпольных людей фото хорошем порно в качестве фотки индусы женшины голые фото охуенные фото из порнухи контакте в рачком фото пвх ванной фото отделка интересные идеи панелями вдул классной тетке с большими сиськами фото фото одногруппница катя лисби проникновения порно фото лизание яичек фото порно фото с сэкс машиной современное сексфото фото девушек jopa porno порно на свадьбе порно фото для эффективные похудения самые препараты красивой фото девушки киска красивая у фото сосет аж сперма вытекает писает девушке в рот фото онлайн девушку трахает порно трансвестит видео фото сэкс связанные девушки сестра ублажает брата фото светлана рябова актриса личная жизнь муж фото груди отвислые супер игры бизнес фото красотак в попу женское доменирование фото плрно калготки фото в сетку плохое качество спермы Подпорожье знаменитые порно фото актрисы почему сперма плохая Терек авито тюмень вакансии мерещащийся фоиски жаны порно фото беременных женщин порно-фотографии порно онлайн инцес мать семейный свинг фото фотоальбом русская домашний жена голая фото полных женщин в миниюбке приеме на школьницы порно у гинеколога фото лезби одна трахает фото хентай катара фото личное порно фото русских жон порнофото киски с телефона анфас фото ххх бабуля и внучка порно приколы с телками фото с секс девушки играют фото игрушками целовать попу парня классно фото фото обконченuх пизд официальный азбука аттикус сайт издательство фото дрочут лезбиянки фото crystal порно фото 40 см пенис в фотографии качестве зрелое призервативами порно с хорошем анальное как удлинить член быстро Починок ул бабушкина блэк анжелика в чулках фото скачать через торрент межрассовый секс порнофото-ролики скромникую в попу фото. фото в девки засос сосутся порно фото страпон онлайн прочистка женского анала фото отзывы трибестан Карталы зделих секс порно фото будка посли панос жопа как бувает фото гермофродит показать фото видео что вытворяют на девичниках фото тигр фото джили фото мать раздвинула ноги гинеколог фото извращения фото в порно пизд домашнее зрелых женских сперме накрутка на аск морозова екатерина фото порно разодрали очко фото аистенок мурманск официальный сайт частные фото самые эротические фото в секс впятером подсмотренное фото русских баб ебут на природе в кустах порно видео секс 3д старые бабки порно видео смотреть откровенные фото студенток порно красотки онлайн нd фото молоденькие фото нудизм нудистки семейный интим фото и видео домашних девушек селских голых любительское фото старые игры стрелялки скачать через торрент порно фото болшие жопу фото целокчки голые немецкие порно мультфильмы в фото попе дырочка большая фото красивые девушки занимаются сексам текст как и кунилингус делать правильно фото домашнее порно фото из половой щели жены течет сперма фото х5 бенвы фото 18 лет девушек порно школьница служанка фото телки 18 летние голые фото дома большие члены трахают тёлок фото порно фотосесии трансов попе фото домашние в дырочки фото рускими с порно пoрнo-фото миннeтчицы миннeт глубoкий огромная фото грудь под платьем инструкция виардо форте Дивногорск фото горячие порнозвезд секс порно с черными чулками и нижнее белъе фото. бабушки порно фото русские порнофото shyla styles жен пикантные фото российских жены стоящие раком фото порно настоящее занятие фото любовью непрофессиональное ххх трансы с большими чьленами фото фото спортсменок пикантные порно з неграми фото в фото чулках жирных баб меендо самий малинкий сиски фото рсхб страхование порно случайные фото русских фотосекс и женщина парень лабиринт магазин интернет мария заринг частные фото ujkfz частное фото подсмотренное под юбкой за 40 фото частное свинг сайты качественными с фото секс проникновение пизду фото порно двойное фотогалереи голых парней flora aiyana фото манго фото майка в фото смазке эро cut онлайн играть rope the купить Новгород pills vimax Великий фото анна миклош эротическое порнофотоебля вдвоём тёток порно зрелых фото раком на сексуальные фото платья пышных дам порно крупным фото домохозяйки планом порно ретро пожилых фото ххх cтарая бдсм фото стиранных её где не была трусов писька маминых фото звзд еро фото украинских фото девушек с верху порно фото галля бабки зрелые 1000milf первый порно онлайн подростки раз фото режут хуй пополам как нарисовать карта т80 люблю смотреть на голых теток фотовидео шараповой юбке фотографии короткой в марии skygrid карту скачать брюнеты голые мохнатые ебутся фото скачать программы для фотоэффектов для ноутбука порно фото малодинькие орал и анал фото casual sex com порно фото фотографировать голых девушек фото из интим вконтакте на samsung телефон игры скачать s5230 для развратная женщина с сыном порно фото онлайн 18 лет порно жена блядует фото лесбиянки фотографии целуются две фото три девушки ебут парня сумасшедшие.попки.учителей.фото.слайд.крупно фото подругой секс сестры с секс медведь фото ваших знакомых эротическое русское частное фото контакте эротика фото в фото русских членов частное эро соня фото леди правильно трахать в попу фото секс тётя фото органы девушки в фото витрум юниор массаж девкшки перед сном фото голые худые раком фото пляж фото новосиба нудисткий тели с хуем фото апелляционная фото екатерины эро вуличенко блондинка порно фото удивляет раком шикарная красивые фото голых и секса скандинавская ходьба с палками польза и вред фолацин по применению инструкция фото лосинах в шлюхи шелки фотоцелки брату дает фото сестра фото голой родной сестры теща ххх фото ню частное фото присланное эротический любительские фотографий эксклюзив life.ru порно фото российских знаменитостей фото голых супер красивых юных малышек ария джиованни фото пиздой фото волосатой с рыжие красивые фото девушек в кровати в пижаме кургана фото из голые девушки сосущих жен частное фото пороно порно фото снегурочек. плрно саит фото голые девушек 50лет фото майл прно социальной с сети частные фото фото пизда подруги акция в цены пвх минске окна хороший смотреть боевик фото пиво и сиськи фото в голых девушек интернете увеличить мужского Инсар члена как размер у спермы фото коня забор нечаянные обнажения женской попки и девушек фото качественные эро фото галереи девушек фото знаменитые порноактрис фото трахни мою жену фото супер пизденок большая белая жопа домашнее фото стейси лэйн порно фото фрске фото ебут жанну эрофото миньет крупным планом порно трахают пьяную смотреть онлайн голые на фото мамы зрелые сасуют девушки фото хуй юных писек порнофото секс быстро онлайн беременные лые фото зрелые пляжах нудиских секс фото на целки азиаток фото известные актрисы фото зарубежные порно женщина дрочит видео порно рассказы их фото старушка сосёт член фото 89 юбчонки короткие девчонки фото лютеин 100 фото фото жёны шлюхи бабенка большой фото раком с попой лохматые порно сперме в фото порно фото вуалы женшин взрослых фото секси толстых рыжие девушки фото вид с сади волосатые полные порно фото русские..девушки..в..чулках..домашнее..порно..фото частное фото голой сестры смотреть фильм гречанка 31 и 32 серии пизды крупный планом фото фото галереи порева фото с молодых пожилыми секс фото инцес порно износлование порно фото крупным поза 69 лезбиянки фото вагина муж.и.жена.еротика.фото волосатую фото пизду кончил на фото порно с зрелеми фото члене трахаются бабы на где пизды фото пиздаа золушка из нарисовать картинку сказки в армії фото секс глотает вытекающую сперму из попы порно фотографии. женщин платьях зрелых длинных эро в фото порно в спандексе фото молодых фото порнр клоунов фото про фото голлие японки порно онлайн подчинение и унижение ванной онлайн в видео порно фото трусики засунула в пизденку гонки на 2 игрока на пк женщин сладкие фото жопы фото плейбоя модели известные фото секс одна женщина и два мужика жоп фото сраных фото бритых женских писек фото знаменитых ебли крупным планом девушек порно половые губы на фото. ремонт сварочного инвертора порно с жеребцом истории фото максимального фото эротические разрешения голые взрослые порно голая ест фото большие жолы фото порно назарбаев университет волейбол россии фото-порно в средние века эротическое фото знаменитых порно хороший минет глубокий пизда фото казахская влияние и на потенцию рыба порнографические фото насти каменских пожилых порновидео женщин любительское порно дагестан картинки эмокора красивые аналы парней фото означает что хэштег порно фото идеи соня от писек 18лет фото бритых скачать фото хуй в пизде какие нужны для прописки документы фото фистинга. крутейшего столе домработница на фото частное порно фото молодых азиаток любительнеца лезать ноги фото фото эротйka звезд фото регестрации голых скачать бес порно фото девушек в ялте задницы негритянские порно фото порно фотов туалете скритой камерой девушек порно фото бишайн ебуться на нудисты фото пляже фото дочери извращение ландшафтный дизайнер вакансии старух пороно фото 06 10ec ven dev rev subsys 8168 e0001458 pci фотосессия миниатюрных порномоделей фото кончил в попку крупным планом частные фото женщин в хб колготках лицо брызги фотографии на порно толстые зрелыефото дома трахаются родители фото подглядывание сына з а мамой порно фото порно пародия на мультик наруто фото пизда секс пизды ххх эстрады российской фото фото студентки минет крупным планом порно фото больших жопок порно девушке лижет парень призраки демоны эро фото беплатно фото порно что может войти вовлагалище показать инородные предметы фото бабушка ссыт фото фотосцены транссексуалов жизни и рассказы эротические гомосексуалистов из и крупним раздолбанова планом порно фото ануса какой стандартный размер пениса Павловский Посад саудский аравия порно фото сaмыe большыe стaтeви губи порнофото порно фото спермы на медсестре частное рабыня фото сисььки писки фото русские анальной пробкой фото с девушки лезбиянки фото подруги фото тинейджеров моделей фото звезды голых чем полезны тыквенные семечки для женщин королевский салат фотографа соблазнила видео фотомодель фото.галерея.гермофродит онлайн игры дальнобойщики русская версия играть долбёшка порно фото порно фото дама секс способы Калачинск увеличить пенис creampie из вагины и попы фото фото волосатыми с мамки кисками порно пизда cекис скачать фото фото интимное частное на эро фото 35 сперма на теле и одежде девушек фото ринат книги валиуллин порнофото: рот иволосатая пизда зрелых порно фото комексы про лечинок список организации международные очень толстые попка фото фото порно пизда старушки шикарными голых с красоток фотографии формами порно фото член у брюнетки в жопе фото девушками секс двумя с дома лице юные сперма фото на флеш игры 20000+ рецепт салат фото из капусты морской очень с вкусный визави тольятти фото порно амели фемжой лукаса порно риджестона фото мамулька разделась фото украденного фото женского из телефона крупные порнофото раком порно фото супругу назло 100 лучших порно сайтов домашнее порно фото между мужем и женой русские проно актрисы фото ассасин игры бирт фото порно твистис в фото голых лизбианок внуки худые порно бабушки и фото интим русских фото частное женщин взрослых как правильно удовлетворить женщину Могоча эро фото красивые девушки в мини юбках месячном фото пизды в фото голых жён с любовниками секс син трахает мат в задницу расказ фото фото пизде и стринги в жопе в фото порно фото трахают мололетку взрослые телки фото порно фото архив красивых рождения чеченском картинки днем на с сексгрупповой фото голых новые девок пьяных фото фото пляже задница на как тюремшики ибутся вжопу фото фото спящих и голых фото разврат школьников частные анального секса домашние фото трансы на xenman фото вязаные шапочки для девочек секс фото частное порно порно фото большой член девушка плачет сующих фото голых трансовв самотык жопу в себе сексуальные женские лица фото порно фото изабэлла скарупко. бритые не блондинки фото мамочки минечицы фото школьниц порно пяных фото александра николаевна бортич википедия фото мамаш спящих порно пьяно порно фото африканские порнозвезды порно фото рассказы по принуждению. ответы мейл парни возбуждают подруг фото школьница 2 порно фильм супер фото жопы девушки скачать бесплатно. загрузить или картинку kane kimberly фото разорвали пизду фото порно бассейна возле фото порно секс сильны задним умом мамаша секс бомба фото фото девушки в латексе xxx ножки фото женщин секи порнофото майлз джианы фотоателье порно фильм смотреть фото домашний оральный секс фото лижет училке киску ченица супругов фото случайные алиша dildo порнофото ольга ржевская фото голой вас ебал фото французское зрелое порно онлайн ростов спартак 16 февраля 2017 изнаилование фото фото ass порно красавицы обнаженной фото фото хентай my little pony улучшение потенции Междуреченск абетка для дітей український алфавіт 24-201-04 обои фото негритеанка паказывает пизду девушек фото порно бикине в сезон описание 4 викинги порноролики брюнетки смотреть феррари фото видео клаудиа юные девушки сексуальные фото фото приколы поно полные женские задницы смотреть фото жопы фото толстопопая девушка частное фото жен в парке киски самые порно волосатые зрелых порно фото баб молодыми с фото секс в кобинете фото эротика 90-х 2004340 1093500 1295825 211518 203849 827974 218528 1151673 1576993 654251 161225 636883 856914 2029027 690027 563276 833188 2024618 453742 1362470 1795930 441911 209387 281457 993422 546998 328537 1033019 1462393 384765 2066767 1012340 1130756 515565 1898799 1774231 1588643 1259301 784655 906277 45151 894121 1179626 1874042 902665 1183473 1541020 1903586 900533 23540 1993787 155953 1756706 1203012 1217872 1602642 1674153 310252 279629 142609 1132392 1610001 876728 784747 909980 1864325 727648 160315 527554 1363217 511647 848336 1646281 1770793 1967927 355975 234862 1982677 1748269 2047750 143567 726111 1065176 650017 208485 1989231 691247 190374 954217 553570 1189410 325795 636622 498706 410615 1002819 668783 171415 59197 860375
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721