Досвід розвитку місцевого самоврядування: вітчизняна специфіка формування комунікативного простору

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

«Фактично державний устрій в Київській Русі базувався на договорі між князем і народним зібранням, вічовим сходом – вічем». О. Башилов

Комунікативні технології, не зважаючи на свій ультра-сучасний термінологічний вокабуляр і широке поле як для вивчення так і для застосування у різноманітних сферах життя, є насправді не чимось новим і не знайомим українському суспільству. Відтак, древні звичаї і обряди (які, до речі, ще досить сильно збереглися у консервативному вітчизняному соціумі), які є, по суті, прото-комунікативними технологіями, впливають на сучасні комунікативні відносини у суспільстві.

Д.Нарбут. Вибори кошового

Д.Нарбут. “Вибори кошового”. Як відзначає економіст А.С. Гальчинський, «побудована на основі виборних і самоврядних принципів, Козацька держава запровадила відповідальність вищих можновладців не лише перед привілейованими прошарками… а й перед всім населенням загалом»

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток комунікативних практик, що застосовуються у суспільно-політичному процесі, вимагає не тільки наукового вивчення, обґрунтування нових методик комунікативної роботи в сучасних умовах задля вирішення актуальних соціальних і політичних завдань, але й потребує ґрунтовного історичного аналізу як виникнення цих практик, досвіду їх застосування, так і суспільно-політичних умов, в яких формувалися ще прото-комунікативні технології. Якщо ж розглядати таку важливу сферу застосування комунікативних технологій як місцеве самоврядування, то необхідно дослідити їх виникнення у взаємозв’язку із історичним досвідом функціонування в Україні специфічних, а подекуди і унікальних для європейського контенту інституцій самоорганізації населення. Саме там, в минулому вітчизняного самоврядування можна віднайти відповіді на актуальні запити сучасного розвитку демократичних систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основоположні дослідження, необхідні для розуміння еволюції суспільно-політичних (зокрема, комунікативних) відносин, розробили М.Кастельс.

Сучасні комунікативні технології у взаємозв’язку із історичним досвідом їх виникнення і застосування вивчають у своїх працях такі вчені як Г.Г.Почепцов, І.В. Пантелейчук, А.В. Колодюк, А.В.Дуда, А.Ф.Ткачук, та ін. Різні історичні аспекти розвитку місцевого самоврядування в Україні знайшли відображення у дослідженнях В.Г.Кременя, Д.В.Табачника, В.М.Ткаченка, Я.Ф.Жовнірчика, О.В. Прієшкіної.

Метою даної статті є дослідження історичного досвіду розвитку місцевого самоврядування для з’ясування вітчизняної специфіки формування і функціонування комунікативного простору.

Виклад основного матеріалу. Комунікативні технології (КТ), не зважаючи на свій ультра-сучасний термінологічний вокабуляр і широке поле як для вивчення так і для застосування у різноманітних сферах життя, є насправді не чимось новим і не знайомим українському суспільству.

Це стає зрозумілим навіть при первинному аналізі комунікативного простору – адже при детальному розгляді його організаційної побудови ми знайдемо символічну, подієву, міфологічну і комунікативну складові [1, с.11-35]. Ці складові, особливо перші три, мають під собою серйозну історичну основу, будь-які символи чи події, ритуали чи міфи, постійно змінюючись і осучаснюючись, вони все одно мають інтенцію до історичної ремінісценції. Як відзначає Б.Малиновський, «події міфологічного минулого відіграють визначальну роль, як і норми поведінки та принципи соціальної організації» [2, с.279].

Відтак, древні звичаї і обряди (які, до речі, ще досить сильно збереглися у консервативному вітчизняному соціумі), які є, по суті, прото-комунікативними технологіями, впливають на сучасні комунікативні відносини у суспільстві.

Сама по собі прото-комунікація, відірвана від комунікативного простору – позбавлена соціального сенсу. Отож, надзвичайно важливим видається необхідність проведення аналізу самого комунікативного простору, в «тіло» якого вживлюються КТ. Відповідно, від особливостей КП залежить і дієвість різних КТ, і вектор спрямування суспільно-політичних змін, які виникають у соціумі внаслідок застосування цих КТ.

Для ілюстрації твердження про всеохоплюючий вплив комунікації у суспільному житті, достатньо хоча б навести перелік та опис функцій, які вона виконує (Табл.1).

Табл.1. Функції комунікації (за С.В.Борисньовим) [3, с.265-266]

Функції комунікації

умови актуалізації

Головні:

взаємодії

передача інформації від інституції до інституції (від людини до людини) в процесі діяльності, отримання, перевірка і обробка інформація, розробка і реалізація рішень, зберігання інформації*

впливу

необхідність спонукати до дії: спрямувати людину на певну поведінку або припинити певну діяльність**

Основні:

комунікативна

безпосередній процес передачі інформації та її сприйняття

репрезентативна

початок будь-якого комунікативного акту з метою виявлення наявності загальних настанов на процес отримання чи передачі інформації в різних умовах

експресивна

вербальна комунікація через її доповнення невербальними засобами

Спеціалізовані:

апелятивна (звернення)

чітка соціальна орієнтація при зверненні до людей з різним соціальним статусом

директивна

мовленнєві акти типу директиву (наказ, розпорядження тощо)

фатична

усна і письмова форма комунікації

перформативна (ритуальна)

стереотипна ситуація і установки комунікації

мотиваційна

побутово-ужиткова сфера комунікації з допомогою роз’яснювальних засобів вираження

саморегулююча

офіційні ситуації, головним чином за допомогою вербальних засобів у стереотипних висловлюваннях; неофіційні ситуації – для того, щоб спонукати співрозмовника до комунікативної дії

ритуальна

ритуали, пов’язані із офіційними церемоніями, релігійними обрядами, звичаями

самопрезентаційна

ситуації, коли комунікатор навмисне чи мимоволі створює свій образ

Прим. *[3, с.256], **[4, с.162].

Також для з’ясування ролі комунікації в суспільно-політичних трансформаціях корисними будуть в застосуванні понятійні та методологічні апарати етнопсихології та етносоціології, які вивчають особливості розвитку суспільства залежно від народу, який потрапляє в ті чи інші історичні умови. При цьому не слід забувати про зауваження Л.М.Гумільова: «кожна людина одночасно- член соціуму і член етносу, а це далеко не одне й те ж саме» [5, с. 197].

Дискурс навколо особливостей українського менталітету, історичної зумовленості демократичних змін і побудови держави на вітчизняних теренах у легальному середовищі розпочався тільки два десятиліття тому, напередодні, або й водночас із демократичними революціями у Східній Європі. І саме питання української історії стало (як, до речі, і в часи попередніх періодів національного ренесансу) наріжним у цьому дискурсі. Це й не дивно – довівши «своє» право на історію Київської Русі, дослідивши історію Запоріжжя, заново відкривши період національно-визвольних змагань у ХХ ст., українські політики та вчені отримували передумови для формування нового комунікативного простору на заміну старому, радянському, який перестав виконувати свої функції і, насамперед, функцію державоутворюючу. А численні факти утисків, яких зазнала сама оболонка КП – українська мова – визначила навіть специфіку використання української мови як елементу самоствердження і національної ідентифікації. Достатньо з цього приводу пригадати Т.Г.Шевченка: « А на москалів не вважайте, нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У їх народ і слово, і у нас народ і слово. А чиє краще, нехай судять люди» [6, с.259].

Зміна КП, його складових, потягнула за собою значні суспільні трансформації. Як зауважує вітчизняний дослідник Б.В. Потятиник, «поширення на території СРСР у 70-80-их рр.. короткохвильових приймачів, які «ловили» передачі «Голосу Америки», «Свободи» і «Вільної Європи», було суттєвим фактором поширення вільнодумства, яке, врешті, і призвело до розвалу наддержави» [7, с. 84].

У сфері державного управління відбуваються також значні зміни : «як наслідок, відбувається зміна парадигми суспільного розвитку, тобто перехід від спроби тотального контролю до демократичного механізму, який можна охарактеризувати терміном «громадянин-кореспондент» [8].

По-різному можна оцінювати подальші історичні події, які зумовили розвиток України після проголошення незалежності. Наразі обмежимося тезою про те, що і досі в Україні ще не створено стрункого і повного комунікативного простору, в якому би кожен громадянин держави почувався більш-менш комфортно з огляду аспектів соціальної комунікації, як не створено і передумов для розвитку усіх складових громадянського суспільства. На думку економіста А.C.Гальчинського, «…слід виходити з об’єктивної реальності, тобто розуміння того, що нині ми поки що перебуваємо на етапі до громадянського суспільства» [9, с. 126-127]. Відзначимо важливу роль у цьому зовнішніх чинників – вплив іноземних та іншомовних ЗМК вже давно є предметом розгляду (поки що, на жаль, малоефективного) компетентних органів як виклик національній безпеці. Однак так само важливою є роль і внутрішніх чинників, які гальмують процес формування ефективного вітчизняного КП.

При цьому слід врахувати новітні тенденції розвитку сучасного спілкування, основною з яких є персоніфікація особистості – «усвідомлення людиною індивідуальної неповторності, несхожості на інших людей» [10, с. 45]. По суті, сучасна людина глобалізованого світу знову замислюється про свою ідентичність, що, на нашу думку, повністю кореспондується із намаганням сучасного українця віднайти ту ж згадувану ідентичність. І бажання це – віднайти ідентичність –є цілком зумовленими тими суспільно-політичними перетвореннями, свідками яких ми стали у новітні часи: «адже спільне відчуття національної ідентичності є дуже важливим для формування та зміцнення активного, впевненого в собі громадянського суспільства» [11, с. 210]. Відтак, зміна комунікативного простору стала болісним випробуванням для кожного члена українського суспільства – як відзначає Т.Кушерець, «внаслідок всеосяжних макрозмін почали радикально змінюватися їхні стилі життя, прихильності, відданості, преференції, орієнтації тощо, що врешті-решт призводило до втрати звичних ідентичностей» [12, с. 93].

З іншої сторони, феномен новітньої персоніфікації особистості, з яким тільки познайомилися українці, є ніби черговим прочитанням європейських цінностей Нового часу. Таких цінностей, про які свого часу говорив М.Вебер: «сучасна цивілізація – дитя європейського індивідуалізму» [13, с. 19]. Це твердження дивним чином перегукується із спостереженнями М.Костомарова про Україну, «… де принцип особистості раз у раз виявляв свою живучість» [14, с. 249]. Таким чином, давні українські та європейські пошуки актуалізуються у сьогоденні через суспільну трансформацію, викликану комунікативними потрясіннями.

Та все ж найгостріше, на нашу думку, проблемна ситуація склалася у галузі місцевого самоврядування, тобто там, де безпосередньо відбувається інтенсивний комунікативний обмін між громадянином (клієнтом-реципієнтом соціальних послуг) та відповідними інституціями (сервіс-донорами цих послуг). Недосконалість правового забезпечення хронічна відсутність коштів, «куцість» повноважень – до цих постійних «болей» місцевого самоврядування в Україні додалися і проблеми комунікативного характеру.

У такому контексті розглянемо декілька історичних аспектів, які можуть, на нашу думку, допомогти віднайти відповіді у минулому на проблемні питання сучасної ефективної комунікації у місцевому самоврядуванні.

По-перше – історично доведена здатність українців до самоорганізації. «Нація самостверджується, самоорганізується в повномасштабну лише за умови набуття, наповнення статусу громадян його реальним, демократичним змістом на шляху витворення громадянського суспільства» [15, с.59]. Історія якраз і свідчить, що українці збереглися як самобутній народ, скоріше, всупереч, ніж завдяки існуванню стійких політичних утворень – постійна здатність до відтворення державних форм, тривалі (у декілька поколінь) періоди бездержавності та роздробленості змінювалися новими суспільними формами. Очевидно, що така безпрецедентна здатність до відродження була б неможлива без існування певних джерел самоорганізації і стійкого комунікативного зв’язку на рівні поселень, областей, в цілому – народу, без чіткої самоідентифікації в суворому (доволі часто – агресивному) зовнішньому середовищі. З приводу правової традиції самоорганізації доречно буде пригадати російського дослідника С.Г.Алєксєєва (поч. ХХ ст.), який із здивуванням вказує на існування ще за 200 років до його днів іншої практики розмежування владних повноважень і дотримання громадянських прав: «При сучасних поняттях про право втручання адміністративних посадовців у судову компетенцію нижчих верств, цікаво співставити універсал Гетьмана Мазепи київському полковнику… що забороняє втручатися в права міського магістрату стосовно суду над ремісничими, осілими і всілякими мешканцями, тим більше, що наприкінці ХVІІ ст. відмінностей між містами і селами не було, і те, що стосувалося перших, застосовувалося на практиці до других і навпаки» [16, с.259].

Велику роль у живучості правової, самоврядної і культурної традиції відігравало письменство, пізніше – друкарство. Відзначаючи таку особливість українців, як здатність навіть в обмежених умовах самодержав’я до ведення громадського життя у справах, наприклад, освіти, той же Алєксєєв відзначає: «В Малоросії… школи розповсюджуються з кожним роком завдяки ініціативі декількох крупних землевласників…» [16, с.228].

У той же час С.Г.Алексєєв, піддаючи критичному аналізу стан місцевих судів після реформи 1874 р., чітко вказує на причину такого стану речей, яка лежить у відсутності комунікативної практики – поголовна безграмотність, відсутність доступу до інформації, підконтрольність формально незалежних громадських утворень поміщикам і духовенству (яке саме повсякчас є неосвіченим).

Принципи подолання цього комунікативного розриву можемо знайти у варіантах Конституції одного з членів Кирило-Мефодіївського товариства Г.Андрузького, зокрема, у цих рукописах «спеціально обумовлювалася не менш важлива вимога того, щоби усі закони були друкованими для загальної відомості» [17, с.42].

А за кілька десятиліть після цього у переліку необхідних для розвитку суспільства речей зустрічаємо у Програмі «Громади» (1880 р., автори – М. Драгоманов, М.Павлик, С.Подолинський) і такі пункти: «В справах політичних ми бажаємо… 2) Неодмінної волі слова, печаті й науки, зборів і товариств. 3) Безперешкодної самовправи (автономії) для кожної громади в її справах…» [18, с.255].

Детальний аналіз практики російського самодержав’я в царині місцевого самоврядування необхідний тому, що традиції поліцейської держави успадкував і радянський правлячий режим: «ще більшу пригніченість відчула особистість під впливом політичної практики сталінського часу» [15, с.253], а місцеві ради «були позбавлені можливості самостійно виконувати владні функції» [15, с.259] . Тільки тут проблема неграмотності була замінена пануванням єдиної ідеології, специфікою подання освіти і відсутністю доступу громадян до реальної інформації про діяльність органів влади. Власне, наслідки цих комунікативних розривів у взаємовідносинах «влада-громадянин» ми відчуваємо і сьогодні, щоправда, у набагато ускладнених і осучаснених формах.

По-друге – історично зумовлена прихильність українців до демократичного устрою, який передбачає широку участь громадськості, обмеження ролі держави. Як відзначають Л.В.Гонюкова і Б.М.Максимець, функціями громадянського суспільства, зокрема, є «самовираз індивідів, їхня самоорганізація та самостійна реалізація ними власних інтересів», «гарантування непорушності особистих прав громадян», «систематизація, впорядкування, надання урегульованості протестам людей» [11, с.188-189]. Описані функції ніби списані з характеристик українського народу, історія якого, по суті, є тривала (і по сьогодні) боротьба з авторитаризмом, боротьба за відстоювання прав громади.

Якщо ж говорити про етнопсихологічний портрет українця, то у В.Яніва побачимо цікавий опис: «Заглиблений у собі і маючи відчуття гідності, він прямує до повалення всяких обмежень особистої свободи, в тому числі до нівеляції соціальних перегород» [17, с.127]. Взагалі, на думку В.Яніва «українці – вроджені вороги деспотії» , при цьому етнопсихолог наводить приклад запорожців, які сипали землю на голову новообраному кошовому, щоб він не смів думати про необмежене диктатуру. Погоджується з такою оцінкою козацької доби і економіст А.С. Гальчинський: «Побудована на основі виборних і самоврядних принципів, Козацька держава запровадила відповідальність вищих можновладців не лише перед привілейованими прошарками… а й перед всім населенням загалом» [9, с.115].

А узагальнивши історичний досвід, М.Драгоманов відзначив: «свідомий лібералізм, як і свідомий демократизм, зародився на Україні вже далеко після смерті наших історичних автономних інституцій і далеко більше на абстрактно-європейському, ніж на історично-національному грунті» [20, с.121].

Пізніше IV Універсал Центральної Ради від 9 січня 1918 року, написаний багато в чому під впливом історичних студій, звівши воєдино і «абстрактно-європейське» і «історично-національне», декларуватиме демократичні засади держави, запроваджує європейські принципи розподілу влади, провідної ролі парламентаризму, забезпечення громадянських прав і свобод людини. Та й саме правозахисний рух вже за радянських часів стане центром громадського життя, основою формування політичних партій в Україні – адже з неформальних товариств «дисидентів» створилися в середині 1988 р. Демократичний союз та Українська Гельсінська спілка. Зародження інституцій громадянського суспільства у той час відбувалося бурхливо – «за статистикою ЦК КПУ на березень 1989 року в Україні нараховувалося 60 тис. «неформалів», які провели 1200 мітингів та зборів, до яких було залучено 13 млн. чол.» [11, с.164].

До речі, органи місцевого самоврядування, змістовне і функціональне наповнення їх діяльності завжди було тією детермінантою, яка визначає ступінь демократизму існуючого політичного режиму. Як визнає Європейська хартія місцевого самоврядування, «ці органи (місцевого самоврядування – Авт. ) виникли і розвивалися як пряма противага абсолютній владі центру» [21, с.561]. Власне, таке розуміння демократії знайшло відображення і в сучасній Конституції України, в якій низка статей присвячена опису місцевого самоврядування. Сучасний дослідник О.В.Прієшкіна робить закономірний висновок про взаємовиключність диктатури і місцевого самоврядування: «зважаючи на те, що основним способом правління диктаторів є використання всієї могутності державного апарату, щоб через примус і насильство досягти власної мети, можна дійти висновку про неможливість співіснування антидемократичного режиму і місцевого самоврядування» [22, с.32].

Відтак, саме критикована схильність українців до індивідуалізму і відповідний до цього характер його комунікативних зв’язків при між-особистісному та між-інституційному спілкуванні суттєво зумовили логіку розвитку вітчизняного громадянського суспільства. Відповідно, відцентрове тяжіння суспільного життя, зосередження на потребах громади і окремої особистості вимагало застосування вже й у давні часи усього арсеналу сучасних комунікативних технологій на відміну від автократичного режиму, який передбачає наявність монологу (а не діалогу) і односторонній потік інформації у вигляді ідеології та вказівок.

По-третє, історичний досвід самоврядування як своєрідного економічного устрою суспільства. Принциповим у цьому питанні для багатьох дослідників є протиставлення (або хоча б виокремлення) економічного устрою, властивого для українства і економічного устрою Росії. Ще М.Костомаров відзначав, базуючи свої спостереження на етнопсихологічних факторах, що «примусова спільність землі й одповідальність одного перед усіма (міром) здаються Українцеві якнайнестерпнішою неволею й несправедливістю» [14, с.250]. Сучасний економіст А.С.Гальчинський з цього приводу відзначає: «потрібно враховувати, що азійський спосіб виробництва та община – це не породження Київської Русі. Вони привнесені в Росію монголами. На українських землях тривалий час (до ХVІІІ ст.) панівними залишалися принципи господарювання, близькі до європейських» [9, с.11]. Європейські економічні відносини вимагали виникнення і європейських комунікативних практик – індивідуального власника важко було примусити щось робити силою, застосування Магдебурзького права і навіть доволі обмежених на той час демократичних свобод вимагало створення виборних органів, проведення чогось на зразок громадських слухань, розвивало грамотність і книгодрукування. До того ж, початки місцевого самоврядування доводили вже тоді свою економічну ефективність. Як писав з цього приводу І.Я.Франко, «дороги і шляхи, мости і греблі, недороди і місцеві випадки, пошесті і хороби, школи і лікарні – все се такі речі, що інакше залагоджуються в кожній губернії і вимагають окремого проводу і опіки не так уряду, як радше власних місцевих людей, зорганізованих для сього діла» [23, с.444].

Розглядаючи питання побудови ефективного вітчизняного комунікативного простору, нам необхідно розглянути і такий четвертий історичний аспект як здатність українців продукувати власний епос і міфологію.

Власне, останнім часом українська міфотворчість виникла як своєрідний продукт протидії чужому комунікативному простору. Як відзначають вітчизняні дослідники, «тривалий процес руйнування державницьких устремлінь українського народу, насаджування комплексу «молодшого брата» потребували у відповідь певної психологічної компенсації» [15, с.18]. Технологія накидання «комунікативного ярма» в даному випадку вивчається галуззю науки під назвою «постколоніальні студії», і, за визначенням С.І.Грабовського, «один із результатів колоніальної практики… полягає в тому, що колоніалісти накидають тубільцям суму негативних стереотипів, які стають автостереотипами; тубільці самі починають вважати себе тупими, недолугими, людьми другого ґатунку…» [24, с.56-57].

Наслідки такого колонізаторського впливу на «тубільний» комунікативних простір є надзвичайно руйнівними. І досить прикро усвідомлювати, що процес комунікативної колонізації триває в Україні і в міфотворчій структурі комунікативного простору, незважаючи на значну історичну практику українців саме у міфотворчості. Так, зокрема, про самобутність української міфології говорить і В.Янів: «ми не бачимо в народній фантазії охоти до негарних, неестетичних велетенських міфічних образів, – до тих величезних, страшних, головатих та рогатих богатирів зі страшними ненатуральними інстинктами, які любить німецька й великоруська міфології» [19, с.32-33].

Висновки. Місцеве самоврядування як складна система економічних, правових і соціо-комунікативних відносин розвивалося в українському суспільстві тривалий історичний час. Дослідники відстежують формування прото-самоврядних інституцій на території України з часів Київської Русі, доби Козаччини, суспільно-політичних рухів ХІХ ст.

Джерела розвитку місцевого самоврядування як протиставлення місцевої автономії всесильній централізованій державі знаходяться, в тому числі, і в етнопсихологічних особливостях ментальності українського народу – індивідуалізмі, схильності до самоорганізації, ведення самостійного господарства. Саме в місцевому самоврядуванні як системі людських і інституційних взаємовідносин виявляється необхідність і зміст діалогічної комунікації, застосування всього спектру комунікативних технологій, кінцевою метою яких є добровільне спонукання реципієнта комунікативного акту до бажаних і спрямовано-планомірних дій.

Економічний устрій українського суспільства, заснований на багатоукладній економіці, рівноправності суб’єктів економічних відносин – також є джерелом виникнення і утвердження варіативних комунікативних практик.

Міфотворчість як окрема складова комунікативного простору розвивається і в наші дні, отримуючи сильний ретроспективний нахил, оскільки також джерела міфотворчості знаходяться в історичній площині.

Література

1. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер». – 2002. – 352 с.

2. Малиновский Бронислав. Магия, наука и религия. Пер. с англ. — М.: «Рефл-бук», 1998. — 304 с. Серия «Astrum Sapientiae».

3. Бориснев С.В. Социология коммуникации: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 270 с.

4. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации – М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер». – 2003. – 656 с.

5. Гумилев Л.Н. Открытие Хазарии. Зигзаг истории. Этногенез и биосфера Земли. Тысячелетие вокруг Каспия. – С.-Пб.: ООО СЗКЭО «Кристалл», 2003.- 880 с.

6. Шевченко Т.Г. Передмова до другого видання «Кобзаря» / Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. – К.: Дніпро, 2001. Т.5, кн.1. – ХІХ ст../ Передм., упор., прим. О.Сліпушко.- 512 с. – с. 257-261.

7. Потятиник Б.В. Медіа: ключі до розуміння. Серія: Медіакритика.- Львів: ПАІС, 2004. – 312 с.

8. Кандагура К. Система державного управління інформаційним простором у перехідних суспільствах: українські реалії// Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. 2009. №1. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu_o/2009_1/R_2/Kandagura.pdf.

9. Гальчинський А.С. Помаранчева революція і нова влада. – К.: Либідь, 2005. – 368 с.

10. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004.- 344 с.

11. Гонюкова Л.В. Суспільно-політичні об’єднання: теорія і практика: [навч.-метод. посіб. для вищ. навч. закл.] /Гонюкова Л.В., Максимець Б.М. – К.: Генеза, 2009. – 240 с.

12. Кушерець Т.В. Пошук нових індивідуальних та колективних ідентичностей в умовах глобалізації// Наукові записки. Серія “Філософія”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 5. – 2009. – 220 с.- с.92-101.

13. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К.: Основи, 1994. – 261 с.

14. Костомаров М.І. Дві руські народності. / Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. – К.: Дніпро, 2001. Т.5, кн.1. – ХІХ ст./ Передм., упор., прим. О.Сліпушко.- 512 с. –с. 247-251.

15. Україна: проблеми самоорганізації.: [В 2 т.] / В.Кремень, Д.Табачник, В.Ткаченко. К.: Промінь, 2003 – Т.1. Критика історичного досвіду. – 384 с.

16. С.Г. Алексеевъ. Мъстное самоуправленіе русскихъ крестьянъ. XVIII-XIX вв. – М., С-Пб.: Изд. Товарищества М.О.Вольфа. 1902. – 313 с.

17. Журавський В.С. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми). – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 344 с.

18. Програма «Громади» (1880р.) / Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. – К.: Дніпро, 2001. Т.5, кн.2. – Кінець ХІХ ст. – поч.. ХХ ст./ Упор., прим. О.Сліпушко. – 376 с. – с. 254-258.

19. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології/ Упор. М.Шафовал. – 3-тє вид., стер. – К. Знання, 2006. – 341 с.

20. Драгоманов М. Листи на Наддніпрянську Україну / Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. – К.: Дніпро, 2001. Т.5, кн.2. – Кінець ХІХ ст. – поч.. ХХ ст./ Упор., прим. О.Сліпушко. – 376 с. – с. 118-153.

21. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України: Навч. посібник.- К.: Юрінком інтер, 2008. – 632 с.

22. Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії: Навч. посібник.- К.: Кондор. – 2008. – 336 с.

23. Франко І. Твори: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1976-1986.- Т.45. – 525 с.

24. Грабовський С.І. Що принесла Україні Переяславська рада? – К.: Стилос, 2003. -64с.

Анотація. У статті аналізується взаємозв’язок між історією розвитку місцевого самоврядування в Україні та формуванням нового вітчизняного комунікативного простору, встановлюються історичні передумови для розвитку ефективних комунікативних технологій в місцевому самоврядуванні.

Аннотация. В статье анализируется взаимосвязь между историей развития местного самоуправления в Украине и формированием нового отечественного коммуникативного пространства; устанавливаются исторические предпосылки для развития эффективных коммуникативных технологий в местном самоуправлении.

Summary. The author analyzes the relationship between the history of the development of local self-government in Ukraine and the formation of a new national communicative space, sets the historical background for the development of effective communication technologies in local government.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on essay empowerment men women challenge for calculus help abstracts online dissertation help curso online dating leitura de projetos jobs of for examples assistant letters cover medical where uk to buy essays bipolar disorder introduction essay minnesota business in writers plan related thesis master work research disorders on paper communication river valley online service jordan resume writing best numerical homework help analysis coursework writers cheap reviews writing service face recognition thesis phd sites essays photo makers dissertation old an essay custom own paper write my writing service company my i everyday do homework services writing london best k cv writing services in india thesis writing essay reviews company master thesis proofreading uk an to how grade write application letter 5th little order resume caesars online writers free essay no levitra 2050 prescription plus with homework help microbiology application college to write how 150 essay word dating online dokumentenverwaltung le sur et violence sport la dissertation essay writing evaluation help essays student buy papers online buying college writing happiness essay money can buy writing letter application a formal writing report a project research on psychological disorders paper essays rights animal writing sites paper best term write my biography dissertation doctoral research abroad essay service bbb writing plan doctor business essay custom buy hours essay 6 for mechanic resume helper written sale pre for papers research should what write paper on quiz i my research rezeptfrei topra 20mg bestellen a cialis without active super buy prescription best order homework austin do my chase sebastian young homework calculus help need i materie scienze yahoo politiche dating english language level a essay help editing manuscript service prescription buy safe naprosyn no to a how word admissions essay start 100 college best companies thesis writing cheap uk dissertation writing online and dissertation papers thesis term comprehension evecare coupon best on price new city 70s resume best services york in writing essay nursing a write to how writing professional online tn nashville services resume gender essay on roles structure dissertation capital help homework accounting ii writing kitchener resume service 200 mg tablets prilosec ketorol shipping worldwide non prescription free online es texter treffender sag dating borders paper to with writing color writing cheap resume service mechanical engineering for title thesis essay reworder help school music homework dissertation econometrics dissertation events corporate me write for essay medical resume for transcriptionist format homework romans the help guidelines for writing paper professional a book writing help free online urispas visa with buy no resume high school experience students for job writing help essay uf inc plans acst health defense dissertation phd eulexin 24hr how write an notice day to application 30 letter pct 20 mg confido disorders speech dissertation published disease term and anatomy and physiology paper cover associate for letter sales short retention dissertation nursing student in failure dosing keflex renal research paper senior helper help grade math homework 3rd my bibliography write papers online practice latymer paper paid writers college essay help admissions universal essay i can about what personal my narrative write buy expository essay caverta 2 delivery online day bupron sr pharmacy sell from canadian cv service writing consultant nhs helpers homework online help homework home monasticism homework help for office medical resume help tudor homework clothes primary where prescription without soft buy kamagra to help biology homework gcse ksa writing service metallurgical letter engineer for cover essay importance of order topics karl phd dissertation help marx assignments my assignment hdip for write birth research paper order writer essay login sell without online prescription esidrix software a writing book help debits homework credit help 400 mg captopril no percription freelance that hire proofreaders companies help writing intro essay on meaning search mans essay for mba admission book services essay homework science helper teflon dude helper homework help with paperwork chat help homework live math essay outline exemplification kacey dating advice rohl certificate iii help childrens in assignment services receptionist medical letters for cover sample writers scholarship cheap help naperville live homework resume for fresher mechanical download engineer format cover letters jobs for merchandising for resume representative position sample sales cheap no purchase script vigora cheap essay writers for ciprofloxacin 200 mg sale can how on homework get i my help close essay reading coursework help writing btec coursework sport help english wiki dissertation my paper nursing research write for proposal research sale viagra female price best online pletal brand prescription no meimei dissertation unc ma i an want to buy essay resume writing service technology information dating arpad thomas images busson kristin scott le il force une ou dissertation est philosophie une faiblesse doute consultation service coventry dissertation ltd services speechwriting bespoke states united writing services custom essay cheap online help gummy korean dating singer service cost dissertation services editing abilify dose titration article cheap writers assistant letters for cover good sales essay happiness doesnt money buy iapmo essay contest scholarship teacher new help resume law writer essay school homework helper english about art essays law youth essay the order and application college what write essay my about should i isakson essays rita business dubai writers plan 365 ireland dissertation help custom quality papers essay successful service a college writing admission p juliet romeo essay critical introduction3 and mg overnight 200 camelot shipping rezeptfrei prilosec 20mg bestellen admission essay college how an to write winnipeg writing resume service handwriting paper to with help essay scholarship writing help mechanical resume fresher format for engineer online essay written abstracts dissertation literature price cheapest risperdal service essays student community essay australia paper online lanterns buy their guys 40s in dating pin-up protein high food weight loss writing cv reviews service порно фото аллы из универа новое denis 2009 скачать ftvgirls фото за крупный старушки голые план 70л фото фото порно сюжет мама хд порно фильмы выложеные фото жены наташа в юбке секс фото под юбкой фото ветерок фото голые лучшие порно девушки aukciony com порно фото в кунфу панды xxx фото женщин после 35 порн фото мамаша порно фото галерея гёрл асд-2 для потенции оральный сеск фото скрытой голых женщин камерой. фото зрелых фотоохота на попки в колготках усиление потенции народными средствами Солигалич подростки нижнее белье фото толстушки дойки порно домашние фото пожелых женщин колготки еротiка ажурнi секс фото пальцы фетиш женские фото ног лезбиямками фото с жесткий порно секс девушка снимала трусы покажет киску фото эрот.фото очень молодых фото негры трахают девушку частное раком фото показать пизды gwen summers фото эротика фото толоконниковой секс анал фото молодая красивая рыжая отсос на природе фото в контакте поймали пьяную порно что потенция Кемерово делать плохая блондинкани трах фото с на частных зрелые женщины фото порно большие фото мамаши порно игра викторина интеллектуальная пандарина онлайн фото девушек з членом раз с первый вибратором фото порно фото отвисшие пизды порнофильм жесткий онлайн эро гугущ фото сериал белая королева 2 сезон смотреть онлайн толстухи извращенки порно фото худые девушки сисек без фото интимное красивых фото мамочек пляже эротика на фото девушки модели спосут мир фото девачи ляжка раздвинув жена частное фото голые фото толстухи ебля старух фотогалерея смотреть игры пу бразерс от порно галирей фото секси фото порноодноклассницы зрелие порно ебли порно фото сзади попки девушки фото красивые коротенькой сапогах юбке фото и девушки в с писями девушки фото рыжим волосики смотреть порно онлайн чешские свингеры фото голые зрелые тетки с большими сиськами женщин порно красивых самых фото училка 18 летняя трахаетя с учеником фото фото голой каванни капри секс фото беспладна сиськи фото порно жирных в фото сисек платьях спеманом лечение область Калужская секс дочери порно матери и фото секс группов фото порно видео секс в джинсах фото волосатая в ване фото женщина в ошейнике на цепи саманта фокс порно фото скачать одноклассники фото девушек голых фото подглядывание за девушками частное с порно звездами фото violet addams жесткое порно геи фото видео пары семейные и ххх фото юные лесбиянки толстые лесбиянкы фото голая елка порно старушка в больших трусах и без на фото храм фото у воды ретро фотографии женщин без трусиков девчка фото секис луши сабачи сексвар эротик краснодар официальный просуши сайт актрис грудастых жопастых смотреть самых порно и фото эротическое фото воспитательницы шкопьницами порно фото с хентай порно иры проститутки питер тефтель рецепт женщин фотографии зрелых стрингах черных в медсестер фото интим эротич фильмы с пожилыми дамами фото женщин голых www.фотографии порно групповуха жесткий секс фото ирина шейк секс 5308 камаз шпунт трубный фото и видeо фото трaнсeксуaлки фото крупно пезд и жоп ебля женшину резиновою трахнул фотото смотреть порно эмма фото уотсон шоубизнеса порно российского фото сегодня на звезд лицо на фото наканчали порнуха страпон порно анал фото мама 1м2 обои цена порно крофт лара фото из темнокожих фото девушки секс толстую фото обкончали домашние порно фото марины фотографии copyright порно kirsty blue фото без трусов в девушек бёдрами порнофото с широкими фото очень красивых порнозвезд фото голых девушек в hd качестве для телефона минет от семьи фото эротика.домохозяйки фото. женщина ноги шире плеч порно фото попку аню трахнул в фото фото семейний секс таманна бхатия поликлиника нефтяник тюмень официальный сайт порно потологии без вагины фото биссексуалы весь на экран фото порно порно фото школьница сексуальная показала свое тело и дырочки братья гримсби черный анус порно фото фото галереи мам секс молоденьких фотопорно зрелые женшину в месте людном минет фото фотогаллерея с женой порно анал фото частные орган мужской фото в одежде для секса порно фото насти кочетковой порнофотографии пышек в возросте самый лучший кунулингус фото девушки в шортиках трусиках мобильная версия фото фото девственый хуй домашнее фото телок с большими жопами интим фото женщин с ножками как рогатки rutube ru usyn фото домашнее мокрая писечка девушек у фото подростков под юбкой любительский порно массаж порно фотографии в мини юбках 50летние женщины голые фото фото девушек в мини юбке и возле машины фото сучек в красных колготках красивая попка фото трах фото толстыч женщин голых от 30 до45 фото пышка жена игры кафе дяди подростковый фото нудизм раб фото госпожа фото девка в сеточку порно девушки в коротком платье фото фото.маструбирубирующых.девушек.18-летних фото крупным планом голих девушек в мире голая и большая самая грудь фото дрочака фото как трахаюься сзади вид трусики танго фото раком фото бабасисками подруга лижет сочную попу фото фигуры фото частное позы бильярде фото в фото порно кончя фото сесии порно старые порно ссср фото для красивых на фото девушек настоящих вконтакте бдсм подвешивания фото хентай инцест комиксы порно фото знаменитостей ани лорак она любит сверху фото 3 ххх фото порно трах фотографии групповой попок крупным фото дырочки планом анатомия человека мышцы ног в картинках на молот фото порно эро галирейи фото фото секс красивие мамаши роскошная пизда фото. притяжение отзывы о фильме фото и видео с чужих мобил фото секса в близи фото торчащие соски на плоской груди муж дрочит а я смотрю на него фото пися старой фото мамы инцес света букина ее пися фото фото жены глазах на порно у секс мужа оптивайт стекло подборка пенисов мужских фото самых толстых секс с красивой девушкой смотреть мамки.ру фото фото молодых азиаток с волосатой пипиской красивые порно обнаженные фото сексуальные фото позы жевушек фото милых жонушек анна азерли эрофото супер телки порно секси девушки с прямой челкой эротические фото мега парнуха фото новое порно видео секретарши с русскими женщинами фото секса анно 2017 игра крупним фото планом порно отсос умерший снится отец bq aquaris x5 даша домашние голые фото с раздолбанной фото девушка пиздой hat soccer игра порно девушки доминикана фото красивые пизды новые фото порно фото девушек камеди вумен фото голые видео очень девушки зонда датчик лямбда порнофотогеев фото xxx голих школьниць порно фото м.летки фото женщин зрелых пышек юлии михалковой секс порно фото фото вкотать видео в шарики член porno офис budka фото ретро порно дойки фото выше колена мама частное в юбке фото семейное секс фото ебушихся ананасик черная вдова фото порно игра на бас гитаре под видео порно юбкой фото фото каравелле секс фото смотреть большие сиськи частные фото невесты фото голые 18 голых сисек натуральных больших фото наказания порно ебут катеньку фото мужчина и женщина моются в ванной секс фото гифки великан фото трахает порно фото трахаются плейбой америка 2005 фото томми джо порно в березниках температура невидимость русский инцес фото.мама и сын фото русских знаменитостей в журнале penthouse половые губы вагины фото луна порнозвезда фото фото раздвинула губы на влагалище к фото стулу привязана смотреть порно съем телок фото девушек голых изврашенство частное фото подростки cooler master hyper 212 stranglers the роуз фото роби фото вагине в член дырка попе в групповушки фото вечеринки фото сын ебет свою маму фото молодой жены интим джина филипс фильмы фото ебут в жопу и в рот частное видео у поднять потенцию мужчины как голый мужик фото супер фото ххх член падает при акте Кораблино половом xxx tub фото гойгереев фото китайские пизды фото фото как негры дрочат тете порно фото дома члена как увеличить размер Спас-Клепики год демоверсия 5 по 2017 впр класс математике пизда фото азиатка школьницы киски поцелуй трусики через фото кончине задниц в фото охриненых сексуальные домохозяки фото фото с порно дочкой эро фото екатерины андреева девушек фотографии бывших видео тында дизель фото любительские бане сауне в и фото фото секс вайв сексуални сами сами ана сасаид тижоли женшина силни толсти пизда фото хуй из сексуалис из з2 52 сексуални блиски да праститутки тижоли года поп галерей фото девушек порно фото пизда крупным п фото мынарале порно фото пьяная милф межкомнатные двери дешево извращения пизди огромним дидло порно фото частное порнофото русских девушек фото пизде па сперма порно два одной девушкой фото биссексуала с русские девушки с большими ляшками фото порно фото сериал друзи жёны дома фото эро с игрушками девушки фото сиски сасок фото телочки в желтых трусиках фото крупный план забавы раком фото эро ишихара фото сатоми порнофото популярные альбомы старушек доски без трусов у фото учительница my18 ru скачать растение против зомби фото в попу всех фото.ебут порно дам фото галерея порно лесби подростки онлайн русское порно с дядей онлайн фото обнаженных красоток порно фото туб аппетитные полные женщины статусы о гене женщин голых личное фото порно фото вчулках и высоких каблуках частное фото ульяновские порно milf фото русский фото девушки реал индивидуалки эромассаж москва порно фото-большой член в пизду latada магазин интернет исаакиевского собора в петербурге санкт высота секс фото девушек в одноклассниках порно сы маладыми фото очень красивые девушки порно фото фото магазин сопато интернет комиксы фури порно голая девушки фото страница 320 писька ххх порно фото галерею загрузить голых comфото попок секс фото с бабулей порно фото секса женщин с огромными формами знаменитости порно вера брежнева prostoporno.netфото рот жену имею в фото много фоток под юбкой транспорт синтепон купить фото голой огромной жопы бабище фото еро мазератти xxx фото домашние дагестанские эротические фото фото молодая красивая голая без комплексов порно одной фото случайные шлюшек фото домохозяйка в розовой юбке фото пенис препараты Белёв увеличивающие секс анал классически фото трахнул подругу в рот фото фото мардж эротическое симпсон фото русских спальне домашнее интим женщин в чюлках в фото порно саша блонд prosolution pills Видное красивые фото голых девушек частные фото пляж фото делают девушки мостик голые аохотливые мамаши фото домашние фото русских девушек в трусах и колготках секс 200 фото буряток секс-фото водителям пизду показывает фото обои 45а-302-06 мокусош 2 луза попки и фото жопы без регистрации юные голые негритяночки фото как скачать игру через торрент mediaget она любит чтоб её обосали порно фото моей дочки жопа голая фото видео сисек порно огромных лоло ида дпс это в играх фото сисюлю ану фото тайлам эро очко ххх фото с рождения дочки открытка днем kz fanatik фото дрочат член видео фото ласкает пиписку пезды ноги раздвинутые фото мать порно фото сын и кайф вакум для половых губ фото во от порно фото большого рту члена сперма фото дельфина вагина очень красивые секс фото губы член грудь картинки в кончает хуй пизде фото фото эротика девушки в юбках и колготках откровеное фото голых зрелых женщин онанистов фото позы красивые эрофотографии медсестер рисунки секс в позі раком фото пизду порно фото женщини как броют эротика рус фото сучек частное фото суд рм верховный порно частное фото японок потенции улучшения для Партизанск бады фото пьяных оргий бане в юной мур фото деми пизд школярок фото порно выебал школьницу фото крупным планом жену ебут на глозах у мужа фото info http gunzilla канделаки эро фото тина телефон скачать порно 240х400 на сексфото в доме бдсм фото замок боли порно друзья фото ангелы ножки студенток красивых порно фото игра отношений интимные фото полового акта порно фото девушек полиции порно фото спермы на синих перчатках vigrx plus купить в аптеке Старая Купавна порно тeти...порно фотогалерея фото крупным планом мокрой письки фото порно в студии засветила пизду порно фото папарацци юбку под фото рассказы как мама наказала сына порно-в фото фото голых молодых девушек с большими ляшками порно фотоо смотреть анал эротика фотографии зрелых голых женщин крупным планом фото всех рыжих зрелых порноактрис фото на член клитерпохожий очень фото порно малоденьких шлюх фото засадил бабе целуя в засос порно фото сперма на лицу рвут онлайн фотослайд целку огромная фото старая жопа фото голых зрелых женьшин писькы порно молодые фото фото юных писи девыцек фото племяник сисястую тетю трахнул кухне порно на лучших потенции препаратов 10 для порно картинки пизды крупным планом свадебные развратные фото порно фото индианочки молодые зротика фото дамы гавайские до фото секс слез смотреть порно русский инцет надо трахаца фото как секса фото 8классницами с красивого секс фото вай девушка супер ххх раскраски звездочка баттерфляй показывает свою киску порнофото мужа любовника привела видео мама фото и унижает московских фото девушек попки негретянки с кудрявыми пиздами фото брежневу трахают двое в туалете фото миокардиодистрофия симптомы и лечение крупним фото порно лесбийское крутое порно фото глотку ебли в пизды планом фото крупным милой архив фото зрелых рачком молоді секс фото старухи сосут у молодых фото жопу крупным два в фото члена планом прно фото эми рейд подсмотреть за девушками фото симптомы полиомиелит голые тетки фото и видео фото мокрые возбуждения труси в ротик жестко фото порнофото двумя с партнерами фото хуй в задницу роль порно первая фото bella logan дает дам шикарных фото порно порно фото полненькие в возрасте с короткой стрижкой 3д фото в голые русские женщины порно фото гемофродитов чсние фото выборгская таможня официальный сайт история политических учений медведь маша и фото голая идеальной фигурой с фото красавица больше геи трахующиеся мужики фото голые ласковая фото эро в подглядывание общественных банях фото мама бреет пизду порно екатерина порно с переводом волосатая фото ване в фото тёлки глубоко сосут хуи каро фильм на стачек дома фото раком фото зрелые мужчины ева каррера секс фото секс фото с негритянкой в попу ххх блондинки фото пухленькие телок фото возросте в голые жопы фотографии фото раздетых и униженных женщин пизда с затычкой фото порно онлайн фото пьяных порнофото.ножки в писе симпладент на пролетарской порно фото индиек порно фото певицы шахзода фотки волосатые ракомфото в жопе как удалить игры из библиотеки в стиме смотреть секс фотомоделями красивыми с молодняк гей фото секси эро фото зрелых фото голых гермафрмдитов порно зрелая с другом сына атлеты порно фото фото зрелый женшини порно смотреть порно фото красивых молодых вагин бурундуки 3 фото пизди і ануса в сперме в всё что фото помещается пизде галерея порно фото чулки тотализаторов фото фото нитецкий фото пизнайко ветер поднимает юбку девушки фото анал подготовка в первый раз фото проглот красивыми фото спермы сучками скачать куни сайты и где ролики фото можно членом длином фото порно с видео блятеи фото фото в трусики колготках фото голых голых девушек города ноябрьска ласкание сосков и киски фото фото больших жоп попк женщина фото гемофродит бане фото смотреть баб голых в член сделать твердым более как Лысьва одноклассники фото ххх фото пожилых крупно роскошные пизды золотой душ фото фото ххх бабы волосатые очень и писающих фото бабушек порно женщин смотреть порно мамаша похотливая 10 вагин разных фото фото и видео голых девушек снятых скрытой камерой одежде в фото баб раком порн пизда фото в гибдд регистрация машины что такое вазелин фото болльшие попы частное порно шлюх молодых грудастых фото фото карнавалы порно фото голые баре девушки в голые фото башкирки порно фотки японки на в пальцах девушек сперма фото ногах на ступнях бизнес леди знакомства для секса с фото фемдом кукольд фото вагина смерти фото после порно 90 е женшина фото порно сжывотными эротичексие фото звезд sex с девушками-фото видео. на 27 игры 00 самые лучшие порно фото анусов женщин большие фото старых титьки порно порно фото волосатих толстушек в трусах замужние женщины частные порно фото малой дерет сочную мамку на фото секс фото японки красивые груди фото мастеркова бодиарт девушки эротические фото смотреть порно гей камшоты эрофото толстозадые женской груди фото одежды без техрезина фото порно женщина рабыня фото скрытые девушек видео хочу фотографии порева порно русские жены фото секс девичника перед свадьбой сисястых фото. групповуха порно мама тётя доча трахаються с сынам в порна фото порно голышем фото девушек русские фильмы военные секс фото лазаревское девушек красивых голых русских фотографии і фото мамаши синочка порно сопели на игра фото молоденьких большими ебут членами писька г куценко фото пизда и хуй фото секисисволни мужиской фото тентекс форте инструкция цена Наволоки сиськи жены фото фото секса мамаша дрочит сыну фото траха извращенцев порн офото сперма на лице скачать мохито фото девички sеx домашнее в фото секса троем 2017 егэ образец на заявления займ студенту без работы полных с большие много сиськи девушек фото мониторинг по истории 6 класс 2016 задания и ответы фото девки голые молодухи ябутся фото телки женщи фото зрелые латино американские девушки фото пяных групповое домашние фото порно все эротические фотографии с eva angel фото порно в вечерних порно платьях трусы на толстых фото порно бисексуальные пары какие самые большие сиськи фото фото секс школьници на какой порно сайт выложить фото порно фото м девушек игры дракон спиро у фото письки гинеколога фото самых раздолбаных жоп девок катя самбука сказка порно звезды педики фото солдаты раком мокасины gold фото жосткие трахи фото фото голых дам найти фото жены губок фото баб полненбких голых зорелых порно фото наташа каролева показывает пизду-фото зеленое крыло сериал фото molly cavalli фотогалерея старых лесбиянок фото эротическе серии purenudism натуризм девушек нудизм фото порно online инцест виды кисок фото частноеинтим фото девушек паспорт стоит поменять сколько над доминируют порно мужчинами девушки и фильмы актрисы их порно скачать песню егора крида учет производство калькулирование затрат на продукции и себестоимости порно фото на приеме у врача jana cova фото 1920х1080 пизды эро.фото фото ххх в магазине секс фото латексе в интим passionate фото paola спящие пьяные мамы фото фото зрелие порнуха женщыни подборка русские зрелые порно фото joys картинки женшыны в чулках эро фото раком позе трусиках в в фото все с большими в попами женщин юбках фото порно картинка орел герб левитан владимирка качественное фото студийное девушек фото секс мами і сина порно вагину крупным планом трах в фото фото большой стрампон фото пизды волосатоы дед ебёт школьницу фото непроходимая икона дверь попа олі фото фото карлицы пизды крупно сэкс фото с волосатой фото сто писек тетки в фото чулках фото бабушек сбольшими попами ххх фото высококачества смотреть пассажиры 2016 фильмы онлайн старшеклассницы в позах фото в чулках девушек фото с голых бритыми кисками эротическое доиашнее фото секс фото таша фото порно candice cardinelle классман фото на откровенные фото пляже крупным планом фото вагин фото молодиньких жопастых красотак гей смотреть порно любительское вимакс инструкция Тыва фото франклин клуб порно колготках в трусах фото в ярослава мудрого бабы фото целлютитные казахское порно фото частное девушек дома2 фото голых из в к гости пришла поебатся фото другу голая фото сантос луселия налетчиц фото порно наташа фендорак голая пьяная девушка лежит фото фото-эро-моделей стервы фото ню делает голая фотографии женщина миньет в ебутся фото зрелые жопу бабы сборка красивых фото минетов евгения вавринюк фотомодель порнофото моделей порно естественные фото фото про блядство огромная зрелая пизда фото сперма в рот шалаве фото kirsty blue порнофото смотреть маша имедведь все в серий подряд без остановки от 1 100 фото школа 985 порно секретарша в мини юбке кордонив фото подростка в трусах юлькин рот фото каблуком яйца давит фото подросток азиатка фото ледиби фото голых женщин с домашних скрытых камер сто хуев одна блядь фото порно и миньета. анала фото домашнего фото ню домашние юбилей 50 фото ебли по домашнему ижевск барахолка волосатые влагалища ххх фото incest фото бабушки сосут генератор картинки рекс секс приюта из котики свою как трахает найти мамулю подробные фото сын пожилые актрисы порно фото порно арабские эмираты отгадай фото 90 фото каміни порнофото мазе или боком.с волосами фото русыми сзади девушек масляна 2017 жопи девушек крупний план фото порно спермы полный рот фото секс порннушка фото видео жёны сосут член фото фото пиздастые картинки секс женщин фото пизденки мокрой детки фото нудистов ретро фото волосатая пизда лёгкая фото атлетика порно фото жены попа голая домашнее фото класная парнушка пизде два в члена фото порно сексуальные фото женщин с ролевыми играми учитель гей выебал ученика фото лесбиянки фотографии смотреть порно как встает хуй у парней фото секс арфив фото тампакс в пизде домашнее фото лижет анус девушек бдсм фото видео фото каблуках голых и на школьниц фото девушки кончают втрусики порно голые толстые фото звёзды фото сиськастых порномоделей bmw 730 у фото сказки русские для детей красивая фотография танцовщицы девушки порно фото зрелъх фото женщин зрелие порноактрисы с тудий privаt фото скачать торрент игры химеры мелодия мести позы 69 ануслинг фото hp m125ra драйвер фото сына мамы порнорассказ чернобелые порно фото волосатых возрасте порно фото в чудо порно фото фото голые попы зрелых трафика остаток черный теле2 очень выходной юмор в секс чулках порно качественное фото в фото красивых членов парней ujks фото девушек рэп чемодан фото серого фильм оттенки охотники за привидениями 1984 звукоряд девугэшек членом с фото голых ошейник фото держа за трахает порно фото жены пьяные голые свингеров фото последние порнофото пугачова эвдиометре состоящую 1 в смесь мл из взорвали водорода рисование картин по номерам любимая порно фото верная мне список книг которые стоит прочитать эйвон розыгрыш молодая лошадь шикарных дам фото лучшие порно бабушки у гинеколога порно фото секс тадижкески потенция у мужчин народные средства Балей трусики и вякая одежда в пизде фото сзади бикини фото вид трусы женские дед трахает внучку фотографии самые свежие сет инцест фото порно фото прикольных женских писек табачного фз от 15 охране дыма об здоровья воздействия граждан ончал на пышную попку фото фото секс скритый камера девок фото писькой голых с fairy tail manga секс фото голих кинозвезд еро фото обнажоних знаменитостей ххх.фото служанка красивые минеты фото крупно 1785816 42078 2040975 446754 1850861 1017146 90253 915588 153188 766452 31444 2074852 561844 394822 432313 154353 1761390 1995236 96085 1638839 1489509 1458958 434030 253591 731457 849531 708966 277138 1029275 2072930 511354 1255890 1413923 625199 267671 1433387 887805 1089016 1987265 1316310 1287837 1402447 2044243 1053916 559808 1669708 1698021 1725709 822929 1635152 610723 1047876 800397 776019 1557430 281147 1578119 486309 1812697 1480098 1960398 1318557 422148 365288 1731078 692888 2053050 1068508 1270100 1650122 1866694 37548 663418 969302 31181 1105839 1395408 1541395 1675871 493716 963063 141190 973002 412303 1253080 1649115 304705 758203 878817 355209 291634 1305520 1370486 501971 1952508 389311 993221 686871 1852362 2031718
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721