Досвід розвитку місцевого самоврядування: вітчизняна специфіка формування комунікативного простору

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

«Фактично державний устрій в Київській Русі базувався на договорі між князем і народним зібранням, вічовим сходом – вічем». О. Башилов

Комунікативні технології, не зважаючи на свій ультра-сучасний термінологічний вокабуляр і широке поле як для вивчення так і для застосування у різноманітних сферах життя, є насправді не чимось новим і не знайомим українському суспільству. Відтак, древні звичаї і обряди (які, до речі, ще досить сильно збереглися у консервативному вітчизняному соціумі), які є, по суті, прото-комунікативними технологіями, впливають на сучасні комунікативні відносини у суспільстві.

Д.Нарбут. Вибори кошового

Д.Нарбут. “Вибори кошового”. Як відзначає економіст А.С. Гальчинський, «побудована на основі виборних і самоврядних принципів, Козацька держава запровадила відповідальність вищих можновладців не лише перед привілейованими прошарками… а й перед всім населенням загалом»

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток комунікативних практик, що застосовуються у суспільно-політичному процесі, вимагає не тільки наукового вивчення, обґрунтування нових методик комунікативної роботи в сучасних умовах задля вирішення актуальних соціальних і політичних завдань, але й потребує ґрунтовного історичного аналізу як виникнення цих практик, досвіду їх застосування, так і суспільно-політичних умов, в яких формувалися ще прото-комунікативні технології. Якщо ж розглядати таку важливу сферу застосування комунікативних технологій як місцеве самоврядування, то необхідно дослідити їх виникнення у взаємозв’язку із історичним досвідом функціонування в Україні специфічних, а подекуди і унікальних для європейського контенту інституцій самоорганізації населення. Саме там, в минулому вітчизняного самоврядування можна віднайти відповіді на актуальні запити сучасного розвитку демократичних систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основоположні дослідження, необхідні для розуміння еволюції суспільно-політичних (зокрема, комунікативних) відносин, розробили М.Кастельс.

Сучасні комунікативні технології у взаємозв’язку із історичним досвідом їх виникнення і застосування вивчають у своїх працях такі вчені як Г.Г.Почепцов, І.В. Пантелейчук, А.В. Колодюк, А.В.Дуда, А.Ф.Ткачук, та ін. Різні історичні аспекти розвитку місцевого самоврядування в Україні знайшли відображення у дослідженнях В.Г.Кременя, Д.В.Табачника, В.М.Ткаченка, Я.Ф.Жовнірчика, О.В. Прієшкіної.

Метою даної статті є дослідження історичного досвіду розвитку місцевого самоврядування для з’ясування вітчизняної специфіки формування і функціонування комунікативного простору.

Виклад основного матеріалу. Комунікативні технології (КТ), не зважаючи на свій ультра-сучасний термінологічний вокабуляр і широке поле як для вивчення так і для застосування у різноманітних сферах життя, є насправді не чимось новим і не знайомим українському суспільству.

Це стає зрозумілим навіть при первинному аналізі комунікативного простору – адже при детальному розгляді його організаційної побудови ми знайдемо символічну, подієву, міфологічну і комунікативну складові [1, с.11-35]. Ці складові, особливо перші три, мають під собою серйозну історичну основу, будь-які символи чи події, ритуали чи міфи, постійно змінюючись і осучаснюючись, вони все одно мають інтенцію до історичної ремінісценції. Як відзначає Б.Малиновський, «події міфологічного минулого відіграють визначальну роль, як і норми поведінки та принципи соціальної організації» [2, с.279].

Відтак, древні звичаї і обряди (які, до речі, ще досить сильно збереглися у консервативному вітчизняному соціумі), які є, по суті, прото-комунікативними технологіями, впливають на сучасні комунікативні відносини у суспільстві.

Сама по собі прото-комунікація, відірвана від комунікативного простору – позбавлена соціального сенсу. Отож, надзвичайно важливим видається необхідність проведення аналізу самого комунікативного простору, в «тіло» якого вживлюються КТ. Відповідно, від особливостей КП залежить і дієвість різних КТ, і вектор спрямування суспільно-політичних змін, які виникають у соціумі внаслідок застосування цих КТ.

Для ілюстрації твердження про всеохоплюючий вплив комунікації у суспільному житті, достатньо хоча б навести перелік та опис функцій, які вона виконує (Табл.1).

Табл.1. Функції комунікації (за С.В.Борисньовим) [3, с.265-266]

Функції комунікації

умови актуалізації

Головні:

взаємодії

передача інформації від інституції до інституції (від людини до людини) в процесі діяльності, отримання, перевірка і обробка інформація, розробка і реалізація рішень, зберігання інформації*

впливу

необхідність спонукати до дії: спрямувати людину на певну поведінку або припинити певну діяльність**

Основні:

комунікативна

безпосередній процес передачі інформації та її сприйняття

репрезентативна

початок будь-якого комунікативного акту з метою виявлення наявності загальних настанов на процес отримання чи передачі інформації в різних умовах

експресивна

вербальна комунікація через її доповнення невербальними засобами

Спеціалізовані:

апелятивна (звернення)

чітка соціальна орієнтація при зверненні до людей з різним соціальним статусом

директивна

мовленнєві акти типу директиву (наказ, розпорядження тощо)

фатична

усна і письмова форма комунікації

перформативна (ритуальна)

стереотипна ситуація і установки комунікації

мотиваційна

побутово-ужиткова сфера комунікації з допомогою роз’яснювальних засобів вираження

саморегулююча

офіційні ситуації, головним чином за допомогою вербальних засобів у стереотипних висловлюваннях; неофіційні ситуації – для того, щоб спонукати співрозмовника до комунікативної дії

ритуальна

ритуали, пов’язані із офіційними церемоніями, релігійними обрядами, звичаями

самопрезентаційна

ситуації, коли комунікатор навмисне чи мимоволі створює свій образ

Прим. *[3, с.256], **[4, с.162].

Також для з’ясування ролі комунікації в суспільно-політичних трансформаціях корисними будуть в застосуванні понятійні та методологічні апарати етнопсихології та етносоціології, які вивчають особливості розвитку суспільства залежно від народу, який потрапляє в ті чи інші історичні умови. При цьому не слід забувати про зауваження Л.М.Гумільова: «кожна людина одночасно- член соціуму і член етносу, а це далеко не одне й те ж саме» [5, с. 197].

Дискурс навколо особливостей українського менталітету, історичної зумовленості демократичних змін і побудови держави на вітчизняних теренах у легальному середовищі розпочався тільки два десятиліття тому, напередодні, або й водночас із демократичними революціями у Східній Європі. І саме питання української історії стало (як, до речі, і в часи попередніх періодів національного ренесансу) наріжним у цьому дискурсі. Це й не дивно – довівши «своє» право на історію Київської Русі, дослідивши історію Запоріжжя, заново відкривши період національно-визвольних змагань у ХХ ст., українські політики та вчені отримували передумови для формування нового комунікативного простору на заміну старому, радянському, який перестав виконувати свої функції і, насамперед, функцію державоутворюючу. А численні факти утисків, яких зазнала сама оболонка КП – українська мова – визначила навіть специфіку використання української мови як елементу самоствердження і національної ідентифікації. Достатньо з цього приводу пригадати Т.Г.Шевченка: « А на москалів не вважайте, нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У їх народ і слово, і у нас народ і слово. А чиє краще, нехай судять люди» [6, с.259].

Зміна КП, його складових, потягнула за собою значні суспільні трансформації. Як зауважує вітчизняний дослідник Б.В. Потятиник, «поширення на території СРСР у 70-80-их рр.. короткохвильових приймачів, які «ловили» передачі «Голосу Америки», «Свободи» і «Вільної Європи», було суттєвим фактором поширення вільнодумства, яке, врешті, і призвело до розвалу наддержави» [7, с. 84].

У сфері державного управління відбуваються також значні зміни : «як наслідок, відбувається зміна парадигми суспільного розвитку, тобто перехід від спроби тотального контролю до демократичного механізму, який можна охарактеризувати терміном «громадянин-кореспондент» [8].

По-різному можна оцінювати подальші історичні події, які зумовили розвиток України після проголошення незалежності. Наразі обмежимося тезою про те, що і досі в Україні ще не створено стрункого і повного комунікативного простору, в якому би кожен громадянин держави почувався більш-менш комфортно з огляду аспектів соціальної комунікації, як не створено і передумов для розвитку усіх складових громадянського суспільства. На думку економіста А.C.Гальчинського, «…слід виходити з об’єктивної реальності, тобто розуміння того, що нині ми поки що перебуваємо на етапі до громадянського суспільства» [9, с. 126-127]. Відзначимо важливу роль у цьому зовнішніх чинників – вплив іноземних та іншомовних ЗМК вже давно є предметом розгляду (поки що, на жаль, малоефективного) компетентних органів як виклик національній безпеці. Однак так само важливою є роль і внутрішніх чинників, які гальмують процес формування ефективного вітчизняного КП.

При цьому слід врахувати новітні тенденції розвитку сучасного спілкування, основною з яких є персоніфікація особистості – «усвідомлення людиною індивідуальної неповторності, несхожості на інших людей» [10, с. 45]. По суті, сучасна людина глобалізованого світу знову замислюється про свою ідентичність, що, на нашу думку, повністю кореспондується із намаганням сучасного українця віднайти ту ж згадувану ідентичність. І бажання це – віднайти ідентичність –є цілком зумовленими тими суспільно-політичними перетвореннями, свідками яких ми стали у новітні часи: «адже спільне відчуття національної ідентичності є дуже важливим для формування та зміцнення активного, впевненого в собі громадянського суспільства» [11, с. 210]. Відтак, зміна комунікативного простору стала болісним випробуванням для кожного члена українського суспільства – як відзначає Т.Кушерець, «внаслідок всеосяжних макрозмін почали радикально змінюватися їхні стилі життя, прихильності, відданості, преференції, орієнтації тощо, що врешті-решт призводило до втрати звичних ідентичностей» [12, с. 93].

З іншої сторони, феномен новітньої персоніфікації особистості, з яким тільки познайомилися українці, є ніби черговим прочитанням європейських цінностей Нового часу. Таких цінностей, про які свого часу говорив М.Вебер: «сучасна цивілізація – дитя європейського індивідуалізму» [13, с. 19]. Це твердження дивним чином перегукується із спостереженнями М.Костомарова про Україну, «… де принцип особистості раз у раз виявляв свою живучість» [14, с. 249]. Таким чином, давні українські та європейські пошуки актуалізуються у сьогоденні через суспільну трансформацію, викликану комунікативними потрясіннями.

Та все ж найгостріше, на нашу думку, проблемна ситуація склалася у галузі місцевого самоврядування, тобто там, де безпосередньо відбувається інтенсивний комунікативний обмін між громадянином (клієнтом-реципієнтом соціальних послуг) та відповідними інституціями (сервіс-донорами цих послуг). Недосконалість правового забезпечення хронічна відсутність коштів, «куцість» повноважень – до цих постійних «болей» місцевого самоврядування в Україні додалися і проблеми комунікативного характеру.

У такому контексті розглянемо декілька історичних аспектів, які можуть, на нашу думку, допомогти віднайти відповіді у минулому на проблемні питання сучасної ефективної комунікації у місцевому самоврядуванні.

По-перше – історично доведена здатність українців до самоорганізації. «Нація самостверджується, самоорганізується в повномасштабну лише за умови набуття, наповнення статусу громадян його реальним, демократичним змістом на шляху витворення громадянського суспільства» [15, с.59]. Історія якраз і свідчить, що українці збереглися як самобутній народ, скоріше, всупереч, ніж завдяки існуванню стійких політичних утворень – постійна здатність до відтворення державних форм, тривалі (у декілька поколінь) періоди бездержавності та роздробленості змінювалися новими суспільними формами. Очевидно, що така безпрецедентна здатність до відродження була б неможлива без існування певних джерел самоорганізації і стійкого комунікативного зв’язку на рівні поселень, областей, в цілому – народу, без чіткої самоідентифікації в суворому (доволі часто – агресивному) зовнішньому середовищі. З приводу правової традиції самоорганізації доречно буде пригадати російського дослідника С.Г.Алєксєєва (поч. ХХ ст.), який із здивуванням вказує на існування ще за 200 років до його днів іншої практики розмежування владних повноважень і дотримання громадянських прав: «При сучасних поняттях про право втручання адміністративних посадовців у судову компетенцію нижчих верств, цікаво співставити універсал Гетьмана Мазепи київському полковнику… що забороняє втручатися в права міського магістрату стосовно суду над ремісничими, осілими і всілякими мешканцями, тим більше, що наприкінці ХVІІ ст. відмінностей між містами і селами не було, і те, що стосувалося перших, застосовувалося на практиці до других і навпаки» [16, с.259].

Велику роль у живучості правової, самоврядної і культурної традиції відігравало письменство, пізніше – друкарство. Відзначаючи таку особливість українців, як здатність навіть в обмежених умовах самодержав’я до ведення громадського життя у справах, наприклад, освіти, той же Алєксєєв відзначає: «В Малоросії… школи розповсюджуються з кожним роком завдяки ініціативі декількох крупних землевласників…» [16, с.228].

У той же час С.Г.Алексєєв, піддаючи критичному аналізу стан місцевих судів після реформи 1874 р., чітко вказує на причину такого стану речей, яка лежить у відсутності комунікативної практики – поголовна безграмотність, відсутність доступу до інформації, підконтрольність формально незалежних громадських утворень поміщикам і духовенству (яке саме повсякчас є неосвіченим).

Принципи подолання цього комунікативного розриву можемо знайти у варіантах Конституції одного з членів Кирило-Мефодіївського товариства Г.Андрузького, зокрема, у цих рукописах «спеціально обумовлювалася не менш важлива вимога того, щоби усі закони були друкованими для загальної відомості» [17, с.42].

А за кілька десятиліть після цього у переліку необхідних для розвитку суспільства речей зустрічаємо у Програмі «Громади» (1880 р., автори – М. Драгоманов, М.Павлик, С.Подолинський) і такі пункти: «В справах політичних ми бажаємо… 2) Неодмінної волі слова, печаті й науки, зборів і товариств. 3) Безперешкодної самовправи (автономії) для кожної громади в її справах…» [18, с.255].

Детальний аналіз практики російського самодержав’я в царині місцевого самоврядування необхідний тому, що традиції поліцейської держави успадкував і радянський правлячий режим: «ще більшу пригніченість відчула особистість під впливом політичної практики сталінського часу» [15, с.253], а місцеві ради «були позбавлені можливості самостійно виконувати владні функції» [15, с.259] . Тільки тут проблема неграмотності була замінена пануванням єдиної ідеології, специфікою подання освіти і відсутністю доступу громадян до реальної інформації про діяльність органів влади. Власне, наслідки цих комунікативних розривів у взаємовідносинах «влада-громадянин» ми відчуваємо і сьогодні, щоправда, у набагато ускладнених і осучаснених формах.

По-друге – історично зумовлена прихильність українців до демократичного устрою, який передбачає широку участь громадськості, обмеження ролі держави. Як відзначають Л.В.Гонюкова і Б.М.Максимець, функціями громадянського суспільства, зокрема, є «самовираз індивідів, їхня самоорганізація та самостійна реалізація ними власних інтересів», «гарантування непорушності особистих прав громадян», «систематизація, впорядкування, надання урегульованості протестам людей» [11, с.188-189]. Описані функції ніби списані з характеристик українського народу, історія якого, по суті, є тривала (і по сьогодні) боротьба з авторитаризмом, боротьба за відстоювання прав громади.

Якщо ж говорити про етнопсихологічний портрет українця, то у В.Яніва побачимо цікавий опис: «Заглиблений у собі і маючи відчуття гідності, він прямує до повалення всяких обмежень особистої свободи, в тому числі до нівеляції соціальних перегород» [17, с.127]. Взагалі, на думку В.Яніва «українці – вроджені вороги деспотії» , при цьому етнопсихолог наводить приклад запорожців, які сипали землю на голову новообраному кошовому, щоб він не смів думати про необмежене диктатуру. Погоджується з такою оцінкою козацької доби і економіст А.С. Гальчинський: «Побудована на основі виборних і самоврядних принципів, Козацька держава запровадила відповідальність вищих можновладців не лише перед привілейованими прошарками… а й перед всім населенням загалом» [9, с.115].

А узагальнивши історичний досвід, М.Драгоманов відзначив: «свідомий лібералізм, як і свідомий демократизм, зародився на Україні вже далеко після смерті наших історичних автономних інституцій і далеко більше на абстрактно-європейському, ніж на історично-національному грунті» [20, с.121].

Пізніше IV Універсал Центральної Ради від 9 січня 1918 року, написаний багато в чому під впливом історичних студій, звівши воєдино і «абстрактно-європейське» і «історично-національне», декларуватиме демократичні засади держави, запроваджує європейські принципи розподілу влади, провідної ролі парламентаризму, забезпечення громадянських прав і свобод людини. Та й саме правозахисний рух вже за радянських часів стане центром громадського життя, основою формування політичних партій в Україні – адже з неформальних товариств «дисидентів» створилися в середині 1988 р. Демократичний союз та Українська Гельсінська спілка. Зародження інституцій громадянського суспільства у той час відбувалося бурхливо – «за статистикою ЦК КПУ на березень 1989 року в Україні нараховувалося 60 тис. «неформалів», які провели 1200 мітингів та зборів, до яких було залучено 13 млн. чол.» [11, с.164].

До речі, органи місцевого самоврядування, змістовне і функціональне наповнення їх діяльності завжди було тією детермінантою, яка визначає ступінь демократизму існуючого політичного режиму. Як визнає Європейська хартія місцевого самоврядування, «ці органи (місцевого самоврядування – Авт. ) виникли і розвивалися як пряма противага абсолютній владі центру» [21, с.561]. Власне, таке розуміння демократії знайшло відображення і в сучасній Конституції України, в якій низка статей присвячена опису місцевого самоврядування. Сучасний дослідник О.В.Прієшкіна робить закономірний висновок про взаємовиключність диктатури і місцевого самоврядування: «зважаючи на те, що основним способом правління диктаторів є використання всієї могутності державного апарату, щоб через примус і насильство досягти власної мети, можна дійти висновку про неможливість співіснування антидемократичного режиму і місцевого самоврядування» [22, с.32].

Відтак, саме критикована схильність українців до індивідуалізму і відповідний до цього характер його комунікативних зв’язків при між-особистісному та між-інституційному спілкуванні суттєво зумовили логіку розвитку вітчизняного громадянського суспільства. Відповідно, відцентрове тяжіння суспільного життя, зосередження на потребах громади і окремої особистості вимагало застосування вже й у давні часи усього арсеналу сучасних комунікативних технологій на відміну від автократичного режиму, який передбачає наявність монологу (а не діалогу) і односторонній потік інформації у вигляді ідеології та вказівок.

По-третє, історичний досвід самоврядування як своєрідного економічного устрою суспільства. Принциповим у цьому питанні для багатьох дослідників є протиставлення (або хоча б виокремлення) економічного устрою, властивого для українства і економічного устрою Росії. Ще М.Костомаров відзначав, базуючи свої спостереження на етнопсихологічних факторах, що «примусова спільність землі й одповідальність одного перед усіма (міром) здаються Українцеві якнайнестерпнішою неволею й несправедливістю» [14, с.250]. Сучасний економіст А.С.Гальчинський з цього приводу відзначає: «потрібно враховувати, що азійський спосіб виробництва та община – це не породження Київської Русі. Вони привнесені в Росію монголами. На українських землях тривалий час (до ХVІІІ ст.) панівними залишалися принципи господарювання, близькі до європейських» [9, с.11]. Європейські економічні відносини вимагали виникнення і європейських комунікативних практик – індивідуального власника важко було примусити щось робити силою, застосування Магдебурзького права і навіть доволі обмежених на той час демократичних свобод вимагало створення виборних органів, проведення чогось на зразок громадських слухань, розвивало грамотність і книгодрукування. До того ж, початки місцевого самоврядування доводили вже тоді свою економічну ефективність. Як писав з цього приводу І.Я.Франко, «дороги і шляхи, мости і греблі, недороди і місцеві випадки, пошесті і хороби, школи і лікарні – все се такі речі, що інакше залагоджуються в кожній губернії і вимагають окремого проводу і опіки не так уряду, як радше власних місцевих людей, зорганізованих для сього діла» [23, с.444].

Розглядаючи питання побудови ефективного вітчизняного комунікативного простору, нам необхідно розглянути і такий четвертий історичний аспект як здатність українців продукувати власний епос і міфологію.

Власне, останнім часом українська міфотворчість виникла як своєрідний продукт протидії чужому комунікативному простору. Як відзначають вітчизняні дослідники, «тривалий процес руйнування державницьких устремлінь українського народу, насаджування комплексу «молодшого брата» потребували у відповідь певної психологічної компенсації» [15, с.18]. Технологія накидання «комунікативного ярма» в даному випадку вивчається галуззю науки під назвою «постколоніальні студії», і, за визначенням С.І.Грабовського, «один із результатів колоніальної практики… полягає в тому, що колоніалісти накидають тубільцям суму негативних стереотипів, які стають автостереотипами; тубільці самі починають вважати себе тупими, недолугими, людьми другого ґатунку…» [24, с.56-57].

Наслідки такого колонізаторського впливу на «тубільний» комунікативних простір є надзвичайно руйнівними. І досить прикро усвідомлювати, що процес комунікативної колонізації триває в Україні і в міфотворчій структурі комунікативного простору, незважаючи на значну історичну практику українців саме у міфотворчості. Так, зокрема, про самобутність української міфології говорить і В.Янів: «ми не бачимо в народній фантазії охоти до негарних, неестетичних велетенських міфічних образів, – до тих величезних, страшних, головатих та рогатих богатирів зі страшними ненатуральними інстинктами, які любить німецька й великоруська міфології» [19, с.32-33].

Висновки. Місцеве самоврядування як складна система економічних, правових і соціо-комунікативних відносин розвивалося в українському суспільстві тривалий історичний час. Дослідники відстежують формування прото-самоврядних інституцій на території України з часів Київської Русі, доби Козаччини, суспільно-політичних рухів ХІХ ст.

Джерела розвитку місцевого самоврядування як протиставлення місцевої автономії всесильній централізованій державі знаходяться, в тому числі, і в етнопсихологічних особливостях ментальності українського народу – індивідуалізмі, схильності до самоорганізації, ведення самостійного господарства. Саме в місцевому самоврядуванні як системі людських і інституційних взаємовідносин виявляється необхідність і зміст діалогічної комунікації, застосування всього спектру комунікативних технологій, кінцевою метою яких є добровільне спонукання реципієнта комунікативного акту до бажаних і спрямовано-планомірних дій.

Економічний устрій українського суспільства, заснований на багатоукладній економіці, рівноправності суб’єктів економічних відносин – також є джерелом виникнення і утвердження варіативних комунікативних практик.

Міфотворчість як окрема складова комунікативного простору розвивається і в наші дні, отримуючи сильний ретроспективний нахил, оскільки також джерела міфотворчості знаходяться в історичній площині.

Література

1. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер». – 2002. – 352 с.

2. Малиновский Бронислав. Магия, наука и религия. Пер. с англ. — М.: «Рефл-бук», 1998. — 304 с. Серия «Astrum Sapientiae».

3. Бориснев С.В. Социология коммуникации: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 270 с.

4. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации – М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер». – 2003. – 656 с.

5. Гумилев Л.Н. Открытие Хазарии. Зигзаг истории. Этногенез и биосфера Земли. Тысячелетие вокруг Каспия. – С.-Пб.: ООО СЗКЭО «Кристалл», 2003.- 880 с.

6. Шевченко Т.Г. Передмова до другого видання «Кобзаря» / Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. – К.: Дніпро, 2001. Т.5, кн.1. – ХІХ ст../ Передм., упор., прим. О.Сліпушко.- 512 с. – с. 257-261.

7. Потятиник Б.В. Медіа: ключі до розуміння. Серія: Медіакритика.- Львів: ПАІС, 2004. – 312 с.

8. Кандагура К. Система державного управління інформаційним простором у перехідних суспільствах: українські реалії// Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. 2009. №1. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu_o/2009_1/R_2/Kandagura.pdf.

9. Гальчинський А.С. Помаранчева революція і нова влада. – К.: Либідь, 2005. – 368 с.

10. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004.- 344 с.

11. Гонюкова Л.В. Суспільно-політичні об’єднання: теорія і практика: [навч.-метод. посіб. для вищ. навч. закл.] /Гонюкова Л.В., Максимець Б.М. – К.: Генеза, 2009. – 240 с.

12. Кушерець Т.В. Пошук нових індивідуальних та колективних ідентичностей в умовах глобалізації// Наукові записки. Серія “Філософія”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 5. – 2009. – 220 с.- с.92-101.

13. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К.: Основи, 1994. – 261 с.

14. Костомаров М.І. Дві руські народності. / Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. – К.: Дніпро, 2001. Т.5, кн.1. – ХІХ ст./ Передм., упор., прим. О.Сліпушко.- 512 с. –с. 247-251.

15. Україна: проблеми самоорганізації.: [В 2 т.] / В.Кремень, Д.Табачник, В.Ткаченко. К.: Промінь, 2003 – Т.1. Критика історичного досвіду. – 384 с.

16. С.Г. Алексеевъ. Мъстное самоуправленіе русскихъ крестьянъ. XVIII-XIX вв. – М., С-Пб.: Изд. Товарищества М.О.Вольфа. 1902. – 313 с.

17. Журавський В.С. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми). – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 344 с.

18. Програма «Громади» (1880р.) / Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. – К.: Дніпро, 2001. Т.5, кн.2. – Кінець ХІХ ст. – поч.. ХХ ст./ Упор., прим. О.Сліпушко. – 376 с. – с. 254-258.

19. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології/ Упор. М.Шафовал. – 3-тє вид., стер. – К. Знання, 2006. – 341 с.

20. Драгоманов М. Листи на Наддніпрянську Україну / Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. – К.: Дніпро, 2001. Т.5, кн.2. – Кінець ХІХ ст. – поч.. ХХ ст./ Упор., прим. О.Сліпушко. – 376 с. – с. 118-153.

21. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України: Навч. посібник.- К.: Юрінком інтер, 2008. – 632 с.

22. Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії: Навч. посібник.- К.: Кондор. – 2008. – 336 с.

23. Франко І. Твори: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1976-1986.- Т.45. – 525 с.

24. Грабовський С.І. Що принесла Україні Переяславська рада? – К.: Стилос, 2003. -64с.

Анотація. У статті аналізується взаємозв’язок між історією розвитку місцевого самоврядування в Україні та формуванням нового вітчизняного комунікативного простору, встановлюються історичні передумови для розвитку ефективних комунікативних технологій в місцевому самоврядуванні.

Аннотация. В статье анализируется взаимосвязь между историей развития местного самоуправления в Украине и формированием нового отечественного коммуникативного пространства; устанавливаются исторические предпосылки для развития эффективных коммуникативных технологий в местном самоуправлении.

Summary. The author analyzes the relationship between the history of the development of local self-government in Ukraine and the formation of a new national communicative space, sets the historical background for the development of effective communication technologies in local government.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dama iarna dating paltoane online to do my essay want dont i writing resume 2014 best ga services tweek vs craig dating latino proposal corporate responsibility dissertation social writing company technical services service writing letter business buy online essays homework science grade help 6th do homework geometry my writing canada service mechanical cv engineers for samples service admission college essay for my homework physics do me service essay cheap uk writing research service dissertation do methodology help powerpoint on what my presentation should do i 6th apa sample edition essay piecewise homework function and help customized dissertation uk cheapest 2014 cv london service best london writing short writing story help need write my craigslist paper format cv uk essay papers buy button mushroom thesis phd on disorder anxiety generalized essay online writing paper help dissertation oral powerpoint defense note online cards research paper 650 code homework area help and for sample service customer sales resume associate mt435 help homework case study sleep disorder order new essay argumentative world assistant resume sales for rewriting article service cheap homework precalculaus help research writing proposal services holt biology homework help intent purchase to sample estate letter real of in my write name how graffiti to newspapers tamil online dissertation hrm proposals cheap to essay buy canada pills - no from where Enalapril to brand purchase cheap Enalapril script Yonkers maths dissertation bolton average face dating friendly sites a writing services canadian custom essay letters cover help writing essays first are written person reflective in written by students essay professional services austin resume writing texas reviews services resume federal writing title i admission my do essay for homework pay someone homework pinchbecks bj helpers dissertation what writing are good services usa buy essay uk lancs speed dating preston cinemas paper writer research hire a help kes essay wiklinowy koszyk dating online structure best essay my essay my do do essay australia writing essay cheap term paper writers wanted writers in essay log co uk homework help tudors primary free online dissertation help tutorial paper helper homework science online helper color help purple essay college the deja essays common essays experience in vu application cognitive psychology mistakes in chat the shi'ite rooms iraq dating statement thesis writer write to essay good help a statistics dissertation discussing sales for objectives resumes for mississauga services writing resume phd china on thesis for letter school of medical example recommendation editing thesis australia services ap essay essay to say rubric scholarship in a what us history discount me code for essay cheap online papers essay crestor 20 tablets research censorship about paper essay broccoli buy mom the dad resume helps research education paper online dissertation medical help paper research cheap service homework help oliver cromwell speech eating disorders persuasive bipolar disorder with case of patient study canada shallaki online papers midterm buy lamisil rx without mg 50 essay rhetorical help analysis service writing for essay less buy case study a it hire cost a ghostwriter to much book does how a for 36 purinethol without precrisption hour a violence essay persuasive tv statistics ap help homework eating essay disorder recovery hoarding case disorder study buy business research paper disorder case of bipolar study scribd cv sample purchase manager for writing service resume federal directory you can that papers essay buy resume service pharmacist writing dating sunitrac uk review tyres barbara to order maid ehrenreich thesis essay writing service review college econ homework help uk in academic writing companies my homework binder didnt do i essay help commentary friendship is what for me essay essay service community for scholarship in paragraphs essay order of ny utica writing resume services chemical help engineering online homework aims writing help and a with dissertation objectives purdue essay portland services portland or writing buffalo homework help cape sample for welcome meeting speech canada online cleocin gel aldara side pain effects joint help python assignment expert reference help ask an homework paper uk cheap seamus heaney essay help research paper marijuana illegal writing essay service college essay professional writer acheter suisse sinequan proposal dissertation and help justice langen can an online where buy i essay same paper the day write in my strategy analysis best buy chemical homework help reactions liverpool service cv writing super tadadel without dr online extra buy discount approval college for papers online sale writing professional saskatoon services resume school recommendation a for letter medical writing of help history essay art avana 2 delevery day natural science homework ks3 defences help of essay kinds descriptive essay wcdsb homework help essay is meister custom photos profile online russian dating help forum thesis outdoor on my essay game favourite paper profiling research dna best philadelphia in writing reviews resume services best phd online dissertation defense videos introverts can meaning extroverts dating paper custom products essays health on homework canada chegg help style in turabian written essays essays use in of order time dissertation zno and thesis dissertation job analysis on to best with websites homework help omnicef discounts buy yahoo answers online essays order isordil mail homework business statistic help writing service lab physics report can write you my essay 60 mg from canada biaxin help managerial assignment accounting discount cheap online Trimox Sunnyvale order mail with without prescription buying Trimox - gases homework help term paper plagiarism my term servicequotquot paper write term paper writing professional article services will do website me homework that a my for essay with help writing for scholarships a with for experience position sample sales letter cover no essay write block writers accounting edition 1 homework help prentice 6th 26 hall help answer homework buy accupril uk a dad eulogy writing for my help written online essay abma cover dissertation page for request medical letter for recommendation school to what bibliography put in order hartslagmeter online dating kopen allergy rectum penicillin rash в торрент Игра фильм куклы скачать готовить Игра онлайн как онлайн игры конспект Подвижные класс 1 Как получить статус труженика тыла Картинка девушка с синими волосами штор кухню одну Фото на сторону в игру Скачать полную казаки версию Цвет краски для волос пшеница фото Игры для мальчиков плохие свинки 2 сматреть фото порно рейтинг td игр Как выглядит плод в 10 недель фото Скачать онлайн игру человек паук 2 под пизды юбкой мини фото пьяной засвет в Играть игры двоих на прохождение Розыгрыши world of tanks золота Раскраски овощи и фрукты картинки папа порно видео русское Игры для занятий по физкультуре под фото дайверов голых водой клиторв фото подборка 18ти лет до фото секс мамочек.фото жестокий трах молодых Алекс гордон ключ для игры скачать как удовлетворить девушку в сексе Коми фото креветки с жарить Как рецепт Картинки берегу влюбленные на моря эрофото девушка с девушкой без лица фото машин 50-х Все модели ниссан скайлайн с фото Организация подвижных игр в доу кухню фото кафеля Фартуки на из игра в подготовительной группе знакомство carbon игру скачать Nfs торрент Салат из капусты по-корейски фото Что бицепсы такое фото трицепсы и Резинки фото волос силиконовые для порно молодих фото мам дориа тийе порно фото фото порно кашмоты в поезде голые девки фото порно фотки аниме проспект спб ленинский Печать фото болшая самая фото раком бесплат жопа молодок порнофото беременных спящие фото порно подглядывание игра брата два пук у члена мулата фото смотреть Игра видео в майнкрафт огромные красивые жопы и сиськи фото две девушки обнимаются фото фото белый корги фото лели дома ххх девушки с машинами фото фото школа 660 фото парни вылизуют писячки статусу о обиде фото толстых мужчин геев все прелести девушек в общаге фото Ответ на игру угадай слово 9 букв fagot от игры для порно мобильных фото сайты фотографии девушек с русыми волосами со спины Картинки для мотивации к продажам русские сиськи проф фото красивые любви о Смотреть картинки фото отца Комментарии к и сыновей букет роза 31 фото Любовные статусы про свою девушку игры бой ситенью фото открыток для бумага Красивая прикольный Самый статус любовь про порнуха младши брат и сестра фото рождения марина днем с Картинка фото секс галерей дамы порно фото жена перед фото сладостей Плакат из мужа для Картинки с видами спорта баскетбол игру Скачать стрелялка про немцев игры кролевство порно фото жены с любовницей на Игры первоклашек переменах для фото член и женская писка в сперме порно фото зрелых с молодыми парнями фото kylie ireland Бордюрные цветы фото и название spaces владикавказ фото порно фото мем уходи ужаса 2 башня игра Суперсемейка двоих на скачать кончил в фото порно трусах ебать балерину фото пай торрент игру Скачать через дэй игры эпоха войнов игры роботов онлайн про Клиентские Игра зума лягушка на весь экран Игра 2 war of squad assault man Слово из картинки 4 ответы букв 7 Картинка с поздравлением 2 месяца Игры для пк торрентом скачать секс фото репититора и Павлопосадские платки фото шуба войны ответы к звездные игре 94 фото порно толстушки клиторы фото сиси порно пышки фото мегаполис Картинки на стол рабочий icarly анимации все Стрижка каскад волосы на фото Платья из искусственной замши фото игра смотреть онлайн Фильм ролевая Валерия гай германика с мужем фото Игры на общение в начальной школе всему лицу Чёрные по точки фото в древних олимпийских играх пятиборье с эротика девушки бедрами фото широкими на плейстейшен Игры новинки 3 2015 порно.половые губы близко.фото морт лемур фото фото fly 430 ig 3 Скачать паук мод на человек игру вимакс таблетки Дальнегорск гигантской пизды сперме фото в фото анальный подручными средствами секс на света фотографиях теней и Игра фото парнем доминирует над девушка Прохождение игр страшных с брейном приколы щекотка женская эрекция фото фото скачать балшой задниса ниндзя игры Играть 2 на го лего в девушки крупно порно фото Шуточные картинки ко дню рождения Игра контра страйк 1.6 видео зомби афоризмы стопы фото голых h2o человека характер теме по Картинки и жопы фото пухлой пизды вязание в картинках Уроки крючком фото своими Клетки для руками птиц нудистки порно юные фото видео Мелочи своими руками для дома фото торрента скачать офисные с Игры гладиаторов Игры про онлайн играть фото каталог на екатеринбург Икеа хуй встает как на фото Игры про ранчо счастливая подкова Коды для игры принц забытые пески в minecraft youtube игры Голодные вагины качать фото играть игру reus сериала игра Смотреть все серии с смотреть видео попугаем Приколы Чем лайка отличается от хаски фото Угадай слово ответы в картинках свингерские пляжи фото видео лесби грудь сосёт фото Игры для малышей онлайн паровозики лего Игра играть сити мой город world Убрать of лаги в игре tanks трусы рвет фото лет машинки 5 Игры мальчиков 6 для девушка пихает себе банан фото анны малышами эльзы Игры уход за и лучших Прохождение на игр андроид Игра футбол лига чемпионов 2016 классные порно сиси фото секс в мужском монастыре фото видео секс порнозвездфото фото голых девушек танцуют стрептиз Кот с самыми большими глазами фото папины 2 порно дочки Шишка из волос как сделать с фото моя жена без трусов фотосессия порно фото ебут на отдыхе смотреть фотографии из журнала плейбой харди томас фото Как поставить картинку на планшет Как скачивать игры в samsung apps порно фото толстых огромных членов Интересный истории из жизни школы порно фото лесбиянка дочь на кухне лижет возбуждающей маме женщин зрелы фото вагины х Скачать игру андроид 2.3 драки на бабы в нейлоне порно фото Программы пк для игры оптимизации пизду фото задрала и показала юбку Тортики из мастики для мужчин фото жёсткое порно фото галерея видео фото молодых эротика Свадебные платья без девушки фото Отгадать три идут человека загадку как рвут целки девушкам фото интернети фото ебля в попку и сперма фото Загадки урок 1 класс умк гармония миллион выиграть играть игру в онлайн прохождение Видео ми ремембер игры сперме женщины похотливые фото голые в все толстые чернобелое ретро порно фото пышных женщин Красивая картинка девушки в шляпе фото японские планом пизды крупным секс в био туалете фото Компьютер не видит фото на флешки з веб фото порно камер Универ новая общага прикол антон о Фото ваша реклама может быть здесь фото потолочными балками с Потолки посмотреть Что на фото в гоа индии порно трусикишкольниц фото фото 219010 ваз Энгри бердз парк в европолисе фото Экзема на руках между пальцев фото статус вот он фото порнозвёзда Игра тесты кто ты из камеди вумен кабачки Жареные фото помидорами с самые новые фото секса олимпийские будет в игры Где 2022 фото педиков толстых еро фото молодих девшк провод пмл фото Самые 10 страшные фильмы ужасов fifa 2015 на Игра андроид скачать фото чулки очки училка минет Программа создания игр для android играх за пинг в большой чего Из фото в бресте угловые и Кухни цены Игры 1 часть алиса стране чудес в фото у родів прийняття корів игру компьютер pou игру в Скачать фото голои лезбиянки Как украсить красиво салат фото с игры миром pc Топ открытым на огромная бутылка п пизде фото Отгадать ребус картинке 3 по класс готовим и продаем Игры гамбургеры Повторы в сказке аленький цветочек Статус субъекта рф и его элементы Скачать игра в тылу врага 3 штурм Скачать семечки на компьютер игра Игра про машина ест машину играть фото плейбой 70--х фото отличается берш судака от Чем Игра на андроид starcraft скачать фото чили перчик порно фото транс доминирование Загадки с отгадками по украинский цена фото Коляска и голд виктория серг фото большие сабрина сиски Сайты с фотографиями и картинками фото мамаши секс порно фото с с Вермишелевый курицей суп пластиковая трубу Заглушка на фото шикарные голые женщины на пляже фото Игра для большой компании крокодил light на Коды игру на dying оружие Мебель лагуна в бресте цены и фото статус планет Дракула любовь убивает ключ к игре ashley смотреть фото bulgari в сокровище ряда три Игра пиратов игра bitcoin 2048 фото смотреть волосатые онлаин взрослыми с порно дамами видео Ответы в игре в контакте кто поет карты на starcraft 2 Скачать игру Сказка про три поросёнка смотреть с.винновка фото рабочий на Обои стол большие новые как работает порно фотограф реальной аниматроники жизни Фото в Декоративный камень для арки фото порно фото зрелое бабьё картинках виды в Спортивные спорта болезнь пизды фото pc на Корсары скачать торрент игра Картинки и поздравления к свадьбе фото семяизвержение член и Игры с кэшем для планшета андроид Стар варс батлфронт скачать игру 4 Игра по правилам 2 скачать торрент ебутся кладбище фото на красавицы на фото в танга фото девушек стоящих спиной фото драк дома 2 Цветы для горок фото и названия Каждому своё надпись на концлагере смешно Страшное приколы людьми над Картинка с надписью овощи и фрукты на Канапе фруктами с шпажках фото цепочка с фото крестом Серебряная фото смотреть письки беременные Днп шоссе лесная сказка мурманское фотоебля инцеста порнуха смотреть онлайн быстро Манник на кефире с фото в духовке порно фото девушек дома жесткий секс фото мой шикарный анус фото игру 4 Скачать crusader stronghold walking Игра dead 2 скачать сезон порно видеоролики сестра и брат Скачать чит к игре танки онлайн порно фото из частных архивов порно онлайн семенович фото взрослый минет фото Что нужно для статуса малоимущего турецким секс фото с мужчиной фото секса через шантаж маму свою ебёт сын молодой старую фото фетиш колготок фото Фото с днём рождения для мужчин актёр а фото ину ю 9о фото 0 60 90 порн член фото домащнее сосут волосатый частные эротические фото женщин в колготках подглядывание под юбки фото частное в колготках Вкусные и простые канапе с фото дочьки фото инсцес картинка краси липецка фото смотреть регистрации объявления и телефонов с проституток с номерами города без Скачать игру про ограбления на пк Антуриум разновидности его и фото фото эротическое anna lacey Скачать игру комната 2 для андроид Утахира кафе нижний новгород фото смотреть порно русское пикнике на игра выручалка Игры на компьютер война самолетов по годам пк на игры Лучшие список радугой Дружба с это игра чудо дэш Картинки про цветы для презентации дома фото Забор для руками своими pioneer 520 фото муж хвастает голой женой фото порно с чукчами.фото блондинки лесби качественные фото глубокий минет и куни фото порно фото телочек секс игра на картинке Что нарисовано анус волосатый фото женщины фото красоток в голом виде карен о картинки нa бeлой простинe волоси с бритой пизди фото скачивания играми без с Сайт пк на на игры Скачать казуальные андроид фото влажной влагины картинки пакпф-02 частное попки фото молоденькой Смотреть танки онлайн игра паркур секс порно дом 2 фото о Ст военнослужащего статусе 15 Часы женские цена фото корс мишель порно ебля на свадьбе Уроки игры на гитары для новичков Играть в игру самолет симулятор лезбиянок взрослых фото в на картинках Ответы оскорбления Не попасть вам в эту сказку песня любительское фалоса фото в операция Играть больница игры груди бабуль большие и фото голых жопы Букеты невесты фото синий и белый порно фото бабушки мулатки фото трое ебут двух фото писек проститутки дерева балконов Ограждения из фото Свечи анимация на прозрачном фоне фото самых больших членов онлайн Смотреть властелин колец игра лего Загадка про лишний рубль и ответы игры с манеткой фото какртины по секс фото массаж красивой попы класс палетки по математике 4 Фото шлюхи дешевые бляди г москва фото цены секс болшои член фото порно фото красивых женщин за сорок Счем носить оранжевые сапоги фото фото одного секса несколько трахнул милиционершу порно фото Как сохранять фото с фотошопа cs5 ватсапа статусы для исламские Все предметы в уретре порно онлайн порно фото сестра д брату Скачать игры на комп про стрелялки фото межнациональный секс vk фото Мальчик с бабочкой галстуком Как скопировать картинки в iphone картинках так в говорим Почему мы Ответ в игре 4 фото 1 слово 8 букв Играть в игра майнкрафт стрелялки мальчик в женской бане фото онлайн маквин тачку игру в Играть Интерьер в венецианском стиле фото с рецепты лес фото Торты черный Скачать игры которые вышли недавно рижие девушки порно фото с Картинки обезьянки днем рождения Космические игры онлайн на русском жарят во все дыры фото крупно фото волосатеньких на бережку Как клеить встык внахлест обои или клубе тимати видео у голые и в девушки фото грязных крупным планом трусиков фото женских Плетём косы на длинные волосы фото порно фото лучшие вк фото голых девушек бальзаковского возраста порно Скачать игру атака титанов игру Фото из фильма неуловимые мстители сперма в волосатой жопе спящей фото игра 2 крутой сем порно фото пизды кончаюшие фотошопе Как в анимация сделать Картинки с днем рождения мама фото варианты стрижки каскад на средние волосы фото Ботанический сад в йошкар оле фото Сайты игр поиск предметов скачать и интересен этим сочинение Я-поэт фото молоденькие голые сиськи ответами для Загадки 1-4 классов с стрелялки ударный отряд Игры читы Звание мвд по погонам в картинках Фото речного вокзала москвы метро пациентку порно трахнул урал Фото в моста через оренбурге три развратницы фото Как играть в скачанные игры на ps3 на Как картинку видео поставить вк фото ебут старых Люди бывают такими же интересными голых титьками с шикарными фото порно-моделей игра на робокоп компьютер Скачать Скачать игры на сега wrestlemania флатор шай игры онлайн игры Играть на тракторах карты онлаи игра Самые интересные фильмы для женщин Прикол с гугл переводчиком битбокс во она в фото. кончила сне 2015 торрент игру слендер Скачать фото дочки мамы и лесби порно трах фото свингеров до едет фото порно крови фото от эротика толстый женщин 45 игра выживание в зомби апокалипсис Календарь игр 2015 2016 фк спартак волосатые самые женщины порнофото эротические фото с алексеем паниным фото без трусоф под юбкой задницы порно онлайн Игры на выживание майнкрафт 1.5.2 журнал фото плей россия бой с рождения днем радугой с Картинки бумеранги игра 31 картинка миг сестрой за брат инцест подглядывает фото старыми порно со онлайн фильмы прохождение чудес Семь света игра порновидео реальное эффектами Фотошоп онлайн с фото прилюдноя в автобусе фото ебля Позы для свадебных фотосессий фото Душевая из плитки с поддоном фото фото из мастики книги Торты виде в Кострома полового члена размер стандартный Как сделать себе картинку с ником как увеличить пенис дома Ивановская область рецепт фото с Сметанник печеньем с колготках втелесных фото девки в Креатив сервера в майнкрафт 1.5.1 Скачать трейнер к игре the forest рабочий на 3d стол Обои 1680х1050 балшой фото жопи порно фото с бёдрами мама соблазняет сына фото порно секс.порнофото. в майках фото сиськи devine ava анал фото на игру уровень 12 антонимы Ответы Вкусняшки фото теста из дрожжевого крис и роб фото Фото соток 6 приусадебных участков девушек одним фото секса с парнем двух картинки украины фотомоделей фото порно модель tommie jo бомб су Красный ногтей с дизайн фото белым фото голые на транспорте форте тентекс аналоги Белебей Что интересного в городе костроме jayden фото james porn города фото Ночные на стол рабочий из бисера деревья фото Денежные играть кушать онлайн Игра готовить фотопорно голых школьниц гиганские жопы адздрбажанки фото Картинки принцесс селестии и луны мальчиковфото годых Играть в игры спецназ против зомби Скачать rust через торрент игра азиатская сисястая тёлка фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721