Абу’Алі Міскавайг та Абу Хайан ат-Таухіді. «Верблюди, які тікають, і собаки, які їх переймають» (Передмова, переклад з арабської та коментарі Михайла Якубовича)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Джерело: «Всесвіт», Νο. 9-10, 2009

Постать Абу’Алі Міскавайга, видатного арабського мислителя Х—ХІ століть, навряд чи буде незнайомою для багатьох вітчизняних інтелектуалів, зокрема тих, хто цікавиться історією Київської Русі. Справді, величезний історико-географічний компендіум «Досвіди народів» (Таджаріб аль-Умам), створений свого часу Міскавайгом, містить надзвичайно цінні відомості про життя давніх слов’ян — наприклад, детальний опис походу русів на прикаспійські землі, історичний факт, подробиці якого ще й досі є предметом численних дискусій. Проте історична наука була лише одним із аспектів багатоманітної творчості Міскавайга; саме тому не менш важливими є його філософські праці, присвячені, головним чином, проблемі людини.

Ми традиційно звикли до уявлення про те, що середньовічна література — як східна, так і західна — формулювала ідею людського в надто формальному контексті. Мова йшла про персону, особу, індивіда, але не глибинно індивідуальну особистість, оспівану добою Ренесансу та новочасними екзистенціалістами, а згодом і багатьма іншими філософськими школами ХХ і вже ХХІ століть. Не можна оминути увагою того, що Середньовіччя загалом продукувало дещо інші світоглядні пріоритети, ніж гіпердинамічна сучасність, що стосується й антропології, вчення про людину; але настільки ж недоцільним буде ігнорувати гуманістичну складову середньовічної культури, розчиняючи її у невизначених термінах на позначення Середніх віків — «теоцентризм», «номократизм» та ін. Тим більше, коли мова йде про східну культуру, де існує зовсім інша логіка утворення смислу поняття людське, яка зберігає своє значення й досі. Не прив’язуючи думок мислителя до конкретних історичних подій, можна лише стверджувати, що існують філософські системи, які слугують виразом цих факторів, встановлюють певні ідеальні площини, задають ціннісні орієнтири та, нарешті, розгортають свою думку в категоріях змінної сучасності, не відмовляючись від данності, але, водночас, зберігаючи прихильність ідеальності. Чи не є таким гуманізм, до витоків якого сучасний франко-арабський мислитель Мухаммад Аркун відносить і Абу ’Алі Міскавайга? Правдивість таких суджень може з’ясувати як історія, так і сама постать.

 

Що ж було характерним для мусульманської цивілізації часів Міскавайга?

«Золотий вік» ісламської культури був, у певному аспекті, наслідком своєрідного глобалізму. У VIII й ІХ століттях на величезній території Арабського Халіфату відбувалися значні культурні перетворення, активно тривало змішування культур, формувався етнорелігійний синкретизм і, зрештою, іслам та «арабськість» перестали бути тотожними поняттями. Утім, чи не це промовлялося ще в Корані устами неписьменного араба Мухаммада: «О, люди! Воістину, я — Посланець Божий до вас усіх!» (Коран, 7:158)? Отож, значну роль почав відігравати спадок попередніх цивілізаційних утворень, що, зауважимо, культивувалося й багатьма представниками правлячої еліти. Особливу роль за часів аббасидських халіфів (які правили від 750 року) відігравала династія Бувайгідів (932—1055 рр.). Члени цієї родини обіймали посади міністрів (вузара’) та головних правителів (амір аль-умара’), зосереджуючи у своїх руках значну політичну владу. Величезні статки Бувайгідів дозволяли їм маніпулювати навіть халіфами, влада яких часто ставала номінальною. Родоначальник династії, Бувайг, вважався нащадком давніх перських царів. Зрозуміло, що Бувайгіди прихильно ставилися як до усього перського, так і належного до інших культур.

У світоглядному контексті змішування народів, перетин різних культур та релігій розширювали соціокультурний обрій ісламського світу. Саме цей факт був однією з причин створення універсальних філософських систем, спрямованих на вдосконалення людства як такого, незалежно від віросповідання чи національної належності. Якщо традиціоналісти, апологети доктринального ісламу, часто виступали за очищення мусульманської свідомості від «чужинських» елементів, то представники філософської думки, орієнтованої на спадок античності та еллінізму, у своїх етичних поглядах намагалися максимально узагальнити ісламський світогляд, віднайти такі паралелі у релігійних та філософських ученнях, які говорили би про вічні, притаманні для кожної людини цінності; зрештою, говорили би про людське та людськість взагалі. Особливе значення цей соціокультурний стан мав для розвитку етичних поглядів, спрямованих на вирішення не лише завдань чистого розуму, а й нагальних актуальних проблем, що хвилювали середньовічне суспільство.

Більше того, представники фальсафи (так називався східний арістотелізм і неоплатонізм) у цей період звертаються не лише до філософського спадку еллінів, а й до вчень персів та індійців. З’являється ідея «вічної мудрості» — аль-хікма аль-халіда, яка у різні часи була притаманна різним народам. Одним із найвидатніших апологетів цього вчення і стає Абу’Алі Ахмад бін Мухаммад бін Йа’куб Міскавайг, «Третій вчитель» мусульманського світу («першим вчителем» називали Арістотеля, а «другим» — Абу Насра аль-Фарабі (873—950 рр.)). Цей видатний мислитель також часто згадується під ім’ям ібн Міскавайг («син Міскавайга»), хоча сучасні дослідники віддають перевагу імені Міскавайг як власному (походить від міск — «мускус», надзвичайно поцінований у ісламському світі аромат).

Перс за походженням, Абу ’Алі народився 932 року в перському місті Рай (Рей), значному культурному та релігійному центрі. Засвоївши змолоду традиційні для того часу релігійні й філософські науки, мислитель опинився на службі у вже згаданих Бувайгідів, які мали величезну для тих часів бібліотеку. Міскавайг стає хранителем цієї скарбниці, за що навіть отримує почесний титул аль-Хазін («Скарбник»). Високе соціальне становище дозволило мислителю не лише перебувати у найвищих, елітарних колах тогочасної культури, а й ознайомитись із великою кількістю перекладених арабською мовою філософських та наукових праць. На посаді хранителя бібліотеки Міскавайг пробув майже все своє довге життя. Вважається, що він помер та був похований у місті Ісфаган 1031 року. Серед учителів Міскавайга був історик Абу Бакр Ахмад ібн Каміл аль-Каді (пом. 960 р.), а також коментатор праць Арістотеля, ібн аль-Хаммар. Бувайгідські візіри, яким служив Міскавайг, також належали до кола найосвіченіших осіб, зокрема літераторів (таким були, наприклад, ібн аль-’Амід та його син ’Абд аль-Фаз). У одній зі своїх праць мислитель описує сина ібн аль-’Аміда як людину із надзвичайною любов’ю до вченості. Коли у 965 році будинок візіра грабували, Міскавайг зміг врятувати лише книжки. ’Абд аль-Фаз, дізнавшись про цей факт, піклувався лише про долю бібліотеки. Міскавайг був знайомий із аль-’Аміррі, послідовником «філософа арабів» аль-Кінді (бл. 800 — після 863 рр.), літератором Абу Хайаном ат-Таухіді (пом. 1023), а також багатьма іншими видатними мислителями того часу.

Головним предметом зацікавлень Міскавайга була етика та історія. «Третій вчитель» глибоко занурюється у моральну філософію античності та еллінізму. Проте це не означає, що його філософська думка є продовженням чи простим запозиченням античних теорій; її мета, завдання, парадигмальний зміст та окремі концепції мають оригінальний і самостійний характер, адже переосмислені у новому, східному культурному контексті.

Важливе значення для філософського дискурсу Міскавайга мала традиція адабу. Загалом це слово слугує виразом ідеї певного звичаю, сповідування прийнятих у суспільстві норм, виховання та освіченості. Але у своєму історичному сенсі адаб позначає літературу, зокрема «світську» (дунйаві) та художню — повчальну, романтичну, інколи гомілетичну та ін. Як відзначав ще німецький сходознавець Адам Мец, у ІХ столітті з адабу вийшли «світські науки», в тому числі й філософія. Справді, виникає традиція «популярного філософствування», адже сама фальсафа стає обов’язковим компонентом освіти. На перший план виходять етичні та соціально-етичні тексти, перекази з минулого, життєписи давніх правителів. Свого часу ще єврейський мислитель Саадія Гаон (882 — 942 рр.) відзначав, що історичні книги кожного народу складаються з трьох елементів: наказів та заборон, прикладів покори й непокори, а також життєписів тих, хто був доброчесним та хто не був. Таку ж думку висловлював і Абу Наср аль-Фарабі, вважаючи, що вивчення життєвих шляхів праведних та негідних царів є важливою складовою «науки про місто», своєрідної політології Середньовіччя. Натомість Міскавайг, поєднавши у своїх працях, за висловом дослідника Л. Гудмана, «філософію та історію», осмислював людське й історичне саме у контексті адабу, віддаючи перевагу популярному, навіть повчальному стилю викладу часто складних для розуміння загалу філософських проблем. Але такий вид трансляції знання не є випадковим; оскільки Міскавайг вважав, що людина стає людиною лише тоді, коли живе суспільним життям, його орієнтація на широкі верстви населення відповідала цьому важливому гуманістичному принципу.

На жаль, до наших часів дійшло не так уже й багато праць Міскавайга. Серед приблизно десяти текстів різного обсягу зберігся й унікальний документ, фактично написаний двома авторами. Мова йде про аль-Гауваміль уа ш-Шауваміль («Верблюди, які тікають, і собаки, які їх переймають»), працю із символічною назвою, фрагменти якої вперше презентуються українському читачеві.

У добу Середньовіччя «співавторство» було рідкісним явищем. Більш популярною була співпраця у вигляді коментування чийогось тексту, диспуту чи листування. Певною мірою аль-Гауваміль уа ш-Шауваміль належать до останнього виду праць, адже Абу ’Алі Міскавайг відповідав на розлогі запитання видатного літератора свого часу, Абу Хайана ат-Таухіді (бл. 922—1023 рр.), автора запитань, аль-Гауваміль, попередньо викладених окремою працею. Сам Абу Хайан був надзвичайно ерудованою особою та автором багатьох літературних шедеврів. Обертаючись у визначних культурних колах свого часу, ат-Таухіді увібрав у своїх працях найактуальніші філософські та релігійні дискусії тих часів; не прагнучи до створення власної філософської «системи», Абу Хайан активно цитував своїх учителів (одна з його праць так і називається — Мукаббасат, тобто «Запозичення»). «Верблюди-запитання» ат-Таухіді перебували у сум’ятті, а «відповіді-собаки» Міскавайга відновлювали втрачений лад. Можливо, саме тому за ат-Таухіді ствердився настільки специфічній титул — «філософ, який запитує». Проте коло питань, які з певних причин цікавили ат-Таухіді, не можна звести до конкретної науки чи галузі знань — мова йде і про філософську логіку, і природознавство, і психологію, і суспільні відносини. Та найбільший інтерес автори виявляли саме до етики (’ільм аль-ахляк), тобто, у широкому сенсі, кола усіх проблем адабу. Очевидно, багато ідей, висловлених двома авторами, не втратили своєї актуальності й у наш час; вони допомагають не лише осягнути іншу культуру «зсередини», а й розширити уявлення про людське, навіть занадто людське, притаманне всім народам, у всі, зрозуміло, часи. Адже саме ат-Таухіді, услід за своїм вчителем, Абу Сулайманом Логіком (пом. бл. 1000 р.), повторює, що «людина є проблемою для самої себе». Чи не про це говорить і сучасна філософська антропологія? Утім, зауважимо, кожна із думок, висловлена мислителями, залишається лише поглядом. І навіть кілька невеликих фрагментів аль-Гауваміль уа ш-Шауваміль залишаються й будуть залишатись лише одним із поглядів; поглядів, надто критичних для свого часу, але, разом із тим, надто філантропічних. Проте чи може людинолюбство мати межу, зберігаючи при цьому свою гуманістичну сутність?

Будь-який переклад, а, особливо, філософського (або й «навколофілософського») тексту, є неповним без кількох зауваг. На жаль, українське перекладознавство досі не має сталого «шаблону» для перекладу багатьох філософських понять, а, особливо, тезаурусу середньовічної філософії, спадщина якої у перекладах українською — велика рідкість. Стиль тексту Міскавайга й ат-Таухіді, утім, не позначений жорсткими категоріями; проте це не позбавляє перекладача відповідальності за збереження автохтонного смислу основних понять. Оскільки у тексті йдеться про людське, то, певно, черговий відповідник краще відшукувати у самих собі, своєму досвіді. Чи не змінить це смислових акцентів оригіналу, адже ми є людьми іншого часу і, що найголовніше, іншої культури? «Глобальні» зміни смислу були би проявом надмірної ангажованості; текст адаптується до нашого досвіду (передусім, «герменевтичного»), але, за жодних обставин, не підміняється самим досвідом. Чи не цьому вчить нас Міскавайг..?

***

Ім’ям Бога Милостивого, Милосердного!

І. [Самолюбство — вид брехні]1

Запитання. Чому розумна людина може бути самолюбивою? Адже знання вимагає протилежного, тобто смирення, лагідності, самоприниження та нехтування собою через слабкість?

Відповідь. Сказав Абу ’Алі Міскавайг, нехай буде милостивий до нього Бог:

Якщо мова йде про того, хто справді гідний називатися знаючим, то самолюбство йому не притаманне. Така людина не страждає від цієї вади. Як же вона може страждати від неї, якщо знає її причину: самолюбство — хвороба, яка з’являється від самообману?

Це так, адже сутністю самолюбства є думка людини про чесноти, які насправді для неї не характерні. Вона помилково приписує їх собі, а далі починає відчувати їх і, нарешті, переконується у їхній правдивості. Образ, який складається у цієї людини, схожий на образ, притаманний тому, хто бачить на війні хороброго чоловіка і вважає його героєм. Ось той виявляє свою чесноту — хоробрість, відбиваючи напад та знищуючи супротивника. А сам же спостерігач, коли він перебуває наодинці, одразу відступає назад і втікає від битви — чим подалі. Разом із цим він приписує таку хоробрість і собі, будучи у таких думках про себе неправдивим. Але згодом у нього складається переконання про їхню правдивість, і це — одна із найдивовижніших та найбрехливіших душевних вад. Адже брехня тут є подвійною: людина бреше інший, щоб переконати її та ввести в оману, а також вводить в оману цією брехнею і себе! Вона сама переконує себе в цьому, стаючи самолюбивою та гордою. Складеність цієї брехні призводить до того, що вона стає гіршою та ганебнішою від звичайної брехні.

——

[1] Нумерація, назви розділів, а також слова «запитання» і «відповідь» додані перекладачем з метою логічного ромежування частин тексту.

Якщо доброчесній та наділеній знанням людині не притаманна вада звичайної брехливості, адже вона знає про її мерзенність — особливо тоді, коли її не потребує, — то подвійна вада самолюбства є ще глибшою. Ось тому я говорю: розумна людина не вихваляє себе. Саме так і вирішується ця проблема.

ІІ. [Правда й омана у снах]

Запитання. Чому деякі сни — правдиві, а деякі — ні? А чому одразу всі сни не є правдивими чи брехливими? Які ознаки дозволяють віддати перевагу тому чи іншому? Можливо, в цьому є таємниця, яка розкриється через дослідження.

Відповідь. Сказав Абу ’Алі Міскавайг, нехай буде милостивий до нього Бог:

Уже стверджено й доведено філософськими пошуками, що душі не притаманний час і що її вчинки ніяк не залежать від часу. Вона не потребує його, адже час іде слідом за рухом, а рух — особливість фізичної природи. І якщо це так, то в душі присутні всі речі, незалежно від того, є вони минулими чи майбутніми. Вона бачить їх одним і тим самим оком. Сон — це відмова душі від деяких засобів, які у цей час відпочивають. Під такими засобами я маю на увазі відчуття. Отож, коли душа відмовляється від цих засобів, то в неї залишаються інші — самісні дії, які характеризуються іншим видом руху, а цей рух і називається сновидінням та душевною подорожжю. Такий самісний рух залежить від двох станів — Божественного, сутність якого полягає в баченні душею вищих обріїв, а також фізичного, який є баченням нижніх обріїв.

Коли людина не спить, то душа своїми очима може бачити щось або ясно, або приховано. Це залежить від сили зору, а саме його гостроти чи слабкості, відстані, на якій перебуває сама річ, а також прозорості того, що перебуває між людиною й тією річчю, його товщини й густини. Зважаючи на такі умови не всі бачать однаково. Наприклад, хтось може дивитися за однієї із цих обставин на живу істоту, а вона буде вважатися йому каменем або звіром, тоді як насправді це буде людина; буде думати, що це — Зайд, а насправді це ’Амр. І коли зникнуть перепони й перешкоди, то можна буде бачити досконалим поглядом.

Саме таким є стан душі, коли вона спить, тобто не використовує засоби відчуття. Вона бачить речі, які можна бачити завдяки першому образу (ар-расм аль-ауваль) — я маю на увазі найвищий рід, який охоплює найзагальніші речі1. Після цього картинки стають усе чистішими для неї, поки, нарешті, вона не побачить їх відкритими та ясними. Існує згода в тому, що побачений нею образ предмета потребує тлумачення й пояснення, але якщо вона побачила щось незатьмарено ф відкрито, то ця річ не вимагає коментаря. Отож, саме те, що побачене людиною уві сні, буде згодом побачено нею в реальності.

——

[1] Міскавайг — передусім, як філософ — апелює до неоплатоністичних поглядів, де сновидіння фактично розглядалися як одкровення активного розуму.

Таким є різновид снів, який залежить від швидкого і благородного погляду, що сходить із найвищих обріїв. Через нього стають можливими застереження та правдиві сни, а вони — частина пророцтва.

Щодо іншого різновиду снів, того, який залежить від низького погляду, що сходить із найнижчих обріїв, то він перебирає речі, які складаються зі збережених життєвих картинок. Сюди належить усе побачене та почуте, але немає у цих речах ладу. Немає тут і застереження про щось. Іноді такі картинки складені, наче гра, так, як вчиняє легковажна людина, або гравець, який не має у своєму прагненні певної мети, просто захопився грою. У речах, які пов’язані з цим сном, немає користі. Такі сни не витлумачуються й називаються «уривчастими» (адгас).

IІІ. [Добрі та погані друзі]

Запитання. Що людина отримує від свого приятеля, а саме від його добра та зла? Як це можливо, що погана людина впливає на хорошу швидше, ніж хороша на погану? Яку користь душа має у дружбі?

Відповідь. Сказав Абу ’Алі Міскавайг, нехай буде милостивий до нього Бог:

Один приятель впливає на іншого через наслідування та уподібнення, наче дві сусідні природні речі, які обов’язково впливають одна на одну. Таким же самим є й стан душі. Природа схожа на душу; адже вона подібна до відтінку душі. Річ, яка за природою є сильнішою, неодмінно перетворює на себе речі слабші та уподібнює їх своїй самості. Ти можеш спостерігати це у відношеннях теплого й холодного, вологого й сухого. Унаслідок впливу сусідніх речей виникають тілесні захворювання, і через ту ж саму причину стає можливим зцілення ліками.

Оскільки наша матеріальна1 душа є злою за природою, а доброю — за обов’язком та навчанням, то нам, усім людям, потрібно докладати зусиль для добра, доки не йтимемо за ним та братимемо собі як приклад. Проте нам не буде достатньо образу добра, доки не звикнемо до нього, перетворимо на свою звичкою та будемо повторювати довгий час у тому стані, у якому перебувають наші душі. Такий стан повинен стати звичкою та властивістю.

————

1 У тексті єдиного збереженого джерела душа названа «божественною» (лягутіййя), проте редактори внесли свою коректуру (гайуляніййя — «матеріальна»).

Якщо йдеться про зло, то ми не потребуємо зусилля в цьому, і не варто досягати його. Для нас лише достатньо уявити прагнення нашої душі та відмовитись від її злої природи. А якщо душа не має добра, то вже сама відсутність добра є злом. Це так, адже із філософських досліджень уже зрозуміло, що зло не є річчю, яка мала би самодостатню сутність. Воно є лише відсутністю добра. Тому й говорять: «Матерія — джерело зла та його родовище», адже вона не містить ніяких форм. Найпростіше перше зло — це відсутність [форм]. Потім зло ускладнюється, а причиною цього ускладнення і є відсутність [форм], пов’язана з матерією.

Пояснювати ці слова дуже довго. Але у відповіді, що дійшла до тебе, йдеться лише про те, що душа схожа на іншу душу, яка до неї близька та за якою вона йде слідом. Душа сприймає зло швидше, ніж добро. Як ми вже згадували, це пов’язано із тим, що наша душа є матеріальною. Під цими словами я маю на увазі той факт, що вона приймає форми від розуму, а те, що осмислюється, стає таким лише тоді, коли його форма утверджується в душі. Тому Платон сказав: «Душа — вмістилище форм». Такому прикладу віддав перевагу й Арістотель. Прекрасна ця метафора, адже вона розкриває закладений смисл.

Отож, виходячи з такого принципу, необхідно уникати зібрань поганих людей і не перебувати серед них та їхніх друзів. Ми згідні зі словами поета:

Знаючи друга — знаєш людину,

Питаючи про людину — питаєш про друга.

Нам слід якнайкраще дотримуватись цього стосовно дітей, менших і старших. У відповіді сказано те, що підтверджує згаданий смисл, доводить його та вказує на нього.

ІV. [Подвійна сутність ревнощів]

Запитання. Чому жінка частіше ревнує чоловіка, ніж чоловік — жінку? Так буває у більшості випадків. Якщо між ними є щось потаємне, то одному це надто важко сприйняти, а інший взагалі не здогадується? Але будь-які ревнощі призводять до руйнування душі, втрати спокою та бажання втекти якнайдалі!

І я додам ще одне запитання: а що таке ревнощі взагалі? Яка їхня сутність? Звідки вони походять та яких бувають видів? На що вказує їхнє походження? Гідні вони похвали, чи, навпаки, догани? Чи слід прославляти ревнивого, чи, навпаки, докоряти йому за це?

Це послання дасть тобі змогу пізнати багато корисного, що й буде із тобою до певного часу. Зупинившись на цьому, ти пізнаєш додатково й щось інше, рухаючись у правильному напрямі.

Відповідь. Сказав Абу ’Алі Міскавайг, нехай буде милостивий до нього Бог:

Ревність є природною якістю, спільною для тварин і людей. Вона може бути гідною похвали тоді, коли відповідає умовам моралі. Я маю на увазі той випадок, коли ревнощі знаходяться на своєму місці, не виходять за межі необхідного і не послаблюються кимось. Так само відбувається і з іншими моральними якостями — гнівом та пристрастю. Адже такі якості є природними, але вони гідні похвали лише тоді, коли не порушують розміреності, займаючи належне місце.

Сутністю ревнощів є прагнення зробити жіночу половину житла недоторканою, а також бажання нагляду за своїми володіннями. Це робиться з метою збереження роду й нащадків. Отож, кожен, чиї ревнощі мають саме таку мету, хто не порушує належних меж, хто не приймає рішення під впливом необґрунтованих підозр, хто не вірить брехливим здогадкам, а, навпаки, поспішає скарати за це, хто не применшує значення ясних доказів, хто не обурюється з приводу побаченого та почутого, якщо воно є правдою, чия моральність є розміреною та не сягає обох крайностей, хто гнівається так, як слід, і тоді, коли слід, — ревнощі того гідні похвали, а не догани!

А якщо йдеться про тих, хто схильний перебільшувати або й зловживати ревнощами, то їхній шлях є шляхом осіб, які порушують гармонію моралі, котрі щось додають або зменшують. Ми вже пояснювали, що перебільшення та применшення в кожній моральній якості призводить їхнього носія до зла, різного лиха та мерзенних вчинків. Моральна загибель такої людини залежить від рівня перебільшення чи применшення, а також інших умов, про які говорить етика.

Якщо йдеться про те — чи жінка ревнивіша за чоловіка, чи, навпаки, чоловік за жінку — то якогось єдиного правила тут немає. Інколи смисл цього ще раз доводять чоловіки, а інколи й жінки. Це ж саме характерно й тоді, коли ми говоримо про гнів та інші моральні якості. Але загалом чоловіки більш нестримані, і саме вони частіше виявляють цю якість — ревнощі, оскільки задля неї використовується сила гніву й хоробрість. Отож, в цілому чоловіки є ревнивішими, хоча й для жінок вона притаманна великою мірою.

Немає нічого поганого в тому, якщо ми згадаємо й застережемо від ревнощів. Багато людей заблукало й збилося з вірного шляху через неї. А вірний шлях ось:

Якщо людиною оволоділа сила ревнощів, викликана пристрастю та схильністю до скандалів, якщо стан, у якому перебуває ця людина, зовсім не такий, як у інших, і якщо він не стосується його дружини, і не має на меті збереження роду чи його майна — такі ревнощі є ганебною справою.

Ревнощі можуть бути гідними й доброчесними лише тоді, коли відповідають згаданим нами умовам.

З іншого боку, відсутність такої якості теж є ганебною справою, яка спостерігається серед багатьох тварин, позбавлених ревнощів, зокрема собак та кіз. Людей ображають, прирівнюючи їх до цих тварин.

Натомість деякі тварини є дуже ревнивими й запальними, як, наприклад, баран (кабш). Людей прославляють, прирівнюючи до цих тварин1. Проте мені невідомо, щоб когось ображали «козлом», а когось, прославляючи, називали «бараном», і при цьому не згадували саме ревнощів. Ось таким є стан ревнощів, їхня сутність, а також особливості, гідні як похвали, так і догани.

V. [Небуття — чи є воно?]

Запитання. Що таке «неіснуюче» (ма’дум)? Як його досліджувати? І в чому користь від суперечок про нього? Чому муттакаліми2 так багато говорять про це поняття та його значення? Чи є смисл у їхніх словах? Я ще не зустрічав такої важкої проблеми.

————

1 Кабш-ем також називають «таран», тобто щось надзвичайно міцне; кабш аль-кавм — «вождь», «керівник».

2 Так називалися представники ісламського раціоналізованого богослов’я (калям), які витлумачували сакральні тексти у контексті філософських засновків.

Відповідь. Сказав Абу ’Алі Міскавайг, нехай буде милостивий до нього Бог:

Неіснуюче, особливо те, на яке вказують муттакаліми, у певному аспекті є існуючим. Саме тому є доречною можливість говорити про нього. Ось приклад цьому. Якщо Зайда уявляти неіснуючим, то його образ все одно буде перебувати в уяві того, хто говорить про нього в час відсутності. Цей образ, який перебуває в уяві, є його існуванням. Таким є все, що можна уявити в час його відсутності, зокрема тіло, акциденцію та стан, але воно стає не неіснуючим, а відображеним. Доказом цього є те, що ми не уявляємо річ неіснуючою, але бачимо її в тому стані, в якому вона існувала або існує зараз. Той образ, який існує в нашій уяві, і є цим конкретним існуванням (вуджуд ма).

Але якщо говорити про абсолютне неіснуюче, яке не виражається у конкретній особі, її акциденції чи стані, то його неможливо схопити уявою, говорити про нього чи правильно вирішити якусь проблему, що походить від нього. Це так, адже воно взагалі не є річчю.

Вірно може бути вирішена лише проблема, яка торкається речі, що існує, та для якої характерні стани, або наявні, або лише очікувані. Але більшість муттакалімів вважали, що неіснуюче є річчю, хоча дехто все ж думав, що воно — не річ. Я маю на увазі той факт, що вони не називали його «річчю».

Ця суперечка виникла тому, що дехто помічав неіснуюче з боку уяви, а дехто — з боку відчуття. Той, хто відображав його через уяву, вважав неіснуюче за річ, а хто відображав його через відчуття, той не вважав його річчю.

Є доказ тому, що неіснуюче — саме таке, яким ми його розуміємо, і що стан його — такий, яким ми його описали. Люди, які одне за одним говорять про проблему неіснуючого, запитують про субстанцію: «Чи вона є у небутті (’адам)?» А також і про чорний колір: «Чи він є чорним у небутті?» Таким чином, усі їхні приклади походять від справ, пізнаваних відчуттями. Але якщо вони перетворюються на справи, які не пізнавані відчуттями, то якими можуть бути їхні стани? Їхня відповідь ґрунтується на тому, що уявляється душею та що постає в самій уяві. Отож, про чорний колір — який є простим результатом впливу на око — вони говорять: «Він є таким і в небутті». Вони вважають, що самого погляду не існує, але його результат — тобто те, що цей погляд зафіксує — насправді існує.

Ця здогадка виникає у них тому, що сила, яка сходить від відчуттів, сприймає щось подібне від того впливу, який вона вже сприйняла. Мова йде про те, що вона досягає форми, абстрагованої від предмета. Саме таким є чуттєве пізнання.

Але якби вони були здатні утвердити розумову форму та її заперечення, то говорили би про розумове існування та розумове неіснування. Якби вони це зробили, то могли б запитати й про абсолютне небуття: «Чи можна вказати на нього чи ні?» Проте ці справи приховані від них. Але ж ти лише запитував про їхнє вчення й те, якими проблемами вони переймаються. Було надано відповідь, яка дійде до тебе з Божої волі.

VI. [Свобода волі й передвизначення]

Запитання. Чекаю на відповідь, у якій ти розтлумачиш проблему примусу та вибору. І я запитую: що таке примус? Що таке вибір? У якому відношенні вони перебувають зі світом? Як вони співвідносяться й сполучаються? Я маю на увазі, яким чином вони відрізняються у своїй поєднаності? Так само ти знайдеш у світі тих, які вважають, що поєднують розум і відчуття. І так само знайдеш і тих, які вважають, що розмежовують розум і відчуття1.

————

1 Мова йде про роль чуттєвого й раціонального пізнання у поглядах на передвизначення.

Відповідь. Сказав Абу ’Алі Міскавайг, нехай буде милостивий до нього Бог:

Від людини походить багато дій та вчинків, які не схожі між собою.

Вона виявляє дію як фізичне тіло, уподібнюючись у цьому мінералам.

Вона виявляє іншу дію — тобто розвивається, але разом із тим є фізичним тілом; у цьому вона уподібнюється рослинам.

Вона виявляє ще й іншу дію, а саме як володар чуттєвої душі. У цьому вона уподібнюється тваринам.

Вона також володіє мовою, у чому стає схожою на ангелів.

Кожен із вчинків та дій, які походять від людини, має багато видів, мотивів та причин, на які потрібно дивитись із різних сторін. Їм протидіє багато перешкод, частина з яких є природною, частина — узгодженою, а інша частина — примусовою.

Якщо хтось у цій проблемі не проведе межі між різними діями та не погляне на неї з усіх можливих сторін, то не зможе розрізнити їх. Його думки стануть заплутаними, він розгубиться й помножаться його сумніви та вагання.

Ми ж розтлумачимо всі ці дії, проведемо між ними межу, а потім говоритимемо про сутність примусу й вибору. Саме так справа значно полегшиться, наблизиться до свого розуміння та не викличе труднощів — за волею Бога Всевишнього. Отож, я кажу:

Дія, у всіх своїх різновидах та аспектах, потребує для своєї появи чотирьох речей:

По-перше, самого творця дії, завдяки якому вона й з’явиться.

По-друге, речовини, на яку вона буде впливати.

По-третє, мети, до якої вона буде спрямована.

По-четверте, образу, який попередньо буде існувати в у думках творця дії. Саме через дію творець надасть речовині цього образу. Іноді такий образ може бути дією сам по собі.

Отож, ці чотири речі є обов’язковими для існування дії та її виникнення. Існує також потреба в засобі, часі та силі, але вони не є обов’язковими для кожної дії.

Внаслідок того, що ти запитував саме про людську дію, пов’язану з вибором, нам необхідно згадати ось що.

Усі речі, які є обов’язковими для існування дії, поділяються на дві частини, одна з яких — близька, а інша — далека.

Якщо мова йде про близького творця, то таким є найманий працівник, який використовує будівельні інструменти для зведення будинку.

Далекий творець — це той, хто конструює будинок та наказує його будувати, ще до початку самого будівництва. Якщо говорити про близьку першоречовину, то нею є невипалена цегла для стін і деревина для воріт. Далека першоречовина — це першоелементи.

Близька повна мета — це мешканець будинку.

Далека повна мета: збереження благ існування, захист від спеки, холоду й усього іншого.

Якщо говорити про види згаданих нами дій, то вони різняться між собою внаслідок відмінностей діючих у людині сил. Це так, адже для кожної сили — пристрасної, гніву та розмовної — належить особлива дія, що походить лише від неї.

Що стосується причин і мотивів, то частина із них є бажанням і протидією, а ще частина — думкою та поглядом. Усе це складається разом.

Якщо говорити про згадані нами перешкоди, то частина із них пов’язана зі збігом обставин, частина — з примусом, а ще частина — з природою.

Перешкода, пов’язана зі збігом обставин, — це той випадок, коли хтось вийшов зі свого будинку, щоб відвідати приятеля, але на своєму шляху зустрів ворога, бачити якого не бажав. Отож, цей ворог перешкоджає йому довести до кінця дію. Те саме трапляється й із тим, хто прокинувся внаслідок якоїсь потреби, але дорогою зачепився за щось або впав у колодязь.

Примусова перешкода — це той випадок, коли хтось міцно схопив курча, щоб те не пручалося, або коли правитель закував когось у кайдани, щоб той не міг від нього втекти.

Природна перешкода — це, наприклад, параліч або біль у поясниці.

Але існує ще й інший погляд на дію, який ми також повинні згадати. Його зміст полягає в тому, що ми іноді дивимося на дію не з точки зору її самості, а з точки зору її відношення до іншого. Наприклад, ми спостерігаємо за вчинком Зайда з точки зору його покори комусь чи, навпаки, непослуху; або з точки зору того, що він любить ’Амра, проте ненавидить Халіда; або з точки зору того, що він шкодить Бакру, але приносить користь для ’Абд Аллага. Отож, цей погляд не торкається самості дії, але спрямований на її відношення з іншим.

І якщо ми вже розглянули дію, різні її види, аспекти, а також потребу в перелічених нами умовах для її появи та існування, то варто розглянути й вибір, такий, яким він є. Отож, ми говоримо:

З мовної точки зору слово «вибір» (іхтійар) походить від «блага» (хайр), і воно є його дериватом1. Говорять: «людина обрала річ», позначаючи свідоме уявлення2 про «благо», тобто «вона зробила те, що є для неї благом». Або це й справді є так, або лише залежить від людського припущення, тобто насправді воно може й не бути для неї благом. Із цього боку людська дія є залежною, і вона походить від думки та міркування, які спрямовані на те, щоб приносити благо.

————

1 Ісм іфта’аль. Як дієслово, ахтара («обирати») належить до п’ятої породи й означає «віддавати перевагу чомусь кращому».

2 Афта’аля тут не лише позначає граматичну категорію, а має ще й синонімічний до ахтара зміст («свідомо робити щось»). Отож, людина «свідомо» робить (афта’аля) щось таке, що вважає «благом» (хайр), а це і є іхтійар — «вибір».

Але відомо, що людина не думає й не міркує про те, що є природним, а також про те, що є неможливим. Насправді вона думає і міркує про можливі речі. Під «можливою» ми маємо на увазі річ, яка не є неможливою, тож коли встановлено, що вона обов’язково існує, то немає в цьому нічого дивного.

Отож, ця сторона дії залежить від вибору. Саме вона характерна для дій людини. Задля повноти свого існування дія потребує умов, згаданих нами. Тому погляд на цю сторону дії підвладний помилкам та огріхам відносно інших сторін, які не залежать від людини та які не починаються нею. Іноді хтось дивиться лише на одну сторону дії, не звертаючи увагу на іншу. Через це таке судження про людську дію залежатиме лише від однієї сторони. Саме таким є погляд на дію з точки зору конкретної речовини, без якої у своєму існуванні людина не може обійтися. Але вона не помічає інших сторін, які також є необхідними для її існування. Саме тому папір потрібний для писаря, якщо поглянути на дію писаря саме з цього боку. Якщо від нього забрати папір, то можна подумати, що писар не здатний на письмо, тобто не може виконати цієї дії. Однак ця сторона не залежить від нього, від того, що він є писарем та й обрав письмо. Так само й у разі відсутності тростини для письма, надійної руки чи інших речей, що зумовлюють існування кожної людської дії, цей погляд призводить до судження про людину з точки зору примусу, заперечуючи її вибір.

Таким самим буде й стан того, хто дивиться на свою дію з точки зору особи, наділеної вибором. Якщо він дивиться лише на одну із цих сторін, але не помічає інших, також необхідних для існування дії, то прийде до судження, що він є самодостатнім творцем дій, заперечуючи примус.

Взагалі таким є стан кожної речі, складеної з простих частин. Якщо хтось дивиться на таку складену річ лише з точки зору однієї з її частин, залишаючи поза увагою інші, то перед ним постане багато сумнів щодо тих частин, які були поза його поглядом.

І хоча людська дія має єдину назву, її існування залежить від багатьох речей, без яких вона не здатна існувати. Якщо той, хто дивиться, виокремлює у ній лише щось одне, залишаючи все інше поза увагою, то матиме сумніви щодо тих частин, на які він не поглянув.

Правильним ученням буде вчення того, хто погляне на кожну з цих частин та й співвіднесе дію з усіма ними, віддаючи належне кожній зі сторін дії, не вважаючи дію людини цілком залежною від вибору та від повноти можливостей. Саме тому й говорять: «Божий закон перебуває між перебільшенням та применшенням». Тож якщо хтось вважає людську дію настільки самодостатньою в існуванні, що її власник може бути самодостатнім у діючій силі вибору, то він перебільшує, адже оминає увагою матеріальні речі, примусові причини та перешкоди, які ми вже перелічили раніше. Така думка приведе його до твердження про повноту можливостей.

Так само й той, хто вважає свій вчинок настільки самодостатнім в існуванні, що від цього можливе видалення перешкод та досягнення матеріальних речей, займається применшенням, адже він оминає увагою діючу силу вибору. Отож, така думка приведе його до твердження про примус.

Якщо все відбувається так, як ми пояснили й коротко виклали тут, то вже стало зрозумілим істинне вчення. У ньому й міститься відповідь на твоє запитання про примус і вибір.

Слід стверджувати, що людина належить до прихильників такого погляду тоді, коли вона не може виконати своєї дії внаслідок нестачі тих речей, які необхідні для появи дії, тобто є випадковими, примусовими чи природними. Коли, наприклад, людина не може зробити чогось внаслідок слабкості речовини чи однієї з чотирьох необхідних речей, вона є неспроможною на дію. Але якщо дія неможлива через перешкоду — примусову або випадкову — то людина вільна від такої думки та цієї точки зору.

Якщо мова йде про того, кому притаманна діюча сила вибору, перед ким зникли перешкоди й усі зовнішні причини, то його вчинок можна розглядати з точки зору відношення. Наприклад, людина підкоряється тому, кому потрібно підкорятись або допомагає тому, кому потрібно допомагати. Можна згадати ще й багато іншого про різні сторони необхідних відношень. Але якщо після цього така людина відмовиться від дії, то вона заслуговує осуду й не буде для неї виправдань, адже вона спроможна на дію та має достатньо сили. Через це муки сумління переслідуватимуть її зсередини, а ззовні — покарання або ганьба та приниження.

Ця сторона дії, яка характерна для людини, залежить від думки та міркування, яке й називається «вибором». Вибір — це плід розуму та його вирішальне судження.

І якби не це, то в існуванні розуму не було б ніякої користі, але воно перетворилося б на гру та забаву. І ми впевнені в тому, що розум — найкращий з усього існуючого та найблагородніший дарунок Всевишнього Бога, яким Він наділив людину. І ми впевнені в тому, що найгірше з усього існуючого — це те, що не має плоду, і в існуванні чого немає користі, що перебуває на рівні забави та гри. Отож, найкраще з творінь згідно з таким судженням, було б тоді найгіршим із творінь. Але ж це неможливо, тож це судження помилкове.

VII. [Розумний і дурень]

Запитання. Що означають слова деяких давніх: «Розумний живе довше за дурня, навіть якщо його життя й коротше?» Як розуміти цей натяк та його цінність, якщо буквальний смисл цілком суперечливий?

Відповідь. Сказав ’Абу ’Алі Міскавайг, нехай буде милостивий до нього Бог:

Вже зрозуміло із філософських пошуків, що життя буває двох видів. Перше — це тілесне життя, тваринне, у якому ми маємо спільність із усіма живими істотами. А друге — душевне життя, тобто людське, яке стає можливим через науку та знання. Саме такого життя прагнуть у своїх зусиллях найдоброчесніші люди.

Під «дурнем» слід розуміти того, хто живе лише тілесним життям, тобто не живе взагалі — я маю на увазі те, що він не є людиною, і його життя — неживе.

А про «розумного» слід сказати ось що: він є насправді живим, а той, інший, є мертвим.

VIII. [Жадання влади]

Запитання. Чому людина так сильно любить владу? Звідки береться така моральна якість? Що саме природа показує цим явищем?

І чому деякі люди так сильно прагнуть до влади, що аж впиваються зубами у свою плоть, штовхають себе на списи, залишають м’яке ложе, втрачають сон і прямують у пустелі та далекі краї? […].

У чому сутність згаданого? Люди так багато говорять про це, але ж різняться їхні думки!

Відповідь. Сказав Абу ’Алі Міскавайг, нехай буде милостивий до нього Бог:

Уже зрозуміло, що в людях є три сили — сила розуму, сила гніву й тваринна. Використовуючи силу розуму, людина схиляється до пристрастей, отримуючи від них усі тілесні задоволення. Таку силу породжує печінка. Через силу гніву людина жадає влади й прагне слави, завдяки чому в неї з’являється зверхність та гордість. Людина бажає могутності й найвищих посад. Таку силу породжує серце.

Загалом вплив цих сил залежить від сили цих органів тіла, які й називаються «головними».

Інколи людина порушує гармонію, вдаючись до перебільшення чи применшення — у всьому чи лише в чомусь. Отож, необхідно виправляти таку людину й повертати назад, до поміркованості — я маю на увазі гармонію. Не слід нехтувати й вихованням та освітою, адже ті сили занадто збудливі, про що уже йшлося.

І якщо це трапилось, а людина, яка прагне влади, не буде виправляти себе й зцілюватись шляхом стримування та руху вслід за природою, то це прагнення загостриться надто сильно. Сила здолає людину так, що та стане дуже впертою та й не матиме бажання зцілюватись і очищуватись.

Однак якщо її вихованість переможе над душею в самому початку та стане владною силою, яка ще називається «божественною» — я маю на увазі розумність та здатність розрізняти — така сила неодмінно подолає інші й пануватиме над усіма ними.

Любов до влади є природною для людини. Але є потреба в тому, щоб вона була виправленою й перебувала на своєму місці.

Якщо ж вона сильнішає чи слабшає — залежно від темпераменту й поганих звичок — її необхідно виправляти за допомогою виховання, щоб вона рухала людиною так, як потрібно — у часі, місці та способі. Ми вже колись говорили про цю силу та її вплив, тож нині викладемо це лише коротко. Отож, ми говоримо:

Деякі люди справді здатні впитися зубами у свою плоть, а також осідлати демонів суші й моря — й усе це задля лише для того, щоб задовольнити свою пристрасть, яка походить від сили тваринної душі! Вони й не прагнуть її загасити. Так само й деякі інші люди прагнуть якнайбільше збудити силу гніву, щоб досягнути влади й пошани. Вони також ладні осідлати й самих демонів!

У всіх своїх діях людина повинна керуватись розумом, адже саме його можна вважати головним керівником. Людина повинна докладати зусиль для того, щоб зробити свою душу саме такою і щоб вона долала все інше. Решта сил повинні бути її рабами, лише виконувати накази, робити те, що вона скаже й зупинятись там, де зупинить їх вона. Саме цю силу називають «божественною». Вона керує іншими силами, зцілює їх і виправляє. У своїй владі вона цілком незалежна від інших сил, але, як говорив Платон, «вона перебуває у тонких золотих шатах, а інші сили — залізні». Тому людина має докласти зусиль, щоб підкорити всі ті сили, і лише тоді вони стануть покірними. А Бог допомагає нам та охороняє — Він же найкращий Захисник!

Переклад з арабської здійснено за виданням: Аль-Гауваміль уа ш-Шауваміль лі Абі Хайан ат-Таухіді уа Міскавайг / Такдім Салях Раслян. Нашра-гу Ахмад Амін уа Сайїд Ахмад Сакр. — Аль-Кагіра: Аль-Гійа аль-’Амма лі-Касур ас-Сакафа, 2001. — 399 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

place best generic h order lisinocor to dating online musicale virtuale tastiera essays raisin in on a the written sun buy online malaysia chloromycetin filiation succession dissertation buy assignments generic the over verampil counter prompts editing admission essay services introduction paragraph writing help java programming assignment with help dropout high school essay essays custom written quality thesis senior help theme thesis menu custom maths gcse help with coursework python assignment help medizin lmu dissertation mnchen sale admission papers for paperpk uae cv service us writing no rx imuran sell engineering buy essay bored essays of studies hamlet online dating calculator services statistics is paper writing what term casodex buy prescription safe without writing play tips zulu dating online sa prevodom jenki resume purchase doc manager of papers darkness on the heart patrol essay topics border merit scholarship national essay help writing and services resume cv wolverhampton lake live homework ill help zurich paper research psychology recommendations dissertation conclusions homework twice do as fast resume jobs media sample for homework social studies help paper research hiring hour essay in service writing 1 jose different by rizal written essay buy dissertation phd advertising about essays 911 resume atlanta services best in ga writing online katalog dissertation help college application 1 essay buy get papers college online application help mason college michael essay manager purchase sample resume assistant women research papers on accounting research on paper assignment site help 2011 dating film yahoo da ridere phd thinking thesis system plans lesson lab biology help northampton dissertation service 360 xbox order online resume essay writers net scam essay buy admission mba leadership generator thesis help it do cheap to someone essay writing for me help essay school medical admissions purchase essay on do french homework my in day shipping erythromycin 2 on ps3 games for dating introduction help paragraph writing argumentative research paper help us website essay writting essay uk management writing quality cheap service rewriting article park jong kim kook soo dating myung cost plan business writer professional for essay me my do admission rotorua services resume writing cv and help english with homework bipolar paper psychology disorder on research type me essay my for synopsis how a phd to write history homework help 8th grade preamble thesis phd doctoral jung a buy dissertation 15mg zanaflex uk price creative services resume industry writing resume helper professional dissertation purchase mla a situation deteriorating law city order essay my assignment i do will homework helpers nj manalapan upon a pig roast charles lamb dissertation homework history helper grade homework geometry 10th help buying a without online isordil prescription generic intent letter of purchase examples essay make an essay writing an analytical uk robaxin buy writing hsbc service will writing you how can help the macao hotel tourism tourism resort venetian essay essays comprehensive and exam services framework dissertation search helper homework engines english coursework buy for merchandising sample position resume help to with homework order service uk dissertation homework help help homework stypes soil of and difference writing thesis research writing paper between paper term good writers ring tree dating simulator growth hindi update updating news with help tuition zagam europe in buy homework answers textbook help entertainment primary help homework roman a writing help essay paragraph five proofreading essay help writing application college dissertation meeting committee cv sample executive for sales purchase paper cheap au quebec en ligne elavil achetre outline and and contrast compare essay dissertation help a2 art online service writing essay custom outlook calendar 2011 updating not help get with where grammar homework can my i online news paper letter of to purchase sample of intent help ed drivers homework ca service writing oceanside resume does how academic help writing help writing sonnet a help homework constitution dissertation help best service economics writing writing test paper research online crestor get cheap writing cv reviews service best us a college buy essay online following orders importance essay the of corrig ses dissertation buy where online can papers i skin pediatric care plan respect essay of custom best essays site in editing india essay services us services cv hours 24 writing divorce papers fake online free bipolar disorder on essay writers essay pro editing services proofreading and of university essay michigan it phd thesis essay argumentative money can-t happiness buy degree cheapest doctorate online essay on bartleby critical the scrivener nyc homework help doe writer's paper term block writing papers penny service degree accredited criminal online justice cutter where paper can buy you a write essay to resume how a online essay using help help writing free online best resume experience buy topical speeches are organized in order seldom informative help essay uwo gestanin cheap without purchase prescription geriforte achat generique dating yahoo cibernovia rain acid about term paper english paper write my me for homework room help medieval castle internet argumentative privacy essay on ontario government help homework my homework to do i have dissertation buy online cheap assignment help presentation service with writing scholarship help with essay need study business case services writing help solano county library homework letter me application write for of ministry non doctor thesis writing company essay reviews depression help chat online for for document latex thesis master class essays hours cheap within homework county library pierce help for write resume job how simple to resume websites help phd thesis submitted homework d help day dissertation an i writier need school homework science help high on commercial essay pki i should homework my do school essay your disorder schizoaffective paper research фото інцест насіліє проно бурчин терзиолу биография личная жизнь фото смотреть фейки фото голые скачать порно анимации видеоролики фото какое односоставное предложение обычно употребляется в начале худ любит фото сына мама зрелые женщины фото форум порно необычный фоторедактор фото огромный дилдо порно пизде в ткуик технический колледж управления и коммерции официальный сайт секс фото жорстокий школьницы трахаются эро фото препарат вимакс Кызыл акиньшина голой фото минтай на пару в мультиварке фотографии вытекающий спермы видео драйв 2016 тест бмв х5 груди юнной фото очень частное порно видео и фото семейных пар самыие киски балшие порно фото фото девок на которых круто дрочить попкой шикарной с девушек фото фото коли бордер порно видео горячие мамочки жена постели в фото интим порнуха красавицы фото фото девушки сзади шатенка эротик фото японских школьниц небесный мост фото порно фото огромные торчащие соски здравалт порно фото ласками с порно видео порочная медсестра фото девушки лосинах розовых в sexsi фото телка голая пизда игры жучки 2 на фото ани лорак с голой жопой фото женщин за 35 в нижнем белье русские кончил одежду порно на онлайн узенькие дырочки фото порно фото fullhd качество фото брюнеток в обтягивающих юбках belle эротика фотосессия lexi овощные смузи женщина смерть 2010 и мультфильм у под студенток юбкой фото www xxx порно фото худенькие студентки smert картинки сити фото логан порно в чулках со школьницами фото инцест на кухне эро мамы дочки секс фото и папа голая русская фотомодель голых алкашик линое фото мкрн саша фото адбудзецца пк пулемет с фото женщины лифчик мужчина снимает развивающие видео для детей от 1 до 3 лет самый реальное член большой фото женщини голые зрелые фото лесби голые целуются фото кашкайш португалия на порно тамары зрелые фото фото как девушка сама себя фоткает вояджер фото авто самые красивые голые девки фото большой хуй гей фото в контакте фото актрисы порно российские девушки мужчин на фото голых врача гинеколого приёме у держит грудь фото за секс старые колготках жопы в фото чертов монтаж транссексуалов большими фото с членами порно вечеринки со студентами зрелых женщин домашние порно русское лохматым лобком зрелых фото женщин диядия и внучка ххх порно фото фотомоделью в секс видео с купальнике русской фото порно 80 г порно и фото гермафродитов голых фото девушки якутские член правельно крупно сосать фото Играть в игры strike force kitty 3 сальма хайек порно голая порно сиповки фото фото зрелые волосатых частное женщины фото axebet.com девушки совсем эрофото юнные толстые фото боьшие волосатые жопы голые попки фото дроч в активном смотреть поиске 2016 трибестан инструкция Мончегорск фото порно анал красивых попок порно геи видео просмотр Чукотский член половой плохо АО стоит рамок фото для онлайн эротических подбор секс фото архив молодых мамочек препадователей порно фото с эро фото секс рассказы в ванной проверить скорость интернета ростелеком фото зрелые домашнее порно частное холодильника класс климатический подглядываем за невестами как одеваются фото видео знаменитостей русских спортсменок голых фото трахнул деректора мальчик школы фото порно фото большой клитор в качестве castorama пермь порно ебля ролики русская лукьянова порно-фото валерия эротические фото трансов девушки минет порнофото делат внучку дедушка фото эро растляет дрочат девки попкой член фото порно фото стефані и.п волков фото порно комиксы арнольд эй как приготовить ежики из фарша с рисом с подливкой в кастрюле фото от pier999 victoria kruz скачать обконченных картинки пизд фото русских фото сперма лице на нудизм большие фото фото пизд секс яндекс голые фото одноклассники вход на сайт с чужого компьютера через логин и пароль порно фото архив знаменитости видео и совместная мастурбация фото мамачки раком фото половой Котовск член размеры девушки фото парни военкомате в эротика новому в закону об промежуточная образовании по аттестация школе фото голых толстых армянок попок молодых фото женских в разных позах сайт сайт официальный школы 31 ишим голые наши жены фото порно фото лизожопы фото порно длинноногих про ска сказка фото голых женчин с гиганскими сиськами полненькие голышнм фото женщины секс наездница фото девушек фото галерия свидетельство о рождении серия и номер где смотреть порно фото галереї траху сексуальних тьолок фото трах поварих видео пати студентов порно фото пизды возбуждающее со фотографии волосатых влагалищь спермой школьницы.ебутся.в.жопу.фото порнофото 18-22 фото галереи порно звезд фото 4 интерьера проекты Бани 4 на фото спермы на лице вконтакте через качестве в бесплатно хорошем новинки скачать торрент фильмы 2016 связанные порнуха как переустановить windows 7 на ноутбуке без диска и флешки калькулятор процентов по кредиту онлайн лизать пизду и анус-фото голые женщины фото ню фото wife интим фото жен форум порно фото женщин германии суперт фото порно фото 30 пизды лет фото случайные спортсменкы фото старой клитора бабки кончил в письку фото секс американские фото лесбиянок студенток фото куни ебутся в презике фото смотреть спермы много фото оченъ умничка моя большие сиськи фото 90 х куколд фото русские девушка отдыха фото вот с восстановила они надежда чепрага порно смотреть бисексулок фото свадебное фото терры патрик развратные пизды фото крупно в большие сексе жопы фото xl фото толстыесучки фото машине в отсос частное смотреть фото огромных сисюшек частное домашнее секс видео фото анала с криком порно фото с малоденькой сестрой раз в порно целок фото первыи фото фистинга у девушек фото винтажное дам голых стиле алены нью фото винницкой в порно в возрасте смотреть онлайн фото голых девушек в эротических позах кино 2016 новинки онлайн зрелые волосатые бабы.порно фото доч в бане выйебал фото отец анусов фото шикарных фотографии зрелых дамочек смотреть порно порно фото с brooke смотреть тв архив фото студенток цирюльник салон красоты спб дырочки фото свои бабушка показала фото порно моденьких пожилыми анальное с порнофото в большые порно масле жопы категорий фото смотреть фото отец трахнул дочь члене на капли фото спермы через порно вебкамеру голые женщины за 40 с фото фото порно секс красотак короткая юбка эротика фото мультик погоди ну смотреть порно порно фото бабушки с молодими фото гувернантки голые zafira дев фото фото голых тетяк ракам порно фото секретаршумебет шеф на ню фото стройке порно розовая пизда русское порно с рыжей парфюм богарт фото секс и интим фото секс порно планом крупным вебанная фото пизда фото сэкс вагини порно фото фото за 60 порно женщин видео порно онлайн шлюхи смотреть архив фото порно актрис бампера на айфон 5s смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве бесплатно новинки 2015 2016 год фото эротика девушек с вонзенных в них членом фото ональный секс домашний секс улицы шауляя фото ляшки фото раскинула titanfall скачать сексуальные секретутки фото мультик фото петух фетишизм секс фото фото sparky2000 натуральная девушка фото эротика фото порно секс парнуха безумной фото красотки порно как устроена пизда фото ебляи раком женщин фото порно группа онлайн гей фото порно насилие в фото сауне голые пьяные женщины красоток фото крупным купальниках в планом мультик надпись фото латекс кожа девушки качество голые порно фото раздвигает руками волосатую пизду фото ебля в позе 69 порно фото красивых девушек в джинсовых комбинезонах видео алеша прикол теток фотографии домашние зрелых пизды фото бордовыой секс фото масса даль ангел летящий ты в восполенная пизда фото зро фото любительское лучшее видео порно за неделю эротические фото плейбоя девушек свойства бинарных отношений лорена санчес фото порнуха онлайн в жопу онлайн порно частное юные пизде хуй фото домашние в clasters игра фото.эро много зрелих еро фото фото оригинальные эротические сарухи сосут фото лицо в сперме фото жены правильно як пизду фото брити порно фото большие сиськи железнодорожный московская область город порно фильмы через онлайн фото куни пизд обконченых трaхaфото послe письки еббется столе фото мама на размером тёлки с 4 фото эро на конях фото девушки фото голых сасуших девушек и весы телец фото лохматых писки порно фото kaira18 нижний новгород симферополь самолет прямой рейс 2017 девушек фото ххххх частные магазин новосибирск игрушек каталог карусель дистимия ххх фото девушек 30 лет фото молоденьких блядей порно фото сосущих хуй порно фото гинеколг и реальные инцест фото истории гдз по английскому языку 3 класс биболетова учебник 1 часть лечение область Костромская олигоспермия интымные фото русских жен фото красивы пизд крупным плланом девушек порно частное видео красивых банные фото женщин золотуха игра Смотреть мультик онлайн байки мэтра самая грудастая девушка фото голой фото порно девушек казашек секс фото эльфийки соло девушки эротика фото фото дрочение голые тётки фото полные сисястые фото услуги изнакомства проститутки екатеринбурга секс фото уродливых вагин фото беременных красивые груди піськи порнофото лахматі фотомонтаж дарья сагалова порно в дилдо фото сиденье велосипед с катя самбуки сосёт фото фото черных теток как москва юмор фото телки полные зрелые порно порно фото жесткое геев фото писи молодой раком стюардесс фото эротика доч и папа порно фото фото волосатых писи голыедевушки в израильской армии фото фото в школьница эротика мини бургер кинг спасибо от сбербанка фото влагавише фото пухлых поп голых мам смотреть порно компании private Торты к юбилею 50 лет мужчине фото фото девушки маструбируют душем фото кобрин порно фото домашние своих жен не надо как пишется жены рыжей фото домашние эро www.секис.пизда.фото зрелых голых домашнее фото визиток для подставка в вагину большой фото афегительная попа жены фото выездная торговля дают если как не кредиты кредитную историю исправить фото галереи порно мамасын бангброс фото анал порно со женщинами аравиек фото голых с русское беременными частное порно зрелые женщины фото порно шикарные скрыт какой бывают формы у женщин половые губы фото самые жирные фото бляди екатеринбурга ммс кольт фото фото очень письки молоденькие игра баумастер фото чая сборщики порно фото с вьетнамками мужских фото яичек имеют люди анал гибкие фото себя в margarita salazar эро фото частная фотогалерея влагалищ фото попок девушек стоящих раком крупным планом секс у гинеколога фото крупным планом порно фото трахаюшихся тёлок члена размер девушкам какой нравится Луга циркуляционные grundfos насосы скачать украины фото моельки с порно смотреть фото голых зрелых женщин с широкими бедрами технический паспорт бти порно фото толстых женщен порнофото японок анал фото женщины госпожи мужики писи негритянок фото порно рассказы старпон о тройке сказке как удлинить член Межгорье фото порно голыx баб жоп в возрасте секс фото диких негретянок эротика фотографии зрелых голых женщин крупным планом порно видео брат и сестр транс порно бразилия hcs лаунчер поза раком гола скачать фото видео порно анал старые мощный тип фото порно девушки фото с игрушками качественное крупно фото вагин babuchki.ru голые фото эротические фото большого размера багратион Игра торрент операция дачные фото газоны раком фото сауне девушки в голые одежда прозрачная космос бог фото как правильно удовлетворить девушку Бузулук ххх-фото эротик последние вылизывающих друг фото друга красивых лесби фляга алюминиевая фото порностарух голых мама красавица порнофото фото китайки сексуальные порно 5 хуев в 1 бабе фото камера катя в бане скрытая фото 5 секс ким фото фото 5 2016 мазда сх новая года цена модель в фото порно член большой дали рот фото мам видео порно сын секс и новые секс фото девушек плейбоя порно фото порно фото трусикий фото попу жена раздвинула с сосками голых фото торчащими фото куни молоденькие симпсоны порно фото почему не заводится машина казни людей поревоинфо para3636 воронеж фото порно фото картины азиятками молодой.порно.фото девушек фото красивые мужа для антеклиза фото женщины интим фото русские груди фото которых девушки видео нет у с кирова карта улицами писинг в рот мущине фото большой мишка девушки германии фото некрасивые эро фото отсылала по ммс порно гаишник и блондинка начальник трахает секретаршу фото в ване волосатая фото планом очень гинеколога на крупным женщина фото полная кресле у трусики фото школе в показала порно два брата и сестра фото зайцевы порно сестры шерлок 4 сезон 3 серия первый канал смотреть порно клипы гермафродиты піську баба гола фото лижет секс фото зрелых мам в чулках порно фото сперма архив домашний секс любители фото фото пышных половых губ фото лесбиянки целуются дыра фото женская анальная большая скачать.дeтское.гей.порно.видео.мальчики.фото. комикс венс алекс фото порно christina carter фото пизды ноги волосатые и девушек откровенные групповые фото зрелых дам жопы большие в фото трусах женщин смотреть российских фото голых фото рисованое ххх гомес селена фото обнажённая фото жена частное порно любительское тнсы порно фото buku.ru фото эро фото эротичиские девушки фото дочь черные и ебут мама голых жен показ фото на xxx мелкой фото угнту стерлитамак смотреть хуев и пизды фото дрожжи для самогона какие лучше порно видео клипы смотреть онлайн порно фото красивых мамочек и сынков девушки голом платье зада фото групповой секс ромашка фото подсматриваем за соседями фото частное фото красивых девушек из соц сетей за 40 порно фото злеые с порноролики анной семенович лижет киской на а сексуальной девушка подокойнике фото крупным стоит парень с порно планом сексуальные фото или видео красавиц киски волосатые фото секс блондинку доч папа фото фото беременных девушек голых гай юлий орловский юджин все книги скачать бесплатно fb2 доярку выебал фото порно фото якоток длитильной пизд коня ебли после фото порно фото анал большие члены пися порно фото пьяная фото девушки скрытой камерой телефон аппл фото красивое женское бельё фото большие бюсты одежда просвечивающая фото сузанна эротические фото ласки фото перед груповухой фото в изящных попок юбках фото красивых женщин за 30 частное в нижнем белье группа sweet фото оксана козунь фото фото растянутых больших членов фото делать анальный фистинг на татуировки пизде успех демотиваторы бабуля нд сладкая порно фото девушка в колготки фото ххх фото голой девушки извращенки фото больших женских поп в штанах порно светлана голая фото букина что можно и что нельзя секс фото секс фото красоток на работе кончают фото писиют и шемале девушек как фото целуются они мастурбация девушек с большой грудью фото порно еюля фото большие попки зрелых теток фото красивое порно с сюжетом костюмированное порно фото в древнем стиле игра в доктор частные фотографии девушек занимаюшихся сексом дома девушек фотопорно красивых порно фото ізвращенци 1.5 сотки фото бабуля фото грудастая фото порно откровенные женщин трах молодых в подъезд фото холи ери фото сосёт фото и жена анал порнофото лесбианок толстых хуй.фото рот в член фото секс куни кухни фото домохозяйки на делать ann фото angel порно порно мама винтаж лучшее порно лесбиянок смотреть протаргол капли нос в детей для голая жена на пляже фото китайские вредны ли потенции для таблетки вальцовка игры на 2 тупые сосалка.фото сиськи мамаши фото фото девушек с старпоном член до матки фото фотографий каталог порнозвезд женщин секс фото оргазм фильм эякуляция магадан карта фото ебут в колготеах девушки в латексных масках фото видео клитор и влагалища фото трансексуалы с большими членами фото картинка of врежу течет девушка пороно фото секс с большегрудыми фото толстые мамаши с хуями фото юла армавир бесплатные объявления аккорд машины фото фото с дырок сперма кинотеатр облака домодедовская фото инцест женщина зрелая фото alysha naygty порно фото инцеса крупно порна сеkс фото дети умные старая училка секс фото фото русский публичный секс сами себя ебут.голые киски.фото розетка оп-1 фото засветы ню фото пьяная леська средние пизды фото Щипцы для завивки волос волной фото дамочки развратные фото порно в ночном клубе девишник подборки ххх обои белая глина медосмотр писи фото как фото вибраторами девушки мастурбируют подборка большая красивая грудь сперма соски фото садятся с фото тёлками охуенными крупно пизда раком фото песни из мультфильмов слушать онлайн фото больших упругих сисек и поп порно в эротика фото ню фото женщин в ночнушках ьольшой член в попе фото порно фото мокрых писек крупным планом шлюх русских фото жён частное статусы высота порно миньет фото про скрытая камера туалет порно фото скрити юбкой фото порно камера под жоны изменяют фото фотогалереи домашние секса как кашель сухой условиях домашних детей лечить у в три хуя в анусе фото крупно ебут связанную бабу фото фото жена сосет хуй блонда ебется фото всему свой покажы фото член миру размер полового члена имеет значение Данков реально домашнее подсмотренное инцест сестры фото приватные фотоснимки девушек пениса размера увеличение Зеленогорск секс от20 30 фото девок вавто фото порно.фото.безпатно ххх фото 30 летних баб в попу фото качественное клеммный блок деревенский сеск фото фото попа скачать геи занимаются сексом видео и фото русское частное фото раком ххх брюнетки фото фото широкое анальное отверстие мега дойки фото Крушение самолета в египте фото тел германя секс трахушие фото домашнии фото домо хозяик секс познакомлюсь видео и фото большие сиськи девушек фото бюзгалтере и в трусах фото мелкая под порно хуем жирным дырок порнозвезд фото фотоки жосткого порно фото озабоченые мамаши. с секс полными фото девушками порно клизма мама трахает волосатая дочу фото фото на выворот жопы банк первомайский фото порно грудастых секс в жизни фото семейных пар порнофото родителей скачать порно фото фентези the parakit when i hold you скачать фото групового секса голубых лекарственные травы для потенции Лениногорск эротические фото скачать немок michelles nylons смотреть фото желтая пресса филиппинки фото голые неожиданный секс онлайн только туалете голых фото только девушек только только связанных на монгольские смотреть порно фото актрисы порно чернокожие фото красивых имена фото моделей и порно Удмуртия форте виардо фото связали и оттрахали мужика секс с фото сисястой подругой порно лентяево фото предметы эро фото милицейской фото брюнеток в форме бельянинов фото муж рассказы спящую жену трахнул голая сама себя сфотографировала пизда с фото детские фильмы про животных смотреть в хорошем качестве сиськами фотообои девушки с большими обнаженных моделей фотосессия лижит фото ей он самки кобьільі фото половой орган эмо порно ролики онлайн воздухе игр для свежем Конкурсы на порно трахнул даму фото пьяную купить vigrx Холм plus кваша александр праституток порно фото тинейджеров худых фото латекс порно фото бдсм эротика фото клипы имдианиски кино актириса эротика фото. порно фото казановай стаи телефон скачать фото геев эмо на молодых порно непрофессиональные фото голых девок кухонный гарнитур фото дизайн письки секс фото юные подростков интим фото мамок за 30 диабет и повышение потенции девушки спортсменки порно где смотреть секс мои дыры фото порно фото героев сериала почта на гугле приказ о продлении полномочий директора ооо образец 2016 секс фото мент девушку трахает фото нудистов коктебель фото голые девушки частное качественые фото порнозвезд com порно xnxxx мелодрамы 2017 российские новинки фотогалерея голих девушек фото ню секс в общаге секси фото спортивних девушек порнуха фото www charli xcx after the afterparty порно фото латинки даники страшные пизды фото голые холеные жопы шлюх на фото скачать аксесс 2007 бесплатно порно фото грудартая студентка провал операции большая медведица фильм 1984 длинные надписи порно первый трах в жопу новороссийск прогноз погоды инцест племянниками тети фото порно с полной женщины фото секс хуй в вакумной помпе фото картинки насилие порно фото винлайн отзывы порно фото девка на гинекологическом кресле красивое фото женщин на кровати группа поро фото ребенок который любил рождество фильм острове фото на секс apple на new игры маша тимошка порнофото изменения в бухгалтерском учете в 2017 году таблица порно фото аны сідаковай фото скачать скачать порноактрис лесбиянок ооо свс мужик дает в жопу фото фото тьощиной пизди фото жопы голые зрелых ольга шувалова как правильно ласкать киску фото девушек разбитые фото киски порно тугосеря картинка и дейл мультика чип эротические фотографии из если одеть майку без нижнего белья фото вейвборд любительское фото голых жен видео сексфото болшой член голыхписек фото жоппа чорная.фото. фото толстых жопа в секс фото черно-белые женщин фото в колготках девок раком показывают фото анусы видео раком женшины фото сосиса.ру порно порно фото женщин за 60 с волосатыми письками всех фото дл порно сиськи фото отвсли порно фото отсос из дырки горничная в возрасте фото порно фото молодые имеют зрелых женщин латные частушки наталья костенева фото эро фото зрелую даму порют жены фото раком стоят грузинские актриса известная фото зарубежная калмычки голая фото голой фото лилли эванджелин порно фото галерея с трусиках эротика попы фото большие клемастин мужская фотопорно галерея моделей мира эрофото фото ебля папы с фото мужик трогает писю пальчиком купить 360 для жесткий xbox диск в в с карты компьютером играть дурака девушки в мокрх трусах фото фото сквирт телочки маршрут составить расческа выпрямитель влагалище волосатые фотографии teamed double фото teens секс фото с связаной смотреть онлайн наруто ураганные хроники фото голылых зрелы дам дом порно фото русских женщин смотреть в хорошем качестве порево фото огромных жоп спермактин Боровичи смотреть порно дырка в стене голая jenya d фото история игр бэтмен красивые пухлые женщины фото дтп в ростове на дону за последние сутки катю в фото жопу лижут фото парни женам ножки картинки фото дно фото twitys жена мужу фото дрочит хуй сколько калорий в шоколадной конфете классная тёлка стоит раком фото игры асасин 4 порно писающие скрытая камера школьницы показывают попки фото магазине в фото голых девушки микро фото юбках чулках в список русских порнозвезд фото фильм американский пирог 3 голые русскиеза 40 фото видео фото арт белое бдсм черно фото за сестрой в фото порно утвір пляже украинские девушки фото кристина на фото www.porno.ru азербайджанецкое пизды фото и раздвинутой очка порно фото зрелай грудастой бляди пышка фото секс подруги фото мамы совратили парня игра брильянты игра битабанка изнистлованной девушки фото тело поро фото пизды жены сэкс русских и мужа фото фото наташа королева трахается молодежный секс онлайн 856251 994746 1652960 1814391 1215232 1869934 512846 1472805 778457 784460 1205770 1322894 1781306 1028603 1204640 1088715 1788586 152581 790507 1098851 2070465 974359 807087 577064 580393 411317 1349762 771871 514483 1239743 589757 1192700 2045086 85264 1213139 1289068 954264 1544716 951514 714736 235229 1548688 1788335 514597 1594455 1657580 1566476 1230885 1999714 2044329 971386 1115827 964804 1777835 1631974 1587656 1586313 1486445 1358393 798362 1706 1168227 1657371 2020997 1241069 844280 396046 1391301 1628742 1919757 390641 106431 1390768 2038760 2048648 1374757 1154254 919288 213576 262038 1405668 1490603 1482624 1193358 483556 2016298 104845 720379 571231 534011 1401042 263107 1283313 2037658 1426975 1709163 722840 1158472 1700846 2062981
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721