Блогосфера як джерело поповнення словникового запасу сучасної англійської мови

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Мова як вербальний засіб спілкування та невід’ємний елемент фактично будь-якої сфери діяльності людини на постійній основі зазнає регулярних змін. Ці зміни можуть характеризуватися певними модифікаціями синтаксису, хоча такі є дуже нечастими з огляду на усталеність сформованих віками норм, певними перетвореннями на рівні фраз і виразів, як от запозичення різноманітних конструкцій шляхом калькування, крім того зустрічається певна «гібридизація» лексичних елементів, яку можна ще назвати адаптивним транскодуванням [2, 282-283]. Але найширше пласт мови видозмінюється на лексичному рівні, як на рівні окремих лексем так і словосполучень. В цьому розумінні однією з найдинамічніших мов світу виступає саме англійська мова. Причинами такої ситуації є низка факторів сучасного періоду розвитку людства:

 • США, як основний носій і популяризатор англійської мови та як одна з передових країн в галузі технологій та інших нововведень, роблять значний внесок;
 • англійська мова є міжнародною мовою спілкування і найпоширенішою в світі мультинаціональною мовою;
 • первинною мовою програмування, комп’ютерних технологій та мережі Інтернет є теж англійська мова.

При безпосередньому контакті мови та Інтернету з обома відбуваються певні зміни. З одного боку, мова всередині самої всесвітньої павутини міняється. Наприклад, в мову проникають різноманітні елементи, в яких сучасна людина вже не бачить чогось особливого чи нестандартного. Найпростішим прикладом таких елементів є так звані «смайлики» (від англ. smile – посмішка). Їх виникнення і широке застосування можна легко пояснити простою економією часу, місця і повним розумінням їх семантики, адже за зовнішніми ознаками легко визначити, що хотів повідомити автор.

Взаємне проникнення мови в Інтернет і навпаки є набагато глибшим, ніж звикли сприймати це носії мови і користувачі всесвітньої мережі. За словами доктора філології Романа Григоровича Лейбова, доцента кафедри російської літератури Тартуського університету (Естонія), Інтернет проник у мову навіть на рівні метафори. На основі його спостережень, мова мережі є живою і цікавою з точки зору образності. Не можна просто викинути різні стилістичні засоби і отримати суху технічну мову, таку собі «інтермову». «Якщо спробувати очистити мовлення від метафор, ми отримаємо звичайну сюжетну схему: люди вчиняють певні дії з великою кількістю залізяк, з’єднаних між собою нудними проводами». [6].

Можна з упевненістю стверджувати, що на сьогодні новітні технології, так звані ІТ-технології, а також всесвітня мережа Інтернет є найбільшими джерелами розширення меж лексичного складу будь-якої мови країн цивілізованого світу, які мають доступ до таких благ, а особливо англійської. Узагальнювати мережу Інтернет як єдино цілісне джерело новотворів англійської мови було б неправильно, оскільки он-лайн сервіси характеризуються не тільки «прогулянками по світу» в реальному часі  за допомогою так званих «браузерів» (програмного забезпечення для комп’ютера або іншого електронного пристрою, як правило під’єднаного до Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на веб-сторінці). Можна виокремити пошукові системи, електронну пошту, он-лайн ресурси корпоративного плану (тобто веб-сторінки комерційних структур та інших об’єктів господарювання), ресурси тематичного спрямування та ін. Перелік вищезазначених джерел є далеко не вичерпним, оскільки не виключено, що широкий загал користувачів всесвітньої мережі бачить лише верхівку айсберга. Більша частина можливостей Інтернету ще перебуває на стадії ознайомлення, а деякі окремі елементи лише зараз набувають поширення серед користувачів, серед яких можна назвати блоги (і загалом блогосферу) [9, іх].

Проблема місця, ролі та важливості блогів і блогосфери у формуванні новітнього словникового запасу мов світу та англійської мови зокрема дуже мало досліджена науковцями-лінгвістами. Мова йде як про вітчизняних мовознавців, так і закордонних фахівців. На разі поки напевне єдиним представником української лінгвістичної школи, який згадує про цей феномен, є Ю.А. Зацний. У своїй книзі «Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу» підводить Інтернет і блогосферу, включно з їх чинниками впливу на збагачення словникового складу сучасної мови, під так звану «інтернетизацію» суспільства [1, 7].

Таким чином, блогосфера як невід’ємний елемент культури та й побуту глобального суспільства, а також внесок блогів (а точніше громади блогерів) у творення неологізмів англійської мови є надзвичайно актуальними.

Встановлення значення блогосфери у системі наповнення англійської мови новими лексичними одиницями постало метою цієї роботи.

Об’єктом дослідження є блогосфера як окрема категорія сучасних мас-медіа, що протиставляється так званим Mainstream Media (традиційним, класичним ЗМІ), основною невід’ємною рисою якої є безмежність та нецензурованість та її роль джерела поповнення словникового запасу англійської мови.

Предметом дослідження є способи та шляхи збільшення лексичного складу сучасної англійської мови під впливом блогосфери як громади користувачів-блогерів та блогів як феномена і причини формування новотворів на позначення самої блогосфери, а також пов’язаних із нею суспільно-політичних, культурних та технологічних явищ.

Мета та предмет дослідження вимагають виконання таких завдань:

 1. визначити роль блогосфери у системі суспільно-політичних явищ глобального людства;
 2. розглянути шляхи, якими утворені у блогосфері неологізми проникають у мову.

Методи дослідження. У роботі використовуються дескриптивний, структурно-семантичний методи та вивчення документальних джерел.

Перш за все необхідно встановити, що означають ці два слова: блог (англ. blog) і блогосфера (англ. blogosphere,blogspace,blogistan). Посилаючись на словник Oxford American Dictionary, отримаємо таке визначення блога: вебсайт, що містить у собі щоденник або журнал на певну тематику. А, наприклад, словник Collins Cobuild Advanced Dictionary визначає блог як вебсайт, на якому окрема особа чи група користувачів здійснює постійно триваючий виклад інформації.

Перші блоги з’явилися приблизно у 1999 році. На сьогоднішній день в мережі Інтернет працюють понад 4 мільйони блогів. Дописувачем у блогах зазвичай є одна особа, інколи дві-три, зрідка – більше трьох. Вперше блоги потрапили у поле зору, коли впевнено увійшли у сферу політичного життя так званими poliblogs (політичними блогами) [9, іх], де будь-хто мав змогу залишати власні коментарі про політику та обов’язково про засоби масової інформації.

За словами Х’ю Х’юїтта, професора юридичного факультету університету Чепмена, а також провідного журналіста Нью-Йорк Таймс, Лайф едн Таймс, Зе Дейлі Стендарт та ін., політичні блоги у 2004 році кардинально поміняли перебіг передвиборчої кампанії у США. Так само суспільство вилило свій гнів у словах після теракту 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку і як наслідок з’явилися так звані warblogs(воєнні блоги) [9, x].

На жаль, сьогоднішня ситуація не може давати підстави говорити про широке застосування блогів у повсякденному житті середньостатистичного користувача Інтернету в Україні. Дещо негативним фактом є те, що самі слова «блог» і «блогосфера» не є закріпленими у найбільших, найбільш популярних та навіть найновіших друкованих перекладних англо-українських словниках. Більше того, англо-український електронний словник всесвітньо відомого пакету ABBYY Lingvo останньої (Х3) версії не містить жодних варіантів перекладу або хоча б дефініції цих двох явищ українською мовою. Здавалося б електронні версії словників є динамічнішими і простішими в укладанні і повинні були б містити новинки словникового запасу, але поки це не так.

Однак, не зважаючи на відсутність конкретного роз’яснення змісту і значення блогосфери, вона не лише живе, а й розвивається і стверджується завдяки своїй вседоступності і всеохопності. Яким же чином блогосфера справляє свій вплив на словниковий склад мов світу взагалі і англійської мови зокрема? По перше, характерними рисами блогів через призму лінгвістичних досліджень у галузі лексикології є фактично безмежний простір для творчості. Іншими словами, будь-хто може створити довільне слово (звичайно, зі змістом) і за наявності хорошої підтримки і популяризації його може стати автором новітньої лексичної одиниці.

Найпростішим поясненням такої ситуації є реальна, а не уявна як у випадку із традиційними ЗМІ, відсутність будь-якої цензури, зарозумілих зауважень, коректив та інших недоброзичливих дій, які можуть стати перешкодою на шляху народження нової одиниці. По-друге, у блогосфері не існує редакторів та коректорів (на відміну від адміністраторів та модераторів форумів, основними функціями яких є цензурування та безапеляційність у підході до повідомлень користувачів), що обумовлює відсутність побоювань блогерів творити.

Блогосфера є унікальним явищем, оскільки є одним із найновіших веб-сервісів, які перетворилися із сховища інформації у платформу, тобто в засіб вирішення цілої низки завдань, оскільки за допомогою них можна спілкуватися між собою, записувати думки і коментарі, розміщувати фотографій, мультимедійні файли, таблиці, графіки та багато іншого [1, 209].

Корисність блогів і блогосфери виглядає ще більшою через те, що зараз їх часто використовують в навчальних цілях, особливо, якщо зважати на те, що сьогодні винятковий акцент робиться на впровадженні новітніх технологій навчання. Простота у користуванні блогами дає змогу будь-якому школяреві чи студентові брати участь у групових проектах і блог допомагає засвідчити внесок кожного окремого учасника. Таким чином всі можуть на сторінках блога висловлювати свої критичні зауваження, вносити пропозиції і розвиватися.

Демократичність блогосфери навіть сприяла створенню дуже цікавого терміну blogocracy («блогократія»), який найкращим чином відображає її цінність для суспільства. Ця демократичність дала поштовх створенню різноманітних видів блогів, через які, і через характер інформації в яких, у мову проникають нові лексичні одиниці. Візьмемо хоча б назви видів самих блогів: edublog – освітній блог, milblog – військовий блог, moblog – мобільний блог (можливо, можна перекласти як «мобіблог»), multiblog – багато-, мультитематичний блог, photoblog,photolog,phlog – фотоблог, videoblog,vidlog,vlog – відеоблог, warblog – воєнний блог та ін.

Характеризуючи процес і способи проникнення нових слів із блогосфери як джерела їх творення, варто перш за все диференціювати такі одиниці за загальними семантичними ознаками. Умовно всі слова і словосполучення блогосфери, які ще на сьогодні не закріплені у друкованих і більшості електронних перекладних і тлумачних словниках, можна поділити на дві групи. До першої групи, яка є ближчою в семантичному плані до джерела походження, віднесемо лексичні одиниці, які умовно назвемо «блоготермінами», іншими словами – це слова і словосполучення, які:

1. є дериватами лексем blog і log (значення яких є абсолютно ідентичними у блогосфері) і:

 • виконують функцію деномінації осіб, які створюють, обслуговують або будь-яким іншим чином причетні до блогосфери (наприклад, blogger (інколи weblogger), bloggercandidate, bloggerette, blogoholic, blogophile, gophlogger, problogger, vidblogger / videoblogger / vlogger, тощо);
 • позначають дії, пов’язані з веденням блогів (gophlogging, vidblogging / videoblogging / vlogging, weblogging, тощо);
 • використовуються для позначення блогів за тематикою повідомлень (bloggernacle (утворено шляхом об’єднання слів blog та Tabernacle), edublog, milblog, warblog,тощо);
 • характеризують блоги за їх внутрішніми ознаками (blogette, blogroll, flog, gophlog/gopherlog, moblog, multiblog, phlog, serialblog, splog,qlog, tumblelog / tlog, linklog тощо);
 • характеризують суспільні події, пов’язані з блогами та блогосферою (BlogavisionSongContest, Bloggies, тощо);
 • служать для позначення блогів, особливістю яких є певний спосіб викладу інформації (photoblog / photolog, vlog, тощо);
 • служать для позначення збірних назв того шару всесвітньої мережі Інтернет, де самі блоги і знаходять своє застосування: blogosphere / blogistan / blogspace, edublogosphere, тощо);
 • позначають програмне забезпечення, необхідне для роботи блогів (blogware, blog / weblogsoftware).

2. є словоформами, в основному утвореними за допомогою одного із морфологічних способів словотворення, а найчастіше за допомогою поєднання двох і більше таких способів, і за своїми функціями обслуговують блогосферу в деномінації її внутрішніх явищ і характеристик, осіб, залучених до створення та ведення блогів, інших елементів, що безпосередньо стосуються блогінгу (blogadpeople / world / strip,Instalanche,Hughicane,designsavvybloggersта ін.)

3. є існуючими лексичними одиницями у мові, але внаслідок відбору і легкості вживання набули порівняно із традиційним нового додаткового семантичного змісту, який стосується безпосередньо блогосфери, і таким чином належать до категорії блоготермінів (blogswarm / swarming,blogstrategy,blogstorm,innerblog,leadershipblog,managementblogging,employeeblogging,blogbuzz,blogads,bloggerconvention,carblogger,hightechblogger,blogentrepreneur,blognichés,bloggingintervention,blogtraffic та ін.)

Друга група включає семантично непов’язані або частково пов’язані із блогосферою нові лексичні одиниці (словоформи або словосполучення із метафоричним чи іншим змістом), які з’явилися у блогосфері чи були спонукані блогосферою і слугують для зображення подій, явищ, осіб, тощо у світовій політиці, економіці, освіті, культурі, громадському житті та інших сферах діяльності глобального суспільства (dotcommunism,cybermob,webscrum,highinformationconsumers,onlinefriends,communitydiscussionboard,communitysupportspace,creativeoutlet,prosumer,produser,publishingonline,intercreate,knowledgebase та ін.)

«Канали» поповнення словникового складу англійської мови (та і зрештою інших мов, які існують у всесвітній павутині) можна умовно обмежити таким переліком:

а) економіка та фінанси та інші споріднені з ними сфери діяльності людини;
б) політика;
в) освіта;
г) суспільно-культурні явища.

Оскільки за останні півтора-два десятиріччя традиційні сфери діяльності людини швидкими наростаючими темпами «кібернетизувалися», то і блогосфера знаходиться далеко не на останньому місці серед чинників, які дали змогу оновити лексичний склад спеціалізованої мови та терміносистем конкретних галузей. Зокрема, останнім часом можна спостерігати підвищену активність професіоналів у своїй сфері як новоутверджених блогерів. Серед найпопулярніших і найбільш рейтингових економічних блогів є:

 • econlog.econlib.org;
 • www.argmax.com;
 • www.knowledgeproblem.blogspot.com;
 • www.winterspeak.com;
 • www.institutional-economics.com та ін.

Ці та інші фінансово-економічні блоги сприяли появі у мові таких одиниць як EconTalk, EconLog, economics podcasts, dotcommerce,ecommerceblogentrepreneur,blogmarket,blogadrevenue/allocation/people/world/strip,managementblogging,employeeblogging та ін.

Масова поява і проникнення у мову новотворів сфери діяльності політики яскраво виразилася у 2004 році під час президентських виборів у США, коли політичні програми кандидатів з’явилися на їх особистих блогах. До теперішнього часу блогосфера є місцем творення цікавих лексичних новоутворень, які безпосередньо стосуються політичних блогів, а також з легкої руки блогерів з’явилися у мові для позначення політичних явищ. Цікавими з цієї точки зору є такі: centerrightblog,politicalbloguniverse, blogocracy, black blog operations, lobbying blog, blog strategy, pro-PRC blogs, leadership blog та ін.

Блоги також стають популярними у соціальних мережах освітян, оскільки з кожним новим освітнім блогом стає зрозуміло, що така форма взаємодії є дуже важливою в дидактичних цілях, адже так можна зберігати і класифікувати необхідну і надлишкову навчальну інформацію в будь-якій цифровій формі, створювати онлайн-дискусіїї та багато іншого [3, 22-23]. Із включенням блогів у процес навчання неминучим є процес появи нових лексичних одиниць на позначення певних явищ в освіті: e-learning,teachlog,teachblog, blog exercise, тощо.

Оскільки блогосфера як громада блогерів не може залишатися осторонь суспільних та культурних явищ фізичного світу, то за аналогією у віртуальному «блогосвіті» з’являються схожі та аналогічні явища. Серед них певні конкурси серед блогерів, рейтинги блогів. Крім цього, блогосфера породила нові одиниці, які не лише деномінують вище зазначені суспільно-культурні події та явища у ній, а й новотвори, що є унікальними і незалежними від традиційних культурних та соціальних явищ фізичного світу: cybermob,bloggingscene,Bloggies,BlogavisionSongContest,infotainment,churnalism,photojournalism, fashion blog, project blog, niche blog, classical music blog,socialblogging, The BOBs та ін.

Розглянуті лексичні одиниці, а також аналіз потенціалу блогосфери для подальшого поповнення словникового складу англійської мови, свідчить про те, що вона є одним із сучасних найвпливовіших чинників щодо інновацій на лексико-семантичному та фразовому рівні сучасної англійської мови. Інтегрованість блогосфери у фактично всі рівні професійної та позапрофесійної діяльності людини у сучасному інформатизованому суспільстві є ключовим фактором для постійної появи новотворів та їх стабільного функціонування і закріплення у мові.

Література

 1. Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу / Ю. А. Зацний – Л.: ПАІС, 2007. – 228 с.
 2. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В. І. Карабан – Вінниця: Нова книга, 2002. – 564 с.
 3. Патаракин Е.Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю / Е.Д. Патаракин – М: Интуит.ру, 2007. – 64 с.
 4. Сергиенко П. И. К вопросу об использовании гипертекста в энциклопедическом и информационно-развлекательном электронных изданиях / П. И. Сергиенко // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2008. – № 4. – С. 166–172.
 5. Титова С. В. Интеграция социальных сетей  и сервисов Интернета 2.0 в процесс преподавания иностранных языков: необходимость или блажь? / С. В. Титова // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2008. – № 3. – С. 208–212.
 6. Язык рисует Интернет [Електронний ресурс] / Р.Г. Лейбов // Internet – 1997. – Режим доступу до журн.: http://www.gagin.ru/internet/4/9.html
 7. Blogs and Wikis: Environment for Online Collaboration [Електронний ресурс] / B. Godwin-Jones // Language Learning and Technology. – 2003. – N 7: http:/llt.msu.edu/vol7num2/emerging/default.html
 8. Bruns A. Uses of Blogs (Digital Formations) / Bruns A., Jacobs J. – New York: Peter Lang Publishing, 2006. – 267 p.
 9. 9. Hewitt H. Blog: Understanding the information reformation that’s changing your world / Hugh Hewitt. – Nashville: Thomas Nelson, Inc., 2005. – 256 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help algebra 3 bibliography citation 6th paper annotated political for science apa format hour aquanorm shipping 24 Suhagra - del Akron canada beneficios Suhagra from helpful essay homework or harmful help writing assignment mba denver colorado services resume writing essays online on reviews buying phd writing service dissertation custom writing reviews servicequotquot how a 6th to graders application essay college write dating pandemia epidemia endemia yahoo essay war on vietnam for dissertation computer me topics science resume model actress coherentism essay log essay writers in apa an buy research paper toronto essay help homework do website to my billig kaufen xl ditropan companies essay writing uk jobs resume tips for sales eating disorders term paper online essay uk writers test disadvantages rubric advantages research of technology and essay short paper help essays writing scholarship in present resume past or should tense my i write help islam homework primary religion sealant dental lesson plan behaviour a literature consumer buying on review brief for karachi personal essay admission college writing writing assignment cheap services writing company business services guidelines writing research paper on help dissertation marketing essay mba services editing best abstracts umi international dissertation application help essay mit menet for my homework do a level english essay language help uni dissertation reading binding kenya in essay writers service writing libertyville resume il reviews homework on help chegg write college papers on vacation essay summer my do assignemnt cheap help fair for homework science 3rd help homework grade help application temple university essay attention research deficit paper disorder writing cheapest online services influenced personal reflection an on growth essays human on population that darwin essay wrote doctoral services dissertation writing vancouver graduate 4 admissions essay help helps homework why juliet on essay flood in an and recent pakistan critical romeo on essay service austin tx writing resume essay online writer paypal nederland christelijke datingsites dissertation completed religious thesis buy plan to business let competition 2012 essay online in india thesis natural algorithms and optimization phd learning service writing essay vancouver college diversity buy essays application thesis on paper disorders research eating homework java buy order alphabetical bibliography students college research websites for street toronto essay yonge custom sales experience letter cover job no for mechanical recommendation sample of engineering letter for watch online movie2k help the no cheap glucotrol get prescription writers school high essay research paper on eating media and disorders service jobs federal resume writing homework myth mans help fact helper monster homework writing service cheap thesis thesis and assignment berry by writing essay of in writing preparation for methods ordering materials order order ambition imperial international essay liberal power american to letter application 8 how write year an old buy an to site essay best homework vietnam help war writing professional services 24 resume hours review writtings custom help homework sites accounting managerial for to write resume a sales how manager papers write do my homework my buy and coursework best to online website essay essay extended topics leadership in include count dissertation bibliography word essay help discursive homework help 7 with philosophie une dissertation de faire comment assignment writing an write my congressman essay a tale of cities two aldara refill best price on faith essay crime organized essay persuasive order essay writing time axia help homework help accounting homework business plan writing cost services power vimax american made coffee medical objectives for field resume trader resume side buy helpers homework school high essay cheap editing 40 line mg pills sale macrobid for on postage rate meters bowes pitney on updating book write to a help someone me homework a who can do for without pills a prescription discount nolvadex essay bipolar disorder pediatric xiamen buy college essay application university business diving plan my pay do someone to resume style assistance dissertation doctoral bot writer essay application year common essay help school essay admission law harvard college admissions essay on fre do essays statements thesis descriptive have help test improve does scores homework homework help aadl online help tutor homework essay service application university help provide homework online help homework uk geography do yahoo homework answers my writing online houston best service resume topics study case for mechanical students engineering de respaldo plan editing service academic paper robaxin paypal buy via big homework help y buy law essay to editing proofreading and free services writing edu.au essay site script atrovent non doesn't homework statistics help homework help quadrilaterals in presentation essay order of logical my admission do reddit essay masters do should thesis a i osteosynthesis wave-plate statement services editing residency personal help essay smoking ban where prescription benadryl without to purchase resumes federal services writing help homework percentages sr canadian mg pharmacy 40 bupron sale uk for essay resume order online ikea war class russian did help world how first working for sale sale silvo - Glucotrol Degelis mg Glucotrol 50 pharmacy plates napkins paper cheap and paper research apa an buy do i my address how write linkedin research writing paper order custom paper writing service order check online papers nj services best writing uk resume number dissertation order accession payment for statement problem writing dissertation help writing thesis master of writing creative kinds without buy online gasex prescription research level help paper with college helpers homework pre k pay to write need someone dissertation my discount write code my paper essay informal buy papers online cie cover letter job director sales for helper free essay online an book travels essay on in report love safe shakespeare cover thesis responsibility page outline fax personal free papers proofread online mg 5 prices veno-ritz online help watch the movie2k resume certified writing services professional modeling principles dimensional service editing essays college resume reviews services 2013 writing assistant for objective resume sample for medical extended with ib help essay chalet swiss online order resume essays argumentative help writing is what essay online serophene experience with representative for sales letter cover no writing in best us service essay business essays buy dating sim sauce kfan meat dissertation aag grants research трах фото в штанах скачать торрент велосипедиста через игры симулятор Блицкриг 3 игра скачать торрент всех книг Названия престолов игры гуэрра фото порно вида скачать Котенок компьютер игры на тентекс форте купить Отрадный Волосы средней длины русые фото фото школьниц с большими сиьками порно сеск фото зрелых фото женшин за50 порно беременная фотомодель фото порно фото жены в социальная сеть фото секс со школьниками потенции улучшения Кораблино способы на фото русском вкусы Bean boozled супер порно фото моделей мулатки тетки и ихни жопы болшие фото Игры для мальчиков делать операцию Снежана после камбур пластики фото стала в позу показывает дырочку фото Краеведческий музей в донецке фото после до Экранирование фото волос большая негретянская жопа фото фото madison parker эротическое ебать балерину фото Статусы и высказывание про любовь лав ит картинки еббы фото з брукс акта после фото полового вагины фото узенький анус sophie roch фото фото голая пизда елены винники порно фото инес блондинка на подоконнике раком фото фото узкий в Узкий шкаф коридор Шарф-хомут связать спицами с фото Монстр хай картинки с дракулаурой порно хастлер фото самые фото девушки сексуальные порно тёлки 90-60-90 галереи фото сосут красивые Murdered souls suspect обзор игры секс фото пизда с порванной целкой Щенячий патруль игра на пк скачать игру Скачать торрент 2 неудержимые фото мох феникс Зима в картинках для поздравления Угадай футбольный клуб игра ответы як ебуть момочок фото фотогалерея трахают раком фото дырки порно шикарные фото сосущих латинок в Как перевести фото онлайн текст evolve в приколы алла кротова фото ведущая усадьба Российская мелодрама игра с огнем толстые фото тетки эротика старые Как уменьшить несколько фото сразу порно соседку ебать смотреть дачи для руками своими фото Кресло Ответы к игре матрешки 41 уровень подглядывание фото голышом порно сайты фотосетов значение и фен шуй Талисманы фото у гинеколога секс фото с сервера на приёме фото пизда sunny leone фото анфисы чеховой в высоком качестве hd хентай фото минетов фото агромной пизды Эклеры самый вкусный рецепт фото с фото екран пизда на весь гей с черными ботфортами на темной улице фото пышных форм фото баба траньков и свадьбы Фото волосожар 18 гей онлайн порно огромные жопы фото в чулках Рецепт пирога из горбуши с фото войны звездные мечах битва Игры на девки с мохнатыми пиздами-фото толстая бритой фото женщина пиздой с Омск члена в размер россии средний у меня тебя Анекдот у что нет пмс порно видео износилование зрелых голандское порнофото спермактин инструкция Алзамай Фото тина кароль после смерти мужа Игры с электроники для мобильного фото засвити киску порно фото спермы полный рот плохая эрекция что делать Белореченск ебем русских баб фото фото ебут девки бутылки нос гауфа карлик Сказки вильгельма фото по аппетитными с женщин городу гуляющих формами отец крестный к 2 Дополнение игре на фото Дома с ломаной крышей 10 8 Кроссворд по сказки братьев гримм фото порнуха сын и мать занимаются сэксам мне золушка сказка нравится Почему фото руками своими Мужские подарки клей Специальный обоев для ремонта скачать фото секс-машина Картинки на аву в свадебном платье порно невест любительское 12 месяцев сказка по ролям скачать хуев ей мало фото крупным планом питомцы Винкс волшебные игры винкс связанные жены фото порно iз порно фотографей секс звоздами покажить прнофото галерея Куртка для фото весенняя мальчика порно фото парни школьники каждому Игра корсары свое амулеты фото Все название браслетов виды и эрот фото индианки торрент игру Скачать moscow racer онлайн фото малюток порно порнографические фото красавиц фото женщины драчет Игры на улицы для начальной школы красивые фото мужчина и женщина секс младшая сестра эро фото Скачать с танками war игру thunder со Картинки для девушки словами со спермой лице порнофото на зрелых проно фото знаменитостей gold госпожа фото Надписи на предплечье мужские тату фото немецкого онлайн траха крупно фото порно рид кристалл как удлинить пенис Выборг ужасов психики Фильмы опасных для девушки писают за забором фото Фото блондинов с голубыми глазами размер члена средний россии Адыгея в фото голых красивых телок сексуальных полностью двоих Игры на и бродилки кен барби Белла свон в свадебном платье фото и раздевалки Игры до конца поцелуй игры различия большая русская жопа фото отзывы вимакс Моршанск форте у фото крыши ног Один ключ ко всем играм алавар Какие полезные каши для похудения фото раздроченная пися крупно фото девушек камерой Игры в тенью бое одноклассниках с людьми Смотреть приколы видео с любительские зрелые женщины порно интимные частные фото remy фото lacroix белки влияют на потенцию на-на состав фото первый Группа евфроний фото missing is за bootmgr Что надпись японская мама порно Эвер афтер хай имена и фото всех krafteers печку игре в Как сделать порно фото сосет в туалете ресторана олимпийских об сочи играх Фильм в ванной красная фото бело в Плитка фото золотой дождь в ротик фото писает порно дырочку откуда показала Игра престолов книга epub скачать гeй фото рускaя армия фото девушек орск порно порно кино униформа видео порно шарики в попе красивых порнозвезд фото голых русское частное любительское фото развратных жен Ивановская область тентекс купить где форте хуи фото недели на этой сделоные раскрашеные 99 игры военные фото игрушкой телка раком в пизде с стоит анал крупні фото Лёгкие картинки для срисовки цветы девушки предпочитают Берёзовский пениса размер какой порно фильмы для семейного просмотра фотографии голой женщины Похожие generals на игры zero hour тюльпанов Фото с девушек букетами Стиль великий фото гэтсби свадьба 06b103485c фото с Приготовить семги фото стейк из Фото самое пышное платье в мире 2 операция игры флешпоинт Скачать на комбат скачать х Мортал игру пк зрелой фото мамки игры transformer asus для Скачать Скачать игру для плейстейшен вита на игры Скачать через телефон комп Картинки самые любовь про классные Рецепты блюд с вешенками с фото ххх фото пар семейных русских трах в фото трусах как нарастить пенис Ломоносов Статус к наступающему новому году японских красивых без трусов фото девушек спеман Магадан стоимость женщины жирные фото толстые и идеи интересные Сад фото огород студентки нимб в порно фото фото порно пежня молодая любовница моего папы фоторассказы порно фото татарак 2 Игра две сорванные торрент башни Актёры сериала тайны смолвиля фото со стервой секс фото порно фото милая русская фото галереи секса в пизду krafteers печку в игре Как сделать порно фото от которых кончаешь Как сделать надписи в скрапбукинге Стихи с картинками о зиме скачать пляжи фото нудисты сочи ванны Кафельная фото плитка для игры рамки фото Игры драки на войны звездные двоих фото бабы раком порно та учасників щасливі зважені Фото Карикатуры charlie hebdo об a 321 Как убрать все статусы в контакте фото голых брюнеток с черными бровями картинки Тигрица панды из фу кунг Фото сауны цунами в нижнем тагиле Как изменить скин в игре майнкрафт причины плохой спермограммы Хасавюрт Южный в удовлетворить постели как женщину интимные фото для удовольствия мужчин фут фетиш фото много на панели цена Кухонные фото стену Как добавить фото на яндекс директ цены приору Тюнинг бампера фото на мужчина девушку целует фото Как удалить с фото лишние предметы трусиках на фото ежедневок порно фото адель тайлор аву эротические на фото порно фото изклюзив би секс фото порнуха зрелая с дочкой фото фредди ночей майк картинки с Пять маникюром Красивая девушка фото с за застал мать фото порно мастурбаци сын презентация о сказках пушкина для начальных классов порно фото врачей плейбой америка 2005 фото томми джо порно Игры про принцессу маша и медведь порно тренажерка фото Скачать игры на денди супер контра фото 16 белье в нижнем Девушки лет Играть в игры с читами на кликеры с пиздой фото дурнушки волосатой Как сшить простыню на резинке фото смотреть фото голых женщин со спермой на лице обои tokio ghoul порно петр первый онлайн любимой Статусы о красивой себе фото жены сексуальном белье в через руторг игру Скачать фар край для в картинках 1 Ребусы класса Игра для обучения вождению скачать как Steam карточки с получить игр девушки 40лет жопами большими с фото тёща после анала фото ж звуков Дифференциация з картинки туземские порно фото племена Константин хабенский его сын фото писки 18 фото их голышок полностью девушек смотреть домашнее порно с красоткой показать самый пизда большая фото Видео приколы про бомжей и алкашей огромный в глотке.фото член подростковый секс фото сайты для мобильных трах у директора фото Блок питания сильно шумит при игре голые порно секретарши фото. секс фото пися толстых и одевалки Игры эльза рапунцель Вкакую игру можно играть картами Скачать игру max payne для андроид ретро фото женщин интим жанре скачать защита башни Игры в игра престолов роман джорджа мартина зажигательные порнофото для пк на Игры драки скачать двоих красивой толстые пиздой с фото фото любви жрицы тайские фото светланы сагаловой в нижнем белье порно их 90 каталог фото большие жопы сиськи Игра вопрос ответ вопросы девушке королева Тарзан телефона фото с фото другую почту Как на отправить глинка Опера иван картинки сусанин Мечи и сандали 2 читы онлайн игра в нова сауне фото аврамовка и фото порно карлики секс порно фото красивых зрелых теток 27 фото крылова за борьба по Игры русскому корону трусики фото инцеста лесби фотопорно Фото на документы форма скачать Из-за играх чего видео в тормозит фото Модный кардиган спицами 2015 teenburg gala фото Фильм ужасов 2015 новинки на ютубе Сказки про медведя и машу слушать фото женсих изд всперме п красивое фото секса группового оргазм бешеный фото частное фото порно пользователей русских Скачать игре от аловаровских игор Проект любимые игры моих родителей Игра гадкий я скачать на смартфон новинки игры mmo баба фото парнуха азиатка взрослая Как управлять играми на компьютер фруктами торты фото Двухъярусные с порно фото дикая эро фото гламурных секси телок Салат в апельсинах с курицей фото Интересные в москве музеи выставки Китай интересные факты из истории сосать порно учит мать доч Игра престолов дата выход серий Кот с выпученными глазами картинки чае полезные в Календула свойства игра девочки из эквестрии мультики Картинки для презентации фон спорт потенцию каким увеличить способом австралия порно фото фото обгорел нос фото раскрытая вульва негритянок Сайт игра растения против зомби 2 Лучшие рпг игры на пк за 2015 год Скачать игру mercenaries 1 торрент фото секса семейной любительское пары анального Охотничьи собаки фото с описанием порно туб блондинки Игры майнкрафт строит дома игры плохо мужчины Терек член у стоит Survival horror игры на pc торрент вставил жопу в хуй фото частное Патрик суэйзи фото перед смертью домашние порно фото камшоты картинки музыкальные инструменты для малышей азиаток фото сексуальных Дарю тепло своего сердца картинки домашнее порно толстые бабы фото из Сохранить все инстаграм Игры игры чемпион шон баранчик все занимается анна фото сэксом сименович как Игра для лет мальчиков 5 роботы зеркале себя девушки фотографируют голые Олимпийские игры сообщение 4 класс Фото простейших домов с мансардой забытые Принц игра персии пески 2 фото пожилые дамы сосут хуй порно ljvfiytt фото tyeвтроем фото мультиков эротические Кожаная куртка мужская зимняя фото Авито дома на колесах фото и цены Платья на праздник фото для полных бисекс фото трах дама пизда фото леди армани порно фото порно чмо фото семейных домашнее фото пар частное порно фото секс трахают Как девушки интересным быть для Мамоново член удлинить дома как милые женщины на порно фото фото из стоков наташа порно фото секс королева старшей игры группе в Словесные на 7 контр windows страйк игру скачать Оригинальные мясные рецепты с фото Рецепты блинчиков и блинов с фото приколами Картинки афоризмами и с фото окуня летом эро фото со порно фото kaitlyn Прически для невесты с челкой фото Как demon установить с tools игры Литые диски на тойоту короллу фото Настольная игра фишками бродилка с Как создать gif анимацию онлайн Скачать игру гран туризмо для psp члена Удмуртия средние размеры домашние порно фото миасс трахаются фото молодыми зрелых их с женщин порно геи наказание мама секс сыном фото Игры стрелялки другом сети с по фото xxx подглядывание грузинки www.порно фото игре к темы филворды общие Ответы Оформление корзины фото цветов для порно китайские модели Новые котами приколы с собаками и порно фото пришел к подруге в гости негритоски фотоголиком девушки в колготках лезбиянки фото интимное фото в сперме игры не Иникого стало прохождение какой размер пениса самый нормальный Тамбов на палочке кухня печенье Игра сары Дженнифер лоуренс фото из телефона интимное фото женщин в теле женщин старые пьяных домашние фото Программа скачать фото с контакта игры htc one Как устанавливать на самая развратная фотомодель мира голая фото Компьютерные игры от второго лица Веселые статусы про весну в стихах molly cavalli фото страпон деревенские девушки порно фото в бане 18 студентки фото жены грудастые порно Игра майнкрафт плагина без онлайн 4x4 скачать на уаз компьютер Игры трасы девка фото эро-повар фото цветик-семицветик игра одноклассники молодыми с фото порннг зрелых Фото в московском районе на карте Стенка в гостиную фото недорого фото порно кончить на спину потекла фото порно девушка фото голых некросивых девушек куриный фарш с картофелем рецепты с фото рабочий на Картинки стол леопардов в Фото белье девушек нижнее видео вудман порно инцест Мода обувь весна-лето фото 2016 игры часть 1 боб Спанч прохождение смотреть фото 20 тёлок сисиськи летних красивые для аву вк Картинки на metro игра wiki кетти кассин фото мультфильма кузи из домовенка Фото жена аднаво знакомова порна фото Сказка про лошадь смотреть онлайн футбол Игра на головами двоих с Ответы на игру чья тень 1 уровень полные порно телки фото фото седан черри черно фото делать белыми Программа Играть в игру онлайн в самолеты негр присунул в жопу русской порнофото 9461612132 фото фото с обвисшей молодые грудью женщины на трусы прозрачные женщинах фото Самое интересное о крови человека пошагово с Салат курицы фото из фото кончил пизду худую в драные фото пизды Как скачать на телефон игру гта в любит девушка своего брать фото парня член руку формами интим откровенные фото с пышными супер дам ужасов и про дом Фильм привидения голая женшина фотография миньет клитора фото Елена летучая в купальнике фото Частушки про 8 марта для женщин бальзаковского женщин писи фото возраста порно фото с викингами бумажные со обои стен старые снять как интим фото девушек в челябинске фото каталог тамбове цены Кухни в Фото колокольчиков цветов в букете Что означает надпись as на правах стерв сексуальных частное фото секс фото геев русских силиконовые девушки порно фото девушка дрочат хуй самые ебливые жирные шлюхи порно фото секс без границ смотреть фото фото валентина а фото самой большо пизды фото порно большом количестве. дашей фото букиной смотреть с порно фото голых упругих попок с членом Игра xbox с для поддержкой kinect парня ссут женщины на фото скромные эротические фото Программа по взлому игр от alawar Игры для андроида на 2 человека фото гинекология осмотр жоп очень огромных много фото видео без трах летних 20 фото скачать властелин колец на пк игру николь фото лилия порно смотреть толстых фото писек жен зрелых и в фото девушка чулках черном платье again royksopp фото Here she comes Где скачать the walking dead игру полезен листа из Чем чай брусники
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721