“БЮЛЕТЕНЬ” УКРАЇНСЬКОЇ ВІЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 1946-1947 РР. ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТИ УВАН У НІМЕЧЧИНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

“Українські вчені, які змушені були покинути свою Батьківщину і опинилися в Німеччині, в своєму стремлінні продовжувати наукову роботу, в 1945 році відновили Українську Академію Наук” – писав колишній президент УВАН Олександер Архімович

((О. Архімович. “Матеріяли до історії Української Вільної Академії Наук у США”, Вісті УВАН. Ред. О. Домбровський, ч.2. Нью-Йорк: УВАН у США, 2000, стор.89.)). Причини цього частково розкрив у своїх спогадах ще один із відомих українських вчених Ярослав Рудницький: “…Діяспорні науковці зрозуміли, що їхнє завдання у вільному світі передусім у продовжуванні наукових традицій, винесених з рідного краю, а там протидії збаламученого Заходу всеросійськими ідеями, утотожнюванню “СССР” з “Росією” з промовчуванням України й української культури власне на користь північного сусіда. Поволі завдяки праці українських учених на Заході під фірмою “Вільної Академії” виринала з небуття українська правда й Україна почала займати належне їй місце в світовій науці…” ((Я. Рудницький. “До історії УВАН у Авґсбурзькому періоді”, Науковий збірник (1945-1950-1995). Ред. М. Антонович, т.ІV. Нью-Йорк: УВАН у США, 1999, стор.37.)).

Діяльність УВАН, як і інших українських наукових установ і інституцій за межами України, все ще вимагає детального і комплексного дослідження попри наявність низки праць, що висвітлюють як її історію (( О. Архімович. “Українська Вільна Академія Наук в її історичному розвитку”, Ювілейне видання, присвячене двадцятиліттю діяльности 1945-1965. Нью-Йорк: УВАН, 1967, стор.8-14; В. Омельченко. “Українська Вільна Академія Наук у США”, Там само, стор.40-51; Л. Винар. “Сучасний стан української вільної історичної науки”, Календар “Нового шляху” на 1967 рік. Вінніпеґ, 1967, стор.119-138; В. Омельченко. “Українська Вільна Академія Наук у Німеччині та Українська Вільна Академія Наук у США (1945-1988)”, 125 років Київської української академічної традиції 1861 – 1986. Збірник. Ред. М. Антонович. Нью-Йорк: УВАН у США, 1993; О. Архімович. “Матеріяли до історії Української Вільної Академії Наук у США , стор.89-139; О. Домбровський. “До історії відносин між УВАН, УІТ і НТШ”, Там само, стор.27-44; Він же. “До історії Української Вільної Академії Наук у США”, Український Історик, т.ХХІІІ, ч.3-4 (91-92), 1986, стор.90-96; Він же. “УВАН у США”, Там само, т.ІІІ, ч.3-4, 1965, стор.5-10 та ін.)), так і окремі аспекти життя (( Д. Горняткевич. “Мистецьке життя при УВАН”, Ювілейне видання, присвячене двадцятиліттю діяльностi, стор.15-19)). При цьому переважна більшість існуючих студій стосується саме американського періоду існування УВАН, але початок її становлення пов’язаний з Німеччиною і, на жаль, ще не знайшов достатнього висвітлення в історичній літературі (( М. Антонович. “50-річчя Української Вільної Академії Наук”, Науковий збірник (1945-1950-1995) -, стор.9-31)).

Ідея створення Української Академії Наук, діяльність якої була б продовженням діяльності ВУАН і об’єднувала українських дослідників, виникла тоді, коли більшість вчених вже опинилися в еміграції і зіткнулися з проблемою консолідації наукових сил при їх загальній розпорошеності як в різних країнах, так і межах однієї із них. Потреба у створенні консолідуючих наукових установ обумовила відновлення і продовження діяльності тих із них, що існували в еміграції та на українських землях до Другої світової війни. Але процес об’єднання всіх науковців, включаючи тих, що були змушені покинути Наддніпрянщину під час війни, у рамках “старих” наукових установ був доволі складним, що призвело до появи ідеї створити Українську Вільну Академію Наук, яка б об’єднала всі наукові сили. В листопаді 1945 року в Авгсбурзі нарада 12 українських вчених (це були дійсні члени різних наукових товариств – Наукового Товариства ім. Шевченка, Празького Історично-Філологічного товариства, наукових українських установ та музеїв – Д. Дорошенко, Л. Білецький, П. Курінний, В. Міяковський, В. Державин, В. Петров, Л. Чикаленко, В. Шаян, В. Щербаківський, В. Чапленко, а також, можливо, О. Повстенко та Д. Горняткевич ((М. Антонович. “50-річчя Української Вільної Академії Наук – стор.10.))), прийняла рішення про створення Академії Наук (( Л. Чикаленко. “Об’єднання наукової роботи”, Бюлетень Української Вільної Академії Наук. № 1, 20 січня 1946 р., стор.3.)). 4 червня 1946 року постановою президії Центрального Представництва Української Еміграції в Німеччині – Українська Вільна Академія Наук була визнана за центр наукової роботи на еміграції ((Літопис УВАН, ч. 4, 1947 (березень), стор. 5-6.)).

З перших місяців існування академії постало питання видання “Бюлетеня”, який би подавав найважливішу інформацію про її діяльність. Саме тому “Бюлетень Української Вільної Академії Наук”, перше число якого з’явилося 20 січня 1946 року, є важливим джерелом дослідження історії становлення УВАН поруч із “Літописом УВАН”, який також видавався у Німеччині в 1946 – 1948 роках (( В. Безушко, Я. Рудницький. Видання УВАН у першому десятилітті. 1945 – 1955. Вінніпеґ, 1955, стор.11-12.)). Незмінним редактором (фактично, автором видання) був відомий український вчений і архівіст Володимир Варлаамович Міяковський, який власноручно писав текст кожного числа перед набором на мімеографічній машині. Його рукописи “Бюлетеню” сьогодні зберігаються в Архіві УВАН у США.

Кожен випуск “Бюлетеню УВАН” друкувався циклостилем (мімеографія) у кількості 100 примірників (за винятком першого випуску, який було видано у кількості 150 прим.). Видавався “Бюлетень” щомісяця, але було видруковано два подвійних випуски – 8-9 та 11-12. Всього в Німеччині вийшло 12 випусків “Бюлетеню”. Випуски різнилися за об’ємом – від 6-ти (№ 2) до 35 (№ 11-12) сторінок. Не було постійним і місце видання (яке зазначалося не в усіх випусках) – в перших з них названо було Авгсбург (Сомме-Казерне) та Новий Ульм.

Переважна частина “Бюлетенів” (за винятком № 6 за червень 1946 р.) розпочиналась статтями, які можна вважати програмними для розвитку української науки в еміграції ((Статті, в яких розглядалися актуальні на той час проблеми розвитку науки, друкувалися в той час і в інших українських наукових виданнях – див. В. Кубійович. “Сучасні проблеми української науки”, Сьогочасне і минуле. Вісник українознавства. Видає НТШ. Рік ІІІ. Нова серія, 1948, І. Мюнхен; Нью-Йорк: “Час”, 1948, стор.5-17 та ін.)). Такі статті також містили інформацію про процес становлення УВАН. Першою з цих публікацій була інавгураційна доповідь Левка Чикаленка “Об’єднання наукової роботи” ((Там же, стор.1-4.)), проголошена ним 5 грудня 1945 р. ((М. Антонович. “50-річчя Української Вільної Академії Наук – стор.15.)) У ній було розглянуто особливості української еміграції 1939 – 1944 років, визначено “обов’язок… не тільки національно-державної, але й національно-культурної праці”, що обумовило потребу об’єднання наукового життя. При цьому він зазначив труднощі, які були пов’язані з розкиданістю науковців по різних переселенських таборах, відносно малою кількістю науковців одного фаху. Саме Л. Чикаленко одним із перших розповів про нараду науковців із Авсгбургу 16 листопада 1945 року, на якій було розроблено проект створення нового наукового об’єднання – Української Вільної Академії Наук, що за задумом організаторів давала можливість об’єднання вчених при наданні їм можливості прояву ініціативи у творенні інших наукових осередків. Повідомлялось тут і про створення 5 грудня 1945 р. першої наукової групи УВАН – “Передісторії та ранньої історії з допоміжними науками”.

У другому випуску “Бюлетеня УВАН” (лютий 1946 р.) керівний член групи історії та теорії літератури проф. Леонід Білецький у статті “Перший досвід наукових конференцій Української Вільної Академії Наук”  ((Л. Білецький. “Перший досвід наукових конференцій Української Вільної Академії Наук”, Бюлетень УВАН. № 2. Лютий 1946 р., стор.1-2.)) підвів підсумки наукової роботи на початковому етапі існування академії. В ній було названо тогочасні форми організаційної праці у рамках УВАН – листування керівного члена з іншими членами групи, наради членів групи для розв’язання нагальних проблем, листування керівних членів окремих груп з Президією УВАН, наради керівних членів груп. У той же час автор визначив причини надання переваги такій формі наукової роботи, як конференції, які уможливлювали безпосереднє спілкування науковців, обговорення виголошених доповідей, створення нових наукових груп. Він наголосив на значенні запланованої Шевченківської конференції, в якій мали взяти участь всі групи УВАН. У третьому випуску “Бюлетеня” (березень 1946 р.) програмою діяльності мовознавчої групи стала стаття її керівника Ярослава Рудницького “Найближчі завдання українського мовознавства на чужині” (( Там же. № 3, стор.3-5.)).

Важливе значення для розуміння засад початкового етапу діяльності академії має стаття “Перед Шевченківською конференцією УВАН”, подана в четвертому випуску “Бюлетеня” (квітень 1946 р.) без підпису автора, який був, вірогідно, членом Президії (можемо припустити, що автором був В. Міяковський). В ній повідомлялось про перенесення конференції з технічних причин із березня на квітень. Розцінюючи конференцію всіх груп УВАН як важливий етап діяльності академії, автор статті підвів підсумок праці за півроку. Він повідомив, вказавши дати, про створення 7 наукових груп, назвав проведені ними конференції. Ця стаття продемонструвала, що на той час для УВАН важливою проблемою було визначення місця вчених-мистецтвознавців у системі української науки в діаспорі, і пролунала пропозиція включення їх до академії з перейменуванням останньої в Українську Вільну Академію Наук і Мистецтв. Потреба видання наукових праць стала ще однією важливою проблемою, яка, на думку автора, мала бути розв’язана шляхом друку окремими випусками доповідей чи праць, які б під певними порядковими номерами входили до фахових серій. При цьому пропонувалося використовувати всі існуючі видавництва в умовах відсутності власної друкарні УВАН.

Важливим джерелом для розуміння особливостей діяльності УВАН та окремих науковців за межами України у перші повоєнні роки є стаття Дмитра Чижевського “Наукова праця на еміграції”, опублікована у п’ятому випуску “Бюлетеню” ((Д. Чижевський. “Наукова праця на еміграції”, Там же. № 4, стор.1-6.)) (травень 1946 р.). Автор подав детальну характеристику обставин, в які потрапила українська та, певною мірою, іноземна наука у повоєнні роки, коли бібліотеки та архіви мали великі втрати, часом не функціонували, що, зрозуміло, ускладнювало наукову працю. Для українських науковців в умовах еміграції ситуація ускладнювалась також відсутністю потрібних архівних матеріалів для дослідження тем з українознавства. Саме тому Д. Чижевський висловив свою думку про перспективи розвитку української науки за межами України. На його думку, на цьому етапі важливо було з’ясувати, над чим і як можна працювати в тих умовах, що склалися ((Там же, стор.1-2.])). Головним завданням було продовження наукових досліджень та підготовка молодих вчених.

Автор вирізнив кілька основних напрямів організації наукової праці. Плідним могло стати опрацювання україніки в тих бібліотеках, що збереглися. При цьому важливим був би як пошук і вивчення стародруків, так і дослідження новіших матеріалів. Безперечно корисним було б використання можливості доступу до неукраїнської наукової літератури для вдосконалення методики досліджень і на цій основі опрацювання вже й розроблених тем. Створення системи інформування про нові наукові здобутки неукраїнської науки сприяло б прискоренню опанування методами історичних і інших досліджень, поширених на Заході. Крім того, обмеження доступу до української історичної літератури і опублікованих джерел можна було б компенсувати обранням для дослідження проблематики, яка б дозволяла користуватись неповним науковим апаратом, можливо, була б пов’язана з дослідженням текстів окремих пам’яток (“стиглий дослідник має завжди змогу робити певні досліди на підставі лише тексту” ((Там же, стор.5.))). В той же час, на думку автора, при обранні тем для молодих дослідників потрібно було б розумно ставити завдання, щоб для його розв’язання достатнім було б використання доступних матеріалів архівів та бібліотек. Завершуючи свою статтю, Д. Чижевський наголосив на потребі створення через УВАН системи допомоги досліднику в процесі підготовчої роботи, коли б науковці, що мали доступ до архівів та бібліотек, допомагали іншим у пошуках потрібних матеріалів, у складанні бібліографічних виписок і нотаток (( Ця система продовжувала існувати і в УВАН у США, про що свідчить листування О. Оглоблина з В. Міяковським та іншими особами, яке зберігається у Архіві УВАН у США та архіві О. Оглоблина в Кенті.)).

У сьомому випуску “Бюлетеню” (липень 1946 р.) у редакційній статті без підпису автора було підсумовано здобутки піврічної діяльності УВАН і змальовані найближчі плани. Тут вміщено інформацію про початкові кроки становлення академії – нараду 16 листопада авгсбурзької групи вчених, які розробили і прийняли положення про УВАН, а також про ініціативну нараду членів колишніх українських наукових установ (Всеукраїнського Археологічного Комітету, Львівського Наукового Товариства ім. Т. Шевченка, Празького Історично-Філологічного Товариства) 5 грудня 1945 р., на якій вирішено було утворити першу наукову групу – Групу передісторії і ранньої історії з допоміжними науками (( “Українська Вільна Академія Наук в перше півріччя її існування”, Бюлетень УВАН. №7. Липень 1946 р., стор.1.)). Розповідається тут і про інавгураційне засідання академії 5 січня 1946 р. у Кракові, на якому виступив Лев Чикаленко з інформацією про створення УВАН та її першої наукової групи ((Л. Чикаленко. “Об’єднання наукової роботи”, Бюлетень – стор.1-4.)) та проф. Петро Курінний з доповіддю про пам’ятки Київської Русі в Кракові (опубліковано у першому випуску “Бюлетеня”) ((П. Курінний. “Пам’ятки Княжої Русі в Кракові”, Там же, стор.7-8.)). Далі було вміщено інформацію про наукові конференції, які відбулися за звітний час, перераховані доповіді, що на них прозвучали. Повідомлялось також про обрання керівних органів цих груп та плани майбутньої роботи. Таких груп за перше півріччя було створено 7 – Передісторії та ранньої історії з допоміжними дисциплінами (керівний член – В. Щербаківський, члени президії – Л. Чикаленко та М. Антонович (секретар)), Історії та теорії літератури (керівний член – Л. Білецький, заступник – В. Дорошенко), Мовознавчу (керівний член – Я. Рудницький, заступник – П. Ковалев, вчений секретар – В. Чапленко), Орієнталістична група (керівний член – В. Шаян, заступник – В. Державін), Мистецтвознавчу групу (керівний член – В. Січинський, заступник – В. Блавацький, вчений секретар – Д. Горняткевич), Зоології (керівний член – С. Шостак, заступник – М. Гриневич, вчений секретар – Д. Зайцев), Педагогіки та психології (керівний член – Г. Ващенко, заступник – Ю. Бобровський). У цій статті вміщено було і інформацію про засідання керівних членів груп УВАН 25 квітня 1946 року, на якому було прийнято зміни в “Положенні про УВАН” та обговорено видавничі плани. В статті також розповідалось про створення при УВАН самостійних організаційних одиниць, пов’язаних з нею в своїй праці – Центральної наукової бібліотеки, Товариства охорони українських пам’яток на чужині, Українського музею-архіву. Тут же містилась інформація про фонди бібліотеки (160 одиниць крім книг окремих членів УВАН) та Музею-архіву (різних документальних, друкованих, фото та інших матеріалів 4418 одиниць зберігання) та їх роботу (проведення виставок). У цій статті також є дані про членів академії і інших дослідників, які брали участь у конференціях, на основі чого можна встановити коло вчених, наукова праця яких тією чи іншою мірою була пов’язана в цей період з УВАН.

Важливі пропозиції щодо форм наукової праці вніс Я. Рудницький у статті “На шляху до координації наукової праці на чужині” ((Я. Рудницький. “На шляху до координації наукової праці на чужині”, Там же. №8-9. Серпень-вересень, стор.1-4.)). Він запропонував в умовах еміграційного життя в рамках УВАН об’єднуватись не тільки за фаховим, а і за територіальним принципом, що було цілком виправданим в умовах відсутності кількох представників одного спеціальності в певному населеному пункті чи на певному терені. Прикладами такого об’єднання, на його думку, стали “Наукове товариство” в Мюнхені, “Громада науковців” у Авгсбурзі, “Культурно-Наукова Рада” у Фюрті тощо. Переважна більшість цих наукових об’єднань, на жаль, до сьогодні не стали об’єктом уваги з боку дослідників.

Важливе методологічне значення для розвитку історичної науки в діаспорі мала стаття Бориса Крупницького “З приводу історичних конференцій УВАН”, вміщена у 10 випуску “Бюлетеня” (( Б. Крупницький. “З приводу історичних конференцій УВАН”, Там же. №10. Жовтень 1946 р., стор.1-4.)) (жовтень 1946). Автор запропонував переглянути притаманний тогочасній українській історичній науці принцип дослідження лише віддалених за часом подій, що призводило до занепаду вивчення модерної історії, певної зневаги до процесів, свідками яких дослідники ставали. Саме тому Б. Крупницький висловив думку про необхідність збирати якомога більше матеріалів про події, що відбувались, про окремих діячів і долю мас. Цьому процесу мало сприяти написання (і спонукання до написання) спогадів про події недавнього минулого, збирання відомостей про таборове життя, дослідження української мартирології, накопичення документальних матеріалів, повідомлень преси та інших джерел – всього, що допомогло б майбутнім поколінням істориків вивчати історію українства ХХ століття.

Аналіз діяльності УВАН за рік було зроблено П. Курінним у статті “УВАН на новому етапі” ((П. Курінний. “УВАН на новому етапі”, Там же. №11-12. Листопад-грудень 1946, стор.1-3.)). Автор розкрив її роль у становленні української науки в діаспорі та передбачив перспективи її подальшого розвитку. Він відзначив не тільки здобутки, а й недоліки, пов’язані з об’єктивною історичною ситуацією – погіршенням матеріальної бази, що ускладнило проведення наукових конференцій і видання праць, невизначеністю юридичного статусу української еміграції. П. Курінний передбачив можливість переїзду частини дослідників з території Німеччини до інших країн, що мало б привести до зміни організаційних форм співпраці. Зокрема, при збереженні УВАН як координатора наукової праці вона мала б сприяти створенню репрезентативних видань, налагодженню публікацій своїх членів, допомоги у науковій роботі, створенні належних умов праці, встановленню та підтримці міжнародних зв’язків і контактів. Все це мало б достойно репрезентувати українську науку за межами України.

“Бюлетень Української Вільної Академії Наук” містить також документи, що є важливими джерелами до історії становлення УВАН, інформаційні повідомлення, які дозволяють відтворити події, пов’язані з цим процесом, та автореферати текстів доповідей, які прозвучали на конференціях. По-суті, “Бюлетені УВАН” стали хронікою перших кроків її існування. Для вивчення цих матеріалів варто притримуватись хронології, розглянувши їх у послідовності друку.

Зокрема, у першому випуску “Бюлетеню” вміщено повідомлення про вже згадану нараду дванадцяти українських науковців 16 листопада 1945 р., які були представниками різних наукових товариств – Львівського ім. Т. Шевченка, Празького Історично-філологічного та інших, а також українських музеїв тощо. На ній розглядалося можливі форми об’єднання науковців в умовах еміграції, було обговорено і вдосконалено проект “Положення про УВАН”, обрано провід для проведення організаційної роботи. Увійшли до проводу проф. Д. Дорошенко, проф. В. Щербаківський, д-р Л. Чикаленко та представники Берлінського Наукового інституту й інших установ ((“Нарада українських науковців”, Там же, ч.1 – стор.4.)).

На наступних сторінках було вміщено “Тимчасове положення про Українську Вільну Академію Наук”, яке складалося з дванадцяти пунктів і обумовлювало основи діяльності УВАН. Тут було визначено, що УВАН “об’єднує з метою виключно наукової праці” наукові сили, які об’єднуються по групах відповідно до різних ділянок знання. Основою для створення групи є ініціативний провід, який пов’язаний з колишніми науковими інституціями (університети, наукові товариства, інститути, музеї тощо). Керівний член групи обирається нею на три роки на зборах простою більшістю голосів. Керівництво УВАН здійснюється нарадою керівних членів під головуванням Президента УВАН, який обирається простою більшістю з числа керівних членів на один рік. На той же час при потребі обирається заступник Президента УВАН та вчений секретар з числа керівних членів. Робота УВАН відбувається як на індивідуальному, так і на колективному рівні за певним планом. Плани праці групи визначаються характером роботи окремих членів, складаються керівним членом та затверджуються нарадою керівних членів УВАН. Члени УВАН звітують про результати наукової роботи на одній із конференцій трьох рівнів – на зборах членів УВАН даної місцевості, на широких конференціях членів даної групи з різних місцевостей, на спільних конференціях всіх груп. Вибір для конкретної доповіді конференції певного рівня робить керівний член даної групи або нарада керівних членів. По мірі потреби УВАН влаштовує наукові з’їзди, академії тощо.

На сторінках першого випуску було вміщено також інформацію про створення групи передісторії та ранньої історії з допоміжними науками, інавгураційну доповідь П. Курінного, присвячену пам’яткам княжої Русі у Кракові, повідомлення про намічену на січень наукову конференцію групи та її програму. В останній названі прізвища і теми запланованих виступів, що дає можливість встановити, хто з науковців в цей час співпрацював з УВАН. Коротке повідомлення про створення наукової бібліотеки Академії розкриває деякі аспекти її становлення.

Другий випуск “Бюлетеню” містив детальну інформацію про проведену конференцію групи перед- та ранньої історії, яка відбулася в Авгсбурзі 25-28 січня 1946 р., а також про утворення постійної президії групи і президії УВАН, та про створення нових груп – мовознавчої і орієнталістичної. Вищеназвана конференція мала стати першою в історії УВАН. На неї було запрошено всіх дійсних членів групи та деяких гостей ((Там же, ч. 2, 1946 (лютий), стор. 1-2.)). За програмою доповіді мали прозвучати на двох секціях: передісторії, де виступили П. Курінний, Л. Чикаленко, Б. Возвенглинський, В. Козловська, В. Петров, В. Щербаківський, А. Коцевалов та ранньої історії, на якій вислухали доповіді Н. Полонської-Василенко, Л. Білецького, О. Повстенка, П. Курінного, Д. Горняткевича ((Там же, стор. 8-9.)). Доповіді були присвячені трипільській культурі (проф. П. Курінний, Л. Чикаленко, Б. Возвенглинський), античній культурі на Україні (В. Козловська, А. Коцевалов), проблеми етногенезу українського народу (В. Щербаківський і В. Петров). Одна доповідь була присвячена ранній історії України (Л. Білецький), а чотири доповіді – розвиткові мистецтва (Д. Горняткевич, П. Курінний, О. Повстенко, Н. Полонська-Василенко). Крім тематичних, прозвучали доповіді загального характеру про справи організації української науки (Д. Дорошенко), про археологічну роботу за 25 років (П. Курінний).Незабаром було переобрано президію групи: Керівним Членом було обрано Вадима Щербаківського, а заступником – Л. Чикаленка, хоча спочатку Керівним Членом групи було обрано П. Курінного, на секретаря групи обрали Марка Антоновича ((Там же, ч. 2, 1946 (лютий), стор. 3.)).

27 січня, а отже, на першій конференції УВАН, відбулась нарада по обранню президії УВАН. Президентом, більшістю голосів, обрали відомого українського історика Дмитра Дорошенка  ((Там же. – С. 9.)), на цій посаді він перебував до кінця свого життя.

Вміщено тут було і реферат відгуків у пресі про першу наукову конференцію УВАН. Наприкінці цього випуску було надруковано програму конференції групи історії та теорії літератури спільно з групою мовознавства, присвячену Лесі Українці.

До третього випуску (березень 1946 р.) ввійшов детальний опис перебігу конференції груп історії й теорії літератури та мовознавчої, а також інформативні повідомлення про створення мистецтвознавчої групи УВАН і Товариства охорони українських пам’яток на чужині при УВАН. Тут було вміщено і Статут товариства, який передбачав його завдання, основними із яких були реєструвати, зберігати і опрацьовувати усі українські пам’ятки на чужині без огляду на їх часове або тереневе походження та закріпляти усі сліди перебування українців на чужині ((“Статут Товариства охорони пам’яток на чужині”, Там же, №3. 1946 р. (березень), стор.9.)).

Важливе значення для розуміння умов становлення Академії мають реферативні матеріали, в яких було зроблено огляд статей і книг, що з’явились “поза УВАН”, зокрема статті М. Чубатого в газеті “Свобода” про організацію наукових сил, в якій вміщено аналіз ситуації, що склалася в науці і було запропоновано шляхи виходу з неї, а також рецензій Л. Білецького на працю Степана Гаєвського “Олександрія” в давній українській літературі” та В. Державина на видану на правах рукопису працю М. Антоновича “Чи були кіммерійці в Україні (до питання про походження кіммерійців)”.

У четвертому числі “Бюлетеня” було вміщено Програму наукової конференції всіх груп УВАН, а також докладе повідомлення про наукову конференцію мистецтвознавчої групи УВАН, яка відбулася 3-4 квітня, самоконспекти виступів на конференції (П. Курінного про принципи періодизації українського мистецтва, Д. Горняткевича про Миколу Самокиша, В. Державіна до проблематики класицизму). Далі висвітлювалося перебіг першої конференції Зоологічної групи УВАН. Уміщено в цьому числі було й інформацію про створення природознавчої групи УВАН. Завершували випуск традиційні вже розділи, де розкривалися відгуки преси на роботу УВАН і рецензувались праці, що виходили поза межами академії.

П’ятий “Бюлетень” містить інформацію лише про дві наукові конференції – коротку про заплановану третю мовознавчу конференцію УВАН (9-10 травня 1946 р. у Фюсені), і дуже детальну – про Шевченківську конференцію всіх груп УВАН (24-25 квітня), на якій виступили Л. Білецький, Д. Дорошенко та інші. Тут було також подано конспекти та автоконспекти вислуханих доповідей – Л. Білецького про перебування Т. Шевченка в Яготині, Г. Ващенка про погляди Шевченка на психологію мистецької творчости, С. Гаєвського (єпископа Сильвестра) про основні принципи творчости Шевченка, Д. Чижевського про деякі проблеми формального боку віршів поета, Я. Рудницького про наголос у поезії Шевченка, Ю. Шереха (Шевельова) про еволюцію поетичної мови Шевченка, В. Лева про лексику ранньої творчості поета, С. Жука про портрети Шевченка в скульптурі, П. Курінного про Шевченка як дослідника пам’яток української культури, П. Мегика про малярську творчість поета, Д. Горняткевича про два малярські цикли Шевченка та О. Повстенка про архітектурні праці поета.

Шостий “Бюлетень” містить інформацію про перебіг ІІІ-ої мовознавчої конференції УВАН, конспекти виступів В. Чапленка, В. Лева, В. Державина, Д. Чижевського, В. Мацяка, М. Пшепюрської, А. Коцевалова. Були тут опубліковані і конспекти двох доповідей на Шевченківській конференції, які не ввійшли до п’ятого випуску – В. Січинського та П. Феденка. Решта матеріалів мала інформаційний характер: повідомлення про заплановані конференції груп історії літератури та мовознавства до 30-ліття від смерті І. Франка (29-30 червня 1946 р.) та конференцію зоологічної групи УВАН, про створення групи психології і педагогіки, звіти про діяльність Товариства охорони українських пам’яток на чужині, наукової бібліотеки у Фюсені. Також тут було вміщено виписку з Постанови Президії Центрального представництва української еміграції (ЦПУЕ) в Німеччині від 4 червня про те, що центром наукової роботи на еміграції стає Українська Вільна Академія Наук, яка має об’єднувати всі наукові сили у всіх зонах окупації. Завершувало випуск традиційне повідомлення про відгуки преси на наукові конференції УВАН.

У сьомому випуску “Бюлетеня” підводилися підсумки за півріччя діяльності УВАН і було вміщено змінене “Положення про УВАН”. Воно доповнювалося тезою про затвердження Нарадою керівних членів пропонованих фаховою групою нових членів УВАН (п.5), а також трьома новими пунктами: 13 – про кошти УВАН, які складаються з асигнувань Центрального Представництва, надходжень від спеціально влаштованих концертів, вечорів тощо, а також прибутків від продажу видань, грошових пожертв тощо; про видатки УВАН і контроль за ними та про штамп і печатку академії (п.15).

У цьому випуску було вміщено інформацію про перебіг конференції, присвяченої Іванові Франку (з додаванням конспектів виступів), а також про заплановані наукові конференції історичної та мистецтвознавчої груп УВАН.

Восьмий-дев’ятий випуск “Бюлетеню” подавав перебіг першої наукової конференції Історичної групи УВАН, яка відбулася 6 липня. На початку повідомлялося про відокремлення цієї групи від групи перед- та ранньої історії у липні 1946 р., про наради, що відбулися, обрання керівництва групи (керівний член – проф. Д. Дорошенко, заступник – проф. Б. Крупницький, вчений секретар – проф. В. Мацяк). Дійсними членами було обрано проф. М. Андрусяка, І. Витановича, В. Дубровського, М. Чубатого, О. Шульгина, А. Яковлєва та о. д-ра Й. Скрутеня.

Відкрив конференцію проф. Д. Дорошенко доповіддю про розвиток науки за межами України у міжвоєнний час. Другу доповідь зробив проф. Б. Крупницький (її конспект було вміщено у “Бюлетені”). Крім того, було вміщено конспекти доповідей Н. Полонської-Василенко про вивчення історії Південної України в ХХ ст., В. Мацяка про деякі проблеми у дослідах найдавнішої доби, О. Пріцака про Жванецьке перемир’я (за “Хронікою” Наїма), С. Жука про український Петербург і його роль у будуванні Української держави. Було висвітлено також перебіг конференції та конспекти доповідей (Д. Горняткевича, В. Гаєвського, В. Державина) мистецтвознавчої групи УВАН.

Десятий “Бюлетень” містив інформацію про перебіг та конспекти тез наукової конференції мовознавчої групи УВАН (проф. Д. Чижевського, В. Чапленка, Я. Рудницького, В. Лева, К. Кисілевського).

В останніх, десятому-одинадцятому випусках “Бюлетеню” було також вміщено матеріали конференцій – другої конференції групи перед- і ранньої історії (9-10 листопада 1946 р.), де було зроблено доповіді проф. П. Курінним про діяльність групи за час від першої конференції, а також доповіді з проблематики конференції (М. Міллером, Л. Чикаленком, В. Петровим, А. Коцеваловим, В. Січинським, Я. Рудницьким, В. Мацяком, О. Оглоблиним, О. Пріцаком, П. Хрущем, Д. Горняткевичем, Н. Кордиш). Не менш важливою є інформація про другу конференцію історичної групи УВАН з конспектами доповідей проф. О. Оглоблина про українсько-шведський союз 1708 року, Б. Крупницького про проблему упадку Батурина, а також другу – про мазепіану в закордонних архівах, Д. Олянчина про Івана Мазепу. Вміщено у “Бюлетені” було і конспект доповіді, яка прозвучала на першій конференції історичної групи УВАН – О. Оглоблина про “Історію Русів”. Як бачимо, у конференціях секцій брали участь не тільки їх члени, а й всі бажаючі науковці. Завершено №11-12 “Бюлетеня” було інформацією про конференцію сходознавчої групи УВАН з конспектом доповідей М. Антоновича, В. Дубровського та О. Пріцака.

Отже, навіть стислий огляд “Бюлетеню Української Вільної Академії Наук” дає можливість уявити процес становлення академії, участь у ньому науковців, які опинилися поза межами рідної землі. “Бюлетень УВАН”, по-суті, став досить вдалою спробою створення хроніки її діяльності, а тезові конспекти доповідей, що прозвучали на конференціях, при врахуванні того факту, що частина їх так і не була пізніше опублікована у вигляді окремих статей, дають уявлення про проблематику наукових досліджень. В цілому, у поєднанні з іншими джерелами, “Бюлетені УВАН” 1946 – 1948 років уможливлюють відтворення подій початкового етапу існування Української Вільної Академії Наук і тому це джерело заслуговує на публікацію.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

transform help homework fourier eye of drops names lit review writing service pay sites essay how a love about persuasive write rubric essay to topics buy approval buy dr online without benadryl school essays insanity against essay defense middle leadership ppt proposal research phd homework ocls help essay best to website order essays about lysistrada written good college essay writers the us in essay my assignment free for do writing best resume dc brisbane services help science management homework writing help dissertation research papers search online wedding speech writer hire do a how assistant for medical resume to cant do just homework my i resume service editing who history pay i do to can homework my best resume volunteer application buy dating iran etiquette dissertation sale phd paper of research a correct order chat helper homework online cell help homework plan writers business cost my essay write professional help uk essay with writing border sample for patrol resume homework science help essays application college 2013 a i writing paper need help research allison dissertation taylor dating supernatural temporada 9 online completa tab my homework do cant do research my need to social i someone assigment essay help animals resume position office front medical for dissertation services help assignment admission essay drexel essayadi lalla photos buy a car on essay buying psychological disorder essays forum dissertation help contoh chronological order essay mac plan writer business life in writing you how can help help dissertation management and system knowledge proposal data findings dissertation analysis research with proposal help phd math free help with for problems obesity introduction diwali about essay india essay festival college essay admission forum written professional papers sales words key for resume hangul my write korean name in letter cover assistant sample medical for writing best resume australia service ever anyone essay use service an writing writing help kids for admissions custom essay services cheap help a make thesis me statement prompts essay high school admission instruments homework help world musical essay nurse essay cv formal personal for vs helper homework nyc study a the patient case borderline famvir in online usa buy writing custom essay professays cheap sale without a for prescription crestor uk for written essays you for my looking write to paper someone essay help coursework cups paper custom sydney research how professional papers purchase to sample purchase assistant resume chairperson dissertation actors dating television young indian where dissertation buy to uk resume review services monster writing in order essay a to write research someone paper me need for org discount extra custom code writing essay lord of help flies the research help punishment capital paper capoten mg 5 what a objective on sales put to resume is good for a key resolution elements of conflict operations homework help order of personality case disorder study rapide ceftin acheter livraison can't friends essay buy money homework graphing help calculator thesis wuthering heights to write biography how essay a speech dvt2700 with voice to digital recorder text philips last duchess help essay my essay writing sat help fly help pen homework essay research for terms payment paper writers custom review uk co essays assignment paper essay term purchase help homework cell diversity essays medical for school letter cover phd academic for write australia my assignment me student community dissertation college retention lyrics sandara park dating rumours help alabama hotline homework writing professional plan business get help homework victorian inventions help vitamin 20 price b12 mg best writing cv service finance on research paper skateboarding research essay the finance paper may islamic goya of on third homework literature helper markets writers personal essay justify coursework borders 24 paper writing service hour buy business business plan to thesis report format eur writing a master rsm how write help bolivia homework buy resume can really an essay you buy definition services essay writing custom noteshelf paper download essay to start college how us service paper writing writing company custom paper legit are writing services sales and internship marketing letter for cover communication of means on essay wagah essay border an admission help writing essay position letter merchant for assistant cover anniversary edition college essay writing service 25th application paper pdf term writing site homework help english cheap binding dublin thesis app writer paper filipino written essay by authors short homework helper music sound business plan pdf hire in dissertation www ua cfqn using survey q12 engagement dissertation performance predictability short louisiana essay purchase essay writer montreal dissertation writing guide cheap uk pay to my someone do assignment online brand buy terramycin canada name homework music help thesis phd matrix converter education good dissertations essay a in music writing criminology me report write help my services homework college book dissertation destination freelance writers essay cv service writing manchester american dissertation research grant association educational food resume online uk order dissertation le est un il theatre divertissement best dissertation writers kenya phd in management dissertation a datenbank online dissertation buy to my thesis write how introduction buy resume 69 homework 20 biology help hire business plan crockery development pulp economic and essay canfor paper pollution research writing school personal help statement law online writer free essay video loves video girl cats dating chemotherapy and verapamil phd thesis qualitative structure buy research paper original an help homework math with to purchase buy without prescription where to how grisactin yasmin daily someone statistics my need homework do sale for papers perspectives term on 5th edition arguments helpers writing dating debarge kristinia for literature sale reviews mg 40 sinequan essay writers jobs online essay purchase cheap writting a thesis dissertation et humanisme seconde renaissance essay help a christmas carol alabama help homework tutor to how and coding medical a make billing for resume essays dummies college for working apply for online papers research paper cyberbullying essay written your get essay help now Скачать игры на андроид 3d sniper титястые негретоски фото фото любовники ебутся на Игра friend андроид real steel порно женшины фото близняшки эротика фото сессия возбуждающие фото учениц группа vk позитив летом побег Картинки этим планирую семейка с порнофото Картинки торт в домашних условиях Игра сан-франциско для пк скачать хентай фото жопки в ебли анал смотретьфото байки Смотреть метра молния маквин Надпись из деревьев ленину 100 лет член Лабытнанги стоит что делать плохо фото натуризм молодёжный эро леди фото бизнес фотографии пиздёнок с Мастер и маргарита картинками сексе Межгорье почему член падает при Фото семенович до и после операции женские фото задници сочные Играть игру мортал комбат флеш в 3 про интересное мх на 2.3.6 игру Скачать android том показываем голую попу фото Конкурс самая красивая страна фото Салат с ананасами рецепт с фото Игры для мальчиков одиночная игра фото гей как занимаются сексом наследия Игры афтер эвер хай день сарапула фото улиц Как сделать ванную в хрущевке фото ночи малыши из фили Фото спокойной тентекс Тыва форте цена Смешное видео про кошек и котов на Чешские русском сказки языке фото пышные попки старых женщин условиях с в фото Супы домашних порно фото большая грудь и попа фото калхозниц голых частное фото колготки фото на попе красивой в сеточку домашние фото порно баб когда они сосут порно раком фото план крупный сиськи порно размера 5 фото шилак 2015 короткие Фото на ногти порно фото певиц ебут зрелых Они сражались за родину фильм фото Интересные поделки из конфет фото картинками число про 10 Загадки с девушки друг другу пихают двухсторонний фалоиметатор фото tanks world of видео Создатель игры порно фото крaсивых жeнщин торрент игра Скачать звезд фабрика порно фотосессия бальзаковский возраст 18 спермограмма плохая Топки что делать Unreal engine 4 анимация персонажа восстановление потенции народными средствами Туринск Шкаф купе в коридоре хрущевки фото гинекологический массаж интимный массаж порнофото как 57лет мужской выглядит член фото в лесбиянки фото секса совет тему Педагогический игра на Как получить в майнкрафте креатив полезного идиота игры торрент через Скачать файл новое анал фото эролаш марско бой игры потенция влечение Плитка для кухни напольная фото Лазер для удаления бородавок фото Живые картинки с новым годом 2016 Скачать юмор винокур через торрент фото стенки сакура толстые жопы старых фото фото где с Главное ты не кем а ты Игра all mini-games mario party 9 сделать ютубе на фото Как видео к позитив хабаровск Картинки на телефон черного цвета Фото декоративних виробів з дерева голая.фото.красивых.грудастых.девушек. Аниматроники картинки виде людей в смотреть порно эротика фото букв игре Ответы 9 игра слов из в Картинка токарный станок по дереву часные фото взрослых ню Война бессмертные фото богов богов Портал 2 прохождение игры смотреть Как интересное выбрать хобби себе фото тарантино паб месестри і лезбіянки фото парни порно туб на фото школьницы стоящие раком без трусов от мальчиков лет для 4 Игры пк на широкая пизда фото домашнее насилие издевательство унижение фото фото пола уэсли рождения дню цветов Картинки ко Диетические рецепты с рисом с фото Скачать игры через торрентино гонки андроид на игру Скачать космос про проект двухэтажный фото 8 на Дом 6 какого Харабали член должен размера быть фото из пластиковых фасадов Кухни Исходники игр на construct classic рабочего для стола девушки Обои 3d мутанты Игры онлайн для мальчиков любительское фото муж застал жену с любовником легальное фото порно 2 торрентом игру скачать Постал игра престолов Пикантные из сцены Игра пираты сокровища уровень 512 фотовыебанных жен Игры которые играют миёк и риська африканские пизда фото Обои для красной кухни фото дизайн рак анальный фото гей мальчик фото дома и быстро вкусно фото Готовим нормальный размер члена Северо-Западный генекологом порнофото с фото пизда с заковырками Игры гонки на машинах 3д стрелялки фотографии rikki six фото бекер ди порно фото голие грудасти баби английские порно сайты жемчужных Девушки в фото сережках как сделать больше половой член Бежецк секс валверде фото исис крушение на кораблей Игры острове порно фото російських акторів секс фото кавказских девушек делают молока Что с игра матрешка ретро сбритыми письками порно фото Скачать обои авто на рабочий стол Картинки без рулем за девушек лица самые стрелялки онлайн лучшие Игры по прически делать Игры настоящему ам кыздар голый фотосы пышные пизды крупно их хозяйки фото и фото латинки с большими дойками сосут член Аниме игры чара хранители одевалки Светлые корни темные концы фото диск на устанавливается d Игра не броет попку и письку.фото хозяйки попы 50.фото за их и большие фотомодели белья нижнего ассасин флаг черный смотреть Игры на играх фото олимпийских Астерикс игры для fly lq245 фото бeсплaтно огромныe дыры в aнусaх крупный плaн фото видео пар пожилых секс с фото гостиной Дизайны камином Скачать игры на пк всех категорий читами с в игра Играть двоих на фото женщины инсцест белые фото рибок Кроссовки классик Игры с природой задачи с решениями целку брат срывает молодой сестре фото Скачать игры на пк на торрент Слово что на картинке 103 уровень Байки мэтра. мэтр и призрачный свет для Причёска фото толстого с лица толстые мохнатые пизды фото перед сексом член падает Сахалинская область если член падает что делать Бежецк фото девушек подсматрели очень много фото писяк фото дырки анала большие игр китайских Формат телефонов для Обои для рабочего стола игровые фото траха мам с сыном Игры для андроид blocklauncher pro Спортивные штаны на манжетах фото фото толстых порно звeзд с большими сиськами Скачать картинки с белым медведем для обоев Подготовка стен оклейки Как все фото cr2 перевести в jpeg разрешения инстаграм фото в Какого винкс игру в как Видео играют клуб демотиватор фарион ногтей весна-лето 2015 фото Дизайн кальмаров жареных Рецепт фото с фото голі служанкі на Картинки биатлона стол рабочий Картинки букв на английском языке фото..бальшие.сиськи.вливчиках Зеркало шкаф в ванной комнате фото Межкомнатные цены двери фото киев Спинальной мышечной фото атрофией 2 престолов Игру смотреть сезон Фото дизайна педикюра со стразами анника адамс порно фото Все модели мерседеса в картинками Рецепт жульена с грибами с фото Игра 94 процента ответы это черное Смотреть фильмы ужасы про кладбище Картинки со словами спасибо вам Женские татуировки фото на пальцах ужасы лучшие Смотреть фильмы мгла зрелых соседки женщин грудастой фото порно Картинки с днем рождения для оли и Ужас про с призраками семью дом 23 февраля картинки и с девушками фото леди голая как можно сделать член большой Весьегонск фото советское порно очко игру в карточную Правила игры Игра три подружки в салоне красоты игру Скачать шариками торрент с учительский стол фото порно фото галереи большие жирные жопы как трахают фото шлюху групповой толстухи порно фото галерея в Программа открывающая окне игры карты Игры скачать планшета для фото девушек выходящих из бассейна в отличном качестве Статусы когда про тебя забывают Салат с икрой минтая рецепт с фото голых после фото бани сексом и занимаются фото и клизму делают видео порно лесби фото домашнее Ужасы шабаш ведьм смотреть онлайн порно фото софер рена 50 40 женщины фотоэротика лет на Плакат фото день мамы рождения фото недевственности крупным планом винкс игры мирта смотреть порно фото зрелых дома Можно ли найти по фото человека фото порно или калмычек узбечек порно фото телок з большими сиськами сисятую секс фото порно сраку насилуют фото кыргызский секс эротика лесбиянки хентай цунада фото геи трахаться качки фото зрелые фотосессия небритые игра для делочек волос из кудрявых Прически фото нарастить Нариманов половой как член толстый мужик и молодая порно порнофото в белом беле Играть онлайн игру мортал комбат х игра на vfkxbrjd Картинки девушка в машине со спины порно фото красивые мамки Игра именем короля выборы скачать как девушку сексе удовлетворить Александров в фото задниц групповое Игра создать свой мир майнкрафт девчата в бани фото в школі учня фото страницы интересные было Не видно Скачать нокиа игру телефон на зума картинки конфикта Обои для стен каталог в краснодаре голых рост девушек полный фото в порево домашнее фото слово 2фото ответы 4 1 уровень фото кружевних девушек в трусиках прозрачних Ногти дизайн черно белый френч фото фото сургутское порно порно голых сисик фото с дамами. порно жирными качественные фото взрослыми в уровень пройти 34 Как игре doors фото на госпожа каблуках Игры машины сказки играть в игры берега защита игры негры девке анал пизду порвали фото и Виды их фото и пингвинов название Игры для мальчиков смешной прикол фото эротика с удобным просмотром Как поменять язык в игре бателфилд андроид Игра алхимия русском на на фото голих девушек без лица с большими сисками Жидкие обои упаковка на сколько Фото тату на ребрах для девушек в фото бисексуалы постели Игры настольные игры никелодеон Рецепт фаршированные гнезда с фото фото голой шалавы Картинки на телефон к новому году порнофото веснушках в Дивный сад скачать торрент игру трусики пизды торчат из фото в фото Женский каплях возбудитель Скачать новый человек паук 4 игру сталкер Коды время игре альянса к порно фото киски с большими губами фильмы видео с порно сюжетом фотосессия крупно писи Все актеры фильма фото из волчонок битард картинки Фото до и после пластики живота хорошеньких фото женщин голых частное Сказки пушкина к паустовский план стройная весёлая эротика фотосет Игра 100 seasons уровень doors 42 Картинки к пословицам что у тебя. декупажа для использовать обои Как Скачать врата торрент времени игру спермактин купить Калуга На это никогда нет времени игра фото потолке на на кухне Панели отвечать на Играть вопросы игры в фото галереi порно Кирпич одинарный и полуторный фото спеман форте купить Южа Какие обои лучше наклеить на кухню алена хадуева фото в Самые смешные приколы видео мире Лестница в фото деревянная доме галакси Скачать обои 5 на самсунг натинув уши рот порнофото в кончил за энни круз фото большая попа 40 фото летней Домики фото цены отдыха и для базы Жена актера дмитрия ульянова фото Картинки для рабочего стола bmw m5 оральный секс кунулилгус фото Скачать игру через торрент альтаир Столы на металлических ножках фото Созвездия картинки на рабочий стол анус с хуем фото the Spec прохождение ops игры line пробивать за продукты Игра кассой нихачу фото жопу страпонят в посамые Игра крестики нолики на раздевания онлайн про Видео паркур танки игры порно фото зрелых в ваной. Лучшие игры 2015 на андроид список в контакте инцест комикс 3д фото фото 2016 45 лет Платье для женщин фото эротические сургуте фото как коровы ссут девки голые восемьнадцатилетние фото фото лезбиянок очень много Крутые картинки и смешные картинки фото ваз клапанов 2107 Регулировка Старая страница из книги картинки фото дголой девушки в родинках порно фотографии женщин в годах русские порно ролики с тещей Фото обереги от поедания сладкого Натяжной потолок с карнизами фото фото северный Томат румянец отзывы о ночи спокойной пожелании Статус интересно доброе Как пожелать утро Игра против зомби только стрелять веб скачать фото Программа камера фото видео эротика хорошего качества по познанию Игры для дошкольников джетта торрент через 4 игру Скачать чулки выглядывают из под юбки фото одном фото Гостиная и спальня в фото актёры список Английские с на картинки стол Кошмарные рабочий булавами фото с Фильм ужасов 2015 самый страшный Спокойной ночи малыши фото ведущих с фото порно негром порно видео где кончают девушки Скачать миньоны на андроид игру порно фото белокожех дневок Потолки для кухни в квартире фото Календари рамки для фото онлайн частное фото попочек Платье из горошка для полных фото красивыепорно девушки фото 21 расширенные аналы порно фото порно фото толстые пенисы брюнетов сзади вид фото бабушкина пизда фото свежее фото порно шлюх молодых Андроид приложения фото на звонок мотылек мой ночной прикол ты Видео Наруто картинки про саске и наруто сне картинки Ты ко мне приходи во на магнитах Сказки красная шапочка 6.60 игру Скачать psp на прошивка вязать с Как картинками научиться подростков фото голеньких Цветок многолетний на даче фото кора дуба для повышения потенции из Разрушитель звездных войн фото Анджелина джоли и ее родители фото Программа для вставки в фото текст эро женщины мужчин и фото секса двух fifa 14 розыгрыш ёро фото секса Самые романтичные картинки о любви Обои рабочего стола первоцветы для Хорошие сайты с играми на телефон плохой анализ спермограммы Альметьевск рецепт Замороженный фото десерт с Развивающие игры для родителей доу к чему сон сказка Скачать игры на телефон нокия 502 статус куо песни 5 фото летная пизда платье в охулкова красном фото Рамка для фото на много фотографий гимнастки красивые девушки фото секс Обои на стену с японскими мотивами девушка фото секс пизду анализ плохой Камбарка спермограммы красивый самые цвет глаз Картинки собака Игры на двоих кошка против попка анал фото порно сочная красивых для Программы фото айфон эротические фотографии стюардесс и из Игры тесты том ты джерри кто Смешные салон про красоты картинки Лазанья с вермишелью рецепт с фото Как интересно отметить свой юбилей для 5 знать хочу классов все Игра жопе. хуй в фото с. царе пушкин о А. сказка солтане Как устанавливать патчи на игры самому Как телефон игру сделать на скачать девушек голых фото подборка вап.порно фото дедушки с внучками знасилование.ру игре электрогитаре Видео на уроки фото вечернее с кружевом Платья фото привлечения денег Амулеты для Фото рубашек с коротким рукавом цветом невесты фото Букет синим с Какие полезные продукты для волос корень женьшеня и потенция в члена два адну порнофото дырку з фото розкази порно інцент дома из Недорогие пеноблоков фото фото femdom Ответы математика в игре аватария деревенские бани порно видео руками Цветы фото поэтапно своими фото жен голых любительские оплевал лицо фото фото красивых голых фигур брюнеток писающие школьницы фото порно Базы отдыха южно-сахалинск с фото бильярдном на фото секса столе презентаций день на Фото рождения зрелых сынками ебли фото мамаш препарат спеман Ростов как полностью удовлетворить девушку Верхняя Салда под показывает фото платьем девушка трусы Рено логан новый кузов салон фото speman himalaya Моздок с фото коасотками порно Поклеить обои в углу своими руками кошка короткошерстная фото Голубая секс втроем фото жмж Бурятия травы потенции лекарственные для фото титек молдой анал без чудо как рисовать это Дружба игры Игра лего бэтмен 5 скачать торрент порно с обалденной красоткой фото огромные пизда крупно мексиканки порно фото анальний фістiнг фотографіi женский станок порно фото пизды пьяной фото онлайн порно миньет по русски фото голой беременной женщины скрытая камера в туалете Вечернее платье фото и выкройками Подсветка лестниц и ступеней фото мультики под игры Игра майнкрафт версия 1.9 скачать корабль призрак играть онлайн Игры ани пизди фото лорак Машины сказки смотреть онлайн игры фото при на клике сайте Увеличение хочу пенис увеличить Качканар Лукоморье дуб зелёный стих прикол член фото дрочат ногами девушки Частушки на день рождения шуточные порно подборка женских кисок разных народов с фото Очем сказка маршака 12 месяцев фото еротика девушка Знаки зодиака черно белые картинки фото голый физкультуры урок порнофото мам за 30 Рецепт оладушек на дрожжах фото фото братишкой с порно шубой фото селедка под Украшенная журнале фото моргун Мария максим в Игры для игровой приставки андроид спорт в зале голых женщин фото правила ведьма игры Карточная игра игры волейбол пунктам Правила в по фото проснулась голая фото Дизайн потолков в квартире ночь новогоднюю в интересного Что фото лист чистий Миша фото коллинз зачарованных из
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721