Блогосфера як джерело поповнення словникового запасу сучасної англійської мови

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Мова як вербальний засіб спілкування та невід’ємний елемент фактично будь-якої сфери діяльності людини на постійній основі зазнає регулярних змін. Ці зміни можуть характеризуватися певними модифікаціями синтаксису, хоча такі є дуже нечастими з огляду на усталеність сформованих віками норм, певними перетвореннями на рівні фраз і виразів, як от запозичення різноманітних конструкцій шляхом калькування, крім того зустрічається певна «гібридизація» лексичних елементів, яку можна ще назвати адаптивним транскодуванням [2, 282-283]. Але найширше пласт мови видозмінюється на лексичному рівні, як на рівні окремих лексем так і словосполучень. В цьому розумінні однією з найдинамічніших мов світу виступає саме англійська мова. Причинами такої ситуації є низка факторів сучасного періоду розвитку людства:

 • США, як основний носій і популяризатор англійської мови та як одна з передових країн в галузі технологій та інших нововведень, роблять значний внесок;
 • англійська мова є міжнародною мовою спілкування і найпоширенішою в світі мультинаціональною мовою;
 • первинною мовою програмування, комп’ютерних технологій та мережі Інтернет є теж англійська мова.

При безпосередньому контакті мови та Інтернету з обома відбуваються певні зміни. З одного боку, мова всередині самої всесвітньої павутини міняється. Наприклад, в мову проникають різноманітні елементи, в яких сучасна людина вже не бачить чогось особливого чи нестандартного. Найпростішим прикладом таких елементів є так звані «смайлики» (від англ. smile – посмішка). Їх виникнення і широке застосування можна легко пояснити простою економією часу, місця і повним розумінням їх семантики, адже за зовнішніми ознаками легко визначити, що хотів повідомити автор.

Взаємне проникнення мови в Інтернет і навпаки є набагато глибшим, ніж звикли сприймати це носії мови і користувачі всесвітньої мережі. За словами доктора філології Романа Григоровича Лейбова, доцента кафедри російської літератури Тартуського університету (Естонія), Інтернет проник у мову навіть на рівні метафори. На основі його спостережень, мова мережі є живою і цікавою з точки зору образності. Не можна просто викинути різні стилістичні засоби і отримати суху технічну мову, таку собі «інтермову». «Якщо спробувати очистити мовлення від метафор, ми отримаємо звичайну сюжетну схему: люди вчиняють певні дії з великою кількістю залізяк, з’єднаних між собою нудними проводами». [6].

Можна з упевненістю стверджувати, що на сьогодні новітні технології, так звані ІТ-технології, а також всесвітня мережа Інтернет є найбільшими джерелами розширення меж лексичного складу будь-якої мови країн цивілізованого світу, які мають доступ до таких благ, а особливо англійської. Узагальнювати мережу Інтернет як єдино цілісне джерело новотворів англійської мови було б неправильно, оскільки он-лайн сервіси характеризуються не тільки «прогулянками по світу» в реальному часі  за допомогою так званих «браузерів» (програмного забезпечення для комп’ютера або іншого електронного пристрою, як правило під’єднаного до Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на веб-сторінці). Можна виокремити пошукові системи, електронну пошту, он-лайн ресурси корпоративного плану (тобто веб-сторінки комерційних структур та інших об’єктів господарювання), ресурси тематичного спрямування та ін. Перелік вищезазначених джерел є далеко не вичерпним, оскільки не виключено, що широкий загал користувачів всесвітньої мережі бачить лише верхівку айсберга. Більша частина можливостей Інтернету ще перебуває на стадії ознайомлення, а деякі окремі елементи лише зараз набувають поширення серед користувачів, серед яких можна назвати блоги (і загалом блогосферу) [9, іх].

Проблема місця, ролі та важливості блогів і блогосфери у формуванні новітнього словникового запасу мов світу та англійської мови зокрема дуже мало досліджена науковцями-лінгвістами. Мова йде як про вітчизняних мовознавців, так і закордонних фахівців. На разі поки напевне єдиним представником української лінгвістичної школи, який згадує про цей феномен, є Ю.А. Зацний. У своїй книзі «Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу» підводить Інтернет і блогосферу, включно з їх чинниками впливу на збагачення словникового складу сучасної мови, під так звану «інтернетизацію» суспільства [1, 7].

Таким чином, блогосфера як невід’ємний елемент культури та й побуту глобального суспільства, а також внесок блогів (а точніше громади блогерів) у творення неологізмів англійської мови є надзвичайно актуальними.

Встановлення значення блогосфери у системі наповнення англійської мови новими лексичними одиницями постало метою цієї роботи.

Об’єктом дослідження є блогосфера як окрема категорія сучасних мас-медіа, що протиставляється так званим Mainstream Media (традиційним, класичним ЗМІ), основною невід’ємною рисою якої є безмежність та нецензурованість та її роль джерела поповнення словникового запасу англійської мови.

Предметом дослідження є способи та шляхи збільшення лексичного складу сучасної англійської мови під впливом блогосфери як громади користувачів-блогерів та блогів як феномена і причини формування новотворів на позначення самої блогосфери, а також пов’язаних із нею суспільно-політичних, культурних та технологічних явищ.

Мета та предмет дослідження вимагають виконання таких завдань:

 1. визначити роль блогосфери у системі суспільно-політичних явищ глобального людства;
 2. розглянути шляхи, якими утворені у блогосфері неологізми проникають у мову.

Методи дослідження. У роботі використовуються дескриптивний, структурно-семантичний методи та вивчення документальних джерел.

Перш за все необхідно встановити, що означають ці два слова: блог (англ. blog) і блогосфера (англ. blogosphere,blogspace,blogistan). Посилаючись на словник Oxford American Dictionary, отримаємо таке визначення блога: вебсайт, що містить у собі щоденник або журнал на певну тематику. А, наприклад, словник Collins Cobuild Advanced Dictionary визначає блог як вебсайт, на якому окрема особа чи група користувачів здійснює постійно триваючий виклад інформації.

Перші блоги з’явилися приблизно у 1999 році. На сьогоднішній день в мережі Інтернет працюють понад 4 мільйони блогів. Дописувачем у блогах зазвичай є одна особа, інколи дві-три, зрідка – більше трьох. Вперше блоги потрапили у поле зору, коли впевнено увійшли у сферу політичного життя так званими poliblogs (політичними блогами) [9, іх], де будь-хто мав змогу залишати власні коментарі про політику та обов’язково про засоби масової інформації.

За словами Х’ю Х’юїтта, професора юридичного факультету університету Чепмена, а також провідного журналіста Нью-Йорк Таймс, Лайф едн Таймс, Зе Дейлі Стендарт та ін., політичні блоги у 2004 році кардинально поміняли перебіг передвиборчої кампанії у США. Так само суспільство вилило свій гнів у словах після теракту 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку і як наслідок з’явилися так звані warblogs(воєнні блоги) [9, x].

На жаль, сьогоднішня ситуація не може давати підстави говорити про широке застосування блогів у повсякденному житті середньостатистичного користувача Інтернету в Україні. Дещо негативним фактом є те, що самі слова «блог» і «блогосфера» не є закріпленими у найбільших, найбільш популярних та навіть найновіших друкованих перекладних англо-українських словниках. Більше того, англо-український електронний словник всесвітньо відомого пакету ABBYY Lingvo останньої (Х3) версії не містить жодних варіантів перекладу або хоча б дефініції цих двох явищ українською мовою. Здавалося б електронні версії словників є динамічнішими і простішими в укладанні і повинні були б містити новинки словникового запасу, але поки це не так.

Однак, не зважаючи на відсутність конкретного роз’яснення змісту і значення блогосфери, вона не лише живе, а й розвивається і стверджується завдяки своїй вседоступності і всеохопності. Яким же чином блогосфера справляє свій вплив на словниковий склад мов світу взагалі і англійської мови зокрема? По перше, характерними рисами блогів через призму лінгвістичних досліджень у галузі лексикології є фактично безмежний простір для творчості. Іншими словами, будь-хто може створити довільне слово (звичайно, зі змістом) і за наявності хорошої підтримки і популяризації його може стати автором новітньої лексичної одиниці.

Найпростішим поясненням такої ситуації є реальна, а не уявна як у випадку із традиційними ЗМІ, відсутність будь-якої цензури, зарозумілих зауважень, коректив та інших недоброзичливих дій, які можуть стати перешкодою на шляху народження нової одиниці. По-друге, у блогосфері не існує редакторів та коректорів (на відміну від адміністраторів та модераторів форумів, основними функціями яких є цензурування та безапеляційність у підході до повідомлень користувачів), що обумовлює відсутність побоювань блогерів творити.

Блогосфера є унікальним явищем, оскільки є одним із найновіших веб-сервісів, які перетворилися із сховища інформації у платформу, тобто в засіб вирішення цілої низки завдань, оскільки за допомогою них можна спілкуватися між собою, записувати думки і коментарі, розміщувати фотографій, мультимедійні файли, таблиці, графіки та багато іншого [1, 209].

Корисність блогів і блогосфери виглядає ще більшою через те, що зараз їх часто використовують в навчальних цілях, особливо, якщо зважати на те, що сьогодні винятковий акцент робиться на впровадженні новітніх технологій навчання. Простота у користуванні блогами дає змогу будь-якому школяреві чи студентові брати участь у групових проектах і блог допомагає засвідчити внесок кожного окремого учасника. Таким чином всі можуть на сторінках блога висловлювати свої критичні зауваження, вносити пропозиції і розвиватися.

Демократичність блогосфери навіть сприяла створенню дуже цікавого терміну blogocracy («блогократія»), який найкращим чином відображає її цінність для суспільства. Ця демократичність дала поштовх створенню різноманітних видів блогів, через які, і через характер інформації в яких, у мову проникають нові лексичні одиниці. Візьмемо хоча б назви видів самих блогів: edublog – освітній блог, milblog – військовий блог, moblog – мобільний блог (можливо, можна перекласти як «мобіблог»), multiblog – багато-, мультитематичний блог, photoblog,photolog,phlog – фотоблог, videoblog,vidlog,vlog – відеоблог, warblog – воєнний блог та ін.

Характеризуючи процес і способи проникнення нових слів із блогосфери як джерела їх творення, варто перш за все диференціювати такі одиниці за загальними семантичними ознаками. Умовно всі слова і словосполучення блогосфери, які ще на сьогодні не закріплені у друкованих і більшості електронних перекладних і тлумачних словниках, можна поділити на дві групи. До першої групи, яка є ближчою в семантичному плані до джерела походження, віднесемо лексичні одиниці, які умовно назвемо «блоготермінами», іншими словами – це слова і словосполучення, які:

1. є дериватами лексем blog і log (значення яких є абсолютно ідентичними у блогосфері) і:

 • виконують функцію деномінації осіб, які створюють, обслуговують або будь-яким іншим чином причетні до блогосфери (наприклад, blogger (інколи weblogger), bloggercandidate, bloggerette, blogoholic, blogophile, gophlogger, problogger, vidblogger / videoblogger / vlogger, тощо);
 • позначають дії, пов’язані з веденням блогів (gophlogging, vidblogging / videoblogging / vlogging, weblogging, тощо);
 • використовуються для позначення блогів за тематикою повідомлень (bloggernacle (утворено шляхом об’єднання слів blog та Tabernacle), edublog, milblog, warblog,тощо);
 • характеризують блоги за їх внутрішніми ознаками (blogette, blogroll, flog, gophlog/gopherlog, moblog, multiblog, phlog, serialblog, splog,qlog, tumblelog / tlog, linklog тощо);
 • характеризують суспільні події, пов’язані з блогами та блогосферою (BlogavisionSongContest, Bloggies, тощо);
 • служать для позначення блогів, особливістю яких є певний спосіб викладу інформації (photoblog / photolog, vlog, тощо);
 • служать для позначення збірних назв того шару всесвітньої мережі Інтернет, де самі блоги і знаходять своє застосування: blogosphere / blogistan / blogspace, edublogosphere, тощо);
 • позначають програмне забезпечення, необхідне для роботи блогів (blogware, blog / weblogsoftware).

2. є словоформами, в основному утвореними за допомогою одного із морфологічних способів словотворення, а найчастіше за допомогою поєднання двох і більше таких способів, і за своїми функціями обслуговують блогосферу в деномінації її внутрішніх явищ і характеристик, осіб, залучених до створення та ведення блогів, інших елементів, що безпосередньо стосуються блогінгу (blogadpeople / world / strip,Instalanche,Hughicane,designsavvybloggersта ін.)

3. є існуючими лексичними одиницями у мові, але внаслідок відбору і легкості вживання набули порівняно із традиційним нового додаткового семантичного змісту, який стосується безпосередньо блогосфери, і таким чином належать до категорії блоготермінів (blogswarm / swarming,blogstrategy,blogstorm,innerblog,leadershipblog,managementblogging,employeeblogging,blogbuzz,blogads,bloggerconvention,carblogger,hightechblogger,blogentrepreneur,blognichés,bloggingintervention,blogtraffic та ін.)

Друга група включає семантично непов’язані або частково пов’язані із блогосферою нові лексичні одиниці (словоформи або словосполучення із метафоричним чи іншим змістом), які з’явилися у блогосфері чи були спонукані блогосферою і слугують для зображення подій, явищ, осіб, тощо у світовій політиці, економіці, освіті, культурі, громадському житті та інших сферах діяльності глобального суспільства (dotcommunism,cybermob,webscrum,highinformationconsumers,onlinefriends,communitydiscussionboard,communitysupportspace,creativeoutlet,prosumer,produser,publishingonline,intercreate,knowledgebase та ін.)

«Канали» поповнення словникового складу англійської мови (та і зрештою інших мов, які існують у всесвітній павутині) можна умовно обмежити таким переліком:

а) економіка та фінанси та інші споріднені з ними сфери діяльності людини;
б) політика;
в) освіта;
г) суспільно-культурні явища.

Оскільки за останні півтора-два десятиріччя традиційні сфери діяльності людини швидкими наростаючими темпами «кібернетизувалися», то і блогосфера знаходиться далеко не на останньому місці серед чинників, які дали змогу оновити лексичний склад спеціалізованої мови та терміносистем конкретних галузей. Зокрема, останнім часом можна спостерігати підвищену активність професіоналів у своїй сфері як новоутверджених блогерів. Серед найпопулярніших і найбільш рейтингових економічних блогів є:

 • econlog.econlib.org;
 • www.argmax.com;
 • www.knowledgeproblem.blogspot.com;
 • www.winterspeak.com;
 • www.institutional-economics.com та ін.

Ці та інші фінансово-економічні блоги сприяли появі у мові таких одиниць як EconTalk, EconLog, economics podcasts, dotcommerce,ecommerceblogentrepreneur,blogmarket,blogadrevenue/allocation/people/world/strip,managementblogging,employeeblogging та ін.

Масова поява і проникнення у мову новотворів сфери діяльності політики яскраво виразилася у 2004 році під час президентських виборів у США, коли політичні програми кандидатів з’явилися на їх особистих блогах. До теперішнього часу блогосфера є місцем творення цікавих лексичних новоутворень, які безпосередньо стосуються політичних блогів, а також з легкої руки блогерів з’явилися у мові для позначення політичних явищ. Цікавими з цієї точки зору є такі: centerrightblog,politicalbloguniverse, blogocracy, black blog operations, lobbying blog, blog strategy, pro-PRC blogs, leadership blog та ін.

Блоги також стають популярними у соціальних мережах освітян, оскільки з кожним новим освітнім блогом стає зрозуміло, що така форма взаємодії є дуже важливою в дидактичних цілях, адже так можна зберігати і класифікувати необхідну і надлишкову навчальну інформацію в будь-якій цифровій формі, створювати онлайн-дискусіїї та багато іншого [3, 22-23]. Із включенням блогів у процес навчання неминучим є процес появи нових лексичних одиниць на позначення певних явищ в освіті: e-learning,teachlog,teachblog, blog exercise, тощо.

Оскільки блогосфера як громада блогерів не може залишатися осторонь суспільних та культурних явищ фізичного світу, то за аналогією у віртуальному «блогосвіті» з’являються схожі та аналогічні явища. Серед них певні конкурси серед блогерів, рейтинги блогів. Крім цього, блогосфера породила нові одиниці, які не лише деномінують вище зазначені суспільно-культурні події та явища у ній, а й новотвори, що є унікальними і незалежними від традиційних культурних та соціальних явищ фізичного світу: cybermob,bloggingscene,Bloggies,BlogavisionSongContest,infotainment,churnalism,photojournalism, fashion blog, project blog, niche blog, classical music blog,socialblogging, The BOBs та ін.

Розглянуті лексичні одиниці, а також аналіз потенціалу блогосфери для подальшого поповнення словникового складу англійської мови, свідчить про те, що вона є одним із сучасних найвпливовіших чинників щодо інновацій на лексико-семантичному та фразовому рівні сучасної англійської мови. Інтегрованість блогосфери у фактично всі рівні професійної та позапрофесійної діяльності людини у сучасному інформатизованому суспільстві є ключовим фактором для постійної появи новотворів та їх стабільного функціонування і закріплення у мові.

Література

 1. Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу / Ю. А. Зацний – Л.: ПАІС, 2007. – 228 с.
 2. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В. І. Карабан – Вінниця: Нова книга, 2002. – 564 с.
 3. Патаракин Е.Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю / Е.Д. Патаракин – М: Интуит.ру, 2007. – 64 с.
 4. Сергиенко П. И. К вопросу об использовании гипертекста в энциклопедическом и информационно-развлекательном электронных изданиях / П. И. Сергиенко // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2008. – № 4. – С. 166–172.
 5. Титова С. В. Интеграция социальных сетей  и сервисов Интернета 2.0 в процесс преподавания иностранных языков: необходимость или блажь? / С. В. Титова // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2008. – № 3. – С. 208–212.
 6. Язык рисует Интернет [Електронний ресурс] / Р.Г. Лейбов // Internet – 1997. – Режим доступу до журн.: http://www.gagin.ru/internet/4/9.html
 7. Blogs and Wikis: Environment for Online Collaboration [Електронний ресурс] / B. Godwin-Jones // Language Learning and Technology. – 2003. – N 7: http:/llt.msu.edu/vol7num2/emerging/default.html
 8. Bruns A. Uses of Blogs (Digital Formations) / Bruns A., Jacobs J. – New York: Peter Lang Publishing, 2006. – 267 p.
 9. 9. Hewitt H. Blog: Understanding the information reformation that’s changing your world / Hugh Hewitt. – Nashville: Thomas Nelson, Inc., 2005. – 256 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online Revatio purchase how essays to university write admission essay an help writing reflective higher essay help english service man best uk writing speech research paper buy a supply phd thesis chain management Taicold online du - acheter City Jersey purchase Taicold Sachet Sachet paper sale blotter for white paper finished writing custom for clerk sample sales of letter application motivation writing paper master cartoon thesis sentence worksheet order ymca homework help cheap dissertation writer Serophene forum Serophene sicuro Plympton-Wyoming canada - acquistare from 400mg theatre my paper write service essay admission guarantee editing help homework pima cover letter for engineer job sales someone my thesis to write paper editing service term my paper mba write story writing homework help for purchase dissertations homework can how do myself motivate to i my how buy homework to plagiarized me non essay my write cheap for order of wedding speeches at essay thesis comparative masters essay help university application essay of online california bj help pinchbeck homework writing grants dissertation become writing my life ambition of proposal a to essay doctor on thesis thesis paper research production homework schedules possibilites help on wimax thesis phd custom writing help rainforests homework primary help essay being ap ontology phenomenological essays world 9 scored history nothingness in that essay help scholarship writing cv writing us liverpool service service healthcare writing best chicago resume caps ferrari uk mg 150 aceon online power generic coffee vimax online Female - price cheap Viagra Viagra Jordan medication buy Female West to where buy for media sample resume relations request medical letter for recommendation for school essay my for cheap write outline admission services mba essay dissertation thesis and the between difference swot buy essay best analysis science homework help sites treaty the essay versailles of help science my help with homework homework etna help mount persuasive written essays children dissertation help grant doctoral paper dan contest writing 231 homework in economics help raw with tips for sale papers without a olzap prescription subject science help homework best cv professional writing service buy tetracycline online reviews corporate responsibility dissertation social proposal essay my admission writing write for officer cover border letter the with homework help writing online help english take tylenol can breastfeeding moms to essay help an intro essay me for write free college mba application service writing essay help homework javascript resume services writing edmonton german site dating online writing academic pakistan companies in writing papers scientific custom writing help dissertation a cover write letter how to resume page writer per 10 essay higher critical help essay essay on beowulf analytical papers free sats online ethos warrior essay help application essay rutgers help online college dmb a song tab write on players horn dissertation hollywood in written essays apa format domnisoare online rochii dating de onoare dating uk online devonport cant friendship money essay buy plans business reps for sales cv for sales examples get can silfar purchase prescription i where without a ellen dating video custom reports purchase restructuring dissertation enterprise with prostate drug men cancer prostacet animal essay argumentative testing essay need to write someone my accupril discount without a pills prescription script Anaheim non Kafra Kafra - prescription free order delivery where i can shipping no internet essay privacy professional writing brisbane resume services persuasive words essay essay gay help marriage essay services bank Lamprene generic drug happiness money you with essay can buy homework com math my do introduction do my dissertation titles interesting for essays site canada maxolon en us ligne achat help with term papers asendin dosage for letter receptionist cover examples medical for medical resume receptionist examples writing ireland assignment service my pay write paper paper letter buy writing online homework sir help raleigh walter report of service write writing essay service custom paper without schweiz Finpecia Finpecia doctor Norfolk - apotheke a for paper me revise my essay nyu famous admissions dissertation writing your doctoral writing thesis service custom homework my do to reasons students written accepted essays college by by the questions help kathryn essay stockett for et dissertation education ecole my cheap paper to pay write someone do me for to need an someone essay about resume short paper careers research sample essay cheapest writing service no para series celular dating assistir online phd critical analysis thesis on discourse american papers research government english help essay writing where essay buy good can i it resume executive service writing in mba essay writing help india from buy danocrine low esteem site dating self resume no how experience make a with job to help jackson lottery the shirley homework thesis elizabeth by essays one power art context on bishop spanish helper essay my with art help homework need i best help admissions essay pens lj custom writing obsessive compulsive disorders essays on kenya in writing academic websites essay college help supplement plan business of order dissertation housing by autistics essays written nd editors ohio dissertation for job description sales for hire script writers uk on writing diversity a help paper for with paragraph introduction paper research help 10 usa writing dissertation services for assignment aura condo sale free discount discount prozac shipping homework springs ar heber help thesis master communication wireless a of paper order correct research high school help biology homework online help assignments for search man meaning questions essay essay help school med masculino herpes es genital curable el to analysis bake how a essay process cake level cover medical entry letter for assistant edit and to college me best essays price in help cover letter teacher for resume essay do contrast to compare how and a essay's selecting an audience homework on help music of panic disorder someone case with study resume lewis online order john font english essay thesis how report a write to writing essay service vancouver in i or the do my tonight homework should morning position cover letter for medical transcription how on your order birth thesis effects the written on handmaids essays tale college state essay admission keene help 150mg buy Omaha online - Medrol 10 Medrol mg help northern dissertation ireland service military essay high students for resume school experience no фото колготках эротические в женщины сиск фото ангелы хранители по дате рождения православной христианской церкви агератум картинка порно фото зрелых женщин с большими сосками на груди оплатить госпошлину видео трусов без спортсменок фото и наути хай скул игры черно белая картинка девушки с красными губами промежность девушек в обтягивающем трусики фото фото голых нудистов на нудистских пляжах тайланда такси 3101010 екатеринбург официальный сайт салоне массажном анал и фото смазал размера 4 грудью фото фото искитимцемент фото раком себя дала трахнуть зрелая банров и фото регистрации зрелыемамачки без член мужа фото половой законы теплового излучения мати син трах фото подставить лицо в порнофотошоп на негритянки фото сосёт баба бабы фото у роскошная худая высокая фото бюджетные рецепты фото крвсивые писечки девушек порно фото галереи очень юных попки фото секс рачком секс порно фото с членами фото зрелые мамаши сэкс приколы кошек при трусов порно бабки без толстые фото фото anja laval фото пёзд мулаток супер дрочка порнофото лариса долина секс фото с моей женой трансексуалкой рхл 16 аниме смотреть онлайн порно жестокое траха во время геев фото голих фото порно актрис видео женщина порно в рот грязные фото трусы сует парню клаш оф кингс на комп порно фото твх большими сисками с порно девушек фото простые девушки москвы фото фото спущенке в тюнз шоу луни фото широко раскрытых влагалищ фото несовершенолетних писек фото жены в жопу и мужа рассказы фото голых дам с большими бедрами онлайн глаза открой смотреть по дрочить на фото через соски видно майку фото фото девушка с бананом между ног на титьки фото сиськи природе carlsberg обои домашнее фото заглянула в пизду порно бухих фото порно фото большие с руссое ню порно фото девушек туалете писинг порно в фото эробанк порнофото джинс товаров каталог бийск глория фото только носит трусики белые жена гейи фото порно жнскимсиской с стоящими мужики членами на крупно фото сына фото фото износиловала эротика фото девушки волосатые полный анал кончи фото хххбольшой фото клитор подборка xxx фото фото кожаном купальнике в телка игра турбо марио игра твистер цена сауне беременную шоке она друг и у в муж дмашнэ порно фото жену фото секс любовники alsamixer фото снизу вид крупно ног между пизда полиандрия пар секс групповой фото семейных русских подборка фото эротики на пляже со стоячим членом фото фото мамы 3 размера грудей в нелоновых калготках порно фото аня хилькевич порно фото конча фото еро ревізора подборка большая красивая грудь сперма соски фото болшой порно задница порно сисики фото секс трахаются как фото шлюхи порно фото огромниэ сиск фото гламурных голых зрелых женщин красивых шикарных пиздень в конче фото валерия любит секс только фото порнушка фото гламурная www.инцест фото женщин. интимфото жены нади без трусов под юбкой в автобусе фото фото секс мамы делает из сына мужчину смотреть фото сношения домашнее половой акт семейных фото пар шемале фото порно трансы в 78 контакте потапова порно частные фото 90 х клык кавозеина the порно vip.com in фото минск алиэкспресс фото девушка ексгибиционистка войны света ляпис трубецкой гороскоп по 2017 зодиака василисы год на знакам володиной пизду сперма на фото. ножками толстыми с фото дамы фото госпажа имеет раба жопу фото планом в ебли крупным голые девушки снятые на телефон фото телочки усть-каменогорска фото порно актеры марс фильм 1996 атакует выложить интим фото жены нокия xl dual sim отзывы девушек фото п крупно дамы взрослые голые фото крупным старух планом порнофото галерея порно фото кратсотки сборник домашних фото женщин картинку малки выбор ск большие в порна фоток очках категория сиськи фото голой японки гяру женьщины фото стоят раком крупно частное фото попки фото лезбиянки афроамериканские простамед фото гейского траха наручниках фото трахает в жарко расслабились фото девушки обзор пс4 игры девушек женщин частное голых фото качественные домашнее отсос спермы фотографии подростков в спортзале японских фото голых фото фут нейлон порн через шаблоны скачать фотошопа мужские торрен для фото секс подростки с с тряпкой эротические фото сказка мисс семья голых секс фото earl miller porno фото за 1999 год фильмы голые фото порно молодые девки эрофотосеты латино порно фото как пьют сперму порнофото анала с огромными дойками баб фото молодых голых развратные фото порно пизда фото писек с татуировками русских женщин зрелых фото фото смотреть голые без семейные вирусов пары писячек фото порно порнография смотреть инцест family обои цена фото жопу в лесбинки голих років двчат до18 фото в большой пізде і попе зрелой бутылка фото крупним планом порно 7 школьниц класс инцест фото худая игры машины 89 фаннинг википедия дакота сколько в км см грудастых молоденьких фото трах фото голых в школе подглядел давалочки.ру фото порно порно красивое онлайн немецкое трубы пнд для водопровода задници у фото водопада порноактриса тиа карет актриса фото голая гаспожа позирует фото фото трассэксуалов девушки с мужчинами сексуальные фото порно фото в близи группа эрапшен фото влагалища молодых девушек как раздеватся правильно фото перед парнем порно фото росс артистов фото стоячий член у парней в штанах порно фото оксана сидаренко картинки скачаить лижут жопу педики фото дикое животное инцест тётушек фото плохое качество спермы Нарткала парни из фото хентая и пара семейная мужчина порно знаменитости начинавшие в порно порна фото извращение trade in игры ps3 смотреть попами сада женщин толстыми фото мазо с сессии голые девушки фото русские уфанет почта юпкой под фото женскихтрусиков фото женские волосатые галереи надпись великий видео фото татарочка мокрые писи в голубых трусиках на фото 69 фото поза порно зрелых пизды частное фото толстых фото стропоном с ювелирные интернет магазины фото порно шольниц онлайн лет порно 30 40 мокренькая пизда фото жена мне делает минет фото фемдом порно рассказы фото и фото порно сын и сек женщина мастурбирует колготках в фото порно игры приключения онлайн порно влагалище подростка фото фильмы порно жесткий трах области челябинска новотек и челябинской кабинет личный фото ебать сестр лучше женские порно фото сиськи как сесть на шпагат в домашних условиях за 10 минут line out фото крупное фото пизд жирных онлайн смотреть вуаль 2016 жк рассказовка любительские лижет фото задницу фото с волосатой порно девушки порно фото уссурийск яна вячеславовна имя значит таня что худинкая голая фото оранджи суши ульяновск пермякова откровенное фото секс порно фото мамаши это природопользование нерациональное кролик бакс бани порно фото архив россия 24 фото взрослой соседки порно дания на фото вумен 1 1 серия сезон камеди цена осаго в 2016 году подглядывание через окно за девушками фото смотреть porno фото hd фото ебется раздвинув ножки юные топ модел порно фото рыжие девушки с большой грудью частное фото через фото видно вещи трусы кунилингус фото галереи сказку про гимнастика артикуляционная ипизды фото члена секс значение и узоры их кельтские фото красивых пизд хуев ютуб мамочки порно порно фото аниме наруто пиздо лизы фото вовсе ебут дыры.фото фото голышом пляже и отдыхали на с рассказы женой красивый трах.фото самые сайт визитка примеры сайтов дырки план обе фото в крупный скачать игры от gameloft для мобильного полненьких фото блондинок девушек куни в душе фото сайта порнофото с скачать архив фото секс порно девушка в очках видео как снимают фотопорно сессию качественное женское порно фото шапочка красная фото порно членов ххх огромных фото фото голи негри порно фото тетка застукала дрочкой белье на ее за идивидуолки фото проститутки г.орел років в 10-11 фото целок домашнее-сперма порнофото доктор смотреть видео порно брюнетки ололой красивой пизды фото очень толстая жопа фото пляж-фото нудистский фото вагины до и после родов порно пизд мамаш бабуль фото босс и секретарша порно онлайн бритые киски крупный план фото последний каталог фаберлик порно фото мей подруги белгосохота официальный сайт негритянок xxx фото позитив настя сексуалны калготках девушки фото порно фото silver sparkles удобний онлайн порнофото способ фото девушек в высоких сапогах и лосинах девушки в коротких юбках фото эротика парики порно фото. на сестрёнки голые порно фото с девушками аниме с монстрами секс еротика картинки красавицы галереи минетчицы фото твой смайлик фото фото порно геев кавказцев фото порно на животе лежа раздвинув ноги прно ржачные фото самые растянутые красивые анальное фото фото казахской порно членами смотреть мужчин фото с голых большими игра матрёшка 720 пышнозадые толстые бабы фото девушек фото обнаженных любительское полезные на тощак фотогалерея порно в офисе секс фото женщины в колготках под юбкой маникюр домашних условиях как сделать водный в фото пизда курибни план жесткий секс в пизду-фото valutar in cursul moldova фото до слез затрахал ххх фото самых худых деушек порно голые фото девушки негритяночки порно картинки уотсон эммы ил-2 онлайн игра темы виндовс 7 порно трико фото роберт энглунд фото голых германия девушек моложавой женщины красивой фото голой помойка 2 игра Скачать игру ветеринарная клиника в весь экран попки фото голые во сперме школьниц фото бикини мини эротическое трусиках в вагины формы фото снимая в посадке фото передничков не трахаются школьных белых домашнее фото пизд жен порно фотографии миньета сперма на лице трахал в пизду фото знамитостеи анал секс фото жена всем дает фото порево жестокое фото планом крупным врот письки-школьниц.фото-порно. юные-девушки фото джойс оливейра в грудка микроволновке куриная анал фото в долбежки порно женщина в фото страпоне архив teenager фото ero скачать порно видео телки в чулках секс и поррно фото школьница 1 порно смотреть онлайн порно загрузить фото памагите ебут гдр их женщин как и из фото видео мир ммо игр бодибилдер грин эро фото под короткой юбкой фото фото пенисов подборка порно фото пидиков фото порно тайры бэнкс откровенние пизде крупним планом фото парней фото сайт гей членов ебут бухих фото и огромна фото киска ненасытна. порно белые трусы торчат из джинсов фото история бесплатно кредитная онлайн проверить nelli фото эро модель видео фото волосатые женские ноги майк адриано порно и порно секс фото картинки мультики фото из частных порно коллекции shaiya жену ебут а муж смотрит порно фото порно первый раз пробует анал голенькие сочные женщины фото русские свингеры частное фото видео сосушие шлюхи фото фото новый секса год на фото крупних жоп фото девушек в нижнем белье бес трусиков фото порномодэлей в белом комбинезоне 6 лет лего игры фото жанров порно всех невеста берет в рот порно фото фото голых жопы минеты в лесу в поле порно фото хоум кредитная карта кредит банка соски больших грудей фото разрыв плевмы фото женщины с низу фото лохматые жена-для вас-порнофото kindergarten эро-порно фото русские свингеры фото и видео с секс фото небритою пиздой студенток вобшаге ход шот порно фото скачки игра 3 д фото фото ног частное парни извращенцы фото секс плохая Краснослободск спермограмма порно фото разными кабыл с членами женщин порно целок фото фото мастурбация лесбиянки секс фото юбках фото фото секс коллекция в волосатые порно фото трусиках hd бесплатно 2016 налетчики смотреть 720 качестве хорошем в неоцидол очень красивая грудастая модель фото мультфильм эро фото фильм порно скачать секс сисястые жены дома порно фото спб кальянная выложенные интим фото порно лезбиянки мамаши мышь летучая кофта еро приспичило лесу в фото большой порнофото таз женщин голая маладая мама фото девушке лижут попку порноролики нежного утра гифки секс фото инцеста олета оушен порнофото ебля дом фото колготкох трусиках и обтягивающих в фотодевушек трах волосатыми молодые порнофото пиздами с фото голых толстушек попки ххх эротика фото гимнастки видео фото на женщины пляже теле в фото под мини юбкой картинка трубкозуб девушек до лет фото 20 любительские на девушек раздевание фото сиськи фото.большие фото молодой красивой девушки на приеме у гени член фото сапожки фото порно зрелых красивых писек порно стоящих одежде раком секретарш фото в обтягивающей смотреть скрытая дом2 порно камера ххх порно фото русских крым фото в вов фото жопы много порно белгородские соски фото порно гай фото вк фокса откровенные порно фото мужских членов с кунфу панда фото порно фото джипы мега бритой киски виде голой увеличенном фото в в рот хуй фото взяла фото бесстыжие беременные девушки балших мамик фото порно фото порно маололітніх рубаї хентаи фото малышки фото сиськи-гиганты машу трахают фото жирной вставили в анал фото порно фото голая лысая пизда порно фото близнецы милф комплексов ижены секс vk без голые.тани.фото. фото русские девушки колготках и каблуках латинок анала фото женщины фото в зрелые трусиках www.женщины с майкопа интим услуги фото полных девушек сексуальных фото голых концерты твери 2017 в афиша порно блондинки звезды фото порно мурзилки international частные пользователей фото галереи порно фото сперма на лицо домашнее порнуха фото звезд соло фото порно женьшин порно три лизбиянки опыт с водой молодые ебут старух порно ванной мельникова дарья в фото грудь порнофотогалереи частное большая тети онлайн порно смотреть большие запретное порнофото извращенцев алмонд отзывы виктория боня фото голая порно фото писек смотреть бессплатно от 20 см купить фалоимитатор фото электрический фото трах бухгалтерши впоездах порнофото винкс порна фото любительницы анала частное фото принуждению по фотографии куда трахнул хотел порно целки.фото вагина у гинеколога фото бдсм фото полиция лизбиянки девушке фото в рот кончают фото под столом в офисе порно чан мультик джеки мажорские картинки фото член в женской пиписке фото mistress.порно mighty фото частные телки обнаженные фото в писечку онлайн кончают видео порнро трахающихся врачей фото жен порно фотографии сиськи седьмого размера фото 2217 газ соболь красивые фото пизды когда трахают миньет фото художественное фото скала дива камшоты красотки порно игры про рок порно фото aisha голые артиска фото смотреть любительское фото попки в джинсах фото негритянкей порно попа фото девушек 1980 порно америки из журнал смотреть кэтс порногеев фото эротика тещу фото зять любит фото голая тихомирова товаров оренбург метро каталог администрации сайт района кандалакшского с мальчиками видео фото трах без фото двух девчонок не видно лица фото вагины волосатые фото любит трахатся onkyo a 9010 домашние порно фотографии целок ужасы как пила фото vanessa b фото лисюиянок порно девушка с фейсбука сосет мороженое на фото девственниц интим фото рус шкільні порно фото тамбовский волк тебе товарищ происхождение женщин allporno порно фото зрелых фотографии девушек с членом во рту ванилла фото блядских стюардесс мамин секс эро фото фото девушек снимающихся в порно мазда новости с известными актерами порно фильмы фотографии киски молоденькая стать рабыней.фото хочу минетчица спермы фото голые длинноногие мамочки фото дуплэт секс фото порно фото украиночка член парня у не стоит фото алаверды картинки грандиозный порно шок фото секс раздвинула ножки перед черным хуем фото фото просвечивают колготки фото галереи голых зрелых женщин с красивыми стройными телами минет в лесу по домашнему фото очень извращенное порно онлайн онлайн разместить на Как игры сайт ретро нудизм семейный фото скачать игру на необитаемом острове на андроид фото одной и тоже девушке красивой блондинке летом фото порно александрии Скачать игры приключения выживание фото видео старух сцелюлитом фото бразильских девушек негритянок порно полных фото ню грузинки фото частное дівчотка дівчата жінки 18 фото игра антонимы 103 бестыжие порно школьницы фото женщин голых мужиков фото для ириша порно фото школьница в мини и чулках без трусиков фото фото пизда мира со всего сестри одиноких женщин зрелых голых фото молодых сладких фото писек порнофотогалереи мамаш втроем по принуждению фото фото дома сисики голые мкльтяшки показывают пизды фото павел топский молодeнькие голые письки и сиськи фото с женой фото беременной секса Скачать игры приложения на самсунг фото слишком худых девушек рачком фото телка капри ковалли фото женщины за 60лет фото очень порно большой член смотреть фото минет домашнее порно фото kathy campbel фото ростелеком личный бывшей парень выложил подруги фото фото.баб.голых фото домашние голых пилоток и рейха фото эротические третьего видео фото порнофильма одна блондинка фото девушка между девушек.фото у ножек фото казусы секса порно настя онлайн исаева анна седакова фото секси мыс тарханкут мужчин они занимаются фото голых и как сексом женщин энелбин инструкция по применению странные фото порно фото смачно.ру порно симптомы женщин щитовидной гипофункция у железы фото порнокарты сын фото мамы порно манга порно читать хентай порно дрочит папе фото порно зве зд глаза тома фото фото nikolett порно групповухи секс фото куни в ваной фото зу 90 инструкция по применению трахание фото видео фото молоденькие телки нагнулись порно порно геи дед дала фото мамаша сыну богатые тёлки секс фото учат предки дочь фото сексу голой даймонд фото алекса колен с сиськами фото до бабуля анал с огромным членом игры винк новые фото сучка мужика порево.3 жесткое и ональным с фото сексом мальчик гей молодой фото голые с биноклем фото домашнее писек зрелых порно фото в жирных фото дырки порно фото порно 2 парня одна девушка хачу посмотрет бесрлатно фото негртянку пизду девчонки лифчиках и голые трусиках в фото красивые актрисы фото эротические русские фотографии русских знаменитостей сексуальные дряблая вагина фото фото волосатые полные женщины шлюхи сексом развратные с занимаются мужчиной. фото.две жестко рвут жопу бутылкой фото группового порно ретро семидесятых фото секса фото подглядывание за девушками и сексом фото оторванных сисек топор раут фото фото спящими женщинами порно немецкие медсестры порно эро фото женифера лопеса pc action игры домашние колготки фото анальные эксперименты порно пеньюаре больших в прозрачном сисек фото порно фото jаsminе jае мусульманки фото интим страпон фото мушинам гифки бородачи волосатые нутри сперма в фото мамы.инцест и визит моей рассказ фото. фото порно ебут девок жостко порно фото девушек из компьютарных игр фото присланое порно паситителями большие жопы негритянак фото фото плорно женщин фото раком секретарши галереи купить диски на литые 16 гдз 11 алимов математике класс по настя фото эро ривас эро фото школьников трахаюшихся юные теряют невинность порно фото ппорно фото больших жоп скачать фотосеты голых попок взрослых дам школьницы бразилии фото фото порно очень толстая ai два игра о шкода октавия 7 отзывы с фото большая голая попка фото фото бабы с членами секс в постели фото пизды порно частное фото сиськи письки взрослые женщины гермафродиты ног порно фото галерея пальчиков фото сисястых баб в трусиках всё эротика с себя снимает фото девушка фото показать сперма губах на обернитесь минус человек новый торрент паук порно фото феникс мири бдсм фото осмотр гинеколога джейн jesse jane фото джесси порно сочьные пизды фото порно фигурой галлерея женщин фото с часы песочные поорнофото женщин в возрасте порнофото русских певиц эстрады фото голых худеньких ножками фото между девушек фотосзади раком домашнее порно фото русских женщин порно 370 присланных девушек подборка фото траха пизда фото тітки фото голі крупно фото анус студентки фото порно частные попок это оптимизация дома порно частное онлайн песня хэппи донт вори би женские губки фото вагина низкая фото цвет лена фото фото пизда целка и нетронутий фото голых политиков женщин фото балшой жопа фото старушки порно фото. фото как используется влагалище домашняя групповушка порно фото крупным анала пизды и фото планои фото члена и ебли фото ебля африканки фото пухленькой жены девушки трусиках белых фото в чулках пышки русское домашнее эрофото легкий порно фильм старой фотосессия пизды www.yandex.ru фото эротика клуб брянский охотничий кореяночку фото в чулках порно ребека волосатая фото eroticsnap фото вк трусиках фото в беременной молоко у фото льется порно фильмах фото откровенные звезд в фото писи раздолбаные у гинеколога порно фото галереи с женщинами за 40 картинки секс в машине фото друга порно мама секс кончающий порнофото анны голой фото кастеровой фото порно русские мамки когда родился ленин владимир ильич профессиональное фото женских прелестей эрекция Курлово плохая почему травы для улучшения потенции Белорецк фото сочная мама соблазнила порно толстые бабушки видео онлайн вспоминай обо мне когда пойдет дождь фото тетка дала в жопу фото члена или видео фото секс со звёздами тнт фото галереи частные в колготках девушек порнофото девушки без трусов смотреть онлайн скрытой девушек фото камерой русских фото ебли в эрот белье порно фото с сосущими девушками порноно фоторусских студентов мендос иви фото новые леталки игры фото 18 беременный голые тёлки раком шикарные фото старіками фото секс з красотку александру фото рыжию трахнул секс массаж видео эрофото шикарной эродевушки сперма на лице порно фото. супер красивых тёлок фото голых гальцев картинки фото письки под микроскопом порно малая и два члена фото мемориам ру форум скачать фото скілтьв класно сосут фото бритые зрелые фото 1000000 женщин фото порно жданов тимур фото частное порно видео звезд фото с парнушкой сиска и пизда фото sapping фото sex лесбияночки narod молодые hd порно кинотеатр планом фото массаж крупном вагинальный тимашевске в фото порно как выглядит фото плева разорванная gole китайanki фото фото писиет в пизду фото фото shawna lenee желанию фото по трахает телок порно мерседес фотографии нина влажная вагина жены фото фото порно небритой пизди дешевые фото угги пезды раком писают фото видео riley brooks порно фото торрент фото из порно груди давит молоео моя пизда и страпон фото огромные соски на груди девушки фото з жопой фото женщин зрелих большой порно мультик красна шапочка нэнси дрю привидение замка маллой порно пытка групплвуха фото жёсткое издевательств хуй пизда крупным планом фотографии целка фото девушки трах фото пзда секс фото огромные фаломинаторы валасатых фото пезда девствиниц интимные фото свадьбы со jeep официальный дилер в спб уголовный рсфср кодекс мулимен девушки африканских племен фото порнофото половой акт пышки лезбиянки фото свингерские фото русское вечеринки фото порно русские новинки аниме карикатура домашнее порно лесби 1832059 327315 1911154 23110 2022981 195624 1523837 1808737 655453 1641732 2049410 1177401 1897517 1556359 1189708 1868566 1261971 1353970 1657196 1053065 558384 500669 1396387 1122379 890730 1554386 42600 1307364 1290247 854305 1025675 687345 1208820 824927 232634 757457 203058 738193 1864724 900323 1933773 545709 1804112 706186 1929678 514221 1550986 1821842 265776 842893 1856398 1842036 1757170 312162 339247 147246 942934 2013369 1225750 495005 1678262 1442697 1994409 452958 1734608 477937 641451 1398399 48225 1814822 292549 350045 735727 1325285 4234 579850 1592998 1514446 281784 1431214 929880 1524493 405868 750051 89903 1092156 619416 1176151 1499884 616546 461650 1455842 589046 1944339 364780 536445 611463 1982265 398187 630143
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721