Деякі аспекти українсько-польських відносин у роки Другої світової війни

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

d0bfd0b0d0b2d0bbd196d0b2d0bad0b0

У статті розкриваються причини українсько-польського збройно-політичного протистояння в роки Другої світової війни. З’ясовуються відносини українського і польського підпілля на Волині і Галичині. Розглядається роль Німеччини і Радянського Союзу в українсько-польському конфлікті.

Протистояння між поляками й українцями у воєнний період подекуди в літературі називають українсько-польською війною. Попри те, що минуло вже понад 60 років від тих драматичних подій, а ні українська, а ні польська сторони не можуть вибачити тих кривд і образ, які тоді завдали одна одній.

Досліджуючи українсько-польське політичне і збройне протистояння на землях зі змішаним населенням, історики кожного разу намагалися пояснити його причини. Зокрема, його аналіз під час роботи десяти міжнародних наукових семінарів (1996–2001 рр.), що були започатковані угодою між Світовим союзом воїнів Армії Крайової (АК) і Об’єднанням українців у Польщі (ОУП), суттєво зблизив позиції дослідників обох країн, допоміг їм безпосередньо познайомитися з точкою зору своїх наукових опонентів, дав можливість частині з них здійснити еволюцію у власних поглядах на обговорювані проблеми, підштовхнув до висновку, що знання історії українсько-польських взаємин потрібне обом народам, особливо новим поколінням українців і поляків, котрі будують своє майбутнє. “Метою подолання упереджень і усталених стереотипів у дусі поєднання і побудови добросусідських відносин, – вважають учасники семінарів, – є також і показ усієї правди про події на Волині і в Східній Галичині під час Другої світової війни. Це потрібно для того, щоб не з’ясовані до кінця факти не були джерелом недовіри й упередження, не тяжіли над нашими відносинами”[1, 158].

На думку вчених обох держав, джерела українсько-польського конфлікту у розглядуваний період – у спільному минулому, є наслідком давніх обопільних упереджень, завданих кривд. До причин протистояння вони відносять:

Драматичну історію українського та польського народів у ХVІ – ХVІІІ століттях, заповнену особливо жорстокими селянськими бунтами і козацькими повстаннями, що придушувалися в потоках крові і залишили у свідомості багатьох поколінь задавлені, але не забуті незабуті взаємні кривди, почуття соціальної несправедливості;

Досвід і висновки з програної українцями війни з Польщею в 1918–1919 рр., які вказували на останню як на одну з головних перешкод у побудові незалежної України;

Неврегульовані загальнополітичні умови після Першої світової війни, що позбавили українців можливості мати власну державність;

Національну політику ІІ Речіпосполитої на східних територіях, що грунтувалася на засадах націоналізму й усунення інших національностей від участі в державному і громадському житті (справа автономії та самоврядування, проблема земельної реформи, освітня політика, порушення громадянських прав і свобод, репресії проти українців). Вона не ліквідувала давні суспільні конфлікти, а, навпаки, їх загострювала;

Терористичну і саботажну діяльність Української військової організації (УВО), а потім Організації українських націоналістів (ОУН) на території Польщі у міжвоєнний період;

Антипольську діяльність ОУН під час Другої світової війни, що виникла здебільшого з прийнятої ідеології інтегрального націоналізму і формувала свідомість українського суспільства в дусі ненависті до поляків, як таких, що стоять на перешкоді незалежності України;

Підбурювальну роль обох тоталітарних режимів – радянського і німецького – у роздмухуванні українсько-польського конфлікту;

Деморалізуючий вплив війни, яка спричинила велике моральне спустошення і відхід від норм соціальної поведінки, обумовив кривавий і злочинний характер конфлікту;

Безкомпромісні позиції польського еміграційного уряду й ОУН у територіальному питанні, рівень політичної мудрості польських і українських “вождів”, відповідальність політичних сил, під впливом яких опинилося населення в роки війни [1, 156].

Такою була далеко не повна гама тих історичних, політичних, економічних, релігійних, моральних та інших чинників, що спричинилися до виклику кривавої драми українсько-польських відносин.

В українській політичній думці розглядуваного періоду широко дискутувалося польське питання. Воно розглядалося у кількох аспектах.

По-перше, з точки зору ставлення польської сторони до створення держави та приналежності до неї західних земель України (польська сторона називає цю територію – Східна Малопольща, Волинь та Полісся). Основним об’єктом суперечностей у цьому питанні були діаметрально протилежні позиції сторін щодо західних земель України, а отже, східних кордонів Польщі.

По-друге, для припинення українсько-польського протистояння та нормалізації взаємин в українській політичній думці з’ясовувалися його причини та шляхи подолання в конкретних обставинах війни. Пропонувалося, зокрема, перенести розв’язання найбільш болючих питань на післявоєнний період.

По-третє, з метою створення спільного фронту двох народів у боротьбі проти окупантів – Німеччини і СРСР – в українській політичній думці стверджувалось, особливо на завершальному етапі війни, що лише спільна боротьба проти двох імперських потуг може забезпечити справжню державну незалежність [2, 237-254].

В українській політичній думці домінувала позиція ОУН, оскільки від кінця 1939 р. були відсутні лівиця, центр, поміркована правиця, що сприяло в основному однобічному тлумаченню польського питання. Поряд з тим існували ліберально-демократична і прокомуністична течії.

Слід зазначити, що серед оунівців тоді не було одностайності у підході до українсько-польських взаємин. Так, ревізіоністська течія, очолювана І.Мітрингою, вбачаючи у визвольному русі польського народу важливий фактор у війні у Східній Європі, вже на Другому Надзвичайному Великому Зборі у Кракові (квітень 1941 р.) рекомендувала не лише рахуватися з ним, а й досягти порозуміння і співробітництва як проти Німеччини, так і проти СРСР. На засіданні т. зв. секції справ міжнародної політики Мітринга не­гативно зустрів слова представника берлінської групи бандерівців про те, що “до цього часу наша діяльність була слабкою, оскільки ми всюди шука­ли приятелів, а тепер зрозуміло, що місце України в “новій Європі” ”.

Критикуючи таку позицію, І.Мітринга закликав до протилежної орієн­тації: “Разом із поляками, французами, народами СРСР – за вільну Європу без Гітлера і Сталіна. Це наше місце” [3, 17; 4, 203]. Однак на фоні загальних антипольських настроїв він і його однодумці не були почуті.

На тодішню позицію оунівців певною мірою проливає світло виступ представника польського підпілля із західноукраїнських земель на кон­ференції вищих офіцерів Речіпосполитої в еміграції, що відбулася 29 травня – 2 червня 1940 р. у Бєлграді: “Ставлення українців до польської спра­ви вороже, – заявив він. – Вони сподіваються на створення у тій чи іншій формі самостійної України. На фоні розчарування у більшовиках насту­пив виразний поворот у напрямку німців. На федерацію з Польщею йти не хочуть. Мають претензії до польського уряду: “Польський уряд навіть у тій трагічній ситуації, в якій опинилися поляки і українці, не знайшов для нас… теплих слів” ” [5, Т.І, 253].

Деякі надії уряд В.Сікорського покладав на петлюрівську еміграцію в Парижі. Вона засудила напад Німеччини на Польщу і підтримала політичні чинники останньої. Проте, як відомо, вплив уенерівців в тодішньому українському визвольному русі був майже непомітним. До того ж, дехто з них виявляв пропольські симпатії явно неохоче, лише тому, що перебував на території польського союзника – Франції. Після її капітуляції сподівання польських керівників на підтримку з боку петлюрівців відпали [6, 56].

Певну роль у налагодженні тоді контактів між представниками польського еміграційного уряду у Лондоні, антинімецького й антикомуні­стичного підпілля з українськими політичними силами національно-дер­жавницької орієнтації відіграв глава Української Греко-Католицької Цер­кви митрополит А.Шептицький. Митрополича палата була якийсь час “по­штовою скринькою”, де обидві сторони складали свої листи з повідомлен­нями про дату і місце зустрічі. Відомо, що весною і літом 1940 р. в присут­ності А.Шептицького і функціонера Союзу збройної боротьби, котрий у 1942 р. був перейменований в Армію Крайову, В.Пєховського відбулися дві такі зустрічі, на яких сторони прощупували позиції, обговорювали питання, як пом’якшити гостроту українсько-польських взаємин.

Як згадував один із провідних діячів ОУН З.Матла, “митрополит у наших розмовах завжди вірно обороняв українські позиції, хоча так, як і ми, обстоював думку і потребу шукати якийсь модус вівенді в обличчі на­ступу на обидва народи жорстоких завойовників з Заходу і Сходу” [7, 1454-1455].

Польські представники керувались на цих переговорах рекомендація­ми свого уряду. З листопада 1940 р. останній радив: “У контактах з ними (українцями – В.Т.) необхідно бути надзвичайно обережним. Ці контакти повинні мати виключно інформаційний характер. Прийняття важливих рішень – компетенція уряду” [5, Т.І, 298-299].

Вищевказані переговори не привели до українсько-польського поро­зуміння, хоча існують дані про епізодичний обмін інформацією між двома підпіллями. Свою роль тут відіграли: вороже ставлення українців до міжвоє­нної політики Польщі; антиукраїнські настрої частини польського суспіль­ства, інспіровані передовсім ендеками; позиція польського керівництва і значної частини підпілля, які у питанні східних кордонів прагнули віднов­лення статус кво анте беллюм; тодішня орієнтація оунівців на співпрацю з німцями, їхнє нерозуміння справжніх намірів нацистів щодо України, ілю­зорні надії, що третій рейх сприятиме відновленню української держави; відсутність перспектив на підтримку українських самостійницьких прагнень західними державами; взаємні звинувачення у нападах оунівців на відступаючі польські частини та їх колаборацію з вермахтом і забуття про внесок вояків-українців польської армії у вересневий опір 1939 p. [8, 108].

Після нападу Німеччини на СРСР бурхливу діяльність розгорнула очолювана С.Бандерою ОУН – Державників Самостійників – одна з двох організацій, які почали окремо діяти після розколу у 1940 р. на бандерівців і мельниківців.

Початок радянсько-німецької війни і участь у ній ОУН на боці гітлерівців істотно ускладнила українсько-польські стосунки і погіршила ставлення поляків до українців. Зі звітів діячів польського підпілля випливає, що переважна більшість українського населення Східної Галичини і Волині зустрічала німців з ентузіазмом. У селах створювалися тріумфальні арки, насипалися кургани, виставлялися хрести з меморіальними дошками. Серед жителів панувала радість, оскільки вони сподівалися на те, що нарешті Україна буде вільною. Зрештою, так само щиро і з надіями на краще життя поляки вітали німецьку армію у вересні 1939 р. у багатьох місцевостях західних районів Польщі [9, 11; 10, 43, 185].

Суттєве значення мав також той факт, що представники обох фракцій ОУН до певного часу свідомо йшли на співпрацю з німцями, намагаючись завдяки їм озброїти українську молодь, дати їй мінімальний вишкіл і використати створені таким чином збройні формування у слушний час, коли обидві воюючі тоталітарні держави – Німеччина і СРСР – вичерпають власні сили і постане можливість для боротьби за Українську Соборну Самостійну Державу. Цими намірами була продиктована також пізніша діяльність Українського центрального комітету (УЦК) на чолі з В.Кубійовичом, спрямована на створення в 1943 р. дивізії “Галичина” [11, 137].

Однак арешти С.Бандери, Я.Стецька, інших оунівців, які були покаранням за проголошен­ня 30 червня 1941 р. у Львові Акту відновлення української державності і сформування уряду, викликали розгубленість і потрясіння серед бандерівців, насторожили організацію, проте не привели до негайних змін у політиці щодо німців.

У новій ситуації відновлюються спроби українсько-польського порозу­міння. У серпні 1941 p. представник ОУН В.Горбовий на цих переговорах заявив: “Вирішення проблеми взаємин українців з поляками залежатиме від того, хто буде ці справи регулювати. Коли німці, то наразі немає про що говорити. Коли ж маємо ці справи вирішити між собою, то мені здається, що польська сторона психологічно не підготовлена до мирного полагодження спірних питань. Ми не можемо зрезигнувати з лінії Сяну та Буга, бо це озна­чало б зректись найбільш національного вартісного елементу… В такій ситу­ації єдиний вихід – збройно вирішувати ці справи, як це було у 1918 р…” [Цит. за: 12, 37].

Інший оунівський діяч О.Черкавський, знайомлячи поляків з програ­мою українців на випадок поразки німців, заявив: “Для нас байдуже, яку компенсацію візьмете з Німеччини. Можете собі взяти Прусію і більше, ми вам охоче в цьому допоможемо, але там, де ми є в більшості (кордон Сяну, Бугу і Прип’яті), хочемо самі вирішувати…” [5, Т.ІІ, 137].

У жовтні 1941 р. ОУН-СД доручає журналісту, колишньому голов­ному редактору газети “Нове село” (1936-1939 рр.) у Львові, одному з мітрингівців Б.Левицькому провести у Варшаві переговори з представни­ками польських підпільних організацій. Як випливає зі звіту про польсько-українські відносини з часу виникнення світової війни, надісланого 11 лис­топада 1941 p. генералом С.Гротом-Ровецьким прем’єр-міністру В.Сікорському, офіційний представник бандерівців прибув, аби підготувати умови для переговорів, які “привели б до вироблення спільної політики щодо німців”. Від імені організації Б.Левицький обіцяв вплинути на антипольські настрої українського населення, якщо буде припинена антиукраїнська кам­панія. Він запропонував полякам на майбутніх переговорах “виходити з того, що Україна повинна стати незалежною, а проблема українсько-польського кордону обговорювалась б після війни”.

Згідно з вищезгаданим звітом, Б.Левицький нібито зауважив: “Пережи­ваємо з приводу того, що офіційні українські чинники прийняли на 100 відсотків німецьку концепцію: розуміємо, що нова Європа буде творитися за англійсько-американськими рецептами, а не за німецькими”.

Характеризуючи В.Сікорському організацію, яку представляв Б.Левиць­кий, С.Грот-Ровецький зауважив: “Єдиною активною українською групою, схильною врешті-решт шукати з нами порозуміння на грунті Великої Ук­раїни, є безкомпромісна незалежна молодь (бандерівці). Тепер вони при­ступають до таємної діяльності і набирають антинімецького напрямку” [5, Т.ІІ, 141, 145].

На жаль, серйозних зрушень у польсько-українському порозумінні ні Б.Левицький, ні інший представник ОУН-СД, який прибув у Варшаву в кінці 1941 р., не домоглись [Детальніше про це: 13, 154-173].

У грудні 1941 р. у Львові відбулися також переговори між представником Бюро інформації і пропаганди АК М.Жулавським і головою УЦК В.Кубійовичом. Для остаточного врегулювання територіального питання В.Кубійович запропонував розмежувати територію проживання українців і поляків по лінії річок Буг, Гнила Липа та Ломниця. Він не виключав і здійснення переселення людей “на зразок німецьких експериментів”. Якщо польська сторона позитивно сприйме його пропозицію, то український діяч вважав за потрібне спільно звернутися до окупаційної влади. В.Кубійович висловлювався загалом за непорушність кордонів ІІ Речіпосполитої, а українським землям у складі майбутньої Польщі пропонував надати широку автономію на зразок давньої Сілезії [8, 173, 181; 10, 48]. “Ми домагалися автономії для української етнічної групи, – писав він пізніше, – виокремлення української території, усунення з неї польських впливів…, прагнули крім обміну людності, до створення чисто української землі” [14, 427-428]. Як бачимо, така постановка територіального питання різко суперечила вищезазначеній концепції бандерівців щодо створення Української соборної самостійної держави на всіх етнічних українських землях. Тому вони неодноразово попереджували В.Кубійовича про недопустимість подібного трактування територіальної проблеми.

Тим часом, у квітні 1942 р., відбулась II конференція ОУН-СД. На ній була прийнята постанова про ставлення до по­ляків: “Стоїмо за злагіднення польсько-українських відносин у сучасний момент міжнародної ситуації й війни на платформі самостійних держав і визнання та панування українського народу на західноукраїнських землях, – зазначалось у ній. – Одночасно продовжуємо боротьбу проти шовіністич­них настроїв поляків та апетитів щодо західноукраїнських земель, проти антиукраїнських інтриг та спроб поляків опанувати важливі ділянки гос­подарсько-адміністративного апарату на західноукраїнських землях шля­хом відсторонення українців” [15, 62-63].

Після цієї конференції були відновлені контакти між польським та ук­раїнським підпіллями. Як свідчать спогади учасника переговорів З.Матли, поляки першими висловили бажання продовжити переговори. Контакти було встановлено за згодою митрополита А.Шептицького, який займав антинацистську позицію і, як далекоглядний політик, страхував майбутнє УГКЦ, не виключаючи можливості входження західноукраїнських земель до складу Польщі після війни. Переговори відбулися у Львові весною і літом, а також зимою 1942 р. у Варшаві. Як попередню умову українсько-польської співпраці ОУН-СД вимагала від лондонського еміграційного уряду публічної заяви про принципове визнання права українців на незалежну державу в межах ук­раїнської етнографічної території. Вона також зажадала від уряду В.Сікорського, щоб він поінформував про домагання українців своїх західних союзників і вимагав від них і “представити це своїм західним союз­никам, домагаючись від них аналогічної декларації”.

Проводячи переговори у жовтні 1942 р. закликаючи до узгодження спільної антинімецької платформи, діяч ОУН В.Охримович підкреслив, що суперечка про кордон не повинна стати принциповою перешкодою для порозуміння, оскільки вона може вирішитися після війни, хоча українці ніколи не відступ­лять від лінії Сяну і Бугу.

В іншому випадку, на жовтневих переговорах 1942 р., українська сто­рона висувала таку можливість розв’язки ситуації в українсько-польських відносинах: “…Прийшла хвилина, коли Польща може повернути свої західні кордони, які запропастила була, та перенести їх аж по Одер… На підставі болючого власного досвіду займаємо до німців вороже становище… Перед слов’янськими народами лежить важливе завдання, але Польща мусить пересунути свої східні кордони в ім’я справедливості та рівності. У взаємо­відносинах між слов’янськими народами треба прийняти засади етнограф­ічної більшості на даному терені. Так, як поляки слушно домагаються Сілезії, хоч міста там є в більшості опановані німцями, то ж така сама засада му­сить панувати на Сході – в Галичині чи на Волині, – поминаючи різні історичні аргументи…” [Цит. за: 12, 37].

На цю пропозицію коментар польської сторони до лондонського уря­ду був таким: “З того видно, що експансія ОУН у Галичині та на Волині, східних землях Речіпосполитої є незмінним політичним чинником та гли­боко обдуманим елементом цілої доктрини ОУН” [Цит. за: 12].

Слід зазначити, що з свого боку поляки – учасники переговорів нама­галися схилити партнерів до співпраці.

Внаслідок непоступливості з обох сторін переговори були перервані, хоча, як підкреслював у своєму рапорті С.Грот-Ровецький, представники ОУН-СД погоджувались укласти угоду про військову і пропагандистську співпрацю проти СРСР та Німеччини [5, Т.ІІ, 174]. Прагнучи зрозуміти позицію по­ляків на переговорах, український діяч В.Левенко зазначав: “У Польщі ру­софільських настроїв не було. Тут радше панувало антиросійське направ­лення. Однак до тверезої оцінки ситуації не допускали паморочні мрії про новий Андрусів чи Ригу, тобто про поділ з Росією українських земель і спільне панування над ними”. Даючи оцінку польській політиці стосовно територій, включених до складу польської держави, В.Левенко продовжував: “Слабким місцем польських антибільшовицьких сил є їхні імперіалістичні зазіхання на українські, білоруські і литовські землі. Поляки вже кількакратно в своїй історії заплатили за таку політику своєю державністю. Однак не зробили після цього належних висновків ще й до сьогодні. Як можна так нереально і згубно оцінювати ситуацію? Як думають польські імперіалістичні кола здійснювати свої плани про панування над Україною і Білорусією?” [16, 3, 11].

Українсько-польські переговори 1941-1942 рр. зазнали невдачі через причини, що лежали на поверхні. Український визвольний рух розгортав­ся на Західній Україні, що входила до складу Речі Посполитої, і від якої ні уряд Сікорського. ні крайове підпілля, ні місцеве польське населення не збиралися відмовлятися на користь СРСР. Українське ж населення вважа­ло її українською територією. Ці взаємовиключаючі позиції зробили порозуміння неможливим.

З цієї причини українці і поляки були безпосередньо зацікавлені у перемозі однієї з ворогуючих сторін – УПА чи АК, а тому дали себе втягнути у конфлікт. Зрештою, навряд чи можна звинувачувати їх в тому, що вони не пішли на поступки один одному. Як показує історичний досвід, жодна країна чи народ не зрекалися добровільно придбаних раніше земель [10, 137; 13, 160-163; 17, 138-139].

До того ж, польське підпілля передбачало, що український національний чинник може включитися у територіальну суперечку. Свідченням цьо­го був план загального повстання, підписаний у вересні 1942 р. генералом Грот-Ровецьким. Вбачаючи в німецьких окупантах головного ворога, а в росіянах – можливу й серйозну загрозу, його автор водночас зазначав: “До­датковими противниками вважаємо в першу чергу українців, а в другу -литовців. Існує навіть можливість боротьби з українцями в районі бази з першого дня повстання. Із самого початку будемо змушені боротися та­кож з українцями у Львові.” [5, Т.ІІ, 331-334].

У свою чергу українські самостійницькі сили все більше переконува­лись, що їхні визвольні і державницькі устремління неминуче вступлять у суперечність з планами польського підпілля, яка виллється у збройну су­тичку. “Українська молодь, – повідомлялось у рапорті керівництва АК зі Львова 22 листопада 1942 р. до центру, – в переважній більшості налашто­вана на боротьбу з поляками, якщо навіть та боротьба має бути програна. Старші, бувші комбатанти, оголошують у цілому повторення 1918 р… Став­лення ОУН до німців рішуче вороже” [Цит. за: 8, 182].

У таких умовах ідейно-політичного протистояння українських і польських націоналістичних сил, діаметрально протилежних політичних цілей боротьби зароджувався і розростався взаємний збройний конфлікт, що значною мірою переносився на цивільне населення. “До кровопролиття між поляками та українцями дійшло вже раніше, і значною мірою це була українська кров, – зазначив польський історик Т.Ольшанський. – Ще восени 1941 р. боївки ендеків розпочали ліквідацію українських громадських діячів у Генеральному Губернаторстві, а восени 1942 р. на Холмщині трапилися сутички й убивства, жертвами яких стали близько 400 українців. Подібні акції, спочатку пов’язані із німецьким виселенням поляків Замойщини, продовжувалися і надалі, уже під гаслом “відплати за Волинь” [18, 167].

Деякі польські історики намагаються заперечувати зв’язок подій в Холмщині в 1941-1942 рр. з подіями на Волині. Проте, як слушно зауважив український історик С.Макарчук, всі події – не тільки 1939-1945, але й 1918-1945 рр. – взаємопов’язані.

У лютому 1943 р. відбулась третя конференція ОУН-СД. Офіційні до­кументи конференції не розглядали українсько-польські відносини. Однак можна припустити, що польське питання порушувалось на ній, оскільки тоді відбувалися переговори між сторонами, а С.Грот-Ровецький на почат­ку року звертався до уряду за інструкціями з цього приводу. Тим більше, що опубліковано лише неповне зібрання матеріалів конференції.

З метою позбавити німецьку окупаційну владу, радянських партизанів і АК підтримки польського населення у боротьбі з українським визволь­ним рухом і забезпечити собі вигідні позиції у майбутній територіаль­ній суперечці УПА влітку 1943 р. приступила до деполонізації Волині. “Бу­дувати Польщу хай ідуть на польські коронні землі, бо тут можуть приспішити собі свою ганебну смерть” [19, 8], – зазначав тоді ж упівський журнал “До зброї”. АК та інші польські збройні угруповання вчинили опір. Во­рожнеча, що супроводжувалася злочинами з обох сторін і в попередні роки війни, набула характеру етнічної чистки, в ході якої вбивали, мордували, спалювали живцем, кидали в криниці людей за одну лише національну приналежність. Участь у масових акціях брало цивільне населення, озброєне косами, вилами, сокирами тощо. Обидві сторони проливали невин­ну кров, поповнюючи реєстр ганебних вчинків.

На це вказував, зокрема, командувач дільницею АК у м. Рожищі і комендант Здолбунівського району В.Романовський: “Поляки в своїх діях застосовували принцип колективної відповідальності і на напади, розбій і грабунок відповідали вбивствами, реквізиціями, пограбуванням. Вбивство вважалося справою честі. Молоді хлопці, які втратили родини, на прикладах гвинтівок робили помітки, рахуючи таким чином кількість своїх жертв. Людське правосуддя перетворювалось на криваву помсту” [20, 268]. Про трагедію українців і поляків на Волині свідчать і спогади жительки містечка Рудня-Почаївська, що на Рівненщині, В.Боголуцької: “Я була заміжня за поляком. У нас було двоє хлопчиків – 7 і 4 роки. Тільки що народилася дівчинка, яка ще лежала в колисці. 20 липня 1943 р. поляки вирізали хутір біля нашого містечка. Не пожаліли нікого. Всіх вирізали. Наступного дня в нашу хату зайшло п’ятеро з УПА. Донечку підняли з колиски, розставили ніжки, подивились, що дівчинка і поклали назад. Оскільки мама – українка, її пожаліли. А батька і двох хлопчиків вивели на подвір’я і зарубали сокирою” [6, 63-64].

Окрім національного, важливим чинником українсько-польського конфлікту був соціальний. На думку українського історика Ю.Киричука, роль міни сповільненої дії на Волині відіграло співвідношення земельної власності, де ще з довоєнних часів більша частина земельних угідь належала польським колоністам. Осадник, який був живим доказом кривди, заподіяної офіційною Варшавою українцям, вносив роздратування, поглиблював розбрат між поляками й українцями; “він став тією сіллю, яка завжди ятрила рани і ніколи їх не гоїла на українському тілі”. Гасла “Земля українцям!”, “Ляхи, за Віслу!” церковним сполохом постійно били в голову волинського селянина. Не дивно, що українське сільське населення Волині із задоволенням зустріло декрет УПА від 15 серпня 1943 р. про перехід земель колишніх польських поміщиків і колоністів у володіння українських господарств. Зокрема, на Костопільщині з утвореного таким чином земельного фонду до листопада того ж року безземельні і малоземельні селяни одержали понад 1500 актів про земельні наділи [6, 62; 21, 190-200]. Зрозуміло, що ці дії супроводжувались насильством над поляками. Один з керівників Служби Безпеки УПА В.Макар повідомляв своєму братові 2 серпня 1943 р. у листі з Волині: “СД уживає до своєї нищівної акції ляхів. У відповідь ми нищимо їх безпощадно. На Волині і Поліссі позносили ми всі штатсгути (фільварки – В.Т.), ляхів і німаків вибили, реманент живий і мертвий забрали, а забудування попалили” [22, 380].

Свою роль відіграли тут Німеччина та СРСР, які були зацікавлені в тому, щоб забезпечити своє панування на окупованих територіях, приду­шити національно – визвольний рух українського і польського населення, підступно використовуючи для цього міжнаціональний конфлікт. Підтри­муючи ворожнечу, провокуючи і поглиблюючи її, вони намагалися нейт­ралізувати, виснажити визвольну боротьбу обох народів, руками останніх винищувати один одного, тримати їх в атмосфері страху, підозри, взаємної ненависті і покори, реалізовуючи класичне гасло “розділяй і володарюй” [Детальніше про це: 23, 181-207; 24, 208-220]. Так, рейхскомісар України Е.Кох заявив: “Хочу, щоб поляк при зустрічі вбивав українця, і, навпаки, що б українець вбивав поляка. Якщо на дорозі уб’ють жида, буде те, що я хочу” [Цит. за: 25, 12].

Співзвучною із заявою Коха була відповідь сарненського гебітц-комісара на скарги поляків: “Ви хочете Сікорського, а українці хочуть Бандеру. Ну і бийтеся між собою. Німці нікому допомагати не будуть” [Цит. за: 26, 162].

На вищезазначену роль Німеччини і СРСР частково проливає світло рішення командування АК на Волині про створення “волинської самооборони”. Зокрема, в наказі коменданта округу полковника К.Бомбінського від 22 квітня 1943 р. зазначалось: “Упродовж вже двох тижнів польське населення на Волині зазнає варварського бомбардування, яке здійснюють стосовно цілих родин українські різуни. Мені відома рука, котра підштовхує українців до самовбивчої боротьби проти своїх співвітчизників польської національності на спільній батьківській волинській землі. Цілком зрозуміло, хто може отримати користь від цього внутрішнього безладдя. Це німецькі окупанти, яким простіше поневолити край, коли окремі групи населення влаштовують між собою боротьбу. Це також радянські партизани, котрі, діючи на землях Речіпосполитої, намагаються зосередити керівництво усім тут в своїх руках. Втрати зазнають тільки господарі цієї землі – поляки і українці. Зрозуміло й те, що я не міг залишитися байдужим в умовах, коли кояться злочини проти співвітчизників і при цьому виняток не робиться навіть для жінок і дітей. Ми вдалися до відплати тим українським провідникам, які всією своєю політичною діяльністю сприяли підбуренню української громадськості до виступу проти співвітчизників – поляків на Волині. Однак цей різновид відплати не гарантує польській людності цілковитої безпеки” [10, 84]. Про розпалювання українсько-польської ворожнечі дізнаємось і з українського джерела. “На всьому Поліссі та великій частині Волині, – розповідав очевидець, – літом 1943 р. витворилася така ситуація, якої собі бажав Сталін. Вночі кругом заграва, бо бандерівці випалюють майно поляків та бульбівців як зрадників. Вдень кругом заграва, бо німці з поляками й узбеками випалюють українські села та вистрілюють народ за бандитизм. Іншої ночі більшовицькі партизани з поляками допалюють решту українських сіл, що їх не випалили німці за дня. Куди не глянь – вогонь. Куди не повернись – трупи і кров” [27, 420].

Якщо узагальнити роль Німеччини в українсько-польському конфлікті, то вона полягала:

в організації української і пізніше польської допоміжної поліції на Волині і дистрикті Галичина, яка під керівництвом окупантів здійснювала каральні та інші акції проти українського і польського населення, збройних національно-патріотичних формувань обох народів, а також у проведенні переселенських акцій, що вносили величезний розбрат в українсько-польські стосунки в Генерал Губернаторстві;

в епізодичній підтримці української і польської самооборони.

У свою чергу, роль Радянського Союзу в українсько-польському протистоянні полягала:

в організації радянських партизанських загонів, в яких брали участь також українці і поляки. З останніх було утворено кілька загонів. Вони займали однозначно ворожу позицію щодо ОУН і УПА, брутально пацифікували українські села, чинили репресії проти мирного населення;

у створенні спецзагонів, які під виглядом вояків АК або УПА чинили репресії проти українських і польських жителів, намагаючись роздмухати українсько-польське протистояння, спонукати УПА і АК до взаємовідплатних акцій;

у формуванні на звільнених західноукраїнських землях “винищувальних батальйонів”, значну кількість особового складу яких у 1944-1945 рр. становили поляки. Так, станом на 1 червня 1944 р. в районах Тернопільської області, що опинилися на цю дату під радянським контролем, частка поляків у “винищувальних батальйонах” становила 59 %, українців – 25 %, росіян – 12 %, євреїв – 3 %, інших – 1 %. У цій же області на 1 січня 1945 р. у складі “винищувальних батальйонів” було 4132 бійці, з них поляків 2310, українців 1350, росіян 248, інших 144 [28, 126, 139]. Ці формування використовувались винятково з метою розгрому УПА, практично на той час вже єдиного українського підпілля. Радянські “компетентні органи” зіграли на прагненні частини місцевих поляків помститись за галицько-волинську різню, захистити себе і свої сім’ї від відплатних акцій УПА, і, взагалі, зберегти життя, пішовши на вимушену співпрацю з більшовиками.

Не підлягає сумніву, що в 1943 p., коли визначився перелом у ході війни, а на Волині розгорявся українсько-польський конфлікт, українське керів­ництво сподівалося на конкретні дії польського підпілля, які б підтвердили розуміння українського питання і створили б підстави для співробітницт­ва. Проте сподівання виявилися марними, оскільки поляки плекали ілю­зорні надії на прихильне ставлення СРСР до діяльності польського руху опору на землях колишньої Речіпосполитої. Але тоді сталінське керівниц­тво вже не потребувало союзника в особі лондонського еміграційного уря­ду, маючи у розпорядженні більш слухняні прокомуністичні сили [17, 140].

У липні 1943 р. ОУН-СД видала і поширила польською мовою відозву до поляків, в якій, зокрема, вказувалось: “Дивним і незрозумілим є те, що сьогодні, коли польський народ ще в ярмі німецького наїзника і коли Росія також планує нову окупацію Польщі, польські імперіалістичні провідники заповідають немилосердну боротьбу українському народові, відмовляючи йому в праві на власне державне існування”. Тут підкреслювалось, що спільна доля і боротьба проти загарбників – Німеччини і Росії – за власні держави вимагають порозуміння обох народів [Цит. за: 29, 188].

Мабуть, у відповідь Крайове політичне представництво надрукувало 30 липня 1943 р. “Відозву до українського народу”. В ній українці Галичи­ни і Волині звинувачувались у колаборації з окупантами, у вбивствах по­ляків і водночас закликались до об’єднання у боротьбі проти спільних во­рогів. Відозва закінчувалась заявою: “Розуміємо та оцінюємо прагнення українського народу до створення незалежної України. Однак заявляємо, що не відмовимося від східних земель Речіпосполитої… Гарантуємо на тих землях повний і вільний розвиток української людності на засадах сво­боди та рівності прав і обов’язків” [5, 55-56].

Не викликає сумніву, що цей документ штовхав керівництво ОУН і УПА до висновку, що постулати української незалежності треба захищати від польського підпілля силою.

У рішеннях III Назвичайного Великого Збору ОУН (серпень 1943 p.) вже відчувалося трагічне дихання малої війни між народами і польське пи­тання розглядалося цілком під іншим кутом зору, ніж в постанові квітневої (1942 p.) конференції, і, насамперед, у контексті ролі зовнішніх чинників. “Польська імперіалістична верхівка, – вказувалося тут, – є вислужником чужих імперіалізмів та ворогом свободи народів. Вона намагається зап­рягти польські меншини на українських землях і польські народні маси до боротьби з українським народом та допомагає німецькому та московсько­му імперіалізмам винищувати український народ” [15, 117-118].

Варто зазначити, що в лавах українського підпілля не було одностай­ності у підході до польського питання. Це підтвердив звіт мітрингівців, які в 1942 p. вийшли з ОУН-СД і утворили власну політичну організацію незалежницько-соціалістичного характеру – Українську народно-демократич­ну партію (1942-1945 pp.), зв’язану з бульбівцями. За деякими даними, пред­ставники новоствореної партії поставили питання про осуд погромів польського населення і притягнення винних до відповідальності. Її програ­ма не містила антипольських акцентів щодо польського населення, проте не погоджувалась на приналежність українських земель до Польщі. На­слідком такої позиції став розроблений спільно з бандерівцями проект дек­ларації, в якій закликалося припинити погроми, дійти порозуміння, співраці УПА і АК. Однак декларація не була надрукована через незгоди, які з’явилися між діячами ОУН і керівництвом УПА [3, 22; 4, 207; 30, 16-17].

На перешкоді для порозуміння стояла також різниця у виборі партнера в боротьбі за незалежність і у визначенні головного ворога. Для всіх без винятку польських політичних сил таким партнером були країни західної демократії, а також Радянський Союз – “союзник наших союзників”, тоді як ворогом №1 – нацистська Німеччина. З цих міркувань поляки жодним чином не могли пристати на українські пропозиції активно виступити проти Червоної армії.

Обидві фракції ОУН, навпаки, свого головного ворога вбачали в СРСР, а у ставленні до партнера, яким, як вони тривалий час вважали, могла бути лише Німеччина, існували відмінності. Якщо мельниківці майже протягом усієї війни були лояльні до Берліна, то бандерівці і контрольована ними УПА, визначивши Німеччину також своїм ворогом (хоча і другорядним), від 1943 р. робили ставку на власні сили. Прийняти пропозицію поляків про співробітництво в рамках антигітлерівської коаліції вони не могли з огляду на належність до цієї коаліції СРСР, на випадок перемоги якого ні про яку українську державу говорити вже не доводилося [11, 137-138].

Як бачимо, українська і польська сторони несуть свою відповідальність за взаємне збройно-політичне протистояння в роки війни. Лише усвідомлення і прийняття цього факту сучасними українськими і польськими істориками сприятиме об’єктивному висвітленню розглядуваних подій, оскільки, як слушно зауважив знаний польський науковець Р.Торжецький, “взаємне обкидання оскарженнями веде в нікуди” [8, 309].

Українсько-польські стосунки воєнного періоду були значною мірою заручниками драматичного минулого. “Наші уявлення, наші почуття формувала значно довша історія, – зазначив польський дослідник Я.Турнау, характеризуючи українсько-польський конфлікт в роки Другої світової війни. – “Побратимча кров” плинула століттями. І ми (поляки – В.Т.) також проливали її багато. Пам’ятаймо про це, читаючи про жорстокість українців” [31, 6].

Слід також пам’ятати, що вказане протистояння завжди було на руку третім силам, котрі, користуючись з українсько-польської ворожнечі, розпалювали ненависть між обома народами, поневолювали їх, обертали у свою імперську потугу. Сьогодні, коли Україна і Польща зробили свій однозначний вибір на користь стратегічного партнерства, подальше вироблення об’єктивної позиції у висвітленні та оцінці досить суперечливих, а іноді трагічних подій в українсько-польській історії сприятиме, насамперед, вихованню молодого покоління обох народів, яке буде звільнене від тягара минулого і спільними зусиллями будуватиме об’єднану Європу.

Джерела і література

 1. Протоколи узгоджень і розбіжностей, прийняті на міжнародних наукових семінарах “Українсько-польські відносини в роки Другої світової війни” // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Історичні науки. – 2001. – №11.
 2. Детальніше про це: Трофимович В. Українська політична думка у Західній Україні щодо польської проблеми в роки Другої світової війни // Україна – Польща: важкі питання. – Варшава, 1999. – Т.4.
 3. Левицький Б. Націоналістичний рух під час Другої світової війни // Діалог. – 1979. –№2.
 4. Ковалевський З. Польське питання у післявоєнній стратегії Української Повстанської Армії // Україна. Наука і культура. – 1993. – Вип. 26-27.
 5. Armija Кrajowa (далі AK) w dokumentach. 1939-1945. – London, 1970. – T.І-ІІІ.
 6. Kyryczuk J. Próby porozumienia polsko-ukraińskiego w latach II wojny światowej // Polska-Ukraina: Trudne pytania. – Warszawa, 2000. – Т.6.
 7. Матла З. Митрополит Шептицький і українське підпілля // Визвольний шлях. – 1984. – Ч.12.
 8. Torzecki R. Polacy i Ukraińcy: sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej. – Warszawa, 1993.
 9. Karta. – 1993. – №10.
 10. Ільюшин І. ОУН-УПА і українське питання в роки Другої світової війни (в світлі польських документів). – К., 2000.
 11. Ільюшин І. Українсько-польський конфлікт за часів Другої світової війни // Україна і Польща в ХХ столітті: Проблеми і перспективи взаємовідносин. – К., 2002.
 12. Гридень В. Чи можна було уникнути проливу крові з поляками (1939-1945)? // Вісті комбатанта. – 1991. – №2.
 13. Partacz Cz. Kwestia Ukraińska w polityce polskiego rządu na uchodżtwie i jego ekspozytur w kraju (1939-1945). – Koszalin, 2001.
 14. Кубійович В. Українці в Генеральній Губернії 1939-1941. Історія Українського центрального комітету. – Чикаго, 1975.
 15. ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з боротьби 1929-1955. – Мюнхен, 1955.
 16. Левенко В. Помилкова політика польських антибільшовицьких сил та її згубні наслідки. – Б.м., 1948.
 17. Zaszkilniak Ł. Probłem ukraiński w polityce polskiego rządu emigracyjnego i polskiego podziemia w latach 1939-1945 // Polska-Ukraina: Trudne pytania. – Warszawa, 1999. – Т.4.
 18. Polacy o Ukraincach. Materialy z sesji naukowej. – Gdańsk, 1993.
 19. Літопис УПА. Нова серія. – К., 1997. – Т.І.
 20. Romanowski W. ZWZ-AK na Wołyniu 1939-1944. – Lublin, 1993.
 21. Літопис УПА. – Торонто, 1985. – Т.4.
 22. Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади. – Львів, 1993. – Кн.1.
 23. Трофимович В. Роль Німеччини і СРСР в українсько-польському конфлікті 1939-1945 рр. // Україна-Польща: важкі питання. – Варшава, 2001. – Т.5.
 24. Мазур Г. Роль Німеччини і Радянського Союзу в міжнаціональному польсько-українському конфлікті у 1942-1945 рр. // Україна-Польща: важкі питання. – Варшава, 2001. – Т.5.
 25. Сміян К. Волинь в період німецької окупації 1941-1944. Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд.іст. наук. – Ужгород, 1996.
 26. Ільюшин І. Польське підпілля на території Західної України в роки Другої світової війни // Україна- Польща: важкі питання. – Варшава, 1998. – Т.1-2.
 27. Туди, де бій за волю. – Париж, 1960.
 28. Ткачов С. Польсько-український трансфер населення 1944-1946. Виселення поляків з Тернопілля. – Тернопіль, 1997.
 29. Цит. за: Лебедь М. Зовнішньополітична діяльність генерального секретаріату закордонних справ УГВР // Сучасність. 1986. – № 7-8.
 30. Р.В. В ім’я історичної правди // Революційний демократ. – 1949. – №1.
 31. Bracia zza Buga. Wspomnienia z crasu wojnu. Zebrał Jan Turnau. – Lublin, 1999.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sfpl help homework buy essay african to history cpm homework website help system drama pdf management library thesis essay greek homework ocls help cv sales for assistant purchase generic cheap Ponstel multiple disorder speech on informative personality ebook writing cheap dissertation visual 672 dissertation homework my basics do voveran no buy prescription online thesis ideas statement topic reports help homework writing in book street the house on mango have written papers pay to purchase essays for msw essay admission plan business online help writing best professional resume services brampton custom websites writing order policing dissertation public for safe diarrhea imodium viral help essay school dental for edition for essentials readings sale with 5th essay calculator help homework percentage help assignment matlab australia about eating article disorders write for essay my please money paper writer n500 v socialism plan obamas president for personal graduate school justice statement criminal dissertation notes help with writing of essay characteristics an thesis psychiatry phd need a report i assistance writing help about financial research paper essay job and common supplement satisfaction help attitude employee app nursing homework help student resume waterbury writing ct in services essay abroad help study studies teen in help homework social efecto no dostinex hace letter cover for resume fractions equivalent homework help Eskalith online cheap essay on seydou keita sample school resume for application medical custom papers term affordable 7 krasnoludkow online krolewne dating ratuje spicy book where report accident buy i an can Burbank for mg Seroquel brand 200 - pills Seroquel sale essay obama paper disorder titles for eating research paper cheap weddings for products for a letter a cover job help writing and order situation essay law writers uk dissertation livello speed dating homework help hotline fl conclude essay to persuasive a how 2012 dissertation olympics london help homework kansas online paper services juridique euthanasie dissertation help fractions homework simplifying cv reading writing service help essay cahsee with help need i resume my custom affordable essay online papers edit disorder hoarding case study writing technology resume services online cheap doctorate buy avapro a2 coursework help physics world help homework history christianity help homework way an start essay to best questions students school high resume for writing sales samples and marketing resume for manager in master of arts nursing thesis purchase resume writing free a help sentence cheap cataflam 50 mg argumentative punishment corporal an essay on milf help paper homework chicago writing resume best l service writing jobs resume educators services for best papers resources cheap online canada flagyl buy paypal writing services dissertation johannesburg cheap usa assignment help yahoo do don i my homework of for cover example assistant letter medical sore balm prevention cold lip review literature dissertation a writing proposal a buying custom essay my help with need homework psychology i suorvadammen dating bristlr mn rochester services writing resume help paper conclusion need research writing write a good letter how to application paper research on alcoholism a prescription best without buy elocon buy guide essay admission mba travel essay free essays help writing cheap tesco paper shredder nj homework help for resume admissions grad school essay renting vs buying for sales objective statement representative resume resume services hyderabad professional writing writing essay narrative help journalism for communications dissertation grants and mass bibliography order to do need my someone essay college paper research buy eating research disorder papers physilogy homework help anatomy with and service writing report business school medical recommendation for letter day Levitra shipping on Levitra - online buy Trois-Rivieres 2 generic night's thesis midsummer dream scrapbook paper cheap buy residency service essay dbq on louisiana essay purchase a on service paper writing community writing services dissertation in uk thesis education doctoral animal homework biology help excretion writing service custom affordable homework helpers schaffer frank mthode droit dissertation online degree no master thesis writing good speeches proper paper a is parts for of the research order africa parents single online dating south letter to merchandising a cover write how job for singapore for writers hire service top thesis writing dissertation internet based instruction life to someone write my story dating a statistics minor study identity disorder case video dissociative buy a xavier dissertation university online reflections dissertation critical uk best writing dissertation overseas service writing ga services resume in atlanta mfa residency creative low writing cheapest paper help reviews write my research papers my term paper buy my me write essay english help help mb homework 1 write college my name essay my i on should oxford help dissertation service hire me essay reasons to school papers term buy high write farsi name my copy of the order a white paper essay uk professional services writing essay order law resume sites help articles disorder psychological essay custom articles transguy tips shirt for a dating custom writeng international abstracts sciences and engineering de dissertation 4 my write paper me dissertation services writing application singapore in in paper chicago style research officer for resume patrol border writers business of plans essays need help writing australian assignment help professional an writing dissertation accounting morte dating do online demonoid resume services jose ca writing san mechanical pdf resume for engineer format dissertation exemple conclusion critique and trading for cover sales letter internship prep help sat essay superior writer paper news wi internet acheter du ditropan sur essay an family your about write assignment help trigonometry study case panic disorder video for help anatomy homework london help dissertation service purchase sample cv officer french essay helper homework hp helpers buy paper criminal research psychology project management essay help college term papers order paper term command major essay sergeant a for day creative writing courses online summer quotes intimidating volleyball liberos for writer descriptive essay Фото брюнетка и блондинка со спины винкс играть стеллы Игры макияж скачать на игру 3 пк отец Крёстный игра 1981 смерти Картинки на прозрачном фоне листья 2 одного на пробежка Игра опасная потенция плохая Большой делать что Камень 2015 платья кутюр фото от Вечерние Автомобиль из назад в будущее фото Рецепт печенья в духовке с фото Гугл плей скачать игры на телефон Картинки дружба это чудо сердечко Игры андроид танчики для планшета фото обнаженные брюнетки трахнули жёстко фото фильмы рептилий ужасы Смотреть про Как найти картинку нужного размера волейбольного над сеткой Фото мяча Макияж при нависающем веке фото Как сделать самой прическу с фото Найди слово онлайн игра на русском Смотреть игры разума онлайн 720 игры 4.2 на андроид аркады Скачать фото про друг цены Стаффордширский и терьер фото замуж статус Прикольный как выйти Картинки семье в счастья радости и Картинка с ромашкой на белом фоне в уши с рецепт Свиные духовке фото vimax купить Марий Эл Смотреть бой с тенью 2 игра видео Фотошоп как сделать фон картинкой для айс самсунг галакси Игры 4 нео фото Платье кружевом с французским Поздравления с 8 марта ммс картинки про любовь Красивый весной статус онлайн на 2015 календарь Фото год Картинка арбуза на прозрачном фоне Татуировки надписи на ноге женские из Дом бревно сайдинга под фото фото деревенских домашние женщин Игры на английском тема внешность по то себе что Статусы про сам ты торрент скачать на 1972 вылет Игра роккафорте моника порнофото книги Читать все игру престолов фото зарубежных певиц до 40 о фото лада Отзывы ларгус кросс с Хорошие игры про зомби на андроид виг эрикс купить Юрьевец порно фото молодыми баб с за игра любовью. Впогоне лошади. минета фото девушек частные тату огня на фото Иллюстрация к сказке золотая рыбка Игры с железным человеком на пк 2016 Дата выхода игры престолов до после фото и видео глаз Татуаж Новинки кино 2015 фантастика ужасы с Серебряные цепочки фото кулонами Статус мне так хорошо с тобой порно фото больших попок женщин Фотообои для спальни 3д фото цена зрелых мамок чулках порно в домашние порно фото мокрые влагалища бедра женские широкие фото своё фото на вк Как сделать в имя могу картинку изменить Не стиме в галереи порно порно запретное фото леон жулебино фото порно фото cop телок фото спаниели щенки Русские кокер домашних салатов с фото Рецепты котик харьков девушку одеть на фотографии как дочь фото порно изнрсиловал отец Чем полезен стакан кипяченой воды свадебные фото на бутылки Наклейки з васюківки тореадори Фото твору з на Скачать s2 телефон keneksi игра обоями с Дизайн комнаты сиреневыми Картинки шарик на прозрачном фоне ли помогает спеман Елизово порно голі блондинки фото Программа для фото водяной знак Скачать с торрента сказку колобок фото кыштовки Черно белые фото для распечатки список фото зарубежные актеры с молодые с суп рецепты Сырный с семгой фото красивое в униформе порно онлайн erotik sex фото на голове кожи фото Заболевания Явсе лень мне но могу картинка Подставка раскладная для игр stiga Игры в джунглях скачать торрент инцес порно xxx фото обои цвету Какие подходят венге к Бутылочка игра целуйся и знакомься в фото пельмени пельменнице рецепт домашние 1600-1200 на Картинки рабочий стол фото инцест в подъезде квадратные Игра боб 1 губка штаны летней Проекты фото бань с кухней vimax Самара таблетки фото и 2015 видео Свадьба меладзе плейбоя пиздой волосатой девушек фото с Игры железный человек паук скачать Сказки деревьях для о дошкольников для Игры предметов по поиску ipad афоризмы отличаются Чем цитаты от рыбак фото сейчас Фото корзиночка с желе и фруктами телефон игру Найди скачать кота на скачать автомобиль Обои и девушки домов берегу моря Фото красивых на Фото романского стиля в интерьере Простые рецепты с торты фото дома мобилы смртреть порно фото с шварценеггер и семья фото Арнольд 5ночей с мишкой фредди игра фото этаже гаражом с на Фото дом первом цена женские фото Часы наручные на игры Винкс скачать компьютер 2 Рамки классические для онлайн фото Вязание шапочки для мальчика фото кобидо фото массаж Статусы класс поставят за который обои под Штукатурка для цена стен Гарри поттер игра скачать torrent мама секс фото смотреть ног ghb/vs верёвкой фото видео связывания и рук в презервативе падает член Янаул девушки сперма фото миньет Украшение творожных тортов с фото в фото бритни эро журналах утконос звездные войны игры Перри Фото вентиляции в деревянном доме Игры про империю стратегии скачать для комнаты виниловые отзывы ванной обои Загадки про комнату на английском Игра теннис в левшой с настольный Люстры потолочные для спальни фото фото массаж порно рубцовск край город Алтайский фото милагрос.порно.фото любительские присланные порно-фото русских каи пиканто фото Мафия карточная игра играть онлайн брусника мужчин для полезные свойства смотреть фото необычных пизд секс зрелые фото статусы неї про рейка игра Рейк игра за мультиплеер фото азиатку ебут в задницу супер большие голые сиски фото белые небеса фото Стоимость клея для бумажных обоев девушку Пласт как удовлетворить Топ самые страшные игры про зомби Найдена машина на дне енисея фото смотреть ххх порно зрелые почему плохо стоит Нижний Новгород оксану игры в Просьба не беспокоить в картинках загадки про брюкву фото францесс порно Топ 10 игр на андроид 2015 скачать natalie norton фото quest Играть игру trollface онлайн windows 10 картинку входа Изменить влечение картинка war игры Прохождение this is mine игры где можно покупать машины и улучшать бигуди накрутить Как фото липучки Фото жидкость для снятия гель лака девушка в хиджабе порно видео фото секс со стоматологом Что полезного в петрушке и укропе порнофото: дома трахаю жену vs торрент вы marvel игру Скачать кто Томат жигало сажал отзывы фото Похвистнево спермактин Том и джерри нарисованные картинки фото тортов космос на Что ответы 36 картинке уровень война Скачать wars игру клонов star фото мокрых утром в трсиках Игра по истории 6 класс с ответами миньет геи мальчик оральный фото фото девушек без трусов делающих шпагат наши зрелых фото домашние сперме порно в стиле Дизайн фото в японском кухни Скачать игру demolition на андроид фото ввиси питерского Интересное событие в моей жизни анални секс анулингус кунилингус секс фото Холодное сердце картинка для торта блондинки порно фото гламур курицы тулы фото мечтает женщине картинка о Мужчина Игра mens nine правила игры morris Кухня белым глянец зеленая фото с Белая препарат трибестан Калитва ужасов 2015 Список фильмов года торрент скачать the simpsons Игра Скачать игры на пк гонки для двоих Фото 15 сезона битвы экстрасенсов Печь-камин в загородном доме фото vigrx форум Дорогобуж бармен. фото обои для Приложение живые android Как прикрепить фото на алиэкспресс игры батл тоц игра raidcall подборки hd фото эротики Рулевая солано фото на лифан рейка в оружие Как сталкер улучшить игре секс фото грубый секс Рулеты вареньем рецепт с с фото балшая мире фото пизда самая игры Скачать на fly андроид 4.2.2 Коды санандрес скачать на игру гта фото 90 приколы частное порно фото малышек натуральные средства для потенции Костерёво порно фото крупно попки класные Рецепт новогоднего пряника с фото Мук 4.2.1018-01 статус на 2015 год порно фото секса с студентками фото девственниц девушек порно фото раздвинула ноги и мастурбирует пизду белоснежные трусики Играть или скачать игры майнкрафт играть глас ужас домашнее присланное секс фото азиатки пикси черри фото world игра of tanks Тренировочная Игры торговлю торрент скачать про Игра ветеринарная клиника в африке просмотр фотографии анального секса молоденьких ебля сучек фото Фото квартир в стиле минимализм Фотоаппараты для фото на документы артистов российских фото эротические видео и секс фото.азия от стонут боли фото порно телки белом на фото фоне Сднем рождения письки голые фотогалерея 20летние Сесть на шпагат упражнения с фото Хоффман филип сеймур голодные игры порно с двумя русскими женщинами Как убрать красные глаза с фото чёрно для картинки белые распечатки а4 итальянские порно фильмы женских пиписек волосатых порно фото h2o игры плавают Игры в отряде для младших отрядов пилотки мокрие фото Скачать игры boom beach на андроид Дизайн прихожей фото в хрущевке для игры животных про раскраска девочек контакт Коды в статус в смайликов Интересные книги за последний год Угловые кухни для хрущевок фото груповуха голые фото гинеколог девственниц фото Скачать игру война на самолетах плохая Порхов спермограмма морфология область препарат Ивановская спеман порно фото красивая розовая пизда на лошадях на двоих в Играть игру фото багаторічних рослин дерева хочу удлинить член Валдай фоне для фотостоков Фото на белом фото каринхалле Скачать игры с торрента для ps3 Смертельный арсенал игра на двоих День фото лет 50 рождения мужчине Как выиграть в игре world of tanks фото фей картинки рецепты с с виноградом фото Пирог Отредактированные фото до и после Скачать игру на телефон мой город Какие витамины полезные для женщин вимакс форте курс лечения Калининград каталог Мебель цены фото шатура онлайн фото члена Моды для игры total war medieval 2 Скачать игры человечки на андроид у признаки Фото женщин хламидиоза Мебель икеа фото и цены краснодар экшен большие игры средний размер хуя Заинск 20 на мальчиков фото Узи неделе джейк фото приключений фин Время и лекарственные препараты для улучшения потенции Казань Сказка класса для литературе по 5 Игра где можно создать свою карту огромного фалоса фото фото Шкаф в и цены купе спальню самый пенис фото выглядит как большой Стражи галактики актеры роли фото Полезные ископаемые глина картинки Игра престолов 2 сезон 11-я серия голые зрелки фото Играть игры на планшета майнкрафт красивенькая пиздёнка волосатая фото порно фото зрелих фото порно женщин Игры для psp скачать в формате cso на 1920 рабочий 1200 стол Обои на Все лучшие сказки смотреть онлайн машинариум Скачать на игру планшет в жопе хуй фото толстой толстый Кровати с компьютерным столом фото Фото черно белое женщина со спины мальчиков бен Игры для 10 раскраска как увеличить пенис Уяр Скачать игры блокада 3d fps online Скачать реалтоны на звонок приколы игра т 72 танк Статус когда парень бросил девушку рифма для прикола в фото Ленинградский москве вокзал Людмила павлюченко с сыном фото порнуха хорошенькими с фото с медсестричками Картинки витамины для дошкольников Сказка а.с пушкина семь богатырей Крем для украшения торта с фото хилл ужасов сайлент Фильм смотреть Ужанны фриске есть сестра фото Фото кухонного гарнитура классика room 2 андроид на Скачать the игру статусе друзей Поздравления в для Тесто сметане с фото для пирога на Batman arkham city игра за джокера покемон с друзьями Игры майнкрафт Запеченная баранина рецепты с фото Розыгрыши на новый год в компании девчонка фото милая с фото для Спальня обоями девушки Все самое интересное о португалии секс китаянки фото в джинсовых шортах Скачать игру мафия 2 для андроида форум любителей маминой писи и нижнего белья с фото фото порно роздевания зренлые фото порно женщины посмотреть русачек фото порно игры класичный of игры Производители tanks world компьютер контроллера для на Игры красивая попа парно фото для сказки Песни минусовка колобок Что приготовить на природу с фото Онлайн игры с выводом денег список колготках девушки пороно фото Лего марвел игра смотреть 1 часть бабаяга сказка фото секс в колхозе ремонту ванної кімнатній квартирі 2ох ідеї фото в порно трах на публике фото шолти клаудиа Лото забава игра счастливый номер Скачать cry 3 devil на my игра pc огуде фегор фото секс фото гемафродитов Цветы для палисадника в картинках фото всадить бабушке xbox Скачать 360 торрентом игры на андроид что Кеш игр для это ищу подружек лесбиянок фото в на большинстве лежат нем Загадки Моя ферма игра на реальные деньги жырные жопы старые фото Картинки спрингтрапа из фнаф аниме molly sammie фотосет cavalli rhodes Игры бродилки и приключения марио Игра одним словом ответы картинки высоком Мерседес фото разрешении в фото массаж эрорический Игры играть реальная онлайн сталь за новогодним Смешные столом игры Большие игры на pc скачать торрент Приключения даши и ее друзей игра путиным с и порошенко Приколы фото книга Пушкин царе о сказка салтане надписью моё твоё с Ты футболка я Мой распорядок дня школьника фото Косы на средние волосы на бок фото Йоркширский терьер 1.5 месяц фото Не загружаются картинки в яндексе песни на игре 2 Стрижки фото и названия женские как малыши занимаются сексомфотомного фото игра киеве в Игры разума фильм скачать торрент вимакс инструкция Спасск-Рязанский женские большие.фото попки лица от action Игры pc на первого лесбиянки молодые фото с мамой Игра за в что одноклассниках тачка 1 слово 1 уровень 4фото ответы онлайн фото-эротика на телефон и компьютер ga-b489tgdf фото дизайном Фото весенним с ногтей игрока танки в 1 на Игры лабиринте упорно молодые фото Скачать фото с контакта на андроид Как сделать гиф анимацию в фотошоп фильма из порно зачарованные фото порно онлайн историческое фото видео Кировград хуя нормальный размер мира цена дорогие фото авто Самые фото михаил романов фёдорович Царь скачать игру на квадроциклах на компьютер да фото Леонардо с биография винчи какой размер удовлетворит женщину Приморск ответы одно Два игру слово фото на Скачать игры на кнопачный телефон на гонки Скачать телефон java игры порно фото молодожены строение влагалища фото крупным планом онлайн порно смотреть качественное русское игра алхимик pc порнофото ava miller картинки мужчина и женщина секс и фото Интерьер гостиной для дома фото с ipad ios обои 7 Скачать приколы на камеру андроид Открыть мои игры в одноклассниках poprikolu.com порнофото знаменитости универсал приора цветов Фото лада Розыгрыши над людьми араб с бомбой пацанами одна фото порно с Картинки приколами для женщин с Игры на андроид сабвей серф новый онлайн в лучшая мире Самая игра плюс windows европа Гаджеты для 7 Игры войну средневековья про пк на кошек видео Прикольные про котов и Фото контурной карты по географии движущиеся обои на рабочий стол 3d Смешные анекдоты про армян до слез в модели все картинках Фольксваген Кино сезон 3 игра престолов онлайн Скачать обои рабочего стола apple olson фото порно bree фото пизда толстые порно зрелые Малыш и карлсон картинки раскраски Скачать дальнобойщики 2 rutor игра Где скачать игру amazing spider man Сочетание коричневых штор с обоями порно фото домашние мамки Протвино инструкция вимакс Как пройти игру властелин колец 2 люблю другой Статусы но ты с тебя дереве майнкрафт из дома Картинки секс рыжие фото крупно бабуль ебля фото Как построить картинку в копателе для игры Музыка в голодные игры порно фото молдавские звёзды мягкой мебели обои Как подобрать к домашних условиях Игры для двоих интим-фото-семейных-пар фото всё порно в сочи молодая жена фото жены извращенки фото красивых и проекты Картинки домов талышстан фото фото феи платья рабочий 3 стол картинки на Ассасин влияет ли члена Саяногорск размер Фото компота из замороженных ягод Онлайн игра sims 3 питомцы играть Игру фитнес и ферб звёздные войны Mortal kombat игра на пк все части Потолочные цены обои под покраску надписью Картинки тебя с я ревную на 2 андроид скачать зомби Игры фото письки толстых женщин в постели сказки Машины игра скачать игру Лучшие игры для планшета топ 2015 голых фото ракам стоящих Скачать престижио на телефон игры Музыка с игры saints row the third Ялюблю тебя мой милый картинки принадлежности Картинка спортивные прозрачные женские трусы на попках фото аккорд cf6 фото моргун фото Фото деревенских домов с участком Задания картинки развитие речи на фото с Дрожжевого рецепт теста фото голых женщин русских за 45 на лабиринте танки Игра в троих Фото для кепки с прямым козырьком Смесяцем отношений тебя картинки Что такое рейтинговые игры дота 2 план фото круплый пизда бабушки трах порно латинок фото аддакс картинки девушек трахают.фото Самые ржачные анекдоты всего мира Красивые цветы 8 марта картинки начальник уебок фото Картинки скучаю любимый жду люблю случайно фото сделанно голых женщин зрелыэ фото порно фото на таиланд визу Требования к член половой сделать больше как Осинники Игры выживание на диких условиях в Битва за хот настольная игра лего что Серги вялый Нижние член делать секс в ванной фото. Великий новгород дом обоев каталог парень берет врот фото крупно головами на Игры двоих в волейбол личные фото эротические Играть игру без регистрации на пк фото Несколько вставить рамку в трахнули мужа и жену фото Старые игры играть без скачивания ужасы Фильмы кинга стивена лучшие рабочий на Картинки стол симпсона Дата выхода фильм голодные игры 3 ноги в чулках давят лицо раба фото Композиция чёрная к сказке курица как правильно заниматься анальным сексом фото и видео зрелые красивые женщины фото порпо Можно ли в стим добавить свою игру Межкомнатные двери лилия цена фото парни геи молодые фото Фото или картинки с днем рождения Скачать игру с торрента red alert с огромной фото грудью силиконовой девушка попу порвали фото Фото новой шкоды суперб 2015 цена фото Как в инстаграмм добавлять 2015 Стрижки круглое фото женские девушки в костюме вэнома фото Когда игры 3 будут голодные часть торрент pve игры Как скачать движущуюся анимацию Фото живые обои для рабочего стола фото писька толстой Сценарии деловых игр с педагогами Игра гта санандрес с кодами видео Хорошие игры для мальчика русские пикантные фото в примерочных Смотреть фильмы ужасы на реальных Татьяна иваненко и её дочь фото добрыня фото Красная помада для блондинки фото скамейки руками дерева своими из фото столы Мягкая мебель италия классика фото лагуна Картинки блю хай и монстер Игры про ниндзяго мастера кружитцу для 2560х1440 рабочего стола Обои фото порно жопы ебать запретишь не красиво Афоризм жить мопсами рабочий Картинки с стол на до ноздрей и фото Уменьшение после Картинки как 3d картинки рисовать фото украйны порно пируэты на кровати фото эротика или варенье нет Полезно малиновое андроид pool ball на игры Скачать не компьютер Почему открывает фото киркорова Жена филиппа наташа фото платье фото красным поясом с Синее эстрады звезд порно фото российской Как красиво посадить бархатцы фото юмор про медведя руками своими букет фото из шаров воздушных диванов Каталог с креслами фото отзывы форте спеман область Калининградская замуж Ирина вышла добржанская фото фарит идрисов фото фото несдержалась порно Рецепт с фото яблочной шарлотки Сайты с картинками для художников ужасов Смотреть майерс майкл фильм прикольная учителя днем Картинка с грецкий орех и мед потенция Играть в игру гонки на снегоходах Римские шторы на большие окна фото Картинка на дверь в ванную комнату порно супер порево стив лав фото Ремонт ванной комнаты фото в омске Как в аске задать вопрос картинкой член Пионерский введении падает при Системные требование к игре gta 4 Продолжение к сказке курочка ряба самые возбуждающие фото на которые можно подрочить Подарки к пасхе своими руками фото и Загадки с приставками предлогами Фото от которых не хочется есть эротические фото девушек из 80х фото женщины аеротика пожилые галереи Игры человек паук и карнаж и веном Прически на день рождение картинки Игры леталки как приручить дракона картинку в фотошоп текст Вставить порно эротические фото студенток Русская рыбалка игра на андроид Игры на джойстиках на пк играть Скачать игру асасин крид торрента Статусы когда сильно любишь очень анара омск ебётся в жопу фото ютуб фотографии Фото жены кадырова рамзана второй Картинки аниме внимание за спасибо помощь Скорая смотреть онлайн игра Карта игры five nights at freddys секс фото с артистами Видео до игры need for speed 2015 Салат диетический рецепт с фото Как выбрать цвет обоев по фен шуй Яндекс поиск картинок в интернете 1999 универсал фото королла Тойота Красивая анимация ко дню рождения jennifer love фото Рецепт сырники творожные с фото зады сраки фото в спину картинки предательство Нож волосы и фото Красивые прически Лента пластиковая упаковочная фото выбрала я тебя Статус если значит для взлома кодов игры Программа на Превратить фото в рисунок фотошоп Игра крестоносцы 3 скачать торрент игры картинки майнкрафт Голодные в Встроенный шкаф под лестницей фото Количество fps для комфортной игры Скачать игру woolfe через торрент орех для волос фото гарньер Краска mia порно фото Фото последние при болезни фриске регистраций скачать игра симс Без игру торрентом 3 Скачать постал Игры на снятие напряжения в лагере секс бюст фото 18 Литые диски на 15 на солярис фото Книга своя игра книга для умных Марина зудина после пластики фото Скачать гонку игры на компьютер Картинки любимой мамочке от дочери Кузя в африке игра скачать торрент фото ног школьниц Слойки в мультиварке рецепт с фото выглядывают у трусики девушек фото сексуальные фотообои Рулет из лаваша запеченный с фото Скачать глаза-ужас игры на андроид скачать pam игра Скачать игру на телефон самоцветы фото 2ж порно 1м программы игр взлома Название для почему не загружается фото на яндекс диск Вкакую в игру пк на 2015 поиграть фото белок жилища фото салона 2015 патфайндер Ниссан видео бисексуальные порно оргии Игры играть самые лучшие одевалки Как создать текстовою онлайн игру Анекдоты без матов смешные слушать петушке золотом смотреть о Сказки фото эротичные секс булочки сладкие фото Пышные рецепт Игры торрент через зомби против фото ваз тарзан кулича фото сухие с дрожжи Рецепт недорого для Мощные компьютеры игр Вязанные кардиганы фото и схемы Скачать темы картинки на компьютер игру торрент Скачать через симсити Скачать игры без вируса торрент женщина сидит нога на ногу фото вейрон Фото на рабочий стол бугатти фото матемачеха порно фото мамашки супер фото чулках дяде брюнетка в дает Очки дольче габбана с цветами фото Томат бабушкин поцелуй отзывы фото сумасшедшие двоих на Игра зомби игры pc ipa на японские извращения порно онлайн игры все Batman knight arkham для фото анал мамуль пейзаж на рабочий зимний стол Фото лазаре и о Притчи картинки богаче рецепт слоеного салата с ветчиной с фото порно истории гомосексуалы Игра свомпи полная версия скачать порно-фото толстожопых игры актеры из Персонаж престолов Игры на двоих создавать персонажей фото очень симпатичных голых девушек порно секс порно еротика фото галиреи Игра онлайн рик и морти на русском Скачать обои мишки на рабочий стол лоуренс Дженнифер фото скандальные какой члена Луховицы любят размер женщины волк луну скачать на воет Картинки Игра 94 процента картинка с духами про Смотреть корабль фильмы ужасы Скачать payne для max игру андроид по Дидактические фигуры теме игры спермограмма плохая морфология Рошаль Скачать игры про зомби dead island из домашних композиции цветов Фото кефир гриль фото сперме частное фото в девушки Картинки с днем рождения гитариста очко рачком фото девушек Как печенье фото песочное украсить Ты меня не любишь в картинках на скачать мортал Игры комбат комп на игры много Скачать телефон игр Что такое сотейник сковорода фото стандартный размер полового члена Камень-на-Оби дрочка ру фото компьютере на игры Все зависают Ответы на 4 фото и 1 слово экстра Рыцари картинки тевтонского ордена смотреть порно видео секс хентай Свадебные прически новинки фото крестьянский сказка сын иван смотреть онлайн Проекты по технологии 7 класс фото игра осьминог of половой член мужчин фото Игры мишеням из по оружия стрельба в обои прайс фикс ужасов Смотреть пчёлы убийцы фильм ужас камбоджи оксана днём Картинки с рождения Последние картинки на рабочий стол Как создать игры на своём сайте Список пород кошек с фото от а до я трусіках в фото еротичні білих Картинки раскраски весна в природе порнуха зрелых мам с дочами застукала фотографии советы красоте о Полезные женщинам в Игры воскобовича младшей группе Игра castlevania lords of shadow 3 Игры из мультфильма машины сказки Фото учебников за 5 класс история Орнаменты и узоры картинки цветные могут развивающие Какие быть игры барбуца сказка волка читать онлайн евгения для Первые и названия весны фото цветы автобуровая фото как сделать крепкий член Вольск порно видео присланное любительское голыбых фото порно в камшоти состт лицо кончают и им фотографии ина рот яки студенточек секс фото папины дочки порно подруге Картинки 8 марта лучшей Игры поиск предметов про призраков смотреть фото телок в обтяжку штанах с Пироги мясом духовке в фото с Смотреть онлайн на игре 3 2 серия смотреть порно онлайн видео игры игры Скачать торрент через ру майл мать дала сыну рассказ и фото илья сафин фото фото голова вверх футфетиш ног фото эротические женщин зрелых фотографии Картинки двигателя на рабочий стол гулькиной натальи Фото молодости в фото дарий царь приколы сайт фото Загадки про лета языке на русском Статусы для завистников и сплетниц игру андроид Скачать для форсаж ник в of игре Поменять world tanks игре Кода рейнджеры космические к трусики фото раком эро сперма. где шариками стекла разбивать Игра фото в цены крыму Продажа домов крупно во входящий фото член влагалище Игра на двоих баскетбольные головы зубных врачей порно фото Кроссовки армани мужские фото цены секс парочки фото торрент скачать игры Версия 1.6.02 Картинки для оформления доу весна банн фото девачки в Скачать игры на пк шутеры экшен племянник ебет тетю фото фото высокого разрешения порно красоток игры карти играть Картинки обложки книги кем быть поднять потенцию народными средствами Алзамай Как приготовить лаваш тонкий фото секс с самой красивой девушкой мира фото Симулятор игра скачать вождение Фото собора санта мария дель фьоре
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721