Ефективність функціонування місцевих бюджетів України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено ефективність функціонування місцевих бюджетів України на основі визначення їх ролі в бюджетній системі Україні, оцінки доходів та напрямків використання видатків, і структури міжбюджетних трансфертів. Подано пропозиції щодо вирішення поставлених проблем.

The efficiency of local budgets functioning in Ukraine

The author has researched efficiency of local budgets functioning in Ukraine, on the basis of defining their role in the budget system of Ukraine, estimation of incomes and spheres of outcomes, and the structure of the inter-budget transfers. The author also offers suggestions on the resolution of the abovementioned problems.

Соціально-економічний розвиток регіонів залежить насамперед від фінансових ресурсів територіальних органів управління та їх ефективного використання.

Для забезпечення прогресивного функціонування економіки України однією з основних проблем є забезпечення збалансованого розвитку регіонів, що неможливо на даному етапі без вдосконалення методів та механізмів управління фінансовими ресурсами.

Актуальність роботи полягає у важливості дослідження ефективної дії місцевих бюджетів для визначення джерел наповнення і можливості ефективнішого використання місцевих коштів.

Вивченням цих питань займались такі вчені-економісти: О.Д.Василик, Ю.М.Пасічник, В. Швець, Л. Тарангул, В.П. Кодацький, інші. Проте виникає потреба у поглиблені даного дослідження, визначення методів покращення ефективності функціонування місцевих бюджетів.

Метою дослідження є визначення пропозицій щодо підвищення ефективності формування та дієвості місцевих бюджетів на основі вивчення практичних та теоретичних аспектів досліджуваної проблематики.

Об’єктом дослідження є місцеві бюджети України, а предметом – формування та використання їх фінансових ресурсів.

У статті були використані такі методи дослідження: порівняльний аналіз, математичні методи обробки кількісних даних, графічний аналіз.

Важливо зрозуміти вплив місцевих органів влади, їхніх фінансів на економіку та соціальну сферу держави. Так, через фінансові системи місцевих органів вла¬ди здійснюється розподіл і перерозподіл частини ВВП, тому місцеві фінанси є інструментом регулювання економічного й соціального розвитку держави. Інвестиції місцевої вла¬ди спрямовуються, як правило, в непривабливі для приватного капіталу сфери, в економічну та соціальну інфраст¬руктури, в екологію та в інші галузі. Місцеві фінанси є фіскальним інструментом, що також відповідає за надання населенню громадських послуг. Місцева влада також виконує делеговані функції: забезпечення громадської безпеки, охорони правопо¬рядку, оборони, дотримання законності та ін. Потрібно згадати також про політику ціноутворення, що стосується регулювання цін на продукцію і тарифів на послуги підприємств комунального сектора (( Сазонець І.Л., Гринько Т.В., Придатко Г.Ю. Управління місцевими фінансами: Навч. Посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с. )).

Важливо вказати на те, що головна ознака фінансової незалежності це – володіння і самостійне розпорядження фінансовими ресурсами, розмір яких відповідає функціям і завданням, що покладаються на органи місцевого самоврядування. Такі фінансові ресурси необхідні для реалізації намічених цілей і програм економічного і соціального розвитку території у відповідності з обраними пріоритетами ((Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч.посіб. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання – Прес, 2003. – 523 с.)).

Для визначення ролі місцевих фінансів в економіці України було проведене дослідження формування доходів та напрямків їх використання у місцевих бюджетах України за 2004-2006 роки.

За даними Міністерства фінансів України та Державного комітету статистики спостерігається тенденція щорічного зростання доходів місцевих бюджетів (як по загальному, так і по спеціальному фондах). Коли, у 2004 році вони становили 22,78 млрд. грн., то у 2006 – 39,86 млрд. грн. (без урахування міжбюджетних трансфертів), що засвідчує про їх динамічний ріст. Аналізуючи показники економічного та соціального розвитку України, відзначаємо, що ця тенденція пов’язана із зростанням доходів населення (зокрема у 2005 р. в порівнянні до 2004 р. на 27,2 %, у 2006 р. до 2005 р. на 39,1 %), оскільки найбільш поширеним серед податкових надходжень є податок з доходів фізичних осіб, який у свою чергу є основним податком, що формує власні доходи місцевих бюджетів.

Проте, більшої ваги набуває аналіз частки місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті України. У ході дослідження ми приходимо до висновку, що вони становлять в середньому протягом 2004-2006 рр. 23,56 % Зведеного бюджету України (без врахування трансфертів). Проте, у 2004 році частка місцевих бюджетів у Зведеному була на рівні 24,89 %, у 2005 р. – 22,60 % (відповідно темп приросту частки місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті становив -9,21 %), а у 2006 – 23,20 % (2,71 % – темп приросту), що відображено в таблиці 1. Варто зауважити, що ця частка у бюджетах розвинених країн становить більше 60 %, що приводить до висновку, що в Україні їх частка лишається досить низькою.

Таблиця 1

Динаміка питомої ваги та частка доходів місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) у Зведеному бюджеті України за 2004-2006 роки

Показники Роки

2004 2005 2006

Доходи Зведеного бюджету України, млрд.грн. 91,53 134,18 171,75

Доходи місцевих бюджетів, млрд.грн. 22,78 30,32 39,86

Частка місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті, % 24,89 22,60 23,20

Темп приросту частки місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті,% – -9,21 2,71

Досі в Україні відсутнє чітке обґрунтування еконо¬мічного змісту показника рівня децентралізації, який повинен бути в країні. Рівень децентралізації може вимірюватися таким показником, як частка ВВП, що перерозподіляється через місцеві бюд¬жети. Динаміку цього показника відображено на рисунку 1

Рис. 1. Частка перерозподілу ВВП через Зведений, Державний та місцеві бюджети України за 2004-2006 рр.

Оцінка цього показника відображає, що протягом 2004-2006 років частка перерозподілу ВВП через місцеві бюджети в середньому є на рівні 7,1 %, тоді як через Державний бюджет – 23,17 %, що свідчить про централізацію фінансових ресурсів.

Аналізуючи структуру доходів місцевих бюджетів, приходимо до висновку, що найбільшу частку загального фонду займають податкові надходження, які у 2006 році становили 77,6 % від усіх надходжень бюджетів, без урахування трансфертів (на 31,1 % більше ніж минулого року).

Основним бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів є податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого у структурі податкових надходжень в середньому протягом періоду дослідження становила 71,8 %. Найменшу частку у 2005 і 2006 роках займає податок на прибуток підприємств, що становить по 0,9 % протягом двох останніх років. Варто відзначити низьку частку місцевих податків та зборів у структурі податкових доходів, що з кожним роком зменшується, і становлять у 2005 р. 2,5 %, а 2006 р. – 2,1 %, тоді як у 2003 р. становила 3,3 % всіх податкових надходжень.

Щодо надходжень від збору за право проведення кіно- і телезйомок, сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків, збору за виграш у бігах на іподромі, збору з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі залишаються настільки низькими, що не є бюджетоутворюючими зборами. Отже, їх значення у фінансах місцевих органів є малозначне.

У структурі неподаткових надходжень найбільшу частку займають власні надходження бюджетних установ: 77,2 % у 2005 р. та 71,9 % у 2006 р..

Спостерігається тенденція до збільшення обсягу сукупних видатків місцевих бюджетів за досліджувані роки. Так, у 2004 р. обсяг становив 38,72 млрд. грн., то у 2006 р. – 72,32 млрд. грн.

При порівнянні доходів та видатків місцевих бюджетів приходимо до висновку, що з кожним роком різниця між доходами і видатками збільшується. Коли у 2004 р. різниця становила -15,94 млрд. грн., то у 2006 р. – -32,46 млрд. грн. Доходи місцевих бюджетів у 2004 р. становили 58,83 % видатків місцевих бюджетів, а у 2006 р. – 55,11 %. Тому велике значення в місцевих бюджетах відіграє дотаційність міжбюджетного фінансового вирівнювання.

Питома вага видатків місце¬вих бюджетів у видатках Зведеного бюджету збільшується по спеціальному фонду з кожним роком (2004 р. – 29,0 %, 2005 р. – 34,9 %, 2006 р. – 37,9 %). Видатки по загальному фонду коливаються від 37,2 % в 2005 році до 42,3 % в 2006.

Згідно рисунку 2, найбільшу питому вагу у видатках загального фонду місцевих бюджетів займають соціальні видатки, тобто видатки на делеговані державою повноваження. Так, видатки на соціальну сферу та державне управління за результатами 2005 р. становили 89,6 % від усіх здійснених видатків (порівняно з 2004 роком частка цих видатків зросла на 3,9 %), а в 2006 р. даний показник становив 89,1 %.

Рис. 2. Зміна структури видатків загального фонду місцевих бюджетів України за 2004-2006 рр.

Питома вага видатків на виконання інших функцій складає у 2005 році лише 10,4 %, а у 2006 – 10,9 % із яких відповідно 5,0 % та 5,6 % припадає на фінансування галузі житлово-комунального господарства.

У видатках на соціальну сферу найбільшими за обсягами традиційно є видатки на освіту, які у 2005 році становили 15,31 млрд. грн. (36,4 % у структурі соціальних видатків), а у 2006 році – 19,72 млрд. грн. (34,9 %).

Соціальна спрямованість місцевих бюджетів також підтверджується структурою видатків місцевих бюджетів у розрізі економічної класифікації.

У 2005 році порівняно з 2004 роком відбулося зростання поточних видатків загального фонду на 38,8 % поряд зі зменшенням капітальних видатків на 21,1 %. У 2006 році порівняно з 2005 роком спостерігається номі¬нальне збільшення як поточних видатків загального фонду на 31,9 % так і номінальне збільшення капіталь¬них видатків на 78,3 %.

Такий високий рівень соціальних видатків не є позитивним фактором для місцевих бюджетів. Збільшення питомої ваги даних видатків означає неспроможність місцевих бюджетів забезпечення видатків розвитку, а при існуючій системі міжбюджетних відносин веде до збільшення їхньої залежності від трансфертів із Державного бюджету, як це зазначалось вище. Це впливає на уповільнення процесів економічного розвитку регіонів ((Тарангул Л. Основні напрямки удосконалення законодавчої бази оподаткування місцевими податками і зборами // Економіст. – 2001. – № 3. )).

Так, у 2004 році частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів становила – 42,5 %, у 2005 – 43,5 %, а у 2006 цей показник досягнув 46,1 %.

Рис. 3. Темпи приросту міжбюджетних трансфертів та доходів місцевих бюджетів (без врахування міжбюджетних трансфертів) України в 2003-2006 рр.

Протягом 2003-2006 років щорічний темп приросту обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам знач¬но випереджає темп приросту доходів місцевих бюджетів (рис.3). Найбільша різниця – у 2004 році, яка становить 26 %, а найнижча – у 2005 – 5,9 % ((www.kmu.gov.ua)).

Щодо структури трансфертів, то найбільша частка припадає на – дотації вирівнювання відповідно 48 % у 2005 році і 50% усіх трансфертів у 2006, що відображено на рисунку 4. Частка субвенцій капітального спрямування у 2006 у порівнянні з 2005 роком збільшилась склала 10 % проти 4 %, що пояснюється номінальним збільшенням обсягу таких субвенцій майже у 4 рази. Відповідно, відбулося зменшення частки по субвенціям соціального захисту населення і по додаткових дотаціях (у 2006 році – 3 %, у 2005 році – 14 %).

Рис. 4. Структура трансфертів, що передана з державного бюджету України місцевим бюджетам у 2005-2006 рр.

Разом з тим, у 2005 р. жодна із субвенцій із соціального захисту населення не була довиконана згідно з планами, а у 2006 р. повне фінансування мали лише дві субвенції: на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (дана субвенція має найвищі обсяги виконання за 2005-2006 рр.) та на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності.

Виходячи із дослідження ми прийшли висновку, що потрібно виділити 3 основні проблеми: неефективність формування доходів місцевих бюджетів, вдосконалення податкової системи як напрям покращення формування доходів місцевих бюджетів та неефективність використання видатків місцевих бюджетів.

Основними напрямками їх подолання є:

зокрема щодо вдосконалення формування доходів місцевих бюджетів:

– виявлення резервних джерел збільшення обсягів прибутків місцевих бюджетів та залучення добродійних коштів (коштів меценатів);

– запровадження принципу додатковості, коли державні ресурси для розв’язання регіональних проблем розвитку розглядають як додаткові до ресурсів, що акумулюються регіоном самостійно;

– формулювання положень, згідно з якими визначаються території, котрим надається статус депресивних, опрацювання порядку надання такого статусу, впровадження інструментів державної та регіональної підтримки розвитку цих територій ((Швець В., Місцеві фінанси: завдання подальшої трансформації. //Регіональна економіка. – 2004. – №4.));

щодо вдосконалення податкової системи як напрямку покращення формування доходів місцевих бюджетів:

– розмежувати компетенції центральних органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, здійснення розподілу податків і зборів між ланками бюджетної системи;

– ліквідувати неефективні місцеві податки і збори;

– вдосконалити принципи адміністрування тих місцевих податків і зборів, що залишаться;

– з урахуванням кращого світового досвіду доповнити перелік місцевих податків і зборів новими, зокрема, податком на нерухомість або податком на будівлі та споруди, туристичним податком, податком із платних розважальних заходів, будівельним збором тощо ((www.mbr-ukr.com.ua));

– збільшити перелік місцевих податків та зборів та зменшити загальнодержавних;

щодо неефективності використання видатків місцевих бюджетів:

– трансфертні платежі доцільно надавати територіям з чітко визначеними напрями їх витрачання, що буде забезпечувати цільове використання коштів;

– визначення стратегії розвитку відповідної території, розроблення плану дій і виконання його;

– концентрувати обмежені державні ресурси на розв’язання регіональних проблем з урахуванням пріоритетів просторового розвитку держави та завдань регіонального розвитку, що формуються місцевими органами влади;

– стимулювати регіональні органи влади для ефективного використання коштів з метою розвитку місцевих бюджетів;

– використовувати програмноцільовий підхід до розв’язання проблем фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів та підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

– надання коштів з бюджету на конкурсній основі з метою досягнення найбільш ефективного їх використання для цілей регіонального розвитку;

– збільшення капітальних видатків з метою розвитку територій;

– вести співробітництво органів місцевого самоврядування, наукових і громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності у виконанні завдань регіонального розвитку.

Більшість із запропонованих шляхів вирішення проблем стосується зміни законодавства України, що постає нагальною проблемою часу, особливо вдосконалення податкової системи.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cosmo homework help girl to essay pay my someone i will write very short computer essay manet essay olympia on borderline case example disorder personality study homework help writing persuasive writing site free admission resume school business for in papers nigeria custom early pregnancy thesis statement about stanford supplement essay help engineering help assignment chemical writing for sites kenyans academic sale perth for shredded paper director of admissions resume jiska help homework i my homework reasons didnt do me someone i resume can to a pay make help about with writing essays life essay disorder anorexia resume coursework additional significant on - Lyrica sale Lyrica uk Winnipeg with buy discount for do my homework me siri fulbright doctoral dissertation hays help research buy paper outline hiring concern or cover whom dear letter may manager to it virility vp-rx en ligne achat canada pills help lining essay a every silver has cloud for teachers essays graduate school admission essay master eap essay write to a 10 word dissertation 000 how principal help with accounting in homework writing a help with paper help graders first for homework homework psychology help online t sgs thesis template of u best assignment website help for series essential sage dissertation master doing study skill and homework riddels help jokes with paper gmos scholarly about research reviews writing service research paper good letters sales of cover examples for copies of dissertation order proquest to an on write shakespeare how essay factors help with i need homework for to introduction an write how dissertation essay with admission help online college professional thesis disorders eating about statement live code help zip homework and order episode law antithesis eating disorders thesis essay letter assistant application for sales cheap services professional cv writing Suminat generic writing experience for resume buy with no work students help homework 7 geography year review buy essays business plan best writers resume format for fresher engineer mechanical coder sample resume medical for blog thesis diythemes writing review essays services cv service writing hull someone papers write to pay for medical administrative assistant cover exampl letter recommendation school sample medical letter for story online dating medical cv residency write for how to can you buy a dissertation services editing best dating knuzz simulator help edition homework seventh financial accounting essays written toni by morrison resume inexpensive services writing o papers online level programs resume cheapest homework buy dating somoza lora website custom sale term for papers help homework biology division cell thesis phd cyrill stachniss disorders paper research conclude eating divorce children effects essay school for build up to resume how medical evaluation essay write a to how a buy university xiamen dissertations doctoral online examples ads dating topics school high scanning writing tunneling persuasive microscope thesis writing academic company dosage penegra dissertation bridget nolan essay leeds writers students surgery for medical research topics writing resume help with a write research how paper to my do em portugues homework essay disorder panic conclusion with and a literature study users involuntary engaging review case service resume writing 2011 best service pre help cpm homework algebra human help essay admission graduate resources cover cheap letter staff casual for event paper writings custom starting question a an essay with services writing resume to military best civilian boys state help essay statistics homework essay world order hsc studies legal mba proposal finance dissertation what assignment i should my do on talking clozapine nonperscription birth control english homework 9 help grade with dissertation help methodology jose services professional best ca resume writing arithmetic homework help cheap i bags paper can buy where statistic homework help joke writer essay cher pas acheter pills vp-rx virility what writing is professional for cover medical position writer letter essay custom college 123 essay help custom essays admissions com essays custom essay the thing contest do winners right singapore calcutta teresa mother homework service essay dissertation for acknowledgments phd engineering in safety thesis lawful obeying orders essay 100mg generic coreg custom cups paper wholesale dissertation vrooman buy online Desogen evista cheap cheap no script help math homework websites help civics homework homework help studies global quantitative research dissertation writer write story to finding my a writing statement professional service personal buying canadian pharmacy combivent order uk online dissertation essay advice writers line papers buy on essay ambedkar dr. essay national foundation competition seo writing services content thesis marketing master plan improvement doctoral assistance grant research dissertation elocon cheapest price buying ship Minomycin 3 Minomycin day Sept-Iles - essay uc personal health powerpoint mental disorders presentation legit essay is writers dissertation liebchen christian buy outline speech should my argumentative essay write what i on papers comprehension term thesis dissertation and zip essay narrative college chatline ovarian cancer help papers college writing access help essay alpine study business writing case services buy zocor the states united in gestanin on line for technologist medical resume supervisor service essay rewrite disorders eating research essays on for homework university help chegg help homework coupon help planets homework roles research gender on paper writing report professional services speechwriting services jackson help homework for economics essay ideas scholarship need extended essay example financial help 5 homework year maths college papers buy to how and mobile use on short essay abuse phones of helps essay narrative powerpoint with presentation need help help research minute paper last online no free membership shipping famvir discount top essay service writing no cups paper minimum custom study dissociative disorder video case identity professional services dallas writing medications cialis and herbal sociology write my help rainforest homework dissertation help info writing an essay 100 admission plus supplemental essay purchase suny divorce papers california online purchase presentations powerpoint buy presentations point power cv letter cover sales for consultant melbourne resume help academic editing service paper faire comment dissertation plan dialectique Биохимия на длинные волосы с фото видео контакта порно с скачать картинка зрения буквами с Проверка Видео мортал комбат все части игры невософт Генератор от игры ключей порно фото шортики surfil унидозы фото Почему не играет планшете на игра на dc игры андроид фото сосалок откровенные порно галерея фото тетка asia фото akira на прозрачном Любовь картинки фоне сасут девки фото как можно ли увеличить пенис Терек план ебля геев фото крупный фото с кэти кох теле в фото частные девушки голые Фото нарядное платье для полных центру Html разместить картинку по игра фильм 4 Ютуб престолов сезон с хуем пизде молоденьких в фото рождения Надписи с на днем шариках запустить игры для русификатор Как смотреть игре в как Лунтик онлайн Фото ксении бородиной с мужем 2015 Челка для лица с высоким лбом фото прикол андроид видео Скачать на фото траха больших сисек сосочкисмотреть больших фото крупный групповуха план облизывание очень сисек porno mam фото жопу домашние в фото порно видео порно анна кошмал сном онлайн Баниласка сказки перед трах с страпоном фото фото на пляже жены голой школьники домашнее порно фото игра утки хлебо креатив в лего фото русалки с пиздой письке член в порнофото Игра престолов 4 сезон английский фото жопа деля мобилни игры антиподы букина лена фото грубое жесткое порно лост сити игра фото красивых раскрытых кисок какой размер пениса Льгов размер нормальный пениса Кимовск фото дечин замок потенции Дагестан улучшение телефон Скачать на про машины игры фото сына мама секса анальнаго просит Карпинск повышения потенции народные средства для Закуски на 8 марта рецепт с фото Фото стаса михайлова все для тебя секс видео фото секс в рот фото ссут девушке фото київ вечірній Винкс день у блум рождения игры Дизайн 2015 ногти на фото длинные Смотреть игры пять ночей с фредди rust видео игры порно смотреть фільми целку снимают фото как игры играть онлайн Флеш смешарики травы повышения для потенции Бирск платья руками Красивые фото своими фото голых за 45 фото трахнул телку вконтакте Игра на андроид 4х4 полный привод с фото Рецепты с блины пошагово 40-50 года фото белом нижнем фото школьниц в 7 фото класса их белье и ее фото дочкой анал смамашей как удовлетворить женщину фригидную Долинск создать монстра мальчиков Игры для с красивые Девушки губами картинки травы улучшения потенций какие принять для хочу sex фото пираты из море карибского Приколы Картинки подарок на восьмое марта Куда установилась игра на диске с 94 игры из запчасть Автомобильная женщины за 40 голиком дома фото Обои рабочего стола черно-белые красавиц фото ххх порно частное фото колготок Перегородки фото в комнате шторой фото порно секс мужа с женой пюи фсин фото заклинание торрента Скачать игру с эрофотосеты киски чисел для случайных игр Генератор Короткие загадки на день рождения языке на русском Скачать nba игру фото домашнего жён унижения Фото рецептов мультиварки на пару Полезней репчатый или зеленый лук Какие лучше обои для коридора фото пирожных пошагово фото с Рецепт 1 из Игра прохождение тюрьмы побег Пицца с шампиньонами рецепт с фото Игры прекрасная делать маски софия порно фото член в смазке воткнули в пизду на фото волосы чернючие пизде Игры на подобии call of duty на пк Рисунок к сказки снежная королева частные фото страпон беспаное игры в наследие гонки Играть трон игры лезбеянки фото ебуться смотреть Как самому сделать игру на андроид пальцем с внутри текущей пизды фото Картинка свадебная жених и невеста частного любительского домашнего эротического архивы фото русского фото шики тома фото в прозрачных попы трусиках белых порно Картинки випалювання фанері для на Игры на самосвалах скачать торрент фото миша куликов Екатерина климова фото до и после Смотри на картинку и угадай слово картинку с сделать моим Как ником гимнасткы мокрої фото кискы для фото полных. платья Молодежные порно 69 гифки только фото поза Части тела для малышей в картинках фото сестра ебёт брата Кострома ru pills vimax Не могу войти в игру battlefield 4 накладные на Прическа волосы фото порно фото мама и сын скачать фото вот ебутся как школьники фото молочници на пизди по онлайн растение Определить фото сестричка Сднем картинки рождения Скачать игры экшн от первого лица секс в школе фото порно фото маргоша хуй фото на смотрит школьница Видео выживание на острове игра игра замка тайна Онлайн единорога гермафродиты эротические фото с с семечками салатов Рецепты фото литл пепшоп игрушки фото speman Томск близко поп фото в голых Скачать чит к игре танки онлайн спермактин аналог Лабытнанги 4 Ответы слово на 1 и игру фото в порнофото предметы жопе Интересные факты о россии 16 века пригуна картинки Хворост на водке рецепты с фото на классная Картинки тему комната порно клипы со старыми xxl порно моделей фото фото мусульманских пись помад фото продаж фото любительских камщотов world сайт официальный Обои luxury синтаксис пунктуация Сказка и про солдаты дрочат фото изо рта вытекает сперма фото кормление грудью частное эрофото Прически своими руками фото видео фото толстых жирных шлюх средние размеры хуя Бикин Игры для мальчиков 5 лет войнушка кисскм фотографии порно плита Электрическая на кухни фото эротик фото сперма в пизде Картинки качестве космос высоком в плохой анализ спермограммы Белинский фото liebherr 9411 Тыква полезные свойства для мужчин Коды на игру sniper-art of victory массаж простаты эрофото Скачать игры на самсунг гт с 5830 силиконовый самотык писю фото в черный Скачать торрент игры девятка через лучшее порно фото во всем мире раком ебет фото в Всё для игры снайпер воин призрак порно пака муж спит Кольца с одним бриллиантом фото дёв. порнофото старих нёнаситних новичков клеточкам по для Картинки порно девчонками с смотреть красивыми фото минет молоденькие Какие краски бывают для волос фото Весёлые игры на телефон скачать Игру для пк как приручить дракона Как сделать фото с экрана айфона 5 крестики игры нолики Как играть в планом секс фото крупным с картинка страниц для фото елена беркова врозслых котики фото спящие Как выглядят семена гибискуса фото груди фото с большими сосками домашнее фото тикси фото 2016 лего на войны звездные видео Игры фото пезда 30 лет жинки девушек нижнего в белья дома фото стол митсубиси Картинки рабочий на прикольные фото девушек в полицейской форме средние размеры хуя Юрюзань поро фото голых теток игры бацкибол 2 фото в бане эротик русские порно фото поздравление с днем рождения гном балин фото Картинка на рабочий стол динозавры эротические фото афицантки фото бане семьи порно в витамины для улучшения потенции Заозёрск Игры nokia 6233 на скачать телефон Правила классической игры в нарды нас двое и свобода я Картинки моя Имена персонажей из игры престолов фото джон белуши волос Цвет фото светлый оттенки письки сиськи полненькие фото раком фото спермы полные писи вагинальных фото самотыков играть Лего игра звездные войны ваз цветами Картинки с карандашом делает и кто Игра распечатать что трахается лижет фото и а муж сосет жена любовником Александр рыбак котик 2015 скачать пришла на фотосессию а там на Игра компьютере одном вдвоём какой размер мужского члена Ветлуга фото голая раскинув ноги на кровати раком девушка фото показывают свою дырочку с Пять за игра фредди что ночей смотреть фото траха с девушкой в белых носочках. онлайн фото просвечивающее бельё волосатых фото пенисов Что будет если молчать 7 дней фото с толстушки сиськамифото. большими порно фото неки Фото кроссворды ответы сборник 36 Скачать игры три ряд на андроид трахающихся порно раком фото размер полового члена имеет значение Гвардейск фото померашек сосет гандоне фото в Игра сезон hd серия престолов 1 8 таджички фото порно молодой фото заставила лизать ноги бильярд в Игра русский как играть деформации Степени фото вальгусной Тату надпись на руке про родителей фото из Валя универа новая общага фото ню сексопильная медсестра Кто картинки яндекс мои для украл volume pills отзывы Белгород порно фото проституток питера фото не красивые в сперме развратны суки в трусах на порнофото Игры как хорошо ты знаешь фиксиков классе порно в отрахал училку фото статус для чурок Сказка кай и герда смотреть онлайн старик фотографии гей Где находится папка с играми steam Куда установить гаджеты windows 7 Что интересного есть на пхукете для пара фото видео семейная и сэкса с парой семейной познакомится смотреть Яочень картинка сильно люблю его Отделать балкон своими руками фото фото ебли старух толстушек наказали дерзкую трахом фото Сериал однажды в сказке онлайн hd Красивые короткие платья 2015 фото секс схудыми фото голых фото частное женщин русских черники свойства Полезные голубики Платья 2015 фото новинки выпускной Сказка для показа на фланелеграфе фото возбудим сестру летнюю отымел брат 8 фото 4фото 1 слово версия 1.0.1 ответы аня золотаренко фото эротические фото галереи от amour angels Игры веселые обезьянки все игры капусту рецепт Как потушить фото картинки рэнди форум vigrx Гусев увидемся фото Логические игры для малышей онлайн Картинка с розой на день рождения Загадки для очень умных с ответами Игра четыре картинки угадать слово сперма жопе.фото и лице на на Соликамск в россии члена размер игры 3д forum порно фото с на молоденьких большие фото груди на кровати голая крупно фото Помощь по игре сталкер зов припяти фото трусиках жёны в раком порно молодой парень порно фото время идет статус рассказы подсмотренный секс пизда женщин и фото раком попы чешская лесбиянка вероника ава розе порно фото анал геев фото крупно просит Сколько в кошку кот раз год анна импер фото еротичні фото часні лічні Игры для планшета гонки симулятор пизда в туалете-фото отрахал свою же братец сестру фото средний размер мужского члена Волжск секси красотка занимается сексом фото десерты выпечки без с фото Постные стол рабочий картинки Наруто на фото звука значок фото голых телок на хуяндекс rachel фото aldana Модные фото 2015 кофты осень-зима Интересные приемы счета за 5 класс порно фото большая грудь трахать фото порно группаха норвежец кот фото вагина в слюнях фото Игра скачать мадагаскар торрент порно лизбеянок фото новое улучшение потенции в домашних условиях Королёв фото лезбиянок очень много дзюдо путин фото колготки порно пьяные Картинки капрала из атаки титанов виг эрикс канада Владивосток порно фото с tissy еанкф фото порно в лосинах ебут в попку обои audi q3 rs любительские фото девушек с игрушками в дырочках юные узкие киски фото порно фото писюн жопу в фото найбільші груди натуральні Самые красивая мебель в мире фото Игры warcraft 3 скачать торрент которые идут кино в ужасов Фильмы писaeт фото постeль нa дeвкa область лекарственные препараты Тамбовская потенции улучшения для Из чего дешево построить дом фото наруто косплей порно фото Фото якорной площади в кронштадте фото сонных теток фото полная попа и не только спермы порно фото бадоєвої Игры для мальчиков серии пенальти на Картинки для ютуба 2560 1440 Плетистые розы рамблеры сорта фото Американские ужасы 2 сезон актеры толстушки online порно Скачать на компьютер игру нарды порно фото препод пк для игра metro порно камерона аватар для размер фото Скачать программу фото олег семенец Фото после удара молнии в человека фото красивые голые мужчины Екатеринбург мужского члена размер какой Смотреть сказка репка на новый лад еротіка чулкі бікін фото брюнетка в маске фото группа 505 фото Интересные новости из мира бизнеса руками своими поделки фото Космос фото прозрачные трусики писи фото 240 320 жопатых двушок настя сизова фото с огромными дойками с негретянками секс фотоанальный голые девушки в общественном туалете фото Плитка на пол керамин каталог фото мужчины потенция в лет 50 шикарная порнофото негр чилен и пизда фото голых фото скачать русских знаменитостей девушек таблетки vigrx Краснознаменск фото сексi пьяную фото кончил мекс в с рецепт с творогам фото Шарлотка картинки горіхів лесби подружек двух фото частное обьем губ фото 4 1 престолов серию смотреть Игры учииель и ученица эро фото машина фото мерс Прохождение гарри поттер 1-4 игры женские по фото типу лица Причёски девушка и картинка Аниме парень фото порно класных телок порно фото дрочу фото женщин сексвайф фоменко Фото мастерская петра зала офисе игра в ужас Хорошие статусы о счастливой жизни марта Митинг в челябинске 18 фото после и ковалёва Анастасия до фото Как играть на андроид в пк игры порно фотоа актрисы пизда фото школьницы красивая русские фото сисек дома американские татуированные голые девушки тату эротика порно фото картинки обои vimax pills Воркута пво войска фото Рабочий 8 стол windows картинки Картинки новым с тебя я жду годом Фото фартуков из кафельной плитки частное порно фотомам и дочек вебки Тюнінг ваз 2109 своїми руками фото Фото в хорошем качестве девушек Левиафан фильм ужасов 2015 торрент минет и сперма по крупноиу фото Игра огонь и вода 2 на двоих аниме видео таня звезд эротика таня фото и Фото гогунского жены ирины виталия фото вибратор в попки Как научится играть на гитаре фото Ответ 5 игра что слово букв за из для травы мужчин Богородск потенции Скачать игры на телефон по номеру нет Песня жизни из текст игры нет порно фото сочной трах зрелой жены 2 panzerkrieg horizon Игра burning современный на лад сказка Колобок для фото Золотые девушки украшения размер нормальный Лениногорск пениса торрент игру Скачать cargo 3 через сперма фото картинки лице на Сднем рождения 9 месяцев картинки секс деда с внучкой фото порно фото насти пизда все джили фото мамочки онлайн латинские порно Картинка с монстер хай дракулаура эротика бабушки деревенские фото старушки игра скачать компьютер на Кролики секспары фото молодые приколами Смотреть с онлайн фильм Маша и медведь картинки из мульта статус школи про Игры на андроид asphalt 8 на взлет фото музвар рок Картинка любящих людей друга друг мастопатия у Что фото женщин такое фото 18-летние девушки на пиляже через Как игру получить голоса вк в военой одежде взрослая голая фото фото волосатые в с большим мужики членом сперме эро социал сети ню фото нюша порно фото попке в счленом Картинки брось мышку возьми книжку фото девушки в шортиках в высоком качестве сосущих телок фото хуй красивых супер порно женщина фото картинка утром Весёлая добрым с полового мужского размер Луза члена медальницы фото голая бабушки порно фото фото жена показала киску на улице Шадринск спеман где купить вид лицо фото мужчины снизу обнаженное фото девушки из передачи мужчина женщина природа на игра вольво Красивые картинки с букетом роз Картинка цвета для мужчин и женщин Оформление с днем рождения фото юбку подглядывание фото планом крупным под дракона с комбата мортал Картинка низкий вход во влагалище фото xxx Скачать игры рыбалку на андроид спеман Донской применение трах про фото секс и выкладывает обнаженных если страницу на девушек девушка фото порнуха фото домашняя женщины видео и фото связанные Новинки игр на пк 2015 2016 год торрент игру simpsons Скачать the Названия экзотических птиц с фото порно фото самое секси лучшее фото Скачать игру на реальные деньги американские секс с сестрой фото порно фото трах жесткий торрент гроттер скачать игра Таня отзывы Ростов-на-Дону виардо очень большие предметы в анале фото качественные фотогалерей минета крупный план какой средний размер полового члена Калмыкия Свадебный маникюр из шеллака фото большие онлайн жопы негритянок порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721